Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény"

Átírás

1 2700 Cegléd, Kút u Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

2 2700 Cegléd, Kút u Tartalom Bevezetés A minıségirányítási program jogszabályi háttere Minıségpolitika 1.1 Küldetésnyilatkozat Helyzetelemzés, iskolánk bemutatása Minıségcélok Fenntartói elvárások Iskolai minıségcélok Jövıkép Minıségirányítási Rendszer 2.1 A vezetési feladatok végrehajtása Jogi megfelelésre vonatkozó folyamatok A jogszabálykövetés felelıse és forrásai Az intézmény szervezeti felépítése A vezetıi ellenırzésre vonatkozó folyamatok A minıségirányítási szervezet felépítése és mőködése Stratégiai irányelvek A Minıségirányítási Csoport a vezetési struktúrában A szervezet mőködésének feltételei és szabályai A MIP-hez kapcsolódó dokumentációs rendszer felépítése A MIP-hez kapcsolódó dokumentumok A MIP dokumentumai A tervezési feladatok végrehajtása A stratégiai tervezés intézményi folyamatai és azok rendje Az éves feladatok tervezésének folyamata A beiskolázás folyamata Tehetségkutatás Beiskolázás Tankönyvbeszerzés folyamata Pedagógus továbbképzések A tanulók értékelésének folyamata A továbbtanulók nyomonkövetése A partnerazonosítás folyamata A partneri igény- és elégedettségmérés A partnerazonosítás folyamatának algoritmusa A partneri igény- és elégedettségmérés ütemezése 19.

3 2700 Cegléd, Kút u Ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása A tanév értékelése A munkatársak értékelésének folyamata Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelése A Pedagógiai Program beválásának vizsgálata A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje A partneri igény- és elégedettségmérés algoritmusa Intézkedési terv Feljegyzések kezelése Az intézményi önértékelés eljárásrendje Az eljárásrend célja és alkalmazási területei Az irányított önértékelés területei Az irányított önértékelés algoritmusa Az önértékelés lebonyolítása Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal Intézkedések, fejlesztések Feljegyzések kezelése Az intézmény partnerkapcsolatai A partnerekkel való kapcsolattartás rendje A Minıségirányítási Rendszer mőködtetése Legitimáció Nyilvánosság Felülvizsgálat 30. Mellékletek: Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Csoportjának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az intézmény partnerei (táblázat) A munkatársak értékelésének folyamata Minıség és többletmunka elismerését szolgáló címpótlék és keresetkiegészítés odaítélésének fıbb szempontjai Teljesítményértékelés az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben Pedagógus teljesítményértékelı lap Összesítı lap Alkalmazotti értekezlet legitimáció Jegyzıkönyv a Szülıi Munkaközösség és a diákok képviselıinek véleményezésérıl Fenntartói jóváhagyás jegyzıkönyve

4 2700 Cegléd, Kút u Bevezetés A minıségirányítási program jogszabályi háttere Minıségirányítási programunk a többször módosított közoktatási törvény (10.), (11.) bekezdések alapján készült. A hivatkozott törvényi szabályozás elıírja: (10) a közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: Intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az Iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A minıségirányítási program elkészítésének alapjául egyrészt intézményünk nevelési és pedagógiai programja szolgált, mint az intézményi munka legfontosabb stratégiai és szakmai dokumentuma. Másrészt a fenntartó önkormányzat által elkészített önkormányzati elvárásokat, a fenntartó által megfogalmazott intézményi feladatokat, valamint intézményünk szakmai, pénzügyi, törvényességi ellenırzésének rendjét.

5 2700 Cegléd, Kút u Minıségpolitika Küldetésnyilatkozat szebbnél szebb zenéken át vezet az út a nagyobb mestermővek felé. S aki egyszer odáig eljut, úgy érzi, lelki gazdagodása megért volna bárminı fáradságot vagy áldozatot. A mag el van vetve, nem kell csak a békesség és szeretet májusi esıje, hogy kalászba szökjön. /Kodály Zoltán/ A mővészetek és benne a zene semmihez nem fogható embernevelı szerepe fontos a helyi közösségeknek, a szülıknek, a növendékeknek. A mővészetoktatási intézmények, mint a miénk is nemcsak azokat a gyerekeket alakítják, akik az órákat látogatják, hanem környezetükre is hatással vannak. Munkánk során törekszünk arra, hogy a hangszeres tudás elsajátítása mellett a hozzánk járó tanulók egész személyiségét fejlesszük. Feladatunknak tartjuk, hogy felkeltsük érdeklıdésüket a mővészetek iránt, hogy olyan közeget teremtsünk számukra, ahol a komolyzene szeretete természetes, értékes emberi vonás. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a gyermekek értelmi és érzelmi nevelésének egyensúlyához. Iskolánk múltjából, hagyományaiból, valamint az iskolatípus feladatából adódó legfontosabb céljaink: a zenei tömegnevelés színvonalas biztosítása ( A tagozat), szakzenész utánpótlás segítése és felkészítése ( B tagozat), amatır hangszeresek és énekesek utánpótlása, hangszeres együttesek eredményes mőködtetése, sokrétő feladatainak ellátása. Fontosnak tartjuk az együttzenélés tekintélyének megırzését, ápolását. Ennek érdekében kamaraegyütteseink, zenekaraink munkájára különös figyelmet fordítunk. Az együttesek számára továbbra is minél több fellépési lehetıséget biztosítunk, hagyományteremtı rendezvényekkel a közös muzsikálás örömét nyújtva. Intézményünkben az önállóság és a közösségi tevékenység folyamatos összehangolása elengedhetetlen, mivel a zenei nevelés hangsúlyozottan egyéni, illetve kis csoportos oktatás keretein belül zajlik. Az egyes növendékek egyéniségének kibontakoztatása fokozott tanári felelısséget követel, mely jól képzett, rendszeresen koncertezı tanáraink, mővésztanáraink személyében biztosított.

6 2700 Cegléd, Kút u Helyzetelemzés, iskolánk bemutatása A ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szép környezetben, a Városi Mővelıdési Ház szomszédságában, a város szívében fekszik. Az intézmény 1951-ben nyitotta meg kapuit, ekkor szervezte meg a város a rendszeres zenetanítást a fiatalság körében. A zeneiskolai tanárok létszáma ez idıben 15 fı volt, vonós, rézfúvós, fafúvós hangszereken, valamint zongora, ének és zeneelmélet szakokon indult el a tanítás. Az oktatás sokáig a Mővelıdési Ház öreg épületében folyt, majd a 60-as évek vége fordulópontot jelentett a zeneiskola történetében május 19-én került átadásra az új zeneiskola épülete, amelyben a mai napig is folyamatosan oktatjuk növendékeinket a zene mővészetére. Az immár 30 éves épületet azóta több alkalommal korszerősítette a városi vezetés. A régi szenes főtést konvektoros főtıtestek váltották fel. Az egykori szenespince egy hangversenyterem nagyságú helyiséggé lett átalakítva. Az óriási padlástér felét is körülbelül 20 évvel ezelıtt beépítették; négy tanteremmel és egy dohányzóhelyiséggel bıvült az intézmény épülete. Jelenleg 26 teremben folyik az oktatás a mai követelményeknek megfelelıen. A zeneiskolában 37 tanár tanít 34 státuszon, egy kolléga pedig fél állásban a könyvtárosi teendıket látja el. A legkisebbekkel a foglalkozás zeneóvodai keretek között történik dalosjáték formájában. Az intézményben az egyéni és a kötelezı órák mellett a kamarazenei oktatás is színesíti a zeneiskolai életet, és teszi ezzel élményszerőbbé a zeneoktatást. Nagy hangsúlyt fektetünk a társas zenélésre. Épületünkben próbál a városi fenntartásban mőködı felnıttekbıl álló fúvószenekar, a Kardos Pál Pedagógus Énekkar és a zeneiskola tanáraiból álló Melodie Quintett is. A nevelıtestületünket egyenletes szakmai fejlıdés jellemzi, kollégáink tudásukat állandóan fejlesztik, a törvényi követelményeknek megfelelıen továbbképzéseken vesznek részt, tanszaki összejöveteleken beszélik meg a legújabb innovációs tanítási módszereket. A zeneiskola régi növendékei közül ma már nagyon sokan ugyanitt tanárok, vagy a zenemővészeti szakiskolák, illetve zenemővészeti fıiskolák, egyetemek hallgatói lettek. A zeneiskola célja, feladata továbbra is az, hogy a zenei mőveltség megalapozásával felkészítse a tanulókat a zene öntevékeny mővelésére, illetve az arra érdemeseket zenei pályára irányítsa. Fontos szerepe van az esztétikai mőveltség, a jó zenei ízlés és egyáltalán a zenemővészet területén jelentkezı alkotások megértésében, illetve az ítélıképesség kialakításában. Járdányi Pál zeneszerzı pedagógussal együtt valljuk: Befogadóképessé kell tenni ifjúságunkat a szépre, a jóra, hogy igényeljék azt, és fel kell ébreszteni az igényt, hogy még jobban ismerjék A több mint 50 éves múltra visszatekintı iskola elıtt figyelemre méltó eredményei mellett is komoly feladatok állnak, amelynek megvalósításához a mővészi életben kibontakozó új törekvések kiindulási alapot adnak. A felgyorsult fejlıdés új áramlatokat, tendenciákat hoz létre, amelyeket zeneoktatásunknak is követnie kell, és ehhez a tárgyi és személyi feltételeink egyaránt adottak.

7 2700 Cegléd, Kút u Minıségcélok Iskolánknak a többi közoktatási intézménnyel együtt a következı fenntartói elvárásoknak kell megfelelni: A közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény jogszerően, törvényszerően, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen mőködjön. Az intézményben erısödjön a tervezés szerepe, ez a tervezés jelenjen meg az intézményi mőködésben, minden pedagógus a saját területén rendelkezzék éves tervdokumentációval. Az integrált nevelés megvalósításával a társadalmi hátrányokból adódó különbségek csökkenjenek. Nyomon követhetı legyen a gyermek, tanuló elımenetele. Erısödjön a zenei alapkészségek fejlesztése. A hagyományos oktatási folyamatot váltsa fel a tanulás megtanításának folyamata, a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztésével. Az életkornak megfelelı képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. Az intézmény nyújtson segítséget a szülıknek és a tanulóknak a tájékozódásban, hogy az oktatás milyen idıtávon, milyen szolgáltatásokkal és minıségben biztosított. A minıség elvő, partnerközpontú mőködés legyen a jellemzı, melynek alapja az intézmények minıségirányítási, minıségfejlesztési rendszere, programja. A meglévı információs-kommunikációs technikai feltételek, eszközök alkalmazásra kerüljenek a napi gyakorlatban, valamint folyamatos továbbfejlesztésük valósuljon meg a kötelezı eszközfejlesztés és pályázatok keretében. Ennek eredményeképp lehetıvé váljon: a mindennapi internetes kapcsolattartás, információáramoltatás a fenntartó és intézményei között. Az intézményi dokumentumok, statisztikák stb. egységes formátumú, számítógépes elkészítése, továbbíthatósága. A gyakorlatban is alkalmazott tudás kialakulása, a kreatív készségek fokozott fejlesztése.

8 2700 Cegléd, Kút u Ezeken túl intézményünknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai: Alapfokú mővészeti nevelés zenemővészeti ágon elıképzı, hangszeres elıképzı, hangszeres és magánének tanszakon. Egyéni és csoportos foglalkozások sokszínő kínálatának biztosítása. Tehetséggondozás. Minden növendék tehetségének, képességének megfelelıen érjen el sikereket az önmaga választotta mővészeti ágban. Felkészítés helyi, megyei és országos zenei versenyekre, növendékhangversenyekre. Kamarazenekari, zenekari együttmuzsikálás elısegítése. Koncertlátogatások szervezése. Kapcsolattartás más települések hasonló intézményeivel. Elıadásokkal a település kulturális életének színesítése. Tanulói, növendéki bázis megırzése, szélesítése. Humánerıforrás gondozása. Eszközellátás áttekintése.

9 2700 Cegléd, Kút u Iskolai minıségcélok A törvényi kötelezettségeknek megfelelı mőködés. Célunkat akkor érjük el, ha az idevonatkozó vizsgálatok megállapítják a jogkövetést. Pedagógiai szempontok figyelembevétele mellett a gazdaságilag hatékony mőködtetés. Célunkat akkor érjük el, ha a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján mőködünk. Partnerközpontú mőködés. Célunkat akkor érjük el, ha a partneri igényfelmérés eredményeinek átlaga eléri a 80 %-ot. A pedagógiai tevékenységben kiemelt szerepet kapjon a tervezés, az egyéni képességek figyelembe vétele. Célunkat akkor érjük el, ha a növendékek 80 %-a sikerrel teljesíti a reá szabott tananyagot. Növendékhangversenyek, vizsgák, csoportos és egyéni foglalkozások során legyen nyomon követhetık a tanulók elımenetele. Célunkat akkor érjük el, ha a vizsgabizottság megfelelınek tartja a tanuló felkészültségét az adott évfolyamon. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése továbbképzésekkel, tanszaki együttmőködéssel, meghallgatásokkal, szakmai értékeléssel. Célunkat akkor érjük el, ha minden pedagógus teljesíteni tudja a 7 évenkénti kötelezı pedagógus továbbképzésen való részvételt. Az életkornak megfelelı képességek, zenei képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. Célunkat akkor érjük el, ha a vizsgára bocsátott tanulók 95 %-a sikeresen teljesíti a vizsgakövetelményeket. Megfelelı tájékoztatás szülıknek, növendékeknek az intézményben folyó oktatómunkáról, a képzés rendszerérıl, szolgáltatásokról, szülı munkaközösség, tanszakvezetık, szaktanárok bevonásával. Célunkat akkor érjük el, ha az iskolai Pedagógiai Program, a házirend, az SZMSZ minden szülı számára hozzáférhetı. az aktuális eseményekrıl idıben értesítést kapnak. /tájékoztató füzet, hirdetıtábla, szaktanárok, média/ Információs-kommunikációs feltételeink javítása fenntartó által és pályázati lehetıségek útján. Célunkat akkor érjük el, ha munkánk elvégzéséhez elegendı számítógép áll rendelkezésre. Intézményi dokumentációk számítógépes elkészítése.

10 2700 Cegléd, Kút u Célunkat akkor érjük el, ha a fenntartó által elıírt számítógépes adatközlésnek eleget teszünk. A zenei nevelésnek megfelelı egyéni, csoportos foglalkozások sokszínő kínálatának biztosítása. Célunkat akkor érjük el, ha növendékeink számára elérhetıek a kötelezı órákon kívüli foglalkozások. Zenei pályára történı elıkészítése, tehetséggondozás, példaadás. Célunkat akkor érjük el, ha az általunk is javasolt zenei pályára jelentkezı növendékeink sikeres felvételi vizsgát tesznek. Helyi, megyei és országos zenei versenyekre való felkészítés. Célunkat akkor érjük el, ha a versenyen indított növendékeink közül van olyan, aki továbbjut a területi fordulón. évente legalább egy házi zenei versenyt szervezünk. Az együttmuzsikálás változatos formáinak elısegítése: kamarazene, zenekar, zeneóvoda. Célunkat akkor érjük el, ha a jelenleg mőködı csoportjaink, zenekaraink növendékbázisukat képesek megtartani. Zeneszeretı közönség kinevelése, koncertlátogatások megszervezése. Célunkat akkor érjük el, ha az intézményünk és a város által szervezett hangversenyekre biztosítani tudjuk a közönséget. Szereplési lehetıségek biztosítása. Célunkat akkor érjük el, ha minden egyes növendékünk közönség elıtt is számot adhat tudásáról. A város kulturális életének színesítése. Célunkat akkor érjük el, ha a növendékhangversenyeken túl évente legalább 4 hangversenyt rendezünk a város számára. a város intézményei részérıl idıben érkezett felkérések 90 %-át teljesítjük. Tanulói, növendéki bázisunk megırzése, szélesítése nyílt órák, hangszerbemutatók, tehetségkutatás segítségével Célunkat akkor érjük el, ha a fenntartó által biztosított feltételek ill. a demográfiai mutatók függvényében növendéklétszámunk stagnál ill. növekszik. Tárgyi feltételeink javítása, hangszerállomány bıvítése, javítása a kötelezı eszközfejlesztés, valamint pályázatok útján. Célunkat akkor érjük el, ha minden tanszak eszközállományát évente javítani ill. bıvíteni tudjuk. A szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése Célunkat akkor érjük el, ha az irányított önértékelés ide vonatkozó eredménye eléri a 80 %-ot.

11 2700 Cegléd, Kút u A munkavállalók igényeinek felmérése, a lehetıségekkel való összehangolása. Célunkat akkor érjük el, ha a munkatársi igényfelmérés eredménye eléri a 80 %-ot. A tantestületi közösség bevonása az innovatív tevékenységbe: 1. A módszertani kultúra fejlesztése Célunkat akkor érjük el, ha a megszerzett új ismereteket pedagógusaink a gyakorlatban képesek alkalmazni. 2. Szponzorok felkutatása, pályázatok írása Célunkat akkor érjük el, ha meglévı szponzorainkat megtartjuk. 3. Közös rendezvények a partnerintézményekkel Célunkat akkor érjük el, ha mindig megújuló mősorral lépünk a közönség elé. A Pedagógiai Programból adódó további céljaink: A tanulók esztétikai érzékének fejlesztésére való törekvés, valamint érzelemgazdagságra nevelés a zene sajátos eszközeivel. Célunkat akkor érjük el, ha növendékeink elsajátítják a stílusos, ízléses, kifejezı elıadásmódot. Növendékeink sikerélményhez való juttatása. Célunkat akkor érjük el, ha növendékeink képességeikhez mérten élményszerő produkciót tudnak nyújtani.

12 2700 Cegléd, Kút u Jövıkép Nevelıtestületünk számára legfontosabb, hogy növendékeink zenei képzését önmagukhoz képest a legnagyobb mértékben fejlesszük. Egy olyan intézményt képzelünk el, ahová szívesen járnak növendékeink. Ahol az egyéni képességfejlesztésen, hangszeres tanulmányokon keresztül érzelemgazdag, fejlett esztétikai érzékő, aktív hangszeres ill, koncertlátogató, zenét kedvelı és értı gyermekeket, fiatalokat nevelünk. Célunk olyan növendékek kinevelése, akik becsülik az értékes magyar és külföldi népzenét és mőzenét, akik képesek ezeket megszólaltatni és ezáltal környezetüket is gazdagítani. Továbbra is aktív részesei kívánunk lenni a város kulturális életének. Ennek érdekében szorgalmazzuk növendékeink kamaracsoportokban, különféle zenekarokban való közremőködését. Versenyeken, zenei rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenésünkkel és sikeres szerepléseinkkel is hozzájárulunk ahhoz, hogy minél több fiatal érdeklıdését felkeltsük a zene iránt, s egyben minél több növendék kezdje el tanulmányait intézményünkben. Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen végezhessük, partnereinkkel folyamatosan együtt mőködünk, kapcsolatainkat bıvítjük, valamint tevékenységünk fontos részének tekintjük a tervezést és értékelést. Az intézményben folyó munkát nagyban elısegítheti hangszerállományunk folyamatos bıvítése, javítása, termeink hangszigetelésének fokozatos megoldása.

13 2700 Cegléd, Kút u Minıségirányítási rendszer 2.1 A vezetési feladatok végrehajtása Vezetıi folyamatok az intézményben Jogi megfelelésre vonatkozó folyamatok A jogszabálykövetés felelıse és forrásai Az intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért. Az intézményvezetı jogi megfelelésre vonatkozó feladatait az SZMSZ tartalmazza részletesen. (SZMSZ II. rész 1. pont) Az aktuális jogszabályváltozásokat a következı forrásokból követjük nyomon: Magyar Közlöny Oktatási Közlöny Pénzügyi Közlöny Iskolaszolga Országos és megyei szintő igazgatói értekezletek A vezetı rendszeresen tájékoztatja a tantestületet és a technikai dolgozókat az ıket érintı jogszabályi változásokról: igazgatói értekezleten tanszakvezetıi értekezleten a Közalkalmazotti Tanács és a szakszervezeti bizalmi számára tartott értekezleten nevelıtestületi értekezleten alkalmazotti értekezleten Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését (hierarchia, jogkörök) az SZMSZ II. része részletesen tartalmazza A vezetıi ellenırzésre vonatkozó folyamatok A vezetı évente ellenırzi a Belsı ellenırzési terv -ben megfogalmazott feladatok elvégzését. Ellenırzi: a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet, az oktató-nevelı munka megszervezését, hatékonyságát, színvonalát, az általános és a tanügyekért felelıs igazgatóhelyettesek munkáját, a tanszakvezetık és a szaktanárok munkáját. Az ellenırzés és értékelés módját a fenti hivatkozott dokumentum tartalmazza részletesen.

14 2700 Cegléd, Kút u A minıségirányítási szervezet felépítése és mőködése Stratégiai irányelvek A vezetı hosszú távú stratégiájában a következı irányelveket ítéli fontosnak: Partnercentrikus mőködés; a partnerek igényeit figyelembe vesszük, észrevételeiket rendszeresen feldolgozzuk. Az igényfelmérések eredményeirıl rendszeresen tájékoztatást nyújtunk. A nevelı-oktató munka folyamatában érvényesül a PDCA-ciklus. Az intézmény dolgozóit ellátjuk az ıket érintı összes információval. (A belsı információáramlásnak intézményi felelıse van.) Törekszünk arra, hogy a dolgozók a megfelelı szakmai képzésükhöz hozzájussanak. Ezt a humánerıforrás-gazdálkodásunk fontos részének tekintjük. Lehetıség szerint erısítjük munkatársaink belsı elkötelezettségét az oktató-nevelı munka iránt, ezzel megelızzük a pályán jelentkezı szakmai kiégést, elszürkülést. Biztosítjuk pedagógusainknak a sikerélményhez jutást. (Bemutatók, fellépések, elismerések) Az alulról felfelé történı tervezést tartjuk elsıdlegesen megvalósíthatónak. Törekszünk a munkatársak minél szélesebb körő bevonására és az ésszerő feladatelosztásra A Minıségirányítási Csoport a vezetési struktúrában A vezetési struktúrában hangsúlyos szerepet kap a Minıségirányítási Csoport, melynek tagjait az intézményvezetı bízza meg. A csoport 3 tagból áll, a csoport vezetıje összefogja az intézmény minıségirányítási programját. A Minıségirányítási Csoport elhelyezkedése az iskola vezetési szerkezetében A feladatok elosztása az Intézményi SZMSZ II. részében az a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ben található. (lásd: 1. sz. melléklet!) A szervezet mőködésének feltételei és szabályai Az intézményvezetı a jelenleg hatályos törvényeknek megfelelıen biztosítja a Minıségirányítási Csoport mőködésének feltételeit és meghatározza szabályait. Mindezeket a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-e tartalmazza. (lásd: 1. sz. melléklet!)

15 2700 Cegléd, Kút u A MIP-hez kapcsolódó dokumentációs rendszer felépítése A MIP-hez kapcsolódó dokumentumok A MIP az alábbi intézményi dokumentumokhoz kapcsolódik: Pedagógiai Program és Helyi Tanterv SZMSZ Kollektív Szerzıdés Házirend A törvények által meghatározott hozzáférhetıséget az iskola könyvtárában biztosítjuk A MIP dokumentumai Az intézmény minıségirányitási munkája során keletkezett dokumentáció kezelését a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ében rögzítettük. (lásd: 1. sz. melléklet!) 2.2 A tervezési feladatok végrehajtása A stratégiai tervezés intézményi folyamatai és azok rendje Intézményünk legfontosabb stratégiai dokumentuma a Pedagógiai Program és Helyi Tanterv. Ennek módosítása a évi törvényi kereteknek megfelelıen történik. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv kidolgozására ill. módosítására munkacsoportokat hozunk létre. Az egyes tanszakok munkáját, helyzetelemzését, problémáit, igényeit, tantervi követelményeit a tanszakvezetık foglalják össze. Az iskola eszközellátottságát a szakleltár-felelısök és a gazdasági ügyintézı összegzi. A kottatár ellátottságát az intézményi könyvtáros méri fel. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv összeállítása az igazgató és a helyettesek feladata. Ha az elkészült dokumentumot a nevelıtestület elfogadja, akkor kerül felterjesztésre a fenntartói képviselıtestület elé. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv felülvizsgálata a jelen dokumentum fejezetében foglaltak szerint történik Az éves feladatok tervezésének folyamata Tanévkezdés elıtt a tanszakvezetık összegyőjtik a tanszak feladatainak megvalósításához szükséges információkat.

16 2700 Cegléd, Kút u Ennek jegyében az intézményvezetı elkészíti a nevelıtestület éves munkatervét. A munkatervnek tartalmaznia kell: Tanítás nélküli munkanapok idıpontja, felhasználása Nevelıtestületi értekezletek idıpontja Szünetek idıtartama Megemlékezések, ünnepek idıpontja Kiértesítés idıpontja Beiratkozás idıpontja Minıségirányítási csoport aktuális feladatai Versenyek, növendékhangversenyek várható idıpontjai Hangszerbemutatók idıpontjai Tehetségkutatás Új növendékek elızetes jelentkezése Mindazon események, melyek iskolánkat érintik A munkatervben meghatározott folyamatokhoz, feladatokhoz az igazgató felelısöket rendel. A nevelıtestületi elfogadás után a munkaterv életbe lép A beiskolázás folyamata Tehetségkutatás Május hónapban tehetségkutatás a város általános iskoláiban Felelıs: igazgatóhelyettesek, szolfézstanárok Szülık tájékoztatása a felmérés eredményérıl Felelıs: szolfézstanárok Hangszerbemutatók a zeneiskolában ill. a város összes általános iskolájában Felelıs: igazgatóhelyettesek, hangszeres tanárok Beiskolázás Új növendékek jelentkezése június hónapban, hangszerválasztás Felelıs: igazgatóhelyettes, szolfézstanárok Tantárgyfelosztás elkészítése Felelıs: igazgatóhelyettes Növendékek beiratkozása Felelıs: igazgatóhelyettes, szaktanárok Tandíjbefizetés, tandíjelszámolás Felelıs: szaktanárok, gazdasági ügyintézı

17 2700 Cegléd, Kút u Tankönyvbeszerzés folyamata Kottaigény felmérése Felelıs: szaktanárok Kapcsolatfelvétel és megrendelés a kottaforgalmazó cégnél Felelıs: gazdasági ügyintézı Kottavásár az intézményben a kiválasztott idıpontban Felelıs: igazgatóhelyettes Meglévı kották kikölcsönzése a könyvtárból Felelıs: könyvtáros, szaktanárok Pedagógus továbbképzések A pedagógusok törvényben rögzített 7 évenkénti kötelezı továbbképzését nyilvántartjuk. Nyomon követjük, melyik kolléga mikor, milyen felsıoktatási intézményben szerzett diplomát. A hétévenkénti ciklus folyamán elınyben részesítjük azokat a kollégákat, akik továbbképzésre kötelezettek és még nem győjtötték össze a 120 pontot. Elkészítjük az éves beiskolázási és az 5 éves továbbképzési tervet. Mindkét dokumentum a nevelıtestület jóváhagyása után lép érvénybe. A továbbképzéseket az Oktatási Közlönybıl, a Metronóm KHT kiadványaiból, szaklapokból, ill. a napi postával érkezı reklámanyagokból választjuk ki. A belsı információáramlásért felelıs kolléga ezeket az anyagokat mindenki számára hozzáférhetıvé teszi. Egyéb továbbképzésnek tekintjük az iskolában megrendezett regionális válogatókat, helyi versenyeket, melyek után szakmai fórumokon vitathatjuk meg az aktuális kérdéseket, tapasztalatainkat. A tanszakokon közös óralátogatásokat, évfolyam meghallgatásokat tervezünk. Figyelemmel kísérjük a zeneszerzık születésének és halálának évfordulóit. Mindezekrıl hangverseny keretében megemlékezünk. S így egy-egy stíluskorszakról, ill. zeneszerzırıl mélyebb ismereteket szerezhetünk A tanulók értékelésének folyamata A tanulók a Közoktatási Törvény ide vonatkozó irányelvei alapján megfogalmazott értékelését a Pedagógiai Program és Helyi Tantervben, valamint az SZMSZ-ben szabályoztuk.

18 2700 Cegléd, Kút u A továbbtanulók nyomonkövetése Akik tehetségüknél, szorgalmuknál fogva alkalmasak arra, hogy zenei pályára menjenek, azok számára az iskola B tagozatán lehetıség van arra, hogy emelt óraszámban foglalkozzanak a zenetanulással és zenemővészeti szakközépiskolákba, konzervatóriumokba jelentkezzenek. Továbbtanulásukat megkülönböztetett figyelemmel kísérjük. Az év folyamán biztosítjuk, hogy régi növendékeink a zenemővészeti szakközépiskola zenei érettségi anyagát, ill. a ZTI ZTE diplomakoncertjét intézményünkben is elıadják. Diploma utáni elhelyezkedésükben lehetıségeinkhez mérten támogatjuk ıket. Tantestületünk tagjai közül jó néhányan régi növendékeink voltak A partnerazonosítás folyamata A partnerazonosítás folyamatát a es fejezetben mint ahhoz szorosan kapcsolódó folyamatot tárgyaljuk A partneri igény- és elégedettségmérés A partnerek azonosításával, azok elvárásainak, elégedettségének/elégedetlenségének vizsgálatával az intézmény célja, hogy ezeket megismerve tudatosan törekedjen olyan intézménypolitika kifejlesztésére, amelynek alapelve a partneri elvárások [igények] kielégítése, probléma esetén a pozitív válasz megtalálása.

19 2700 Cegléd, Kút u A partnerazonosítás folyamatának algoritmusa A partnerek feltárása, azonosítása A partnerek csoportosítása a. közvetlen partnerek Közvetlen partnerek a tanítási, tanulási folyamat elsıdleges szereplıi, a tanításitanulási, nevelési folyamattal szemben elvárást támasztó, illetve a mőködéséhez forrást biztosító közvetlen megrendelık, valamint a tanuló életútjának az általános iskolát megelızı és követı intézményi állomásai. b. közvetett partnerek Mindazon megrendelık, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi, szakmai igényeket fogalmaznak meg és közvetítenek az iskola részére, illetve akik együttmőködésükkel segítik az iskolát céljai elérésében. A partnerek adatainak rögzítése A partnert képviselı személy [státusz], cím, elérhetıség [Levélcím, telefon] Kapcsolattartó személy meghatározása partnerenként Az intézmény partnerei c. táblázat elkészítése ( 2. sz. melléklet) A partnerazonosítás felülvizsgálata évente szept. 15-ig [Partner törlése, új partner felvétele, adatok ellenırzése, változások módosítása] Tantestületi legitimáció A partnerazonosítást a minıségirányítási csoport végzi, felelıs a csoportvezetı.

20 2700 Cegléd, Kút u A partneri igény- és elégedettségmérés ütemezése Partnerek Adatfelvétel Minta Módszer Elfogadási Felelıs kritérium Közvetlen partnerek Intézményi dolgozók Teljes munkatársi kör Kérdıív 90% Minıségügyi vezetı (mv) Zeneóvodások Reprezentatív Játékos Tanulók (minden harmadik) EK, HEK, Reprezentatív Kérdıív 80% mv hangszeres (minden harmadik) Szülık Reprezentatív (minden harmadik) Fenntartó: Pest Megye Önkormányzata Fıosztályvezetı Szakreferens Mérési határidı Eljárásrend szerint Eljárásrend szerint Kérdıív 80% mv Eljárásrend szerint Kérdıív 50% mv Eljárásrend szerint Mérési periódus Mérési ciklus 1. éve Mérési ciklus 2. éve Mérési ciklus 3. éve Mérési ciklus 1. éve Módszer Tantestületi értekezket, Minıségfal Minıségfal Minıségfal Összefoglaló levélben Visszacsatolás Felelıs mv mv mv mv Iskolák Mészáros Lırinc Katolikus Általános Iskola Földváry KárolyReformátus ÁltalánosIskola Táncsics Mihály Általános Iskola Várkonyi István Általános Iskola Kossuth Lajos Gimnázium Károlyi M. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Isk. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Igazgatók, Énektanárok Kérdıív 60% mv Eljárásrend szerint Mérési ciklus 1. éve Összefoglaló levélben mv

21 2700 Cegléd, Kút u Partnerek Iskolák (folyt.) Török János Mezıgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola Bem József Mőszaki Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképzı Adatfelvétel Minta Módszer Elfogadási Felelıs kritérium Közvetlen partnerek folyt. Igazgatók, Énektanárok Kérdıív 60% mv Közvetett partner Mérési határidı Eljárásrend szerint Mérési periódus Mérési ciklus 1. éve Visszacsatolás Módszer Összefoglaló levélben Felelıs mv Városi Kossuth Mővelıdési Központ Igazgató Rendezvényszervezı Kérdıív 50% mv Eljárásrend szerint Mérési ciklus 1. éve Összefoglaló levélben mv Mérési ciklus: 4 év, az alábbi ütemezés szerint: 1. év: Fenntartó, intézményi dolgozók, partnerintézmények mérése 2. év: Tanulók mérése 3. év: Szülık mérése 4. év: Irányított önértékelés

22 2700 Cegléd, Kút u Ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása A tanév értékelése A tanév egészének értékelése, melyre a tanévzáró értekezleten kerül sor, az intézményvezetı feladata. Értékelését az alábbiak alapján állítja össze: Évközi igazgatói ellenırzések tapasztalatai Gazdasági vezetı beszámolója Igazgatóhelyettesek beszámolója Tanszakvezetık beszámolója Minıségügyi vezetı beszámolója A minıségügyi vezetı külön is beszámol a tantestületnek az adott tanév minıségügyi feladatainak végrehajtásáról, eredményeirıl A munkatársak értékelésének folyamata Az igazgatónak joga és kötelessége az intézmény dolgozóinak munkáját ellenırizni és értékelni; e tevékenység az alábbi területekre terjed ki: Munkáltatói, Tanügyi, Gazdasági, Szakmai terület Az igazgató meghatározza az ellenırzés során nyert információk felhasználásának módját és az ellenırzést követı beavatkozást. A munkatársak értékelésének folyamata két dokumentum alapján történik: A munkatársak értékelésének folyamata (3. sz. melléklet) Minıség és többletmunka elismerését szolgáló címpótlék és keresetkiegészítés odaítélésének fıbb szempontjai (4. sz. melléklet) Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelése Intézményünkben vezetıi és pedagógus teljesítményértékelési rendszert mőködtetünk. Az értékelés folyamata tehát kiegészül ezzel a mozzanattal. A teljesítményértékelés jogszabályi hátterét, elveit, módszerét és eljárásrendjét az 5. számú melléklet (Teljesítményértékelés az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben), eszközeit pedig a 6. (Pedagógus teljesítményértékelı lap), valamint a 7. számú melléklet (Összesítı lap) tartalmazza.

23 2700 Cegléd, Kút u A Pedagógiai Program beválásának vizsgálata A Pedagógiai Program beválásának felülvizsgálatát 5 évenként kívánjuk elvégezni. Ennek során derül ki, hogyan sikerült megvalósítani mindazt, amit ott megfogalmaztunk. A vizsgálat során figyelembe vesszük: Az Alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja c. dokumentumot, Az ÖMIP elvárásait, Az IMIP-ben megfogalmazott elvárásokat, A félévi növendékhangversenyek, év végi vizsgák eredményeit, A versenyeredményeket, A partneri igényfelmérés eredményeinek és a Pedagógiai Programban megfogalmazott pedagógiai iránycélok összehasonlítását.

24 2700 Cegléd, Kút u A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje Az eljárásrend célja az intézmény minıségirányítási programjában meghatározott igényfelmérési és elégedettségvizsgálati folyamat módszereinek, eljárásainak rögzítése a megismételhetıség és a fejleszthetıség érdekében A partneri igény- és elégedettségmérés algoritmusa Feladat Felelıs Módszer Sikerkritérium Határidı Felkészülés, mérıeszközök áttekintése, konkrét határidık Minıségir. Csop. Szakanyag áttekintés Megtörtént, mérıeszközök használhatók A konkrét mérés elıtt 2 hét kijelölése Kérdıívek sokszorosítása Minıségir. fénymásolás Elegendı számú kérdıív A konkrét mérés elıtt Kérdıívek kiosztása, összegyőjtése Adatfeldolgozás Összegzések elkészítése Interjú kérése Erısségek, gyengeségek összegzése Fejlesztésre váró területek kijelölése Intézkedési tervek készítése Visszacsatolás a partnereknek Csop. Minıségir. Csop., ill. ig.h. Minıségir. Csop. Minıségir. Csop. Minıségir. Csop. Minıségir. Csop. +tantestület Minıségir. Csop. +tantestület Minıségir. Csop. Mérıeszközök kitöltve visszaérkeztek (Az elfogadási kritériumnak megfelelı százalékban) 1 hét Mérés idıpontja Számítógépes Kérdıívek, interjúk gépen vannak. Mérést követı 3. hét Grafikon, táblázat, páros összehasonlítás, szöveges összegzés Az összegzések partnerenként elkészültek. Mérést követı 6. hét Fontosság/megvalósulás Erısségek, gyengeségek meghatározása megtörtént. Mérést követı 7. hét diagramm Metaplan rendezıtábla Fejlesztésre váró területek meghatározása megtörtént Mérést követı 8. hét Csoportmunka az elemzések alapján Levél, minıségfal, szóbeli A tantestület 80%-a részt vesz a munkában Visszacsatolás megtörtént. Tavaszi nevelıtestületi értekezleten Mérést követı 10. hét

25 2700 Cegléd, Kút u Intézkedési terv A partneri igény- és elégedettségmérés eredményeinek összegzése után a Minıségirányítási Csoport és a tantestület meghatározza a megerısödést mutató, valamint a fejlesztésre váró területeket. Ezek ismeretében a Minıségirányítási Csoport az igazgató és a tantestület bevonásával intézkedési tervet készít. Az igazgató és a Minıségirányítási Csoport a tanévzáró értekezletet megelızı idıszakban összegzést készít az intézmény éves minıségirányítási programjának végrehajtásáról, mely tartalmazza a felmérés folyamatát, annak eredményeit, a megerısödést mutató és a fejlesztendı területeket, valamint az elkészült intézkedési tervet. Az összegzést ismerteti a Szülıi Munkaközösséggel és a Diákképviselettel, melyet azok véleményeznek. A tanévzáró értekezleten a Minıségirányítási Csoport ismerteti a tantestülettel az összegzést és a Szülıi Munkaközösség, valamint a Diákképviselet véleményezését. Tantestületi legitimáció után az összegzést meg kell küldeni a fenntartónak a Szülıi Munkaközösség és s Diákképviselet véleményével együtt Feljegyzések kezelése A folyamat során keletkezett dokumentáció kezelésére a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ében foglaltak az érvényesek! ( 1. sz. melléklet, 9. pont)

26 2700 Cegléd, Kút u Az intézményi önértékelés eljárásrendje Az eljárás célja és alkalmazási területei Az irányított önértékelés célja, hogy az intézmény rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erısségeit, fejlesztendı területeit és ennek eredményeképpen jelölje meg a szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket Az irányított önértékelés területei Irányított önértékelésünk területeinek meghatározásakor arra törekedtünk, hogy megfeleljünk az EFQM -modell elıírásainak. Vezérfonalként a Comenius Kapcsos Könyv segédanyagaiból dr. Sencz József Az irányított önértékelés módszertana c. munkáját használtuk. (Struktúra Minıségfejlesztési Kft. Comenius 2000 CD június) Az önértékelés területeit két fı csoportra lehet bontani, amelyeknek részterületeit az alábbi táblázatban mutatjuk be (Sikerkritérium = erısségek és gyengeségek közti határvonal): Adottságok Eredmények Az irányított önért. területei Módszer Sikerkritérium 1. A vezetés értékelése Kérdıív 80% 2. Stratégiai és operatív Kérdıív 80% tervezés 3. A dolgozók irányításának Kérdıív 70% értékelése 4. Erıforrások felhasználása Kérdıív 80% 5. A folyamatok és szabályozottságuk Kérdıív 80% értékelése 6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje Kérdıív 80% 7. A szervezeti kultúra értékelése Kérdıív 75% 8. A munkatársak részvétele Statisztika 80% (bevonásuk mértéke) 9. A külsı partnerek elégedettsége Partneri igényfelm. 80% eredményeibıl 10. A belsı partnerek elégedettsége Partneri igényfelm. 80% eredményeibıl 11. Közösségi, társadalmi szerepvállalás Statisztika, éves 90% összefoglalók 12. Oktatási, nevelési eredmények Statisztika, 95% versenybeszámolók, felvételi eredmények

27 2700 Cegléd, Kút u Az irányított önértékelés algoritmusa Feladat Felkészülés az irányított önértékelés elvégzésére. Az irányított önértékelést a Comenius Kapcsos Könyv EFQM modell 9 kritériuma mentén végezzük (dr. Sencz József: Az irányított önértékelés módszertana, Struktúra Minıségfejlesztési Kft. Comenius CD plusz a helyi sajátosságok beépítésével.) Kérdıívek áttekintése kipróbálása, véglegesítése. Felmérésbe bevontak körének meghatározása minta. A mintavétel biztosítása a mintavételi eljárásban meghatározottak szerint. Kérdıívek tartalmának közös megbeszélése, az egységes értelmezés szükség szerint. Kérdıívek kiosztása, kitöltetése összegyőjtése. Az eredményre vonatkozó adatok győjtése, összeállítása Kérdıívek és adatok összegzése, feldolgozása százalékérték, pontszámok és az elért eredményeink mentén. Trendvizsgálat elvégzése. A megerısödést mutató területek összegzése. Fejlesztésre váró területek meghatározása, kijelölése. További okfeltárások, célmeghatározások, intézkedési tervek készítése. Visszacsatolás a partnereknek Felelıs Módszer Sikerkritérium Határidı Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségügyi vez. Minıségügyi vez. Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai Minıségir. Csoport tagjai +tantestület Információfelelıs - Tréning, - Szakanyag áttekintés - Irányított beszélgetés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés A felkészülés és a tréning megtörtént A kérdıívek felhasználhatók a méréshez. Min. 70% bevonásra kerül a dolgozók közül. Irányított megfigyelés, Megértés létrejön célzott beszélgetés Kérdıívek kitöltve visszaérkeztek. (min. 80%) Dokumentumelemzés, Kiértékelés 100%-ban adatgyőjtés, statisztika megtörtént. Táblázat, grafikon Összegzések elkészülnek a 12 értékelési terület mentén. Fontosság, megvalósulás diagram Fontosság, megvalósulás, Metaplan rendezı tábla Halszálka, 5 miért módszer, PDCA ciklus alkalmazásával tervkészítés. Személyesen vagy írásban. Összegzés megtörtént Fejlesztési terület meghatározás megtörtént Alkalmazottak 80%-a lehetıleg vegyen részt a munkában. Visszacsatolás minden partner felé 100%-ban megtörtént. A konkrét mérés megkezdése elıtt 3 hét. Aktuális mérés évében okt. 15-ig. Mérés elıtt 2 héttel Mérés elıtt 1 héttel. Mérés idıpontja. A mérés napja Mérést követı 2 hét. Mérést követı 4. hét (legkésıbbi mérési év jan. 15.) Mérést követı 5. hét. Mérést követı 6. hét. Tavaszi nevelıtestületi értekezleten. Mérést követı 8. hét. Legkésıbb az adott tanév tanévzáró értekezletéig.

28 2700 Cegléd, Kút u Az önértékelés lebonyolítása Az irányított önértékelés évében az intézményvezetı a tanévnyitó értekezletet követıen egy héten belül megbízza az önértékelést lebonyolító csoport tagjait. A csoport okt. 15-ig áttekinti az önértékelés eszközeit (kérdıívek, adatok, pontszámítási módszerek), elıkészíti a szükséges módosításokat beleérve az eljárásrend adott tanévre vonatkozó határidı megjelöléseit) és jóváhagyás végett a testület elé terjeszti. A mérıeszközöknek ki kell elégíteni az eljárás céljában meghatározott követelményeket. A tantestületi értekezlet megszervezése és lebonyolítása a vezetéssel egyetértésben a minıségügyi vezetı feladata. Január 15-ig az egyes területek értékeléséhez szükséges mérések elvégzése, adatgyőjtések és a pontok (százalékok) kiszámítása a csoport feladata. Felelıs: minıségügyi vezetı Az egyes területek pontértékének (százalékértékének) meghatározása után a csoport egy összegzı jelentést készít, Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésrıl címmel. A jelentést a minıségügyi vezetı lehetıség szerint a félévi értekezleten ismerteti Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal A tantestület által megvitatott és jóváhagyott összefoglaló jelentés és a Helyi Pedagógiai Program összehasonlító elemzése a csoport feladata. Az összehasonlító elemzés eredményeképpen a csoport fogalmazza meg és rangsorolja az intézmény elıtt álló legfontosabb fejlesztendı területeket, illetve javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre a Fejlesztendı területek, szükséges intézkedések címő feljegyzésben. A fejlesztendı területeket és az intézkedési javaslatokat a következı idıtáv szerint kell rendezni: Hosszú táv (stratégiát érintı) Középtáv (1-2 év) Rövid táv (azonnali beavatkozást igénylı A csoport által elkészített feljegyzést márciusban tantestületi értekezlet keretében vitatja meg és hagyja jóvá a tantestület. A hatékony tantestületi értekezlet elıkészítése és megszervezése a vezetéssel egyetértésben a minıségügyi vezetı feladata. Az Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésrıl és a Fejlesztendı területek, szükséges intézkedések nyilvánosságra hozataláról a minıségügyi vezetı gondoskodik.

29 2700 Cegléd, Kút u Intézkedések, fejlesztések A tantestület által megvitatott és véglegesített fejlesztendı területek, szükséges intézkedések alapján az azonnali beavatkozást igénylı területeken az intézményvezetı elrendeli a szükséges intézkedéseket. Végrehajtásukról a tanévzáró értekezleten számol be. A nagyobb idıtávú feladatok esetében az intézkedések, fejlesztések elıkészítése az önértékelést végzı csoport feladata, a minıségügyi vezetı irányításával. Munkájuk eredménye egy intézkedési terv, melyben javaslatot tesznek a testület által elfogadott fejlesztések és intézkedések konkrét megvalósítására. A javaslatnak tartalmaznia kell, a.) a következı évek munkaterveiben milyen intézkedések jelenjenek meg b.) a következı évek munkaterveiben milyen ütemezésben jelenjenek meg az egyes fejlesztendı területek c.) a következı nevelési évre tervezett fejlesztések esetében a csoportvezetı megnevezését. Az éves minıségirányítási programról összegzést készít a csoport, mely tartalmazza az Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésrıl,a Fejlesztendı területek, szükséges intézkedések, címő feljegyzéseket, valamint az intézkedési tervet. Az összegzést az intézményvezetı és a csoport ismerteti a Szülıi Munkaközösséggel és a Diákképviselettel, melyet azok véleményeznek. A tanévzáró értekezleten a Minıségirányítási Csoport ismerteti a tantestülettel az összegzést és a Szülıi Munkaközösség, valamint a Diákképviselet véleményezését. Tantestületi legitimáció után az összegzést meg kell küldeni a fenntartónak a Szülıi Munkaközösség és s Diákképviselet véleményével együtt Feljegyzések kezelése A folyamat során keletkezett dokumentáció kezelésére a Minıségirányítási Csoport SZMSZ-ében foglaltak az érvényesek! ( 1. sz. melléklet, 9. pont)

30 2700 Cegléd, Kút u Az intézmény partnerkapcsolatai Intézményünk sikerességének elengedhetetlen feltétele a partnercentrikus mőködés. Ennek érdekében külön is áttekintjük, melyek azok a külsı partnerek, amelyekkel a gyakorlatban sőrőbben kerülünk kapcsolatba A partnerekkel való kapcsolattartás rendje Partner Terület Kapcsolattartó Fenntartó Mőködés Igazgató Mészáros Lırinc Katolikus Általános Iskola Rendezvények, hangszerbemutatók, Ig. helyettesek Földváry Károly Református Általános Iskola Táncsics Mihály Ált. Iskola Várkonyi István Ált. Iskola Kossuth Lajos Gimnázium Károlyi M. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Isk. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Török János Mezıgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola Losontzi I. Általános Iskola, Speciális Szakiskola Városi Kossuth Mőv. Központ Kardos Pál Pedagógus Kórus Melody Kvintett Ceglédi Fúvószenekar Tourinform Iroda Foglalkozás Egészségügyi Szolgáltatás Tőzoltóság diákbemutatók Rendezvények, hangszerbemutatók, diákbemutatók Rendezvények, hangszerbemutatók, diákbemutatók Rendezvények, hangszerbemutatók, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények, diákbemutatók Rendezvények Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Rendezvények szervezése Munkaalkalmassági vizsgálatok Tőzvédelmi oktatás Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Ig. helyettesek Igazgató Igazgató

31 2700 Cegléd, Kút u A Minıségirányítási Rendszer mőködtetése Legitimáció Az intézmény Minıségirányítási Programjának legitimációja az alábbi lépésekben történik: Alkalmazotti értekezlet legitimáció (jegyzıkönyv!) A diákok képviseletének véleményezése (jegyzıkönyv!) A Szülıi Munkaközösség véleményezése (jegyzıkönyv!) A Fenntartó jóváhagyása Hatályba léptetés (Igazgató) Nyilvánosság Az intézmény Minıségirányítási Programját bárki számára hozzáférhetıvé kell tenni, ezt a dokumentum egy példányának az iskola könyvtárában történı elhelyezésével biztosítjuk. További két példányt ırzünk az irattárban (iktatószámmal), illetve az intézményvezetınél Felülvizsgálat Az intézmény Minıségirányítási Programjának felülvizsgálatáért az intézményvezetı a felelıs. A feladat elvégzésében segítségére vannak a helyettesek és a Minıségirányítási Csoport. A felülvizsgálatot 4 évente kell elvégezni, az adott év december 31-éig. Mellékletek Lásd: Tartalomjegyzék alatt, 2. oldal!

32 2700 Cegléd, Kút u SZÁMÚ MELLÉKLET

33 2700 Cegléd, Kút u Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Csoportjának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Minıségirányítási Csoport létrejötte: Az Intézményi Minıségirányítási Program feladatainak kidolgozása indokolta, hogy az intézményben egy belsı szakértıi csoport alakuljon. 2. Részvétel a Minıségirányítási Csoportban: A csoport tagjai önként vállalják a munkát, részvételük a feladatok kidolgozásában folyamatos, esetleges elıre nem látható akadályoztatás esetén a csoporttagok javaslatára intézményvezetı dönt a hiányzó csoporttag helyettesítésérıl, illetve arról, hogy feladatait ki vállalja át. Az intézményvezetı a mindenkori Minıségirányítási Csoport ülések állandó meghívott résztvevıje. 3. Megbízás: A Minıségirányítási Csoport tagjai az intézménnyel megbízási szerzıdést kötnek, amelyben az intézményvezetés rögzíti a tagok feladatait, a megbízás idıtartamát, a tagok díjazásának feltételeit és módját. 4. A Minıségirányítási Csoport munkájának idırendje, döntéshozatal: A Minıségirányítási Csoport tagjai havonta minimum egy alkalommal 2 teljes órát dolgoznak közösen (Minıségirányítási Csoport ülés). Ezenkívül az egyes részfeladatok megoldásával más idıben is kell, hogy foglalkozzanak (pl. elıkészülés a következı feladatra, szakirodalom tanulmányozása, kérdıív szerkesztési feladatok). A Minıségirányítási Csoport konszenzusos döntéseket hoz. Ha ez nem megoldható, egyszerő többséggel születnek meg a döntések. 5. A Minıségirányítási Csoport ülés helye: Igazgatóhelyettesi iroda. 6. A Minıségirányítási Csoport vezetıje (Minıségügyi Vezetı): A Minıségirányítási Csoport vezetıjének kiválasztása intézményvezetıi felkérés alapján történt. (A Minıségirányítási Csoport tagokkal történt elızetes egyeztetés után.) Akadályoztatása esetén az intézmény-vezetı szintén felkérés alapján helyettesítteti Feladata: A Minıségirányítási Csoport munkájának irányítása, ellenırzése.

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai beszámolója a 2011-2012. tanévről Dunavarsány, 2013. január 28. Statisztikai adatok 2011. október 15-i statisztikai adatok alapján Tanulói létszám

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja)

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) szakképzettség:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-14/2013. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS DÖNTÉSTÁMOGATÁS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS DÖNTÉSTÁMOGATÁS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács)

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Indul a Tribologic Kft moduláris felépítéső kenéstechnikai tréningsorozata!

Indul a Tribologic Kft moduláris felépítéső kenéstechnikai tréningsorozata! Indul a Tribologic Kft moduláris felépítéső kenéstechnikai tréningsorozata! Tisztelt Partnerünk! Napjainkra a tudás vált az elsı számú termelési tényezıvé. A tudás katalizátorként segíti elı a termelés

Részletesebben

AZ AJKAI RENESZÁNSZ EGYÜTTES. A jubileumi kiadvány A RENESZÁNSZ ZENE

AZ AJKAI RENESZÁNSZ EGYÜTTES. A jubileumi kiadvány A RENESZÁNSZ ZENE A jubileumi kiadvány A RENESZÁNSZ ZENE A reneszánsz a mővészetek újjászületésének kora. A reneszánsz ember életéhez hozzátartozott a muzsika is. Hirdette az emberközpontúságot, az anyanyelv szépségét,

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (1061 Budapest, Andrássy út 22.), mint Megrendelı, valamint a ZORA Kft. (2314. Halásztelek, Katona J. u. 82.), mint Vállalkozó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. M U N K A T E R V E - tervezet - 2009.

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. M U N K A T E R V E - tervezet - 2009. NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E - tervezet - 2009. 2 A Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége 1989. március 29-én alakult

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer egységes szerkezetben

Minıségirányítási rendszer egységes szerkezetben Minıségirányítási rendszer egységes szerkezetben 1. Vezetés 1.2. Stratégia és minıségcélok A Ózdi Mővelıdési Intézmények vezetése felnıttképzési tevékenységére vonatkozó stratégiáját a közmővelıdési szakma

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS. Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 2010.06.15. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS. Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 2010.06.15. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 2010.06.15. Készítette: Magyar Andrea, Török Dezsőné LI TARTALOM A PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Különjárati szerzıdéses feltételek

Különjárati szerzıdéses feltételek Különjárati szerzıdéses feltételek Az eseti - különjárati - személyszállításra vonatkozó szerzıdés a Megrendelı írásbeli megrendelésével és az Aldan International Kft. írásbeli visszaigazolásával hivatkozási

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.579/2008. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére audiológiai szőrés és utánkövetés céljából Tisztelt

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban Készítette: Kun Judit dietetikus Bodrogi Sándorné minıségügyi vezetı Dr. Csernai Katalin Kft. Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Szolgálat Motiváció

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következ volt: Ebb l Zalaszentgróton: 2 f. Zalacsányban. 5 f (mind Zalaszentgróton tanul)

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következ volt: Ebb l Zalaszentgróton: 2 f. Zalacsányban. 5 f (mind Zalaszentgróton tanul) 1 I. LÉTSZÁM A Deák Ferenc TTOK Erkel Ferenc Tagintézménye a 2012/2013-as tanévet 122 f zeneiskolás tanulóval kezdte. A gyerekek megoszlása telephelyenként a következ volt: Központi Iskola Zalaszentgrót:

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2015/2016. tanévre Kedves Érettségizı! A Nyíregyházi Széchenyi

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30.

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30. KÖZÉPISKOLA KIR-BEN SZEREPLİ NEVE: SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 029757 Cím: 6900 Makó, Szent István tér 14-16. Telefonszám 62/213-052, 20/770 09 91,

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet célja, hogy meghatározza Szeged város középületei és közterületei zászlózásának és fellobogózásának részletes szabályait.

A rendelet célja. A rendelet célja, hogy meghatározza Szeged város középületei és közterületei zászlózásának és fellobogózásának részletes szabályait. Megyei Jogú Város Közgyőlésének 38/2003. (IX. 30.) Kgy. rendelete város középületeinek és közterületeinek ünnepek és egyéb ünnepek alkalmából történı zászlózásáról és fellobogózásáról Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben