Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény"

Átírás

1 2700 Cegléd, Kút u Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

2 2700 Cegléd, Kút u Tartalom Bevezetés A minıségirányítási program jogszabályi háttere Minıségpolitika 1.1 Küldetésnyilatkozat Helyzetelemzés, iskolánk bemutatása Minıségcélok Fenntartói elvárások Iskolai minıségcélok Jövıkép Minıségirányítási Rendszer 2.1 A vezetési feladatok végrehajtása Jogi megfelelésre vonatkozó folyamatok A jogszabálykövetés felelıse és forrásai Az intézmény szervezeti felépítése A vezetıi ellenırzésre vonatkozó folyamatok A minıségirányítási szervezet felépítése és mőködése Stratégiai irányelvek A Minıségirányítási Csoport a vezetési struktúrában A szervezet mőködésének feltételei és szabályai A MIP-hez kapcsolódó dokumentációs rendszer felépítése A MIP-hez kapcsolódó dokumentumok A MIP dokumentumai A tervezési feladatok végrehajtása A stratégiai tervezés intézményi folyamatai és azok rendje Az éves feladatok tervezésének folyamata A beiskolázás folyamata Tehetségkutatás Beiskolázás Tankönyvbeszerzés folyamata Pedagógus továbbképzések A tanulók értékelésének folyamata A továbbtanulók nyomonkövetése A partnerazonosítás folyamata A partneri igény- és elégedettségmérés A partnerazonosítás folyamatának algoritmusa A partneri igény- és elégedettségmérés ütemezése 19.

3 2700 Cegléd, Kút u Ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása A tanév értékelése A munkatársak értékelésének folyamata Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelése A Pedagógiai Program beválásának vizsgálata A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje A partneri igény- és elégedettségmérés algoritmusa Intézkedési terv Feljegyzések kezelése Az intézményi önértékelés eljárásrendje Az eljárásrend célja és alkalmazási területei Az irányított önértékelés területei Az irányított önértékelés algoritmusa Az önértékelés lebonyolítása Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal Intézkedések, fejlesztések Feljegyzések kezelése Az intézmény partnerkapcsolatai A partnerekkel való kapcsolattartás rendje A Minıségirányítási Rendszer mőködtetése Legitimáció Nyilvánosság Felülvizsgálat 30. Mellékletek: Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Csoportjának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az intézmény partnerei (táblázat) A munkatársak értékelésének folyamata Minıség és többletmunka elismerését szolgáló címpótlék és keresetkiegészítés odaítélésének fıbb szempontjai Teljesítményértékelés az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben Pedagógus teljesítményértékelı lap Összesítı lap Alkalmazotti értekezlet legitimáció Jegyzıkönyv a Szülıi Munkaközösség és a diákok képviselıinek véleményezésérıl Fenntartói jóváhagyás jegyzıkönyve

4 2700 Cegléd, Kút u Bevezetés A minıségirányítási program jogszabályi háttere Minıségirányítási programunk a többször módosított közoktatási törvény (10.), (11.) bekezdések alapján készült. A hivatkozott törvényi szabályozás elıírja: (10) a közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: Intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az Iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A minıségirányítási program elkészítésének alapjául egyrészt intézményünk nevelési és pedagógiai programja szolgált, mint az intézményi munka legfontosabb stratégiai és szakmai dokumentuma. Másrészt a fenntartó önkormányzat által elkészített önkormányzati elvárásokat, a fenntartó által megfogalmazott intézményi feladatokat, valamint intézményünk szakmai, pénzügyi, törvényességi ellenırzésének rendjét.

5 2700 Cegléd, Kút u Minıségpolitika Küldetésnyilatkozat szebbnél szebb zenéken át vezet az út a nagyobb mestermővek felé. S aki egyszer odáig eljut, úgy érzi, lelki gazdagodása megért volna bárminı fáradságot vagy áldozatot. A mag el van vetve, nem kell csak a békesség és szeretet májusi esıje, hogy kalászba szökjön. /Kodály Zoltán/ A mővészetek és benne a zene semmihez nem fogható embernevelı szerepe fontos a helyi közösségeknek, a szülıknek, a növendékeknek. A mővészetoktatási intézmények, mint a miénk is nemcsak azokat a gyerekeket alakítják, akik az órákat látogatják, hanem környezetükre is hatással vannak. Munkánk során törekszünk arra, hogy a hangszeres tudás elsajátítása mellett a hozzánk járó tanulók egész személyiségét fejlesszük. Feladatunknak tartjuk, hogy felkeltsük érdeklıdésüket a mővészetek iránt, hogy olyan közeget teremtsünk számukra, ahol a komolyzene szeretete természetes, értékes emberi vonás. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a gyermekek értelmi és érzelmi nevelésének egyensúlyához. Iskolánk múltjából, hagyományaiból, valamint az iskolatípus feladatából adódó legfontosabb céljaink: a zenei tömegnevelés színvonalas biztosítása ( A tagozat), szakzenész utánpótlás segítése és felkészítése ( B tagozat), amatır hangszeresek és énekesek utánpótlása, hangszeres együttesek eredményes mőködtetése, sokrétő feladatainak ellátása. Fontosnak tartjuk az együttzenélés tekintélyének megırzését, ápolását. Ennek érdekében kamaraegyütteseink, zenekaraink munkájára különös figyelmet fordítunk. Az együttesek számára továbbra is minél több fellépési lehetıséget biztosítunk, hagyományteremtı rendezvényekkel a közös muzsikálás örömét nyújtva. Intézményünkben az önállóság és a közösségi tevékenység folyamatos összehangolása elengedhetetlen, mivel a zenei nevelés hangsúlyozottan egyéni, illetve kis csoportos oktatás keretein belül zajlik. Az egyes növendékek egyéniségének kibontakoztatása fokozott tanári felelısséget követel, mely jól képzett, rendszeresen koncertezı tanáraink, mővésztanáraink személyében biztosított.

6 2700 Cegléd, Kút u Helyzetelemzés, iskolánk bemutatása A ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szép környezetben, a Városi Mővelıdési Ház szomszédságában, a város szívében fekszik. Az intézmény 1951-ben nyitotta meg kapuit, ekkor szervezte meg a város a rendszeres zenetanítást a fiatalság körében. A zeneiskolai tanárok létszáma ez idıben 15 fı volt, vonós, rézfúvós, fafúvós hangszereken, valamint zongora, ének és zeneelmélet szakokon indult el a tanítás. Az oktatás sokáig a Mővelıdési Ház öreg épületében folyt, majd a 60-as évek vége fordulópontot jelentett a zeneiskola történetében május 19-én került átadásra az új zeneiskola épülete, amelyben a mai napig is folyamatosan oktatjuk növendékeinket a zene mővészetére. Az immár 30 éves épületet azóta több alkalommal korszerősítette a városi vezetés. A régi szenes főtést konvektoros főtıtestek váltották fel. Az egykori szenespince egy hangversenyterem nagyságú helyiséggé lett átalakítva. Az óriási padlástér felét is körülbelül 20 évvel ezelıtt beépítették; négy tanteremmel és egy dohányzóhelyiséggel bıvült az intézmény épülete. Jelenleg 26 teremben folyik az oktatás a mai követelményeknek megfelelıen. A zeneiskolában 37 tanár tanít 34 státuszon, egy kolléga pedig fél állásban a könyvtárosi teendıket látja el. A legkisebbekkel a foglalkozás zeneóvodai keretek között történik dalosjáték formájában. Az intézményben az egyéni és a kötelezı órák mellett a kamarazenei oktatás is színesíti a zeneiskolai életet, és teszi ezzel élményszerőbbé a zeneoktatást. Nagy hangsúlyt fektetünk a társas zenélésre. Épületünkben próbál a városi fenntartásban mőködı felnıttekbıl álló fúvószenekar, a Kardos Pál Pedagógus Énekkar és a zeneiskola tanáraiból álló Melodie Quintett is. A nevelıtestületünket egyenletes szakmai fejlıdés jellemzi, kollégáink tudásukat állandóan fejlesztik, a törvényi követelményeknek megfelelıen továbbképzéseken vesznek részt, tanszaki összejöveteleken beszélik meg a legújabb innovációs tanítási módszereket. A zeneiskola régi növendékei közül ma már nagyon sokan ugyanitt tanárok, vagy a zenemővészeti szakiskolák, illetve zenemővészeti fıiskolák, egyetemek hallgatói lettek. A zeneiskola célja, feladata továbbra is az, hogy a zenei mőveltség megalapozásával felkészítse a tanulókat a zene öntevékeny mővelésére, illetve az arra érdemeseket zenei pályára irányítsa. Fontos szerepe van az esztétikai mőveltség, a jó zenei ízlés és egyáltalán a zenemővészet területén jelentkezı alkotások megértésében, illetve az ítélıképesség kialakításában. Járdányi Pál zeneszerzı pedagógussal együtt valljuk: Befogadóképessé kell tenni ifjúságunkat a szépre, a jóra, hogy igényeljék azt, és fel kell ébreszteni az igényt, hogy még jobban ismerjék A több mint 50 éves múltra visszatekintı iskola elıtt figyelemre méltó eredményei mellett is komoly feladatok állnak, amelynek megvalósításához a mővészi életben kibontakozó új törekvések kiindulási alapot adnak. A felgyorsult fejlıdés új áramlatokat, tendenciákat hoz létre, amelyeket zeneoktatásunknak is követnie kell, és ehhez a tárgyi és személyi feltételeink egyaránt adottak.

7 2700 Cegléd, Kút u Minıségcélok Iskolánknak a többi közoktatási intézménnyel együtt a következı fenntartói elvárásoknak kell megfelelni: A közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény jogszerően, törvényszerően, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen mőködjön. Az intézményben erısödjön a tervezés szerepe, ez a tervezés jelenjen meg az intézményi mőködésben, minden pedagógus a saját területén rendelkezzék éves tervdokumentációval. Az integrált nevelés megvalósításával a társadalmi hátrányokból adódó különbségek csökkenjenek. Nyomon követhetı legyen a gyermek, tanuló elımenetele. Erısödjön a zenei alapkészségek fejlesztése. A hagyományos oktatási folyamatot váltsa fel a tanulás megtanításának folyamata, a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztésével. Az életkornak megfelelı képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. Az intézmény nyújtson segítséget a szülıknek és a tanulóknak a tájékozódásban, hogy az oktatás milyen idıtávon, milyen szolgáltatásokkal és minıségben biztosított. A minıség elvő, partnerközpontú mőködés legyen a jellemzı, melynek alapja az intézmények minıségirányítási, minıségfejlesztési rendszere, programja. A meglévı információs-kommunikációs technikai feltételek, eszközök alkalmazásra kerüljenek a napi gyakorlatban, valamint folyamatos továbbfejlesztésük valósuljon meg a kötelezı eszközfejlesztés és pályázatok keretében. Ennek eredményeképp lehetıvé váljon: a mindennapi internetes kapcsolattartás, információáramoltatás a fenntartó és intézményei között. Az intézményi dokumentumok, statisztikák stb. egységes formátumú, számítógépes elkészítése, továbbíthatósága. A gyakorlatban is alkalmazott tudás kialakulása, a kreatív készségek fokozott fejlesztése.

8 2700 Cegléd, Kút u Ezeken túl intézményünknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai: Alapfokú mővészeti nevelés zenemővészeti ágon elıképzı, hangszeres elıképzı, hangszeres és magánének tanszakon. Egyéni és csoportos foglalkozások sokszínő kínálatának biztosítása. Tehetséggondozás. Minden növendék tehetségének, képességének megfelelıen érjen el sikereket az önmaga választotta mővészeti ágban. Felkészítés helyi, megyei és országos zenei versenyekre, növendékhangversenyekre. Kamarazenekari, zenekari együttmuzsikálás elısegítése. Koncertlátogatások szervezése. Kapcsolattartás más települések hasonló intézményeivel. Elıadásokkal a település kulturális életének színesítése. Tanulói, növendéki bázis megırzése, szélesítése. Humánerıforrás gondozása. Eszközellátás áttekintése.

9 2700 Cegléd, Kút u Iskolai minıségcélok A törvényi kötelezettségeknek megfelelı mőködés. Célunkat akkor érjük el, ha az idevonatkozó vizsgálatok megállapítják a jogkövetést. Pedagógiai szempontok figyelembevétele mellett a gazdaságilag hatékony mőködtetés. Célunkat akkor érjük el, ha a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján mőködünk. Partnerközpontú mőködés. Célunkat akkor érjük el, ha a partneri igényfelmérés eredményeinek átlaga eléri a 80 %-ot. A pedagógiai tevékenységben kiemelt szerepet kapjon a tervezés, az egyéni képességek figyelembe vétele. Célunkat akkor érjük el, ha a növendékek 80 %-a sikerrel teljesíti a reá szabott tananyagot. Növendékhangversenyek, vizsgák, csoportos és egyéni foglalkozások során legyen nyomon követhetık a tanulók elımenetele. Célunkat akkor érjük el, ha a vizsgabizottság megfelelınek tartja a tanuló felkészültségét az adott évfolyamon. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése továbbképzésekkel, tanszaki együttmőködéssel, meghallgatásokkal, szakmai értékeléssel. Célunkat akkor érjük el, ha minden pedagógus teljesíteni tudja a 7 évenkénti kötelezı pedagógus továbbképzésen való részvételt. Az életkornak megfelelı képességek, zenei képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. Célunkat akkor érjük el, ha a vizsgára bocsátott tanulók 95 %-a sikeresen teljesíti a vizsgakövetelményeket. Megfelelı tájékoztatás szülıknek, növendékeknek az intézményben folyó oktatómunkáról, a képzés rendszerérıl, szolgáltatásokról, szülı munkaközösség, tanszakvezetık, szaktanárok bevonásával. Célunkat akkor érjük el, ha az iskolai Pedagógiai Program, a házirend, az SZMSZ minden szülı számára hozzáférhetı. az aktuális eseményekrıl idıben értesítést kapnak. /tájékoztató füzet, hirdetıtábla, szaktanárok, média/ Információs-kommunikációs feltételeink javítása fenntartó által és pályázati lehetıségek útján. Célunkat akkor érjük el, ha munkánk elvégzéséhez elegendı számítógép áll rendelkezésre. Intézményi dokumentációk számítógépes elkészítése.

10 2700 Cegléd, Kút u Célunkat akkor érjük el, ha a fenntartó által elıírt számítógépes adatközlésnek eleget teszünk. A zenei nevelésnek megfelelı egyéni, csoportos foglalkozások sokszínő kínálatának biztosítása. Célunkat akkor érjük el, ha növendékeink számára elérhetıek a kötelezı órákon kívüli foglalkozások. Zenei pályára történı elıkészítése, tehetséggondozás, példaadás. Célunkat akkor érjük el, ha az általunk is javasolt zenei pályára jelentkezı növendékeink sikeres felvételi vizsgát tesznek. Helyi, megyei és országos zenei versenyekre való felkészítés. Célunkat akkor érjük el, ha a versenyen indított növendékeink közül van olyan, aki továbbjut a területi fordulón. évente legalább egy házi zenei versenyt szervezünk. Az együttmuzsikálás változatos formáinak elısegítése: kamarazene, zenekar, zeneóvoda. Célunkat akkor érjük el, ha a jelenleg mőködı csoportjaink, zenekaraink növendékbázisukat képesek megtartani. Zeneszeretı közönség kinevelése, koncertlátogatások megszervezése. Célunkat akkor érjük el, ha az intézményünk és a város által szervezett hangversenyekre biztosítani tudjuk a közönséget. Szereplési lehetıségek biztosítása. Célunkat akkor érjük el, ha minden egyes növendékünk közönség elıtt is számot adhat tudásáról. A város kulturális életének színesítése. Célunkat akkor érjük el, ha a növendékhangversenyeken túl évente legalább 4 hangversenyt rendezünk a város számára. a város intézményei részérıl idıben érkezett felkérések 90 %-át teljesítjük. Tanulói, növendéki bázisunk megırzése, szélesítése nyílt órák, hangszerbemutatók, tehetségkutatás segítségével Célunkat akkor érjük el, ha a fenntartó által biztosított feltételek ill. a demográfiai mutatók függvényében növendéklétszámunk stagnál ill. növekszik. Tárgyi feltételeink javítása, hangszerállomány bıvítése, javítása a kötelezı eszközfejlesztés, valamint pályázatok útján. Célunkat akkor érjük el, ha minden tanszak eszközállományát évente javítani ill. bıvíteni tudjuk. A szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése Célunkat akkor érjük el, ha az irányított önértékelés ide vonatkozó eredménye eléri a 80 %-ot.

11 2700 Cegléd, Kút u A munkavállalók igényeinek felmérése, a lehetıségekkel való összehangolása. Célunkat akkor érjük el, ha a munkatársi igényfelmérés eredménye eléri a 80 %-ot. A tantestületi közösség bevonása az innovatív tevékenységbe: 1. A módszertani kultúra fejlesztése Célunkat akkor érjük el, ha a megszerzett új ismereteket pedagógusaink a gyakorlatban képesek alkalmazni. 2. Szponzorok felkutatása, pályázatok írása Célunkat akkor érjük el, ha meglévı szponzorainkat megtartjuk. 3. Közös rendezvények a partnerintézményekkel Célunkat akkor érjük el, ha mindig megújuló mősorral lépünk a közönség elé. A Pedagógiai Programból adódó további céljaink: A tanulók esztétikai érzékének fejlesztésére való törekvés, valamint érzelemgazdagságra nevelés a zene sajátos eszközeivel. Célunkat akkor érjük el, ha növendékeink elsajátítják a stílusos, ízléses, kifejezı elıadásmódot. Növendékeink sikerélményhez való juttatása. Célunkat akkor érjük el, ha növendékeink képességeikhez mérten élményszerő produkciót tudnak nyújtani.

12 2700 Cegléd, Kút u Jövıkép Nevelıtestületünk számára legfontosabb, hogy növendékeink zenei képzését önmagukhoz képest a legnagyobb mértékben fejlesszük. Egy olyan intézményt képzelünk el, ahová szívesen járnak növendékeink. Ahol az egyéni képességfejlesztésen, hangszeres tanulmányokon keresztül érzelemgazdag, fejlett esztétikai érzékő, aktív hangszeres ill, koncertlátogató, zenét kedvelı és értı gyermekeket, fiatalokat nevelünk. Célunk olyan növendékek kinevelése, akik becsülik az értékes magyar és külföldi népzenét és mőzenét, akik képesek ezeket megszólaltatni és ezáltal környezetüket is gazdagítani. Továbbra is aktív részesei kívánunk lenni a város kulturális életének. Ennek érdekében szorgalmazzuk növendékeink kamaracsoportokban, különféle zenekarokban való közremőködését. Versenyeken, zenei rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenésünkkel és sikeres szerepléseinkkel is hozzájárulunk ahhoz, hogy minél több fiatal érdeklıdését felkeltsük a zene iránt, s egyben minél több növendék kezdje el tanulmányait intézményünkben. Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen végezhessük, partnereinkkel folyamatosan együtt mőködünk, kapcsolatainkat bıvítjük, valamint tevékenységünk fontos részének tekintjük a tervezést és értékelést. Az intézményben folyó munkát nagyban elısegítheti hangszerállományunk folyamatos bıvítése, javítása, termeink hangszigetelésének fokozatos megoldása.

13 2700 Cegléd, Kút u Minıségirányítási rendszer 2.1 A vezetési feladatok végrehajtása Vezetıi folyamatok az intézményben Jogi megfelelésre vonatkozó folyamatok A jogszabálykövetés felelıse és forrásai Az intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért. Az intézményvezetı jogi megfelelésre vonatkozó feladatait az SZMSZ tartalmazza részletesen. (SZMSZ II. rész 1. pont) Az aktuális jogszabályváltozásokat a következı forrásokból követjük nyomon: Magyar Közlöny Oktatási Közlöny Pénzügyi Közlöny Iskolaszolga Országos és megyei szintő igazgatói értekezletek A vezetı rendszeresen tájékoztatja a tantestületet és a technikai dolgozókat az ıket érintı jogszabályi változásokról: igazgatói értekezleten tanszakvezetıi értekezleten a Közalkalmazotti Tanács és a szakszervezeti bizalmi számára tartott értekezleten nevelıtestületi értekezleten alkalmazotti értekezleten Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését (hierarchia, jogkörök) az SZMSZ II. része részletesen tartalmazza A vezetıi ellenırzésre vonatkozó folyamatok A vezetı évente ellenırzi a Belsı ellenırzési terv -ben megfogalmazott feladatok elvégzését. Ellenırzi: a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet, az oktató-nevelı munka megszervezését, hatékonyságát, színvonalát, az általános és a tanügyekért felelıs igazgatóhelyettesek munkáját, a tanszakvezetık és a szaktanárok munkáját. Az ellenırzés és értékelés módját a fenti hivatkozott dokumentum tartalmazza részletesen.

14 2700 Cegléd, Kút u A minıségirányítási szervezet felépítése és mőködése Stratégiai irányelvek A vezetı hosszú távú stratégiájában a következı irányelveket ítéli fontosnak: Partnercentrikus mőködés; a partnerek igényeit figyelembe vesszük, észrevételeiket rendszeresen feldolgozzuk. Az igényfelmérések eredményeirıl rendszeresen tájékoztatást nyújtunk. A nevelı-oktató munka folyamatában érvényesül a PDCA-ciklus. Az intézmény dolgozóit ellátjuk az ıket érintı összes információval. (A belsı információáramlásnak intézményi felelıse van.) Törekszünk arra, hogy a dolgozók a megfelelı szakmai képzésükhöz hozzájussanak. Ezt a humánerıforrás-gazdálkodásunk fontos részének tekintjük. Lehetıség szerint erısítjük munkatársaink belsı elkötelezettségét az oktató-nevelı munka iránt, ezzel megelızzük a pályán jelentkezı szakmai kiégést, elszürkülést. Biztosítjuk pedagógusainknak a sikerélményhez jutást. (Bemutatók, fellépések, elismerések) Az alulról felfelé történı tervezést tartjuk elsıdlegesen megvalósíthatónak. Törekszünk a munkatársak minél szélesebb körő bevonására és az ésszerő feladatelosztásra A Minıségirányítási Csoport a vezetési struktúrában A vezetési struktúrában hangsúlyos szerepet kap a Minıségirányítási Csoport, melynek tagjait az intézményvezetı bízza meg. A csoport 3 tagból áll, a csoport vezetıje összefogja az intézmény minıségirányítási programját. A Minıségirányítási Csoport elhelyezkedése az iskola vezetési szerkezetében A feladatok elosztása az Intézményi SZMSZ II. részében az a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ben található. (lásd: 1. sz. melléklet!) A szervezet mőködésének feltételei és szabályai Az intézményvezetı a jelenleg hatályos törvényeknek megfelelıen biztosítja a Minıségirányítási Csoport mőködésének feltételeit és meghatározza szabályait. Mindezeket a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-e tartalmazza. (lásd: 1. sz. melléklet!)

15 2700 Cegléd, Kút u A MIP-hez kapcsolódó dokumentációs rendszer felépítése A MIP-hez kapcsolódó dokumentumok A MIP az alábbi intézményi dokumentumokhoz kapcsolódik: Pedagógiai Program és Helyi Tanterv SZMSZ Kollektív Szerzıdés Házirend A törvények által meghatározott hozzáférhetıséget az iskola könyvtárában biztosítjuk A MIP dokumentumai Az intézmény minıségirányitási munkája során keletkezett dokumentáció kezelését a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ében rögzítettük. (lásd: 1. sz. melléklet!) 2.2 A tervezési feladatok végrehajtása A stratégiai tervezés intézményi folyamatai és azok rendje Intézményünk legfontosabb stratégiai dokumentuma a Pedagógiai Program és Helyi Tanterv. Ennek módosítása a évi törvényi kereteknek megfelelıen történik. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv kidolgozására ill. módosítására munkacsoportokat hozunk létre. Az egyes tanszakok munkáját, helyzetelemzését, problémáit, igényeit, tantervi követelményeit a tanszakvezetık foglalják össze. Az iskola eszközellátottságát a szakleltár-felelısök és a gazdasági ügyintézı összegzi. A kottatár ellátottságát az intézményi könyvtáros méri fel. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv összeállítása az igazgató és a helyettesek feladata. Ha az elkészült dokumentumot a nevelıtestület elfogadja, akkor kerül felterjesztésre a fenntartói képviselıtestület elé. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv felülvizsgálata a jelen dokumentum fejezetében foglaltak szerint történik Az éves feladatok tervezésének folyamata Tanévkezdés elıtt a tanszakvezetık összegyőjtik a tanszak feladatainak megvalósításához szükséges információkat.

16 2700 Cegléd, Kút u Ennek jegyében az intézményvezetı elkészíti a nevelıtestület éves munkatervét. A munkatervnek tartalmaznia kell: Tanítás nélküli munkanapok idıpontja, felhasználása Nevelıtestületi értekezletek idıpontja Szünetek idıtartama Megemlékezések, ünnepek idıpontja Kiértesítés idıpontja Beiratkozás idıpontja Minıségirányítási csoport aktuális feladatai Versenyek, növendékhangversenyek várható idıpontjai Hangszerbemutatók idıpontjai Tehetségkutatás Új növendékek elızetes jelentkezése Mindazon események, melyek iskolánkat érintik A munkatervben meghatározott folyamatokhoz, feladatokhoz az igazgató felelısöket rendel. A nevelıtestületi elfogadás után a munkaterv életbe lép A beiskolázás folyamata Tehetségkutatás Május hónapban tehetségkutatás a város általános iskoláiban Felelıs: igazgatóhelyettesek, szolfézstanárok Szülık tájékoztatása a felmérés eredményérıl Felelıs: szolfézstanárok Hangszerbemutatók a zeneiskolában ill. a város összes általános iskolájában Felelıs: igazgatóhelyettesek, hangszeres tanárok Beiskolázás Új növendékek jelentkezése június hónapban, hangszerválasztás Felelıs: igazgatóhelyettes, szolfézstanárok Tantárgyfelosztás elkészítése Felelıs: igazgatóhelyettes Növendékek beiratkozása Felelıs: igazgatóhelyettes, szaktanárok Tandíjbefizetés, tandíjelszámolás Felelıs: szaktanárok, gazdasági ügyintézı

17 2700 Cegléd, Kút u Tankönyvbeszerzés folyamata Kottaigény felmérése Felelıs: szaktanárok Kapcsolatfelvétel és megrendelés a kottaforgalmazó cégnél Felelıs: gazdasági ügyintézı Kottavásár az intézményben a kiválasztott idıpontban Felelıs: igazgatóhelyettes Meglévı kották kikölcsönzése a könyvtárból Felelıs: könyvtáros, szaktanárok Pedagógus továbbképzések A pedagógusok törvényben rögzített 7 évenkénti kötelezı továbbképzését nyilvántartjuk. Nyomon követjük, melyik kolléga mikor, milyen felsıoktatási intézményben szerzett diplomát. A hétévenkénti ciklus folyamán elınyben részesítjük azokat a kollégákat, akik továbbképzésre kötelezettek és még nem győjtötték össze a 120 pontot. Elkészítjük az éves beiskolázási és az 5 éves továbbképzési tervet. Mindkét dokumentum a nevelıtestület jóváhagyása után lép érvénybe. A továbbképzéseket az Oktatási Közlönybıl, a Metronóm KHT kiadványaiból, szaklapokból, ill. a napi postával érkezı reklámanyagokból választjuk ki. A belsı információáramlásért felelıs kolléga ezeket az anyagokat mindenki számára hozzáférhetıvé teszi. Egyéb továbbképzésnek tekintjük az iskolában megrendezett regionális válogatókat, helyi versenyeket, melyek után szakmai fórumokon vitathatjuk meg az aktuális kérdéseket, tapasztalatainkat. A tanszakokon közös óralátogatásokat, évfolyam meghallgatásokat tervezünk. Figyelemmel kísérjük a zeneszerzık születésének és halálának évfordulóit. Mindezekrıl hangverseny keretében megemlékezünk. S így egy-egy stíluskorszakról, ill. zeneszerzırıl mélyebb ismereteket szerezhetünk A tanulók értékelésének folyamata A tanulók a Közoktatási Törvény ide vonatkozó irányelvei alapján megfogalmazott értékelését a Pedagógiai Program és Helyi Tantervben, valamint az SZMSZ-ben szabályoztuk.

18 2700 Cegléd, Kút u A továbbtanulók nyomonkövetése Akik tehetségüknél, szorgalmuknál fogva alkalmasak arra, hogy zenei pályára menjenek, azok számára az iskola B tagozatán lehetıség van arra, hogy emelt óraszámban foglalkozzanak a zenetanulással és zenemővészeti szakközépiskolákba, konzervatóriumokba jelentkezzenek. Továbbtanulásukat megkülönböztetett figyelemmel kísérjük. Az év folyamán biztosítjuk, hogy régi növendékeink a zenemővészeti szakközépiskola zenei érettségi anyagát, ill. a ZTI ZTE diplomakoncertjét intézményünkben is elıadják. Diploma utáni elhelyezkedésükben lehetıségeinkhez mérten támogatjuk ıket. Tantestületünk tagjai közül jó néhányan régi növendékeink voltak A partnerazonosítás folyamata A partnerazonosítás folyamatát a es fejezetben mint ahhoz szorosan kapcsolódó folyamatot tárgyaljuk A partneri igény- és elégedettségmérés A partnerek azonosításával, azok elvárásainak, elégedettségének/elégedetlenségének vizsgálatával az intézmény célja, hogy ezeket megismerve tudatosan törekedjen olyan intézménypolitika kifejlesztésére, amelynek alapelve a partneri elvárások [igények] kielégítése, probléma esetén a pozitív válasz megtalálása.

19 2700 Cegléd, Kút u A partnerazonosítás folyamatának algoritmusa A partnerek feltárása, azonosítása A partnerek csoportosítása a. közvetlen partnerek Közvetlen partnerek a tanítási, tanulási folyamat elsıdleges szereplıi, a tanításitanulási, nevelési folyamattal szemben elvárást támasztó, illetve a mőködéséhez forrást biztosító közvetlen megrendelık, valamint a tanuló életútjának az általános iskolát megelızı és követı intézményi állomásai. b. közvetett partnerek Mindazon megrendelık, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi, szakmai igényeket fogalmaznak meg és közvetítenek az iskola részére, illetve akik együttmőködésükkel segítik az iskolát céljai elérésében. A partnerek adatainak rögzítése A partnert képviselı személy [státusz], cím, elérhetıség [Levélcím, telefon] Kapcsolattartó személy meghatározása partnerenként Az intézmény partnerei c. táblázat elkészítése ( 2. sz. melléklet) A partnerazonosítás felülvizsgálata évente szept. 15-ig [Partner törlése, új partner felvétele, adatok ellenırzése, változások módosítása] Tantestületi legitimáció A partnerazonosítást a minıségirányítási csoport végzi, felelıs a csoportvezetı.

20 2700 Cegléd, Kút u A partneri igény- és elégedettségmérés ütemezése Partnerek Adatfelvétel Minta Módszer Elfogadási Felelıs kritérium Közvetlen partnerek Intézményi dolgozók Teljes munkatársi kör Kérdıív 90% Minıségügyi vezetı (mv) Zeneóvodások Reprezentatív Játékos Tanulók (minden harmadik) EK, HEK, Reprezentatív Kérdıív 80% mv hangszeres (minden harmadik) Szülık Reprezentatív (minden harmadik) Fenntartó: Pest Megye Önkormányzata Fıosztályvezetı Szakreferens Mérési határidı Eljárásrend szerint Eljárásrend szerint Kérdıív 80% mv Eljárásrend szerint Kérdıív 50% mv Eljárásrend szerint Mérési periódus Mérési ciklus 1. éve Mérési ciklus 2. éve Mérési ciklus 3. éve Mérési ciklus 1. éve Módszer Tantestületi értekezket, Minıségfal Minıségfal Minıségfal Összefoglaló levélben Visszacsatolás Felelıs mv mv mv mv Iskolák Mészáros Lırinc Katolikus Általános Iskola Földváry KárolyReformátus ÁltalánosIskola Táncsics Mihály Általános Iskola Várkonyi István Általános Iskola Kossuth Lajos Gimnázium Károlyi M. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Isk. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Igazgatók, Énektanárok Kérdıív 60% mv Eljárásrend szerint Mérési ciklus 1. éve Összefoglaló levélben mv

21 2700 Cegléd, Kút u Partnerek Iskolák (folyt.) Török János Mezıgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola Bem József Mőszaki Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképzı Adatfelvétel Minta Módszer Elfogadási Felelıs kritérium Közvetlen partnerek folyt. Igazgatók, Énektanárok Kérdıív 60% mv Közvetett partner Mérési határidı Eljárásrend szerint Mérési periódus Mérési ciklus 1. éve Visszacsatolás Módszer Összefoglaló levélben Felelıs mv Városi Kossuth Mővelıdési Központ Igazgató Rendezvényszervezı Kérdıív 50% mv Eljárásrend szerint Mérési ciklus 1. éve Összefoglaló levélben mv Mérési ciklus: 4 év, az alábbi ütemezés szerint: 1. év: Fenntartó, intézményi dolgozók, partnerintézmények mérése 2. év: Tanulók mérése 3. év: Szülık mérése 4. év: Irányított önértékelés

22 2700 Cegléd, Kút u Ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása A tanév értékelése A tanév egészének értékelése, melyre a tanévzáró értekezleten kerül sor, az intézményvezetı feladata. Értékelését az alábbiak alapján állítja össze: Évközi igazgatói ellenırzések tapasztalatai Gazdasági vezetı beszámolója Igazgatóhelyettesek beszámolója Tanszakvezetık beszámolója Minıségügyi vezetı beszámolója A minıségügyi vezetı külön is beszámol a tantestületnek az adott tanév minıségügyi feladatainak végrehajtásáról, eredményeirıl A munkatársak értékelésének folyamata Az igazgatónak joga és kötelessége az intézmény dolgozóinak munkáját ellenırizni és értékelni; e tevékenység az alábbi területekre terjed ki: Munkáltatói, Tanügyi, Gazdasági, Szakmai terület Az igazgató meghatározza az ellenırzés során nyert információk felhasználásának módját és az ellenırzést követı beavatkozást. A munkatársak értékelésének folyamata két dokumentum alapján történik: A munkatársak értékelésének folyamata (3. sz. melléklet) Minıség és többletmunka elismerését szolgáló címpótlék és keresetkiegészítés odaítélésének fıbb szempontjai (4. sz. melléklet) Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelése Intézményünkben vezetıi és pedagógus teljesítményértékelési rendszert mőködtetünk. Az értékelés folyamata tehát kiegészül ezzel a mozzanattal. A teljesítményértékelés jogszabályi hátterét, elveit, módszerét és eljárásrendjét az 5. számú melléklet (Teljesítményértékelés az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben), eszközeit pedig a 6. (Pedagógus teljesítményértékelı lap), valamint a 7. számú melléklet (Összesítı lap) tartalmazza.

23 2700 Cegléd, Kút u A Pedagógiai Program beválásának vizsgálata A Pedagógiai Program beválásának felülvizsgálatát 5 évenként kívánjuk elvégezni. Ennek során derül ki, hogyan sikerült megvalósítani mindazt, amit ott megfogalmaztunk. A vizsgálat során figyelembe vesszük: Az Alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja c. dokumentumot, Az ÖMIP elvárásait, Az IMIP-ben megfogalmazott elvárásokat, A félévi növendékhangversenyek, év végi vizsgák eredményeit, A versenyeredményeket, A partneri igényfelmérés eredményeinek és a Pedagógiai Programban megfogalmazott pedagógiai iránycélok összehasonlítását.

24 2700 Cegléd, Kút u A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje Az eljárásrend célja az intézmény minıségirányítási programjában meghatározott igényfelmérési és elégedettségvizsgálati folyamat módszereinek, eljárásainak rögzítése a megismételhetıség és a fejleszthetıség érdekében A partneri igény- és elégedettségmérés algoritmusa Feladat Felelıs Módszer Sikerkritérium Határidı Felkészülés, mérıeszközök áttekintése, konkrét határidık Minıségir. Csop. Szakanyag áttekintés Megtörtént, mérıeszközök használhatók A konkrét mérés elıtt 2 hét kijelölése Kérdıívek sokszorosítása Minıségir. fénymásolás Elegendı számú kérdıív A konkrét mérés elıtt Kérdıívek kiosztása, összegyőjtése Adatfeldolgozás Összegzések elkészítése Interjú kérése Erısségek, gyengeségek összegzése Fejlesztésre váró területek kijelölése Intézkedési tervek készítése Visszacsatolás a partnereknek Csop. Minıségir. Csop., ill. ig.h. Minıségir. Csop. Minıségir. Csop. Minıségir. Csop. Minıségir. Csop. +tantestület Minıségir. Csop. +tantestület Minıségir. Csop. Mérıeszközök kitöltve visszaérkeztek (Az elfogadási kritériumnak megfelelı százalékban) 1 hét Mérés idıpontja Számítógépes Kérdıívek, interjúk gépen vannak. Mérést követı 3. hét Grafikon, táblázat, páros összehasonlítás, szöveges összegzés Az összegzések partnerenként elkészültek. Mérést követı 6. hét Fontosság/megvalósulás Erısségek, gyengeségek meghatározása megtörtént. Mérést követı 7. hét diagramm Metaplan rendezıtábla Fejlesztésre váró területek meghatározása megtörtént Mérést követı 8. hét Csoportmunka az elemzések alapján Levél, minıségfal, szóbeli A tantestület 80%-a részt vesz a munkában Visszacsatolás megtörtént. Tavaszi nevelıtestületi értekezleten Mérést követı 10. hét

25 2700 Cegléd, Kút u Intézkedési terv A partneri igény- és elégedettségmérés eredményeinek összegzése után a Minıségirányítási Csoport és a tantestület meghatározza a megerısödést mutató, valamint a fejlesztésre váró területeket. Ezek ismeretében a Minıségirányítási Csoport az igazgató és a tantestület bevonásával intézkedési tervet készít. Az igazgató és a Minıségirányítási Csoport a tanévzáró értekezletet megelızı idıszakban összegzést készít az intézmény éves minıségirányítási programjának végrehajtásáról, mely tartalmazza a felmérés folyamatát, annak eredményeit, a megerısödést mutató és a fejlesztendı területeket, valamint az elkészült intézkedési tervet. Az összegzést ismerteti a Szülıi Munkaközösséggel és a Diákképviselettel, melyet azok véleményeznek. A tanévzáró értekezleten a Minıségirányítási Csoport ismerteti a tantestülettel az összegzést és a Szülıi Munkaközösség, valamint a Diákképviselet véleményezését. Tantestületi legitimáció után az összegzést meg kell küldeni a fenntartónak a Szülıi Munkaközösség és s Diákképviselet véleményével együtt Feljegyzések kezelése A folyamat során keletkezett dokumentáció kezelésére a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ében foglaltak az érvényesek! ( 1. sz. melléklet, 9. pont)

26 2700 Cegléd, Kút u Az intézményi önértékelés eljárásrendje Az eljárás célja és alkalmazási területei Az irányított önértékelés célja, hogy az intézmény rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erısségeit, fejlesztendı területeit és ennek eredményeképpen jelölje meg a szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket Az irányított önértékelés területei Irányított önértékelésünk területeinek meghatározásakor arra törekedtünk, hogy megfeleljünk az EFQM -modell elıírásainak. Vezérfonalként a Comenius Kapcsos Könyv segédanyagaiból dr. Sencz József Az irányított önértékelés módszertana c. munkáját használtuk. (Struktúra Minıségfejlesztési Kft. Comenius 2000 CD június) Az önértékelés területeit két fı csoportra lehet bontani, amelyeknek részterületeit az alábbi táblázatban mutatjuk be (Sikerkritérium = erısségek és gyengeségek közti határvonal): Adottságok Eredmények Az irányított önért. területei Módszer Sikerkritérium 1. A vezetés értékelése Kérdıív 80% 2. Stratégiai és operatív Kérdıív 80% tervezés 3. A dolgozók irányításának Kérdıív 70% értékelése 4. Erıforrások felhasználása Kérdıív 80% 5. A folyamatok és szabályozottságuk Kérdıív 80% értékelése 6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje Kérdıív 80% 7. A szervezeti kultúra értékelése Kérdıív 75% 8. A munkatársak részvétele Statisztika 80% (bevonásuk mértéke) 9. A külsı partnerek elégedettsége Partneri igényfelm. 80% eredményeibıl 10. A belsı partnerek elégedettsége Partneri igényfelm. 80% eredményeibıl 11. Közösségi, társadalmi szerepvállalás Statisztika, éves 90% összefoglalók 12. Oktatási, nevelési eredmények Statisztika, 95% versenybeszámolók, felvételi eredmények

27 2700 Cegléd, Kút u Az irányított önértékelés algoritmusa Feladat Felkészülés az irányított önértékelés elvégzésére. Az irányított önértékelést a Comenius Kapcsos Könyv EFQM modell 9 kritériuma mentén végezzük (dr. Sencz József: Az irányított önértékelés módszertana, Struktúra Minıségfejlesztési Kft. Comenius CD plusz a helyi sajátosságok beépítésével.) Kérdıívek áttekintése kipróbálása, véglegesítése. Felmérésbe bevontak körének meghatározása minta. A mintavétel biztosítása a mintavételi eljárásban meghatározottak szerint. Kérdıívek tartalmának közös megbeszélése, az egységes értelmezés szükség szerint. Kérdıívek kiosztása, kitöltetése összegyőjtése. Az eredményre vonatkozó adatok győjtése, összeállítása Kérdıívek és adatok összegzése, feldolgozása százalékérték, pontszámok és az elért eredményeink mentén. Trendvizsgálat elvégzése. A megerısödést mutató területek összegzése. Fejlesztésre váró területek meghatározása, kijelölése. További okfeltárások, célmeghatározások, intézkedési tervek készítése. Visszacsatolás a partnereknek Felelıs Módszer Sikerkritérium Határidı Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségügyi vez. Minıségügyi vez. Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai +tantestület Információfelelıs - Tréning, - Szakanyag áttekintés - Irányított beszélgetés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés A felkészülés és a tréning megtörtént A kérdıívek felhasználhatók a méréshez. Min. 70% bevonásra kerül a dolgozók közül. Irányított megfigyelés, Megértés létrejön célzott beszélgetés Kérdıívek kitöltve visszaérkeztek. (min. 80%) Dokumentumelemzés, Kiértékelés 100%-ban adatgyőjtés, statisztika megtörtént. Táblázat, grafikon Összegzések elkészülnek a 12 értékelési terület mentén. Fontosság, megvalósulás diagram Fontosság, megvalósulás, Metaplan rendezı tábla Halszálka, 5 miért módszer, PDCA ciklus alkalmazásával tervkészítés. Személyesen vagy írásban. Összegzés megtörtént Fejlesztési terület meghatározás megtörtént Alkalmazottak 80%-a lehetıleg vegyen részt a munkában. Visszacsatolás minden partner felé 100%-ban megtörtént. A konkrét mérés megkezdése elıtt 3 hét. Aktuális mérés évében okt. 15-ig. Mérés elıtt 2 héttel Mérés elıtt 1 héttel. Mérés idıpontja. A mérés napja Mérést követı 2 hét. Mérést követı 4. hét (legkésıbbi mérési év jan. 15.) Mérést követı 5. hét. Mérést követı 6. hét. Tavaszi nevelıtestületi értekezleten. Mérést követı 8. hét. Legkésıbb az adott tanév tanévzáró értekezletéig.

28 2700 Cegléd, Kút u Az önértékelés lebonyolítása Az irányított önértékelés évében az intézményvezetı a tanévnyitó értekezletet követıen egy héten belül megbízza az önértékelést lebonyolító csoport tagjait. A csoport okt. 15-ig áttekinti az önértékelés eszközeit (kérdıívek, adatok, pontszámítási módszerek), elıkészíti a szükséges módosításokat beleérve az eljárásrend adott tanévre vonatkozó határidı megjelöléseit) és jóváhagyás végett a testület elé terjeszti. A mérıeszközöknek ki kell elégíteni az eljárás céljában meghatározott követelményeket. A tantestületi értekezlet megszervezése és lebonyolítása a vezetéssel egyetértésben a minıségügyi vezetı feladata. Január 15-ig az egyes területek értékeléséhez szükséges mérések elvégzése, adatgyőjtések és a pontok (százalékok) kiszámítása a csoport feladata. Felelıs: minıségügyi vezetı Az egyes területek pontértékének (százalékértékének) meghatározása után a csoport egy összegzı jelentést készít, Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésrıl címmel. A jelentést a minıségügyi vezetı lehetıség szerint a félévi értekezleten ismerteti Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal A tantestület által megvitatott és jóváhagyott összefoglaló jelentés és a Helyi Pedagógiai Program összehasonlító elemzése a csoport feladata. Az összehasonlító elemzés eredményeképpen a csoport fogalmazza meg és rangsorolja az intézmény elıtt álló legfontosabb fejlesztendı területeket, illetve javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre a Fejlesztendı területek, szükséges intézkedések címő feljegyzésben. A fejlesztendı területeket és az intézkedési javaslatokat a következı idıtáv szerint kell rendezni: Hosszú táv (stratégiát érintı) Középtáv (1-2 év) Rövid táv (azonnali beavatkozást igénylı A csoport által elkészített feljegyzést márciusban tantestületi értekezlet keretében vitatja meg és hagyja jóvá a tantestület. A hatékony tantestületi értekezlet elıkészítése és megszervezése a vezetéssel egyetértésben a minıségügyi vezetı feladata. Az Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésrıl és a Fejlesztendı területek, szükséges intézkedések nyilvánosságra hozataláról a minıségügyi vezetı gondoskodik.

29 2700 Cegléd, Kút u Intézkedések, fejlesztések A tantestület által megvitatott és véglegesített fejlesztendı területek, szükséges intézkedések alapján az azonnali beavatkozást igénylı területeken az intézményvezetı elrendeli a szükséges intézkedéseket. Végrehajtásukról a tanévzáró értekezleten számol be. A nagyobb idıtávú feladatok esetében az intézkedések, fejlesztések elıkészítése az önértékelést végzı csoport feladata, a minıségügyi vezetı irányításával. Munkájuk eredménye egy intézkedési terv, melyben javaslatot tesznek a testület által elfogadott fejlesztések és intézkedések konkrét megvalósítására. A javaslatnak tartalmaznia kell, a.) a következı évek munkaterveiben milyen intézkedések jelenjenek meg b.) a következı évek munkaterveiben milyen ütemezésben jelenjenek meg az egyes fejlesztendı területek c.) a következı nevelési évre tervezett fejlesztések esetében a csoportvezetı megnevezését. Az éves minıségirányítási programról összegzést készít a csoport, mely tartalmazza az Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésrıl,a Fejlesztendı területek, szükséges intézkedések, címő feljegyzéseket, valamint az intézkedési tervet. Az összegzést az intézményvezetı és a csoport ismerteti a Szülıi Munkaközösséggel és a Diákképviselettel, melyet azok véleményeznek. A tanévzáró értekezleten a Minıségirányítási Csoport ismerteti a tantestülettel az összegzést és a Szülıi Munkaközösség, valamint a Diákképviselet véleményezését. Tantestületi legitimáció után az összegzést meg kell küldeni a fenntartónak a Szülıi Munkaközösség és s Diákképviselet véleményével együtt Feljegyzések kezelése A folyamat során keletkezett dokumentáció kezelésére a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ében foglaltak az érvényesek! ( 1. sz. melléklet, 9. pont)

30 2700 Cegléd, Kút u Az intézmény partnerkapcsolatai Intézményünk sikerességének elengedhetetlen feltétele a partnercentrikus mőködés. Ennek érdekében külön is áttekintjük, melyek azok a külsı partnerek, amelyekkel a gyakorlatban sőrőbben kerülünk kapcsolatba A partnerekkel való kapcsolattartás rendje Partner Terület Kapcsolattartó Fenntartó Mőködés Igazgató Mészáros Lırinc Katolikus Általános Iskola Rendezvények, hangszerbemutatók, Ig. helyettesek Földváry Károly Református Általános Iskola Táncsics Mihály Ált. Iskola Várkonyi István Ált. Iskola Kossuth Lajos Gimnázium Károlyi M. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Isk. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Török János Mezıgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola Losontzi I. Általános Iskola, Speciális Szakiskola Városi Kossuth Mőv. Központ Kardos Pál Pedagógus Kórus Melody Kvintett Ceglédi Fúvószenekar Tourinform Iroda Foglalkozás Egészségügyi Szolgáltatás Tőzoltóság diákbemutatók Rendezvények, hangszerbemutatók, diákbemutatók Rendezvények, hangszerbemutatók, diákbemutatók Rendezvények, hangszerbemutatók, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Munkaalkalmassági vizsgálatok Tőzvédelmi oktatás Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Igazgató Igazgató

31 2700 Cegléd, Kút u A Minıségirányítási Rendszer mőködtetése Legitimáció Az intézmény Minıségirányítási Programjának legitimációja az alábbi lépésekben történik: Alkalmazotti értekezlet legitimáció (jegyzıkönyv!) A diákok képviseletének véleményezése (jegyzıkönyv!) A Szülıi Munkaközösség véleményezése (jegyzıkönyv!) A Fenntartó jóváhagyása Hatályba léptetés (Igazgató) Nyilvánosság Az intézmény Minıségirányítási Programját bárki számára hozzáférhetıvé kell tenni, ezt a dokumentum egy példányának az iskola könyvtárában történı elhelyezésével biztosítjuk. További két példányt ırzünk az irattárban (iktatószámmal), illetve az intézményvezetınél Felülvizsgálat Az intézmény Minıségirányítási Programjának felülvizsgálatáért az intézményvezetı a felelıs. A feladat elvégzésében segítségére vannak a helyettesek és a Minıségirányítási Csoport. A felülvizsgálatot 4 évente kell elvégezni, az adott év december 31-éig. Mellékletek Lásd: Tartalomjegyzék alatt, 2. oldal!

32 2700 Cegléd, Kút u SZÁMÚ MELLÉKLET

33 2700 Cegléd, Kút u Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Csoportjának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Minıségirányítási Csoport létrejötte: Az Intézményi Minıségirányítási Program feladatainak kidolgozása indokolta, hogy az intézményben egy belsı szakértıi csoport alakuljon. 2. Részvétel a Minıségirányítási Csoportban: A csoport tagjai önként vállalják a munkát, részvételük a feladatok kidolgozásában folyamatos, esetleges elıre nem látható akadályoztatás esetén a csoporttagok javaslatára intézményvezetı dönt a hiányzó csoporttag helyettesítésérıl, illetve arról, hogy feladatait ki vállalja át. Az intézményvezetı a mindenkori Minıségirányítási Csoport ülések állandó meghívott résztvevıje. 3. Megbízás: A Minıségirányítási Csoport tagjai az intézménnyel megbízási szerzıdést kötnek, amelyben az intézményvezetés rögzíti a tagok feladatait, a megbízás idıtartamát, a tagok díjazásának feltételeit és módját. 4. A Minıségirányítási Csoport munkájának idırendje, döntéshozatal: A Minıségirányítási Csoport tagjai havonta minimum egy alkalommal 2 teljes órát dolgoznak közösen (Minıségirányítási Csoport ülés). Ezenkívül az egyes részfeladatok megoldásával más idıben is kell, hogy foglalkozzanak (pl. elıkészülés a következı feladatra, szakirodalom tanulmányozása, kérdıív szerkesztési feladatok). A Minıségirányítási Csoport konszenzusos döntéseket hoz. Ha ez nem megoldható, egyszerő többséggel születnek meg a döntések. 5. A Minıségirányítási Csoport ülés helye: Igazgatóhelyettesi iroda. 6. A Minıségirányítási Csoport vezetıje (Minıségügyi Vezetı): A Minıségirányítási Csoport vezetıjének kiválasztása intézményvezetıi felkérés alapján történt. (A Minıségirányítási Csoport tagokkal történt elızetes egyeztetés után.) Akadályoztatása esetén az intézmény-vezetı szintén felkérés alapján helyettesítteti Feladata: A Minıségirányítási Csoport munkájának irányítása, ellenırzése.

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI MINİSÍTÉSI ELJÁRÁSA

AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI MINİSÍTÉSI ELJÁRÁSA AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI MINİSÍTÉSI ELJÁRÁSA 1.) Az alapfokú mővészetoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minısítési eljárására vonatkozó szabályokat

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu Szám: 20920/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 Készítette: Kalapos Tamás Igazgató 1 A 2008/09-as tanév munkatervének összeállításához felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

KOLLÉGIUM FELNİTTKÉPZÉSI

KOLLÉGIUM FELNİTTKÉPZÉSI Oldal: 1/6 A SURÁNYI ENDRE SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELNİTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VEVİSZOLGÁLATA ÉS E Oldal: 2/6 Cél: a Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium felnıttképzési tevékenységében

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás hatályos: 2012.05.09 - Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére 2010. augusztus 25. Kovács Gabriella mővészeti igazgatóhelyettes Személyi feltételek: A 2010/11-es tanítási év kezdete a korábbi tanév eleji személycserékhez

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A pályázat célja A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben