Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja"

Átírás

1 Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia június 27.

2 I. A PROGRAM CÉLJA A évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot, azon belül is a hátrányos helyzető csoportokat segítı, az esélyegyenlıséget elıtérbe helyezı feladatok rendszerezése. A Program nagy hangsúlyt fektet azon intézkedésekre, melyek a leginkább érintett csoportok, tehát az idısek, fogyatékkal élık, valamint a romák, helyzetének javítását célozzák. Ezenkívül a közszolgáltatások jó elérhetıségét szeretné biztosítani, hiszen ez segíti a lakosság jogainak érvényesülését. Az érintett csoportok helyzetét javító feladatok összegyőjtése után a Program megnevezi a feladatok végrehajtásáért felelısöket, valamint a határidıket. A program a céljait - hosszútávon ig kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat anyagi helyzetének megfelelıen vállalja, hogy a Program saját helyzetét, és az intézményeit érintı részeit végrehajtja, ezenkívül támogatja az esélyegyenlıség megvalósulását más szervezeteknél, valamint más szervezetek segítségével. Mivel az Önkormányzat egyedül nem képes a Program megvalósítására, gazdasági szereplık, civil szervezetek és a lakosság segítsége is szükséges. A Program végrehajtását 2 évente kell felülvizsgálni és lehetıségek szerint az aktuális helyzethez igazítani. 2

3 II. FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉG A településen élı munkanélküliek munkaerı-piaci re-integrációjának elısegítése érdekében szoros szakmai együttmőködés kialakítása szükséges a gödöllıi Munkaügyi Központtal. A munkanélküliség kiváltó okainak és tényezıinek felkutatása, valamint a magas kockázatú társadalmi csoportok feltérképezése és pontos meghatározása elsıdleges igény az érintetteknek nyújtott szolgáltatások kialakításában. Elsı lépésként megvalósítandó a munkanélküli személyek Önkormányzat által való nyilvántartásának, valamint nyomonkövetési rendszerének kialakítása december 31-i hatállyal. Második lépésként fontos a Munkaügyi Központtal együttmőködve a település munkanélküli személyeinek átképzéshez, közmunkaprogramhoz, álláshoz jutásának segítése, december 31-i hatállyal. Megoldásképpen felmerülhet térségi szintő internetes állásportál kialakítása, több önkormányzattal, valamint a Munkaügyi Központtal együttmőködésben való fenntartása. Az Esélyegyenlıségi Programban az Önkormányzat vállalja, hogy fı prioritásként kezeli a munkaerı-piaci szempontból magas kockázatú társadalmi csoportok (alacsony iskolázottságúak, nık, pályakezdık, fogyatékkal élık) elhelyezkedését segítı speciális szolgáltatások kialakítását. A nık esetén a meg nem oldott gyermekfelügyelet lehet egy ilyen szolgáltatás, a pályakezdık esetén pedig egy Munkaügyi Központtal való szorosabb együttmőködésnek köszönhetı, a piaci igényekhez jobban igazodó szakképzési rendszer kialakítása szükséges. A fogyatékkal élı személyek esetén a kistérségi társulás által fenntartott és mőködtetett támogató szolgálat nyújthat megoldást. A tartósan beteg, vagy önellátásra képtelen személy családtagjai számára a házi segítségnyújtás kialakítása lehetne segítség. III. AKADÁLYMENTESÍTÉS Megoldottá kell tenni a község területén mőködı önkormányzati fenntartású közintézmények (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Általános Iskola, Mővelıdési Ház) teljes akadálymentesítését a vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembe vételével, legkésıbb 2012-ig, az intézményvezetık irányításával, együttmőködésével, rehabilitációs szakember bevonásával, saját, illetve pályázati források felhasználását igénybe véve. Az Esélyegyenlıségi Program keretében az Önkormányzat vállalja, hogy pénzügyi lehetıségeit figyelembe véve kiemelten kezel, valamint támogat minden olyan pályázatot, 3

4 illetve egyéb forrásbevonási lehetıséget, amely közintézmények teljes körő akadálymentesítését szolgálja. Az egyéb közszolgáltatást nyújtó intézményeket (Posta, Gyógyszertár, ABC), valamint vállalkozásokat ösztönözni, illetve segíteni kell épületük akadálymentesítését illetıen. IV. FOGYATÉKKAL ÉLİK ESÉLYEGYENLİSÉGÉNEK ELİSEGÍTÉSE Településünkön a fogyatékossággal élık többsége testi, mozgásszervi fogyatékos. Többségük az idısebb korosztályból kerül ki, és legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegő nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek a juttatások azonban igen szőkös megélhetést biztosítanak számukra. Munkaerı-piaci pozíciójukat tovább rontja, hogy a fogyatékossággal élık iskolai végzettsége lényegesen elmarad az ép társaiktól. A Támogató Szolgálat kiépítése indokolt lenne, de ez kizárólag kistréségi együttmőködés keretében képzelhetı el. Éppen ezért az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás keretében biztosítani lehetne a támogató szolgálat mihamarabbi megvalósítását december 31-ig, a kistérség többi településének együttmőködésével, közös fenntartással. A Támogató Szolgálat segítségével a mozgássérült személyek képessé válnának a település közintézményeinek könnyebb és aktívabb igénybevételére, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésére, valamint önálló életvitelük kialakítására és megırzésére. A közintézmények, valamint közszolgáltatást nyújtó vállalkozások, szervezetek épületeinek 2012-es akadálymentesítését követıen eredményesen megvalósulhatna a mozgáskorlátozott személyek társadalmi integrációja. Az Önkormányzatnak meg kell valósítania az információhoz jutás területén is - tehát az ügyintézésben, illetve a helyi médiában - az esélyegyenlıséget. Ennek érdekében december 31-ig biztosítania kell jeltolmácsot, feliratozást, gyengén látók számára speciális honlapot, valamint az elektronikus ügyintézés lehetıségének megteremtését. A tartós betegek ellátását segítendı indokolt lenne kiépíteni a házi gondozás intézményét, ami szintén a Kistérségi Társulás keretében képzelhetı el. A Program keretében az Önkormányzat vállalja, hogy az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretein belül megvizsgálja annak lehetıségét, hogy miként építhetı ki a szolgáltatás kistérségi szinten. A szolgáltatás kiépítésének végsı dátuma december 31. 4

5 V. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM Célja A közoktatás-fejlesztésben a legfontosabb horizontálisan érvényesítendı szempont az esélyegyenlıség és az egyenlı hozzáférés biztosításának elve. Minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés kialakításánál az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzető és a sajátos nevelési igényő oktatási helyzetére. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintése, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlítása és annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. Az egyenlı hozzáférés biztosításán túlmenıen a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlıségének elımozdításához elengedhetetlen feltétel olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévı hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi programunk alapvetı célja, hogy biztosítsa Hévízgyörk közoktatási intézményein belül a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Ezért azon túl, hogy a település közoktatási intézményeinek szolgáltatásaihoz való hozzáférést egyenlıen biztosítjuk, célul tőztük ki a település közoktatási intézményeinek minden tevékenysége során az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzető gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében. A település közoktatási intézményei a fent említett célokat figyelembe veszik a gyerekekkel való kapcsolatba kerülés elsı pillanatától, tehát a beiratkozáskor, illetve a felvételinél, a késıbbiekben pedig a tanításkor, a gyerekek egyéni fejlesztésekor, az értékelés gyakorlatában. Ezenkívül szem elıtt tartják a tananyag kiválasztásakor és alkalmazásakor, a fegyelmezés gyakorlatában, a pedagógusok szakmai továbbképzésekor, illetve a szülıkkel, valamint a szakmai és társadalmi környezettel való kapcsolattartáskor is. 5

6 Prioritások A Hévízgyörki Önkormányzat a Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjában a következı hangsúlyos elemek megvalósítására törekszik: - A hiányzó közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása, a meglévık bıvítése, elérhetıségük megkönnyítése, valamint kiterjesztése minden érintett kisgyermekre éves korú gyerekek felügyeletének biztosítása, bölcsıdei ellátás, vagy családi napközin keresztül. - Teljes körő óvodáztatás, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekre. - A Petıfi Sándor Általános Iskolában egy épületben történı, integrált oktatás megvalósítása. - A Petıfi Sándor Általános Iskola épületének 19/2002 O.M rendeletben leírtak szerinti kialakítása. - A Petıfi Sándor Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzető tanulóinak nyilvántartásának nyomonkövetésének kialakítását. - A piaci igényekhez jobban igazodó szakképzési rendszer kialakítása a foglalkoztatási esélyegyenlıség megvalósítása érdekében. - A társadalmi és szakmai környezet jobb megismerése, együttmőködése érdekében fórumok szervezése. Felelısség Azért, hogy a település közoktatási intézményeinek dolgozói, tanulói, a szülık és a társadalmi partnerek számára elérhetı legyen a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Program, ismerjék tartalmát és kövessék is azt, Hévízgyörk közoktatási intézményeinek vezetıi felelısek. További feladatuk, hogy biztosítsák az intézmény dolgozói számára, hogy megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Ezenkívül, ha az egyenlı bánásmód elvét sértı eset történik, megteszik a szükséges lépéseket. A település közoktatási intézményeinek vezetıi felelısek a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Program megvalósításának koordinálásáért, a program végrehajtásának nyomonkövetéséért, és az esélyegyenlıség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. A település közoktatási intézményeinek tantestületei felelısek azért, hogy tisztában legyenek az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásokkal, biztosítsák a 6

7 diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlıséggel kapcsolatos ismereteiket bıvítı képzésen, egyéb programon részt vegyenek. A tantestület minden tagjának felelıssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közremőködjön annak megvalósításában, illetve az esélyegyenlıség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársnak. Minden, a település közoktatási intézményeivel szerzıdéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy ismerje a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Programot és magára nézve is kötelezıként kövesse azt. Akcióterv KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK A gyógypedagógiai tanácsadás a korai fejlesztés és gondozás, valamint fejlesztı felkészítés sem a településen, sem kistérségi szinten nem megoldott. Ennek a hiányosságnak a felszámolása érdekében az Önkormányzatnak a Kistérségi Társulással közösen kell kigondolnia a szolgáltatás kiépítését, illetve mőködtetését. Az Aszódi Kistérség iskoláiban jelenleg 245 sajátos nevelési igényő tanuló van nyilvántartva. Ez a szám mindenképp indokolttá teszi egy térségi Gyógypedagógia Tanácsadó- és Korai fejlesztı, Gondozó Központ kialakítását. Feladat: Elsı lépésként meg kell vizsgálni a térség szakemberekkel való ellátottságát, majd szükség esetén megfelelı szakemberek alkalmazása, illetve azt követıen a finanszírozási feltételek megteremtése a cél. A megvalósítás 2008-as bevezetéssel, folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Elvi megegyezés a Központ mőködtetését, finanszírozását illetıen. Középtávú indikátor (3 év): A Központ felállítása, mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A térség érintett gyermekeinek 100%-ára kiterjedı gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. Indokolt lenne továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás biztosítása azon fiatalok számára, akik a pedagógusok iránymutatása, tanácsadása ellenére sem tudják eldönteni, hogy mit szeretnének tanulni, nem alakul ki bennük egyetlen szakma iránt sem az érdeklıdés. A tanácsadói szolgáltatás kiépítése szintén társulási szinten képzelhetı el. Ezzel kapcsolatos feladatok: a már meglévı intézményrendszerbe való tagozódás lehetıségének vizsgálata, a 7

8 mőködési módok, lehetıségek pl. utazó tanácsadó megvizsgálása, szakemberigény felmérése, alkalmazása, finanszírozási feltételek megteremtése. A megvalósítás 2008-as bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Elvi megegyezés a tanácsadás mőködtetését, finanszírozását illetıen. Középtávú indikátor (3 év): A tanácsadó felállítása, mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A térség érintett gyermekeinek 100%-ára kiterjedı továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. A gyógytestnevelés sajnos szintén ellátatlan feladat a településen. Ezzel kapcsolatos Önkormányzati feladat, a kistérségi társulás keretein belül a kistérség így a település gyermekei számára a gyógytestnevelés biztosítása. Feladat: a kistérségi munkaerı alkalmazhatóságának megvizsgálása, majd a felmérések alapján gyógytestnevelık alkalmazása, finanszírozási feltételek megteremtése. A megvalósítás 2008-as bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Elvi megegyezés a gyógytestnevelés biztosítását, valamint fenntartását illetıen. Középtávú indikátor (3 év): A gyógytestnevelık alkalmazása, a hálózat mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A térség érintett gyermekeinek 100%-ára kiterjedı gyógytestnevelési ellátás megvalósítása. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK A településen nincs megoldva a bölcsıdei ellátás, illetve a 0-2 éves gyermekek felügyelete. A fiatalok házaspárok nagy része nagyszülıi segítséget vesz igénybe, ha elintéznivalója akad, vagy munkát szeretne vállalni, azonban legtöbb esetben valamelyik szülı (fıként anyuka) otthon marad gyermekével, amíg az el nem éri az óvodáskort. A gyermekfelügyelet megoldatlansága miatt a településen élı fiatal anyukák, nehezen tudnak a munkaerıpiacra visszakerülni, nincsenek döntési helyzetben arra vonatkozóan, hogy teljes munkaidıben, részmunkaidıben, esetleg átképzésben szeretnének részt venni. A munkaerı-piacon e nık szaktudása, ismerete hamar elavul, így gyakran a késıbbiekben is kényszerbıl otthon maradnak. Ez fıként 2006 óta jelent problémát, amikor is engedélyezték a szülınek, hogy a Gyes mellett a gyermek 1 éves korát követıen elhelyezkedjen. 8

9 Ennek a szolgáltatásnak a hiánya jelentıs problémát jelent azoknak a lányanyáknak az esetében is, akik iskolai elfoglaltságuknak nem tudnak eleget tenni, a meg nem oldott gyermekfelügyelet miatt. A bölcsıdei ellátás, valamint a gyermekfelügyelet teljes hiánya komoly akadályt jelenthet a beköltözni vágyó fiatal házaspárok esetében, akik esetében a nagyszülık nincsenek elérhetı távolságban. A legközelebbi bölcsıde Aszódon van, azonban évente egy-két gyereknél több nem jár oda. Ennek egyik fı oka, hogy az erre való jogosultság nincs definiálva, a gyermekek bölcsıdei felvétele eseti döntések alapján mőködik. Feladat: Elsıdleges feladat a valós igény felmérése, valamint pontos információk szerzése a különbözı települések igényét illetıen, és a már meglévı térségi bölcsıdék kapacitásáról, kihasználtságáról, illetve a térség szakember ellátottságának vizsgálata. Ezek után a térségi társulás önkormányzataival közösen fenntartott bölcsıdei hálózat kiépítése szükséges, valamint a finanszírozási feltételek megteremtése. A bölcsıdei ellátás kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a hévízgyörki Önkormányzatnak segítenie kell a családokat gyermekeik utaztatásában. A megvalósítás 2009-es bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Az igények pontos felmérése, a szolgáltatás típusának meghatározása, a térségi hely és szakmai kapacitások pontos megismerése. Középtávú indikátor (3 év): Elvi megállapodás a bölcsıdei ellátás térségi színtő megvalósítását illetıen. Hosszú távú indikátor (6 év): A térségi szintő bölcsıdei ellátás kiépítése, a hozzá kapcsolódó segítı szolgáltatások mőködtetése. A családi napközi ellátás, illetve a házi gyermekfelügyelet sem érhetı el a településen. Ezeknek a szolgáltatásoknak óriási elınye, hogy helyben megoldható, rugalmasabb nyitva tartással, felügyeletei idıvel mőködhetnek, a fenntartásuk és mőködtetésük viszonylag olcsó, valamint nagyobb lehetıséget biztosítanak az egyéni bánásmódra. Elınyük továbbá, hogy nem csak bölcsıdés, hanem óvodás korú gyermekek rövid idejő felügyeletét is elláthatják. A házi gyermekfelügyelet során a gyermek felügyelete a megszokott, ismert környezetben valósul meg, ez különösen beteg gyermekek esetén jelent komoly elınyt. A családi napközi fenntartásának több módja is lehetséges: magánszemély vállalkozásában végzi (megfelelı végzettséggel), önkormányzat által biztosított alkalmazottakkal, civil szervezettel kötött munkaviszony keretében. A házi gyermekfelügyeletnek is több módja lehetséges: 9

10 a bölcsıde bıvített szolgáltatásaként mőködik, a családi napközi bıvített szolgáltatásaként mőködik, vállalkozás keretében, vagy civil szervezet által fenntartva mőködik. Ezt a feladatot az Önkormányzat saját hatáskörében valósítja meg. Feladatok: Igényfelmérés, mőködtetési forma eldöntése, szolgáltatás kialakítása, finanszírozás. A megvalósítás 2009-es bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Az igények pontos felmérése, a szolgáltatás típusának, jogi kereteinek meghatározása, humánerıforrás-kapacitás felmérése. Középtávú indikátor (3 év): A szolgáltatás kiépítésének megkezdése. Hosszú távú indikátor (6 év): A település 0-3 éves korú gyermekeinek helyben történı felügyeletének biztosítása. GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁS A településen családok átmeneti otthona sem található. Az Önkormányzatnak mindenképpen ki kell alakítania ennek az ellátási formának az elérhetıségét. Ha térségi szinten nem megalapozott, akkor javasolt lenne az Erdıkertesen mőködı Családok Átmeneti Otthonával ellátási szerzıdést kötni. Rövid távú indikátor (1 év): A megfelelı együttmőködési forma feltérképezése. Középtávú indikátor (3 év): Ellátási szerzıdés megkötése, jelzırendszer kialakítása. Hosszú távú indikátor (6 év): Minden rászoruló részére szolgáltatás nyújtása. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Napköziotthonos Óvoda Az Óvoda épülete 2005-ben épült, a kor követelményeinek megfelelıen. Az épület akadálymentesített, megfelelı bútorzattal, hatalmas világos belsı térrel várja a gyermekeket. Az Óvoda férıhelyeinek száma eredetileg 100 fı volt, ami egy közgyőlési határozat következtében lett 120 fıre bıvítve. Az óvodai férıhelyek száma így elegendı. A 118 gyerek közül összesen 16 halmozottan hátrányos helyzető óvodás van, valamint 1 sajátos nevelési igényő (SNI). A település összes halmozottan hátrányos helyzető gyermeke óvodai nevelésben részesül. A sajátos nevelési igényő kisgyermek mozgássérült, akinek a gyógytornájáról, fejlesztı foglalkozásáról egy utazó konduktor gondoskodik, 2 heti rendszerességgel. A köztes idıben az óvópedagógusok tornáztatják a gyermeket. A Petı Intézet konduktorának külön szerzıdése van az Óvodával. 10

11 A kistérségben konduktív pedagógiai ellátásra szoruló gyermekek száma 8 fı, ha kistérségi koordinálással jönne létre megállapodás a Petı Intézettel, jelentıs költséget lehetne megtakarítani. Feladat: A közös koordináció feltételeinek, a közös finanszírozás lehetıségének áttekintése. Felelıs: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. Rövid távú indikátor (1 év): Hatékonyabb és olcsóbb, valamint heti rendszerességgel történı konduktív pedagógiai ellátás a gyermekek részére. Az Óvodában a gyermekek, illetve SNI gyermekek integrált nevelést kapnak. A 31 részképesség zavarral küzdı gyermek esetén egy térségi fejlesztı pedagógus (logopédus) nyújt segítséget. Kapacitáshiány miatt 22 fıre van szerzıdése az Önkormányzatnak a Társulással, és kizárólag a logopédus, illetve az Óvoda rugalmasságának köszönhetıen kaphatja meg mégis mind a 31 gyerek a fejlesztést. Kistérségi szinten a meglévı két fejlesztı pedagógus nem elegendı, így biztos, hogy létszámuk bıvítését kezdeményezni kell. Feladat: felmérés alapján esetlegesen további logopédusok alkalmazása, a terápia helyén az eszközpark fejlesztése. Felelıs: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. Rövid távú indikátor (1 év): Hatékonyabb és teljes körő logopédiai ellátás biztosítása a gyermekek részére. Az Óvoda épületében a sajátos nevelési igényő gyerekek, illetve halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatásához szükséges tárgyi (1 logopédiai, és 2 egyéni fejlesztı szoba), illetve személyi feltételek (logopédus, konduktor) rendelkezésre állnak. Azonban a sajátos nevelési igényő gyerekek minıségi oktatáshoz szükséges jogszabályi és szakmai elıírásoknak való megfelelésének felülvizsgálatát 2 évente meg kell tenni. Az Óvoda saját pedagógiai programját az OKI által minısített tevékenységközpontú óvodai nevelési program alkotja, kiegészítve helyi sajátosságokkal. Az Esélyegyenlıségi Program keretében az Önkormányzat továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a teljes körő óvodáztatás megvalósítását, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekre. A településen jelenleg minden óvodás korú, halmozottan hátrányos helyzető gyermek részt vesz óvodai nevelésben. A hévízgyörki gyerekek között azonban vannak, akik kimaradnak az Óvodából, melynek okát nem ismerjük. Mivel fontos és törvényileg szabályozott (1993. évi LXXIX. törvény) a gyerekek óvodáztatása, célunk, hogy megismerjük a távolmaradás mögötti okokat a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével. A 11

12 Szolgálat munkatársai megkeresik a szóban forgó gyermekek szüleit és megpróbálják kideríteni, vannak-e akadályozó tényezık, és ha igen, mik azok. A problémák feltárása és elemzése után, amennyiben lehetséges, a Szolgálat segít elhárítani az adott akadályozó tényezıt, így hozzásegítve a gyermek óvodáztatását. Feladatok: Az akadályozó tényezık feltérképezése, elemzése, majd elhárítása. Felelıs: Óvoda, Gyermekjóléti Szolgálat. Rövid távú indikátor (1 év): Az akadályozó tényezık felkutatása. Középtávú indikátor (3 év): Az akadályozó tényezık megszüntetése, esetleges plusz szolgáltatások kialakítása. Hosszú távú indikátor (6 év): Minél szélesebb körő óvodáztatás kialakítása a településen. Petıfi Sándor Általános Iskola Az Általános Iskolában a gyermek száma osztályonként (15-20 fı) nem mondható magasnak. A SNI gyermekek aránya az intézményben igen alacsonynak mondható. Magas azonban azoknak a gyerekeknek a száma, akiket a Nevelési Tanácsadó nem küld tovább szakértıi és rehabilitációs bizottsági vizsgálatra (összesen 59 fı), így ezek a gyerekek nem kerülnek be a statisztikába, azonban tanulási zavarokkal, ha enyhébb formában is, de továbbra is küzdenek. Fontos feladat, hogy ezeknek a gyereknek a fejlesztése megoldottá váljon. A Pedagógiai Szakszolgálatot az Aszódi Kistérség Önkormányzatának Többcélú Társulása tartja fenn. Elengedhetetlenül fontos a fejlesztı pedagógusok létszámának bıvítése, és utazó szolgáltatásként való mőködtetése. Feladatok: Felmérés alapján, megalapozott szakmai igény szerint további pszichológusok, fejlesztı pedagógusok alkalmazása, a kistérségi települések közti feladatmegosztással kapcsolatos döntések meghozatala, a finanszírozás feltételeinek megteremtése, a normatíva felhasználásának koordinálása. Felelıs: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Rövid távú indikátor (1 év): Felmérések és szakmai indokokkal alátámasztott létszámbıvítésrıl szóló társulási megállapodás készítése. Középtávú indikátor (3 év): A hiányzó szakemberek (pszichológus, fejlesztı pedagógus) alkalmazása, a hálózat mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A tanulási zavarral küzdı gyermekek 100%-a fejlesztı foglalkozást kapjon Az Iskola Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap a gyermekek szellemi, erkölcsi és testi nevelése, amelynek egyik legfontosabb szerepe, hogy kialakítsa a gyermekben a közösségben való sikeres létezés, tevékenykedés alapszabályait. A 6-14 éves korú gyermekek 12

13 esetén három közösségi színteret különböztetünk meg: család, osztályközösség, illetve iskolai közösség. Mivel az Általános Iskola képzése két, egymástól elzárt épületben folyik, valamint a régi épület alsós tanulói, az épület rossz állapota miatt nem hagyhatják el tantermeiket, az itt tanuló gyermekek az iskolai közösséggel való érintkezés területén jelentıs hátrányt szenvednek. Annak ellenére, hogy az Iskola vezetése és tanárai mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a gyermekek minél kevesebb hátrányt szenvedjenek, az étkeztetés, illetve a téli hónapokban a tantermen kívüli idıeltöltés számukra nem megoldott. Az étkezı felkeresése az ebéd elfogyasztása érdekében, fıleg a téli hónapokban, komoly öltözködési procedúrát igényel a kisgyerekek részérıl. A tízórait, illetve az uzsonnát a vezetıség átviteti nekik, azonban ez az ebéd esetén nem megoldható. A dohos régi épület egészségkárosító hatása egyértelmő. Az alsó emeleten a főtés gázkonvektorral van megoldva, ami szintén igen kártékony a gyermekek egészségére. A régi épületben a tantermek elıtti terület nem alkalmas arra, hogy a gyerekek a szünetekben az idejüket eltöltsék. Az Önkormányzatnak sürgetı feladata a három alsós osztály fıépületbe való áthelyezése, ami az épület tetıterének beépítésével megoldhatóvá válna. Az Iskola könyvtárhiánya, az orvosi szoba hiánya (11/1994 MKM rendeletnek nem megfelelve), valamint a szaktantermek iránti igénye és szükséglete is megoldható lenne egy ilyen típusú beruházást követıen. E fejlesztés keretében az épület teljes körő akadálymentesítését is meg kell oldania az Önkormányzatnak. Feladatok: Mőszaki tervek kivitelezése, engedélyeztetés, saját vagy pályázati források felkutatása, kivitelezés. Felelıs: Hévízgyörki Önkormányzat Rövid távú indikátor (1 év): Kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetés, forrásteremtés. Középtávú indikátor (3 év): Kivitelezés. Hosszú távú indikátor (6 év): 100% integrált oktatás, az 11/1994 MKM rendeletnek való teljes megfelelés. Az Iskolában a sajátos nevelési igényő, illetve halmozottan hátrányos helyzető integrált oktatása folyik, nincs magántanuló. Az évfolyamismétlık aránya az országos átlag alatt marad, azonban az Iskolának nincs arra vonatkozóan vezetett statisztikája, hogy ez az arány hogyan alakul a halmozottan hátrányos helyzető esetében. A megfelelı korrekciós feladatok (egyéni fejlesztési terv, mentorálás) kialakítása nem lehetséges ezeknek az adatoknak a hiányában. Éppen ezért szükséges egy új nyilvántartás, belsı statisztika kialakítása. Feladatok: Belsı statisztika kialakítása, a halmozottan hátrányos helyzető 13

14 nyomonkövetése, az intézményi átlagtól való 20%-os vagy magasabb mértékő eltérés esetén megelızı és támogató tevékenységek kialakítása szükséges. Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje. Rövid távú indikátor (1 év): Belsı nyilvántartás módosítása. Középtávú indikátor (3 év): gyermekek nyomonkövetése, 20%-os eltérés esetén korrekciós feladatok meghatározása. Hosszú távú indikátor (6 év): A különbségek 10%-os csökkentése. A lemorzsolódás, illetve a továbbtanulás szempontjából sem rendelkezik az Iskola megfelelı nyilvántartással a gyerekekre vonatkozóan. A megelızı és fejlesztı beavatkozások meghatározásánál feltétlenül szükséges egy megfelelı adatbázis létrehozása. Ezért éppúgy, mint az évismétlés esetén szükséges egy új nyilvántartás, belsı statisztika kialakítása. Feladatok: Belsı statisztika kialakítása, a halmozottan hátrányos helyzető nyomonkövetése, ezen kívül a továbbtanulásban, a lemorzsolódás területén, valamint a kompetencia mérések eredményei esetén a gyermekek eredményeinek összehasonlítása az intézményi átlaggal. Jelentıs mértékő eltérés esetén megelızı és támogató tevékenységek kialakítása szükséges. Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje. Rövid távú indikátor (1 év): Belsı nyilvántartás módosítása. Középtávú indikátor (3 év): gyermekek nyomonkövetése, eltérés esetén korrekciós feladatok meghatározása. Hosszú távú indikátor (6 év): A különbségek 10%-al való csökkentése. Az intézményben tanuló hátrányos helyzető diákok egyike sem vesz részt semmilyen iskolán kívüli segítı programban. Ennek a tendenciának a megváltoztatása érdekében fontos megismertetni mind a pedagógusok, mind a szülık, mind a gyerekek körében ezeket a lehetıségeket. A pedagógusok között ki kell nevezni egy felelıst, aki ezekrıl a programokról behatóan tájékozódik, és errıl kollegáit is tájékoztatja. A szülıkkel való megismertetésben a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, valamint a Polgármesteri Hivatallal, illetve a helyi sajtóval lehetne együttmőködni. Ezen kívül szülıi tájékoztató fórumokat lehet tartani. Feladat: A programok megismerése, az érintettek (diák, pedagógus, szülı) tájékoztatása. Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje. Rövid távú indikátor (1 év): Belsı felelıs kinevezése, kommunikációs csatornák kialakítása. 14

15 Középtávú indikátor (3 év): A gyerekek 10%-kal magasabb részvételi aránya e programokban. Hosszú távú indikátor (6 év): A gyerekek 30%-kal magasabb részvételi aránya e programokban. Az iskola évente szervez táborokat, amelyek fizetısek, és általában fı vesz részt rajtuk. Ezeken a táborokon a gyermekek nem tudnak részt venni, financiális okok miatt. Éppen ezért a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a gyermekek részére ettıl az évtıl kezdve táboroztatás megszervezését kezdték meg. A jövıben az iskola és Gyermekjóléti Szolgálat összehangoltan szervezi táboroztatását, annak érdekében, hogy a gyermekek közül minél több tudjon eljutni az osztálytársaikkal együtt táborba. Feladat: Közös koordináció kialakítása, Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje Rövid távú indikátor (1 év): Együttmőködés kialakítása, Középtávú indikátor (3 év): A gyerekek számára táboroztatás megszervezése Hosszú távú indikátor (6 év): A gyerekek 50%-ának táboroztatásának megoldottsága Az Iskola eszközeihez, illetve infrastruktúrájához való hozzáférés tekintetében nincs jelentıs különbség a, illetve a gyerekek arányát tekintve. A hozzáféréshez való lehetıséget továbbra is biztosítani kell a részére is. Az Iskola épületében a sajátos nevelési igényő gyerekek részére egy mozgásfejlesztı szoba lett kialakítva, azonban fejlesztı szobák nincsenek. A mozgásfejlesztı szoba is a dohos régi épületben kapott helyet. Éppen ezért az épület tetıterének beépítése során kiemelten fontos a sajátos nevelési igényő gyerekek minıségi oktatásához szükséges jogszabályi és szakmai elıírásoknak való megfelelés. A megfelelés felülvizsgálatát 2 évente meg kell tenni. Monitoring és nyilvánosság Az Esélyegyenlıségi Program megvalósulásának nyomonkövetésének több lépcsıben kell megtörténnie. A projekttervben lefektetett mérföldkövek erıforrás- és idıfelhasználásának, illetve a mérföldkövek elérésének tényét a fejlesztés projektfelelıse ellenırzi, aki errıl rendszeres idıközönként beszámol a képviselıtestületnek (legalább minden mérföldkı elérésekor). A második lépcsıben azt ellenırzik, hogy a fejlesztési tervbıl már megvalósult fejlesztéseknek egyenként milyen hatása van az érintett célterültre. A hatások mérése legalább féléves idıközönként szükséges, kérdıíves és más megkérdezéssel. A harmadik lépcsıben azt 15

16 kell megvizsgálni és ellenırizni, hogy a fejlesztésekkel megvalósult hatások összessége mennyiben segíti elı az esélyegyenlıséget általában a településen, tehát itt összegezhetı a Program megvalósulásának tényleges, minden hatást számba vevı eredménye. Ezt a vizsgálatot évente kell elvégezni. A vizsgálat célja a szinergiahatások, vagy az egymást esetleg kioltó hatások vizsgálata, illetve az egyes nem várt következmények negatív hatásának mérése. Az éves külsı monitoringért a képviselıtestület által felkért szakértı felel, aki évente, írásban közli megállapításait és javaslatait. A három lépcsıs monitoring eredményeit a település honlapján teljes egészében közzé kell tenni, illetve az internet eléréssel nem rendelkezı lakosok számára az esélyegyenlıség jegyében, az Önkormányzat épületében, illetve más középületek faliújságán ki kell függeszteni, ezen kívül a helyi lapban kivonatosan meg kell jelentetni. A személyes adatok védelmének biztosítására érdekében csak olyan adatok hozhatóak nyilvánosságra, amelyekbıl adott személyek nem azonosíthatóak, és az adatkezelés mikéntje összhangban áll a jogszabályokban, illetve az adatvédelmi biztos ajánlásában megfogalmazottakkal. Mivel a Program eredményes megvalósulását erısen befolyásolja az érintettek bevonása, minél szélesebb körő tájékoztatásra van szükség. A helyi, illetve megyei sajtó, média bevonása, esetleg rendszeres, rovatszerő beszámolók biztosítják az átláthatóságot. Minimálisan használni kell a helyi lapot, az internetes portált, és az önkormányzati faliújságot. A szakmai és társadalmi partnerek informálása a fent említett eszközökkel havonta kívánatos. Konzultáció és visszacsatolás Bár a Program kialakításra fordítható idıkeret meglehetısen szőkös volt, az esélyegyenlıségi terv kialakítását széleskörő konzultáció elızte meg. A konzultációba bevontuk az összes érintett intézmény vezetıjét (iskola, óvoda, stb.), illetve helyi társadalmi szervezeteket. A Programmal kapcsolatos visszajelzéseket az Önkormányzat győjti össze, a kihelyezett véleményládával, egyéni meghallgatással, internetes fórummal és címre érkezett levelekkel. Ilyen módon az összes érintett fél (, dolgozók, szülık, egyéb partnerek) megteheti észrevételeit. A beérkezett észrevételek mindegyikét meg kell válaszolni (ha arra van lehetıség) és az Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálatakor, értékelésekor ezekkel számolni kell. 16

17 Szankcionálás Az Esélyegyenlıségi Program önmagában egy útmutató, amelynek célja az esélyegyenlıség megvalósítása. A kulcsszó itt a megvalósítás ennek érdekében minden, a tervtıl való eltérést szankcionálni kell, annak súlyának megfelelıen. Konkrétabban: az érintettek figyelmét fel kell hívni a monitoring negatív megállapításaira, és bár minden esetben meg kell hallgatni véleményüket, bizonyítható szakmai mulasztás esetén az írásbeli és szóbeli figyelmeztetések, illetve egyéb szankciók elkerülhetetlenek. A Települési Esélyegyenlıségi Programot a település képviselıtestülete július 10-én fogadta el A program mellékletei - 1 sz. melléklet. Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda adatlapja sz. melléklet. Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda 2. számú tagintézményi adatlapja sz. melléklet. Petıfi Sándor Általános Iskola adatlapja. - 4 sz. melléklet. Petıfi Sándor Általános Iskola 2. számú tagintézményi adatlapja. 1. sz. melléklet HÉVIZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1. számú intézményi adatlapja OM azonosító: Intézmény neve: Fenntartó neve: Fıállású pedagógusok száma: Napköziotthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal, Hévízgyörk 8 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma Sajátos nevelési igényő (SNI) óvodás gyermekek száma gyógypedagógiai csoportban 0 Ebbı l Integráltan Halmozottan hátrányos helyzető () óvodás gyermekek száma: Tanulók száma az intézmény körzetében 16 17

18 ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek Az intézménybe járó száma: Magán száma: Sajátos nevelési igényő (SNI) száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): ebbıl Integráltan gyógypedagógiai tagozaton Halmozottan hátrányos helyzető () száma: Más település(ek)rıl bejáró általános iskolás száma: ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek 2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, létszáma Feladatellátási hely (neve és címe) Napköziotthonos Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 96. Funkció Fıállású pedagóguso k létszáma Gyermekek, száma gyermekek, száma Óvodai nev SNI és részképessé g zavaros gyermekek, száma SNI 1 részk.: 31 logopédiás 3. Gyermekek, száma évfolyamonként évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (csak általános iskola!) Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen SNI Összesen SNI Összesen Mini Kicsi Középsı Nagy

19 4. Óvodás gyermekek és általános iskolás száma, bejárók, utazási feltételek Halmozottan Összesen: hátrányos A gyermekek, létszáma az helyzető: intézményben Óvodába jár más településrıl bejáró 5 0 tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) 5 0 Alsó tagozatos (1-4.) 0 0 más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) Felsı tagozatos (5-8.) 0 0 más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) ebbıl Ebbıl Ebbıl Ebbıl ebbıl ebbıl ebbıl 5. gyógypedagógiai nevelés, oktatás ebbıl Fıállású gyógypedagógusok létszáma oligofrén pedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos logopédus pszichopedagógus szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos Ebbıl a gyógypedagógiai tagozaton tanít (ált. isk) Ebbıl gyógypedagógiai tagozaton (ált. isk) ebbıl SNI létszáma: Enyhe fokban értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Diszlexia, egyéb részképesség zavar Súlyos magatartási, tanulási zavar Egyéb A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban 19

20 6. Lemorzsolódás aránya az intézményben Évfolyamismétlık aránya (%) Magán aránya (%) Az elızı tanévben 250 óránál többet hiányzó aránya (%) összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében 2003/ / / /2007 (tervezett) 2007/2008 (tervezett) 2008/2009 (tervezett) országos átlag 2005/2006 2,11% 0,61% 0,37% 7. Továbbtanulási mutatók az intézményben A végzısök hány százaléka tanult tovább az egyes iskolatípusokban? 2003/ / / /2007 (tervezett) 2007/2008 (tervezett) 2008/2009 (tervezett) Gimnázium (%) összlét számo n belül körébe n Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) összléts zámon belül körében Szakiskolai képzés (%) összléts zámon belül körében Speciális szakiskola (%) összlétsz ámon belül körében Nem tanult tovább (%) összlétsz ámon belül körében országos átlag 2005/ ,6% 43,1% 19,0% 1,3% 20

21 8. tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Alapfokú mővészetoktatás Kisebbségi program Napközi Szakkör Iskolai nyári tábor Erdei iskola 9. Iskolán kívüli segítı programokban való részvétel Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Útravaló Program Arany János Program Tanoda Egyéb 21

22 10. Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga átlaga átlaga 11. Humán-erıforrás hiánya az iskolai oktatásban Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı. nem megfelelı képesítéső pedagógus által oktatott tantárgy ---- érintett száma összes tanuló hhh SNI 22

23 12. Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, száma gyermekek, száma sajátos nevelési igényő gyermekek, száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba Nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintő) Ebbı l internet hozzáféréssel tornaterem b. infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Feladatellátási hely (megnevezése) Napköziotthonos Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 96. építés vagy legutóbbi felújítás éve 2005 logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba 1 + egyéni 2 nyelvi labor szükség - tanterem számítástechnikai szaktante rem Számítógép (min. P4 szintő) tornater em vízöblíté ses WC étkezı vagy ebédlı

24 13. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást? évfolyam - létszáma, akik után a támogatást igénybe veszik tanulólétszám az évfolyamon 2004/ / / /2009 Összese n integrációs integrációs integrációs képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató integrációs 24

25 14. Módszertani képzettség az intézményben Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen (legalább 30 órás képzés) Módszertani terület Résztvevı fıállású pedagógusok Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés - Egyéni haladási ütemet segítı differenciált tanulásszervezés - Kooperativ tanulás - Projektpedagógia - Drámapedagógia intézményi és szervezeti együttmőködések Van-e kapcsolat, együttmőködés az intézmény környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Szervezetek, intézmények Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítı X Gyermekjóléti szolgálat X Védınık X Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) Együttmőködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje X-szel) Nincs kapcsolat (jelölje X-szel) X 25

26 2. számú melléklet HÉVIGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2. számú tagintézményi adatlap OM azonosító: Intézmény neve: Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve: Fıállású pedagógusok száma a tagintézményben: Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: Magán száma: Napköziotthonos Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. Polgármesteri Hivatal, Hévízgyörk Sajátos nevelési igényő gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb 1 részképességzavarok is): Integráltan 1 Ebbıl gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A halmozottan hátrányos helyzető () gyermekek vagy száma: Más település(ek)rıl bejáró általános iskolás száma: Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek A gyermekek, száma az egyes óvodai csoportokban vagy iskolai osztályokban Osztály 1 (évf. és betőjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő Gyógypedagógiai tagozat 1 Amennyiben egy osztályban különbözı osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl

27 Összesen SNI Mini X Kicsi X Középsı X Nagy X iskolai oktatás 3.Humán-erıforrás hiánya Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı. nem megfelelı képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése érintett gyermekek, száma összesen Hhh SNI 4. nyitva tartás A napi nyitvatartási idı óramennyisége: 11 27

28 3. sz. melléklet HÉVIZGYÖRKI PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. számú intézményi adatlapja OM azonosító: Intézmény neve: Fenntartó neve: Fıállású pedagógusok száma: Petıfi Sándor Ált. Isk. Polgármesteri Hivatal, Hévízgyörk 21 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma Sajátos nevelési igényő (SNI) óvodás gyermekek száma gyógypedagógiai csoportban - Ebbı l Integráltan Halmozottan hátrányos helyzető () óvodás gyermekek száma: Tanulók száma az intézmény körzetében Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek 12 Az intézménybe járó száma: Magán száma: Sajátos nevelési igényő (SNI) száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Ebbı Integráltan 4 l gyógypedagógiai tagozaton - Halmozottan hátrányos helyzető () száma: Más település(ek)rıl bejáró általános iskolás száma: Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek

29 2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, létszáma Feladatellátási hely (neve és címe) Petıfi Sándor Ált. Isk., Hévízgyörk, Ady Endre u Funkció ált. isk. okt.- nev. Fıállású pedagóguso k létszáma Gyermekek, száma gyermekek, száma SNI és részképessé g zavaros gyermekek, száma Gyermekek, száma évfolyamonként évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (csak általános iskola!) Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen SNI Összesen SNI Összesen Óvodás gyermekek és általános iskolás száma, bejárók, utazási feltételek Halmozottan Összesen: hátrányos A gyermekek, létszáma az helyzető: intézményben Óvodába jár 0 0 más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) Alsó tagozatos (1-4.) más településrıl bejáró 7 0 tömegközlekedéssel - - iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) 7 0 Felsı tagozatos (5-8.) más településrıl bejáró 19 3 tömegközlekedéssel 19 3 iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) - - Ebbıl Ebbıl Ebbıl Ebbıl ebbıl ebbıl ebbıl 29

30 5. gyógypedagógiai nevelés, oktatás Ebbıl Fıállású gyógypedagógusok létszáma oligofrén pedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos logopédus pszichopedagógus szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos Ebbıl a gyógypedagógiai tagozaton tanít (ált. isk) Ebbıl gyógypedagógiai tagozaton (ált. isk) ebbıl SNI létszáma: Enyhe fokban értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Diszlexia, egyéb részképesség zavar Súlyos magatartási, tanulási zavar Egyéb A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban 6. Lemorzsolódás aránya az intézményben Évfolyamismétlık aránya (%) Magán aránya (%) Az elızı tanévben 250 óránál többet hiányzó aránya (%) összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében 2003/2004 2,3 Nincs adat /2005 1,5 Nincs adat /2006 0,8 Nincs adat /2007 (tervezett) 0,78 Nincs adat /2008 (tervezett) 0,78 Nincs adat /2009 (tervezett) 0,78 Nincs adat országos átlag 2005/2006 2,11% 0,61% 0,37% 7. Továbbtanulási mutatók az intézményben 30

31 A végzısök hány százaléka tanult tovább az egyes iskolatípusokban? Gimnázium (%) összlét számo n belül körébe n Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) összléts zámon belül körében Szakiskolai képzés (%) összléts zámon belül körében Speciális szakiskola (%) összlétsz ámon belül körében Nem tanult tovább (%) összlétsz ámon belül körében 2003/ n.a 49 n.a 21 n.a / n.a 45 n.a 23 n.a 3 n.a / n.a 35 n.a 37 n.a /2007 (tervezett) 35 n.a 52 n.a 13 n.a /2008 (tervezett) 2008/2009 (tervezett) országos átlag 2005/ ,6% 43,1% 19,0% 1,3% 31

32 8. tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Alapfokú mővészetoktatás Kisebbségi program Napközi Szakkör Iskolai nyári tábor Erdei iskola Iskolán kívüli segítı programokban való részvétel Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Útravaló Program Arany János Program Tanoda Egyéb

33 10. Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga átlaga átlaga Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Humán-erıforrás hiánya az iskolai oktatásban nem megfelelı képesítéső pedagógus által oktatott tantárgy ---- érintett száma összes tanuló hhh SNI 33

34 12. Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, száma gyermekek, száma sajátos nevelési igényő gyermekek, száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintő) ebbıl internet hozzáféréssel tornaterem b. infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Feladatellátási hely (megnevezése) Petıfi Sándor Ált. Isk. építés vagy legutóbbi felújítás éve logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba nyelvi labor szükség - tanterem számítástechnikai szaktante rem számítógép (min. P4 szintő) tornater em vízöblíté ses WC étkezı vagy ebédlı

35 13. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást? létszáma, akik után a támogatást igénybe veszik évfolyam tanulólétszám az évfolyamon 2004/ / / /2009 összesen integrációs integrációs integrációs képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató integrációs

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-13/2007 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Fügöd Közösségi Házban 2007. október 24 -én 13.30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak: Bratu László polgármester,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási

Részletesebben

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben