Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I"

Átírás

1 P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament április 16-i jogalkotási állásfoglalása az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0824 C7-0457/ /0397(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: elsı olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0824), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát (C7-0457/2011), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 294. cikkének (3) bekezdésére, tekintettel a luxemburgi Képviselıház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzıkönyv alapján benyújtott indokolással ellátott véleményre, amelyben megállapításra kerül, hogy a jogalkotási aktus tervezete nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, március 28-i véleményére 1, tekintettel a Régiók Bizottsága július 19-i véleményére 2, tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0364/2012), 1. elfogadja elsı olvasatban az alábbi álláspontot; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 1 HL C 181., , 173. o. 2 HL C 277., , 111. o.

2 244 2 preambulumbekezdés (2) A repülıterek és a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások a légi közlekedés megfelelı mőködéséhez elengedhetetlenek és a légi közlekedési láncban kulcsszerepet töltenek be. A földi kiszolgálás körébe tartozik a repülıtereken a földön az egyes légitársaságok számára végzett, repüléshez kapcsolódó összes szolgáltatás. (2) A repülıterek és a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások a légi közlekedés megfelelı mőködéséhez és biztonságához elengedhetetlenek és a légi közlekedési láncban kulcsszerepet töltenek be. A földi kiszolgálás körébe tartozik a repülıtereken a földön az egyes légitársaságok számára végzett, repüléshez kapcsolódó összes szolgáltatás a preambulumbekezdés (új) (7a) Mivel az Unió közlekedési politikájában a piacra való szabad bejutás a norma, a földi kiszolgálási piac teljes liberalizációját kell a végleges célnak tekinteni preambulumbekezdés (10) A földi kiszolgálás körébe tartozó egyes szolgáltatási kategóriák esetében a piacra jutás és a saját kiszolgálás összeütközésbe kerülhet a biztonsági és kapacitási korlátokkal, valamint a rendelkezésre álló helybıl adódó korlátokkal. Ezért lehetségesnek kell lennie a földi kiszolgálás körébe tartozó e szolgáltatások nyújtására jóváhagyott szolgáltatók számának korlátozásának. (10) A földi kiszolgálás körébe tartozó egyes szolgáltatási kategóriák esetében a piacra jutás és a saját kiszolgálás összeütközésbe kerülhet a biztonsági és kapacitási korlátokkal, valamint a rendelkezésre álló helybıl adódó korlátokkal. Ezért lehetségesnek kell lennie a földi kiszolgálás körébe tartozó e szolgáltatások nyújtására jóváhagyott szolgáltatók számának korlátozásának. Az említett korlátozások mértéke különféle lehet ugyanazon repülıtér egyes termináljain is, feltéve hogy a korlátozásokat megkülönböztetésmentesen

3 alkalmazzák, azok nem torzítják a versenyt és megfelelnek az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek, illetve feltéve, hogy a szolgáltatók minimális száma minden terminálon ugyanaz marad preambulumbekezdés (11) Bizonyos esetekben a biztonsági, kapacitásbeli és rendelkezésre álló helybıl adódó korlátok olyan jellegőek lehetnek, hogy azok indokolttá teszik a piacra jutás, illetve a saját kiszolgálás további korlátozását, amennyiben ezek a korlátozások a tárgykörhöz kapcsolódnak, objektívek, átláthatóak és hátrányos megkülönböztetéstıl mentesek. Ilyen esetekben a tagállamoknak jogosultnak kell lenniük a rendelet rendelkezései alóli mentesítés kérelmezésére. (11) Bizonyos esetekben a biztonsági, a védelmi, a kapacitásbeli és a rendelkezésre álló területbıl adódó korlátok olyan jellegőek lehetnek, hogy azok indokolttá teszik a piacra jutás, illetve a saját kiszolgálás ideiglenes korlátozását, amennyiben ezek a korlátozások a tárgykörhöz kapcsolódnak, objektívek, átláthatóak és megkülönböztetéstıl mentesek. Ilyen esetekben a tagállamoknak jogosultnak kell lenniük a rendelet rendelkezései alóli mentesítés kérelmezésére a preambulumbekezdés (új) (13a) A repülıtéren mőködı összes földi kiszolgálónak, saját kiszolgálást végzı repülıtér-használónak és alvállalkozónak alkalmaznia kell a mindenkori reprezentatív kollektív megállapodást és az érintett tagállam nemzeti jogszabályait, hogy lehetıvé tegyék a földi kiszolgálók közötti tisztességes, a minıségen és a hatékonyságon alapuló versenyt preambulumbekezdés (14) A repülıtér-használókkal konzultálni (14) Tekintettel arra, hogy figyelembe kell

4 kell a földi kiszolgálók kiválasztása során, mivel a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások minıségéhez és árához jelentıs érdekük főzıdik. venni a repülıtér-használók szükségleteit, a repülıtér-használókkal konzultálni kell a földi kiszolgálók kiválasztása során, mivel a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások minıségéhez és árához jelentıs érdekük főzıdik preambulumbekezdés (17) Kétségek állnak fenn atekintetben, hogy a tagállamok elıírhatják-e a földi kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott hozzáféréső szolgáltatásokat nyújtó földi kiszolgáló személyében bekövetkezett változáskor a személyzet átvételét. A személyzet állandóságának hiánya káros hatást fejthet ki a földi kiszolgálás minıségére. Ezért helyénvaló a személyzet átvételére vonatkozó szabályokat a vállalkozások átruházásról szóló 2001/23/EK irányelv alkalmazásán túlmenıen pontosítani, és így a tagállamok számára elısegíteni, hogy megfelelı foglalkoztatási és munkafeltételeket biztosítsanak. (17) Pontosítani kell, hogy a tagállamok elıírhatják-e a földi kiszolgálás körébe tartozó, a 6. cikk (2) bekezdése szerint korlátozott hozzáféréső szolgáltatásokat nyújtó földi kiszolgáló személyében bekövetkezett változáskor a személyzet átvételét. A személyzet állandóságának hiánya káros hatást fejthet ki a földi kiszolgálás minıségére. Ezért helyénvaló a személyzet átvételére vonatkozó szabályokat a vállalkozások átruházásról szóló 2001/23/EK irányelv alkalmazásán túlmenıen pontosítani, és így a tagállamok számára elısegíteni, hogy megfelelı foglalkoztatási és munkafeltételeket biztosítsanak a preambulumbekezdés (új) (17a) A végsı célnak a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások minıségének fokozását kell tekinteni; ezt a földi kiszolgálást végzı vállalkozások adminisztratív terheinek növelése nélkül kell elérni. Ezért fontos lehetıvé tenni, hogy a vállalkozások döntsenek saját általános üzleti gyakorlataikról és humánerıforrás-politikájukról. 252 és preambulumbekezdés

5 (19) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi szolgáltató és a saját kiszolgálást végzı repülıtér-használó megfelelı gazdasági stablitással, jó hírnévvel, elegendı biztosítási fedezettel, valamint a földi kiszolgálási mőveletek és a repülıtéri környezet megfelelı ismeretével rendelkezzen, továbbá az egyenlı versenyfeltételek megteremtéséhez a jóváhagyás megadását minimumkövetelményekhez kell kötni. (19) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi szolgáltató és a saját kiszolgálást végzı repülıtér-használó megfeleljen legalább a biztonsági és védelmi követelményeknek és elegendı biztosítási fedezettel, valamint a földi kiszolgálási mőveletek megfelelı ismeretével rendelkezzen, továbbá az egyenlı versenyfeltételek megteremtéséhez a jóváhagyás megadását minimumkövetelményekhez kell kötni; e minimumkövetelmények semmiképpen nem gyakorolhatnak korlátozó hatást a piac további megnyitására preambulumbekezdés (22) A repülıtér irányító testületének és/vagy az adott repülıtér központi infrastruktúráját irányító más vezetı testületnek rendszeres konzultációt kell folytatnia a repülıtér-használókkal az infrastruktúra fogalmának meghatározásáról és a díjak szintjérıl. (22) A repülıtér irányító testületét és/vagy az adott repülıtér központi infrastruktúráját irányító más vezetı testületet kötelezni kell, hogy rendszeres konzultációt folytasson a repülıtér-használókkal az infrastruktúra fogalmának meghatározásáról és a díjak szintjérıl preambulumbekezdés (23) A repülıtér irányító testülete maga is végezhet földi kiszolgálást. Mivel ugyanakkor a repülıtér irányító testülete döntésén keresztül jelentıs befolyást gyakorolhat a földi kiszolgálók közötti versenyre, a repülıtereknek a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat az infrastruktúra kezelését végzı jogalanytól elkülönülı jogalany keretében kell végezniük. (23) A repülıtér irányító testülete maga is végezhet földi kiszolgálást. Mivel ugyanakkor a repülıtér irányító testülete döntésén keresztül jelentıs befolyást gyakorolhat a földi kiszolgálók közötti versenyre, a repülıtereknek számviteli szempontból szigorúan el kell különíteniük egyrészrıl a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat, másrészrıl az infrastruktúra kezelését.

6 a preambulumbekezdés (új) (24a) Amennyiben a repülıtér irányító testülete földi kiszolgálást nyújt, illetve közvetlenül vagy közvetve ellenıriz valamely földi kiszolgálást nyújtó vállalatot, a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások szabályos koordinálását az egyenlı bánásmód biztosítása érdekében a független felügyeleti szervnek kell ellenıriznie a preambulumbekezdés (új) (26a) Valamennyi repülıtér megfelelı szintő biztonsága érdekében a földi kiszolgálás minıségére vonatkozó minimum-elıírásoknak meg kell felelniük a vonatkozó uniós jogban meghatározott, biztonsági és irányítási rendszerekre vonatkozó szabályoknak preambulumbekezdés (28) Az olyan munkaerı-igényes ágazatokban, mint amilyen a földi kiszolgálás is, a személyzet folyamatos fejlesztése és képzése jelentıs hatást gyakorol a szolgáltatás minıségére. Ezért meg kell határozni a képzési minimumkövetelményeket a mőveletek minıségének megbízhatóság, rugalmasság és biztonság tekintetében történı biztosítása, és a gazdasági szereplık közötti egyenlı versenyfeltételek megteremtése érdekében. (28) Az olyan munkaerı-igényes ágazatokban, mint amilyen a földi kiszolgálás is, a személyzet folyamatos fejlesztése és képzése jelentıs hatást gyakorol a szolgáltatás minıségére és a mőveletek biztonságára. Az illetékes uniós intézménynek a tagállamok illetékes hatóságaival, a repülıtér-üzemeltetıkkel és a szociális partnerekkel együttmőködésben ambiciózus minimumkövetelményeket kell meghatároznia a munkavállalók minél magasabb színvonalú oktatásának és képzésének biztosítására a földi kiszolgáló

7 ágazatban Ezen követelményeket folyamatosan frissíteni és fejleszteni kell a mőveletek minıségének megbízhatóság, rugalmasság és biztonság tekintetében történı elısegítése, és a gazdasági szereplık közötti egyenlı versenyfeltételek megteremtése érdekében. Amíg egy adott reptéren nem teljesülnek az elıírt követelmények, az érintett szolgáltatók akkreditációját felfüggesztik, visszavonják vagy visszatartják, amíg újra el nem érik a megfelelı követelményszintet. További reptérspecifikus képzést kell nyújtani, amelynek idıtartama nem lehet kevesebb öt napnál preambulumbekezdés (31) A tagállamoknak meg kell ırizniük a hatáskörüket arra, hogy megfelelı szinten biztosíthassák a szociális védelmet a földi kiszolgálást végzı vállalkozások személyzete számára. (31) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a földi kiszolgálást végzı vállalkozások személyzete alvállalkozói és a szolgáltatási szerzıdések esetében is megfelelı szintő szociális védelemben részesüljön, és tisztességes munkafeltételek mellett dolgozzon. Amennyiben a tagállami illetékes hatóságok védelmi hiányosságokat vagy jogsértéseket állapítanak meg, lehetıvé kell tenni, hogy az érintett szolgáltató akkreditációját a megfelelı színvonal újbóli eléréséig fel lehessen függeszteni, vissza lehessen vonni vagy tartani a preambulumbekezdés (új) (31a) Mivel a fogyatékkal élı, illetve csökkent mozgásképességő személyek gyakran szembesülnek hátrányos és indokolatlan megkülönböztetéssel a problémáik és panaszaik kezelése terén, ezt a rendeletet a légi jármőveken utazó, fogyatékkal élı, illetve csökkent

8 mozgásképességő személyek jogairól szóló 1107/2006/EK rendelettel 1 összhangban kell alkalmazni. 1 HL L 204., , 1. o b preambulumbekezdés (új) (31b) Jóllehet a légi jármőveken utazó, fogyatékkal élı, illetve csökkent mozgásképességő személyek jogait az 1107/2006/EK rendelet szabályozza, a jelen rendelet ösztönzi a fogyatékkal élı vagy csökkent mozgásképességő személyeknek segítséget nyújtó szolgáltatók, illetve az utasok segédeszközeinek köztük az orvosi segédeszközök kezelését végzı szolgáltatók munkájának fokozott összehangolását c preambulumbekezdés (új) (31c) Tekintettel arra, hogy az utasjogok területén elıremutató lépések történtek, valamint a fogyatékkal élı utasok hátrányos megkülönböztetésének elkerülése érdekében figyelemmel kell lenni a személyszállításra használt, a vezetıülésen kívül több mint nyolc ülıhelyet tartalmazó jármővekre vonatkozó különleges rendelkezésekrıl szóló november 20-i 2001/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 céljaira és megoldásaira. 1 HL L 42., , 1. o. 263

9 32 preambulumbekezdés (32) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi földi kiszolgálóra és saját kiszolgálást végzı repülıtér-használóra harmonizált biztosítási követelmények vonatkozzanak, a Bizottságot fel kell hatalmazni a földi kiszolgálókra és saját kiszolgálást végzı repülıtér-használókra vonatkozó biztosítási követelményeket szabályozó jogi aktusoknak a Szerzıdés 290. cikkével összhangban történı elfogadására. Annak biztosítása érdekében, hogy a földi kiszolgálókra és saját kiszolgálást végzı repülıtér-használókra harmonizált és megfelelıen frissített követelmények vonatkozzanak a földi kiszolgálás minıségének minimumelıírásai és a jelentési kötelezettségek tekintetében, a Bizottságot fel kell hatalmazni a földi kiszolgálókra és saját kiszolgálást végzı repülıtérhasználókra vonatkozó, a földi kiszolgálás minıségének minimumelıírásaira és a jelentési kötelezettségek tartalmára és körére vonatkozó jogi aktusoknak a Szerzıdés 290. cikkével összhangban történı elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az elıkészítı munkája során megfelelı konzultációt folytasson, ideértve szakértık és a 98/500/EK határozat értelmében létrehozott ágazati párbeszédbizottság bevonását is. (32) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi földi kiszolgálóra és saját kiszolgálást végzı repülıtér-használóra harmonizált biztosítási követelmények vonatkozzanak, a Bizottságot fel kell hatalmazni a földi kiszolgálókra és saját kiszolgálást végzı repülıtér-használókra vonatkozó biztosítási követelményeket szabályozó aktusoknak az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. cikkével összhangban történı elfogadására. Annak biztosítása érdekében, hogy a földi kiszolgálókra és saját kiszolgálást végzı repülıtér-használókra harmonizált és megfelelıen frissített követelmények vonatkozzanak a jelentési kötelezettségek tekintetében, a Bizottságot fel kell hatalmazni a földi kiszolgálókra és saját kiszolgálást végzı repülıtér-használókra vonatkozó, a jelentési kötelezettségek tartalmára és körére vonatkozó jogi aktusoknak a Szerzıdés 290. cikkével összhangban történı elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az elıkészítı munkája során megfelelı konzultációt folytasson, ideértve szakértık és a szociális partnerek közötti Európaszintő párbeszéd elımozdítására irányuló ágazati párbeszédbizottságok létrehozásáról szóló, május 20-i 98/500/EK bizottsági határozat* értelmében létrehozott ágazati párbeszédbizottság bevonását is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történı egyidejő, idıben történı és megfelelı továbbításáról. * HL L 225., , 27. o. 264

10 32 a preambulumbekezdés (új) (32a) Figyelembe véve a fogyatékkal élı vagy mozgáskorlátozott utasok által használt kerekesszékekre és egyéb gyógyászati segédeszközökre vonatkozó földi kiszolgálás különleges feltételeit, valamint annak mértékét, hogy ezen utasok önállósága mennyiben függ az adott segédeszköz használatától, a földi kiszolgáló által kötött biztosításnak teljes mértékben térítenie kell az e segédeszközök károsodásából vagy elvesztésébıl eredı károkat a preambulumbekezdés (új) (38a) Tekintettel a biztonság, a szakmai képesítések és a szakképzés, valamint a minıségi elıírások betartásának és különösen a földi kiszolgáló személyzet operatív teljesítményének fontosságára, a tagállamoknak szankciókat kell megállapítaniuk e rendelet megsértésének eseteire. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejőeknek kell lenniük a preambulumbekezdés (új) (39a) A légitársaság által kiadott dokumentumokban az érintett légi összeköttetés földi kiszolgálójának az utas számára egyértelmően azonosíthatónak kell lennie. 267

11 39 b preambulumbekezdés (új) (39b) A földi kiszolgálók kötelesek információs pontokat mőködtetni azon utasok számára, akik poggyásza elveszett vagy hiányzik cikk E rendelet alkalmazásában a következı fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: a) repülıtér : minden olyan terület, amelyet kifejezetten repülıgépek leszállásához, felszállásához és manıverezéséhez alakítottak ki, beleértve a kapcsolódó létesítményeket, amelyekre a fenti mőveletek esetében a repülıgépek forgalma és kiszolgálása során szükség lehet, valamint a kereskedelmi légi közlekedés kiszolgálásához szükséges létesítményeket is; b) a repülıtér irányító testülete : az a testület, amelynek a nemzeti jogszabályok és szabályzatok értelmében a feladata más tevékenységekkel együtt vagy csak kizárólag a repülıterek infrastruktúrájának igazgatása és kezelése, valamint az adott repülıtéren jelen lévı, különbözı szereplık tevékenységének összehangolása és ellenırzése; c) repülıtér-használó : az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely utasokat, postai küldeményeket és/vagy árut szállít légi úton az adott repülıtérre, vagy az adott repülıtérrıl; E rendelet alkalmazásában a következı fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: a) repülıtér : minden olyan terület, amelyet kifejezetten repülıgépek leszállásához, felszállásához és manıverezéséhez alakítottak ki, beleértve a kapcsolódó létesítményeket, amelyekre a fenti mőveletek esetében a repülıgépek forgalma és kiszolgálása során szükség lehet, valamint a kereskedelmi légi közlekedés kiszolgálásához szükséges létesítményeket is; b) a repülıtér irányító testülete : az a testület, amelynek a nemzeti jogszabályok és szabályzatok értelmében a feladata más tevékenységekkel együtt vagy csak kizárólag a repülıterek infrastruktúrájának igazgatása és kezelése, valamint az adott repülıtéren jelen lévı, különbözı szereplık tevékenységének összehangolása és ellenırzése; c) repülıtér-használó : az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely utasokat, postai küldeményeket és/vagy árut szállít légi úton az adott repülıtérre, vagy az adott repülıtérrıl; d) földi kiszolgálás : a repülıtereken a repülıtér használóinak nyújtott, a mellékletben meghatározott szolgáltatások; e) saját kiszolgálás : amikor a repülıtérhasználó közvetlenül biztosítja önmaga d) földi kiszolgálás : a repülıtereken a repülıtér használóinak nyújtott, az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatások; e) saját kiszolgálás : amikor a repülıtérhasználó közvetlenül biztosítja önmaga

12 számára a földi kiszolgálás körébe tartozó tevékenységek egy vagy több kategóriáját, és nem köt semmiféle szerzıdést harmadik féllel e szolgáltatások elvégzésére; e rendelet alkalmazásában a repülıtérhasználók egymás viszonylatában nem tekintendık harmadik félnek, ha: az egyik a másiknak többségi tulajdonosa, vagy mindegyiknek egy adott szervezet a többségi tulajdonosa; f) földi kiszolgálók : azok a természetes vagy jogi személyek, akik, illetve amelyek harmadik felek számára a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások egy vagy több kategóriáját nyújtják. számára a földi kiszolgálás körébe tartozó tevékenységek egy vagy több kategóriáját, és nem köt semmiféle szerzıdést harmadik féllel e szolgáltatások elvégzésére; e rendelet alkalmazásában a repülıtérhasználók egymás viszonylatában nem tekintendık harmadik félnek, ha: az egyik a másiknak többségi tulajdonosa, vagy mindegyiknek egy adott szervezet a többségi tulajdonosa; az integrátorok esetében a saját kiszolgálás kiterjed a közlekedési hálózatukon belüli összes légi jármő számára végzett, a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy a szóban forgó légi jármő saját tulajdonban van-e vagy lízingelt, és hogy azt az integrátor vagy harmadik fél tulajdonában lévı légi fuvarozó üzemelteti-e. E szakasz alkalmazásában a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásnak nem szükséges repülıtér-használónak lennie, viszont az integrátor kapcsolt vállalkozásának kell lennie, és teljesítenie kell a minıségi minimumkövetelményeket. f) földi kiszolgálók : azok a természetes vagy jogi személyek, akik, illetve amelyek harmadik felek számára a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások egy vagy több kategóriáját nyújtják. fa) integrátor : olyan vállalkozás, amely szerzıdés által szabályozott, háztól házig történı szolgáltatást kínál, amely garantálja az áruk és/vagy postai küldemények kiindulási helyrıl rendeltetési helyre történı szállítását, aminek során zökkenımentesen hangolja össze a szállítási, a földi kiszolgálási, a küldemény-szétválogatási és -kézbesítési szolgáltatásokat; fb) kollektív szerzıdések : amennyiben ezeket a tagállam jogszabályai írják elı, akkor tekintendık reprezentatívaknak, ha tartalmilag a földi kiszolgálásra

13 g) központi infrastruktúra : olyan sajátos repülıtéri építmények és/vagy létesítmények, amelyeket technikai, környezetvédelmi, költség- vagy kapacitási okokból nem lehet felosztani, illetve amelyekbıl nem lehet egynél többet fenntartani, és amelyek rendelkezésre állása a földi kiszolgáláshoz elengedhetetlenül szükséges; h) alvállalkozás : a földi kiszolgáló vagy kivételesen a saját kiszolgálást végzı repülıtér-használó által olyan szerzıdésnek fıvállalkozói minıségben történı megkötése egy alvállalkozó megjelöléső harmadik féllel, melynek értelmében az alvállalkozó a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások egy vagy több kategóriáját (vagy alkategóriáját) végzi; i) jóváhagyás : az illetékes hatóság által valamely vállalkozás jóváhagyása földi kiszolgálás körébe tartozó, a jóváhagyásban megjelölt szolgáltatások nyújtására; j) független felügyeleti hatóság : a 2009/12/EK irányelv 11. cikkében említett hatóság. érvényesek, területileg pedig egy tagállamon belül arra a repülıtérre alkalmazandók, ahol a földi kiszolgáló mőködik. g) központi infrastruktúra : olyan sajátos repülıtéri építmények és/vagy létesítmények, amelyeket technikai, környezetvédelmi, költség- vagy kapacitási okokból nem lehet felosztani, illetve amelyekbıl nem lehet egynél többet fenntartani, és amelyek rendelkezésre állása a repülıtéri földi kiszolgáláshoz elengedhetetlenül szükséges; h) alvállalkozás : a földi kiszolgáló vagy kivételesen a saját kiszolgálást végzı repülıtér-használó által olyan szerzıdésnek fıvállalkozói minıségben történı megkötése egy alvállalkozó megjelöléső harmadik féllel, melynek értelmében az alvállalkozó a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások egy vagy több kategóriáját (vagy alkategóriáját) végzi; ha) alvállalkozó : a 16. és 17. cikkel összhangban jóváhagyott kiszolgáló; i) jóváhagyás : az illetékes hatóság által valamely vállalkozás jóváhagyása földi kiszolgálás körébe tartozó, a jóváhagyásban megjelölt szolgáltatások nyújtására; j) független felügyeleti hatóság : a 2009/12/EK irányelv 11. cikkében említett hatóság cikk 1 bekezdés (1) A rendelet hatálya alá tartozó minden repülıtér létrehoz egy bizottságot ( a repülıtér-használók bizottságát ) a repülıtér-használók vagy az azokat képviselı szervezetek képviselıibıl. (1) A repülıtér-használók kérésére minden olyan repülıtér, amelynek éves forgalma legalább az elızı három évben legalább 2 millió utas vagy tonna áru volt, bizottságot ( a repülıtérhasználók bizottságát ) hoz létre a repülıtér-használók vagy az azokat képviselı szervezetek képviselıibıl. A

14 szociális partnereket kötelezıen be kell vonni ezekbe a repülıtér-használói hálózatokba cikk 6 a bekezdés (új) (6a) Amennyiben e rendelet úgy rendelkezik, hogy konzultálni kell a repülıtér-használók bizottságával, a repülıtér irányító testülete, vagy adott esetben a pályázatot kiíró hatóság, értesíti a repülıtér-használók bizottságát, és legkésıbb hat héttel a végleges határozat meghozatala elıtt rendelkezésére bocsátja a tervezett határozatokat és az összes szükséges információt. Az irányító testület és a repülıtér-használók bizottsága, vagy adott esetben a pályázatot kiíró hatóság közötti nézeteltérés esetén és e rendelet 41. cikkének sérelme nélkül a repülıtér irányító testülete, vagy adott esetben a pályázatot kiíró hatóság, a repülıtérhasználók bizottsága véleményének figyelembevételével megindokolja végleges határozatát cikk 6. cikk Földi kiszolgálás harmadik felek számára (1)A földi kiszolgálók szabadon beléphetnek a harmadik felek számára történı földi kiszolgálás piacára minden olyan repülıtéren, amelynek éves forgalma legalább az elızı három évben legalább 2 millió utas vagy tonna áru volt. 6. cikk Földi kiszolgálás harmadik felek számára (1) Az EU vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás területén székhellyel rendelkezı földi kiszolgálók szabadon beléphetnek a harmadik felek számára történı földi kiszolgálás piacára minden olyan repülıtéren, amelynek éves forgalma legalább az elızı három évben több mint 2 millió utas vagy tonna áru volt. (2) A tagállamok az (1) bekezdésben (2) A tagállamok az (1) bekezdésben

15 említett repülıtereken korlátozhatják azon jóváhagyott szolgáltatók számát, amelyek a földi kiszolgálás alábbi kategóriái körébe tartozó szolgáltatásokat nyújthatják: a) poggyászkezelés; a) poggyászkezelés; b) elıtéri kiszolgálás; b) elıtéri kiszolgálás; említett repülıtereken korlátozhatják azon jóváhagyott szolgáltatók számát, amelyek a földi kiszolgálási tevékenységek alábbi kategóriáit végezhetik: c) üzemanyag- és kenıanyag-kezelés; c) üzemanyag- és kenıanyag-kezelés; d) áru- és postai küldemények kezelése, ezen belül az áruk és postai küldemények fizikai kezelése, függetlenül attól, hogy azok bejövık, kimenık vagy azokat a repülıtéri forgalmi épület és a repülıgép között kell továbbítani. A tagállamok azonban a földi kiszolgálás egyes kategóriái körébe tartozó szolgáltatások vonatkozásában nem korlátozhatják ezt a számot kategóriánként kettınél kevesebb, vagy az elızı három évben legalább 5 millió utas vagy tonna áru éves forgalmú repülıtereken kategóriánként háromnál kevesebb szolgáltatóra. (3) Azokon a repülıtereken, amelyeken a szolgáltatók száma e cikk (2) bekezdése vagy a 14. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerint kettı vagy több szolgáltatóra van korlátozva, a jóváhagyott szolgáltatók közül legalább egy nem állhat az alábbiak közvetlen vagy közvetett ellenırzése alatt: d) áru- és postai küldemények kezelése, ezen belül az áruk és postai küldemények fizikai kezelése, függetlenül attól, hogy azok bejövık, kimenık vagy azokat a repülıtéri forgalmi épület és a repülıgép között kell továbbítani. A tagállamok azonban a földi kiszolgálás egyes kategóriái körébe tartozó szolgáltatások vonatkozásában nem korlátozhatják ezt a számot kategóriánként kettınél kevesebb, vagy az elızı három évben több mint 15 millió utas vagy tonna áru éves forgalmú repülıterek esetében kategóriánként háromnál kevesebb szolgáltatóra. (2a) A (2) bekezdésben említett korlátozások mértéke különféle lehet ugyanazon repülıtér egyes termináljain is, feltéve, hogy a korlátozásokat megkülönböztetésmentesen alkalmazzák, azok nem torzítják a versenyt és megfelelnek az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek, illetve a szolgáltatók minimális száma minden terminálon ugyanaz marad. (3) Azokon a repülıtereken, amelyeken a szolgáltatók száma e cikk (2) bekezdése vagy a 14. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerint kettı vagy több szolgáltatóra van korlátozva, a jóváhagyott szolgáltatók közül legalább egy nem állhat az alábbiak közvetlen vagy közvetett ellenırzése alatt: a) a repülıtér irányító testülete, a) a repülıtér irányító testülete, b) olyan repülıtér-használó, amely a szolgáltatók kiválasztását megelızı évben a repülıtér utas- vagy áruforgalmának több mint 25 %-át bonyolította, b) olyan repülıtér-használó, amely a szolgáltatók kiválasztását megelızı évben a repülıtér utas- vagy áruforgalmának több mint 25 %-át bonyolította, c) azon testület, amelyet a repülıtér a) c) azon testület, amelyet a repülıtér a)

16 pontban említett irányító testülete vagy a b) pontban említett bármely használó közvetlenül vagy közvetetten ellenıriz. Az irányítást olyan jogok, szerzıdések vagy más egyéb eszközök alapozzák meg, amelyek akár külön-külön, akár együttesen és a kapcsolódó jogi és ténybeli megfontolásokra tekintettel az Európai Unió Bíróságának értelmezése szerint lehetıséget adnak a szolgáltató feletti meghatározó befolyás gyakorlására. (4) Ha a (2) bekezdés értelmében korlátozzák a jóváhagyott szolgáltatók számát, a tagállamok egyetlen repülıtérhasználót sem akadályozhatnak meg abban, a repülıtér bármely részét is jelölték ki számára, hogy a földi kiszolgálás minden egyes korlátozás alá esı fajtája esetében a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint legalább az alábbiak közül választhasson: két földi szolgálással foglalkozó szolgáltató, vagy három földi szolgálással foglalkozó szolgáltató azokon a repülıtereken, melyek éves forgalma legalább az elızı három évben legalább 5 millió utas vagy tonna áru volt. (5) Amennyiben egy adott repülıtér eléri az e cikkben megállapított áruforgalmi mennyiségi küszöbérték egyikét, de ugyanakkor nem éri el az annak megfelelı utasforgalmi küszöbértéket, úgy e rendelet rendelkezései a földi kiszolgálás körébe tartozó, kizárólag az utasok számára fenntartott szolgáltatások kategóriáira nem vonatkoznak. pontban említett irányító testülete vagy a b) pontban említett bármely használó közvetlenül vagy közvetetten ellenıriz. Az irányítást olyan jogok, szerzıdések vagy más egyéb eszközök alapozzák meg, amelyek akár külön-külön, akár együttesen és a kapcsolódó jogi és ténybeli megfontolásokra tekintettel az Európai Unió Bíróságának értelmezése szerint lehetıséget adnak a szolgáltató feletti meghatározó befolyás gyakorlására. (4) Ha a (2) bekezdés értelmében korlátozzák a jóváhagyott szolgáltatók számát, a tagállamok egyetlen repülıtérhasználót sem akadályoznak meg abban, a repülıtér bármely részét is jelölték ki számára, hogy a földi kiszolgálás minden egyes korlátozás alá esı fajtája esetében a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint legalább az alábbiak közül választhasson: két földi szolgálással foglalkozó szolgáltató, vagy három földi szolgálással foglalkozó szolgáltató azokon a repülıtereken, melyek éves forgalma legalább az elızı három évben legalább 15 millió utas vagy tonna áru volt. (5) Amennyiben egy adott repülıtér eléri az e cikkben megállapított áruforgalmi mennyiségi küszöbérték egyikét, de ugyanakkor nem éri el az annak megfelelı utasforgalmi küszöbértéket, úgy e cikk a földi kiszolgálás körébe tartozó, kizárólag az utasok számára fenntartott szolgáltatások kategóriáira és a kizárólag az utasok kiszolgálására szolgáló infrastruktúrára nem alkalmazandó. Amennyiben egy adott repülıtér eléri az e cikkben megállapított utasforgalmi mennyiségi küszöbérték egyikét, de ugyanakkor nem éri el az annak megfelelı áruforgalmi küszöbértéket, úgy e cikk a földi kiszolgálás körébe tartozó, kizárólag az áruk számára fenntartott szolgáltatások kategóriáira és a kizárólag az áruk kiszolgálására szolgáló

17 (6) Minden olyan repülıtér, melynek éves forgalma legalább három egymást követı évben legalább 2 millió utas vagy tonna áru volt, és amelynek éves forgalma késıbb a 2 millió utas vagy tonna áru alá esik, továbbra is nyitva hagyja piacát a harmadik felek kiszolgálását végzık számára, legalább a forgalom küszöbérték alá esését követı elsı három év során. (7) Minden olyan repülıtér, melynek éves forgalma legalább három egymást követı évben legalább 5 millió utas vagy tonna áru volt, és amelynek éves forgalma késıbb az 5 millió utas vagy tonna áru alá esik, továbbra is nyitva hagyja piacát a harmadik felek kiszolgálását végzık számára, legalább a forgalom küszöbérték alá esését követı elsı három év során. infrastruktúrára nem alkalmazandó. (6) Minden olyan repülıtér, melynek éves forgalma legalább három egymást követı évben legalább kétmillió utas vagy tonna áru volt, és amelynek éves forgalma késıbb a kétmillió utas vagy tonna áru alá esik, továbbra is nyitva hagyja piacát a harmadik felek kiszolgálását végzık számára, legalább a forgalom küszöbérték alá esését követı elsı három év során. (7) Minden olyan repülıtér, melynek éves forgalma legalább három egymást követı évben legalább 15 millió utas vagy tonna áru volt, és amelynek éves forgalma késıbb az 15 millió utas vagy tonna áru alá esik, továbbra is nyitva hagyja piacát a harmadik felek kiszolgálását végzık számára, legalább a forgalom küszöbérték alá esését követı elsı három év során cikk 1 bekezdés (1) A 6. vagy a 14. cikk szerinti szolgáltatói létszámkorlátozással érintett repülıtereken a jóváhagyott szolgáltatókat nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázati eljárásban kell kiválasztani. (1) A 6. vagy a 14. cikk szerinti szolgáltatói létszámkorlátozással érintett repülıtereken a jóváhagyott szolgáltatókat nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázati eljárásban kell kiválasztani. A pályázatot kiíró hatóságot fel kell hatalmazni annak elıírására, hogy a földi kiszolgáló köteles legyen a 6. cikk (2) bekezdése szerinti egy vagy több földi kiszolgálási kategóriát együttesen felkínálni. Az irányító testületet fel kell jogosítani arra, hogy az ilyen kapcsolásra vonatkozó megfelelı kérelmet nyújtson be a pályázatot kiíró hatósághoz cikk 2 bekezdés b pont

18 b) minden más esetben a repülıtér irányító testületétıl független illetékes hatóság. b) minden más esetben a repülıtér irányító testületétıl független, és a repülıtér tevékenységével semmilyen közvetlen vagy közvetett üzleti viszonyban nem álló illetékes hatóság cikk 3 bekezdés (3) A repülıtér-használók bizottsága a kiválasztási folyamat egyik szakaszában sem tekinthet be a pályázók beadványaiba. A repülıtér irányító testülete ha nem a pályázatot kiíró hatóság a kiválasztási folyamat egyik szakaszában sem tekinthet be a pályázók beadványaiba. (3) A repülıtér-használók bizottsága, illetve a repülıtér irányító testülete, amennyiben ez utóbbi nem a pályázatot kiíró hatóság, a kiválasztási folyamat egyik szakaszában sem tekinthet be a pályázók beadványaiba. A repülıtérhasználók bizottsága vagy a repülıtér irányító testülete kérésére, amennyiben ez utóbbi nem a pályázatot kiíró hatóság, a pályázatot kiíró hatóság hozzáférhetıvé teszi a pályázók beadványainak összefoglalóját, és biztosítja, hogy ezen összefoglaló ne tartalmazzon bizalmas információt cikk 4 bekezdés (4) A Bizottság értesítését követıen a tagállam a pályázati feltételek körébe felvehet a földi kiszolgálók által a területükön lévı peremterületeket vagy fejlıdı régiókat kiszolgáló repülıterek tekintetében teljesítendı közszolgáltatási kötelezettséget, amennyiben a földi kiszolgálók állami támogatás (pl. kizárólagos jogok vagy kompenzációs kifizetések) nélkül nem hajlandóak a földi kiszolgálásra, de az ilyen repülıterek elérhetısége létfontosságú az adott tagállam számára. Ez a rendelkezés nem sérti az állami támogatásra vonatkozó (4) A Bizottság tájékoztatását követıen, és az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokra is figyelemmel, az érintett tagállam a pályázati feltételek körébe felvehet a földi kiszolgálók által a területükön lévı peremterületeket vagy fejlıdı régiókat kiszolgáló repülıterek tekintetében teljesítendı közszolgáltatási kötelezettséget, amennyiben a földi kiszolgálók állami támogatás (pl. kizárólagos jogok vagy kompenzációs kifizetések) nélkül nem hajlandóak a földi kiszolgálásra, de az ilyen repülıterek elérhetısége létfontosságú az adott

19 uniós szabályokat. tagállam számára cikk 5 bekezdés (5) A pályázati felhívásról szóló értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé. (5) A pályázati felhívásról szóló értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé. Az Európai Unió Hivatalos Lapja megfelelı rovatot hoz létre a földi kiszolgálásra vonatkozó pályázati felhívás számára cikk 6 a bekezdés (új) (6a) Amennyiben egy pályázati felhívásra nem érkezik kellı számú válasz a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelı földi kiszolgálóktól, az illetékes hatóságnak a korábbi pályázati felhívás lezárását követıen 48 hónapon belül új pályázati felhívást kell közzétennie cikk 8. cikk 8. cikk Minısítési eljárás Minısítési eljárás (1) A pályázatot kiíró hatóság a minısítési eljárásban ellenırzi, hogy a pályázó megfelel-e a minimumfeltételeknek. A minimumfeltételeket a pályázatot kiíró hatóság a repülıtér-használók bizottságával és a repülıtér irányító hatóságával ha az eltér a pályázatot kiíró hatóságtól való konzultációt követıen határozza meg. (2) A minimumfeltételek körébe kell a következıknek tartozniuk: (1) A pályázatot kiíró hatóság a minısítési eljárásban ellenırzi, hogy a pályázó megfelel-e a minimumfeltételeknek. A minimumfeltételeket a pályázatot kiíró hatóság a repülıtér-használók bizottságával és a repülıtér irányító hatóságával ha az eltér a pályázatot kiíró hatóságtól való konzultációt követıen határozza meg. (2) A minimumfeltételek körébe kell a következıknek tartozniuk: a) a kérelmezı rendelkezik a IV. fejezet a) a kérelmezı rendelkezik a IV. fejezet

20 szerinti jóváhagyási eljárásoknak megfelelıen kiadott, érvényes jóváhagyással; b) a kérelmezı igazolja a vonatkozó rendelkezések és szabályok beleértve az irányadó munkajogi jogszabályokat, kollektív szerzıdéseket, a repülıtér magatartási kódexét és a repülıtér minıségi követelményeit teljesítésére vonatkozó képességét és írásban kötelezettséget vállal azok alkalmazására. (3) A pályázatot kiíró hatóság elıválogatja a minısítési eljárás feltételeinek megfelelı pályázókat. szerinti jóváhagyási eljárásoknak megfelelıen kiadott, érvényes jóváhagyással; b) a kérelmezı igazolja a vonatkozó rendelkezések és szabályok beleértve az irányadó munkajogi jogszabályokat, a repülıtér magatartási kódexét és a repülıtér minıségi követelményeit teljesítésére vonatkozó képességét és írásban kötelezettséget vállal azok alkalmazására. A kérelmezınek és az alvállalkozóknak kötelezettséget kell vállalniuk a mindenkori reprezentatív kollektív szerzıdések alkalmazására is. (3) A pályázatot kiíró hatóság elıválogatja a minısítési eljárás feltételeinek megfelelı pályázókat cikk 9. cikk 9. cikk Az odaítélési eljárás Az odaítélési eljárás (1) Az odaítélési eljárás során a pályázatot kiíró hatóság az elıválogatáson megfelelt pályázók közül kiválaszt egy kiszolgálót, és a jóváhagyást a repülıtér-használók bizottságával és a repülıtér irányító hatóságával ha az eltér a pályázatot kiíró hatóságtól való konzultációt követıen ennek a kiszolgálónak ítéli oda. (2) A kiszolgáló számára a kérelmezık pályázatainak az odaítélési feltételek listájával való összevetése alapján ítélik oda a jóváhagyást. Az odaítélési feltételeknek a tárgykörhöz tartozónak, objektívnek, átláthatónak és (1) A repülıtér irányító testülete az eljárás alapjaként elkészíti a pályázati dokumentációt, amelyben egyértelmően meghatározza a repülıtéren elıírt minimumkövetelményeket, a reprezentatív menetrendet és a pályázat vonatkozási idıszakára vonatkozó forgalmi elırejelzéseket. Az odaítélési eljárás során a pályázatot kiíró hatóság az elıválogatáson megfelelt pályázók közül kiválaszt egy kiszolgálót, és a jóváhagyást a repülıtér-használók bizottságával és a repülıtér irányító hatóságával ha az eltér a pályázatot kiíró hatóságtól való konzultációt követıen ennek a kiszolgálónak ítéli oda. (2) A kiszolgáló számára a kérelmezık pályázatainak az odaítélési feltételek listájával való összevetése alapján ítélik oda a jóváhagyást. Az odaítélési feltételeknek a tárgykörhöz tartozónak, objektívnek, átláthatónak és

21 megkülönböztetéstıl mentesnek kell lenniük. Az odaítélési feltételeket a pályázatot kiíró hatóság a repülıtérhasználók bizottságával és a repülıtér irányító hatóságával ha az eltér a pályázatot kiíró hatóságtól való konzultációt követıen határozza meg. (3) Az odaítélési feltételek körébe kell a következıknek tartozniuk: a) az üzleti terv következetessége és valószínősége, a modellköltség-számítások értékelése alapján; b) a mőveletek minıségi szintje, reprezentatív menetrend alapján értékelve, beleértve adott esetben a személyzet és berendezések hatékony kihasználását, a poggyász és árufeladás legkésıbbi idıpontját, a csomag- és áruszállítási idıt és a leghosszabb átfutási idıket; c) a dologi erıforrások megfelelısége, a berendezések rendelkezésre állása és környezetkímélı mivolta szempontjából; d) a humánerıforrások megfelelısége, a munkavállalók szakmai gyakorlata és a képzési/minısítési program megfelelısége szempontjából; e) az információs és kommunikációs technológiák minısége; megkülönböztetéstıl mentesnek kell lenniük. Az odaítélési feltételeket a pályázatot kiíró hatóság a repülıtérhasználók bizottságával és a repülıtér irányító hatóságával ha az eltér a pályázatot kiíró hatóságtól egyetértésben határozza meg. (2a) A kérelmezıknek részletes listát kell benyújtaniuk mindazon konkrét feladatokról, amelyeket alvállalkozásba adnak vagy adhatnak, és amelyek nem kapcsolódnak a fıtevékenységhez. (3) Az odaítélési feltételek körébe kell a következıknek tartozniuk: a) az üzleti terv következetessége és valószínősége az elsı három évre vonatkozóan, a modellköltség-számítások értékelése alapján; b) a mőveletek minıségi szintje, reprezentatív menetrend alapján értékelve, beleértve adott esetben a személyzet és berendezések hatékony kihasználását, a poggyász és árufeladás legkésıbbi idıpontját, a csomag- és áruszállítási idıt és a leghosszabb átfutási idıket; c) a dologi erıforrások megfelelısége, a berendezések rendelkezésre állása, a vonatkozó környezetvédelmi elıírások betartása és a berendezések üzemképes állapota szempontjából; d) a humánerıforrások megfelelısége, a munkavállalók szakmai gyakorlata, a képzési/minısítési program és a személyzet e rendelet 12. cikkével összhangban való áthelyezése esetén is a tisztességes foglalkoztatási és munkakörülmények, valamint a vonatkozó reprezentatív kollektív szerzıdés szempontjából; e) az információs és kommunikációs technológiák minısége; f) a szervezeti tervezés minısége; f) a szervezeti tervezés minısége; g) környezeti teljesítmény. g) a biztonsági elıírásoknak való teljes megfelelés biztosítása érdekében valamely elismert biztonsági audit sikeres

22 (4) Az odaítélési feltételek relatív súlyát a pályázati felhívásban és a vonatkozó dokumentációban is meg kell adni. Minden egyes odaítélési kritériumra megfelelı legnagyobb szórású ponttartományt kell alkalmazni. A pályázatot kiíró hatóság megszabhatja azt a legalacsonyabb pontszámot, amelyet a sikeres pályázónak egy adott odaítélési feltétel vonatkozásában el kell érnie. A legkisebb pontszám meghatározásának megkülönböztetésmentesen kell érvényesülnie és azt a pályázati felhívásban és a vonatkozó dokumentációban egyértelmően meg kell adni. A pályázatot kiíró hatóság a pályázati felhívásban megadottak közül odaítélési feltételt nem törölhet, újat nem vehet fel és az eredetileg megadott feltételeket nem oszthatja részekre. (5) Az adott repülıtéren történı földi kiszolgálás tekintetében a jóváhagyást annak a pályázónak kell odaítélni, amely a legmagasabb pontszámot érte el, és egyben elérte az egyes odaítélési feltételek tekintetében szükséges minimális pontszámot. (6) A harmadik feleknek történı földi kiszolgálásra pályázó vagy saját kiszolgálást végzı repülıtér-használókkal az odaítélési eljárásban nem kell konzultálni. (7) A pályázatot kiíró hatóság biztosítja, hogy az odaítélı határozatot és annak indokolását nyilvánosságra hozzák. lefolytatása; (4) Az odaítélési feltételek relatív súlyát a pályázati felhívásban és a vonatkozó dokumentációban is meg kell adni. Minden egyes odaítélési kritériumra megfelelı legnagyobb szórású ponttartományt kell alkalmazni. A pályázatot kiíró hatóság megszabhatja azt a legalacsonyabb pontszámot, amelyet a sikeres pályázónak egy adott odaítélési feltétel vonatkozásában el kell érnie. A legkisebb pontszám meghatározásának megkülönböztetésmentesen kell érvényesülnie és azt a pályázati felhívásban és a vonatkozó dokumentációban egyértelmően meg kell adni. A pályázatot kiíró hatóság a pályázati felhívásban megadottak közül odaítélési feltételt nem törölhet, újat nem vehet fel és az eredetileg megadott feltételeket nem oszthatja részekre. (5) Az adott repülıtéren történı földi kiszolgálás tekintetében a jóváhagyást annak a pályázónak kell odaítélni, amely a legmagasabb pontszámot érte el, és egyben elérte az egyes odaítélési feltételek tekintetében szükséges minimális pontszámot. (6) A harmadik feleknek történı földi kiszolgálásra pályázó vagy saját kiszolgálást végzı repülıtér-használókkal az odaítélési eljárásban nem kell konzultálni. (7) A pályázatot kiíró hatóság biztosítja, hogy az odaítélı határozatot és annak indokolását nyilvánosságra hozzák cikk 2 bekezdés (2) A földi kiszolgálónak a pályázati felhívásban megadott kezdı idıponttól számított egy hónapon belül kell a szolgáltatásnyújtást megkezdenie. A pályázatot kiíró hatóság kellıen indokolt (2) A földi kiszolgálónak a pályázati felhívásban megadott kezdı idıponttól számított egy hónapon belül kell a szolgáltatásnyújtást megkezdenie. A pályázatot kiíró hatóság kellıen indokolt

23 esetben, a földi kiszolgáló szolgáltató kérésére és a repülıtér-használók bizottságával folytatott konzultációt követıen ezt az idıtartamot legfeljebb hat hónapra meghosszabbíthatja. Ezen idıtartam lejártával a jóváhagyás érvényét veszti. esetben, a földi kiszolgáló szolgáltató kérésére és a repülıtér-használók bizottságával folytatott konzultációt követıen ezt az idıtartamot legfeljebb öt hónapra meghosszabbíthatja. Ha a pályázati felhívásban megadott kezdı idıponttól számított hat hónapon belül a szolgáltató nem kezdte meg tevékenységét, és az erre vonatkozó szándékát sem tudja bizonyítani, a pályázatot kiíró hatóság érvénytelenítheti a jóváhagyást. Ebben az esetben a tagállamok pénzügyi szankciókkal sújthatják a földi kiszolgálót, és a jóváhagyást a 9. cikk (5) bekezdésével összhangban a második legmagasabb pontszámot elérı szolgáltatónak ítélhetik oda cikk 4 bekezdés (4) Ha a földi kiszolgáló ezen idıtartam leteltét megelızıen beszünteti azt a tevékenységét, amelyre jóváhagyták, úgy azt a 7., 8., 9. cikkben és e cikkben ismertetett kiválasztási eljárással kiválasztott szolgáltatóval kell felváltani. A tevékenységét beszüntetı szolgáltatónak elıre a repülıtér elhagyása elıtt legalább hat hónappal értesítenie kell a pályázatot kiíró érintett hatóságot a tevékenysége beszüntetésére vonatkozó szándékáról. A szolgáltatóra ha vis maior fennállását nem tudja igazolni pénzügyi szankció róható ki, ha nem értesíti megfelelı idıvel korábban a pályázatot kiíró hatóságot. (4) Ha a földi kiszolgáló ezen idıtartam leteltét megelızıen beszünteti azt a tevékenységét, amelyre jóváhagyást kapott, úgy azt a 7., 8., 9. cikkben és e cikkben ismertetett kiválasztási eljárással kiválasztott szolgáltatóval kell felváltani. A tevékenységét beszüntetı szolgáltatónak elıre a repülıtér elhagyása elıtt legalább hat hónappal értesítenie kell a pályázatot kiíró érintett hatóságot a tevékenysége beszüntetésére vonatkozó szándékáról. A szolgáltatóra ha vis maior fennállását nem tudja igazolni pénzügyi szankció róható ki, ha nem értesíti legalább hat hónappal elıre a pályázatot kiíró hatóságot cikk 1 bekezdés b a pont (új) ba) ha az adott vállalkozás eleget tesz a jóváhagyási eljárásokról szóló IV.

24 fejezetben felsorolt feltételeknek cikk 2 bekezdés (2) Ha a repülıtér (1) bekezdésnek megfelelıen földi kiszolgálást végzı irányító testülete már nem felel meg az (1) bekezdés követelményeinek, ez a szolgáltató a cikkben megállapított kiválasztási eljárás lefolytatása nélkül öt évig tovább nyújthat földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat. Az ötéves idıszak végén a szolgáltató megfelelı idıvel elıre, legalább az ötéves idıszak lejárata elıtt hat hónappal értesíti a pályázatot kiíró hatóságot. A szolgáltatóra ha vis maior fennállását nem tudja igazolni pénzügyi szankció róható ki, ha nem értesíti megfelelı idıvel korábban a pályázatot kiíró hatóságot. Ha a szolgáltató tevékenységét az ötéves idıszak lejárata elıtt beszünteti, a 10. cikk (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni. (2) Ha a repülıtér (1) bekezdésnek megfelelıen földi kiszolgálást végzı irányító testülete már nem felel meg az (1) bekezdés követelményeinek, ez a szolgáltató a cikkben megállapított kiválasztási eljárás lefolytatása nélkül három évig tovább nyújthat földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat. A hároméves idıszak végén a szolgáltató megfelelı idıvel elıre, legalább az ötéves idıszak lejárata elıtt hat hónappal értesíti a pályázatot kiíró hatóságot. A szolgáltatóra ha vis maior fennállását nem tudja igazolni pénzügyi szankció róható ki, ha nem értesíti megfelelı idıvel korábban a pályázatot kiíró hatóságot. Ha a szolgáltató tevékenységét a hároméves idıszak lejárata elıtt beszünteti, a 10. cikk (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni cikk cím A munkavállalók jogainak védelme a személyzetnek piaci korlátozás alá esı szolgáltatások esetében való átvételekor A munkavállalók jogainak védelme a személyzet átvételekor cikk 1 bekezdés (1) Ez a cikk csak azokra a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek vonatkozásában az érintett tagállam a szolgáltatók létszámát a (1) Ez a cikk azokra a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek vonatkozásában az érintett tagállam a szolgáltatók létszámát a 6. vagy

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0036 EK/Egyiptom közötti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE PE-CONS No/YY 2013/0063(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról AZ EURÓPAI

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 14.4.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára ISSAI 40 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Minıségirányítás a legfıbb

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. július 6. keddi ülés P7_TA-PROV(2010)07-06 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.887 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

L 92/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3.

L 92/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. L 92/12 Az urópai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. A BIZOTTSÁG 304/2008/K RNDLT (2008. április 2.) az urópai Parlament és a Tanács 842/2006/K rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben