Minıségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minıségirányítási Program"

Átírás

1 Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái Nagybajom,

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı A minıségirányítási program módosításának indoklása Az óvoda rövid bemutatása 2. Óvodánk minıségpolitikája 2

3 1. Bevezetı 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása A év óta kialakított minıségirányítási rendszer mőködését a 2008/2009-es tanévben felülvizsgáltuk. A program alkalmazhatósága, és aktualitása több ponton kiegészítésre szorult. A nevelıtestület ezért úgy döntött, hogy a dokumentumot módosítja. Emellett kiegészíti a programot a évi LXXIX. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításával kapcsolatos feladatokkal. A Kt ának (11) bekezdése szerint: Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. Kt (5) bekezdése elıírja, hogy: A közoktatási intézmények tanévenként évente egy egyszer tevékenységükrıl átfogó beszámolót adjanak a fenntartónak. Néhány változás, mely indokolttá tette a MIP átgondolását: szeptemberében óvodavezetı váltás történt szeptemberében Team vezetı váltás történt szeptember 1-tıl Tagóvodával bıvült intézményünk július 1-tıl intézményegységünk a Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ része lett szeptember 1-tıl tagóvodával bıvült intézményünk. A Team továbbra is a mőködési szabályzatban meghatározottak szerint mőködik, szem elıtt tartva a partnerek elégedettség ill. elégedetlenség vizsgálatát, és igényfelmérését, melyek eredményeire épülnek a rövid-, közép-, és hosszú távú minıségi céljaink, feladataink Az óvoda rövid bemutatása Nagybajom Város Önkormányzata 2008-ban hozta létre a Nagybajomi Általános Mővelıdési Központot, amelyen belül biztosítja az óvodai feladatellátást. NÁMK Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıdei Csoport, Nagybajom, Fı u. 48. NÁMK Jákói Napköziotthonos Tagóvoda, Jákó, Kossuth L. u Pálmajori Napköziotthonos Tagóvoda, Pálmajor 50. Az óvodai intézményegység összesen 7 csoporttal mőködik a 3 feladatellátási helyen. Az óvodák csoportszoba berendezései nem egységesek, de biztosítják a gyermekek kényelmét, fejlesztik ízlésvilágukat. Minden csoporthoz külön mosdó tartozik. Csoportjaink szervezése mind a három intézményben vegyes. Az óvoda családias, biztonságos légkörének megteremtésérıl 13 fı pedagógus és 8 fı technikai személyzet gondoskodik. 3

4 Eddigi minıségfejlesztési munkánk eredményei: pontosabb ismereteink lettek a minıségrıl, annak fejlesztési lehetıségeirıl, dolgozóink 80 %-a elkötelezett a minıség iránt, képesek a közös célra irányuló tevékenységek elfogadására, tudatosabb és egységesebb lett a tervezı munkánk, mely által egységesebb lett a szakmai munka is, azonosítottuk partnereinket, megismertük igényeiket, elégedettségüket, elégedetlenségüket, felszínre kerültek még jobban erısségeink, gyengeségeink, erısödött kapcsolatunk az iskolával. Erısségeink továbbra is: indirekt, komplex fejlesztés, az egyéni fejlıdés elısegítése érdekében, a differenciált nevelésre való törekvés, gyermek centrikus szemlélet, az óvoda nyitottsága, a nevelıtestület képzésre, önképzésre való belsı indíttatása, az óvodai alkalmazotti közösség minıségfejlesztés iránti elkötelezettsége, a folytonosság biztosítása, jó kapcsolat a szülıi házzal. Gyengeségeink továbbra is: sok hátrányos helyzető, és halmozottan hátrányos helyzető gyermekkel dolgozunk a település adottságaiból adódóan a feltételek hiányosak, állandó fejlesztésre szorulnak 2. Óvodánk minıségpolitikája 2.1. Minıségpolitikánk Minıségpolitikánkat a közoktatási törvény, a fenntartó minıségirányítási programja, a környezet és a társadalom elvárásai határozzák meg. Partnereink elvárásainak figyelembe vételével nevelési céljaink és elveink érvényesítése mellett változatos tevékenységek, programok biztosításával gazdagítjuk gyermekeink életét. Valamennyi partnerünk számára lehetıvé tesszük a betekintést nevelımunkánkba. A gyermekek személyiségfejlesztésében figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, a különbözıségeket. Az óvónı feladatát a szükségletek, a fejlıdés törvényszerőségei, és a gyermekek egyéni fejlıdésének üteme szabják meg. Óvodánk nevelıtestülete a múlt tiszteletébıl táplálkozva igyekszik megfelelni a jövı elvárásainak. Ezért külsıségekbe, nevelési tevékenységrendszerünkbe beépül a hagyományok ápolása, a környezettel, embertársainkkal való pozitív szemlélet kialakítása. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amely a társadalom és az egyén késıbbi életvitele céljából hasznosak: ezen belül fontosnak tartjuk a gyermekek eligazodását a rázúduló információs áradatban, személyiségének, képességeinek fejlesztését, kompetenciáinak kibontakoztatását. Ennek érdekében törekszünk az ismereteik folyamatos korszerősítésére, az információáramlás zavartalan biztosítására. 4

5 Nevelésünkben a tevékenységközpontú személyiségfejlesztést részesítjük elınyben, melyben legfontosabb eszközünknek a játékot tekintjük. A gyermekek egyéni érésének, fejlettségének figyelembe vételének érdekében folyamatos napirenddel dolgozunk. Elismerjük a család elsıdleges nevelıi szerepét, igényeikre, elvárásaikra reagálva, értékeink közvetítése mellett szoros együttmőködésre törekszünk. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a nevelımunkánk eredményességét segítı intézményekkel, partnerekkel Vezetıi elkötelezettség a minıségi célok megvalósítása érdekében A mindenkori vezetés elkötelezett a minıség iránt. A vezetés biztosítja a minıségirányítás mőködését, illetve ahhoz folyamatos segítséget nyújt. A rendszerben megfogalmazott célok megvalósítására törekszik, illetve gondoskodik arról, hogy az intézmény szervezeti kultúrája és a partnerekkel való együttmőködés hatékonyan fejlıdjön. Kialakítja az intézmény jogszerő mőködését, ellenırzi a szabályozók elıírásainak betartását. Biztosítja a reális igényeknek megfelelı feltételeket, hogy a dolgozó kollégák átérezhessék az intézményhez tartozás örömét. Biztosítja a szakmai fejlıdést új módszerek, eljárások megismerését külsı és belsı továbbképzések szervezésével, felkutatásával. A rá bízott erıforrásokkal takarékosan gazdálkodik, ezt a dolgozóktól is elvárja. Él a demokrácia eszközeivel, a kollégákat bevonja a döntéshozatalba, ugyanakkor elvárja a felelısségteljes, önálló, magas színvonalú feladatvégzést. Az intézmény dolgozóinak munkáját a testület által elfogadott teljesítményértékelı és ösztönzı rendszer segítségével ismeri el. Példát mutat a partnerközpontú szemlélet gyakorlati megvalósításában. Biztosítja a partnerek folyamatos tájékoztatását, a folyamatos véleménynyilvánítási lehetıséget. A külsı és belsı értékelések eredményei alapján kezdeményezi a szükséges beavatkozások elvégzését Küldetésnyilatkozatunk * Vállaljuk, hogy a partneri igények és elvárások figyelembe vételével, folyamatos fejlesztésekkel, magas színvonalú nevelımunkával, azonos nevelési elvek, módszerek alapján végezzük fı feladatunkat; a 3-7 éves gyermekek személyiségének kibontakoztatását. Felelısek vagyunk azért, hogy jól felkészült, szakmailag igényes munkatársaink, az esélyegyenlıség megteremtése érdekében a gyermeki személyiséget, egyéni képességeket és az életkori sajátosságokat szem elıtt tartva segítsék elı a zökkenımentes iskolakezdést. A kompetencia alapú nevelés-tanulás szellemében kiemelten kezeljük a.. Olyan pozitív emberi tulajdonságok és képességek kibontakoztatását indítjuk el, mint a nyitottság, kapcsolatteremtı képesség, kommunikálni tudás, alkalmazkodó képesség, tolerancia, stb. Ezek révén az óvodából kikerült gyermekek felnıtté válva képesek lesznek gyorsan változó világunkhoz alkalmazkodni. Hiszünk abban, hogy az esélyegyenlıséget biztosítva a hátrányok felszámolásában jelentıs szerepet vállalunk. Az esélyegyenlıség megteremtése érdekében mőködtetni kívánjuk az Integrációs Pedagógiai Rendszert. Fontos számunkra az emberi kapcsolatok humánus alakítása, a szocializált folyamatban az egyén fejlesztése. 5

6 Lehetıségeinkhez mérten igyekszünk a gyerekekben pozitív érzelmi viszonyt kialakítani a cigány származású gyermekek kisebbségi kultúrája iránt. Küldetésünk: a gyermekek egyéni képességeit felfedezve és megismerve, az eltérı fejlıdés ütemét figyelembe véve, meleg, elfogadó és befogadó légkörben változatos tevékenységek biztosításával, korszerő szemlélettel, a szülıkkel együttmőködve a személyiségük kibontakoztatása, fejlesztése. Nevelıtestületünk nyitott és tettre kész, vállalja korunk kihívásait. Képes a megújulásra, igyekszik megfelelni a társadalmi elvárásoknak. A partnerekkel korrekt kapcsolatra törekszik, figyelembe vesszük az igényeket, elvárásokat, a társadalomban kialakult szerepeket tiszteletben tartva végezzük munkánkat. Mottónk: Keresem a gyermek titkát és kérdezem: Hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen. (Janene Korczak) 2.4. Jövıképünk Olyan óvodát szeretnénk: ahová a gyerekek szívese, örömmel járnak, ahol minden a gyermek érdekében történik, ahol meleg, elfogadó, befogadó, biztonságot nyújtó, oldott légkörben a gyermeki jogok figyelembe vételével fordulnak az óvodások felé, ahol minden gyermekhez megkeresve a kulcsot biztosítják a gyermek pozitív énképének kialakulását; a nyitott, aktív, kreatív, kísérletezı személyiség kibontakozását, a lehetséges keretek között, minden hátrányokkal küzdı óvodáskorú megkapja a lehetıséget a hátrányok leküzdésére, ahol a szülık és az óvoda dolgozói a gyermek fejlıdése érdekében partnerként együttmőködnek, amelyben maximálisan kielégíthetı a helyi óvodáztatási igény és ezáltal megteremthetı az esélyegyenlıség biztosítása, ahol minden lelkiismeretesen dolgozó munkatárs biztonságban érzi magát, elismert tagja a társadalomnak, ahol folyamatosan magas színvonalú munka folyik, ezáltal értékeinket, munkánkat elismerik, követendınek tartják, ahol számítanak munkánkra a civil szervezetek, szőkebb és tágabb környezetünk, ahol az óvodavezetés elkötelezett a minıség iránt és megteremti a nyugodt munkakörülményekhez szükséges feltételeket, ahol a feladatok kijelölése a terhelhetıség arányában történik, és elvégzésük folyamatosan ellenırizhetı, visszacsatolható, számon kérhetı, amelyben az alkalmazotti közösség felelısséggel és pozitív hozzáállással viszonyul a feladatokhoz és véleményezési jogát a jobbító szándéktól vezérelve kultúráltan fejti ki, ahol a fenntartó a minimális törvényi elıírások helyett biztosítja a fejlıdést, lehetıséget teremt a dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére, ahol partnereink megelégedettséggel nyilatkoznak munkánkról 2.5. Fenntartói minıségirányítási program intézményre vonatkozó elemei Az óvodákkal kapcsolatban a fenntartó a közoktatási minıségirányítási programjában a következı elvárásokat fogalmazta meg: 6

7 Intézményeink eredményesen szolgálják a gyermekek fejlıdésének elısegítését, személyiségük gazdagodását, az egész életen át tartó tanulásra és a társadalmi életre való felkészülést. Ennek érdekében: az intézmények biztosítsák a törvényes, szakszerő, színvonalas, humánus feladatellátást, törekedjenek a partnerek igényeinek tervezett, átlátható, hatékony és ellenırizhetı kielégítésére, gondoskodjanak arról, hogy az érdekelt pedagógusok megırizzék tudásuk versenyképességét, és korszerősítsék azt, követve a szakmai követelmények gyors változását, fordítsanak kiemelt figyelmet a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztı programok minél hatásosabb végrehajtására, a gyermekek személyiségének fejlesztésére, az illetékes gyermek és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsék elı a tanulók érdekeit veszélyeztetı problémák feltárását, majd megoldását, javítsák a kommunikációt a gyermekek szülıivel gyermekeik fejlıdésérıl, kísérjék figyelemmel a gyermekbaleseteket elıidézı lehetséges okokat, fordítsanak figyelmet a gyermekek testi -lelki állapotának javítására, a környezet rendben tartására, kutassák fel és aknázzák ki a különbözı térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetıségeket, a szükséges saját erıforrások mellett a külsı erıforrásokat is vegyék igénybe, az intézményvezetık legyenek elkötelezettek a minıségirányítás rendszerének kiépítése és mőködtetése iránt, ennek megfelelıen gondoskodjanak az intézmény saját minıségpolitikájának meghatározásáról, illetve szeptember l napjától mőködtessék azt, az óvoda biztosítsa a mőködési körzetbıl érkezı gyermekek felvételét és az életkori sajátosságaiknak megfelelı nevelést, törekedjenek arra, hogy a pedagógusok és a gyermekek valamint a gyermekek egymás közti kapcsolatait minél családiasabb légkör jellemezze, az óvónık fordítsanak figyelmet az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztési programok hatásos végrehajtására, tervezetten és rendszeresen tájékoztassák a gyermekek szüleit fejlıdésükrıl, érjék el, hogy az óvodából kilépı gyermekek birtokában legyenek saját ellátásuk képességének, jó eséllyel kapcsolódjanak be az iskolai tanulás folyamatába, a hátrányos helyzető gyermekcsoportok körében az óvodáztatás kiterjesztése, a késıbbi iskolai sikerességet javítani hivatott önkormányzati stratégia meghatározó eleme legyen, az óvoda dolgozzon ki mérırendszert, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek lemaradása idıben kiderüljön és már az iskolakezdéskor jó eséllyel, indulhassanak a tanulmányaik elsajátításában. Figyelmet kell fordítani a konstruktív együttmőködés fenntartására a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, az óvodapedagógusok továbbképzéseken szerezzék meg azokat a kompetenciákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minél elıbb felismerhetık, diagnosztizálhatók legyenek a Sajátos Nevelési Igényő gyerekek, minél korábban megkezdıdhessen a szakember felügyelete melletti, korai fejlesztésük Óvodánk minıségcéljai A minıségi célokat elsısorban az Önkormányzati Minıségirányítási Program Óvodánkra vonatkozó elemeibıl kiindulva fogalmaztuk meg, fontosnak tartunk azonban néhány KULCSFOGALMAT, mint 7

8 * törvényesség * Integráció * Esélyegyenlıség * Kompetencia * Képességfejlesztés * Kultúraközvetítés * Gyermekvédelem Célok Feladatok Sikerkritériumok A mérések eredményeit figyelembe véve az egyéni fejlesztési tervek elkészítése. l. A gyermekek fejlettség szintje érje el a HNP-ben megfogalmazott szintet a zökkenımentes iskolakezdés érdekében. 2. A kompetencia alapú programcsomag elemei épüljenek be a nevelési, pedagógiai gyakorlatba, a tagintézmény bevonásával. 3. A törvényességi elıírásoknak való folyamatos megfelelés; minden hátrányos helyzető, és halmozottan hátrányos helyzető gyermek óvodai elhelyezése legyen biztosított 3 éves kortól. Az egyéni fejlesztési tervek eredményességének rendszeres vizsgálata. A tapasztalás, cselekedtetés feltételeinek, lehetıségeinek megteremtése, biztosítása a mindennapokban. A lehetıségeinkhez mérten a gyermekekben pozitív érzelmi viszony kialakítása a cigány származású gyerekek kisebbségi kultúrája iránt. A törvények és jogszabályok változásainak naprakész ismerete, alkalmazásuk. Preventív gyermekvédelem; a hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek felkutatása, segítése. A családsegítı szolgálat munkatársaival folyamatos kapcsolattartás, rendszeres visszacsatolás. A nagycsoportos gyermekek 70 %-a érje el az iskolaérettségi szintet. Az intézményegység csoportjai 5 éven belül alkalmazzák a programcsomagot. Minden 3. életévét betöltött halmozottan hátrányos helyzető gyermek rendszeresen látogatja az óvodát. 4. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, ennek A gyermek és ifjúságvédelmi felelıs rendszeres tájékoztatása a problémák mielıbbi rendezése érdekében. A felzárkóztató foglalkozások megszervezése. A tanítókkal legalább évi 2 alkalommal 8

9 érdekében az alsós tanítókkal történı beszélgetések megszervezése, évente legalább 2 alkalommal. 5. Az esélyegyenlıség biztosítása. 6. Az integrált nevelésre való felkészülés, a szervezeti kultúra fejlesztése. 7. Az intézményi értékelés indikátorok mentén történı megvalósítása. Az óvoda, iskola egységes mérırendszerének kidolgozása, bevezetése (DIFER), a 4-8 éves gyermekek fejlettségének mérése. Évente legalább egy alkalommal közös megbeszélés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetıjével, képviselıivel. Az igények felmérése, a feladatok meghatározása. Továbbképzéseken való részvétel. Az indikátorok elkészítése, bevezetése, mőködtetése. Felülvizsgálata, ha kell, módosítása. történjen megbeszélés, ill. szakmai értekezlet, melyrıl jegyzıkönyv készül. Évente legalább egy összejövetel megtartása, melyrıl jegyzıkönyv készül. A szervezeti kultúra fejlesztése tervszerően megtörténik. Legalább egy továbbképzés elvégzése az integráció jegyében. Az intézményi értékelés, beszámolók meghatározása indikátorok mentén történik Az óvoda szervezeti struktúrája Személyi feltételek A minıségfejlesztési Támogató csoport az intézményben dolgozó munkatársak közül kiválasztott személyekbıl tevıdik össze: 3 óvodapedagógus a nagybajomi óvodából, a jákói tagóvoda mindenkori vezetıje, a pálmajori tagóvoda mindenkori veztıje A támogatócsoport megbízása A csoport tagjai a nevelıtestületbıl, illetve a vezetı által delegált személyek, kollégák. A feladat vállalása önkéntes, öt évre szól. A csoport ideiglenesen kibıvülhet (rövidebb idıszakra), ehhez az óvodavezetı megbízása szükséges. A megbízást az óvodavezetı visszavonhatja a csoport tagságának egyetértésével, ha a tag az általa ellátandó feladatot rendszeresen nem végzi el határidıre és ez az eredményes munkát veszélyezteti. 9

10 A támogatócsoport feladata Közremőködnek az óvoda aktuális minıségi helyzetének felmérésében, a hiányosságok feltérképezésében, értékelésében. Koordinálják az intézmény szakmai és minıségi szabályzatainak ki-, illetve átdolgozásának folyamatát. Irányítják a minıségfejlesztéshez kapcsolódó dokumentációk kidolgozási, bevezetési folyamatát A támogatócsoport vezetıje A támogatócsoport vezetıjét a csoport tagjaiból választják, az óvodavezetı bízza meg. Feladata: - a munka irányítása, elosztása, - a csoport üléseinek vezetése, - a feladatok elvégzésének ellenırzése, határidık betartása, - beszámolási kötelezettsége van a nevelıtestület és a vezetı fele A tagok munkájának elismerése erkölcsi az óvodavezetı gondoskodik a csoport munkájának bemutatásáról különbözı fórumokon. anyagi lehetıségeit és módját a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztás elvei szerint, a mindenkori jogszabályok alapján végezzük. A csoport munkájának menete: a munkatervben meghatározott eljárásrendhez illeszkedı. Támogató csoport mőködési rendje: Résztvevık Feladatok Ideje Dokumentáció Szakaszok Tervezési szakasz Támogató szervezet v. minıségi Team, mint koordinátor MIP kidolgozás MIR mőködéséhez hatáskörök és feladatok meghatározása Minden héten, szerdán heti rendszerességgel december 1-tıl szeptember 01-ig MIP-MIR 2oo3. december- 2oo4. szeptember 10

11 Támogató szervezet v. minıségi Team, mint koordinátor és még óvodapedagógusok intézmény alkalmazotti közössége Minıségfejlesztési rendszer mőködtetése a program alapján Folyamatos Éves minıségfejlesztési tervek Éves összegzı értékelések Mőködési szakasz 2oo4. szeptember l- 2oo8. december 3l-ig Felülvizsgálati szakasz Team MIP felülvizsgálata Heti rendszerességgel 5 éves ciklus összegzı értékelése 2oo9. január l- 2oo9. augusztus 3l-ig Team Új 5 éves program elkészítése október Új MIP október augusztus Sikerkritériumok: a támogató szervezet sikeres, ha: - a tagok együttmőködıek, - kompromisszumra képesek, - felelısséggel végzik munkájukat, - követik a MIP által elıírt feladatokat, - demokrácia elveit szem elıtt tartva végzik munkájukat, - feladataikat segítı jobbító szándékkal végzik. 3. A minıségirányítás rendszere 3.1. Jogi követelmények Cél: Az intézmény zavartalan, jogszerő mőködése. A törvények, jogszabályok, rendeletek naprakész ismeretének, hozzáférésének biztosítása a dolgozók számára. A dokumentumok hozzáférhetıség, ill. megismerhetıség biztosításának szabályai a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban találhatók. A jogi követelmények betartását a vezetı ellenırzésekkel biztosítja. 11

12 3.2. Stratégiai tervezés Cél: Átgondolt, egymásra épülı feladatok idıkeretének és szintjének meghatározása az intézményben. Alapelvek: Konkrét, megfelelı objektivitást tartalmazzon, megvalósítható legyen. Az intézmény mőködését hosszú távon meghatározó dokumentumok: - HNP - IMIP - Intézményvezetıi pályázat - Továbbképzési, beiskolázási terv - SZMSZ - Házirend Az intézmény mőködését rövidtávon meghatározó dokumentumok: Éves munkaterv: alapja az elızı nevelési év értékelése, hiányosságok feltárása, összegzés, javaslatok készítése. Kiemelt feladatok, prioritás a pedagógiában, valamint a kötelezı feladatok megtervezése: - Tanügy igazgatási - Munkáltatói - Gazdasági - Egyéb Konkrét feladatok felelısökkel, határidıkkel a beszámolások tervezésének idıpontjai. Az éves munkaprogramhoz tartozik az eseménynaptár. - havi bontásban, részletesen kidolgozva idıpontok megjelölésével, értekezletek rendje, témák meghatározása, ünnepek, ünnepélyek idıpontjai, kirándulások, élmények, továbbképzések rendje, beszámoltatások. Ellenırzési terv / munkaterv melléklete /: - személyekre vonatkoztatva, témakörök megjelölésével, Pedagógiai ellenırzési terv / sz. mell. / : idıpontjaik meghatározásával történik. - a tájékozódó, az eseti elemzı valamint a visszatérı látogatások helyének és idejének kijelölése. Éves Minıségfejlesztési terv: a támogató csoport készíti. - a minıségfejlesztési programból lebontva az éves feladatok meghatározása, intézkedések határidık. - intézkedési terv. Gyermekvédelmi terv: a GYIVI felelısök készítik. - a gyermekvédelmi feladatok egy évre szóló rögzítése felelısökkel, határidıkkel. Csoporttervek: óvónık végzik a csoportokban, rögzítése a csoportnaplókban történik. - nevelési tervek, - tevékenységi tervek - eseménytervek - a gyermekek egyéni fejlıdését-fejlesztését tartalmazó tervei. 12

13 Sikerkritériumok. A tervezés akkor sikeres, ha konkrét feladatokat fogalmaz meg, egyértelmő, pontos, érthetı, szakszerő és átlátható. Sikertelen, ha céltalan, pontatlan nem érthetı és nem egységes. Tervek elkészítésének rendje Stratégiai tervek Szabályzatok Tartalom Elkészítési idıkeret HOP Óvodai nevelés - 5 évenként folyamata, módosítás, készségképességfejlesztés, - törvény változásakor kompetencia alapú felülvizsgálat; nevelés. legközelebb: IMIP Minıségpolitika, minıségfejlesztési rend. SZMSZ Az óvoda mőködésével kapcsolatos eljárásrendek, szabályzatok; folyamatos módosítások. Vezetıi program Vezetıi célok, fejlesztési elképzelések. - 5 évenként, - törvényi szabályozáskor; legközelebb: törvény módosítása esetén, - intézmény átszervezésekor. - 5 évenként ill. fenntartói döntés alapján. Felelıs MM-Team vezetı A pályázó Értékelési idıpont Minden nevelési év nyitó ill. záró értekezletén. Szükség esetén. Módszer, eljárás - megfigyelés - kérdıív - beszámoló - kérdıív, beszélgetés - megfigyelés Alkalmanként. - alkalmazotti ill. szülıi közösség véleményezése. Óvodai szintő Tartalom Elkészítési operatív tervek idıkeret Éves munkaterv Az elmúlt nevelési év, a csoportok értékelése alapján a következı nevelési év feladatainak tervezése. Minıségirányítási Idıszerő Évente terv minıségfejlesztési feladatok; szabályzatok ellenırzése, az IMIP alapján. Felelıs Értékelési idıpont Évente Minden nevelési év elsı nevelési értekezlete. MM-Team Módszer, eljárás - megfigyelés, - beszélgetés, - beszámoló, - kérdıív. - kérdıív, - beszélgetés, - beszámoló. 13

14 MM Team munkaterve Gyermekvédelmi munkaterv Csoportszintő terv Egységes nevelési terv Hálóterv Egyéni fejlesztési terv Vezetıi ajánlás Évente alapján, a belsı értékelés tervezése, a mérést segítı eszközök rögzítése, az intézkedési terv elkészítése, a fejlesztések összegzése. A hátrányos ill. a Évente h. h. helyzető gyermekek kimutatásának elkészítése, a családi háttér feltérképezése, vizsgálati eredmények összegzése. A kapcsolattartás, együttmőködési formák átgondolása. Tartalom Elkészítési Csoport naplók folyamatos vezetése; az információs rendszer kidolgozása, a szülık tájékoztatása érdekében. Egységes tanulási tartalmak bevezetése korcsoportonként, az alapvetı kompetenciák figyelembe vételével. Gyermektükör ; - az egészséges életmódra, - érzelmi, szociális ill. - értelmi idıkeret Évente Gyermekvédelmi felelıs Szükség szerint. Minden nevelési év elején, végén ill. szükség esetén. Felelıs Értékelési idıpont Óvodapedagógusok Év elején és végén. Évente Óvodapedagógusok Év eleje vége. Évente ill. félévente Óvodapedagógus, fejlesztıpedagógus Május ill. októbermájus. - kérdıív, - beszélgetés, - megfigyelés. - megfigyelés, - kikérdezés, - családlátogatás. Módszer, eljárás - megfigyelés, - kérdıív, - beszélgetés. - feljegyzés, - megfigyelés, - értelmezés. - megfigyelés, - mérés, - összehasonlító elemzés. 14

15 fejlettségre vonatkozó mérések, megfigyelések elvégzése; azok összegzése Vezetıi ellenırzés Cél: A dolgozók elé kitőzött célok, feladatok megvalósulásának vizsgálata. A kiszámítható, mérhetı, tervezhetı ellenırzés kidolgozása, mőködtetése, az írott dokumentumok, követelmények normák összehasonlítása, megfeleltetése a valódi mőködéssel. A vezetı az éves munka, és ellenırzési tervében meghatározza az intézmény mőködésével, folyamatainak ellenırzésével kapcsolatos hatásköröket. Ennek keretében megjelöli a mőködés azon területeit, amelyeket az ellenırzése során vizsgálni kíván. Olyan ellenırzı rendszert kívánunk mőködtetni, ami segítı, megelızı, de ugyanakkor fegyelmezı tevékenység. Az ellenırzéssel akarunk valós helyzetképet adni, és a továbbiakban jó célokat kitőzni. Ez a tevékenység fogja szolgáltatni a közvetlen információkat a vezetıi döntésekhez és az értékelésekhez is. Az ellenırzésben minıségfejlesztési szempontból különös hangsúlyt kap a HNP megvalósulásával kapcsolatos gyakorlat ellenırzése. Célok: a hatékony óvodapedagógiai munka segítése, a szakmai munka folyamatos fejlesztése, eredményes szabályozott intézménymőködtetés, annak feltárása, hogy a helyi nevelési programban kitőzött célokat milyen mértékben közelítsük meg, az intézményi szervezeti kultúrájának minıségi fejlesztése Feladatok: minden területre kiterjedı legyen, ne legyen negatív hatású fenyegetettség érzését keltı, mert ez negatívan hat a pedagógiai légkörre és a gyermekekre, az ellenırzést értékelésnek kell követnie, és minden értékelés ellenırzésre épül, elemzı, tényeken alapuló, objektív szempontú ellenırzési tervre épüljön, annak vizsgálata komplex módon, hogy szabályosan mőködik-e az intézmény. Az ellenırzési folyamat felépítése: minden nevelési évben nevelési terv készítése, a munkaterv mellékleteként, az ellenırzési terv tartalmazza az óvoda mőködésére vonatkozó komplex, valamint a pedagógiai munkára irányuló ellenırzési területeket. ezek szerint az ellenırzések lehetnek: tájékozódó, eseti elemzı és visszatérı ellenırzések A tájékozódó ellenırzések: többszöri alkalommal szúrópróbaszerően rövid ideig tartó látogatásnak minısülnek intenzív gyakorisággal. Tartalmukat tekintve komplex ellenırzések. 15

16 Az eseti elemzı látogatások szempontokat követve az adott konkrét témára irányuló látogatások. A visszatérı látogatásokkal az ellenırzés során feltárt hiányosságok felszámolását segítjük. A belsı ellenırzésben résztvevık köre: intézményvezetı, tagóvodavezetı, támogató csoport. Szakmai ellenırzés indítására jogosultak, és az ellenırzést lefolytató személyek IRÁNYÍTÁSI SZINT ORSZÁGOS TÉRSÉGI MEGYEI FİVÁROSI JOGOSULTSÁG OM Miniszter OKÉV Országos Kisebbségi Önkormányzat ua. és a megyei önkormányzat ELLENİRZÉST FOLYTATÓ SZEMÉLY Az országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértı Az országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértı TELEPÜLÉS Önkormányzat Az országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértı INTÉZMÉNY Önkormányzat Szakértı, valamint óvodavezetı és helyettesei, munkaközösség vezetı, team tagok PEDAGÓGUS Önmaga Ugyanazon személyek Az ellenırzés területei: szakmai pedagógiai, gazdálkodási, munkáltatói jogkörbıl adódó, tanügy-igazgatási Az ellenırzés a vezetıi munka elengedhetetlen része, melynek akkor van értelme ha értékelés kapcsolódik hozzá. 16

17 Sikerkritériumok. Az ellenırzés akkor sikeres ha van célja, a törvényi elıírásoknak magfelelıen zajlik, ha elısegíti a fejlıdést és tartalmaz összegzést illetve javaslatokat. 4. Mérés, értékelés Cél: A partneri elvárásoknak való megfelelés, a hatékonyság biztosítása, az intézmény mőködésének és a nevelés eredményességének vizsgálata. Az értékelés szintjei: a) az intézményi szintő értékelés o éves beszámoló o az IMIP megvalósulásának értékelése o teljes körő önértékelés b) teljesítményértékelési rendszer o a pedagógusok teljesítményének értékelése o a vezetıi feladatok ellátásával megbízott munkatársak teljesítményértékelése o az egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése Az intézményegységben a következı területeken végzünk mérést: partneri elégedettség ill. elégedetlenség mérés (fenntartó, szülı, gyermek, iskola,), teljes körő intézményi önértékelés ill. évente intézményértékelés, a munka eredményességének értékelése, teljesítményértékelés, a HNP beválásának vizsgálata, az 5 éves gyermekek egyéni fejlıdésének mérése értékelése Intézményi értékelés rendszere Összegzı Kiterjed Készítıje Felelıse Idıkeret Dokumentum HNP Nevelı testület 4 évente HNP MIP TEAM csoport és vezetıje TEAM 5 évente MIP kimutatása 17

18 Óvoda egész mőködése Évente Éves értékelés Egy-egy terület Egy-egy részterület vizsgálata TEAM TEAM Munkaterv alapján Szempontsorok Mérıeszközök Értékelések Összértékelés Csoportnapló Egyéni Egy-egy csoportra és annak egy meghatározott részére Egyes gyermekekre Óvodapedagógus Félévente Csoportnapló Óvodapedagógus Egy csoportban dolgozó óvodapedagógus Évente Anamnézis Személyiség lap Mérılapok 5. Partnerkapcsolatok irányítása Partnerek: Az intézmény mőködésének intézményen beüli és intézményen kívüli résztvevıi, illetve azok a szervezetek és személyek, akik az intézmény mőködésével, vagy annak eredményével szemben elvárásokat fogalmaznak meg, illetve vele olyan viszonyban vannak, amely kihat az intézmény minıségére A partneri elvárás és elégedettség mérés Cél: Az intézmény partnerei igényének, elégedettségének, elégedetlenségének megismerése, ezáltal a fejlesztendı területek meghatározása annak érdekében, hogy az intézmény mőködése egyre jobban közelítsen, illetve feleljen meg az igényeknek. A nevelıtestület az elmúlt években meghatározta a közvetlen és közvetett partnereit, a velük való kommunikáció módját, gyakoriságát. Felülvizsgálatát a Támogató csoport évente végzi. A partneri mérést minden esetben elemzés követi. A mérés elemzését a támogató csoport végzi, a célok, feladatok meghatározásáért az óvodavezetı a felelıs. 18

19 5.2. Az óvoda nyitottsága Cél: Az óvodahasználók és az óvoda dolgozói szoros és kiegyensúlyozott együttmőködésének biztosítása. Az óvoda partnerközpontú mőködése feltételezi a nyitottságot. A nyitottság és a partnerek igényeinek kiszolgálása nem lehet ellentétes az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott elvekkel A szülık számára nyitott ünnepek, rendezvények Minden évben meghatározzuk az ünnepek, rendezvények idıpontjait, a részvétel lehetıségeit annak érdekében, hogy a szülık átláthassák az óvoda munkáját, tevékenyen részt vehessenek abban. Az ünnepek, rendezvények rendjét az SZMSZ tartalmazza. Az ünnepek, rendezvények idıpontjait, felelısét az éves terv tartalmazza. A szülıkkel való együttmőködés formái a helyi programban találhatók. A szülık óvodai életbe való bevonásának lehetıségeit a helyi nevelési program tartalmazza. A szülık tájékoztatása a közoktatási törvénynek megfelelıen év elején, majd folyamatosan történik Partnerkapcsolatok 1. Az intézményen belüli partnerkapcsolatok /óvodavezetı és alkalmazottak/ tagóvoda vezetık óvodapedagógusok dajkák konyhai kisegítı 2. Felnıtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatai óvodavezetı óvodapedagógus más csoport gyermekei GYERMEK óvodatitkár konyhai kisegítı dajka 19

20 3. Külsı partnerkapcsolatok Szülı Iskola Önkormányzat Mővelıdési intézmények Pedagógia szakszolgálat ÓVODA Kisebbségi önkormányzat Gazdasági vezetı Gyermekotthon Gyámügy Gyermekjóléti Gyermekorvos GYIVI szolgálat Védınık 5.5. Intézményen belüli kapcsolatok rendszere Résztvevı Forma Tartalom Idıpontja Ki a kapcsolattartó személy Óvodapedagógus Tagóvodavezetı Értekezlet Beszélgetés Intézményi szakmai ellenırzés - értekezletek - egymásra épülı munkakapcsolat - értekezletek - munkakapcsolat - egyéni beszélgetés Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint - tervezés szerint - alkalmanként folyamatos 1-es táblázat szerint Dajka - értekezletek - közvetlen munkakapcsolat 20

21 Konyhai kisegítı Közvetlen munkakapcsolat Egyéb alkalmazott Közvetlen munkakapcsolat Csoporton belüli kommunikációs rendszer Csoporton belül dolgozó óvónık, dajka Egymásra épülı munkakapcsolat munkaköri leírás alapján folyamatos Az egy csoportba tartozó személyek 5.6. Eljárásrend Partner elégedettség mérése Kapcsolattartás formái Partner Igényfelmérés gyakorisága Módszer Minta nagysága Kapcsolattartás módja Kapcsolattartó személyek Szülı 3 év Minden beszoktatáskor kérdıív anamnézis 30% Minden szülı Szülıi értekezlet Egyéni beszélgetés Munkadélután Játszóház Nyílt nap Kirándulás Közös Program Óvónı Iskola 3 év Beszélgetés Interjú Minden alsó tagozatos pedagógus Látogatás Értekezlet Közös program Nevelıtestület Önkormányzat 5 év Kérdıív Beszélgetés Polgármester Jegyzı Oktatási Bizottság Beszámoló Ellenırzések 21

22 Kisebbségi önkormányzat 5 év Kérdıív Beszélgetés Kisebbség képviselıje Jegyzı Informálás Gazdasági vezetı Folyamatos napi kapcsolat Beszélgetés Tájékoztatás Elszámolás Gazdasági vezetı Beszámoló Ellenırzés Tervezés Óvodatitkár Gyermekorvos Védınık 3 év Kérdıív Védınık /2/ Gyermekorvos Egészségügyi vizsgálat Kölcsönös tájékoztatás Óvónık Gyámügy GYIVI 3 év Kérdıív Gyámügyi elıadó Kölcsönös tájékoztatás GYIVI felelıs Pedagógiai Szakszolgálat 3 év Kérdıív Logopédusok Szakértıi Bizottság Nevelési Tanácsadó Folyamatos kapcsolat Tájékoztatás Gyermekjóléti Szolgálat 3 év Kérdıív Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje Rendszeres tájékoztatás GYIVI felelıs 6. Nevelés-oktatás A nevelési folyamat tervezésének és szervezésének stratégiai dokumentuma az óvoda Helyi Nevelési Programja. Cél és feladatrendszere alapján jelöljük ki a tevékenységek körét. A pedagógusok továbbképzése is e céloknak van alárendelve. A Helyi Nevelési program beválásának felülvizsgálata folyamatos, egy-egy adott területre fókuszálva. Ennek értékelése év végén történik. Felelıse az óvodavezetı, valamint a Támogató csoport vezetıje A vezetés eredményességének vizsgálata Cél: A nevelımunka eredményességének, a kitőzött nevelési célok megvalósulásának és a megvalósulás mértékének megállapítása, a fejlesztés irányának rögzítése. A nevelıtestület meghatározza az értékelés általános követelményeit, a mérési területeket, a területenként használt mérıeszközöket, az eredményesség indikátorait, az eredmények hasznosításának módját, fejlesztésének eredményességét. A gyermek fejlıdésének, nyomon követésének területei: 1. Egyéni fejlesztés eredményessége 22

23 2. Iskolaérettségi vizsgálat, öt évesek mérése, 3. A helyi nevelési program beválásának vizsgálata a kimeneti eredmények mentén A pedagógusok együttmőködési formái Cél: A pedagógusok közötti hatékony együttmőködés feltételeinek biztosítása. Együttmőködık köre Fóruma Gyakorisága Dokumentálása Nevelıtestület Nevelési értekezlet Minimum 3 a nevelési Jegyzıkönyv évben Nevelıtestület Szakmai bemutatók Emlékeztetı Minıségfejlesztési csoport Megbeszélések Havonta Emlékeztetık, minıségügyi Óvodapedagógusokkülsı szakemberek dokumentumok Megbeszélések Szükség szerint Emlékeztetık 6.3. A dolgozók együttmőködési formái Cél: Az eredményes munkavégzés érdekében folyamatos kommunikáció biztosítása a technikai dolgozók, a pedagógiai munkát segítık és a pedagógusok között. Együttmőködık köre Fóruma Gyakorisága Dokumentálása Alkalmazotti kör Nevelési év nyitó, Nevelési év eleje, vége Jegyzıkönyv illetve záró értekezlet Nevelıtestület Nevelési értekezletek Félévente Jegyzıkönyv Egy csoportban Megbeszélés Hetente egyszer Emlékeztetı dolgozók Technikai dolgozók Munkatársi értekezlet Szükség szerint Emlékeztetı 7. Iratkezelés, adatvédelem A program során keletkezett dokumentáció kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak: A napi posta bontását az óvodavezetı végzi. Szükség szerint a kapott leveleket továbbítja az illetékes címzetteknek. A levél tartalmától függıen a címzett továbbítja az információkat az érintetteknek. Az elektronikus úton érkezett leveleket, anyagokat az óvodatitkár nyomtatott formában vagy lemezre mentve továbbítja a TEAM felelıs tagjának, aki gondoskodik a dokumentum közzétételérıl és megırzésérıl. Ezek a dokumentumok: levelek, /elektronikus vagy nyomtatott/, tájékoztatók, segédanyagok, útmutatók, a munka során keletkezett dokumentumok. 23

24 Az iratokba való betekintésre jogosultak: TEAM csoport tagjai, intézményvezetı, a nevelıtestület tagjai az ıket érintı dokumentumok esetében, kivéve azokat amelyek a TEAM adatvédelmi szabályzata alá esnek. A TEAM csoport munkája során védett anyagnak nyilvánítja a következıket: kitöltött kérdıívek, interjúk tartalma, mérések anyagai, kérdıívek adatbázisai. Mindezek kezelése bizalmas. A kérdıívek jelzés nélküli borítékban kerülnek kiosztásra. Begyőjtésük zárt borítékban, győjtıládákban, hozzáférhetı de biztonságos helyen történik. Hozzáférhetıség: a fent említett bizalmas adatok, információk a TEAM csoporttagokon kívüli személyek és más intézményeknek, az érintett felek beleegyezése nélkül nem adható ki. Érvénybe lépés ideje: szeptember 1, és visszavonásig marad érvényben. 24

25 25

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmő és gyakorlat modul A modul a Szociális munka BA képzés komplex moduljának egyik modulja, mely

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben