Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE..."

Átírás

1 Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK RENDJE SZÁMÚ MELLÉKLET INTÉZMÉNYI PANASZKEZELÉSI REND SZÁMÚ FÜGGELÉK PEDAGÓGUSI ÖNÉRTÉKELÉS SZÁMÚ FÜGGELÉK AZ ÓRALÁTOGATÁS SZEMPONTJAI SZÁMÚ FÜGGELÉK ARANYKRÉTA-DÍJ SZÁMÚ FÜGGELÉK SZÜLİI KÉRDİÍV SZÁMÚ FÜGGELÉK ALKALMAZOTTI KÉRDİÍV SZÁMÚ FÜGGELÉK TANULÓI KÉRDİÍV SZÁMÚ FÜGGELÉK TANULÓI KÉRDİÍV

2 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA A Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda két, szakmailag önálló tagintézménybıl álló többcélú közoktatási intézmény. Az intézményegységek szakmai tekintetben megırizték korábban kidolgozott koncepciójuk saját, egyedi szellemiségét, melyet azonban már egy közös intézményi koncepció, egységes pedagógiai program foglal keretbe. Az intézmény adatai NEVE: Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda SZÉKHELYE: 1156 Budapest, Kontyfa utca 5. Tel.: Fax.: FENNTARTÓJA: Budapest XV. kerületének Önkormányzata, 1153 Budapest, Bocskai u JOGÁLLÁSA: költségvetési szerv, önálló jogi személy, önálló gazdálkodó, TÍPUSA: Több célú, közös igazgatású, közoktatási intézmény, AZ ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE: március 31. ALAPTEVÉKENYSÉGEK: Iskolai oktatás; Óvodai nevelés; Általános középfokú oktatás; Szakmai középfokú oktatás; Pedagógiai szakszolgálat. TANULMÁNYI SZAKASZOK, ÁGAZATOK, SZAKIRÁNYOK: Óvoda: Általános iskola: Napközi otthoni ellátás: Gimnázium: 3 7 éves korig, 8 csoportban 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam félnapos forma szülıi igények szerint szervezve iskolaotthonos forma 1-4. évfolyamon tanulószoba szülıi igények alapján évfolyamon négyosztályos gimnáziumi képzés nyelvi elıkészítı osztály Iskolai tanulólétszám: Óvodai ellátott létszám: Alkalmazotti létszámok: Óvoda: Iskola: 536 fı 188 fı 31 fı 91 fı 2

3 Tanulói/ellátott létszámok: Óvoda: Nev.Tan.: ált. isk.: gimn.: 2004/ / / / / Intézményünk specialitásai: - Az elsı osztályosok iskolakezdését intézményünk sajátosan kezeli: Az elsı 4-6 hétben képességfejlettség megfigyelést-, fejlesztést végzünk. A fejlesztı és mővésztanárok az órán az osztálytanítók mellett dolgoznak, (így kéttanítós modell a kezdı idıszakban), amely lehetıség a megfigyelésre, mérések, tanuló-megfigyelési technikák kibontakoztatására. - Szabad-sáv: komplex mővészeti képességkibontakoztató tevékenység az iskolaotthon délelıttjébe illesztve, mindennap, az elsı három évben, mővésztanárok vezetésével (énekzene, tánc, néptánc, cirkusz, kézmőves) - Segítés-fejlesztés: Gyógypedagógusaink nem csak egyéni fejlesztéseket végeznek, hanem - az esetek függvényében - osztálykeretben is dolgoznak istápoltjaikkal. A szaktanárral való egyeztetést követıen beülnek az adott órára, és segítik a differenciálás megvalósulását. - Projektek: alsó tagozaton és a hetedik-nyolcadik évfolyamon projektorientált oktatás folyik, - Nyelvi elıkészítı: kilencedik évfolyamunk angol-nyelvi elıkészítı évfolyam, - Óvodánk állatok és növények élıhelyeit szemlélteti terráriumrendszerrel, tanösvénnyel. Pedagógiai alapelveink Pedagógiai alapelveink jelentik azt a mércét, amelynek segítségével megítélhetjük, hogy eljárásaink, alkalmazott eszközeink valóban kinyilvánított értékeink alapján, céljaink irányába hatóan alakulnak. 1. A gyermekközpontúság és a közösségközpontúság elve - a gyerekek sokféle közösség tagjai lehessenek, - képesek legyenek együttmőködni egymással, - külön hangsúlyt kap a gyermeki jogok tisztelete, 2. A személyiségfejlesztés elve A személyiségfejlesztés elve csak úgy érvényesülhet, ha olyan eszközrendszer garantálja, amelyben a gyerekek sokféle lehetıséget kapnak. 3

4 Módot adunk az egyéni képességek tevékenységekben történı megismerésére, a megbízható önismeret kialakulására. 3. A képességek fejlesztésének elve Az eredményes tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése az óvodai foglalkozások, a tanórai munka alapvetı feladata Ehhez intenzív tanulási formák, kimunkálására van szükség. Különösen fontosnak tartjuk a nyelvi kommunikációs képességek, a mővészeti készségek, az egészséges életvitel megalapozását szolgáló képességek megalapozását és az önálló tanulás képességeinek elsajátíttatását. 4. Az esélynövelés elve Segítenünk kell az erısen eltérı tanulási motivációval, feltételekkel hozzánk érkezı gyerekeket abban, hogy sikeresek lehessenek, eredményesen teljesíthessék a velük szemben támasztott követelményeket. 5. A demokratikus mőködés elve Az óvodai, iskolai mőködés egésze akkor lehet csak eredményes, ha - a jogszabályi keretek között - mind felnıttekre, mind a gyerekre vonatkozóan érvényesül a közös szabályalkotás és egyéni szabálykövetés összhangja. 4

5 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA A Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda minıség- irányítási programja az összevont intézmény minden tagintézményére érvényes. A minıségirányítási program az intézmény stratégiai dokumentuma. Partnerközpontú mőködés Közvetlen partnerek - az intézmény felnıtt dolgozói, - a diákok (az intézményben mőködı diákönkormányzatok), - a szülık (Szülıi munkaközösség), - a fenntartó, Budapest XV. kerületének Önkormányzata és annak bizottságai. - Szakszolgálatok, társintézmények Közvetett partnereink - Budapest XV. kerületének Közoktatási és Közmővelıdési intézményei, - Alapítvány az Iskoláért, - Kontyfa Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, - Kontyfa Diák Sportegyesület, - FIÓKA Kerületi Gyermekjóléti Szolgálat - ELAMEN Rt. (közétkeztetés) - Sziltop Kht. (Gimnáziumi esti tagozatos képzés) Küldetésnyilatkozat Intézménykoncepciónk olyan etikai, pedagógiai értéknormákon alapul, mint a társadalmi felelısség, a társadalmi igazságosság, az esélyteremtés, a teljesítıképesség, a szolidaritás s a tolerancia, a kulturált együttélés követelménye. Intézményünk mőködését úgy alakítjuk, hogy a gyerekek minél többféle tevékenységben, s minél hosszabb ideig próbálhassák ki magukat. Az óvodai-iskolai éveket nem egyszerően felkészítési idıszaknak, hanem a gyerekvilág sokszínő, meghatározó színterének. 5

6 Minıségpolitikai nyilatkozat Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére; a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, információcserére törekszik. A partnerek együttes igényeinek megfelelı nevelési, oktatási, szakképzési kínálatot biztosítunk. Az intézményi dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelıen mőködünk. Intézményünk dolgozói elkötelezettek a minıségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú mőködés iránt. Minıségpolitikai céljaink A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelı oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekrıl. A megvalósítás idıtartama: 3 év Sikerkritériumok: Indikátorok: Hiteles és bevált mérıeszköz alkalmazása a méréshez A partnerek 60 %-a visszajelez, Az erıforrások, értékek figyelembe vételével a visszajelezett igények beépítése, illetve betervezése A partneri visszaadott mérési lapok számának változása A szöveges vélemények mennyiségi változása A megkérdezettek válaszadási hajlandósága Elvárások-megvalósítható elvárások aránya Strukturált oktatási rendszer mőködtetése; kínálatának folyamatos fejlesztése A megvalósítás idıtartama: 2 év Sikerkritériumok: Indikátorok: A partneri igények megismerése után az igény kielégíthetı A változások száma a jelzett idı alatt Jelentkezık és felvettek aránya A résztvevık számának változása az oktatási fomában 6

7 Hasznos szabadidıs és tanórán kívüli tevékenység kialakítása A megvalósítás idıtartama: 1 év Sikerkritériumok: Diák Sportegyesület mőködésének megújítása Tanulmányi versenyek, szabadidıs programok szervezése Indikátorok: A partneri igények kimutatása felméréssel Tevékenységek, programok számának, kínálatának változása A résztvevık számának változása Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi oktatási-nevelési gyakorlatba A megvalósítás idıtartama: folyamatos Sikerkritériumok A mérések értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás Indikátorok Csak a konkrét mérés ismeretében határozható meg, nem minden esetben számszerősíthetı Megfelelı képzettségő alkalmazotti kör kialakítása A megvalósítás idıtartama: 2 év Sikerkritériumok: %-os szakos ellátottság a nevelıtestületben - Évente legalább két nevelı testületi továbbképzés - A továbbképzési terv teljesítése Indikátorok: - Az alkalmazottak megfelelı képesítése - A hiányzó szakemberek száma, - A továbbképzések fajtái, területei, a továbbképzésen részt vettek száma Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál A megvalósítás idıtartama: 1 év illetve folyamatos Sikerkritériumok: - Rendszeres módszertani továbbképzés - Részvétel évente szakmai továbbképzésen, tapasztalatcserén - Belsı képzések szervezése Indikátorok: - Továbbképzésen és a továbbképzésen részt nem vevık arányának változása 7

8 A szervezeti kultúra fejlesztése A megvalósítás idıtartama: 3 év Sikerkritériumok: - A klímateszttel kimutatott pozitív változás Indikátorok: - Klímateszttel mért változások Együttmőködés a helyi intézményekkel, szervezetekkel A megvalósítás idıtartama: folyamatos Sikerkritériumok: - Mőködı kapcsolat a kerület intézményeivel, szervezeteivel Indikátorok: - Közös továbbképzések, programok számának változása - Együttmőködési megállapodások száma, jellege, azok változása Intézményi szintő értékelési rendszer mőködtetése A megvalósítás idıtartama: 5 év Sikerkritérium: - Az értékelési, mérési rendszer jól mőködik, a tapasztalatok hasznosíthatóak, beépíthetıek Indikátorok: - Az értékelések, mérések száma - Az elemzésrıl készült dokumentumok 8

9 Mérési-értékelési rendszer az intézmény egészére, és az intézményegységekre A teljesítményértékelés célja Az egyéni pozitív/sikeres viselkedés és szakmai munka megerısítése Teljesítménybeli, képességbeli hiányosságok/problémák feltárása Változó igényeknek megfelelı képzési/fejlesztési szükségletek meghatározása Intézményi és egyéni célok összehangolása A teljesítményértékelés, mint eredményalapú, megítélı értékelés A szervezetelméleti szakirodalom szerint az eredmény alapú értékelés az értékelt személy egy adott idıszak alatti teljesítményének elbírálását jelenti. Vagyis a becslési folyamat az értékelés megítélı funkciójához kapcsolódik. A bírálat az értékelt személy teljesítményének a korábban meghatározott célkitőzésekkel, vagy a munkaköri követelményekben meghatározott egyéb operatív ismérvekkel történı összehasonlítást követıen történik. Az ebben az összefüggésben kialakított becslési, értékelési eredményeket arra a célra használják fel, hogy adminisztratív, igazgatási döntéseket hozzanak a munkavállalókat illetıen. A teljesítményértékelés alkalmazásának alapelvei 1. Az értékelési eszköz végleges változatának elkészítésénél figyelembe vesszük az érintettek véleményét. 2. Az értékelés folyamatában alapelv az egyének erısségeire koncentrálás természetesnek kell tekinteni, hogy nem lehet mindenki minden kritériumban erıs, ezért megfelelı számú, a munkakört széles körben átfogó kritériumrendszer szükséges. 3. Alapelv az egyéni értékelések titkossága. Az egyéneknek viszont joga megismerni az értékelık megítélését a munkájáról. 4. Az értékelés fontos eleme az önértékelés. 5. Az értékelés egyértelmő kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas illetve alkalmatlan kifejezéssel zárul. 6. A KJT. 40. paragrafusa alapján - a közalkalmazott kérésére, közalkalmazotti jogviszonyának megszőnése esetén, a munkáltató köteles minısítést készíteni, amennyiben a közalkalmazotti jogviszony legalább egy évig fennállt; - a minısítést a közalkalmazott közvetlen felettese javaslatának meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el; - a minısítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat; - a közalkalmazottal minısítését, annak elkészülte után, haladéktalanul ismertetni kell. A megismerés tényét a közalkalmazott a minısítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is; - a minısítés egy példányát annak ismertetésekor a közalkalmazottnak át kell adni. 9

10 - Amennyiben a minısítés eredménye nem megfelelt, a közalkalmazott foglalkoztatási jogviszonya a törvény erejénél fogva szőnik meg a minısítés eredményének ismertetését követı 10. napon. Tájékoztatás A teljesítményértékelési folyamat elsı lépéseként az intézményvezetı tájékoztatja az érintetteket a folyamatban való részvételükrıl, a rendszer elemeirıl, az értékelés ütemérıl. A tájékoztatás célja: a teljesítményértékelési folyamat, az ütemezés ismertetése az érintettekkel. Az értékelésbe bevont személyekkel továbbá ismertetni szükséges, hogyan biztosítják az adatok titkosságát, mire és hogyan használják fel az értékelés eredményét. 10

11 vezetık teljesítményértékelése: vonatkozási csoport: intézményvezetés: Elnök-igazgató, intézményvezetı helyettes, gazdasági vezetı, mőszaki vezetı; Intézményegység-vezetık: iskolaigazgató, óvodavezetı, nev-tan. Igazgatója; Intézményegység-vezetı helyettesek: gimnáziumi tagozat vezetıje, felsıs igh., alsós igh., óvodavezetı helyettes, nev-tan. Igh. Munkaközösségvezetık, felsorolásuk a mindenkori éves munkatervben Módszer és eljárásrend: önértékelı beszámoló: évente egy alkalommal; vezetıségi értékelı megbeszélések: vezetıségi értekezleteken folyamatosan évközben, tanévenként két évértékelı megbeszélés; partneri elégedettségi mérések az átfogó, intézményi méréshez kapcsolódva; tanévnyitó és -záró munkaközösségi értekezletek; tanév végi bentlakásos értékelı megbeszélés; Az önértékelı beszámolók és az értékelı megbeszélések jegyzıkönyvei - az érintettek aláírásával lefőzésre kerülnek az irattárban, illetve a személyi anyagok részeként. Szempontok: az szmsz-ben meghatározott feladatfelosztásban foglaltak, valamint az éves munkatervekben meghatározott feladatok teljesítése; közösségépítı, kapcsolattartó magatartás eredményessége; pedagógusok, alkalmazottak teljesítménymérése: vonatkozás, eljárásrend, módszer: technikai dolgozók: intézményegységenként, közvetlen munkahelyi vezetıvel értékelı megbeszélés félévenként, intézményegység-vezetıi szinten tanév végén, vagy tanévkezdéskor, a munkakörre jellemzı módon, (karbantartók, konyhai dolgozók, dadusok, adminisztrátorok) intézményi szintő partneri elégedettségi méréssel egyidejő kérdıíves lekérdezés; pszichológusok (nev.tan.),fejlesztı pedagógusok (nev.tan.): A nevelési tanácsadó intézményegységünk mérési-értékelési rendszere, az eltérı profil miatt, önállóan, az 1.számú mellékletben található. pedagógusok, pedagógusi munkát közvetlenül segítık (iskolapszichológus, könyvtáros, fejlesztıpedagógus, szabadidı szervezı): munkaközösség-vezetıi, vezetıi értékelés negyedévente, a minıségi bérkiegészítés odaítéléséhez kötıdıen, önértékelés kétévente, visszatekintı módon, az 1. számú függelékben megtalálható szempontsor alapján. éves intézményvezetıi értékelés középvezetıi javaslatok alapján a naptári év végén, vagy a tanév végén, 11

12 aranykréta díj odaítélése minden év májusában, tanulói kérdıívek alapján, (3.számú függelék) egész iskolára vonatkoztatott értékelés a felmérésbıl kirajzolható trendek alapján, min. három évre való visszatekintéssel; bónusz-nyertes osztályok osztályfınökeinek elismerése a tanév végén; igazgatóhelyettesi értékelés folyamatosan, év közben a rendhagyó esetekre koncentrálva, illetve induló osztályoknál szeptember-október hónapokban, végzıs (4.,8.,13. évf.) osztályoknál április-június hónapokban; tanév végi bentlakásos értékelı megbeszélés, félévi és év végi tanévzáró értekezletek; Az összes értékelési mód eredményét írásban rögzítjük, nevesítjük és a személyi anyagok részeként lefőzzük. A négyévenkénti, intézményi szintő önértékelés részeként összesítjük, minden érintettel személyesen egyeztetjük a benne foglaltakat. szempontok: Minıségi bérkiegészítés minıségi bérpótlékot kap, aki: - projektet tart, projekt tervét leadja, - a projektorientált epochális iskolaszervezés megvalósításán dolgozik, - SNI-s gyermeket egyéni fejlesztési terv alapján tanít az osztályban, (fejlesztési terv bemutatása, konzultálása mellett) - órarendben rögzített napindító foglalkozásokat tart, - legalább heti három alternatív tanulásszervezési módszerrel szervezett tanórát tart: kooperatív módszer, projekt óra, számítástechnikai eszközöket használ a., szemléltet, b., interaktívan ( Az anyagokat utólag, elektronikusan le kell adni!) - az iskolai alapellátáson felül, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a közösségépítés érdekében sokakat, minimum az osztályt érintı programokat szervez, - tanulmányi versenyen elért helyezés segítése - minimum évfolyamszintő, tanórán kívüli rendezvény megszervezése Éves intézményvezetıi értékelés: Jutalmazás, a teljes közösség elıtti kiemelés, megerısítés: Kiemelkedı, a közösség nagy részét érintı rendezvény megszervezése, abban jelentıs rész vállalása. Egész tanéves kiemelkedı minıségő munka a tanítás, vagy a közösségépítés folyamatában elért eredmény. Az iskola fejlesztési koncepciójával egybevágó, azt segítı kiemelkedı feladatvállalás. Elmarasztalás, lehetıség szerint szők körben, a közvetlen munkahelyi vezetıkkel együtt: Sorozatos alulteljesítés, kiemelkedı mulasztás esetén arányosan. részletezés Az intézményvezetıi értékelés alapja - az elnök-igazgatói véleményformáláson kívül a közvetlen munkahelyi vezetık, intézményegység-vezetık javaslata. 12

13 Aranykréta díj A diákok, évfolyamon a3.számú függelékben felsorolt kérdésekre adnak választ. Bónusz-nyertes osztályok: Egész tanévben tartó bónusz-malusz rendszerünk nyilvántartja az egyes osztályok iskolai közösségért végzett munkáját, illetve az iskola épületének, közösségi helyiségei állapotának megóvását, rongálását. A bónusz pontrendszerben az évente meghatározott szint felett végzı osztályok osztályfınökei, a pontszámmal arányosított jutalomban részesülnek. Igazgatóhelyettesi értékelés: Óralátogatások tapasztalatai, Az óralátogatás szempontjait 2. számú függelék tartalmazza leadott szakmai anyagok tartalma, munkatervek minısége, tartalma, megvalósulása tanórán kívüli tevékenységben való részvétel száma és minısége, hatékony, tevékenységközpontú tanulásszervezési módszerek alkalmazása, újító, kezdeményezı magatartás, versenyekre való felkészítésben, felzárkóztatásban való részvétel, adminisztrációs fegyelem, az intézményi belsı kommunikációban való aktív részvétel, az elektronikus lehetıségek használata nem kötelezı szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása (elektronikusan) pontosság, munkafegyelem Tanév végi bentlakásos értékelı megbeszélés, félévi és év végi tanévzáró értekezletek: Az intézményegységek éves munkatervében foglaltak teljesülése. Partneri igény és elégedettségmérés Vonatkozási csoport: Az iskolahasználók: diákok, szülık, pedagógusok, alkalmazottak. Partnerintézmények: fenntartó, szakszolgálatok (nev.tan., gyermekjóléti, egymi, szakmai szolgáltatók) DSE, iskolát segítı alapítvány, bérlıink, Módszer: Kérdıíves lekérdezés. Kérdıívek az x+n-dik függelékben. Eljárásrend: A teljes körő intézményi önértékelés keretében, négyévente. Szempontok: Tanulói: Oktatás, nevelés minısége Nevelési, oktatási eredmények 13

14 Az iskolai környezet Szülık- pedagógusok kapcsolattartása alkalmazotti: A technikai munka minısége Szakmai közösség Szakmai eredmények Az intézményi környezet Másokkal való kapcsolattartás Egyéni munkahelyi minıségérzet Tanulói országos-, és külsı mérések, értékelések figyelembevétele Vonatkozási csoport: Az országos mérésben meghatározott évfolyamok írják meg a felméréseket. Minden évfolyamon tanító kolléga, és az iskolavezetés értékeli az eredményeket. Módszer: Összesítı grafikonok, nevelıtestületi értékelı megbeszélések, saját egyéni, munkaközösségi és intézményi stratégia kialakítása az elérendı cél érdekében. Szakszolgálatoknál elérhetı kötelezı és lehetséges mérések igénybevétele, szükség szerint. Eljárásrend: Az eredmények beérkezését követı két héten belül, a megbízott kollégák prezentációt tartanak a nevelıtestület számára. A prezentációt követı egy hónapon belül az egyes munkaközösségek javaslatot adnak az esetleges változtatásokra. Az intézményvezetés a leadási határidıt követı két héten belül ütemtervet, ha szükséges intézkedési tervet készít a javaslatok alapján. Szakszolgálati mérések eredményeire, a szakvéleményre alapozva egyedi döntést hoz az osztályfınök, az érintett szaktanár/ok, a fejlesztı pedagógus és az iskolavezetés a személyes támogatás mikéntjérıl. A döntésnek a szakvélemény beérkezésétıl számított két héten belül meg kell születnie. A döntésrıl a szülık, és az érintett pedagógusok írásos értesítést kapnak. Szempontok: Az országos, a budapesti átlaghoz képest kialakult besorolásunk függvényében kell meghozni a szükséges lépéseket. Összehasonlításra alkalmas eredményeket keresünk a nem iskolai intézményegységeink besorolásához is. Az Országos Kompetenciamérésen és a DIFER mérésen túl keresünk más, a hozzáadott értékek mérésére, összehasonlításra alkalmas mérıeszközöket is. A tanulmányi teljesítményen, kulturális kompetenciákon kívül a felnıttkori beválást szolgáló kommunikációs, szociális kompetenciákat is fontosnak tartjuk. Az IMIP végrehajtásának nevelıtestületi értékelése Vonatkozási csoport: Mindhárom intézményegységnél a pedagógusi és az alkalmazotti kör a vezetıkkel együtt. Minıségirányítással megbízott team. Módszer: Visszatekintı értékelés beszámolók alapján, 14

15 Eljárásrend: Szempontok: részleges és teljes nevelıtestületi értekezletek. A vonatkozó idıszakban elkészült dokumentáció áttekintése, mennyiségi és tartalmi értékelése. Minıségirányítással megbízott 1-3fıs team-ek intézményegységenként. A teameket a négy évenként sorra kerülı, teljes körő intézményi önértékelést követı tanév szeptemberében választja az alkalmazotti kör, intézményegységenként, négy évre. Figyelemmel kísérik az IMIP-ben arra az évre meghatározott feladatoknak a teljesülését. Elıkészítik a soron következı eseményt, dokumentálják a megtörténteket, az esetleges hiányokat. Félévente beszámolnak a tantestületnek a program teljesülésérıl. A team-nek igazgató, vagy igh. nem lehet tagja. Az szmsz-ben, az éves munkatervben, az imipben meghatározott célok, feladatok és ütemezés megvalósulása. Teljes körő intézményi önértékelés Vonatkozási csoport: Mindhárom intézményegység munkájának eredményei. Az intézményegység és az intézményvezetés tevékenysége. Módszer: Összehasonlító elemzések készítése az eltelt idıszakra vonatkoztatva. Partneri igény és elégedettségmérések elkészítése, kiértékelése. Létszámadatok alakulásának elemzése. Viták, összegzések. Eljárásrend: Végzik a minıségirányító team-ek tagjai a vezetık elıkészítı munkája nyomán. Az IMIP-ben meghatározott részterületek eredményeinek összegzése, a különbözı évek adatainak összehasonlítása, elemzése, a trendek kimutatása területenként, intézményegységenként. A személyes értékelı anyagok összesítése, tartalmának egyeztetése az érintettekkel. Ezt a tevékenységet az illetékes munkahelyi vezetık végzik, az intézményvezetés bevonásával. Az átfogó partneri igény és elégedettségi mérések elvégeztetése, értékelése január hónapban. A szükséges rövid és hosszú távú cselekvési terv elkészítése a munkaközösségek javaslatai, ajánlásai alapján. Ezt az illetékes vezetık végzik intézményi- és intézményegység vezetıi szinten. Szempontok: A pedagógiai programban, és az IMIP-ben megfogalmazott célok. Az ÖMIP által meghatározott célok. Rövid távú célok aktuális megfogalmazása. A mérési-értékelési rendszer panaszkezelés rendje Ld.: 1-es számú mellékletben 15

16 Minıségfejlesztési rendszer A vezetés szerepe, felelıssége a minıségfejlesztési program mőködtetésében Az intézmény vezetıje elkészíti a minıségfejlesztési tervet. Szervezetet hoz létre és mőködtet a minıségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit. Biztosítja a mőködés feltételeit, lehetıséget biztosít a jogi követelmények megismerésére és biztosítja a jogszerő mőködését. Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az együttmőködést. Biztosítja az intézményben jogaik gyakorlását. Menedzseli az intézményt. Felügyeli a rendszer mőködését. Folyamatok, szabályozások rendszere PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA Cél: A partnerközpontú mőködés fenntartása, fejlesztése. A partnerek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése. Az együttesen, több partnertıl jelentkezı igények koordinálása, prioritási sorrend megállapítása. A lehetıségekhez mérten az igények kielégítése. Feladat. A kapcsolattartás módszereinek, folyamatainak folyamatos fejlesztése Meglévı elemek: A partnerek azonosítása, Jogi követelmények, Kommunikáció a partnerekkel, A diákönkormányzat szervezési és mőködési folyamata. Fejlesztendı elemek: Az osztályfınök kapcsolattartása a szülıkkel, A szülıi szervezet és az intézmény kapcsolatának külön dokumentumba rendezése, A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése. 16

17 TERVEZÉS Cél: Az intézmény, mint szervezet munkája kiszámítható, egymásra épülı, ellenırizhetı tevékenységek sora legyen. Feladat Érvényesüljön a stratégiai tervezés. Operatív tervek készüljenek (munkaterv, továbbképzési terv stb.) Az elfogadott tervek mindenki számára hozzáférhetıek legyenek. Meglévı elemek Óvodai nevelési program Pedagógiai program (Helyi tanterv) SZMSZ Éves tervek (Munkaterv, továbbképzési terv, ellenırzési terv stb.) Házirend Munka és tőzvédelmi terv Kollektív szerzıdés Fejlesztendı elemek MIP INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉS, MÉRÉSEK Cél: Kiszámítható, tervezhetı mérések, értékelések rendszerének mőködtetése annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés alapja legyen a minıségi munkavégzésben Feladat: A meglévı mérési, értékelési gyakorlat folyamatos fejlesztése A bevált kérdıívek alkalmazásával összehasonlító elemzések készítése A mérési, értékelési eredmények beépítése a mindennapi munkába. Meglévı elemek: A tanulói teljesítmények nyomon követése, Tanulási képességek vizsgálata az általános iskola 1. évfolyamán Diagnosztikai mérések, Felmérések testnevelés órán. Fejlesztendı elemek: Az irányított önértékelés eljárásrendje, A pedagógusok jutalmazása folyamatok folyamatos fejlesztése, Az egész intézményt átfogó mérési, értékelési rendszer kidolgozása és mőködtetése. 17

18 ELLENİRZÉS Cél: A normáknak, a jogi és belsı szabályozásnak megfelelı mőködés biztosítása. A külsı - jogi, törvényességi, hatóság, pénzügyi ellenırzések megfelelı elıkészítése, a munka segítése. Az ellenırzés során feltárt hibák javítása, a rendszer javítása a hibák kizárására. Feladat: Az ellenırzési szintek meghatározása. A vezetıi ellenırzés területeink meghatározása. Az ellenırzési feladatok átruházása, ezeknek a területeknek a meghatározása, az ellenırzés tervezése, a beszámolás, dokumentálás rendjének meghatározása. A PDCA ciklus mőködtetése. Meglévı elemek A tanárok munkájának ellenırzése Az önkormányzat, mint fenntartó ellenırzési terve Fejlesztendı elemek Éves belsı ellenırzési terv NEVELÉS OKTATÁS Cél: Az intézményi dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelıen mőködjünk. Feladat: A pedagógusok közötti együttmőködés folyamatának biztosítása a nevelési oktatási közös követelmények érvényesítésére. A tanulás támogatása; ennek érdekében a megfelelı körülmények biztosítása. A pedagógusok célirányos továbbképzése. Meglévı elemek: Az órarend készítése A GYIF munka végzésének folyamata Drogprevenciós osztályfınöki órák szervezése Tehetséggondozás A beiskolázás folyamata Fakultációs csoport létrehozása és mőködtetése Rendezvények szervezése Érettségire való felkészítése folyamata Továbbtanulás Felzárkóztatás Tankönyvkiválasztás folyamat Diákügyeleti munka a felsı tagozaton Pedagógiai program, helyi tanterv A diákönkormányzat mőködési szabályzata Fejlesztendı elemek: 18

19 Az osztályfınök kiválasztása és megbízása A munkaközösségek szervezıdésének és mőködésének folyamata FOLYAMATOS FEJLESZTÉS Cél: A minıségirányítási rendszer folyamatai beválásának, eredményeinek mérésével, beavatkozás a mérés eredményének ismeretében Feladat: A leírt folyamatok és tevékenységek ellenırzési, mérési rendszerének mőködtetése. Belsı audit tevékenység. A PDCA ciklus mőködtetése. A fejlesztések tervezése, szabályozása. Meglévı elemek: Statisztikai adatgyőjtés folyamat Indikátor rendszer Fejlesztendı elemek: Belsı felülvizsgálat folyamata Minıségügyi szervezet kialakítása 19

20 A dokumentumok kezelésének rendje A minıségirányítási dokumentumokat az intézményben, érvényben lévı Ügyviteli és iratkezelési szabályzat szerint kezeljük. Hozzáférhetı minden alkalmazott számára az igazgatói irodában elhelyezett nyomtatott példány, illetve az irodákban lévı számítógépeken lévı Alapdokumentumok c. mappában. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ezen minıségirányítási program szeptember. 1-tıl lép életbe, és szeptember 1-ig az intézmény érvényes minıségirányítási alapdokumentuma. A minıségirányítási programot, és annak gyakorlati megvalósulását minden tanév végén, szervezett mőhelymunkában, az egyes intézményegységek alkalmazotti közösségei és a választott minıségirányítási team értékeli, és javaslatot tesz az esetleges módosításokra. A minıségirányítási program módosítását az intézmény alkalmazotti közösségének és a fenntartónak jóvá kell hagynia. Az elfogadott minıségirányítási programot nyilvánossá tesszük elektronikus formában az intézmény saját honlapján. Nyomtatott formában eljuttatjuk közvetlen partnereinkhez, elérhetıvé tesszük az intézmény közös helyiségeiben (aula, nevelıi szobák, könyvtár, titkárság). Szóbeli tájékoztatót tartunk a Szülıi Szervezet és a Diákönkormányzat számára. HITELESÍTÉS Az intézmény Minıségirányítási Programja a Közoktatási Törvény, a Comenius 2000 Közoktatási Minıségfejlesztési program, valamint a szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképzı és Általános Iskola által kidolgozott és a Közoktatási Minıségfejlesztési Programigazgatóság által ajánlott program alapján készült. A teljes alkalmazotti kör az Intézményi Minıségirányítási Programot a mérési/értékelési rendszerrel együtt megismerte, véleményezte, és egyhangúlag elfogadta. Budapest, augusztus 24. Rozsáli Oszkár Beliánszky Józsefné Bódis Attiláné Elnök-igazgató Gazdasági vezetı Közalkalmazotti Tanács Képviselıje 20

21 1. számú melléklet Intézményi panaszkezelési rend 21

22 Panaszkezelés rendje a Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda alkalmazottainak részére A panaszkezelési eljárás célja, hogy az iskolában történı munkavégzés során esetlegesen felmerülı problémákat, vitákat a legkorábbi idıpontban a legmegfelelıbb szinten lehessen feloldani, megoldani. A folyamat leírása: I. szint 1. Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelıse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. A felelıs 3 napon belül megvizsgálja a panasz tárgyát, 5 napon belül egyeztet a panaszossal. 2. A felelıs és a panaszos a közösen elfogadott és szükséges lépéseket írásban rögzítik. Ha a probléma már az egyeztetés következtében, mindkét fél rézére elfogadhatóan rendezıdik, azt is írásban rögzíteni kell. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idı, más személyek bevonása szükséges, 1 hónap idıtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelıs a megtett lépéseket, eredményeket. Az egyeztetést jegyzıkönyvezik. 3. Ha a türelmi idı lejártával, a tervezett lépések megtételével a probléma nem oldódott meg, akkor be kell vonni a folyamatba a Közalkalmazotti Tanácsot és az intézményvezetıt. Ezt követıen további két hét, tíz munkanap áll rendelkezésre a panasz mindkét fél által elfogadható lezárására. Amennyiben ez az eljárás sem vezet eredményhez, az Elnökigazgató a fenntartó felé jelez. II. szint munkanapon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselıjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére írásban is. 5. Ezután, a fenntartó képviselıje és az Elnök-igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idı és további lépések szükségesek, 1 hónap idıtartam után közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az érintettek. III. szint 6. Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor az a lépés következik. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg. 22

23 A folyamat gazdája az intézményvezetı-helyettes, aki tanév végén ellenırzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 23

24 2. számú melléklet minısítési lap 24

25 Minısítési lap 1. A közalkalmazott személyi adatai Neve (születési neve):... Anyja neve:... Születési hely, idı: A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete:... A közalkalmazott besorolása:... A vezetıi megbízás/munkakör betöltésének kezdete:... A minısítés indoka: A közalkalmazott minısítésének szempontjai 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges korszerő szakmai ismeretek Kiemelkedı (3 pont) - Megfelelı (2 pont) - Kevéssé megfelelı (1 pont) - Nem megfelelı (0 pont) Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A munkakör ellátása során végzett szaktárgyi-szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A pedagógiai-szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A pedagógiai-szakmai munkával kapcsolatos közösségformáló tevékenyég Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: Egyéb szempontok: a) a teljesítmény-követelményeknek való megfelelés, avagy az idıközi minıségi bérpótlék értékelések összesítése. kiemelkedı-megfelelı-kevéssé megfelelı-nem megfelelı; Munkáltatói értékelés: b) az oktatási tevékenység ellátásának minısége, avagy az idıközi óralátogatások értékelésének összessége kiemelkedı-megfelelı-kevéssé megfelelı-nem megfelelı; Munkáltatói értékelés: c) az intézmény érdekében végzett tudományos/mővészeti tevékenység színvonala kiemelkedı-megfelelı-kevéssé megfelelı-nem megfelelı; Önértékelés: Munkáltatói értékelés: d) az intézmény közéletében való részvétel 25

26 kiemelkedı-megfelelı-kevéssé megfelelı-nem megfelelı. Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás:... e) az iskolai Aranykréta-díj rendszerében elért elsı három helyezés, illetve a résztvevık számának felsı tíz százalékába való bekerülés. Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: Vezetıi megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minısítési szempontok 4.1. A vezetı által irányított szervezeti egység/intézmény/terület szakmai munkájának színvonala Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A vezetı által irányított szervezeti egység/intézmény/terület munkavégzésének szervezése Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A vezetı által irányított szervezeti egység/intézmény/terület adminisztratív fegyelmének színvonala Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Önértékelés: Munkáltatói értékelés: Szöveges indokolás: A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitőzések: A közalkalmazott minısítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) Önértékelés: Munkáltatói értékelés: 7. A közalkalmazott által a minısítésre tett észrevétel:... Dátum: A minısítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. A minısítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem a minısítést végzı aláírása, beosztása a minısített aláírása 26

27 27

28 1. számú függelék Pedagógusi önértékelés 28

29 Szempontsor a pedagógus önértékeléshez önmagával szemben igényes, képzi magát kreatív, képes programokat kitalálni keresi a plusz munkát az iskola teljes tevékenységi körében, a gyermekek érdekében bemutató órákat vállal az iskolai programokon aktív résztvevı és szervezı a gyermekek felkészítésében mérhetı elmozdulást ér el önként szerepet vállal a tehetségek gondozásában a korrepetálásban differenciált tanulásszervezéssel segíti a különbözı adottságú gyermekek együttnevelését kooperatív tanulásszervezéső óravezetést alkalmaz önálló projektet tart, ír aktívan részt vesz a bónusz- rendszer mőködtetésben erdei iskolát, témahetet szervez pályázatokat ír kiemelkedı, példaértékő osztályfınöki munkát végez. 29

30 Az óralátogatás szempontjai: 2. számú függelék Az óralátogatás szempontjai Az adott óra témájának helye a tantervben Az óravezetés átgondoltsága, tervezettsége A tanulók elızetes ismereteire való építés Az ismeret megszerzésének forrásai A tudás rögzítésének elemei Az alkalmazott tanulásszervezési mód célszerősége Felhasznált eszközök, szemléltetı eszközök korszerősége, alkalmassága, a tábla képe, vázlat vagy jegyzet készíttetése Differenciáltság A fejlesztést segítı, továbbvivı-feladatok megléte A diákok aktív ismeretszerzéssel, tapasztalással töltött idejének aránya a tanórán belül Tanulás módszertani szempontok érvényesülése A diákok kommunikációs helyzetbe kerülésének lehetıségei A képességfejlesztés tudatossága A diákok egymáshoz való viszonya, az együttmőködés szintje A tanár-diák kommunikáció minısége 30

31 3. számú függelék Aranykréta-díj Aranykréta-díj kérdései 1.Milyennek tartod a felkészültségét? 2.Mennyire érdekesek, változatosak az órái? 3.Következetes a fegyelmezésben? 4.Feleléskor, az általa adott érdemjegyek megfelelıen tükrözik a tanuló tudását? 5.Megkeresnéd ıt tanórán kívül, ha a tárgyával kapcsolatos kérdésed lenne? 6. És ha személyes problémád lenne? 7. Szívesen vennél részt vele tanításon kívüli szabadidıs programokban? 31

32 4. számú függelék Szülıi kérdıív KEDVES SZÜLİ! Intézményünk arra törekszik, hogy minél jobban szolgálja gyermeke, Ön s a pedagógusok igényeit. Ezzel a kérdıívvel szeretnénk összegyőjteni a szülıi véleményeket, hiszen nehéz a nélkül fejleszteni az iskolát, hogy az érintettek ne mondanák meg, hogy hogyan vélekednek az iskola mai állapotáról. Gondosan vigyázunk arra erre szolgál a boríték is, hogy soha senkinek semmi baja ne lehessen amiatt, hogy ezekre a kérdésekre mit válaszol. Kérjük, töltse ki a kérdıívet, hogy segíthessünk abban, hogy gyermeke iskolája mindenki számára kellemesebb hely lehessen. Ez a kérdıív az évfolyamos gyerekek szülei számára készült. Kérjük, amikor kitölti a kérdıívet, akkor gyermekének osztályára, tanáraira gondoljon. Ha több gyermeke is ebbe az iskolába jár, akkor kérjük, töltse ki mindegyik kérdıívet, amit a gyermekei hazavisznek, hiszen a kérdések között van olyan, ami adott osztályra vagy éppen nevelıre vonatkozik. A megfogalmazott állításokat a szokásos iskolai osztályzatokkal (1-tıl 5-ig az egyik szám bekarikázásával) értékeljék, mégpedig aszerint, hogy mennyire érzik igaznak! (1: egyáltalán nem igaz, 5: teljes mértékben igaz.) A kitöltött kérdıíveket február 02-ig feltétlenül küldjék vissza! Gyermekem osztálya: Ebben az iskolában magas színvonalú oktató-nevelı munka folyik Az iskola megfelelı lehetıséget biztosít gyermekem számára más területeken is (pl. sport, zene stb.) A gyermekem jól érzi magát ebben az iskolában, szívesen jár ide Általában elégedett vagyok a pedagógusok módszereivel Megfelelınek tartom a gyermekem értékelését Személyes törıdést is kap gyermekem ebben az iskolában Úgy látom, a tanároknak sikerült felkelteni a gyermekem érdeklıdését több dolog iránt A gyermekemet a képességeinek megfelelıen terhelik Az iskolában nagy gondot fordítanak a nevelésre Az iskola követelményei gyermekem képességének megfelelıek Az iskolában arra is odafigyelnek, hogy miben tehetséges a gyermekem A tanárok érdekessé teszik az órai munkát Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg a gyermekemtıl A gyermekem tanárai törıdnek azzal, ha a gyermekem nem úgy teljesít az iskolában, ahogy tudna Az iskola eredményesen fejleszti gyermekem tantárgyi tudását Az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem mővészeti képességeit Az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem informatikai tudását A továbbtanulás szempontjából jó kezekben van a gyermekem ebben az iskolában

33 Elégedett vagyok az iskolai fegyelem elvárásával Elégedett vagyok a gyermekem tanuláshoz való viszonyával Úgy látom, a gyermekem osztályában figyelnek egymásra a tanulók Az iskola technikai felszereltségét jónak látom Elégedett vagyok az iskola tisztaságával Az iskola berendezési tárgyai megfelelıek Helyénvalónak találom az iskola belsı díszítéseit Elégedett vagyok az iskola külsı megjelenésével Úgy látom, mindenféle foglalkozásra megfelelı helyet tud biztosítani az iskola a gyerekeknek Az iskolának biztonságos, védett környezete van Szerintem jól oldották meg az iskolában a termek elosztását Az iskolai büfé kínálata megfelelı Az iskolában megfelelı körülmények között ebédelhet a gyermekem Elégedett vagyok a pedagógusokkal történı személyes találkozási lehetıségekkel Az iskola minden aggodalmammal komolyan foglalkozik Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintı kérdésekben Szerintem elegendı információt ad az iskola magáról a környezetének Szükség esetén a gyermekem tanárait könnyen el tudom érni A tanároktól rendszeresen kapok tájékoztatást gyermekem teljesítményérıl Van lehetıségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskola életébe Szükség esetén bizalommal fordulhatok az iskolavezetéshez Gyermekem szorgalmával, magatartásával, képességeivel kapcsolatos kérdéseket személyesen meg tudom beszélni a pedagógusokkal Mi az, amivel leginkább elégedett az iskolában?... Mi az, amivel leginkább elégedetlen az iskolában?... Köszönjük segítségét! Az iskolavezetés 33

34 5. számú függelék Alkalmazotti kérdıív 34

35 KEDVES KOLLÉGA! Intézményünk arra törekszik, hogy minél jobban szolgálja a gyermekek, szülık, a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak igényeit. Iskolánk ezzel a kérdıívvel kívánja összegyőjteni az alkalmazotti véleményeket. Hiszen nehéz a nélkül fejleszteni az iskolát, hogy az érintettek ne mondanák meg, hogy hogyan vélekednek az iskola mai állapotáról. Gondosan vigyázunk arra erre szolgál a boríték is, hogy soha senkinek semmi baja ne lehessen amiatt, hogy ezekre a kérdésekre mit válaszol. Kérjük, töltse ki a kérdıívet, hogy segíthessünk abban, hogy az intézményünk minden érdekelt számára a lehetı legjobban megfelelı hely lehessen. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES. A KÉRDİÍV KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZİ! A KÉRDİÍV NÉVTELEN. KÉRJÜK A KITÖLTÖTT KÉRDİÍVET HELYEZZE A MELLÉKELT BORÍTÉKBA ÉS A BORÍTÉKOT ZÁRJA LE! Hány éve dolgozik itt?.. Beosztása: 1 Vezetı 2 Pedagógus 3 Nem pedagógus 35

36 Tegyen x-et minden egyes kérdésnél az Ön által választott skála egyikébe Egyáltalán nem igaz A. Oktatás, nevelés minısége 1. Ebben az iskolában magas színvonalú oktató-nevelı munka folyik 2. Az iskola megfelelı kihívásokat biztosít a gyermekek számára a tanuláson kívüli területeken is (pl. sport, zene stb.) 3. A gyermekek jól érzik magukat ebben az iskolában. 4. Általában elégedett vagyok a pedagógus kollégák módszereivel. 5. Megfelelınek tartom a gyermekek értékelését. 6. Személyes törıdést is kapnak a gyermekek ebben az iskolában. 7. Elégedett vagyok a gyermekek tanuláshoz való viszonyával. B. Nevelıtestület 1. A munkatársak jól érzik magukat 2. A testületünk jó közösség 3. A kollégák többsége lelkesen dolgozik 4. A legfontosabb nevelési kérdésekben egyetértünk 5. Elégedettek vagyunk az intézményvezetéssel 6. Jól együttmőködünk közös feladatainkban Teljes mértékben igaz Nem tudom

37 Tegyen x-et minden egyes kérdésnél az Ön által választott skála egyikébe C. Nevelési, oktatási eredmények 1. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg a tanulóktól 2. A pedagógusok törıdnek azzal, ha a tanulók nem úgy teljesítenek az iskolában, ahogy tudnának 3. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekek matematikai tudását 4. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekek magyar nyelv- és irodalom tantárgyi tudását 5. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekek idegennyelvtudását 6. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekek mővészeti képességeit 7. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekek informatikai tudását 8. A továbbtanulás szempontjából jó kezekben vannak a gyermekek ebben az iskolában 9. Elégedett vagyok az iskolai fegyelem elvárásával 10. Elégedett vagyok a gyermekek tanuláshoz való viszonyával 11. Úgy látom, a gyermekek figyelnek egymásra az iskolában 12. Véleményem szerint hátrányos helyzető tanulóink nevelését- oktatását eredményesen végezzük 13. Hatékony pedagógiai módszereket alkalmazunk Egyáltalán nem igaz Teljes mértékben igaz Nem tudom

38 Tegyen x-et minden egyes kérdésnél az Ön által választott skála egyikébe D Az iskolai környezet 1. Az iskola technikai felszereltségét jónak látom. Egyáltalán nem igaz Teljes mértékben igaz Nem tudom Elégedett vagyok az iskola tisztaságával. 3. Az iskola berendezési tárgyai megfelelıek. 4. Helyénvalónak találom az iskola belsı díszítéseit. 5. Elégedett vagyok az iskola külsı megjelenésével. 6. Mindenféle foglalkozásra megfelelı helyet tudunk biztosítani a gyerekeknek. 7. Az iskolának biztonságos, védett környezete van 8. Jó az iskolában a termek elosztása 9. Az iskola helyiségeinek karbantartására minden feltétel adott 10. A termek berendezéseinek, eszközeinek megóvása, védelme biztosított 11. Elegendı tér van az épületben a különbözı foglalkozások zavarmentes lebonyolításához 38

39 Tegyen x-et minden egyes kérdésnél az Ön által választott skála egyikébe E. Szülıkkel való kapcsolattartás 1. Elégedett vagyok a szülıkkel történı személyes találkozási lehetıségekkel. Egyáltalán nem igaz Teljes mértékben igaz Nem tudom Az iskola minden szülıi aggodalommal komolyan foglalkozik. 3. Úgy érzem, hangot tudnak adni a szülık a véleményüknek a gyermeküket érintı kérdésekben. 4. Szerintem elegendı információt ad az iskola magáról a környezetének. 39

40 Tegyen x-et minden egyes kérdésnél az Ön által választott skála egyikébe F Egyéni munkahelyi minıségérzet 1. Tudom-e, hogy mit várnak el tılem a munkahelyemen? NEM /NINCS/ RÉSZBEN IGEN /VAN/ Rendelkezésemre állnak-e a jó munkavégzéshez szükséges anyagok és eszközök? 3. Van-e alkalmam a mindennapos munkám során arra, hogy azt csináljam, amihez a legjobban értek? 4. Az elmúlt hónapban kaptam-e elismerést vagy dicséretet a jó munkavégzésért? 5. Vajon a felettesem, vagy valaki más a munkahelyen, törıdik-e velem, mint emberrel? 6. Van-e valaki a munkahelyemen, aki ösztönöz a fejlıdésre? 7. Számít-e az én véleményem a munkahelyen? 8. A munkahelyem küldetése/célja alapján fontosnak érezhetem-e a munkámat? 9. Vajon a kollégáim elkötelezték-e magukat a minıségi munka mellett? 10. Van-e igazán jó barátom a munkahelyen? 11. Az utóbbi 1 évben beszéltem-e valakivel az elımenetelemrıl? 12. Az elmúlt két évben a munkahelyemen volt-e lehetıségem arra, hogy újat tanuljak és fejlıdjek? 40

41 6. számú függelék Tanulói kérdıív

42 Kedves Kontyfás! Tanulói kérdıív 4-6. Ezzel a kérdıívvel szeretnénk megismerni véleményeteket, hiszen nehéz anélkül fejleszteni az iskolát, hogy ne mondanátok meg, hogyan vélekedtek az iskola mai állapotáról. Gondosan vigyázunk arra, hogy soha senkinek semmi baja ne lehessen amiatt, hogy ezekre a kérdésekre mit válaszol. Kérjük, töltsd ki a kérdıívet, hogy segíthessünk abban, hogy iskolánk mindenki számára kellemesebb hely legyen. A kérdıíven megfogalmazott állításokat a szokásos iskolai osztályzatokkal 1-tıl 5-ig értékeld aszerint, hogy mennyire érzed azt igaznak! (1: egyáltalán nem igaz, 5: teljes mértékben igaz.) A megfelelı számot karikázd be! Osztályod: Az iskolai büfé kínálata megfelelı Az iskolában gyakran használunk modern eszközöket Rendszeresen látogatom az iskola könyvtárát Gyakran veszek részt az iskolában tanórán kívüli sportfoglalkozásokon Tanáraink meghallgatják véleményünket Az elmúlt héten sikereket értem el az iskolai munkában A mi iskolánkban legfontosabb a kiemelkedı tanulmányi eredmény A jó jegyekért otthon is sokat kell tanulnom Tanáraimat nem csak a tanulás érdekli Hét közben is marad idım iskolán kívüli dolgokkal foglalkozni Tanáraim sok érdekes dologra hívták fel figyelmemet Az órákon odafigyelek, hogy megértsem a leckét A mi iskolánkban törıdnek velünk a tanárok Az iskolánkban tanórán kívül is sok érdekes dologgal foglalkozunk A mi iskolánkban az órák érdekesek Tanáraim abban is segítenek, hogy könnyebben megtanuljam a leckét Jobb lenne másik iskolába járni Tanáraimtól sok segítséget kapok Úgy érzem, osztálytársaim nem szeretnek A mi osztályunkban figyelnek egymásra a gyerekek Tanáraimat csak tanulmányi eredményem érdekli Az iskola után különórára járok, hogy jobb legyen az eredményem Házirendünk szabályai ésszerőek Az iskolai követelményeket nehéznek érzem Tanáraim igazságosan értékelik munkámat Az iskolában tanultakat jól tudom majd hasznosítani az életben Érzem, hogy tanáraim figyelnek rám Iskolánkban van olyan tanár, akinek elmondhatom egyéni problémámat Csak annyi idıt töltök az iskolában, amennyit feltétlenül szükséges Az iskolában megfelelı körülmények között ebédelhetünk Tanáraim rendszeresen értékelik munkámat Betartom az iskola házirendjét Nálunk a tanulók betartják a házirendet Jól érzem magam ebben az iskolában Az iskola tisztaságával elégedett vagyok Büszke vagyok arra, hogy ebbe az iskolába járok Az iskola épülete, berendezése kellemes, barátságos Tanítási idın kívül is szívesen tartózkodom az iskolában Az iskolában tanórán kívül is lehet számítógépet használni Köszönjük a segítségedet! 42

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA - 1 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2013. 1 Panaszkezelési rend az iskolában Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 18-0 uditálás, hatékonyságvizsgálat 18-0/2 kézhez kapott esettanulmány részvétel egy belsı auditban.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A pályázat célja A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre

Részletesebben