PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Munkácsy Mihály utca oldal, összesen: 124

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124"

Átírás

1 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Munkácsy Mihály utca oldal, összesen: 124

2 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124

3 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) 3 oldal, összesen: 124

4 I. rész NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 4 oldal Iskolánkról bevezetı 5 NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelveink 8 II. Az iskolánkban folyó nevelı oktató munka céljai, feladatai, 9 eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatatok 13 IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 16 V. A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak 18 megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 1. A tanítási órák A tanítási órán kívüli tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése A sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése, 25 habilitációs tevékenységek 5. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának 28 segítése 7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítése 32 VI. Környezeti nevelési program 34 VII. Egészségnevelési program 64 VIII. A szülık, tanulók és pedagógusok együttmőködési formái 71 4 oldal, összesen: 124

5 5 A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatalának rendje Pedagógiai Programunk hozzáférhetı honlapunkon, és személyes, olvasótermi szolgáltatást is biztosítunk az internet hozzáféréssel nem rendelkezı érdeklıdı családok részére. A beiskolázást megelızıen a honlapunkon és az óvodákban meghirdetett idıpontban, nyilvános tájékoztató keretében bemutatjuk Pedagógiai Programunkat. Beiskolázáskor minden szülıt személyesen tájékoztatunk az egész napos iskolai kötelezettségeirıl. Az iskolánkba való beiratkozással a szülık deklarálják az intézmény Pedagógiai Programjának elfogadását. Errıl a szülık külön írásban is nyilatkoznak. BEVEZETİ Az iskola jelenlegi helyzete Iskolánk, a székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola 2011-ben ünnepelte alapításának 45 éves évfordulóját. Az iskola épülete részben családi házas, részben négyemeletes lakótelepi házak körzetében található. A nevelıtestület idıben felismerve az iskolával szemben jelentkezı igényeket 1991-ben emelt szintő vizuális oktatást indított el. (Jó gyakorlat. TÁMOP Elıminısített Referencia Intézmény TÁMOP /2 referencia intézmények hálózatosodása) Iskolánk arculatát ma is ez a kreativitás és az egyéni képességek kibontakozását segítı program jellemzi. A tanulóknak a tanórai és mőhelymunkáknál (mintázás-plasztikai alakítás, báb, szövés, kerámia, tőzzománc, animáció, fotó, videó stb.) az alkotó tevékenység mellett lehetıségük van az önfeledt játékra is. A 2002-ben bevezetett környezeti nevelési programunk megvalósításával célunk, hogy együtt járjuk be tanítványainkkal az utat a személyes tapasztalástól, megfigyeléstıl a cselekvı, felelıs együttes tevékenységig. Az Ökoiskola cím sorozatos elnyerését követıen 2012-ben iskolánk megkapta a kitüntetı Örökös Ökoiskola címet, mely állandó megújulásra, önfejlesztésre késztet bennünket tól újabb innovációs programokba kapcsolódtunk be: HEFOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése, TÁMOP Pedagógusok továbbképzése, TÁMOP Jó gyakorlatok, Referencia intézményi elıminısítés, TÁMOP Intézményi hálózatosodás sikeres pályázatinkkal. Minıségbiztosítási rendszerünknek, önértékelésünknek szerves része a fenntarthatóság pedagógiai elemeinek nyomon követése, értékelése, szükséges korrigálása. Intézményünk egész napos iskolaként mőködik. Gyermekeink az 1., 2. és 3. évfolyamon az egyenletes napi terhelés érdekében egész napos iskolai formában tanulnak, a 4. és 5. osztályban napközi, a 6., 7. és 8. évfolyamon tanulószoba segíti a felügyeletet és a rendszeres tanulást. Hagyománya van iskolánkban a nyelvi irodalmi kommunikációs magyartanításnak alsó tagozatban. 5 oldal, összesen: 124

6 Az idegen nyelv oktatását a negyedik évfolyamon kezdjük. Angol, német nyelv közül választhatnak a tanulók heti három órában évfolyamon az idegen nyelvi tehetséggondozó mőhelyben (szakkör) plusz heti két órában, összesen heti öt órában tanulhatnak angolt, németet diákjaink. A sokoldalú fejlesztést segítik a különbözı mőhelyek mellett a néptánc, a korcsolya, az úszásoktatás, és szakkörök. A gyengébben teljesítı, vagy valamilyen oknál fogva lemaradó tanulók matematika és magyar nyelvbıl felzárkóztató foglalkozáson vehetnek részt. A nevelıtestület által elfogadott egységes elvek alapján félévente mérjük a tanulók teljesítményeit. A mérések célja egyrészt a teljesítmények objektív értékelése, másrészt a képességekhez igazodó differenciálás óta vizsgáznak végzıs tanulóink év végén három tantárgyból. Magyar irodalomból szóbeli, matematikából írásbeli vizsgát tesznek, a harmadik tárgyat pedig választhatják. Tanulóink beiskolázási mutatói kiválóak. Hatosztályos gimnáziumokba tehetséges tanulóink %-a jut be évek óta. Nyolcadik osztályosaink fele gimnáziumba, a többiek szakközépiskolába, illetve szakképzı intézetbe nyernek felvételt. A tantestület jó színvonalú szakmai és tehetséggondozó munkáját dicséri, hogy a városi, megyei és országos versenyeken is eredményesek gyermekeink (közlekedés, történelem, rajz, technika országos helyezések; matematika, kémia, magyar megyei helyezések, stb.) Iskolánk vállalja versenyek rendezését, szervezését is. Évrıl évre meghirdetjük a helyesírási (ly vagy j), fizika, angol és rajzversenyeket. Házi versenyeink, sportrendezvényeink is nagyon népszerőek. A történelmi hét rendezvényei, az egészségvédelmi nap, a fordított nap, a karácsonyi hangverseny, a néptánc-gála, az évközi és év végi képzımővészeti kiállítások látogatottsága is igazolja a tanórán kívüli tevékenységek iránti igényt. Iskolai sportkörünk elsıdleges célja, hogy a lehetı legtöbb tanulóval szerettesse meg a rendszeres testmozgást. Ennek a célnak kiválóan megfelel, mivel az alsó és felsı tagozatos diákok közül sokan és örömmel vesznek részt a foglalkozásokon és a versenyeken. Eredményeink elsısorban a tömeges részvételnek köszönhetık. Kiemelt közösségformáló szerepet játszanak az iskola éves tevékenységében az ıszi és tavaszi erdei iskolák, alkotó táborok, sítáborok és tanulmányi kirándulások. Az iskola belsı életével, az osztályközösségek alakulásával, a Házirenddel, a tanulók, és a szülık elégedettségével rendszeresen foglalkozik a tantestület. A közös munkát a DÖK létrehozása is segítette. Pedagógusaink munkájára a pontosság, a megbízhatóság, az önképzésre való igény jellemzı. A szakmai továbbképzések rendszerét (mővészeti és környezeti nevelés, egészségfejlesztés, stb.) az iskola speciális igényeinek figyelembe vételével, csoportosan valósítjuk meg, eddig többnyire pályázati források felhasználásával. Rendszeresek a tantestület egészét érintı belsı, és külsı továbbképzések. A szülıkkel kialakított hagyományos kapcsolatok (szülıi értekezletek, fogadóórák, nyílt órák) mellett megindult egy újszerő, partneri kapcsolat, mely az iskola iránt érzett közös felelısségen alapszik. A szülıi szervezetek, az SzM és az iskola alapítványának kuratóriuma sokat segítenek céljaink megfogalmazásában és az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtésében. Az iskola külsı kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakulnak, aktív kezdeményezıi a tantestület tagjai. Mindezen területeket egységesen elfogadott Etikai Kódexünk is szabályozza. 6 6 oldal, összesen: 124

7 Az iskola tárgyi feltételei, a korábbi évek rendkívüli erıfeszítései ellenére sem nevezhetık ideálisnak. Az épületben 23 tanterem, könyvtár, kerámia mőhely, animációs mőhely, tornaterem, öltözık, szertárak, fejlesztı szoba, egészségügyi szoba és ebédlı található ben az önkormányzat támogatásával felújítottuk a fızıkonyhát, 2002-ben, illetve 2003-ban pedig az épület villamoshálózatát. Pályázattal, illetve szülıi támogatással az elmúlt 3 évben a tornaterem, a sportudvar és a vizesblokkok felújítását is megvalósítottuk. Legégetıbb problémánk jelenleg a nyílászárók rendkívül rossz állapota és az udvari vízelvezetés megoldatlansága. A rajz és mőhelyfoglalkozásokhoz az alapítvány támogatásával sikerült javítani a tárgyi feltételeket. Évek óta pályázatokkal próbáljuk a szemléltetı eszközeinket, könyvtári állományunkat, számítógépparkunkat és bútorzatunkat elfogadhatóvá tenni. Minden erınkkel arra törekszünk, hogy tanulóinknak és az iskola dolgozóinak munkavégzéséhez a legjobb feltételeket biztosítsuk. 7 I. Pedagógiai alapelveink Nyugodt, harmonikus légkört alakítunk ki, hogy a gyerekek biztonságban és jól érezzék magukat iskolánkban, testi, szellemi és érzelmi nevelésüket személyiségük tiszteletben tartásával, érdekeik figyelembe vételével tervezzük és végezzük. Munkánkat a nevelés és oktatás egysége jellemzi, ennek megvalósulását az életkori és egyéni sajátosságokat szem elıtt tartva, fokozatos követelmény támasztással kívánjuk elısegíteni. Arra törekszünk, hogy tanulóinknak lehetıségük legyen saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosításra építve mindazon információra, melyeket az iskolán kívüli mindennapi életükben szereznek. Biztosítjuk az esélyegyenlıséget, kerüljük a hátrányos megkülönböztetést, s a 12 éves korig tartó alapozó szakaszban minden pedagógiai segítséget megadunk ahhoz, hogy a év fejlesztı szakasza is eredményes legyen. Alkalmazott munkamódszereink, eljárásaink nem károsíthatják sem tanulóink, sem az iskolai dolgozók testi, lelki egészségét. Munkánk során a fenntarthatóság alapelveit (a környezettudatos magatartást), a folyamatos tanulás és önmővelés szükségességét, a mővészeti és kulturális értékek megbecsülését képviseljük. A demokrácia gyakorlatát közvetítve, partneri kapcsolatra törekszünk mind a tanulókkal, mind szüleikkel. 7 oldal, összesen: 124

8 8 II. Az iskolánkban folyó nevelı oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Céljaink A tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitődök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerısítése. Nyolc évfolyamos általános iskolánkban szilárd alapismeretek és alapkészségek kialakításával, fejlesztésével valósítsuk meg oktatási és nevelési feladatainkat. A tanulás örömteli és félelem nélküli tevékenység legyen, a tanulók szükségleteire épüljön, és alapozza meg az egész életen át tartó ismeretszerzés, tanulás iránti igényt. Készítsük fel tanulóinkat az érdeklıdésüknek és képességeiknek leginkább megfelelı középfokú oktatási intézményben való továbbtanulásra. Az általános emberi és nemzeti értékek megismerése és elfogadása határozza meg tanulóink viselkedését, magatartását. Legyen érték az ember testi és lelki egészsége, az önismeret, az egészséges és kulturált életmód. Védelmezzék, tiszteljék tanulóink az életet, a természeti környezetet. Tanulják meg a helyes kommunikációt, konfliktuskezelést családban, iskolában, társaik körében, váratlan helyzetekben stb. az életkori sajátosságoknak megfelelıen. Az életkori sajátosságoknak megfelelı, reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélıképességre tegyenek szert Tiszteljék a törvényességet, az állampolgári jogokat, a haza felelıs polgárává váljanak. Kifejlıdjön bennük a hazafiság érzelemvilága. Magyarország, a szülıföld ismerete, szeretete, a nemzeti kultúra megóvása, a nemzettudat erısítése mellett érdeklıdjenek tanulóink az Európai Unió tagállamai iránt. Tartsák értéknek és feladatnak a kultúra változatosságának megırzését. A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, valamint az ezzel összefüggı lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. 8 oldal, összesen: 124

9 Vizuális nevelésünk célja, hogy segítségével gyermekeinket kiegyensúlyozottabbá, a szép iránt fogékonyabbá tegyük. A vizuális nevelésnek kiemelkedı szerepe legyen a személyiségformálásban, az érzelemvilág, a kreativitás kialakításában, fejlesztésében. Játékos, felfedezı jellegő tevékenységrendszerével fejlessze az önálló ismeretszerzést, segítse az önmővelés igényének kialakítását. Környezeti nevelési programunk bevezetésével kiemelkedı szerepet szánunk a fenntartható fejlıdéselvein alapuló szemléletmód megalapozásának, a jövı iránti felelısségre nevelésnek. Célunk a környezet- és egészségtudatos magatartás, a környezetért, s önmagunkért érzett felelısség kialakítása, megerısítése. A környezetkímélı magatartás egyéni és közösségi szinten is legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv, mely aktív tevékenységben, cselekedetekben is megjelenik. Nevelésünk a környezet egységének megértését, elfogadását tőzi ki célul. Célunk, hogy az intézmény arculata, megjelenése képviselje a fenntarthatóság értékeit, mőködése (gazdálkodása) a fenntarthatóságot és az ökológiai tudatosságot. A HEFOP kompetencia alapú oktatás bevezetésével célul tőztük ki a készségek, képességek, attitődök olyan irányú fejlesztését, mely során tanulóink alkalmazásképes tudást szereznek és képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra. Célunk megvalósításához az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt: anyanyelvi kommunikáció (szövegértés szövegalkotás) idegen nyelvi kommunikáció matematikai kompetencia (logika) természettudományos és technikai kompetencia digitális kompetencia (információs és kommunikációs technikák) szociális és állampolgári kompetencia (életviteli és környezeti) kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség hatékony, önálló tanulás 9 Feladataink az 1-8. évfolyam nevelı oktató munkájában 1. Személyre szóló fejlesztés Pedagógiai munkánk legyen a gyermekek életkorát és egyéni képességeit figyelembe vevı, alkalmazkodó, differenciáló. Meg kell ıriznünk a játék és mese fontosságát. Olyan tevékenységet kell választanunk, amely a gyermeki kíváncsiságból kiindulva az alkotásig vezet. 9 oldal, összesen: 124

10 A passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezet adta lehetıségeket felhasználó, a cselekvés közbeni tudás megszerzésére helyezzük a hangsúlyt. A kisiskolás korban végzett tevékenykedtetést a felsı tagozaton az összefüggések feltárásához szükséges készségek, képességek fejlesztésével egészítjük ki. A különféle tantárgyak tanulása során hasznosítsák a tanulók a megszerzett olvasási, önmővelési képességeiket; fejlıdjön tovább az értı olvasási képességük és gyakorlási technikájuk. Gyakoroltassuk a vázlatírást; jegyzetüket használva reprodukálják a szövegeket. Az egyéni képességek kibontakoztatása érdekében szakkörökkel, versenyekkel, mőhelyfoglalkozásokkal segítjük a tehetséges gyermekek fejlıdését. Kiemelt figyelmet fordítunk az eltérı képességő gyermekek egyéni fejlesztésére (a nehezen olvasók számítógépes programmal való gyakoroltatása szakemberek irányításával, beszédhibák javítása logopédus segítségével. 2. A közösség demokratikus mőködéséhez szükséges értékek tudatosítása, elfogadtatása Segítik a közösség mőködését, ha tagjaik fokozatosan önállóvá válnak (már alsós kisiskolásként tisztálkodás, öltözködés, rendteremtés, önkiszolgálás stb. késıbb az önkormányzás területén). Olyan tanulásszervezési módokat alkalmazunk, amelyek felerısítik a társas részvétel jelentıségét, ahol felértékelıdik a felelıs együttmőködés. Fejlesszük gyermekeinkben azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. Váljon igénnyé a tiszta környezet érdekében való közös tenniakarás. A DÖK bevonásával vitassák meg és fogadják el a Házirend követelményeit, állapodjanak meg az ízléses, iskolai öltözködés, megjelenés normáiról. Segítsünk eligazodni a mindennapi élethelyzetekben. Gyakoroltassuk a kapcsolatteremtés megkövetelhetı normáit. Ügyeljünk arra, hogy az együttmőködés során adódó konfliktushelyzeteket korrekt módon oldják meg tanulóink. Éljünk a különbözı vetélkedık motiváló, cselekedtetı lehetıségeivel, így újabb lehetıségünk keletkezik az egyén és közérdek, a többség és kisebbség fogalmának, tiszteletének elfogadtatásához. 3. Erkölcsi értékeink, a humánus magatartásminták megismertetése, gyakoroltatása Jellemezze tanulóinkat a felelısségtudat, a pontosság, a kitartás, mint az emberi magatartás fontos elemei! Teremtsünk olyan helyzeteket, amelyekben a tanuló gyakorlati módon bizonyíthatja szavahihetıségének, megbízhatóságának becsületességének mértékét. Soha ne menjünk el szótlanul a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás során elkövetett hibák mellett. Ne engedjünk meg semmilyen durvaságot! Tanácsainkkal ösztönözzük a jó kapcsolatok helyreállítását. Az iskolai erıszak, a konfliktuskezelések agresszív módja ellen határozottan fellépünk oldal, összesen: 124

11 Segítsük az életkornak megfelelı nemi identitástudat kialakulását, a megfelelı viselkedésmódok elsajátítását; az egészséges életmód szokásainak rögzülését. Tanítványainkkal együtt figyelve a világ eseményeit hangsúlyozzuk a szülıföld ismeretének, szeretetének jelentıségét; a kisebbség, a másság elfogadását, a világban elfoglalt helyünk megfelelı, korrekt értékelését. Nevelési céljaink megvalósulását segítik a pedagógusaink által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, módszerek, melyek két nagy csoportra oszthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek. Alkalmazásuk során a nevelı a személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek. Itt a nevelıi hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Az iskola pedagógusai által alkalmazott eljárásokat, módszereket, eszközöket táblázatban foglaltuk össze. Nevelési céljaink megvalósítását tekintve munkánkat akkor tartjuk sikeresnek, ha alsó tagozaton az alapkészségek és szokások az életkornak megfelelı mértékben kialakultak, a gyerekek viszonya az iskolához, a tanuláshoz, feladatvégzéshez pozitív, a gyerekek az iskolai és az osztályközösség tagjaként együtt tudnak mőködni társaikkal, tanáraikkal, a közösségi normákat betartják. felsı tagozaton az alapkészségek további erısítésével tanulóink alkalmassá váltak a szaktantárgyak követelményeinek elsajátítására és a tanultak gyakorlati alkalmazására, tanulóink ismerik a kulturált magatartás, kommunikáció és véleménynyilvánítás formáit, melyek az emberi kapcsolatok kialakításához, a közösségben éléshez elengedhetetlenek, megértik, érzik az önzetlenség, a közösségi munka társadalomban betöltött szerepét, kialakult igényük a közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való részvételre, konfliktuskezelésük erıszakmentes a tanulók az iskolai és az otthoni környezetben rendelkeznek a helyes higiénés és életmódbeli szokásokkal, a környezetük iránt igényesek és felelısek, kialakul tanulóinkban az esztétikum iránti igény; képessé válnak az esztétikai élmény befogadására, a tanult vizuális kifejezési eszközök alkalmazásával az önkifejezésre, az alkotó magatartásra, végzıs diákjainknak legalább 90 %-a minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés oktatás kerettantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, rendelkezik olyan bıvíthetı, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a középiskolás követelményeknek megfeleljen. Munkánk sikerét az is mutatja, ha meg tudjuk tartani az oktatás és mővészeti nevelés terén elért jó eredményeinket, s mindezt a helyi és központi felmérések is igazolják oldal, összesen: 124

12 12 III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelı és oktató munkájának alapvetı feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle tevékenységek megszervezésével széleskörően kibontakoztassa. Kiemelten fejlesztendınek tekintjük a személyiségkomponensek közül az alábbiakat: A.) Az értelmi képességek fejlesztése B.) A szociális képességek fejlesztése C.) A személyes kompetencia fejlesztése D.) A nemzeti értékek és hagyományok tisztelete E.) Kultúrák iránti nyitottság F.) A természeti és tárgyi környezet tisztelete A.) Az értelmi képességek fejlesztése 1.) A tanulási motívumok fejlesztése a.) A megismerés, a felfedezési vágy fejlesztése Feladat: a kíváncsiság felkeltése a felfedezı tanulásra alkalmas témák elıtérbe helyezése új, korszerő ismeretek nyújtása b.) Az alkotásvágy fejlesztése Feladat: a tanulók ösztönzése önálló alkotások létrehozására (a magyar irodalom, vizuális kultúra, technika tárgyak tanítása, valamint mővészeti szakkörök, mőhelyek mőködtetése során) 2.) A tanulási képességek fejlesztése a.) A megismerés fejlesztése Feladat: a tantárgyak, különösen a természettudományos tárgyak tanítása során a megfigyelés, értékelés, értelmezés, bizonyítás folyamatának rutinná erısítése b.) A gondolkodás fejlesztése Feladat: a problémamegoldás, az általánosítás, a rendszerezés rutinszerő gyakoroltatása c.) A tanulási módok optimalizálása Feladata: a tapasztalati és értelmezı tanulás, mint cselekedtetı tanulás alkalmazása, az önálló tanulás stratégiáinak, módszereinek megtanítása, 12 oldal, összesen: 124

13 az önmővelés tanítása, a tantárgyi munka során az önmővelési ismeretek alkalmaztatása, a szociális tanulás lehetıségeinek széles körő kiaknázása. B.) A szociális képességek fejlesztése 1.) Az egyéni szociális értékrend fejlesztése Feladat: azoknak a legfontosabb magatartási és viselkedési módoknak állandó hangsúlyozása, amelyek iránt pozitív (pl. a kötelességtudat erısítése) vagy negatív attitődök kialakítását tartjuk szükségesnek, az elıítéletes magatartás értelmetlen, káros jellegének megismertetése, megértése, az agresszív magatartás értelmetlen, káros jellegének megismertetése, megértése, az élményszerő pozitív minták felkínálása irodalmi, történelmi, drámai hısök tetteinek megismertetésével, további személyes példamutatással. 2.) A kommunikáció fejlesztése a.) Az érzelmi kommunikáció fejlesztése Feladat: a pozitív érzelmi megnyilvánulások gyakori alkalmazása az elmarasztaló érzelmi reagálások bizalomba ágyazása (igen fontos a bántó, megalázó reagálások kerülése!) a dominánsan pozitív érzelmi légkör kifejlesztése az iskolai élet minden területén b.) A szóbeli kommunikáció fejlesztése Feladat: a verbális eszközök folyamatos gazdagítása és árnyaltabbá, adekvátabbá tétele, a kommunikációs normák megismertetése, elsajátíttatása, a mindennapi élethelyzeteken és konfliktushelyzeteken a tanult normák és rutinok alkalmaztatása (a hiba beismerése, bocsánatkérés, vigasztalás, kompromisszumkészség nyilvánítása, jogok érvényesítése). 3.) A segítıképesség fejlesztése Feladat: olyan segítı légkör kialakítása és fenntartása, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység 13 C.) A személyes kompetencia fejlesztése 1.) A testi képességek fejlesztése Feladat: a mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, az élet- és az egészségvédelem fontosságának mindenkori hangsúlyozása, a balesetvédelem tanítása, a káros életmódbeli szokások (pl. szenvedélybetegségek és mozgásszegény életmód) súlyos következményeinek optimális idıben való megismertetése, megértése. 13 oldal, összesen: 124

14 14 2.) Önellátási képességek fejlesztése Feladat: a személyes higiéniai szokások betartása, a helyes étkezési szokások gyakoroltatása. D.) A nemzeti értékek és hagyományok tisztelete 1.) Nemzeti kultúránk és történelmünk ismerete Feladat: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, mővészek, írók, költık, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülıföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat megırizve, ismerjék meg történelmét, sokszínő kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedı eredményeirıl, nehézségeirıl és az ezeket kezelı nemzetközi együttmőködési formákról. Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam mőködésének alapja az állampolgári részvétel, amely erısíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvı állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erıszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzıképesség és a vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelısség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építı tanítás- és tanulásszervezési eljárások. nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, a lakóhelyre jellemzı néphagyományok megismertetése, felelevenítése. Kultúrák iránti nyitottság 1.) Más népek tisztelete Feladat: hazánk nemzetiségeinek, Európa és a világ népeinek megismertetése 2.) A másság tisztelete Feladat: a vallási, hit- és meggyızıdésbeli különbözıségek meg- és elismertetése, tiszteletben tartásuk, normaként való elvárás, az általános külsı megjelenéstıl eltérı jelleg (testi hiba, túlsúly) elfogadtatása, az ezekkel szembeni negatív megnyilvánulások elfojtása, a nyitott, elfogadó, empatikus magatartás példaként való megjelenítése. 14 oldal, összesen: 124

15 15 Lásd: környezeti nevelési program E.) A természeti és tárgyi környezet tisztelete IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelı és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelık és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. Ennek hatékony megszervezése az iskolában folyó oktató nevelı munka alapvetı feladata. Iskolai kereteken belül a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása a 1. tanórákon, 2. tanórán kívüli foglalkozásokon, 3. DÖK munkában lehetségesek. 1. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, tanulási és munkaerkölcs erısítésével a tanulók pozitív kezdeményezéseinek támogatása a közösségi cselekvések kialakításának segítése példamutatással, helyes cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazoló képességének fejlesztése a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése érdekében a pedagógusnak szükséges az osztály leendı osztályfınökét tájékoztatni a közösség állapotáról, struktúrájáról, vezetı egyéniségeirıl változatos munkaformákkal az együvé tartozás, az egymásért való felelısség érzésének fejlesztése. A csoportmunkában (különösen heterogén csoportokban) rejlı lehetıségek kiaknázása: pl. csoporttagok közötti ésszerő munkamegosztás, közös erıfeszítés a cél érdekében a tanulók közötti kapcsolatalakulás pozitív befolyásolása helyes térszervezéssel körültekintıen kialakított ülésrend létrehozásával jó hangulatú óravezetéssel a bizalomteli légkör megteremtése, melyhez hozzátartozik a gyerekek keresztnéven való megszólítása is a testnevelés órák alkalmasak a tanulók egymás iránti felelısségérzetének fejlesztésére, a tisztességes játék elsajátíttatására, a vereség méltóságteljes elfogadására, a gyızelem józan, mértéktartó átélésére társaik sikerei fölött érzett öröm érzésképességének kialakítása, gyakoroltatása 2.) A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt kirándulások, túrák, táborozások, napközis szabadfoglalkozások élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. 15 oldal, összesen: 124

16 Feladat, hogy a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, képzımővészeti foglalkozás, színjátszás) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erısítéséhez szereplésre való közös felkészülés mélyítse el a gyerekekben az összetartozás élményét, a produkcióért való közös felelısségvállalás érzését a séták, kirándulások, táborozások erısítsék a természet iránti tiszteletet, a környezet iránti felelısség érzését a társas együttélés alapvetı szabályait ismerjék átgondolt játéktervek és a tevékenységek pedagógiai irányítása biztosítsa, hogy a különbözı játékok, tevékenységek megfelelıen fejlesszék a közösséget, erısítsék a közösséghez való tartozás érzését. 3.) Diákönkormányzati feladatok A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvétele, jogai, gyakorlásának rendje Az osztályközösségek Az iskolai közösségek legalapvetıbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvetı csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: döntés az osztály belügyeiben. az osztály diákbizottságának és képviselıjének megválasztása, küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, Tanulóink érdekeinek képviseletére iskolánk diákönkormányzatot hozott létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsıfokú végzettségő és pedagógus szakképzettségő személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezetı bíz meg ötéves idıtartamra. A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítı szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és mőködési szabályzata szerint mőködik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A mőködéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetıje biztosítja a szervezet számára. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelıtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezetı illetve az iskolai diákbizottság áll, a vezetıség tagja a diák környezetvédelmi felelıs is. A diákönkormányzat minden tanévben az iskolai munkarendben meghatározott idıben diákközgyőlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A diákközgyőlés napirendi pontjait a közgyőlés megrendezése elıtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát az intézmény belsı mőködésének szabályai között kell ırizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után jelen szabályzat 5.8 fejezetében írottak szerint szabadon használhatja oldal, összesen: 124

17 A diákönkormányzat véleményét a hatályos jogszabályok szerint be kell szerezni az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása elıtt, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása elıtt, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadása elıtt A vélemények írásos vagy jegyzıkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelıs. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés elıtt kötelezı kikérni a diákönkormányzat véleményét. Célunk, hogy a társas élet szabályai a diákok és a felnıttek közötti párbeszéd során a diákok felelıs részvételével alakuljanak ki, és az iskolai munkát a tanulók és tanárok közötti sokrétő csapatmunka jellemezze. A diákönkormányzat a tanulók önirányító közössége, amelynek keretében a tanulók a pedagógus irányítóval együtt, saját fejlettségüknek megfelelıen önállóan intézik saját ügyeiket, tagsági viszonya önkéntes, célirányos tevékenységéhez viszont szervezettségre van szükség. Feladatok: olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak a kialakított, meglévı vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítı tevékenységek fejlesztése a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztetı tevékenységek szervezése olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli más közösségektıl megkülönböztetı tulajdonságait. 17 V. A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységrendszer és szervezeti formák Mind a személyiségfejlesztés, mind a közösségfejlesztés áthatja az egész oktató nevelı munkát. Jelen van az iskolai munka minden mozzanatában, így a célkitőzéseink megvalósítása érdekében megfogalmazott tevékenységi és szervezeti formákat egységben, komplex módon kell kezelnünk. 1.) A tanítási órák, az iskolaotthon 2.) A tanítási órán kívüli tevékenységek 3.) A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése 4.) A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése 5.) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 6.) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 7.) A szociális hátrányok enyhítése 17 oldal, összesen: 124

18 18 A tanítási órák, az egész napos iskola A nevelési és oktatási célok, feladatok és követelmények hatékony megvalósítása érdekében nevelıink a tanítási tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A munkát a pedagógusi munkaközösségek irányítják: Alsós munkaközösségek: alsós munkaközösség vezetı humán Felsıs munkaközösségek: felsıs munkaközösség vezetı környezetvédelmi idegen nyelvi Speciális oktatási formánk az egész napos iskola, mely a tanóra és tanórán kívüli tevékenységeket is magába foglalja. Az egész napos iskola rendszere Intézményünkben 1-3. évfolyamon, oly módon szervezzük meg a tanítást, hogy tanulóink számára reggel 8: 00 és 16: 00 (16: 30) óra között két tanító irányításával, délelıtti és délutáni váltásban történik a közismereti és készségtárgyak tanítása. Gyermekeink kiegyensúlyozottak, nyugodtak, hiszen nem teszi zaklatottá napjaikat az állandó tanóraváltás. Egy-egy területtel mélyrehatóan foglalkozhatnak, nem kell megszakítani a megkezdett tevékenységet, mert más tanóra következik. A délelıtti és délutáni tanítás közötti idıt tartalmas tevékenységekkel töltjük ki (néptánc, korcsolyázás, felzárkóztatás, könyvtárlátogatás, kiállítások megtekintése, szervezett báb- és színházlátogatás). Ez az oktatási forma biztosítja, hogy a tanulók egyenletes terheléssel alaposan elvégezzék napi feladatukat, így nem szükséges az otthoni tanulás. Csak a hét végén viszik haza táskájukat, így biztosítjuk, hogy a szülık folyamatosan figyelemmel kísérhessék gyermekük iskolai munkáját, fejlıdését. Tervezésnél legfıbb szempontunk, hogy a szabad idı biztosítsa a tanulók pihenését, mozgásigényük kielégítését, egyéni érdeklıdésük kibontakozását. Fontosnak tartjuk, hogy a szabad idıs tevékenységek vezetésében a tervszerő nevelıi kezdeményezés párosuljon a gyerekek választásával, képessé váljanak szabad idejük (fejlıdésük szempontjából kedvezı) önálló felhasználására. A környezeti nevelési program megvalósítása gazdag és színes lehetıséget biztosít az aktív kikapcsolódásra, melyet az önként vállalt feladatok jellemeznek, s módszerei változatosak (pl. drámapedagógia, projektmódszer, szituációs játékok). 18 oldal, összesen: 124

19 Alsó évfolyamon a 4. osztályosoknak hagyományos, délelıtti tanrendben szervezzük meg kötelezı tanórai foglalkozásaikat. Délután 16: 00 óráig napközi otthont, szabadon válaszható szakköri, és sportköri foglalkozásokat biztosítunk számukra. A felsı évfolyamosoknak délelıtti tanrendben szervezzük meg a kötelezı tanórai foglalkozásokat, 8:00-tól 14:00 óra között. A kötelezıen választott tantárgyak esetében a tanórák 8: 00 16: 00 óra között szervezhetıek meg. Délután 16: 00 óráig az ötödikeseknek napközi otthont, hatodik osztálytól tanulószobát, szabadon választott szakköri, és sportköri foglalkozásokat tartunk. A tanulók számára a szabadon választott foglalkozásokon való részvétel egész tanévre szóló kötelezettséget jelent. Alsó, és felsı évfolyamon 17: 00 óráig ügyeletet biztosítunk. 19 VI. A pedagógusok helyi, intézményi feladatai Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény, a Helyi Pedagógiai Program, pedagógiai, szaktárgyi és módszertani útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelıtestület határozatai, az igazgató, illetıleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják. A pedagógusok helyi intézményi feladatait, oktató, nevelı munkájuk szabályozását munkakörüknek megfelelıen kialakított munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza. Alaptevékenységük a tanórai és tanórán kívüli teendıket foglalja magában. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következı tanóra elıkészítésével összefüggı feladatokat látja el. A teljes munkaidı többi részében munkaköri feladatként a pedagógus ellátja a nevelı-, illetve a nevelı és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelı foglalkozással összefüggı feladatokat. Így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, elıkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét. Megbízás alapján osztályfınöki feladatot lát el. Elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez kapcsolódó adminisztrációs, ügyviteli tevékenységet, továbbá foglalkoztató rendelkezései szerint ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény mőködésével összefüggı feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét. Így különösen: részt vesz a nevelıtestület munkájában, az iskola kulturális és sportéletének megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı feladatok végrehajtásában. Az osztályfınöki munka tartalma, az osztályfınök feladatai. Iskolánkban a hagyományos osztályfınöki munka három fı területet ölel fel. Az osztályfınök teendıinek, kötelezettségeinek egy része ügyviteli, adminisztrációs jellegő munka. Ilyenek például az osztálynaplóval, anyakönyvekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos feladatok, a pályaválasztásnak, tanulmányi versenyeknek stb. nyilvántartása, ezekkel kapcsolatos összesítések és statisztikák. 19 oldal, összesen: 124

20 Az osztályfınöki munka másik része szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása, irányító, vezetı jellegő feladat. Az osztályfınök saját hatáskörében jutalmaz, vagy elmarasztal, illetve eljárásokat kezdeményez. Felelıs az osztálya viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítésétıl a kiránduláson tanúsított magatartásukig. Közvetlen nevelımunka: A teljes iskolai vertikumra megtervezi, tanévekre lebontja és határozott pedagógiai céllal tartja az osztályfınöki órákat, tehát irányítja az osztályközösség nevelését. Kapcsolatot tart az osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító tanárokkal az iskola egészségügyi szolgálatával, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıssel, képviseli az osztályba járó diákok érdekeit, figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére, egészségügyi állapotára stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátni. A hagyományos osztályfınöki tevékenység említett három területe mellett az iskolai erıszakmentesség, NAT illetve a kerettantervi követelmények teljesítése is részben az osztályfınöki órákon történik. Ezek a témák nem óráról órára megtanítandó elméleti anyagot jelentenek, hanem át - átszövik az osztályfınök, illetve az osztályba tanító nevelık pedagógiai munkáját. Egy tanórai szituáció is adhat okot és ürügyet valamelyik téma felvetésére, megbeszélésére (pl. rendkívüli haláleset, betegség, különös idıjárás, sportesemény, olimpiai gyızelem vagy veszteség, énekkari koncert, iskolai ünnepség utáni reakciók stb.). Minden pedagógusnak, de különösen az osztályfınöknek jól kell szelektálnia a napi események világából, és össze kell tudni egyeztetnie az alábbi témakörökbıl fakadó követelményekkel. Az éves munkatervek aktualizálása során és a napi gyakorlatban derül ki, hogy az itt felsorolt tartalmak közül mit milyen mélységben sikerült taglalni tanítványainkkal. Fontos ezért a záró (tanévet és különösen a tanulmányokat befejezı) idıszak összegzése: mire jutott lehetıség, mit tudtunk a terveink közül megvalósítani, a tervezéskor fontosnak tőnı témák miért maradtak el. Ezeket az összesítéseket a tanév végi osztályfınöki munkaközösségi foglalkozásokon kell elvégezni, és a következı évfolyam osztályfınökeinek is át kell adni a tapasztalatokat. Sajátos nevelési igényő tanulók Az osztályfınököknek ismerniük kell iskolavezetés által kidolgozott eljárásrendet, hogy a szakértıi illetve rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényő gyermekek számára törvényes keretek között milyen módon írják elı ezen tanulók számára a tanulmányi kötelezettségek teljesítését illetve a tanulók továbbhaladásának lehetıségét. Az osztályfınök különösen figyel azokra a tanulókra, akik a tanulmányaik teljesítésében nagyon elmaradnak, teljesítményük tartósan lecsökken. A nevelıtestület döntése alapján az osztályfınöki órák témáinak teljesítését, a feldolgozás tényét ellenırizzük, de nem osztályozzuk. A magatartás és szorgalom értékelését az osztályfınökök koordinálják. Az osztályfınöki munkaközösség és tagjainak feladata az iskolai tankönyvrendeléssel és a tankönyvtámogatással kapcsolatban: Az osztályfınök segíti az iskola tankönyvfelelısét a tanulók névre szóló tankönyvrendelésének lebonyolításában oldal, összesen: 124

21 A diákok szülei levelet kapnak, amelynek tartalmát az igazgató, az osztályfınöki munkaközösség vezetıje és az iskola tankönyv felelıse alakítják ki, az igazgató írja alá. Az osztályfınök tájékoztatja a tanulókat a tankönyvvásárlással kapcsolatos tudnivalókról, az ingyenes tankönyvrıl és az iskolai segélykönyvtári rendszerrıl. Iskolaváltoztatáskor, illetve az iskola befejezésekor segíti a tanulót abban, hogy a nála lévı kölcsönzött könyvekkel elszámoljon, a számára már nem szükséges tankönyveket, a segélykönyvtárnak átadja. I. Az osztályfınöki munka feladatkörei: Ügyviteli (adminisztrációs) teendık ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelımunka II. Az osztályfınöki foglalkozási tervek tartalma: 1. Helyzetelemzés, célok, feladatok 2. Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése 3. Óralátogatási terv 4. Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok 5. Pályaorientáció 6. Gyermekvédelem: Egészségi helyzet: - Túlkoros - Fáradékony - Szétszórt figyelmő - Hiperaktív - Beszédhibás - Gyenge látású - Betegségre hajlamos - Túl fejlett - Testileg elmaradott a fejlıdésben Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: - Elvált szülık - Nagycsaládos - Veszélyeztetett - Fizikai dolgozók gyermeke - Értelmiségi dolgozók gyermeke - Munkanélküli - Családlátogatások, szülıi értekezletek, fogadó órák látogatottsága Családlátogatási terv 8. A közmővelıdési intézményekkel való kapcsolat 9. Tervezett osztályprogramok 10. Feladatok, felelısi rendszer 21 oldal, összesen: 124

22 Osztályfınöki tematikák Énképünk milyen a harmonikus személyiség? Egészségünk védelme (lelki- és fizikai egészségvédelem) Környezetvédelem Könyvtárhasználat A családi élet harmóniája Helyünk az osztályközösségben Helyünk az iskolai közösségben Helyünk a társadalomban Konfliktusaink, és azok kezelése Gyarapítsuk mőveltségünket! A szabadidı helyes eltöltésérıl Munkakultúránkról Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról Hazánk és a nagyvilág Tőzvédelmi, polgári védelmi katasztrófavédelmi oktatás Jövıképünk Az osztályfınök éves munkájának tervezése során szeptember 15-ig tanév feladatait az osztályfınöki munkaközösség munkaterve alapján. átgondolja a Az osztályfınök közvetíti az osztályának a kulturált iskolai élet szabályrendszerét. Megismerteti, értelmezi és betartatja az osztály tanulóival a pedagógiai programunkon nyugvó HÁZIREND szabályait. Az osztályfınök megismerteti az osztálya tanulóival az iskola hagyományait, múltjának és jelenének értékeit. Az iskolai élet bármely területén (tanulmányi, kulturális, sport stb.) kiemelkedı teljesítményeket jutalmazza, jutalmazását kezdeményezi; a szabályok ellen vétıket figyelmezteti, szükség esetén a következmények érvényesítését kezdeményezi. Az osztályfınök felelıs az osztálya által szervezett rendezvényekért, ezeknek elıkészítésében és lebonyolításában személyesen is részt vesz. Iskolai program esetében az osztályfınök felel osztálya viselkedéséért az iskolán kívüli, de az iskola által az osztály számára szervezett eseményeken (színház, mozi, hangverseny, osztálykirándulások stb.) is. Ezeken maga is részt vesz. Az osztályfınök felelıs az osztály termének dekorációjáért. Arra törekszik, hogy a terem külleme legyen szinkronban az iskola által közvetített értékekkel. Az osztályfınök a megszabott határidıre eleget tesz adminisztrációs kötelezettségeinek. (Osztálynapló, anyakönyvek, bizonyítványok, a féléves és az év végi osztályozó konferenciák elıkészítésével kapcsolatos teendık, statisztikai összesítések, stb.). Az osztályfınök figyelemmel kíséri az osztályban tanító tanárok munkáját. A pedagógiai program, a tanári munkaköri leírás, a Házirend, a szaktárgyi, pedagógiai programok és az érvényes tantestületi határozatok alapján figyelmezteti kollégáit kötelességmulasztásaikra (adminisztráció, dolgozatjavítás, tanóra védelme, tantervi elıírások stb.). Ennek eredménytelensége esetén köteles az iskolavezetéshez fordulni. Az osztályban tanító tanárokkal való harmonikus együttmőködésrıl, a kiemelkedı szaktanári tevékenységrıl szintén tájékoztatja az iskolavezetést és a megfelelı szakmai munkaközösségeket. 22 oldal, összesen: 124

23 Az osztályfınök rendszeres kapcsolatot tart az osztályban tanuló diákok szüleivel. Szükség esetén az éves munkatervben elıírtakon túl rendkívüli szülıi értekezletet tervez. Rendszeres információval segíti a szülıket, hogy gyermekük személyiségének fejlıdésérıl és tanulmányi elımenetelérıl hiteles képet nyerjenek. Az osztályfınök és a szülıi ház kapcsolatában legyen meghatározó a pedagógiai program alapelveiben rögzített célok megvalósítása, illetve a megvalósítás színvonala. Az osztályfınök határidı szerint szervezi és adminisztrálja az osztály tanulóinak pályaválasztását. Az osztályfınök azonnal köteles megvizsgálni az osztályban tanító tanárok bármelyike számára problémát jelentı eseteket. Az igazgató felé zonnali jelentési kötelezettsége van minden rendkívüli esetben, még a legkisebb gyanú esetében is. Kollegái kérésére összehívja az osztályban tanító tanárok értekezletét, ha szükségesnek látja, ilyen értekezletet maga is kezdeményez. Az osztályfınök képviseli az osztályába járó diákok érdekeit. A tudomására jutott jogsérelmeket saját hatáskörében, vagy az iskolavezetés bevonásával orvosolja. Az osztályfınök köteles részt venni az osztályfınöki munkaközösségi értekezleten. Az osztályfınöki programban rögzítettek minıségi megvalósítása érdekében az osztályfınök folyamatosan gyarapítja elméleti és gyakorlati pedagógiai ismereteit. A tanulók egészségének védelmében az osztályfınök kapcsolatba lép a szülıkkel, ha a tanulón a testi-lelki károsodás bármilyen jelét észleli. Ennek eredménytelensége esetén konzultál az iskolaorvossal illetve az iskola egészségügyi szolgálat tagjaival. Különös gondot fordít az osztályába járó sajátos nevelési igényő tanulóra, és vele kapcsolatban a Kt , alapján jár el. 23 Az osztályfınök az osztály tanulóinak szociális helyzetével kapcsolatos információkkal segíti az iskolai szociális döntések meghozóit Szorosan együttmőködik az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelısével a titoktartási kötelezettség betartásával. Az osztályfınök rendszeresen kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal részben az osztályképviselık útján, részben a diákmozgalomért felelıs pedagógus segítségével. 23 oldal, összesen: 124

24 24 VII. Az egész napos iskola tevékenységrendszere Egészséges életmód kialakulását segítı tevékenységek Társas magatartás fejlıdését segítı tevékenységek Tanulásirányítás tevékenységek Szabadidıs tevékenység évf A test tisztán, az öltözék rendben tartása. Kulturált étkezés. Természeti környezet megóvása. Csoportmegbízások vállalása. Véleményalkotás közös élményrıl. Önértékelés, mások értékelése. Részvétel a csoport megmozdulásokban. Közremőködés az egységes nevelési elvek megfogalmazásában. A tantervi minimum elsajátítását célzó Figyelemkoncentrációs gyakorlatok. Olvasás korrekció. Helyesírás gyakorlás. Szóbeli kifejezıkészséget fejlesztı gyakorlatok. Elvont gondolkodást fejlesztı gyakorlatok. Logikai készség fejlesztése. Önkiszolgálás (étkezés; a tanterem rendben tartása) Részvétel az esztétikus környezet kialakításában. Eszközök célszerő elhelyezése, használata. Helyes tanulási módszerek alkalmazása. Ismeretterjesztı könyvek, folyóiratok olvasása. Szerepjátékok, dinamikus bábjátékok. Versek, mondókák tanulása Könyvtárlátogatás. Bábszínház, múzeum, kiállítások megtekintése Mesehallgatás, zenehallgatás, rajzolás. Képzı- és iparmővészeti alkotások reprodukcióinak, fotóinak nézegetése. Mővészeti folyóiratok, könyvek olvasása. Népdalok, népi gyermekjátékok, népszokások néptánc Bábkészítés, színjátszás. Szövés közben kötetlen beszélgetések Korongozás, fotózás, videozás. Kirándulások, erdei iskolák, alkotótáborok. Hagyományok ápolása rendezvények. 24 oldal, összesen: 124

25 25 1. Nevelési feladataink az egész napos iskola szabadidıs tevékenységein Társas kapcsolatok irányítása: egyetlen gyerek se legyen magányos közösségek, csoportok szervezése, közös élmények kötetlen beszélgetések lehetısége közös döntés az ıket érintı kérdésekben: kirándulás, játék magatartási szabályok betartása, helyes konfliktuskezelési módszerek kialakítása, szokások kialakítása, hagyományok ápolása jutalmazási, elmarasztalási formák megválasztása peremre szorult gyerekek bevonása közösségbe heti értékelés - normák betartásának vizsgálata értékelés, önértékelés Tárgyi környezet kialakítása: az egészséges életmódhoz szükségek feltételek biztosítása tanulásra és szabadidıs tevékenységre egyaránt alkalmassá tétel esztétikus, otthonos légkör étkezés, testápolás helye szokásainak kialakítása, rugalmas napirend Tanulásirányítás: biztosítani valamennyi gyerek számára, hogy az iskolában készüljön fel maradéktalanul a képességeinek megfelelıen hatékony tanulási technikák elsajátítása önálló tanulásra való felkészítés önmővelési igény felkeltése, elmélyítése Szabad idı hasznos eltöltésére nevelés. Együttmőködés: összehangolt nevelési módszerek a szülıkkel, pedagógustársakkal 2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik a.) Hagyományırzı tevékenységek, ünnepségek Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következı alkalmakkor: tanévnyitás és zárás, február 20. megemlékezés névadónk születésérıl, október 23-a, október 6-a, március 15-e évfordulóján, június 4. Nemzeti Összetartozás Napja illetve a 8. osztályosok ballagásakor. Hagyományos rendezvényeink még: kulturális bemutató (gála), karácsonyi hangverseny, Mikulás ünnepség, fordított nap, egészségvédelmi nap, év végi zárókiállítás (rajz). 25 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének segédanyaga

Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének segédanyaga Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének segédanyaga Az iskolaközösség minden tagjának joga van a biztonságos és békés iskolai élethez. Mindenkinek kötelessége hozzájárulni a pozitív, tanulásra

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 9-13. ÉVFOLYAM Tartalom I. NEVELÉSI PROGRAM 1. BEVEZETİ 1.1. A felsı tagozat 2. A SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben