A7-0109/ MÓDOSÍTÁSOK elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság"

Átírás

1 A7-0109/ MÓDOSÍTÁSOK elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása A7-0109/2010 Rendeleti javaslat (COM(2008)0040 C6-0052/ /0028(COD)) 1 2 preambulumbekezdés (2) A biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad mozgása lényeges eleme a belsı piacnak, és jelentıs mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, valamint szociális és gazdasági érdekeikhez. (2) A biztonságos élelmiszerek szabad mozgása lényeges eleme a belsı piacnak és jelentıs mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, valamint szociális és gazdasági érdekeikhez. Ez a rendelet egyaránt szolgálja a belsı piac érdekeit a jog egyszerősítése, a jogbiztonság biztosítása és a bürokrácia csökkentése révén, és a polgárok javára is válik, megkövetelvén az élelmiszerek egyértelmő, érthetı és olvasható címkézését. Az egészséges élelmiszerek fogalma nincsen meghatározva; az egészséges jelleget a biztonságos szó már kifejezi, mert ez a betegséget okozó összetevık hiányát és a fogyasztásra való teljes alkalmasságot jelenti. Fontos hangsúlyozni, hogy a rendeletnek célkitőzése mind a fogyasztók jobb védelme, mind a belsı piac harmonizációja. PE / 1

2 2 3 preambulumbekezdés (3) A fogyasztók magas szintő egészségvédelmének megvalósítása és a tájékoztatáshoz való jogának biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy megfelelı információhoz jussanak az általuk elfogyasztott élelmiszerekre vonatkozóan. A fogyasztói döntéseket többek között befolyásolhatják az egészséggel, a környezettel, valamint szociális és etikai kérdésekkel kapcsolatos megfontolások. (3) A fogyasztók magas szintő egészségvédelmének megvalósítása és a tájékoztatáshoz való jogának biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy megfelelı információhoz jussanak az általuk elfogyasztott élelmiszerekre vonatkozóan. A vásárlással kapcsolatos döntéseket többek között befolyásolhatják az egészséggel, a környezettel, valamint szociális és etikai kérdésekkel kapcsolatos megfontolások. Itt elsısorban vásárlással kapcsolatos döntésekrıl van szó; a vásárlással kapcsolatos döntés egyúttal fogyasztói döntés is. 3 9 preambulumbekezdés (9) Jóllehet a címkézésre vonatkozó jelenlegi jogszabályok eredeti célkitőzései és alapelemei még mindig érvényesek, egyszerősítésük szükségessé vált annak biztosítása érdekében, hogy az érintett felek számára megkönnyítsék az elıírások betartását, azok világosabbak legyenek, továbbá hogy korszerősítsék azokat, figyelembe véve az élelmiszerekkel kapcsolatos információk területének új fejleményeit. (9) Jóllehet a címkézésre vonatkozó jelenlegi jogszabályok eredeti célkitőzései és alapelemei még mindig érvényesek, egyszerősítésük szükségessé vált annak biztosítása érdekében, hogy az érintett felek számára megkönnyítsék az elıírások alkalmazását, és nagyobb legyen a jogbiztonság, továbbá hogy korszerősítsék azokat, figyelembe véve az élelmiszerekkel kapcsolatos információk területének új fejleményeit. Egyértelmősítés. PE / 2

3 4 10 preambulumbekezdés (10) Érdeklıdés mutatkozik az étrend és az egészség közötti összefüggés, valamint az egyéni szükségleteknek megfelelı étrend kiválasztása iránt. A Bizottság táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér könyve megállapította, hogy a tápértékjelölés fontos eszköz ahhoz, hogy a fogyasztókat tájékoztassák az élelmiszerek összetételérıl, és segítsék ıket a tájékoztatáson alapuló választásban. Az EU ra vonatkozó fogyasztópolitikai stratégiája hangsúlyozza, hogy mind a hatékony verseny, mind pedig a fogyasztók jólléte szempontjából fontos a fogyasztók megalapozott választásának lehetıvé tétele. A táplálkozás alapelveinek ismerete és a tápértékre vonatkozóan az élelmiszereken szereplı, megfelelı információ jelentısen hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók ezáltal tájékozott módon választhassanak. (10) A nyilvánosság részérıl érdeklıdés mutatkozik az étrend és az egészség közötti összefüggés, valamint az egyéni szükségleteknek megfelelı étrend kiválasztása iránt. A Bizottság táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér könyve megállapította, hogy a tápértékjelölés az egyik módszer arra, hogy a fogyasztókat tájékoztassák az élelmiszerek összetételérıl, és segítsék ıket a tájékoztatáson alapuló választásban. Az oktatási és tájékoztatási kampányok fontos mechanizmusként szolgálnak az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás fogyasztók általi megértésének javításához. Az EU ra vonatkozó fogyasztópolitikai stratégiája hangsúlyozza, hogy mind a hatékony verseny, mind pedig a fogyasztók jólléte szempontjából fontos a fogyasztók megalapozott választásának lehetıvé tétele. A táplálkozás alapelveinek ismerete és a tápértékre vonatkozóan az élelmiszereken szereplı, megfelelı információ jelentısen hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók ezáltal tájékozott módon választhassanak. Ezenkívül érdemes és helyes, ha a fogyasztók a tagállamokban semleges tájékoztatási forráshoz fordulhatnak egyéni táplálkozási kérdéseik tisztázása érdekében. A tagállamoknak ezért megfelelı forródrót-szolgálatokat kell létrehozniuk, amelyek finanszírozásához hozzájárulhatna az élelmiszer-ágazat is. Az étrendnek, valamint a tápérték fogyasztók általi megértésének javítása nem érhetı el egyedül az élelmiszer-címkézéssel. A fogyasztók még most sem értik a címkén szereplı egyes információkat, ezért elengedhetetlen, hogy a tagállamok jobban részt vegyenek az ilyen információk fogyasztók általi megértésének javítására irányuló tájékoztató kampányokban. PE / 3

4 Világossá kell tenni, hogy a tagállamok felelısek a tájékoztató és oktatási programok finanszírozásáért annak érdekében, hogy csökkentsük az összegek kiáramlását az EU költségvetésébıl preambulumbekezdés (14) Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára az általuk elfogyasztott élelmiszerekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatás terén átfogó és fejlıdı megközelítés érvényesüljön, az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás jogára az általános és egyedi jellegő szabályokat lefedı, tág fogalommeghatározást kell alkalmazni, csakúgy mint az élelmiszerekkel kapcsolatos azon tájékoztatásra, amely a címkétıl eltérı eszközökkel nyújtott tájékoztatásra vonatkozik. (14) Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára az általuk elfogyasztott élelmiszerekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatás terén átfogó és fejlıdı megközelítés érvényesüljön, az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás jogára az általános és egyedi jellegő szabályokat lefedı, tág fogalommeghatározást kell alkalmazni, csakúgy mint az élelmiszerekkel kapcsolatos azon tájékoztatásra és oktatásra, amely a címkétıl eltérı eszközökkel nyújtott tájékoztatásra vonatkozik preambulumbekezdés (15) A közösségi szabályok kizárólag olyan vállalkozásokra alkalmazandók, melyek esetében megnyilvánul a tevékenységek bizonyos folyamatossága és bizonyos fokú szervezettség. Az olyan tevékenységek, mint élelmiszer idıszakos kezelése, felszolgálása és értékesítése például jótékonysági eseményeken vagy helyi közösségi vásárokon és találkozókon nem tartozik a rendelet hatálya alá. (15) Az uniós szabályok kizárólag olyan vállalkozásokra alkalmazandók, melyek esetében megnyilvánul a tevékenységek bizonyos folyamatossága és bizonyos fokú szervezettség. Az olyan tevékenységek, mint a harmadik feleknek történı alkalmi élelmiszerszállítás, az ételek felszolgálása és a magánszemélyek általi élelmiszerértékesítés például jótékonysági eseményeken vagy helyi közösségi vásárokon és találkozókon, valamint a termelık általi közvetlen marketing különbözı formáiban történı élelmiszereladás, nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Elkerülendı különösen a kisés közepes mérető vállalkozások túlterhelését a hagyományos PE / 4

5 élelmiszertermelı ágazatban és az élelmiszer-kiskeredelemben, amibe beletartoznak a közétkeztetı szolgáltatások is, a nem elırecsomagolt termékeket ki kell vonni a címkézési követelmények alól. Itt nem az élelmiszerek kezelése, hanem az élelmiszerek harmadik feleknek történı szállítása a lényeges; el kell kerülni az ismétléseket. A közvetlen értékesítéssel (értékesítés a gazdaságban, piacokon, utcán, ház elıtt) foglalkozó mezıgazdasági vállalkozások számára e rendelet elıírásainak betartása túlságosan nagy tehertétel lenne. Mivel itt a mezıgazdasági vállalkozások egyik fontos jövedelmi forrásáról van szó, az élelmiszerek közvetlen mezıgazdasági értékesítését egyértelmően ki kell vonni e rendelet hatálya alól. Az élelmiszer-kiskereskedelem és élelmiszer-kisipar vállalkozásai, beleértve a közétkeztetésben mőködı gazdasági szereplıket is, nem állítanak elı elırecsomagolt termékeket a fogyasztók számára történı közvetlen eladásra. Nincsenek szabványosított eljárások: az összetevık naponta változnak. Számításba kell venni azt is, hogy éppen az élelmiszer-kisipar garantálja a regionális különlegességek megırzését, a kreativitást és az innovációt, és ezáltal biztosítja a kínálat sokszínőségét. Ezért fontos, hogy a nem elırecsomagolt élelmiszerekre ne vonatkozzon a kötelezı címkézés a preambulumbekezdés (új) (15a) A szállítási vállalkozások által nyújtott étkeztetési szolgáltatások csak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha útvonaluk kiindulási és végpontja is az Unió területén van. Az olyan útvonalakon, amelyek egy EU-n kívüli országban kezdıdnek vagy érnek véget, elıfordulhat, hogy a szállítási vállalkozás nem talál olyan beszállítót, amely megfelel a tájékoztatási követelményeknek. Amennyiben az ilyen útvonalakon mőködı vállalkozásoknak be kellene tartaniuk e rendelet elıírásait, az EU-ban letelepedett szállítási vállalkozások versenyhátrányba kerülhetnének, mivel csak ık lennének kötelesek betartani a rendeletet preambulumbekezdés PE / 5

6 (16) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás jogának elegendı rugalmasságot kell biztosítania ahhoz, hogy lépést lehessen tartani a fogyasztók új tájékoztatási igényeivel, és biztosított legyen az egyensúly a belsı piac védelme és a tagállamokban a fogyasztók elképzeléseiben mutatkozó különbségek között. (16) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás jogának a fogyasztók tájékoztatási elvárásain is kell alapulnia, és nem akadályozhatja az élelmiszer-ipari innovációkat. További rugalmasságot biztosít annak lehetısége, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozások önkéntes alapon bıvebb tájékoztatást adhatnak. Az innováció a fogyasztókat szolgálja. Csak akkor garantált a kellı rugalmasság az új jogszabállyal összefüggésben, ha az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak lehetıségük van arra, hogy az újabb fogyasztói igényekre önkéntes alapon bıvebb tájékoztatással válaszoljanak preambulumbekezdés (17) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelezı információ elıírása mögött álló fı szempont az kell hogy legyen, hogy lehetıvé váljék a fogyasztók számára az élelmiszerek azonosítása és megfelelı felhasználása, valamint az, hogy egyéni étrendi igényeiknek megfelelıen válasszanak. (17) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelezı információ elıírásának az a célja, hogy lehetıvé váljék a fogyasztók számára az egyéni táplálkozási kívánságaiknak és igényeiknek megfelelı, tudatos vásárlói döntés meghozatala. Tömörebbé tétel és egyértelmősítés preambulumbekezdés (18) Annak érdekében, hogy lehetıvé váljon az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás jogának a fogyasztók változó (18) Annak érdekében, hogy lehetıvé váljon az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás jogának a fogyasztók változó PE / 6

7 tájékoztatási igényeihez való igazítása, az élelmiszerekre vonatkozó kötelezı információ szükségességének mérlegelésekor mindig figyelembe kell venni a fogyasztók többsége részérıl az egyes információk közlésével kapcsolatban széles körben mutatkozó érdeklıdést is. A csomagolás információkkal való telezsúfolása nem lenne ésszerő preambulumbekezdés tájékoztatási igényeihez való igazítása, valamint hogy ne termelıdjön felesleges csomagolási hulladék, az élelmiszerek kötelezı címkézésének azon alapinformációk feltüntetésére kell szorítkoznia, amelyek a fogyasztók többsége számára bizonyíthatóan nagy jelentıséggel bírnak. (19) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelezı információra nézve azonban csak akkor állapíthatók meg új, kötelezı elıírások, ha és ahol a szubszidiaritás, az arányosság és a fenntarthatóság elvével összhangban azokra szükség van. (19) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelezı információra, illetve az élelmiszerekkel kapcsolatos információ új megjelenítési formáira nézve azonban csak akkor állapíthatók meg új, kötelezı elıírások, ha és ahol a szubszidiaritás, az arányosság, az átláthatóság és a fenntarthatóság elvével összhangban azokra szükség van. Az élelmiszerekkel kapcsolatos információ új megjelenítési formái bevezetésekor is eleget kell tenni az említett elveknek preambulumbekezdés (20) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabályoknak tiltaniuk kell az olyan információk használatát, amelyek félrevezetnék a fogyasztókat vagy az élelmiszereknek gyógyító hatást tulajdonítanának. Ahhoz, hogy ez a tilalom eredményes legyen, az élelmiszerek reklámozására és kiszerelésére is alkalmazni kell. (20) A megtévesztı reklámra vonatkozó hatályos jogszabályok kiegészítéseként az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabályoknak tiltaniuk kell az olyan információk használatát, amelyek félrevezetnék a fogyasztókat, különösen az élelmiszerek energiatartalma, származása vagy összetétele tekintetében. Ahhoz, hogy ez a tilalom eredményes legyen, az élelmiszerek reklámozására és kiszerelésére is alkalmazni kell. PE / 7

8 Utalni kell arra, hogy már léteznek a megtévesztı reklámra vonatkozó jogszabályok. A gyógyító hatású termékek reklámozását már szabályozza az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a preambulumbekezdés (új) (20a) Egyes termékekrıl azt állítják, hogy fogyasztásuk kedvezı hatást gyakorol az egészségre. Ezeket az állításokat oly módon kell feltüntetni, hogy a termék fogyasztásával járó kedvezı hatások mérhetık és ellenırizhetık legyenek. Az élelmiszerpiacon forgalomba kerülı néhány termék (pl. gabonapelyhek) esetében azt állítják, hogy fogyasztásuk hosszú távon súlycsökkenést eredményez. Ha egy élelmiszer esetében ilyen adatokat marketingcélból közölnek, a fogyasztókat megtéveszthetik. A jogalkotónak elı kell írnia, hogy ezekhez az adatokhoz diétás étrendet is csatolni kell, amely ismerteti, hogy milyen feltételek mellett érhetı el az eredmény preambulumbekezdés (21) Az élelmiszer-ipari vállalkozók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségére irányadó szabályok felaprózódásának elkerülése érdekében helyénvaló egyértelmővé tenni az élelmiszer-ipari vállalkozók e területen fennálló kötelezettségeit. (21) Az élelmiszer-ipari vállalkozók élelmiszerekkel kapcsolatos téves, megtévesztı vagy hiányzó információk esetén fennálló felelısségére irányadó szabályok felaprózódásának elkerülése érdekében alapvetıen fontos, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók e területen fennálló kötelezettségeit egyértelmően rögzítsék. A 178/2002/EK rendelet 19. cikkének sérelme nélkül, ha az élelmiszerekre vonatkozó információkat nem érintı kiskereskedelmi vagy forgalmazási tevékenységekért felelıs élelmiszer-ipari vállalkozók arról PE / 8

9 értesülnek, hogy valamely információ nem felel meg e rendelet elıírásainak, haladéktalanul intézkedniük kell. Az érintett szereplıknek nyújtandó jogbiztonság miatt elengedhetetlen kötelezettségeik egyértelmő megállapítása. Az is cél, hogy a kereskedelmi vállalkozásokat ne vonják felelısségre olyan körülményekért, amelyek nem tartoznak a felelısségi körükbe, illetve hatáskörükbe. Az Európai Bíróság Lidl Italia ügyben hozott ítélete kiemeli az élelmiszer-kereskedık hatályos jogszabályok szerinti jogbiztonságának eddigi elégtelenségét. Egyértelmővé kell tenni, hogy az élelmiszerekre vonatkozó információkért nem felelıs élelmiszer-ipari vállalkozóknak milyen mértékben kell hozzájárulniuk az e rendelet követelményeinek való megfeleléshez. Fontos továbbá pontosítani, hogy a 8. cikk rendelkezései nem gyengítik azokat a 178/2002/EK rendelet 19. cikkébıl eredı kötelezettségeket, amelyeknek a kiskereskedıknek meg kell felelniük preambulumbekezdés (22) Jegyzéket kell készíteni minden olyan kötelezı információról, amelyet elvileg a végsı felhasználónak és a közétkeztetésben mőködı gazdasági szereplıknek szánt összes élelmiszerre nézve meg kell adni. Ebben a jegyzékben meg kell hagyni a hatályos jogszabályok által már megkövetelt információkat, tekintve, hogy ezt általában a fogyasztói tájékoztatás értékes vívmányának tartják. (22) Jegyzéket kell készíteni minden olyan kötelezı információról, amelyet a végsı felhasználónak és a közétkeztetésben mőködı gazdasági szereplıknek szánt összes élelmiszerre nézve meg kell adni. Ebben a jegyzékben meg kell hagyni a hatályos jogszabályok által már megkövetelt információkat, tekintve, hogy ezt általában a fogyasztói tájékoztatás értékes vívmányának tartják a preambulumbekezdés (új) (22a) Az új információs és kommunikációs technológiák fontos szerepet játszhatnak a kiegészítı információk fogyasztókhoz történı eljuttatásában, mivel gyors és olcsó információcserét tesznek lehetıvé. PE / 9

10 Elképzelhetı az is, hogy a fogyasztók további információkhoz férhetnek hozzá az üzletekben elhelyezett terminálok segítségével. E terminálok a vonalkód leolvasását követıen információkat közölnének a termékrıl. Ugyanígy elképzelhetı az is, hogy a fogyasztók további információkhoz férhetnek hozzá az interneten elérhetı honlapok segítségével. Az új technológiák fontos szerepet játszanak a fogyasztók által megvásárolandó termékekre vonatkozó információk jobb megértésében preambulumbekezdés (23) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás terén bekövetkezı változások és fejlemények figyelembevétele érdekében rendelkezni kell a Bizottság felhatalmazásáról arra, hogy a kötelezı információk jegyzékét adatok hozzáadásával vagy törlésével módosítsa, és arról, hogy bizonyos adatok elérhetıségét alternatív eszközökkel biztosítsák. Az érdekelt felekkel folytatott konzultációnak segítenie kell az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás követelményeinek kellı idıben történı, célirányos megváltoztatását. törölve Lásd a 9. cikk (3) bekezdésének módosítását preambulumbekezdés (24) Élelmiszer elıállításában történı felhasználásuk és abban való jelenlétük (24) Élelmiszer elıállításában történı felhasználásuk és abban való jelenlétük PE / 10

11 esetén egyes összetevık és egyéb anyagok allergiás reakciót vagy intoleranciát válthatnak ki a fogyasztóknál, és az ilyen allergia vagy intolerancia veszélyezteti az érintettek egészségét. Fontos, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, technológiai segédanyagok és más, allergén hatású anyagok jelenlétérıl információt nyújtsanak, hogy az élelmiszer-allergiában vagy -intoleranciában szenvedı fogyasztók számára lehetıvé tegyék a tájékozott és biztonságos választást. esetén egyes összetevık és egyéb anyagok allergiás reakciót vagy intoleranciát válthatnak ki, és egyedi esetekben akár veszélyeztethetik is az érintettek egészségét. Fontos tehát, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, technológiai segédanyagok és más, tudományosan bizonyítottan allergén hatású vagy valamely betegség kialakulásának kockázatát esetleg növelı anyagok jelenlétérıl információt nyújtsanak, hogy különösen az élelmiszer-allergiában vagy - intoleranciában szenvedı fogyasztók számára lehetıvé tegyék a számukra biztonságos élelmiszerek célzott kiválasztását. A nyomokban megtalálható ilyen anyagokat is fel kell tüntetni, hogy a súlyos allergiában szenvedık is biztonságosan választhassanak. E célból közös szabályokat kell kidolgozni. Az allergének csak az allergiásokban váltanak ki allergiát vagy intoleranciát preambulumbekezdés (25) Az élelmiszerek címkéinek világosnak és érthetınek kell lenniük, hogy segítsék a fogyasztókat abban, hogy az élelmiszerekkel és étrendjükkel kapcsolatban tájékozottabban választhassanak. A felmérések azt mutatják, hogy az olvashatóság fontos tényezı azon lehetıség maximalizálásában, hogy a címkén szereplı információ befolyásolni tudja a célközönséget, és az apró betőméret az egyik fı oka az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos fogyasztói elégedetlenségnek. (25) Az élelmiszercímkéknek világosnak és érthetınek kell lenniük, hogy segítsék a fogyasztókat abban, hogy az élelmiszerekkel és étrendjükkel kapcsolatban célzottan választhassanak. A felmérések azt mutatják, hogy a jó olvashatóság fontos tényezı azon lehetıség maximalizálásában, hogy a címkén szereplı információ befolyásolni tudja a célközönséget, és az olvashatatlan termékismertetı az egyik fı oka az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos fogyasztói elégedetlenségnek. Következésképpen, együttesen kell figyelembe venni az olyan tényezıket, mint a betőtípus, a szín és a kontraszt. PE / 11

12 20 26 preambulumbekezdés (26) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása érdekében az élelmiszerek fogyasztókhoz juttatásának valamennyi módját figyelembe kell venni, beleértve az élelmiszerek távközlési eszközökkel végzett értékesítését is. Bár nyilvánvaló, hogy a távértékesítés révén szállított élelmiszernek ugyanazokat a tájékoztatási követelményeket kell teljesítenie, mint az üzletekben értékesített élelmiszereknek, egyértelmővé kell tenni, hogy ilyen esetekben az idevágó, élelmiszerekre vonatkozó kötelezı információnak szintén kell rendelkezésre állnia a vásárlás befejezését megelızıen. (26) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása érdekében figyelembe kell venni az élelmiszerek távközlési eszközökkel végzett értékesítését. Bár nyilvánvaló, hogy a távértékesítés révén szállított élelmiszernek ugyanazokat a tájékoztatási követelményeket kell teljesítenie, mint az üzletekben értékesített élelmiszereknek, egyértelmővé kell tenni, hogy ilyen esetekben az idevágó, élelmiszerekre vonatkozó kötelezı információnak szintén rendelkezésre kell állnia a vásárlás befejezését megelızıen. A vásárlói döntés szempontjából fontos, hogy a vételi szerzıdés megkötése elıtt kötelezı legyen az információk rendelkezésre bocsátása. A szöveg tömörítése a preambulumbekezdés (új) (27a) Az Európai Parlament állásfoglalásával, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményével 1, a Bizottság munkájával és a közvéleménynek az alkoholfogyasztás elsısorban a fiatal és sérülékeny fogyasztókra gyakorolt káros hatásai miatti aggodalmaival összhangban a Bizottságnak a tagállamokkal együtt ki kell dolgoznia a kifejezetten fiatalok számára készült olyan italok, mint az alkoholos frissítı italok (alcopop) fogalommeghatározását. Alkoholtartalmuk miatt ezekre szigorúbb címkézési követelményeket kell alkalmazni, és az üzletekben egyértelmően PE / 12

13 el kell különíteni ıket az üdítıitaloktól. 1 HL C 77., , 81. o preambulumbekezdés (28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú italokról is. A bor címkézésére már vonatkoznak specifikus közösségi szabályok. A borpiac közös szervezésérıl szóló, május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 1 mőszaki szabványok kimerítı listáját írja elı, amelyek teljes mértékben lefedik a borászati eljárásokat, az elıállítási módszereket és a borok kiszerelésének és címkézésének módjait, így biztosítva, hogy a szabványok az elıállítási lánc valamennyi szakaszára vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a fogyasztók védelmét és megfelelı tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és teljes körően felsorolja azokat az anyagokat, amelyek valószínőleg felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat során, felhasználásuk feltételeit, valamint a borászati eljárások és kezelések engedélyezett listáját; a listán nem szereplı eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem vonatkozik az összetevık listájának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérıl, kiszerelésérıl, címkézésérıl, és földrajzi árujelzıinek oltalmáról, valamint az 1576/892/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, [ ]-i [ / /EK] európai parlamenti és tanácsi rendelet 2 2. cikkének (1) bekezdése szerinti meghatározott sör és a szeszes italok tekintetében és a borra meghatározott feltételekkel való egységes megközelítés és következetesség érdekében ugyanazon mentességeket kell alkalmazni. A Bizottság (28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú italokról is. A bor címkézésére már vonatkoznak specifikus uniós szabályok. A borpiac közös szervezésérıl szóló, április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet 1 mőszaki szabványok kimerítı listáját írja elı, amelyek teljes mértékben lefedik a borászati eljárásokat, az elıállítási módszereket és a borok kiszerelésének és címkézésének módjait, így biztosítva, hogy a szabványok az elıállítási lánc valamennyi szakaszára vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a fogyasztók védelmét és megfelelı tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és teljes körően felsorolja azokat az anyagokat, amelyek valószínőleg felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat során, felhasználásuk feltételeit, valamint a borászati eljárások és kezelések engedélyezett listáját; a listán nem szereplı eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem vonatkozik az összetevık listájának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérıl, kiszerelésérıl, címkézésérıl, és földrajzi árujelzıinek oltalmáról, valamint az 1576/892/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2 2. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározott sör, likırbor, habzóbor, aromásított bor és hasonló, nem szılıbıl, hanem más gyümölcsökbıl elıállított termék, gyümölcssör és a szeszes italok tekintetében és a borra meghatározott feltételekkel való egységes megközelítés és PE / 13

14 e rendelet hatályba lépését követıen öt évvel jelentést készít és szükség esetén specifikus követelményeket javasolhat e rendelettel összefüggésben. 1 HL L 179., , 1. o. 2 HL L [ ]., [ ]., [ ]. o. következetesség érdekében ugyanazon mentességeket kell alkalmazni. A Bizottság e rendelet hatálybalépését követıen öt évvel jelentést készít és szükség esetén specifikus követelményeket javasolhat e rendelettel összefüggésben. 1 HL L 148., , 1. o. 2 HL L 39., , 16. o. Az ízesített borokat, amelyeknek fı összetevıje a bor, amelyhez korlátozott számú természetes összetevıt adnak, hátrányosan kezelnék az olyan sörökkel és párlatokkal szemben, amelyek esetében megengedett a mesterséges adalékok alkalmazása. Ez komoly kereskedelmi hátrányokkal járna bizonyos termékek tekintetében preambulumbekezdés (29) Az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének feltüntetését biztosítani kell minden olyan esetben, ha annak hiánya valószínőleg félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer valódi származási országa vagy eredete helye tekintetében. Más esetekben a származási ország vagy eredet helye feltüntetésének biztosítása az élelmiszer-ipari vállalkozók belátására van bízva. A származási ország vagy eredet helye jelölését minden esetben az iparág számára egyenlı feltételeket biztosító, egyértelmően meghatározott kritériumok alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne vezesse félre a fogyasztókat, annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók jobban értsék az élelmiszer származási országára vagy eredete helyére vonatkozó információkat. Ilyen kritériumok nem vonatkoznak az élelmiszer-ipari vállalkozó nevével vagy címével kapcsolatos jelzésekre. (29) Az eredetmegjelölésre vonatkozó hatályos kötelezı ágazati szabályok sérelme nélkül, az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének feltüntetését biztosítani kell minden olyan esetben, ha annak hiánya akár a feldolgozott termékek elsıdleges összetevıit illetıen valószínőleg félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer valódi származási országa vagy eredete helye tekintetében. A származási ország vagy eredet helye jelölését más esetekben az iparág számára egyenlı feltételeket biztosító, egyértelmően meghatározott kritériumok alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne vezesse félre a fogyasztókat, annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók jobban értsék az élelmiszer származási országára vagy eredete helyére vonatkozó információkat. Ilyen kritériumok nem vonatkoznak az élelmiszer-ipari vállalkozó nevével vagy címével kapcsolatos jelzésekre. A hatályos ágazati szabályok már elıírják az eredetmegjelölést. Elkerülendı a fogyasztók PE / 14

15 félrevezetése preambulumbekezdés (30) Bizonyos esetekben az élelmiszeripari vállalkozók jelezhetni kívánják, hogy a termék az Európai Közösségbıl származik annak érdekében, hogy felhívják a fogyasztó figyelmét termékük minıségére és az Európai Unió gyártási szabványaira. Az ilyen jelzéseknek szintén összehangolt kritériumoknak kell megfelelnie. (30) Ha az élelmiszer-ipari vállalkozók jelzik, hogy a termék az Unióból származik, annak érdekében, hogy felhívják a fogyasztó figyelmét termékük minıségére és az Unió gyártási szabványaira, az ilyen jelzéseknek harmonizált kritériumoknak kell megfelelniük. Ugyanez vonatkozik adott esetben a tagállam jelzésére is. Ha önkéntes alapon jelzik, hogy a termék az Európai Unióból és/vagy valamely tagállamból származik, akkor az érthetıség, a jogbiztonság és a belsı piaccal való összeegyeztethetıség miatt ennek egységes, meghatározott formában kell történnie preambulumbekezdés (31) Az Európai Közösség nem preferenciális származási szabályait a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben szereplı végrehajtási rendelkezései állapítják meg. Az élelmiszerek származási országának meghatározása ezeken a kereskedelmi szereplık és hatóságok által jól ismert szabályokon fog alapulni, ami megkönnyíti annak végrehajtását. (31) Az Unió nem preferenciális származási szabályait a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben szereplı végrehajtási rendelkezései állapítják meg. Az élelmiszerek származási országának meghatározása ezeken a kereskedelmi szereplık és hatóságok által jól ismert szabályokon fog alapulni, ami megkönnyíti annak végrehajtását. Hús és húst tartalmazó élelmiszerek esetében olyan differenciált szabályok alkalmazandók, amelyek figyelembe veszik a születés, a PE / 15

16 nevelés és a levágás helyét. A hús esetében nem helyénvaló csak egy származási hely megadása, amennyiben a születés, a nevelés és a levágás helye eltér egymástól. A felmérések szerint a fogyasztók számára igen fontos, hogy az állat hol született, nevelkedett, illetve hol vágták le preambulumbekezdés (32) Az élelmiszereken szereplı, tápanyagösszetétellel kapcsolatos tájékoztatás az élelmiszerekben található energia és bizonyos tápanyagok jelenlétére vonatkozó információ. A tápértékre vonatkozó információk kötelezı közlésének segítenie kell a táplálkozási nevelés területén való fellépést, és támogatnia kell az élelmiszerek tájékozott kiválasztását. (32) Az élelmiszereken szereplı, tápanyagösszetétellel kapcsolatos tájékoztatás az élelmiszerekben található energia és bizonyos tápanyagok és összetevık jelenlétére vonatkozó információ. A csomagolás elején és hátulján feltüntetett, tápértékre vonatkozó információk kötelezı közlését olyan tagállami fellépéseknek kell támogatniuk, mint például a közegészségügyi politikájuk részét képezı táplálkozási cselekvési terv, amely egyedi ajánlásokat fogalmaz meg a táplálkozási nevelés területén való fellépésre vonatkozóan, és támogatja az élelmiszerek tájékozott kiválasztását A só például nem tápanyag, hanem összetevı preambulumbekezdés (33) A Bizottság táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér könyve felhívta a figyelmet a közegészségügyi szempontból fontos táplálkozási összetevık némelyikére. Ezért helyénvaló, hogy a tápértékre vonatkozó információk kötelezı biztosítása figyelembe vegye ezeket az összetevıket. (33) A Bizottság táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér könyve felhívta a figyelmet a közegészségügyi szempontból fontos táplálkozási tényezık némelyikére. Ezért helyénvaló, hogy a tápértékre vonatkozó információk feltüntetésének követelménye összhangban legyen e fehér könyv PE / 16

17 ajánlásaival preambulumbekezdés (34) A fogyasztók általában nincsenek tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú italok hozzájárulhatnak teljes tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló az ilyen italok különösen a kevert alkoholtartalmú italok tápanyagtartalmára vonatkozó információk feltüntetésének biztosítása. (34) A fogyasztók általában nincsenek tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú italok hozzájárulhatnak teljes tápanyagbevitelükhöz. Ezért segítséget jelentene, ha a gyártók rendelkezésre bocsátanák az alkoholtartalmú italok energiatartalmára vonatkozó információkat. Ugyan ez a rendelet nem terjed ki az alkoholtartalmú italokra, az alkoholtartalmú italok mindazonáltal jelentısen hozzájárulhatnak az energiabevitelhez. Felhasználóbarát lépés volna, ha a gyártók önkéntes alapon rendelkezésre bocsátanák az alkoholtartalmú italok energiatartalmára vonatkozó információkat preambulumbekezdés (35) A közösségi jogszabályok következetessége és koherenciája érdekében a tápanyag-összetételre vagy az egészségre vonatkozó állítások önkéntes feltüntetésének az élelmiszerek címkéjén összhangban kell állnia az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel. (35) A jogbiztonság és az uniós jogszabályok koherenciája érdekében a tápanyag-összetételre vagy az egészségre vonatkozó állítások önkéntes feltüntetésének az élelmiszerek címkéjén összhangban kell állnia az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel. Itt egyértelmően az érintett szereplık jogbiztonságáról van szó. 30 PE / 17

18 36 preambulumbekezdés (36) Az iparágra nehezedı szükségtelen terhek elkerülése érdekében helyénvaló az élelmiszerek azon kategóriáit mentesíteni a tápértékjelölés kötelezı szerepeltetése alól, amelyek nincsenek feldolgozva vagy amelyek esetében a tápértékre vonatkozó információ nem játszik döntı szerepet a fogyasztói választásban, kivéve, ha az ilyen információ feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget más közösségi jogszabály írja elı. (36) Az élelmiszer-termelıkre és - kereskedıkre nehezedı szükségtelen terhek elkerülése érdekében helyénvaló az élelmiszerek azon kategóriáit mentesíteni a kötelezı tápértékjelölés alól, amelyek nincsenek feldolgozva, vagy amelyek esetében a tápértékre vonatkozó információ nem játszik döntı szerepet a fogyasztók vásárlással kapcsolatos döntésében, illetve amelyek külsı csomagolása vagy címkéje túlságosan kicsi ahhoz, hogy ráférjen a kötelezı címkézés, kivéve, ha az ilyen információ feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget más uniós jogszabály elıírja. Nem engedhetı meg, hogy pusztán a jelölésre vonatkozó átfogó elıírások miatt a jövıben meg kelljen növelni az élelmiszerek csomagolását vagy szabványos címkeméretét. Ez több csomagolási hulladékhoz, illetve adott esetben nagyobb csomagolási egységekhez vagy a mennyiség tekintetében félrevezetı csomagolásokhoz vezetne preambulumbekezdés (37) Annak érdekében, hogy az átlagos fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a tájékoztató szerepet, amelynek érdekében bevezették, valamint figyelembe véve a táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek jelenlegi szintjét, a közölt információnak egyszerőnek és közérthetınek kell lennie. A kutatások szerint a fogyasztók hasznosnak tartják a fı látómezıben vagy a csomagolás elején szereplı információkat, amikor vásárlással kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a tápértékre vonatkozó lényeges információt az élelmiszerek megvásárlásakor azonnal láthassák, ezeket (37) Annak érdekében, hogy az átlagos fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a szerepet, amelynek érdekében bevezették, a közölt információnak az átlagos fogyasztó számára könnyen érthetınek kell lennie. Célszerőnek tőnik, hogy az információkat azonos látómezıben tüntessék fel annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a tápértékre vonatkozó lényeges információt az élelmiszerek megvásárlásakor azonnal láthassák. PE / 18

19 az információkat a címke fı látómezıjében kell szerepeltetni. Az Európai Unió polgárai ismeretszintjének megítélése merészség lenne. Ezenkívül törölni kell az olyan kutatásokra való hivatkozást, amelyeket nyilvánvalóan nem lehet megnevezni. Mindenesetre eddig nem készült olyan vizsgálat az élelmiszer-vásárlás közbeni fogyasztói magatartásról, amely az összes tagállamra kiterjed (lásd még a (38) preambulumbekezdést). Ezenkívül az élelmiszer-csomagolások sokfélesége miatt aligha lehet általában meghatározni a fı látómezıt, és egyes csomagolások esetében a csomagolás elejét sem lehet egyértelmően meghatározni preambulumbekezdés (38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag egységtıl eltérı kifejezésével kapcsolatban néhány tagállam és az élelmiszerágazatban mőködı szervezetek által a közelmúltban végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, mivel azok segíthetik ıket a tájékozott döntések gyors meghozatalában. Az egész Közösségre nézve azonban nincs adat arról, hogy az átlagos fogyasztó mennyire érti meg és használja az információ alternatív kifejezését. Ezért helyénvaló mérlegelni a különbözı rendszerek kidolgozását, és lehetıvé tenni a különbözı tagállamokban a fogyasztókban kialakult értelmezéssel kapcsolatos kutatás folytatását, hogy megfelelı esetben harmonizált rendszereket lehessen bevezetni. (38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag egységtıl eltérı kifejezésével kapcsolatban néhány tagállam és az élelmiszerágazatban mőködı szervezetek által a közelmúltban végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, mivel azok segíthetik ıket a döntések gyors meghozatalában. Az egész Unióra nézve azonban nincs tudományos adat arról, hogy az átlagos fogyasztó mennyire érti meg és használja az információ alternatív kifejezését. A különbözı mérető csomagolásban lévı termékek összehasonlíthatósága végett célszerő a tápértéket a továbbiakban kötelezıen 100 g-ra/100 ml-re megadni, és adott esetben kiegészítı adagmegjelöléseket engedélyezni. Amennyiben az élelmiszer külön adagonként elırecsomagolt, emellett kötelezınek kell lennie az adagonkénti tápértékjelölésnek is. Az adagmegjelölés tekintetében a félrevezetı adatok elkerülése érdekében az adagok nagyságát konzultációs eljárás keretében Uniószerte szabványosítani kell. Az energia- és tápanyagtartalom 100 grammra vagy 100 milliliterre történı megadása lehetıséget biztosít a fogyasztó számára, hogy a termékeket közvetlenül összehasonlítsa egymással. Ezért ezeket az adatokat alapvetıen adagok csomagolásánál is elı kell írni. Az egy PE / 19

20 adagra vonatkozó energia- és tápanyagtartalom kiegészítı jelleggel történı megadását természetesen különösen adagok csomagolásánál kell lehetıségként biztosítani. A fogyasztó tájékozódását elısegítendı, az adagra vonatkozó tápértékjelölésnek az elıre csomagolt egyes adagok esetében kötelezınek kell lennie a preambulumbekezdés (új) (38a) A Bizottságnak javaslatot kell elıterjesztenie a mesterséges transzzsírsavaknak az egész Unióra kiterjedı tilalmáról. E tilalom hatálybalépéséig a mesterséges transzzsírsavak címkézésének kötelezınek kell lennie. A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekrıl szóló fehér könyvrıl szóló jelentésében az Európai Parlament a mesterséges transzzsírsavak uniós szintő tilalmát sürgette. Mivel a mesterséges transzzsírsavak az egészségre károsak és kerülendık, a fogyasztók védelme érdekében uniós szintő tilalmat kell bevezetni. A fogyasztók védelme érdekében e tilalom hatálybalépéséig a mesterséges transzzsírsavak címkézésének kötelezınek kell lennie preambulumbekezdés (41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati feltételektıl és körülményektıl függıen fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem elıre csomagolt élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás tekintetében szabályokat állapítsanak meg. Bár ilyen esetekben a fogyasztók egyéb információkkal kapcsolatos igénye korlátozott, a potenciális allergénekre vonatkozó információt igen fontosnak tekintik. Az adatok arra utalnak, hogy az élelmiszer-allergiás esetek zöme nem elıre csomagolt élelmiszerre vezethetı vissza. Ezért az ilyen információkat mindig a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. (41) Az allergiások számára a nem elırecsomagolt élelmiszerek és a közétkeztetési ajánlatok esetében is nagyon fontosak a potenciális allergénekre vonatkozó információk. Ezért az ilyen információkat mindig a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. PE / 20

21 A tagállamok nemzeti különrendelkezései károsak lennének a belsı piacra nézve, és ezt a rendeletet ellehetetlenítenék preambulumbekezdés (42) A tagállamok a rendelet által harmonizált területeken nem rendelkezhetnek az itt megállapítottaktól eltérıen, kivéve, ha a rendelet kifejezetten említést tesz errıl. (42) A tagállamok a rendelet által harmonizált területeken nem rendelkezhetnek az itt megállapítottaktól eltérıen, kivéve, ha a rendelet kifejezetten említést tesz errıl. Mivel azonban a nemzeti címkézési követelmények akadályozhatják a belsı piacon a szabad mozgást, a tagállamoknak bizonyítaniuk kell az ilyen intézkedések szükségességét, továbbá meg kell határozniuk azokat a lépéseket, amelyekkel biztosítani fogják, hogy a követelményeket a kereskedelmet legkevésbé korlátozó módon alkalmazzák. A jelenlegi javaslat mögött meghúzódó egyik legfontosabb ok a szabályok egyszerősítése és a belsı piac mőködésének biztosítása. Mivel a nemzeti szabályok további költségeket rónak az iparra és bonyolultabbá teszik az áruk szabad mozgását, meg kell követelni a bevezetésüket igazoló bizonyítékokat és annak bizonyítását, hogy mőködésük hogyan egyeztethetı össze az áruk szabad mozgásával preambulumbekezdés (49) Annak érdekében, hogy az érdekelt felek, különösen a kis- és középvállalkozások számára lehetıvé tegyék, hogy a tápértékre vonatkozó információkat a termékeiken feltüntessék, a tápértékre vonatkozó információk kötelezıvé tételét szolgáló intézkedések alkalmazását fokozatosan, hosszú átmeneti idıszakok alatt kell bevezetni, további átmeneti idıszakot biztosítva a (49) Annak érdekében, hogy az érdekelt felek, különösen a kis- és középvállalkozások számára lehetıvé tegyék, hogy a tápértékre vonatkozó információkat a termékeiken feltüntessék, a tápértékre vonatkozó információk kötelezıvé tételét szolgáló intézkedések alkalmazását fokozatosan, megfelelı átmeneti idıszakok alatt kell bevezetni, további átmeneti idıszakot biztosítva a PE / 21

22 mikrovállalkozások számára. mikrovállalkozások számára. Emellett rendelkezni kell olyan uniós pénzügyi támogatásokról is, amelyek hozzásegítik ezeket a mezıgazdasági kis- és közévállalkozásokat a termékeik tápértékének felméréséhez szükséges tudományos ismeret megszerzéséhez. Ugyanígy képzési programokat kell biztosítani az ágazat vállalkozói részére az e témában szerzett ismereteik bıvítése érdekében a preambulumbekezdés (új) (49a) Természetesen az élelmiszer-kisipar termékei és az élelmiszer-kiskereskedelem friss készítményei, amelyek közvetlenül az értékesítés helyén készülnek, szintén tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek allergiás reakciót vagy intoleranciát váltanak ki érzékeny személyeknél. Mivel azonban különösen a nem elırecsomagolt termékeket értékesítik közvetlen vevıkapcsolat keretében, a megfelelı tájékoztatást lehetıvé kell tenni, például a vásárlás során szóban közölve, vagy az eladótérben jól látható felirat útján vagy kihelyezett tájékoztató anyagok révén. Az allergén anyagok széles körő feltüntetése minden terméken a nem elıre csomagolt áruk esetében szinte lehetetlen, és fıleg a kis- és középvállalkozások esetében jelentıs versenyhátrányokhoz és többletköltségekhez vezetne. Ezenkívül a korlátozott feldolgozófelülettel mőködı üzemekben nem zárható ki a keresztszennyezıdés lehetısége sem cikk 1 bekezdés 1. Ez a rendelet alapul szolgál az törölve PE / 22

23 élelmiszerekre vonatkozó információkkal kapcsolatos magas szintő fogyasztóvédelem biztosításához, figyelembe véve a fogyasztókban kialakult felfogások és tájékoztatási igényeik különbözıségét, ugyanakkor biztosítva a belsı piac zökkenımentes mőködését. Az 1. cikk (2) bekezdése csupán egy célt tőz ki, világos szabályok rögzítése nélkül. Ezért jogi okokból törölni kell a normatív rendeletszövegbıl cikk 3 bekezdés 3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc valamennyi szakaszára vonatkozik, amennyiben az élelmiszer-ipari vállalkozások tevékenységei a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásával járnak. Ez a rendelet a végsı fogyasztóhoz eljutó összes élelmiszerre alkalmazandó, beleértve a közétkeztetésben mőködı gazdasági szereplık által szállított élelmiszereket és a közétkeztetésben mőködı gazdasági szereplıknek szánt élelmiszereket is. 3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc valamennyi szakaszára vonatkozik, amennyiben a végsı fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatását érinti. Ez a rendelet a végsı fogyasztónak történı átadásra szánt összes elırecsomagolt élelmiszerre, valamint a közétkeztetésben mőködı gazdasági szereplıknek szánt élelmiszerre alkalmazandó. Nem alkalmazandó azokra az élelmiszerekre, amelyek közvetlenül az értékesítés helyén kerülnek csomagolásra a végsı fogyasztónak történı átadás elıtt. A szállítási vállalkozások által nyújtott étkeztetési szolgáltatások csak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha útvonaluk kiindulási és végpontja is az Unió területén van. 3a. Ez a rendelet nem alkalmazandó a nem üzletvitel keretében készített élelmiszerekre, azaz ahol hiányzik a tevékenységek bizonyos folyamatossága és bizonyos fokú szervezettsége. Az olyan tevékenységek, mint az élelmiszerek magánszemélyek általi, alkalmi jellegő kezelése, felszolgálása és értékesítése PE / 23

24 például jótékonysági eseményeken vagy helyi közösségi vásárokon és találkozókon, nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A szöveg tömörítése és nyelvi szempontból történı javítása. Pontosan az élelmiszerkereskedelem terén a közvetlen eladáshelyi értékesítésre elıállított termékeket csomagolással látják el. Így a fogyasztók kényelme érdekében (gyors bevásárlás, könnyebb kezelhetıség) a termékekbıl elıre adagokat képeznek (felvágottak) vagy fóliába csomagolják azokat (szendvicsek). Az ilyen, röviddel az eladás elıtt csomagolt termékeket alapvetıen ki kell zárni a rendelet hatálya alól, mivel azokat semmiképpen sem lehet a gyárilag csomagolt termékekkel azonos módon kezelni. Az olyan útvonalakon, amelyek egy EU-n kívüli országban kezdıdnek vagy érnek véget, elıfordulhat, hogy a szállítási vállalkozás nem talál olyan beszállítót, amely megfelel a tájékoztatási követelményeknek. Amennyiben az ilyen útvonalon mőködı vállalkozások a rendelet hatálya alá tartoznának, az EU-ban alapított vállalkozások versenyhátrányba kerülnének, mivel csak nekik kellene betartaniuk a rendelet elıírásait. A javaslatnak tükröznie kell a (15) preambulumbekezdésben kifejtett szándékot, hogy a jótékonysági és egyszeri (iskolai és hasonló) eseményeket kivonják a javaslat hatálya alól cikk 3 b bekezdés (új) 3b. A harmadik országokból származó élelmiszerek nem kerülhetnek az Unió piacára addig, amíg nem felelnek meg a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek. A fogyasztók érdekében biztosítani kell, hogy a harmadik országokból származó élelmiszerek is megfeleljenek a címkézési követelményeknek cikk 4 bekezdés 4. E rendelet az egyes élelmiszerekre alkalmazandó specifikus közösségi jogszabályokban elıírt címkézési követelmények sérelme nélkül alkalmazandó. 4. E rendelet az egyes élelmiszerekre alkalmazandó specifikus uniós jogszabályokban elıírt címkézési követelmények sérelme nélkül alkalmazandó. A Bizottság [e rendelet PE / 24

25 hatálybalépésnek idıpontjáig] közzéteszi az egyes élelmiszerekre alkalmazandó egyedi uniós jogszabályokban elıírt valamennyi címkézési szabályozás jegyzékét, és e jegyzéket az interneten elérhetıvé teszi. Az egyedi jogszabályok nagy száma miatt szükségesnek tőnik egy ilyen jegyzék, az élelmiszerlánc szereplıi számára az egyértelmőség és jogbiztonság biztosítása céljából cikk 4 bekezdés 1 a albekezdés (új) -ig* a Bizottság közzéteszi a bizonyos élelmiszerekre alkalmazandó, egyedi uniós jogszabályokban elıírt címkézési követelmények átfogó és naprakész listáját. A Bizottság legkésıbb -ig** jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az említett egyedi címkézési követelmények e rendeletnek való megfelelésérıl. A Bizottság adott esetben a jelentéshez megfelelı javaslatot csatol. * ** E rendelet hatálybalépése után 18 hónappal. E javaslat egyik legfıbb célja az egyszerősítés. Túl sok ágazatspecifikus európai irányelv és rendelet tartalmaz címkézési rendelkezéseket. Minden ilyen rendelkezést össze kell győjteni annak ellenırzése érdekében, hogy azok összhangban állnak-e az általános elvekkel, illetve annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszerláncban mőködı valamennyi szereplı és érdekelt könnyedén hozzáférhessen ehhez az óriási követelménymennyiséghez, figyelemmel az általános szabályoknak való megfelelés bármely esetleges hiányára. PE / 25

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2008/0028(COD) 25.2.2010 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/031-57/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Darabos János ügyvezetı által képviselt Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hajdúsámson), a Darabos

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára ISSAI 40 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Minıségirányítás a legfıbb

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1 A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1.. Alapelvek A gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. július 6. keddi ülés P7_TA-PROV(2010)07-06 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.887 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/011-027/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. K. A. jogi igazgató által képviselt Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl

ELİTERJESZTÉS. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTER SZÁM: 4033-8/2011-JOGI Tervezet ELİTERJESZTÉS a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

INFORMATION IN COMMERCIAL PRACTICES ACCORDING TO THE HUNGARIAN LAW

INFORMATION IN COMMERCIAL PRACTICES ACCORDING TO THE HUNGARIAN LAW INFORMATION IN COMMERCIAL PRACTICES ACCORDING TO THE HUNGARIAN LAW PÉTER JÁRMAI University of Miskolc, Faculty of Law, Hungary Abstract in original language: Ebben a tanulmányban arra vállalkoztam, hogy

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA "A - "A - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.4.2004 COM(2004) 341 végleges 2004/0117 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-140/2007/79. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TEKA-Hungary Kft. (Budapest), valamint a Lugas Konyhastudió (Budapest), a Buratino Bt. (Budapest), a Hód-in Kft. (Hódmezıvásárhely),

Részletesebben

I A P C O. Egy konferencia szálloda követelményei

I A P C O. Egy konferencia szálloda követelményei I A P C O KONGRESSZUSSZERVEZİK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE Egy konferencia szálloda követelményei Az IAPCO állásfoglalása Az 1968-ban alapított Kongresszusszervezık Nemzetközi Szövetsége (IAPCO) nemzetközi konferenciák,

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.4.2013 2012/0366(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 152/2010/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Turcsányi Dániel ügyvéd által képviselt Crystal Institute Kft. (Budapest) I.r., Flavinárium Elsı Magyar

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Pécs, 2003. február 14. Dr. Iványi Ildikó igazgató Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZATAI II. EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŐZÖTT

Részletesebben

Székely Klára: Üzleti etika Power Point segítségével

Székely Klára: Üzleti etika Power Point segítségével NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIGI GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK Székely Klára: Üzleti etika Power Point segítségével TÁMOP 4.1.2.-08/1/C-2009-0009 1. Miért a Power Point? Támogatói véleménye

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) Teljesítménybemutatási és Hirdetési Normái Tartalomjegyzék Preambulum... 2 1 Teljesítménybemutatás... 2 1.1 Általános szabályok...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP. dr. Farkas Attila Erik, Fidesz. dr. Vincze Ildikó, SZDSZ

A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP. dr. Farkas Attila Erik, Fidesz. dr. Vincze Ildikó, SZDSZ A Magyar Köztársaság Országgyőlése ötpárti munkacsoportjának tagjai, dr. Biki Angelika, MSZP dr. Farkas Attila Erik, Fidesz dr. Vincze Ildikó, SZDSZ Scherer Zsolt, KDNP dr. Jen Sándor, MDF szakértık és

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Közös álláspont A Tanács által 2005. december 8-án elfogadott KÖZÖS ÁLLÁSPONT az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-250, fax: (32) 422-386

Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-250, fax: (32) 422-386 A l p o l g á r m e s t e r é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-250, fax: (32) 422-386 Szám: 25624/2009. Javaslat parlagfő-mentesítési tevékenység támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

Berényi Lajos elnök Közbeszerzések Tanácsa. Tisztelt Elnök Úr!

Berényi Lajos elnök Közbeszerzések Tanácsa. Tisztelt Elnök Úr! Berényi Lajos elnök Közbeszerzések Tanácsa Tisztelt Elnök Úr! Köszönettel megkaptam a Transparency International Magyarország Nemzeti integritás tanulmányára tett észrevételeit tartalmazó levelét. Ezúton

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2007. DECEMBER 12 13. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2007. DECEMBER 12 13. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2007. december 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2007. DECEMBER 12 13. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Az EGSZB véleményei teljes terjedelmükben, az összes hivatalos

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben