Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja"

Átírás

1 Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia június 27.

2 I. A PROGRAM CÉLJA A évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot, azon belül is a hátrányos helyzető csoportokat segítı, az esélyegyenlıséget elıtérbe helyezı feladatok rendszerezése. A Program nagy hangsúlyt fektet azon intézkedésekre, melyek a leginkább érintett csoportok, tehát az idısek, fogyatékkal élık, valamint a romák, helyzetének javítását célozzák. Ezenkívül a közszolgáltatások jó elérhetıségét szeretné biztosítani, hiszen ez segíti a lakosság jogainak érvényesülését. Az érintett csoportok helyzetét javító feladatok összegyőjtése után a Program megnevezi a feladatok végrehajtásáért felelısöket, valamint a határidıket. A program a céljait - hosszútávon ig kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat anyagi helyzetének megfelelıen vállalja, hogy a Program saját helyzetét, és az intézményeit érintı részeit végrehajtja, ezenkívül támogatja az esélyegyenlıség megvalósulását más szervezeteknél, valamint más szervezetek segítségével. Mivel az Önkormányzat egyedül nem képes a Program megvalósítására, gazdasági szereplık, civil szervezetek és a lakosság segítsége is szükséges. A Program végrehajtását 2 évente kell felülvizsgálni és lehetıségek szerint az aktuális helyzethez igazítani. 2

3 II. FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉG A településen élı munkanélküliek munkaerı-piaci re-integrációjának elısegítése érdekében szoros szakmai együttmőködés kialakítása szükséges a gödöllıi Munkaügyi Központtal. A munkanélküliség kiváltó okainak és tényezıinek felkutatása, valamint a magas kockázatú társadalmi csoportok feltérképezése és pontos meghatározása elsıdleges igény az érintetteknek nyújtott szolgáltatások kialakításában. Elsı lépésként megvalósítandó a munkanélküli személyek Önkormányzat által való nyilvántartásának, valamint nyomonkövetési rendszerének kialakítása december 31-i hatállyal. Második lépésként fontos a Munkaügyi Központtal együttmőködve a település munkanélküli személyeinek átképzéshez, közmunkaprogramhoz, álláshoz jutásának segítése, december 31-i hatállyal. Megoldásképpen felmerülhet térségi szintő internetes állásportál kialakítása, több önkormányzattal, valamint a Munkaügyi Központtal együttmőködésben való fenntartása. Az Esélyegyenlıségi Programban az Önkormányzat vállalja, hogy fı prioritásként kezeli a munkaerı-piaci szempontból magas kockázatú társadalmi csoportok (alacsony iskolázottságúak, nık, pályakezdık, fogyatékkal élık) elhelyezkedését segítı speciális szolgáltatások kialakítását. A nık esetén a meg nem oldott gyermekfelügyelet lehet egy ilyen szolgáltatás, a pályakezdık esetén pedig egy Munkaügyi Központtal való szorosabb együttmőködésnek köszönhetı, a piaci igényekhez jobban igazodó szakképzési rendszer kialakítása szükséges. A fogyatékkal élı személyek esetén a kistérségi társulás által fenntartott és mőködtetett támogató szolgálat nyújthat megoldást. A tartósan beteg, vagy önellátásra képtelen személy családtagjai számára a házi segítségnyújtás kialakítása lehetne segítség. III. AKADÁLYMENTESÍTÉS Megoldottá kell tenni a község területén mőködı önkormányzati fenntartású közintézmények (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Általános Iskola, Mővelıdési Ház) teljes akadálymentesítését a vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembe vételével, legkésıbb 2012-ig, az intézményvezetık irányításával, együttmőködésével, rehabilitációs szakember bevonásával, saját, illetve pályázati források felhasználását igénybe véve. Az Esélyegyenlıségi Program keretében az Önkormányzat vállalja, hogy pénzügyi lehetıségeit figyelembe véve kiemelten kezel, valamint támogat minden olyan pályázatot, 3

4 illetve egyéb forrásbevonási lehetıséget, amely közintézmények teljes körő akadálymentesítését szolgálja. Az egyéb közszolgáltatást nyújtó intézményeket (Posta, Gyógyszertár, ABC), valamint vállalkozásokat ösztönözni, illetve segíteni kell épületük akadálymentesítését illetıen. IV. FOGYATÉKKAL ÉLİK ESÉLYEGYENLİSÉGÉNEK ELİSEGÍTÉSE Településünkön a fogyatékossággal élık többsége testi, mozgásszervi fogyatékos. Többségük az idısebb korosztályból kerül ki, és legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegő nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek a juttatások azonban igen szőkös megélhetést biztosítanak számukra. Munkaerı-piaci pozíciójukat tovább rontja, hogy a fogyatékossággal élık iskolai végzettsége lényegesen elmarad az ép társaiktól. A Támogató Szolgálat kiépítése indokolt lenne, de ez kizárólag kistréségi együttmőködés keretében képzelhetı el. Éppen ezért az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás keretében biztosítani lehetne a támogató szolgálat mihamarabbi megvalósítását december 31-ig, a kistérség többi településének együttmőködésével, közös fenntartással. A Támogató Szolgálat segítségével a mozgássérült személyek képessé válnának a település közintézményeinek könnyebb és aktívabb igénybevételére, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésére, valamint önálló életvitelük kialakítására és megırzésére. A közintézmények, valamint közszolgáltatást nyújtó vállalkozások, szervezetek épületeinek 2012-es akadálymentesítését követıen eredményesen megvalósulhatna a mozgáskorlátozott személyek társadalmi integrációja. Az Önkormányzatnak meg kell valósítania az információhoz jutás területén is - tehát az ügyintézésben, illetve a helyi médiában - az esélyegyenlıséget. Ennek érdekében december 31-ig biztosítania kell jeltolmácsot, feliratozást, gyengén látók számára speciális honlapot, valamint az elektronikus ügyintézés lehetıségének megteremtését. A tartós betegek ellátását segítendı indokolt lenne kiépíteni a házi gondozás intézményét, ami szintén a Kistérségi Társulás keretében képzelhetı el. A Program keretében az Önkormányzat vállalja, hogy az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretein belül megvizsgálja annak lehetıségét, hogy miként építhetı ki a szolgáltatás kistérségi szinten. A szolgáltatás kiépítésének végsı dátuma december 31. 4

5 V. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM Célja A közoktatás-fejlesztésben a legfontosabb horizontálisan érvényesítendı szempont az esélyegyenlıség és az egyenlı hozzáférés biztosításának elve. Minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés kialakításánál az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzető és a sajátos nevelési igényő oktatási helyzetére. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintése, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlítása és annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. Az egyenlı hozzáférés biztosításán túlmenıen a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlıségének elımozdításához elengedhetetlen feltétel olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévı hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi programunk alapvetı célja, hogy biztosítsa Hévízgyörk közoktatási intézményein belül a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Ezért azon túl, hogy a település közoktatási intézményeinek szolgáltatásaihoz való hozzáférést egyenlıen biztosítjuk, célul tőztük ki a település közoktatási intézményeinek minden tevékenysége során az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzető gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében. A település közoktatási intézményei a fent említett célokat figyelembe veszik a gyerekekkel való kapcsolatba kerülés elsı pillanatától, tehát a beiratkozáskor, illetve a felvételinél, a késıbbiekben pedig a tanításkor, a gyerekek egyéni fejlesztésekor, az értékelés gyakorlatában. Ezenkívül szem elıtt tartják a tananyag kiválasztásakor és alkalmazásakor, a fegyelmezés gyakorlatában, a pedagógusok szakmai továbbképzésekor, illetve a szülıkkel, valamint a szakmai és társadalmi környezettel való kapcsolattartáskor is. 5

6 Prioritások A Hévízgyörki Önkormányzat a Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjában a következı hangsúlyos elemek megvalósítására törekszik: - A hiányzó közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása, a meglévık bıvítése, elérhetıségük megkönnyítése, valamint kiterjesztése minden érintett kisgyermekre éves korú gyerekek felügyeletének biztosítása, bölcsıdei ellátás, vagy családi napközin keresztül. - Teljes körő óvodáztatás, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekre. - A Petıfi Sándor Általános Iskolában egy épületben történı, integrált oktatás megvalósítása. - A Petıfi Sándor Általános Iskola épületének 19/2002 O.M rendeletben leírtak szerinti kialakítása. - A Petıfi Sándor Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzető tanulóinak nyilvántartásának nyomonkövetésének kialakítását. - A piaci igényekhez jobban igazodó szakképzési rendszer kialakítása a foglalkoztatási esélyegyenlıség megvalósítása érdekében. - A társadalmi és szakmai környezet jobb megismerése, együttmőködése érdekében fórumok szervezése. Felelısség Azért, hogy a település közoktatási intézményeinek dolgozói, tanulói, a szülık és a társadalmi partnerek számára elérhetı legyen a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Program, ismerjék tartalmát és kövessék is azt, Hévízgyörk közoktatási intézményeinek vezetıi felelısek. További feladatuk, hogy biztosítsák az intézmény dolgozói számára, hogy megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Ezenkívül, ha az egyenlı bánásmód elvét sértı eset történik, megteszik a szükséges lépéseket. A település közoktatási intézményeinek vezetıi felelısek a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Program megvalósításának koordinálásáért, a program végrehajtásának nyomonkövetéséért, és az esélyegyenlıség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. A település közoktatási intézményeinek tantestületei felelısek azért, hogy tisztában legyenek az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásokkal, biztosítsák a 6

7 diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlıséggel kapcsolatos ismereteiket bıvítı képzésen, egyéb programon részt vegyenek. A tantestület minden tagjának felelıssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közremőködjön annak megvalósításában, illetve az esélyegyenlıség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársnak. Minden, a település közoktatási intézményeivel szerzıdéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy ismerje a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Programot és magára nézve is kötelezıként kövesse azt. Akcióterv KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK A gyógypedagógiai tanácsadás a korai fejlesztés és gondozás, valamint fejlesztı felkészítés sem a településen, sem kistérségi szinten nem megoldott. Ennek a hiányosságnak a felszámolása érdekében az Önkormányzatnak a Kistérségi Társulással közösen kell kigondolnia a szolgáltatás kiépítését, illetve mőködtetését. Az Aszódi Kistérség iskoláiban jelenleg 245 sajátos nevelési igényő tanuló van nyilvántartva. Ez a szám mindenképp indokolttá teszi egy térségi Gyógypedagógia Tanácsadó- és Korai fejlesztı, Gondozó Központ kialakítását. Feladat: Elsı lépésként meg kell vizsgálni a térség szakemberekkel való ellátottságát, majd szükség esetén megfelelı szakemberek alkalmazása, illetve azt követıen a finanszírozási feltételek megteremtése a cél. A megvalósítás 2008-as bevezetéssel, folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Elvi megegyezés a Központ mőködtetését, finanszírozását illetıen. Középtávú indikátor (3 év): A Központ felállítása, mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A térség érintett gyermekeinek 100%-ára kiterjedı gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. Indokolt lenne továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás biztosítása azon fiatalok számára, akik a pedagógusok iránymutatása, tanácsadása ellenére sem tudják eldönteni, hogy mit szeretnének tanulni, nem alakul ki bennük egyetlen szakma iránt sem az érdeklıdés. A tanácsadói szolgáltatás kiépítése szintén társulási szinten képzelhetı el. Ezzel kapcsolatos feladatok: a már meglévı intézményrendszerbe való tagozódás lehetıségének vizsgálata, a 7

8 mőködési módok, lehetıségek pl. utazó tanácsadó megvizsgálása, szakemberigény felmérése, alkalmazása, finanszírozási feltételek megteremtése. A megvalósítás 2008-as bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Elvi megegyezés a tanácsadás mőködtetését, finanszírozását illetıen. Középtávú indikátor (3 év): A tanácsadó felállítása, mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A térség érintett gyermekeinek 100%-ára kiterjedı továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. A gyógytestnevelés sajnos szintén ellátatlan feladat a településen. Ezzel kapcsolatos Önkormányzati feladat, a kistérségi társulás keretein belül a kistérség így a település gyermekei számára a gyógytestnevelés biztosítása. Feladat: a kistérségi munkaerı alkalmazhatóságának megvizsgálása, majd a felmérések alapján gyógytestnevelık alkalmazása, finanszírozási feltételek megteremtése. A megvalósítás 2008-as bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Elvi megegyezés a gyógytestnevelés biztosítását, valamint fenntartását illetıen. Középtávú indikátor (3 év): A gyógytestnevelık alkalmazása, a hálózat mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A térség érintett gyermekeinek 100%-ára kiterjedı gyógytestnevelési ellátás megvalósítása. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK A településen nincs megoldva a bölcsıdei ellátás, illetve a 0-2 éves gyermekek felügyelete. A fiatalok házaspárok nagy része nagyszülıi segítséget vesz igénybe, ha elintéznivalója akad, vagy munkát szeretne vállalni, azonban legtöbb esetben valamelyik szülı (fıként anyuka) otthon marad gyermekével, amíg az el nem éri az óvodáskort. A gyermekfelügyelet megoldatlansága miatt a településen élı fiatal anyukák, nehezen tudnak a munkaerıpiacra visszakerülni, nincsenek döntési helyzetben arra vonatkozóan, hogy teljes munkaidıben, részmunkaidıben, esetleg átképzésben szeretnének részt venni. A munkaerı-piacon e nık szaktudása, ismerete hamar elavul, így gyakran a késıbbiekben is kényszerbıl otthon maradnak. Ez fıként 2006 óta jelent problémát, amikor is engedélyezték a szülınek, hogy a Gyes mellett a gyermek 1 éves korát követıen elhelyezkedjen. 8

9 Ennek a szolgáltatásnak a hiánya jelentıs problémát jelent azoknak a lányanyáknak az esetében is, akik iskolai elfoglaltságuknak nem tudnak eleget tenni, a meg nem oldott gyermekfelügyelet miatt. A bölcsıdei ellátás, valamint a gyermekfelügyelet teljes hiánya komoly akadályt jelenthet a beköltözni vágyó fiatal házaspárok esetében, akik esetében a nagyszülık nincsenek elérhetı távolságban. A legközelebbi bölcsıde Aszódon van, azonban évente egy-két gyereknél több nem jár oda. Ennek egyik fı oka, hogy az erre való jogosultság nincs definiálva, a gyermekek bölcsıdei felvétele eseti döntések alapján mőködik. Feladat: Elsıdleges feladat a valós igény felmérése, valamint pontos információk szerzése a különbözı települések igényét illetıen, és a már meglévı térségi bölcsıdék kapacitásáról, kihasználtságáról, illetve a térség szakember ellátottságának vizsgálata. Ezek után a térségi társulás önkormányzataival közösen fenntartott bölcsıdei hálózat kiépítése szükséges, valamint a finanszírozási feltételek megteremtése. A bölcsıdei ellátás kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a hévízgyörki Önkormányzatnak segítenie kell a családokat gyermekeik utaztatásában. A megvalósítás 2009-es bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Az igények pontos felmérése, a szolgáltatás típusának meghatározása, a térségi hely és szakmai kapacitások pontos megismerése. Középtávú indikátor (3 év): Elvi megállapodás a bölcsıdei ellátás térségi színtő megvalósítását illetıen. Hosszú távú indikátor (6 év): A térségi szintő bölcsıdei ellátás kiépítése, a hozzá kapcsolódó segítı szolgáltatások mőködtetése. A családi napközi ellátás, illetve a házi gyermekfelügyelet sem érhetı el a településen. Ezeknek a szolgáltatásoknak óriási elınye, hogy helyben megoldható, rugalmasabb nyitva tartással, felügyeletei idıvel mőködhetnek, a fenntartásuk és mőködtetésük viszonylag olcsó, valamint nagyobb lehetıséget biztosítanak az egyéni bánásmódra. Elınyük továbbá, hogy nem csak bölcsıdés, hanem óvodás korú gyermekek rövid idejő felügyeletét is elláthatják. A házi gyermekfelügyelet során a gyermek felügyelete a megszokott, ismert környezetben valósul meg, ez különösen beteg gyermekek esetén jelent komoly elınyt. A családi napközi fenntartásának több módja is lehetséges: magánszemély vállalkozásában végzi (megfelelı végzettséggel), önkormányzat által biztosított alkalmazottakkal, civil szervezettel kötött munkaviszony keretében. A házi gyermekfelügyeletnek is több módja lehetséges: 9

10 a bölcsıde bıvített szolgáltatásaként mőködik, a családi napközi bıvített szolgáltatásaként mőködik, vállalkozás keretében, vagy civil szervezet által fenntartva mőködik. Ezt a feladatot az Önkormányzat saját hatáskörében valósítja meg. Feladatok: Igényfelmérés, mőködtetési forma eldöntése, szolgáltatás kialakítása, finanszírozás. A megvalósítás 2009-es bevezetéssel folyamatosan valósul meg. Rövid távú indikátor (1 év): Az igények pontos felmérése, a szolgáltatás típusának, jogi kereteinek meghatározása, humánerıforrás-kapacitás felmérése. Középtávú indikátor (3 év): A szolgáltatás kiépítésének megkezdése. Hosszú távú indikátor (6 év): A település 0-3 éves korú gyermekeinek helyben történı felügyeletének biztosítása. GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁS A településen családok átmeneti otthona sem található. Az Önkormányzatnak mindenképpen ki kell alakítania ennek az ellátási formának az elérhetıségét. Ha térségi szinten nem megalapozott, akkor javasolt lenne az Erdıkertesen mőködı Családok Átmeneti Otthonával ellátási szerzıdést kötni. Rövid távú indikátor (1 év): A megfelelı együttmőködési forma feltérképezése. Középtávú indikátor (3 év): Ellátási szerzıdés megkötése, jelzırendszer kialakítása. Hosszú távú indikátor (6 év): Minden rászoruló részére szolgáltatás nyújtása. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Napköziotthonos Óvoda Az Óvoda épülete 2005-ben épült, a kor követelményeinek megfelelıen. Az épület akadálymentesített, megfelelı bútorzattal, hatalmas világos belsı térrel várja a gyermekeket. Az Óvoda férıhelyeinek száma eredetileg 100 fı volt, ami egy közgyőlési határozat következtében lett 120 fıre bıvítve. Az óvodai férıhelyek száma így elegendı. A 118 gyerek közül összesen 16 halmozottan hátrányos helyzető óvodás van, valamint 1 sajátos nevelési igényő (SNI). A település összes halmozottan hátrányos helyzető gyermeke óvodai nevelésben részesül. A sajátos nevelési igényő kisgyermek mozgássérült, akinek a gyógytornájáról, fejlesztı foglalkozásáról egy utazó konduktor gondoskodik, 2 heti rendszerességgel. A köztes idıben az óvópedagógusok tornáztatják a gyermeket. A Petı Intézet konduktorának külön szerzıdése van az Óvodával. 10

11 A kistérségben konduktív pedagógiai ellátásra szoruló gyermekek száma 8 fı, ha kistérségi koordinálással jönne létre megállapodás a Petı Intézettel, jelentıs költséget lehetne megtakarítani. Feladat: A közös koordináció feltételeinek, a közös finanszírozás lehetıségének áttekintése. Felelıs: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. Rövid távú indikátor (1 év): Hatékonyabb és olcsóbb, valamint heti rendszerességgel történı konduktív pedagógiai ellátás a gyermekek részére. Az Óvodában a gyermekek, illetve SNI gyermekek integrált nevelést kapnak. A 31 részképesség zavarral küzdı gyermek esetén egy térségi fejlesztı pedagógus (logopédus) nyújt segítséget. Kapacitáshiány miatt 22 fıre van szerzıdése az Önkormányzatnak a Társulással, és kizárólag a logopédus, illetve az Óvoda rugalmasságának köszönhetıen kaphatja meg mégis mind a 31 gyerek a fejlesztést. Kistérségi szinten a meglévı két fejlesztı pedagógus nem elegendı, így biztos, hogy létszámuk bıvítését kezdeményezni kell. Feladat: felmérés alapján esetlegesen további logopédusok alkalmazása, a terápia helyén az eszközpark fejlesztése. Felelıs: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. Rövid távú indikátor (1 év): Hatékonyabb és teljes körő logopédiai ellátás biztosítása a gyermekek részére. Az Óvoda épületében a sajátos nevelési igényő gyerekek, illetve halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatásához szükséges tárgyi (1 logopédiai, és 2 egyéni fejlesztı szoba), illetve személyi feltételek (logopédus, konduktor) rendelkezésre állnak. Azonban a sajátos nevelési igényő gyerekek minıségi oktatáshoz szükséges jogszabályi és szakmai elıírásoknak való megfelelésének felülvizsgálatát 2 évente meg kell tenni. Az Óvoda saját pedagógiai programját az OKI által minısített tevékenységközpontú óvodai nevelési program alkotja, kiegészítve helyi sajátosságokkal. Az Esélyegyenlıségi Program keretében az Önkormányzat továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a teljes körő óvodáztatás megvalósítását, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekre. A településen jelenleg minden óvodás korú, halmozottan hátrányos helyzető gyermek részt vesz óvodai nevelésben. A hévízgyörki gyerekek között azonban vannak, akik kimaradnak az Óvodából, melynek okát nem ismerjük. Mivel fontos és törvényileg szabályozott (1993. évi LXXIX. törvény) a gyerekek óvodáztatása, célunk, hogy megismerjük a távolmaradás mögötti okokat a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével. A 11

12 Szolgálat munkatársai megkeresik a szóban forgó gyermekek szüleit és megpróbálják kideríteni, vannak-e akadályozó tényezık, és ha igen, mik azok. A problémák feltárása és elemzése után, amennyiben lehetséges, a Szolgálat segít elhárítani az adott akadályozó tényezıt, így hozzásegítve a gyermek óvodáztatását. Feladatok: Az akadályozó tényezık feltérképezése, elemzése, majd elhárítása. Felelıs: Óvoda, Gyermekjóléti Szolgálat. Rövid távú indikátor (1 év): Az akadályozó tényezık felkutatása. Középtávú indikátor (3 év): Az akadályozó tényezık megszüntetése, esetleges plusz szolgáltatások kialakítása. Hosszú távú indikátor (6 év): Minél szélesebb körő óvodáztatás kialakítása a településen. Petıfi Sándor Általános Iskola Az Általános Iskolában a gyermek száma osztályonként (15-20 fı) nem mondható magasnak. A SNI gyermekek aránya az intézményben igen alacsonynak mondható. Magas azonban azoknak a gyerekeknek a száma, akiket a Nevelési Tanácsadó nem küld tovább szakértıi és rehabilitációs bizottsági vizsgálatra (összesen 59 fı), így ezek a gyerekek nem kerülnek be a statisztikába, azonban tanulási zavarokkal, ha enyhébb formában is, de továbbra is küzdenek. Fontos feladat, hogy ezeknek a gyereknek a fejlesztése megoldottá váljon. A Pedagógiai Szakszolgálatot az Aszódi Kistérség Önkormányzatának Többcélú Társulása tartja fenn. Elengedhetetlenül fontos a fejlesztı pedagógusok létszámának bıvítése, és utazó szolgáltatásként való mőködtetése. Feladatok: Felmérés alapján, megalapozott szakmai igény szerint további pszichológusok, fejlesztı pedagógusok alkalmazása, a kistérségi települések közti feladatmegosztással kapcsolatos döntések meghozatala, a finanszírozás feltételeinek megteremtése, a normatíva felhasználásának koordinálása. Felelıs: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Rövid távú indikátor (1 év): Felmérések és szakmai indokokkal alátámasztott létszámbıvítésrıl szóló társulási megállapodás készítése. Középtávú indikátor (3 év): A hiányzó szakemberek (pszichológus, fejlesztı pedagógus) alkalmazása, a hálózat mőködésének elindítása. Hosszú távú indikátor (6 év): A tanulási zavarral küzdı gyermekek 100%-a fejlesztı foglalkozást kapjon Az Iskola Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap a gyermekek szellemi, erkölcsi és testi nevelése, amelynek egyik legfontosabb szerepe, hogy kialakítsa a gyermekben a közösségben való sikeres létezés, tevékenykedés alapszabályait. A 6-14 éves korú gyermekek 12

13 esetén három közösségi színteret különböztetünk meg: család, osztályközösség, illetve iskolai közösség. Mivel az Általános Iskola képzése két, egymástól elzárt épületben folyik, valamint a régi épület alsós tanulói, az épület rossz állapota miatt nem hagyhatják el tantermeiket, az itt tanuló gyermekek az iskolai közösséggel való érintkezés területén jelentıs hátrányt szenvednek. Annak ellenére, hogy az Iskola vezetése és tanárai mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a gyermekek minél kevesebb hátrányt szenvedjenek, az étkeztetés, illetve a téli hónapokban a tantermen kívüli idıeltöltés számukra nem megoldott. Az étkezı felkeresése az ebéd elfogyasztása érdekében, fıleg a téli hónapokban, komoly öltözködési procedúrát igényel a kisgyerekek részérıl. A tízórait, illetve az uzsonnát a vezetıség átviteti nekik, azonban ez az ebéd esetén nem megoldható. A dohos régi épület egészségkárosító hatása egyértelmő. Az alsó emeleten a főtés gázkonvektorral van megoldva, ami szintén igen kártékony a gyermekek egészségére. A régi épületben a tantermek elıtti terület nem alkalmas arra, hogy a gyerekek a szünetekben az idejüket eltöltsék. Az Önkormányzatnak sürgetı feladata a három alsós osztály fıépületbe való áthelyezése, ami az épület tetıterének beépítésével megoldhatóvá válna. Az Iskola könyvtárhiánya, az orvosi szoba hiánya (11/1994 MKM rendeletnek nem megfelelve), valamint a szaktantermek iránti igénye és szükséglete is megoldható lenne egy ilyen típusú beruházást követıen. E fejlesztés keretében az épület teljes körő akadálymentesítését is meg kell oldania az Önkormányzatnak. Feladatok: Mőszaki tervek kivitelezése, engedélyeztetés, saját vagy pályázati források felkutatása, kivitelezés. Felelıs: Hévízgyörki Önkormányzat Rövid távú indikátor (1 év): Kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetés, forrásteremtés. Középtávú indikátor (3 év): Kivitelezés. Hosszú távú indikátor (6 év): 100% integrált oktatás, az 11/1994 MKM rendeletnek való teljes megfelelés. Az Iskolában a sajátos nevelési igényő, illetve halmozottan hátrányos helyzető integrált oktatása folyik, nincs magántanuló. Az évfolyamismétlık aránya az országos átlag alatt marad, azonban az Iskolának nincs arra vonatkozóan vezetett statisztikája, hogy ez az arány hogyan alakul a halmozottan hátrányos helyzető esetében. A megfelelı korrekciós feladatok (egyéni fejlesztési terv, mentorálás) kialakítása nem lehetséges ezeknek az adatoknak a hiányában. Éppen ezért szükséges egy új nyilvántartás, belsı statisztika kialakítása. Feladatok: Belsı statisztika kialakítása, a halmozottan hátrányos helyzető 13

14 nyomonkövetése, az intézményi átlagtól való 20%-os vagy magasabb mértékő eltérés esetén megelızı és támogató tevékenységek kialakítása szükséges. Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje. Rövid távú indikátor (1 év): Belsı nyilvántartás módosítása. Középtávú indikátor (3 év): gyermekek nyomonkövetése, 20%-os eltérés esetén korrekciós feladatok meghatározása. Hosszú távú indikátor (6 év): A különbségek 10%-os csökkentése. A lemorzsolódás, illetve a továbbtanulás szempontjából sem rendelkezik az Iskola megfelelı nyilvántartással a gyerekekre vonatkozóan. A megelızı és fejlesztı beavatkozások meghatározásánál feltétlenül szükséges egy megfelelı adatbázis létrehozása. Ezért éppúgy, mint az évismétlés esetén szükséges egy új nyilvántartás, belsı statisztika kialakítása. Feladatok: Belsı statisztika kialakítása, a halmozottan hátrányos helyzető nyomonkövetése, ezen kívül a továbbtanulásban, a lemorzsolódás területén, valamint a kompetencia mérések eredményei esetén a gyermekek eredményeinek összehasonlítása az intézményi átlaggal. Jelentıs mértékő eltérés esetén megelızı és támogató tevékenységek kialakítása szükséges. Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje. Rövid távú indikátor (1 év): Belsı nyilvántartás módosítása. Középtávú indikátor (3 év): gyermekek nyomonkövetése, eltérés esetén korrekciós feladatok meghatározása. Hosszú távú indikátor (6 év): A különbségek 10%-al való csökkentése. Az intézményben tanuló hátrányos helyzető diákok egyike sem vesz részt semmilyen iskolán kívüli segítı programban. Ennek a tendenciának a megváltoztatása érdekében fontos megismertetni mind a pedagógusok, mind a szülık, mind a gyerekek körében ezeket a lehetıségeket. A pedagógusok között ki kell nevezni egy felelıst, aki ezekrıl a programokról behatóan tájékozódik, és errıl kollegáit is tájékoztatja. A szülıkkel való megismertetésben a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, valamint a Polgármesteri Hivatallal, illetve a helyi sajtóval lehetne együttmőködni. Ezen kívül szülıi tájékoztató fórumokat lehet tartani. Feladat: A programok megismerése, az érintettek (diák, pedagógus, szülı) tájékoztatása. Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje. Rövid távú indikátor (1 év): Belsı felelıs kinevezése, kommunikációs csatornák kialakítása. 14

15 Középtávú indikátor (3 év): A gyerekek 10%-kal magasabb részvételi aránya e programokban. Hosszú távú indikátor (6 év): A gyerekek 30%-kal magasabb részvételi aránya e programokban. Az iskola évente szervez táborokat, amelyek fizetısek, és általában fı vesz részt rajtuk. Ezeken a táborokon a gyermekek nem tudnak részt venni, financiális okok miatt. Éppen ezért a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a gyermekek részére ettıl az évtıl kezdve táboroztatás megszervezését kezdték meg. A jövıben az iskola és Gyermekjóléti Szolgálat összehangoltan szervezi táboroztatását, annak érdekében, hogy a gyermekek közül minél több tudjon eljutni az osztálytársaikkal együtt táborba. Feladat: Közös koordináció kialakítása, Felelıs: A Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıje Rövid távú indikátor (1 év): Együttmőködés kialakítása, Középtávú indikátor (3 év): A gyerekek számára táboroztatás megszervezése Hosszú távú indikátor (6 év): A gyerekek 50%-ának táboroztatásának megoldottsága Az Iskola eszközeihez, illetve infrastruktúrájához való hozzáférés tekintetében nincs jelentıs különbség a, illetve a gyerekek arányát tekintve. A hozzáféréshez való lehetıséget továbbra is biztosítani kell a részére is. Az Iskola épületében a sajátos nevelési igényő gyerekek részére egy mozgásfejlesztı szoba lett kialakítva, azonban fejlesztı szobák nincsenek. A mozgásfejlesztı szoba is a dohos régi épületben kapott helyet. Éppen ezért az épület tetıterének beépítése során kiemelten fontos a sajátos nevelési igényő gyerekek minıségi oktatásához szükséges jogszabályi és szakmai elıírásoknak való megfelelés. A megfelelés felülvizsgálatát 2 évente meg kell tenni. Monitoring és nyilvánosság Az Esélyegyenlıségi Program megvalósulásának nyomonkövetésének több lépcsıben kell megtörténnie. A projekttervben lefektetett mérföldkövek erıforrás- és idıfelhasználásának, illetve a mérföldkövek elérésének tényét a fejlesztés projektfelelıse ellenırzi, aki errıl rendszeres idıközönként beszámol a képviselıtestületnek (legalább minden mérföldkı elérésekor). A második lépcsıben azt ellenırzik, hogy a fejlesztési tervbıl már megvalósult fejlesztéseknek egyenként milyen hatása van az érintett célterültre. A hatások mérése legalább féléves idıközönként szükséges, kérdıíves és más megkérdezéssel. A harmadik lépcsıben azt 15

16 kell megvizsgálni és ellenırizni, hogy a fejlesztésekkel megvalósult hatások összessége mennyiben segíti elı az esélyegyenlıséget általában a településen, tehát itt összegezhetı a Program megvalósulásának tényleges, minden hatást számba vevı eredménye. Ezt a vizsgálatot évente kell elvégezni. A vizsgálat célja a szinergiahatások, vagy az egymást esetleg kioltó hatások vizsgálata, illetve az egyes nem várt következmények negatív hatásának mérése. Az éves külsı monitoringért a képviselıtestület által felkért szakértı felel, aki évente, írásban közli megállapításait és javaslatait. A három lépcsıs monitoring eredményeit a település honlapján teljes egészében közzé kell tenni, illetve az internet eléréssel nem rendelkezı lakosok számára az esélyegyenlıség jegyében, az Önkormányzat épületében, illetve más középületek faliújságán ki kell függeszteni, ezen kívül a helyi lapban kivonatosan meg kell jelentetni. A személyes adatok védelmének biztosítására érdekében csak olyan adatok hozhatóak nyilvánosságra, amelyekbıl adott személyek nem azonosíthatóak, és az adatkezelés mikéntje összhangban áll a jogszabályokban, illetve az adatvédelmi biztos ajánlásában megfogalmazottakkal. Mivel a Program eredményes megvalósulását erısen befolyásolja az érintettek bevonása, minél szélesebb körő tájékoztatásra van szükség. A helyi, illetve megyei sajtó, média bevonása, esetleg rendszeres, rovatszerő beszámolók biztosítják az átláthatóságot. Minimálisan használni kell a helyi lapot, az internetes portált, és az önkormányzati faliújságot. A szakmai és társadalmi partnerek informálása a fent említett eszközökkel havonta kívánatos. Konzultáció és visszacsatolás Bár a Program kialakításra fordítható idıkeret meglehetısen szőkös volt, az esélyegyenlıségi terv kialakítását széleskörő konzultáció elızte meg. A konzultációba bevontuk az összes érintett intézmény vezetıjét (iskola, óvoda, stb.), illetve helyi társadalmi szervezeteket. A Programmal kapcsolatos visszajelzéseket az Önkormányzat győjti össze, a kihelyezett véleményládával, egyéni meghallgatással, internetes fórummal és címre érkezett levelekkel. Ilyen módon az összes érintett fél (, dolgozók, szülık, egyéb partnerek) megteheti észrevételeit. A beérkezett észrevételek mindegyikét meg kell válaszolni (ha arra van lehetıség) és az Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálatakor, értékelésekor ezekkel számolni kell. 16

17 Szankcionálás Az Esélyegyenlıségi Program önmagában egy útmutató, amelynek célja az esélyegyenlıség megvalósítása. A kulcsszó itt a megvalósítás ennek érdekében minden, a tervtıl való eltérést szankcionálni kell, annak súlyának megfelelıen. Konkrétabban: az érintettek figyelmét fel kell hívni a monitoring negatív megállapításaira, és bár minden esetben meg kell hallgatni véleményüket, bizonyítható szakmai mulasztás esetén az írásbeli és szóbeli figyelmeztetések, illetve egyéb szankciók elkerülhetetlenek. A Települési Esélyegyenlıségi Programot a település képviselıtestülete július 10-én fogadta el A program mellékletei - 1 sz. melléklet. Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda adatlapja sz. melléklet. Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda 2. számú tagintézményi adatlapja sz. melléklet. Petıfi Sándor Általános Iskola adatlapja. - 4 sz. melléklet. Petıfi Sándor Általános Iskola 2. számú tagintézményi adatlapja. 1. sz. melléklet HÉVIZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1. számú intézményi adatlapja OM azonosító: Intézmény neve: Fenntartó neve: Fıállású pedagógusok száma: Napköziotthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal, Hévízgyörk 8 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma Sajátos nevelési igényő (SNI) óvodás gyermekek száma gyógypedagógiai csoportban 0 Ebbı l Integráltan Halmozottan hátrányos helyzető () óvodás gyermekek száma: Tanulók száma az intézmény körzetében 16 17

18 ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek Az intézménybe járó száma: Magán száma: Sajátos nevelési igényő (SNI) száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): ebbıl Integráltan gyógypedagógiai tagozaton Halmozottan hátrányos helyzető () száma: Más település(ek)rıl bejáró általános iskolás száma: ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek 2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, létszáma Feladatellátási hely (neve és címe) Napköziotthonos Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 96. Funkció Fıállású pedagóguso k létszáma Gyermekek, száma gyermekek, száma Óvodai nev SNI és részképessé g zavaros gyermekek, száma SNI 1 részk.: 31 logopédiás 3. Gyermekek, száma évfolyamonként évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (csak általános iskola!) Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen SNI Összesen SNI Összesen Mini Kicsi Középsı Nagy

19 4. Óvodás gyermekek és általános iskolás száma, bejárók, utazási feltételek Halmozottan Összesen: hátrányos A gyermekek, létszáma az helyzető: intézményben Óvodába jár más településrıl bejáró 5 0 tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) 5 0 Alsó tagozatos (1-4.) 0 0 más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) Felsı tagozatos (5-8.) 0 0 más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) ebbıl Ebbıl Ebbıl Ebbıl ebbıl ebbıl ebbıl 5. gyógypedagógiai nevelés, oktatás ebbıl Fıállású gyógypedagógusok létszáma oligofrén pedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos logopédus pszichopedagógus szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos Ebbıl a gyógypedagógiai tagozaton tanít (ált. isk) Ebbıl gyógypedagógiai tagozaton (ált. isk) ebbıl SNI létszáma: Enyhe fokban értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Diszlexia, egyéb részképesség zavar Súlyos magatartási, tanulási zavar Egyéb A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban 19

20 6. Lemorzsolódás aránya az intézményben Évfolyamismétlık aránya (%) Magán aránya (%) Az elızı tanévben 250 óránál többet hiányzó aránya (%) összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében 2003/ / / /2007 (tervezett) 2007/2008 (tervezett) 2008/2009 (tervezett) országos átlag 2005/2006 2,11% 0,61% 0,37% 7. Továbbtanulási mutatók az intézményben A végzısök hány százaléka tanult tovább az egyes iskolatípusokban? 2003/ / / /2007 (tervezett) 2007/2008 (tervezett) 2008/2009 (tervezett) Gimnázium (%) összlét számo n belül körébe n Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) összléts zámon belül körében Szakiskolai képzés (%) összléts zámon belül körében Speciális szakiskola (%) összlétsz ámon belül körében Nem tanult tovább (%) összlétsz ámon belül körében országos átlag 2005/ ,6% 43,1% 19,0% 1,3% 20

21 8. tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Alapfokú mővészetoktatás Kisebbségi program Napközi Szakkör Iskolai nyári tábor Erdei iskola 9. Iskolán kívüli segítı programokban való részvétel Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Útravaló Program Arany János Program Tanoda Egyéb 21

22 10. Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga átlaga átlaga 11. Humán-erıforrás hiánya az iskolai oktatásban Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı. nem megfelelı képesítéső pedagógus által oktatott tantárgy ---- érintett száma összes tanuló hhh SNI 22

23 12. Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, száma gyermekek, száma sajátos nevelési igényő gyermekek, száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba Nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintő) Ebbı l internet hozzáféréssel tornaterem b. infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Feladatellátási hely (megnevezése) Napköziotthonos Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 96. építés vagy legutóbbi felújítás éve 2005 logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba 1 + egyéni 2 nyelvi labor szükség - tanterem számítástechnikai szaktante rem Számítógép (min. P4 szintő) tornater em vízöblíté ses WC étkezı vagy ebédlı

24 13. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást? évfolyam - létszáma, akik után a támogatást igénybe veszik tanulólétszám az évfolyamon 2004/ / / /2009 Összese n integrációs integrációs integrációs képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató integrációs 24

25 14. Módszertani képzettség az intézményben Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen (legalább 30 órás képzés) Módszertani terület Résztvevı fıállású pedagógusok Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés - Egyéni haladási ütemet segítı differenciált tanulásszervezés - Kooperativ tanulás - Projektpedagógia - Drámapedagógia intézményi és szervezeti együttmőködések Van-e kapcsolat, együttmőködés az intézmény környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Szervezetek, intézmények Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítı X Gyermekjóléti szolgálat X Védınık X Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) Együttmőködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje X-szel) Nincs kapcsolat (jelölje X-szel) X 25

26 2. számú melléklet HÉVIGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2. számú tagintézményi adatlap OM azonosító: Intézmény neve: Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve: Fıállású pedagógusok száma a tagintézményben: Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: Magán száma: Napköziotthonos Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. Polgármesteri Hivatal, Hévízgyörk Sajátos nevelési igényő gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb 1 részképességzavarok is): Integráltan 1 Ebbıl gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A halmozottan hátrányos helyzető () gyermekek vagy száma: Más település(ek)rıl bejáró általános iskolás száma: Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek A gyermekek, száma az egyes óvodai csoportokban vagy iskolai osztályokban Osztály 1 (évf. és betőjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő Gyógypedagógiai tagozat 1 Amennyiben egy osztályban különbözı osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl

27 Összesen SNI Mini X Kicsi X Középsı X Nagy X iskolai oktatás 3.Humán-erıforrás hiánya Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı. nem megfelelı képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése érintett gyermekek, száma összesen Hhh SNI 4. nyitva tartás A napi nyitvatartási idı óramennyisége: 11 27

28 3. sz. melléklet HÉVIZGYÖRKI PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. számú intézményi adatlapja OM azonosító: Intézmény neve: Fenntartó neve: Fıállású pedagógusok száma: Petıfi Sándor Ált. Isk. Polgármesteri Hivatal, Hévízgyörk 21 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma Sajátos nevelési igényő (SNI) óvodás gyermekek száma gyógypedagógiai csoportban - Ebbı l Integráltan Halmozottan hátrányos helyzető () óvodás gyermekek száma: Tanulók száma az intézmény körzetében Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek 12 Az intézménybe járó száma: Magán száma: Sajátos nevelési igényő (SNI) száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Ebbı Integráltan 4 l gyógypedagógiai tagozaton - Halmozottan hátrányos helyzető () száma: Más település(ek)rıl bejáró általános iskolás száma: Ebbıl Halmozottan hátrányos helyzetőek

29 2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, létszáma Feladatellátási hely (neve és címe) Petıfi Sándor Ált. Isk., Hévízgyörk, Ady Endre u Funkció ált. isk. okt.- nev. Fıállású pedagóguso k létszáma Gyermekek, száma gyermekek, száma SNI és részképessé g zavaros gyermekek, száma Gyermekek, száma évfolyamonként évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (csak általános iskola!) Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen SNI Összesen SNI Összesen Óvodás gyermekek és általános iskolás száma, bejárók, utazási feltételek Halmozottan Összesen: hátrányos A gyermekek, létszáma az helyzető: intézményben Óvodába jár 0 0 más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) Alsó tagozatos (1-4.) más településrıl bejáró 7 0 tömegközlekedéssel - - iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) 7 0 Felsı tagozatos (5-8.) más településrıl bejáró 19 3 tömegközlekedéssel 19 3 iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) - - Ebbıl Ebbıl Ebbıl Ebbıl ebbıl ebbıl ebbıl 29

30 5. gyógypedagógiai nevelés, oktatás Ebbıl Fıállású gyógypedagógusok létszáma oligofrén pedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos logopédus pszichopedagógus szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos Ebbıl a gyógypedagógiai tagozaton tanít (ált. isk) Ebbıl gyógypedagógiai tagozaton (ált. isk) ebbıl SNI létszáma: Enyhe fokban értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Diszlexia, egyéb részképesség zavar Súlyos magatartási, tanulási zavar Egyéb A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban 6. Lemorzsolódás aránya az intézményben Évfolyamismétlık aránya (%) Magán aránya (%) Az elızı tanévben 250 óránál többet hiányzó aránya (%) összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében összlétszá mon belül körében 2003/2004 2,3 Nincs adat /2005 1,5 Nincs adat /2006 0,8 Nincs adat /2007 (tervezett) 0,78 Nincs adat /2008 (tervezett) 0,78 Nincs adat /2009 (tervezett) 0,78 Nincs adat országos átlag 2005/2006 2,11% 0,61% 0,37% 7. Továbbtanulási mutatók az intézményben 30

31 A végzısök hány százaléka tanult tovább az egyes iskolatípusokban? Gimnázium (%) összlét számo n belül körébe n Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) összléts zámon belül körében Szakiskolai képzés (%) összléts zámon belül körében Speciális szakiskola (%) összlétsz ámon belül körében Nem tanult tovább (%) összlétsz ámon belül körében 2003/ n.a 49 n.a 21 n.a / n.a 45 n.a 23 n.a 3 n.a / n.a 35 n.a 37 n.a /2007 (tervezett) 35 n.a 52 n.a 13 n.a /2008 (tervezett) 2008/2009 (tervezett) országos átlag 2005/ ,6% 43,1% 19,0% 1,3% 31

32 8. tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Alapfokú mővészetoktatás Kisebbségi program Napközi Szakkör Iskolai nyári tábor Erdei iskola Iskolán kívüli segítı programokban való részvétel Létszám Létszám / tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Összes tanuló Útravaló Program Arany János Program Tanoda Egyéb

33 10. Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga átlaga átlaga Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Humán-erıforrás hiánya az iskolai oktatásban nem megfelelı képesítéső pedagógus által oktatott tantárgy ---- érintett száma összes tanuló hhh SNI 33

34 12. Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, száma gyermekek, száma sajátos nevelési igényő gyermekek, száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintő) ebbıl internet hozzáféréssel tornaterem b. infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Feladatellátási hely (megnevezése) Petıfi Sándor Ált. Isk. építés vagy legutóbbi felújítás éve logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba nyelvi labor szükség - tanterem számítástechnikai szaktante rem számítógép (min. P4 szintő) tornater em vízöblíté ses WC étkezı vagy ebédlı

35 13. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást? létszáma, akik után a támogatást igénybe veszik évfolyam tanulólétszám az évfolyamon 2004/ / / /2009 összesen integrációs integrációs integrációs képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató képességkibontakoztató integrációs

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

I. Általános rész. Általános elvek

I. Általános rész. Általános elvek TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata... 3 2. Az esélyegyenlıségi terv hatálya... 3 II. A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok meghatározása...

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Gödöllı Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a KMOP-2008-4.4.1/B. szám alatt, a Bentlakásos Intézmények korszerősítése

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések 1. Az esélyegyenlıségi tervet elfogadó felek Az egyenlı bánásmódról

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A hazai szakképzés fejlıdésének jelentıs mérföldköve a szemléletében és tartalmában egyaránt megújult és 2006-tól folyamatosan

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 E mail: b arczi-a@kszki.h u H onlapunk: ww w.b arczigai.suli net.h u

Részletesebben

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15.

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15. LHH program Koordinációs Irányító Hatóság Gergely Bernadett 2011. 02. 15. Tartalom - elızmények, célok, források - tervezés folyamata - zsőrizés - a program elırehaladása - problémák, tanulságok Elızmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

I. Erısségeink, belsı, befolyásolható

I. Erısségeink, belsı, befolyásolható I. Erısségeink, belsı, befolyásolható % szavazat szavazók száma Jó szintő szakképesítéssel (végzettséggel) és gyakorlattal rendelkezı tanárok 58,76 % 57 97 Sikeres pályázatok (pl.: AMET, ÖKO-ISKOLA, REFERENCIA-ISKOLA).

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Határozatok: 35/2011. (I.20.) 36/2011. (I.20.) 37/2011. (I.20.) 38/2011. (I.20.) J e g y z ı k ö n y v Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 299 MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Mentálhigiénés Mőhellyel megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, A munkaerı-piaci szempontból

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében Dr. Palkovics László Az EJMSz küldetése A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása címő program támogatására Kódszám: TÁMOP-5.4.5/07/1

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 7. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a kockázatkezelés módszertanáról és eljárási szabályairól Hatályos: 2007. április

Részletesebben

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít.

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít. Érettségi Már a rendszer általános leírásában szó volt arról, hogy a TANFORDI nagy segítséget nyújthat az érettségi felügyelet megszervezésében, lebonyolításában. Ebben a dokumentumban a teljes érettségi

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

1. melléklet 2/a melléklet 2/b melléklet 2/c. melléklet 3. melléklet Kísérı nyomtatvány 4. melléklet A Szolgáltató címzésmintája 5. melléklet Panasz eljárás rendje Reklamáció E melléklet tárgyát

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Terve

Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Terve Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8 Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Terve Szeghalom 2007. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 1.1. Települési közoktatási

Részletesebben

TÁMOP 4.1.2-B. Készítette: Némethné Tóth Ágnes Ph.D. Egyetemi docens

TÁMOP 4.1.2-B. Készítette: Némethné Tóth Ágnes Ph.D. Egyetemi docens TÁMOP 4.1.2-B Készítette: Némethné Tóth Ágnes Ph.D. Egyetemi docens 2010 Tartalom Bevezetı... 6 A sajátos nevelési igény fogalma és tipológiája... 9 Sajátos nevelési szükséglető gyermekek... 9 A sajátos

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerősítése, létesítése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló...2 II. Ügyfél

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 484/B/2003. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM

A SEMMELWEIS EGYETEM 48/2011.( IV. 28.) számú határozat A SEMMELWEIS EGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2011. Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Terv célja és hatálya... 4 3. Az Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. Bevezetı Az Európai Unióban és Magyarországon is elvárt az egyenlı bánásmód elveinek betartása. A Parlament

Részletesebben

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület meghatározása 1.1. Az egyesület megnevezése Élı Erdély Egyesület, továbbiakban Egyesület. 1.2. Az Élı Erdély Egyesület

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé A foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09. és 88/. sz.), a fogyatékkal élık szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv Hatályos: 2008. október 15. Józan Judit jegyzı Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban:

Részletesebben

AZ MTA IX. OSZTÁLY HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA 2010. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSE

AZ MTA IX. OSZTÁLY HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA 2010. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSE AZ MTA IX. OSZTÁLY HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA 2010. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSE Az MTA Hadtudományi Bizottsága (HB) 2010. április 22-én 14 órai kezdettel tartotta soron következı ülését. A jelenlévıket Szenes Zoltán

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Magyar Könyvvizsgálói Kamara K o m á r o m - E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e 2 8 0 0 T a t a b á n y a, F ı t é r 3 6. T e l. / F a x : 3 4 / 3 0 9-5 2 1 E - m a i l : k o m a r o m @

Részletesebben