Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára"

Átírás

1 ISSAI 40 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

2 INTOSAI SZAKMAI STANDARDOK BIZOTTSÁG PSC TITKÁRSÁG RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 P.F KOPPENHÁGA K DÁNIA TEL.: FAX: INTOSAI Fıtitkárság - RECHNUNGSHOF (osztrák számvevıszék) DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 A-1033 Bécs AUSZTRIA Tel.: ++43 (1) Fax: ++43 (1) HONLAP: A jelen ISSAI a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyossági Standardok Testülete (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) által kidolgozott és a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Accountants - IFAC) által 2008 decemberében közzétett 1. témaszámú nemzetközi minıségellenırzési standardot (ISQC 1) veszi alapul. Felhasználása az IFAC engedélyével történt. Fordította: EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Lektorálta: Az Állami Számvevıszék Módszertani Bizottságának Terminológiai és Fordításlektorálási Munkacsoportja (2011. szeptember) 2

3 1 Bevezetés A jelen dokumentum célja, hogy segítse a legfıbb ellenırzı intézményeket egy olyan megfelelı minıségirányítási rendszer kialakításában és fenntartásában, amely munkájuk minden területére kiterjed. Ez a dokumentum segítséget nyújt a legfıbb ellenırzı intézmények számára egy olyan minıségirányítási rendszer megtervezéséhez, amely megfelel felhatalmazásuknak és körülményeiknek, és amellyel a munkájuk minıségét fenyegetı kockázatok kezelhetık. A legfıbb ellenırzı intézmények elıtt álló egyik legnagyobb kihívás, hogy ellenırzéseiket és egyéb feladataikat mindig magas színvonalon végezzék. A legfıbb ellenırzı intézmények által végzett munka minısége kihat elismertségükre és hitelességükre, és alapvetıen befolyásolja azon képességüket, hogy teljesítsék felhatalmazásukat. Annak érdekében, hogy egy minıségirányítási rendszer eredményesen mőködjön, a jelen útmutatásban vázolt módon részét kell, hogy képezze a legfıbb ellenırzı intézmény stratégiájának, kultúrájának, mőködési elveinek, valamint eljárásainak. Így ahelyett, hogy különálló folyamat lenne a jelentéskészítést követıen, a minıség iránti követelmény beépül az egyes legfıbb ellenırzı intézmények munkájába és jelentéseik elkészítésének folyamatába is. A jelen dokumentum a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Standardjai (ISSAI-k) keretrendszerének egyik alkotó eleme. A jelen ISSAI-ban nyújtott útmutatás más ISSAI-kkal együtt használandó. Saját felhatalmazásuk, szervezetük, kockázataik és az általuk végzett munka jellegének tükrében az egyes legfıbb ellenırzı intézmények önmaguk képesek a leginkább megítélni, hogy miként hajtsák végre ezt az útmutatást. 2 Az ISSAI 40 hatálya Az ISSAI 40 a nemzetközi minıségirányítási 1 standard, az ISQC 1 2 alapelveire épül, olyan szükséges módosításokkal, hogy azokat a legfıbb ellenırzı intézményeknél alkalmazni lehessen. Bár az ISQC 1 tartalmaz kifejezetten a közszférát ellenırzı szervezetekkel kapcsolatos kérdéseket és sok szempontból a legfıbb ellenırzı intézmények esetében is megfelelı, az alapelvek csak bizonyos értelmezést követıen alkalmazhatók a legfıbb ellenırzı intézményeknél. Az ISSAI 40 a legfıbb ellenırzı intézmények felhatalmazását tükrözi, amely gyakran szélesebb körő, mint a könyvvizsgálóké. Az ISSAI 40 útmutatást nyújt a legfıbb ellenırzı intézmények részére, amelynek segítségével az ISQC 1 alapelveit felhatalmazásuknak és mőködési körülményeiknek megfelelıen tevékenységük teljes körére alkalmazhatják. A jelen dokumentum olyan minıségirányítási intézkedéseket körvonalaz, amelyek döntı szerepet játszanak abban, hogy az ellenırzéseket magas színvonalon lehessen elvégezni a közszféra környezetében. Az ISSAI 40 követelményeit úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a legfıbb ellenırzı intézmények igényeinek, miközben általános célja és alapelvei összhangban állnak az ISQC 1-gyel. Az ISSAI 40 követelményei tehát nem azonosak az ISQC 1 követelményeivel. 1 A lektorok megjegyzése: Az ISQC 1 magyar nyelvő, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara (MKK) által közzétett szövegét az ISSAI 40 fordítása során szó szerint, dılt betővel, idézıjelben beidézzük, mely a quality control kifejezést minıségellenırzésnek nevezi, ezzel szemben az ISSAI 40 magyar nyelvő szövege ugyanerre a minıségirányítás kifejezést használja. 2 Az 1. témaszámú Minıségellenırzés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében címő nemzetközi minıségellenırzési standard, Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC). 3

4 Az ISQC 1 alapelveit elfogadva és azokból kiindulva az ISSAI 40 átfogó keretrendszert hoz létre a legfıbb ellenırzı intézmények minıségirányításához. Ennek a keretrendszernek az a rendeltetése, hogy a legfıbb ellenırzı intézmények valamennyi tevékenységét (azaz a pénzügyi ellenırzést, a megfelelıségi ellenırzést, a teljesítmény-ellenırzést és a legfıbb ellenırzı intézmények egyéb tevékenységeit) felölelı minıségirányítási rendszerre alkalmazzák. Az ISSAI 40 a legfıbb ellenırzı intézmény egészére alkalmazandó, az ellenırzés minıségére vonatkozó szervezeti szempontokra összpontosít. Az ISSAI 40 továbbá olyan keretrendszert képez, amely kiegészíti az INTOSAI egyéb útmutatásait, így az egyes megbízások (a legfıbb ellenırzı intézmény esetében például egy adott pénzügyi ellenırzés, megfelelıségi ellenırzés, teljesítményellenırzés vagy a legfıbb ellenırzı intézmény egyéb feladatai) szintjén mőködı minıségirányításra vonatkozóakat is. Az egyes megbízások szintjén történı minıségkontrollra vonatkozó útmutatások az alábbi dokumentumokban találhatóak meg: ISSAI (Útmutatók a pénzügyi ellenırzéshez); [az ISSAI 1000, ISSAI 1220 és ISSAI 1620 a pénzügyi ellenırzésekre vonatkozóan ad útmutatást]. ISSAI (Útmutatók a teljesítmény-ellenırzéshez); [az ISSAI fejezete a teljesítmény-ellenırzésekre vonatkozóan ad útmutatást]. ISSAI (Útmutatók a megfelelıségi ellenırzéshez). [az ISSAI fejezete és az ISSAI fejezete a megfelelıségi ellenırzésekre vonatkozóan ad útmutatást]. Amennyiben egy legfıbb ellenırzı intézmény nyilatkozni kíván arról, hogy megfelel az ISQC 1-nek (és a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak ISA), figyelembe kell vennie az ISQC 1 követelményeit. A nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazására vonatkozó követelményeket a pénzügyi ellenırzési útmutatók írják le. Az ISQC 1 elérhetı az alábbi honlapon: Auditing Handbook A007 ISQC 1.pdf Az ISQC 1-ben szereplı egyes kifejezéseket a legfıbb ellenırzı intézmények szempontjából értelmezni kell. Ezen kifejezések értelmezését a jelen dokumentum 7. fejezete tartalmazza. 3 Az ISQC 1 áttekintése Az ISQC 1 egy adott társaság azon feladataival foglalkozik, amelyek a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára és átvilágítására, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó minıségellenırzési rendszerével függnek össze. Az ISQC 1 szerint A társaság célja olyan minıségellenırzési rendszer létrehozása és fenntartása, amely kellı bizonyosságot nyújt számára arra, hogy: a társaság és a munkatársak megfelelnek a szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek, továbbá 4

5 a társaság vagy a megbízásért felelıs partner által kiadott jelentések az adott körülmények között megfelelıek. 3. Az ISSAI 40-ben vázolt keretrendszer ugyanezt a célt kívánja szolgálni, igazodva az egyes legfıbb ellenırzı intézmények felhatalmazásához és mőködési körülményeihez. 4 Mi a minıségirányítási rendszer? Az ISSAI 40 az ISQC 1-ben körvonalazott minıségirányítási keretrendszer elemeit használja fel. Az ISSAI 40 ezenfelül figyelembe veszi a közszféra ellenırzési környezetében különösen lényeges kérdéseket is, amelyek hatással vannak egy legfıbb ellenırzı intézmény minıségirányítási rendszerére. Az ISQC 1 szerint a minıségirányítási rendszer az alábbi elemeket foglalja magában: (c) (d) (e) (f) a vezetés minıségért való felelıssége a társaságon belül; releváns etikai követelmények; ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások elfogadása és megtartása; emberi erıforrások; a megbízás teljesítése; és figyelemmel kísérés. A fenti elemek mellett az ISQC 1 hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a társaság dokumentálja minıségirányítási irányelveit és eljárásait, és ezeket megismertesse a társaság munkatársaival. A minıségirányítási rendszer ISQC 1-ben felsorolt elemei a legfıbb ellenırzı intézmény tevékenységének teljes körére alkalmazandók (ami szélesebb lehet, mint az ISQC 1-ben szereplı megbízások fogalma). Ezért a legfıbb ellenırzı intézményeknek minıségirányítási rendszerük megtervezésekor figyelembe kell venniük az ISQC 1-ben meghatározott alapelveket. Elsıdleges célként minden legfıbb ellenırzı intézménynek mérlegelnie kell az általa végzett munka minıségét érintı kockázatokat, és olyan minıségirányítási rendszert kell kialakítania, amely megfelelıen kezeli ezeket. A minıséggel kapcsolatos kockázatok össszefüggnek az egyes legfıbb ellenırzı intézmények felhatalmazásával és feladataival, valamint mőködési feltételeivel és környezetével. Ezek a kockázatok a legfıbb ellenırzı intézményi tevékenység különbözı területein merülhetnek fel. Minıséggel kapcsolatos kockázat merülhet fel például a szakmai ítéletalkotás, az elvek és eljárások kialakítása és végrehajtása során, vagy a legfıbb ellenırzı intézmény által a munkája eredményeinek közlésére használt kommunikációs eszközök kapcsán. Egy minıségirányítási rendszer fenntartása folyamatos figyelemmel kísérést (nyomon követést) és a folyamatos fejlesztés melletti elkötelezettséget igényel. 5 Az ISSAI 40 felépítése Az ISSAI pontja minden egyes, az ISQC 1-ben meghatározott elemet azonos szerkezetben mutat be, az alábbiak szerint: az ISQC 1-ben szereplı alapelv; a legfıbb ellenırzı intézményekre adaptált alapelv; útmutatás az adaptált alapelv alkalmazásához a legfıbb ellenırzı intézmények számára. 3 ISQC 1, 11. bekezdés 5

6 6 A legfıbb ellenırzı intézmények minıségirányítási keretrendszere 1. elem: A vezetés felelıssége a legfıbb ellenırzı intézményen belüli minıségért ISQC 1 alapelv: A társaságnak olyan belsı kultúrát szorgalmazó politikákat és eljárásokat kell kidolgoznia, amely annak elismerésére épül, hogy a minıség elengedhetetlen a megbízások végrehajtásánál. Az ilyen politikáknak és eljárásoknak elı kell írniuk a társaság ügyvezetı igazgatója (vagy annak megfelelı szintő vezetıje) számára, vagy adott esetben, a társaság partnerekbıl álló igazgatósága (vagy annak megfelelı szintő testülete) számára a minıségellenırzési rendszerért való végsı felelısség felvállalását 4. A legfıbb ellenırzı intézményekre adaptált alapelv A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan belsı kultúrát elımozdító irányelveket és eljárásokat kell kidolgoznia, amely annak elismerésére épül, hogy a minıség biztosítása elengedhetetlen minden feladata végrehajtásánál. Ezeket az irányelveket és eljárásokat a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıjének kell meghatároznia, aki általános felelısséggel tartozik a minıségirányítási rendszerért. Útmutatás az adaptált alapelv alkalmazásához a legfıbb ellenırzı intézmények számára A legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje a legfıbb ellenırzı intézmény felhatalmazásától és körülményeitıl függıen lehet egy személy vagy egy testület. A legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje általános felelısséggel tartozik a legfıbb ellenırzı intézmény minden tevékenyégének minıségéért 5. A legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje a minıségirányítási rendszer mőködtetését olyan személy vagy személyek hatáskörébe utalhatja, akik a munkakör betöltéséhez elegendı és megfelelı tapasztalattal rendelkeznek. A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan intézményi kultúra kialakítására kell törekednie, amely a legfıbb ellenırzı intézmény egészére kiterjedıen elismeri és jutalmazza a magas színvonalú munkát. E kultúra megvalósítása érdekében a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıjének megfelelı vezetıi légkört 6 kell kialakítania, amelyben a minıség is hangsúlyos szerepet kap a teljes számvevıszéki tevékenység, azon belül a külsı szervezet által szerzıdéses alapon ellátott feladatok vonatkozásában is. Emellett az ilyen kultúra nagyban függ a legfıbb ellenırzı intézmény valamennyi vezetıi szintjének világos, következetes, gyakori, a minıség fontosságát hangsúlyozó intézkedéseitıl is. A legfıbb ellenırzı intézménynek stratégiájában a minıség elsıdlegességére kell a hangsúlyt helyeznie munkája minden területén, hogy sem politikai, sem gazdasági vagy más szempontok ne befolyásolják az általa végzett munka minıségét. A legfıbb ellenırzı intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy megismertesse a minıségirányítási irányelveket és eljárásokat a legfıbb ellenırzı intézmény munkatársaival és a legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felekkel, valamint világossá tegye azokat számukra. 4 ISQC 1, 18. bekezdés 5 Az ISSAI 20 Az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelvei 5. alapelvével összhangban. 6 A felsıvezetıi légkör és az ellenırzési minıség Transznacionális ellenıri bizottság, Társaságok fóruma, Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (2007. december) 6

7 A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy a minıségirányítási rendszer fenntartásához elegendı forrás álljon rendelkezésre. 2. elem: Etikai követelmények ISQC 1 alapelv: A társaságnak olyan politikákat és eljárásokat kell kialakítania, amelyek kellı bizonyosságot nyújtanak számára arra, hogy a társaság és munkatársai megfelelnek a releváns etikai követelményeknek 7. A legfıbb ellenırzı intézményekre adaptált alapelv A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan irányelveket és eljárásokat kell kialakítania, amelyek kellı bizonyosságot nyújtanak arról, hogy az intézmény és minden munkatársa, valamint a legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felek is megfelelnek a vonatkozó etikai követelményeknek. Útmutatás az adaptált alapelv alkalmazásához a legfıbb ellenırzı intézmények számára A legfıbb ellenırzı intézménynek hangsúlyozna kell annak fontosságát, hogy feladatai elvégzése során megfeleljen a vonatkozó etikai követelményeknek. A legfıbb ellenırzı intézmény minden munkatársának, valamint a legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött feleknek az etikai elvárásoknak megfelelı magatartást kell tanúsítaniuk. A legfıbb ellenırzı intézmény vezetıjének és a legfıbb ellenırzı intézmény felsı vezetésének példát kell mutatnia az etikai elvárásoknak megfelelı magatartás tekintetében. A vonatkozó etikai követelményeknek magukban kell foglalniuk az adott legfıbb ellenırzı intézmény mőködésére irányadó törvényi és szabályozási keretrendszer által meghatározott követelményeket is. A legfıbb ellenırzı intézményekre vonatkozó etikai követelmények magukban foglalhatják vagy alapul vehetik az INTOSAI Etikai Kódexét (ISSAI 30) vagy az IFAC etikai követelményeit az adott legfıbb ellenırzı intézmény felhatalmazásának, körülményeinek, valamint szakmai állománya körülményeinek megfelelıen. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell az ISSAI 30-ban meghatározott irányelvek és eljárások kialakítását, amelyek alkalmasak a szakmai etikai alapelvek érvényesítésére. Ezek az etikai alapelvek az alábbiak: tisztesség; függetlenség, tárgyilagosság és pártatlanság; szakmai titoktartás; valamint szakmai hozzáértés. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy a megfelelı titoktartási megállapodások az intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felekre is vonatkozzanak. A legfıbb ellenırzı intézménynek mérlegelnie kell olyan írásbeli nyilatkozatok használatát, amelyekkel a munkatársak elismerik, hogy megfelelnek az intézmény etikai követelményeinek. 7 ISQC 1, 20. bekezdés 7

8 (c) A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell olyan irányelvek és eljárások kialakítását, amelyek révén a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje idıben értesül az etikai követelmények megsértésérıl, és amelyek lehetıvé teszik a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje számára, hogy megtegye a megfelelı lépéseket az adott ügy megoldásához. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell olyan irányelvek és eljárások kialakítását, amelyek révén a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje, minden munkatársa és a legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felek megırzik függetlenségüket. (a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl további útmutatásért lásd: Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10, valamint A legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségére vonatkozó INTOSAI útmutató és jó gyakorlatok ISSAI 11). A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy - ahol ez lényeges, - rendelkezésre álljanak az ellenırzéssel foglalkozó, kulcspozícióban lévı munkatársak rotációjának fontosságát hangsúlyozó irányelvek és eljárások az ellenırzött szervezettel kialakított túl szoros kapcsolat kockázatának csökkentése érdekében. A legfıbb ellenırzı intézmény fontolóra vehet a fenti kockázatot csökkentı egyéb intézkedéseket is. 3. elem: Megbízások elfogadása és folyamatos fenntartása ISQC 1 alapelv: A társaságnak az ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások elfogadására és megtartására vonatkozóan olyan politikákat és eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy kellı bizonyosságot nyújtsanak a társaság számára arra, hogy csak olyan ügyfeleket és megbízásokat fogad majd el vagy tart majd meg, amelyeknél a társaság: (c) képes a megbízás végrehajtására, és rendelkezik ehhez a megfelelı képességekkel, beleértve az idıt és az erıforrásokat is, meg tud felelni a releváns etikai követelményeknek, valamint figyelembe vette az ügyfél tisztességét, és nincs olyan információ a birtokában, amely arra a következtetésre vezetné, hogy az ügyfél nem tisztességes 8. A legfıbb ellenırzı intézményekre adaptált alapelv A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan irányelveket és eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek kellı bizonyosságot nyújtanak számára arról, hogy csak olyan ellenırzéseket és egyéb feladatokat hajtson végre, amelyek esetében: (c) rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakmai hozzáértéssel és az ennek megfelelı képességekkel, beleértve az idıt és az erıforrásokat is; meg tud felelni a vonatkozó etikai követelményeknek; valamint mérlegelte az ellenırzött szervezet integritásával kapcsolatos kérdéseket, és a minıség szempontjából felmerülı kockázatok kezelésének módját. Az irányelveknek és eljárásoknak minden egyes legfıbb ellenırzı intézmény vonatkozásában tükrözniük kell az általa végzett feladatok teljes körét. Sok esetben a legfıbb ellenırzı intézmény nem rendelkezik teljes szabadsággal az általa elvégzendı feladatok megválasztása tekintetében. A legfıbb ellenırzı intézmények munkája az alábbi három nagyobb kategória egyikébe tartozik: 8 ISQC 1, 26. bekezdés 8

9 A törvényi felhatalmazásuk és egyéb jogszabályok alapján megkövetelt feladatok, amelyeket kötelesek elvégezni; A törvényi felhatalmazásukban elıírt feladatok, amelyek esetében azonban rendelkeznek a feladat idızítésére, hatókörére és/vagy jellegére vonatkozó mérlegelési jogkörrel; Választható feladatok. Útmutatás az adaptált alapelv alkalmazásához a legfıbb ellenırzı intézmények számára A legfıbb ellenırzı intézménynek minden ellenırzés és egyéb feladat tekintetében olyan eljárásokat kell kialakítania, amelyek alkalmasak a munka elvégzésébıl fakadó, a minıség szempontjából felmerülı kockázatok felmérésére. Ezek az eljárások különbözıek lehetnek, az adott feladat jellegétıl függıen. A legfıbb ellenırzı intézmény általában korlátozott forrásokkal mőködik. A legfıbb ellenırzı intézménynek figyelemmel kell lennie a munkaprogramjára és mérlegelnie kell, hogy rendelkezik-e az adott feladatok kívánt minıségő elvégzéséhez szükséges erıforrásokkal. Ennek érdekében a legfıbb ellenırzı intézménynek a minıségi követelményeket szem elıtt tartva rangsorolnia kell feladatait. Amennyiben az erıforrások elégtelensége a minıség szempontjából kockázatot jelent, a legfıbb ellenırzı intézménynek rendelkeznie kell olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje, vagy adott esetben a törvényhozás, illetve a legfıbb ellenırzı intézmény költségvetését meghatározó szervezet értesüljön az erıforráshiányról. A legfıbb ellenırzı intézménynek meg kell vizsgálnia, hogy a függetlenségével kapcsolatban fennáll-e az ISSAI 10 szerinti lényeges kockázat. Ha ilyen kockázat fennáll, a legfıbb ellenırzı intézménynek meg kell határoznia és dokumentálnia kell a kockázatokkal kapcsolatos válaszlépések tervezett módját, emellett gondoskodnia kell egy megfelelıen dokumentált jóváhagyási eljárás meglétérıl. Abban az esetben, ha az ellenırzött szervezet integritásával kapcsolatban kétségek merülnek fel, a legfıbb ellenırzı intézménynek mérlegelnie kell azokat a kockázatokat, amelyek a munkatársak képességeibıl, a rendelkezésre álló források nagyságából és az egyéb, az ellenırzött intézménynél esetlegesen felmerülı etikai problémákból erednek, és azokra válaszlépéseket kell tennie. A legfıbb ellenırzı intézménynek figyelembe kell vennie a mérlegelési jogkörébe tartozó feladatok elvállalásával és folyamatos fenntartásával kapcsolatos eljárásokat, ezen belül a szerzıdéses alapon külsı szervezet által ellátott feladatokat is. Ha a legfıbb ellenırzı intézmény a feladat elvégzése mellett dönt, akkor gondoskodnia kell e döntés megfelelı szintő jóváhagyásáról a legfıbb ellenırzı intézményen belül, valamint az esetleges kockázatok értékelésérıl és kezelésérıl. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy kockázatkezelési eljárásai megfelelıek legyenek a munka elvégzése során felmerülı kockázatok csökkentésére. A kockázatokat a szervezet többek között az alábbi módokon kezelheti: az elvégzendı munka gondos körülhatárolásával; magasabb beosztású/tapasztaltabb munkatársak kijelölésével; vagy az elvégzett feladatok kiterjedtebb, minıség szempontú felülvizsgálatával a jelentés kibocsátását megelızıen. A legfıbb ellenırzı intézménynek mérlegelnie kell, hogy jelentéseiben közzétesz-e olyan konkrét eseményeket, körülményeket, amelyek alapján egyébként úgy döntött volna, hogy nem vállalja el az ellenırzést vagy más feladatot. 9

10 (d) 4. elem: Emberi erıforrások ISQC 1 alapelv: A társaságnak olyan politikákat és eljárásokat kell kialakítania, amelyek kellı bizonyosságot nyújtanak számára arra, hogy elegendı olyan munkatársa van, aki rendelkezik azokkal a képességekkel és kompetenciával, valamint azzal az etikai alapelvek melletti elkötelezettséggel, amely szükséges: a megbízásoknak a szakmai standardok, valamint a jogi és szabályozási követelmények szerinti végrehajtásához, és ahhoz, hogy a társaság vagy a megbízásért felelıs partnerek képessé váljanak arra, hogy a körülményeknek megfelelı jelentéseket bocsássanak ki. 9 A legfıbb ellenırzı intézményekre adaptált alapelv A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan irányelveket és eljárásokat kell kialakítania, amelyek kellı bizonyosságot nyújtanak számára arról, hogy elegendı olyan erıforrása van (munkatársak és adott esetben a legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felek), akik rendelkeznek a megfelelı szakmai hozzáértéssel és képességgel, valamint azzal az etikai alapelvek iránti elkötelezettséggel, amely szükséges ahhoz, hogy: a legfıbb ellenırzı intézmény a feladatait a vonatkozó standardok, valamint a törvényi és jogszabályi követelmények szerint hajtsa végre; és hogy a legfıbb ellenırzı intézmény a körülményeknek megfelelı, jó minıségő jelentéseket bocsáthasson ki. Útmutatás az adaptált alapelv alkalmazásához a legfıbb ellenırzı intézmények számára A legfıbb ellenırzı intézmény több különbözı forrásból meríthet annak érdekében, hogy rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges képességekkel és szakértelemmel, függetlenül attól, hogy a feladatokat a legfıbb ellenırzı intézmény munkatársai vagy külsı szerzıdéses felek látják el. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy a felelısségi viszonyok az általa ellátott minden feladat vonatkozásában meg legyenek határozva. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy munkatársai, valamint a legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felek (például bejegyzett könyvvizsgáló vagy tanácsadó cégektıl) együttesen rendelkezzenek a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai hozzáértéssel. A legfıbb ellenırzı intézménynek el kell ismernie, hogy munkatársaiknak, és adott esetben a legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött feleknek a legfıbb ellenırzı intézmény követelményei mellett lehetnek olyan személyes kötelezettségeik is, amelyek alapján egyéb szakmai szervezetek követelményeinek is meg kell felelniük. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy az emberi erıforrásokkal kapcsolatos irányelveiben és eljárásaiban megfelelı hangsúlyt kapjon a minıség, valamint a legfıbb ellenırzı intézmény etikai alapelvei iránti elkötelezettség. Ilyen emberi erıforrásokkal kapcsolatos irányelvek és eljárások például a következık: munkaerı-felvétel (és a felvett munkaerı képesítései); 9 ISQC 1, 29. bekezdés 10

11 (e) teljesítményértékelés; szakmai fejlesztés; kapacitás/képességek (beleértve a feladatok elvárt színvonalon való teljesítéséhez szükséges idıt); hozzáértés (beleértve mind az etikai, mind pedig a szakmai hozzáértést); karrierfejlesztés; elıléptetés; javadalmazás; és az emberi erıforrás igények becslése. A legfıbb ellenırzı intézménynek elı kell mozdítania minden munkatársa tanulását és képzését, hogy ezzel is ösztönözze szakmai fejlıdésüket, továbbá biztosítania kell, hogy a munkatársai képzések útján lépést tartsanak a szakma legújabb fejleményeivel. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy munkatársai, valamint legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felek megfelelı ismerettel rendelkezzenek a közszféráról, amelyben a legfıbb ellenırzı intézmény mőködik, valamint hogy alaposan ismerjék az általuk elvégzendı feladatot. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy a munkatársai, valamint legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatainak elvégzésére szerzıdött felek teljesítményértékelésében a minıség, valamint a legfıbb ellenırzı intézmény etikai alapelvei kiemelt szempontok legyenek. 5. elem: Ellenırzések és egyéb feladatok végrehajtása ISQC 1 alapelv: A társaságnak olyan politikákat és eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek kellı bizonyosságot nyújtanak számára arra, hogy a megbízásokat a szakmai standardoknak, valamint a jogi és szabályozási követelményeknek megfelelıen hajtják végre, és hogy a társaság vagy a megbízásért felelıs partner olyan jelentéseket bocsát ki, amelyek megfelelıek az adott körülmények között. Az ilyen politikáknak és eljárásoknak tartalmazniuk kell: a következetességet elısegítı kérdéseket a megbízás végrehajtásának minıségét illetıen; a felügyelettel kapcsolatos felelısséget, és (c) az áttekitéssel kapcsolatos felelısséget 10. A legfıbb ellenırzı intézményekre adaptált alapelv A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan irányelveket és eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek kellı bizonyosságot nyújtanak arra, hogy ellenırzéseit és egyéb feladatait a szakmai standardoknak, valamint a törvények és egyéb szabályok követelményeinek megfelelıen végzi, és hogy a legfıbb ellenırzı intézmény a körülményeknek megfelelı jelentéseket ad ki. Ezeknek az irányelveknek és eljárásoknak ki kell terjedniük: (c) a feladatok következetesen jó minıségő ellátását elısegítı elıírásokra; a felügyelettel kapcsolatos felelısségre; és a felülvizsgálattal kapcsolatos felelısségre. 10 ISQC 1, 32. bekezdés 11

12 Útmutatás az adaptált alapelv alkalmazásához a legfıbb ellenırzı intézmények számára A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy rendelkezzen olyan megfelelı irányelvekkel, eljárásokkal és eszközökkel, mint például az ellenırzési módszerek, amelyek a legfıbb ellenırzı intézmény felelısségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükségesek, ideértve a külsı szervezet által szerzıdéses alapon végzett feladatokat is 11. A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan irányelveket és eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek jó minıségre ösztönöznek amellett, hogy visszaszorítják, illetve megelızik a nem megfelelı minıségő munkavégzést. Ez magában foglalja egy olyan ösztönzı környezet megteremtését, amely elısegíti a szakmai megítélés megfelelı alkalmazását és elımozdítja a minıség javítását. Minden elvégzett munkát felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat a minıség javításának eszköze, továbbá elımozdítja a munkatársak ismereteinek bıvítését és személyes fejlıdését. Amennyiben bonyolult vagy vitás ügyek merülnek fel, a legfıbb ellenırzı intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy ezeket a megfelelı erıforrások (például szakértık) segítségével kezelje. A legfıbb ellenırzı intézménynek gondoskodnia kell a vonatkozó standardok követésérıl valamennyi feladat ellátása során; továbbá, ha egy adott standard bármely követelményét nem érvényesítik, akkor biztosítania kell, hogy ennek okait megfelelıen dokumentálják és jóváhagyják. Jelentésének kiadása elıtt a legfıbb ellenırzı intézménynek gondoskodnia kell az intézményen belüli valamennyi véleményeltérés dokumentálásáról és feloldásáról. A legfıbb ellenırzı intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy minden elvégzett munka - ideértve a pénzügyi ellenırzéseket, a teljesítmény-ellenırzéseket, valamint a megfelelıségi ellenırzéseket is - vonatkozásában megfelelı minıségirányítási irányelveket és eljárásokat (felügyeleti és felülvizsgálati felelısség, valamint az elvégzett feladatok minıség szempontú utólagos felülvizsgálata) alakítsanak ki. A legfıbb ellenırzı intézménynek kellı fontosságot kell tulajdonítania az elvégzett feladatok minıség szempontú felülvizsgálatának, amelynek során a felmerült vitás kérdésekre még a jelentés kiadása elıtt kielégítı megoldást kell találni. A legfıbb ellenırzı intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy eljárásokat alakítson ki a kibocsátandó jelentések jóváhagyására. A legfıbb ellenırzı intézmény egyes feladatai rendkívül összetettek és kiemelt jelentıséggel bírnak, amelyek fokozott minıség szempontú felülvizsálatot igényelnek a jelentés kiadása elıtt. A bizonyításra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos különleges eljárásokat alkalmazó legfıbb ellenırzı (például bírósági hatáskörrel rendelkezı) intézménynek biztosítania kell ezen eljárások következetes érvényesítését. A legfıbb ellenırzı intézménynek célul kell kitőznie az ellenırzései és egyéb feladatai határidıre történı elvégzését, szem elıtt tartva, hogy munkájának értéke késedelem esetén csökken. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy minden elvégzett munkát megfelelı idıben dokumentáljanak (például ellenırzési munkadokumentumok formájában). A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell azt, hogy a teljes dokumentáció (például az ellenırzési munkadokumentumok) a tulajdonát képezze, függetlenül attól, hogy a munkát a legfıbb ellenırzı intézmény munkatársai vagy külsı szerzıdéses felek végezték el. A megállapítások megalapozottsága érdekében a legfıbb ellenırzı intézménynek gondoskodnia kell olyan eljárások alkalmazásáról, amelyek biztosítják, hogy a legfıbb ellenırzı intézmény munkája által közvetlenül érintett feleknek még a munka befejezése elıtt lehetıségük nyíljon észrevételeket tenni, függetlenül attól, hogy a jelentést a legfıbb ellenırzı intézmény nyilvánosan is elérhetıvé teszi-e. 11 Az ISSAI alapelvével összhangban 12

13 (f) A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell a teljes dokumentáció megırzését a törvényekben, egyéb szabályokban, szakmai standardokban és útmutatókban elıírt ideig. A legfıbb ellenırzı intézménynek meg kell találnia az egyensúlyt a dokumentáció bizalmas jellege, valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság követelménye között. A legfıbb ellenırzı intézménynek saját hatáskörében olyan átlátható eljárásokat kell kialakítania az információkra vonatkozó kérések kezeléséhez, amelyek összhangban vannak a jogszabályokkal. 6. elem: Nyomon követés ISQC 1 alapelv: A társaságnak olyan folyamatot kell kidolgoznia a figyelemmel kísérésre, amely kellı bizonyosságot nyújt számára arra, hogy a minıségellenırzési rendszerhez kapcsolódó politikák és eljárások relevánsak, megfelelıek és hatékonyan mőködnek. A folyamatnak: (c) magában kell foglalnia a társaság minıségellenırzési rendszerének folyamatos mérlegelését és értékelését, beleértve legalább egy lezárt megbízás ciklikus alapon történı ellenırzését minden egyes megbízásért felelıs partner esetében; elı kell írnia, hogy a társaság a figyelemmel kísérés felelısségét olyan partnerre vagy partnerekre, vagy egyéb személyekre bízhatja, akik a társaságnál elegendı és megfelelı tapasztalattal és hatáskörrel rendelkeznek a felelısség felvállalásához, és elı kell írnia, hogy a megbízás vagy a megbízás minıségellenırzésének végrehajtói nem vehetnek részt a megbízások ellenırzésében 12. A legfıbb ellenırzı intézményekre adaptált alapelv A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan eljárást kell kidolgoznia a nyomon követésre, amely kellı bizonyosságot nyújt számára arról, hogy a minıségirányítási rendszerhez kapcsolódó irányelvek és eljárások relevánsak, megfelelıek és hatékonyan mőködnek. Az eljárásnak: (c) magában kell foglalnia a legfıbb ellenırzı intézmény minıségirányítási rendszerének folyamatos vizsgálatát és értékelését, ideértve a legfıbb ellenırzı intézmény teljes feladatkörére kiterjedı, az elvégzett feladatra irányuló, mintavételen alapuló felülvizsgálatot; elı kell írnia, hogy a legfıbb ellenırzı intézmény olyan személyre vagy személyekre ruházza a nyomon követési feladatot, akik a legfıbb ellenırzı intézménynél elegendı és megfelelı tapasztalattal és hatáskörrel rendelkeznek e felelısség vállalásához; és elı kell írnia, hogy a felülvizsgálat végrehajtói függetlenek legyenek (azaz nem vettek részt sem a feladat elvégzésében, sem annak bármilyen minıség szempontú felülvizsgálatában.) Útmutatás az adaptált alapelv alkalmazásához a legfıbb ellenırzı intézmények számára A legfıbb ellenırzı intézmény minıségirányítási rendszerének keretében biztosítani kell a legfıbb ellenırzı intézményen belüli kontrollok független nyomon követését (olyan munkatársak kijelölésével, akik nem vesznek részt a feladatok végrehajtásában). 12 ISQC 1, 48. bekezdés 13

14 Külsı szervezet által szerzıdéses alapon ellátott feladat esetén a legfıbb ellenırzı intézménynek meg kell gyızıdnie arról, hogy a szerzıdı partner eredményes minıségirányítási rendszert mőködtet. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy a minıségirányítási rendszer részét képezı nyomon követés eredményeirıl a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje idıben tudomást szerezzen, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges lépéseket. Indokolt esetben a legfıbb ellenırzı intézménynek mérlegelnie kell annak lehetıségét, hogy a teljes minıségirányítási rendszer független felülvizsgálatára (például társintézményi felülvizsgálattal) egy másik legfıbb ellenırzı intézményt vagy erre alkalmas más intézményt kérjen fel 13. Indokolt esetben a legfıbb ellenırzı intézmény egyéb módon is nyomon követheti munkája minıségét, ideértve többek között: a független tudományos felülvizsgálatot; az érintett szervezetek és személyek körében végzett felméréseket; a javaslatok hasznosításának nyomon követését; vagy visszajelzést az ellenırzött szervezetektıl (például az ellenırzöttek körében végzett felmérések). A legfıbb ellenırzı intézménynek olyan eljárásokat kell kialakítania, amelyek alkalmasak a legfıbb ellenırzı intézmény által elvégzett munka minıségével kapcsolatos panaszok és bejelentések kezelésére. A legfıbb ellenırzı intézménynek meg kell vizsgálnia, hogy vannak-e jogszabályi vagy egyéb követelmények a nyomon követési jelentések nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban vagy a legfıbb ellenırzı intézmény munkájával kapcsolatos közérdekő panaszokra és bejelentésekre történı válaszadásra vonatkozóan Az ISSAI alapelvével összhangban 14 Az ISSAI 30 (Etikai kódex) 11. bekezdésével összhangban 14

15 7 Fogalom értelmezések Amennyiben egy legfıbb ellenırzı intézmény szeretné kinyílvánítani, hogy megfelel az ISQC 1-nek (és a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak ISA), figyelembe kell vennie az ISQC 1 követelményeit. Az ISQC 1 több fogalom meghatározását is tartalmazza. Az ISSAI 40 alkalmazása során az alábbi, az ISQC 1-ben használt kifejezések jelentése a következı: ISQC 1 fogalom Társaság Megbízás A fogalom értelmezése az ISSAI 40 esetében A társaság a legfıbb ellenırzı intézmény egésze. Ha a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje egy munkatársat, egy bejegyzett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló társaságot, vagy egyéb megfelelı képesítéssel rendelkezı személyt jelöl ki az ellenırzések vagy egyéb feladatok elvégzésére, akkor a társaság kifejezés együttesen jelenti a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıjét, az ellenırzések vagy egyéb feladatok elvégzésére kijelölt személyt, valamint adott esetben azt a társaságot, amelyben a kijelölt személy partner, tag vagy alkalmazott. A megbízás a legfıbb ellenırzı intézmény feladatainak teljesítése során elvégzendı munka (például a legfıbb ellenırzı intézmény hatáskörébe tartozó pénzügyi ellenırzések lefolytatása). Megbízásért felelıs partner A megbízásért felelıs partner az a munkatárs, bejegyzett könyvvizsgáló vagy más, megfelelı képesítéssel rendelkezı személy, aki felelıs a feladat ellátásáért, valamint a legfıbb ellenırzı intézmény vezetıje nevében, a legfıbb ellenırzı intézmény irányelveivel és eljárásaival összhangban kibocsátott jelentésért. Ügyfél Az ügyfél a közszféra intézménye vagy más olyan szervezet, amelynél a legfıbb ellenırzı intézmény ellenırzést vagy egyéb feladatot hajt végre (például az ellenırzött intézmény). A jelen ISSAI-ban közölt útmutatás összhangban van a fogalmak fenti értelmezésével. 15

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2015. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

Szakmai továbbképzés 2010

Szakmai továbbképzés 2010 Szakmai továbbképzés 2010 Standardmódosítások... 3 A devizás könyvvezetésre való áttéréssel kapcsolatos számviteli teendôk... 51 Az uniós támogatások ellenôrzése... 75 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1 A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1.. Alapelvek A gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 18-0 uditálás, hatékonyságvizsgálat 18-0/2 kézhez kapott esettanulmány részvétel egy belsı auditban.

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés KPMG Magyarország 2015 KPMG.hu 2 Átláthatósági jelentés 2015 Tartalom A vezérigazgató bevezetője 3 1. Kik vagyunk 4 2. Felépítés és irányítás 5 3. A minőség-ellenőrzés rendszere

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Secret Control GPS Kft. (székhely: 1203 Budapest, Serény u. 4.; adószám: 11922540-2 43; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 01-09-683415 cégjegyzékszámon)

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai az INTOSAI szakmai standardok keretrendszere (fordítás 1 )

A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai az INTOSAI szakmai standardok keretrendszere (fordítás 1 ) INTOSAI Szakmai Standardok Bizottság A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai az INTOSAI szakmai standardok keretrendszere (fordítás 1 ) Elıszó INTOSAI szakmai standardok és útmutatók keretrendszere

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Európai Számvevőszék. ellenőrzési kézikönyv

Európai Számvevőszék. ellenőrzési kézikönyv Európai Számvevőszék 2012 Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzési kézikönyv HU 2 Áttekintés PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS A PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Weblicit rendszerhez Hatályos: 2016.06.08. 1 Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. Szabályzat célja... 3 1.2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Pilis Város Jegyzıje

Pilis Város Jegyzıje Pilis Város Jegyzıje 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: jegyzo@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Ügyiratszám:../2014. Pilis Város Polgármesterének és Jegyzıjének 4/2014.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta

IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_ITbiztonsagibesorolasiminta_080529_V01 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS 96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS BUDAPEST 2009 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 96/2009. (IX. 24.) számú h a t á r

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-473/2010 Ügyintézı: dr. Győrő Attila Telefon: 06/1/47-57-334 e-mail:panasz@obh.hu

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben