Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA"

Átírás

1 ConseilUE PUBLIC

2 Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti meghatározásáról

3 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti meghatározásáról (EGT4vonatkozásúszöveg) AZEURÓPAIKÖZÖSSÉGEKBIZOTTSÁGA, tekintettelazeurópaiközösségetlétrehozószerzıdésre, tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmirendszeréneklétrehozásárólésa96/61/ektanácsiirányelvmódosításárólszóló, 2003.október139i2003/87/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvre 1 éskülönösenannak 10a.cikke(13)bekezdésére, mivel: (1) A2009/29/EK 2 irányelvvelmódosított2003/87/ekirányelvúgyrendelkezik,hogyaz üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztásakor az árverés útján történıértékesítéslegyenakövetendıalapelv. (2) A Közösség támogatja azt az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást, amely ambiciózus célként a globális hımérséklet9emelkedés maximumának 2 C9ra való korlátozását tőzte ki. Amennyiben más fejlett országok és a fıbb üvegházhatásúgáz9kibocsátók nem lesznek részesei ennek a nemzetközi megállapodásnak, nıhet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértéke azokbanaharmadikországokban,amelyekiparátígynemkorlátoznákhasonlószén9 dioxid9kibocsátási megkötések ( CO 2 9kibocsátásáthelyezés ), és ez alááshatja a közösségi környezetvédelmi fellépések integritását és eredményességét. A CO 2 9 kibocsátásáthelyezés kockázatának kezelése érdekében a 2003/87/EK irányelv úgy rendelkezik,hogy anemzetközitárgyalásokkimenetelétılfüggıen aközösségaz ennek a kockázatnak jelentıs mértékben kitett ágazatokat vagy alágazatokat a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott intézkedésekkel összhangban meghatározott mennyiség 100%9ának erejéig ingyenes kiosztásban részesíti. 1 HLL275., ,32.o. 2 HLL140., ,63.o. 2

4 (3) ABizottság2009.december319ig,majdaztkövetıenötéventea2003/87/EKirányelv 10a. cikkének(14) (17) bekezdésében meghatározott feltételek alapján összeállítja a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékben kitett ágazatok vagy alágazatokjegyzékét(atovábbiakban:ágazatokésalágazatoklistája). (4) A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14) bekezdése értelmében a CO 2 9 kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokvagyalágazatok meghatározása érdekében a Bizottságnak közösségi szinten fel kell mérnie, hogy a megfelelı bontási szinten az ágazatnak vagy alágazatnak milyen mértékben van lehetısége arra, hogy a szükséges kibocsátási egységek közvetlen költségét és a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredı magasabb villamosenergia9árak közvetett költségeitatermékárakbanmegjelenítse anélkül, hogy ezáltalaközösségenkívüli,a szén9dioxid9kibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel szemben jelentıs piaci részesedést veszítene. E felmérések alapját az éghajlatváltozásra és a megújuló energiára vonatkozó 20209as közösségi célkitőzések teljesítésére irányuló végrehajtási intézkedéscsomagot kísérı bizottsági hatásvizsgálat, és az egyes ágazatokkal vagy alágazatokkal kapcsolatban a legutóbbi három évbıl származó, rendelkezésreállókereskedelmi,termelésiéshozzáadottértékrevonatkozóadatoknak megfelelıenmegállapított,átlagosszén9dioxid9árképezi. (5) A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke(15) bekezdésének megfelelıen egy ágazat vagy alágazat akkor tekinthetı a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékben kitett ágazatnak vagy alágazatnak, ha az ezen irányelv végrehajtásából eredı közvetlen és közvetett többletkiadások a termelési költségeknek a bruttó hozzáadott érték arányában mérve jelentıs mértékő, legalább 5%9os növekedését eredményezik;és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem intenzitása, azaz a harmadikországokbairányulókivitelés aharmadikországokbólszármazóbehozatal összértékének és a közösségi piac összméretének(az éves forgalom és a harmadik országokból történı teljes behozatal összegének) hányadosa 10% fölött van. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének megfelelıen egy ágazat vagy alágazatakkorisaco 2 9kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitett ágazatnakvagyalágazatnakminısül,haa2003/87/ekirányelvvégrehajtásábóleredı közvetlenvagyközvetetttöbbletkiadásokatermelésiköltségeknekabruttóhozzáadott érték arányában mérve rendkívül nagymértékő, legalább 30%9os növekedését eredményezik,vagyaharmadikországokkalfolytatottkereskedelemintenzitása,azaz aharmadikországokbairányulókivitelésaharmadikországokbólszármazóbehozatal összértékének és a közösségi piac összméretének(az éves forgalom és a harmadik országokbóltörténıteljesbehozatalösszegének)hányadosa30%fölöttvan. (6) ACO 2 9kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokvagy alágazatoklistájánakösszeállításáhozaco 2 9kibocsátásáthelyezéskockázatátelıszöra NACE 3 számjegyő szintjéig, illetve adott esetben és megfelelı adatok birtokában a NACE 4 számjegyő szintjéig kell felmérni. Az ágazatokat és alágazatokat a lehetı legpontosabb NACE9besorolás szerint szükséges feltüntetni a listán. Néhány olyan ágazatesetében,amelynélanace4számjegyőszintjénnemlehetettmegállapítania CO 2 9kibocsátásáthelyezésnek való jelentıs mértékő kitettség kockázatát további bontásra került sor, és ennek nyomán szintén vizsgálat tárgyává vált egy sor olyan alágazat, amelynek bizonyos jellemzıi az ágazat többi részéhez képest jelentısen eltérıhatásokraengedtekkövetkeztetni. 3

5 (7) Az ágazatoknak és alágazatoknak a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének(14) (17) bekezdésében foglalt feltételek szerinti meghatározásához 2008 decemberében adatgyőjtésre került sor a tagállamok, az Eurostat és az ágazati szövetségek információi alapján, illetıleg más nyilvános vagy kereskedelmi forrásokból. A Bizottság megvizsgálta azon információk hitelességét, amelyek nem a tagállamoktól vagy más hivatalos forrásból érkeztek. Az adatgyőjtés az Eurostat által feldolgozott bizalmasadatokraiskiterjedt. (8) Az egyes ágazatok és a 2009/29/EK irányelvvel történı módosítást megelızıen a 2003/87/EKirányelvI.mellékletébenfelsorolttevékenységeik CO 2 9kibocsátásával kapcsolatban a közösségi független ügyleti jegyzıkönyv számít a becslések legpontosabb,leghitelesebbéslegátláthatóbbforrásának,ezértakibocsátásiegységek közvetlenköltségénekkiszámításáhozezszolgáltelsıdlegesalapul. (9) A2009/29/EKirányelvvelmódosított2003/87/EKirányelvI.mellékletébenfoglaltúj tevékenységek és üvegházhatású gázok technológiai kibocsátására vonatkozóan az üvegházhatást okozó gázok közösségi jegyzékének adatai és tagállami információk alapjánlehetettbecslésselélnitöbbolyanágazatban,amelybennagyszámú,dekisebb létesítmény vagy a kibocsátáskereskedelmi rendszerbıl a es és a es idıszakra kizárt létesítmény mőködik, illetve amely ágazatok esetében nem állt rendelkezésre adat a közösségi független ügyleti jegyzıkönyvben vagy nem lehetettanace94szintjénmeghatározniakibocsátást.amagasabbvillamosenergia9 árak közvetett költségeinek kiszámításához figyelembe vett villamosenergia9 fogyasztás értékeléséhez az Eurostat nem tudott adatokkal szolgálni, s így a tagállamok által közvetlenül megadott adatok számítanak a legmegbízhatóbbnak. A bruttó hozzáadott érték megállapítása a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló Eurostat9adatok alapján történt, mivel ezek bizonyultak a legpontosabbnak. Az Eurostat Közösségen belüli és kívüli kereskedelemre vonatkozó COMEXT9 adatbázisának adataiból lehetett a legmegbízhatóbb képet kapni a harmadik országokba irányuló kivitel, illetve a harmadik országokból történı behozatal összértékérıl,valamintaközösségbeliteljesévesforgalomról. (10) Az értékelések azt az átlagos szén9dioxid9árat vették alapul, amelyet az éghajlatváltozásraésamegújulóenergiáravonatkozó20209asközösségicélkitőzések teljesítéséreirányulóvégrehajtásiintézkedéscsomagotkísérıbizottságihatásvizsgálat 3 megállapított. A legelképzelhetıbb forgatókönyv szerint, amely már az együttes végrehajtásésatisztafejlesztésimechanizmusjóváírásaivalisszámol,aszén9dioxid9 áregytonnaco 2 9egyenértékettekintve30EUR. (11) A 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredı közvetlen többletkiadások kiszámításakorfigyelembekellvenniaztakibocsátásiegység9mennyiséget,amelyetaz adottágazatnakmegkellenevásárolniaabbanazesetben,hanemminısülaco 2 9 kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékben kitett ágazatnak. Az említett irányelv 10a. cikkének(11) bekezdése értelmében a 20139ban ingyenesen kiosztott kibocsátásiegység9mennyiségnek a 10a. cikk(1) bekezdésében elıírt intézkedésekkel összhangban meghatározott mennyiség 80%9ának kell megfelelnie, ezt követıen pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget évente mindig azonos mennyiséggel úgy kell csökkenteni, hogy 20209ra 30%9ot érjen el, majd 20279re megszőnjön az 3 4

6 ingyenes kiosztás. A 10a. cikk (1) bekezdésében meghatározott elızetes referenciaértékek kiindulópontját az ágazati vagy alágazati közösségi létesítmények leghatékonyabb 10%9ának közötti átlagteljesítménye adja; a referenciaértékek magukban foglalják a leghatékonyabb mőszaki megoldásokat, a helyettesítımegoldásokatésazalternatívtermelésifolyamatokatis. (12) A2003/87/EKirányelv10a.cikkének(1)bekezdéseszerintmeghatározandóelızetes referenciaértékeket csak 2010 végéig kell elfogadni. A közvetlen kiadásoknak e referenciaértékeken alapuló meghatározása ezért csak az ágazatok és alágazatok listájának felülvizsgálatakor vehetı figyelembe. Az ágazatok és alágazatok listájának összeállításához így fel kell mérni a kibocsátási egységek ingyenesen kiosztandó mennyiségét. A becslést közösségi szinten, 20139ra és 20149re kell megadni. E határozat céljai szempontjából, illetıleg a referenciaértékekre vonatkozó szigorú követelményekésalineáriscsökkentésitényezıalkalmazásánakérvényrejuttatásához alegpontosabbbecslésazzalszámol,hogyaco 2 9kibocsátásáthelyezéskockázatának kinemtettágazatokkibocsátásiegységeinek75%9át20139banés20149benkellmajd megvásárolni. (13) A közvetett költségek értékelésekor az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 20089as közösségi szakpolitikai csomag modell alapú elemzése 4 szerinti0,465tonnaco 2 /MWhátlagoskibocsátásitényezıvelszámoltaka villamos energia esetében, és ezt vette alapul az éghajlatváltozásra és a megújuló energiáravonatkozó20209asközösségicélkitőzésekteljesítéséreirányulóvégrehajtási intézkedéscsomagot kísérı bizottsági hatásvizsgálat is. A közösségi átlagérték használata helyénvaló ebben a vonatkozásban, hiszen ezzel teljesül az a kívánalom, hogy az értékelést közösségi szinten kell végrehajtani, és az átlagérték tükrözi a közösségivillamosenergia9termeléshezkapcsolódóténylegeskibocsátást. (14) A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének(17) bekezdése kimondja, hogy a szükséges adatokbirtokában minıségiértékeléstkövetıenkilehetegészítenialistát,tekintetbe véve,hogymilyenmértékbenvanlehetıségeazadottágazatbanés/vagy alágazatban mőködı egyes létesítményeknek például a leghatékonyabb mőszaki megoldások alkalmazásával a kibocsátási szintek vagy a villamosenergia9fogyasztás csökkentésére, figyelembe véve adott esetben a termelési költségeknek a vonatkozó beruházásbóleredınövekedésétis;ajelenlegiésvárhatópiacijellemzıket,beleértve azt az esetet is, amikor a kereskedelemtıl való függıség vagy a közvetlen vagy közvetett költségek növekedése megközelíti a küszöbértékek egyikét; és a haszonkulcsot, mint a hosszú távú beruházási vagy áttelepítési döntések lehetséges mutatóját. (15) Minıségi értékelés tárgya lett számos olyan ágazat és alágazat, amely a 2003/87/EK irányelv10a.cikkének(14)és(15)bekezdésébenfoglaltmennyiségifeltételekalapján nem minısült a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékben kitett ágazatnak vagy alágazatnak. A minıségi értékelés elsısorban azokra az ágazatokra terjedt ki, amelyek a mennyiségi értékelés során nem voltak kellı mértékben képviselve, illetıleg a határeseteknek tekintett azon ágazatokatvizsgálta, amelyekkel 4 P.Caprosetal.(2008):Model9basedAnalysisofthe2008EUPolicyPackageonClimateChangeand Renewables,PrimesModel E3MLab/NTUA,2008.június 5

7 kapcsolatban nem vagy csak kifogásolható minıségben állt rendelkezése statisztikai adat, illetve amelyek kapcsán a tagállamok vagy ágazati képviselık, kellıen megindokolt vagy érvekkel kellıképpen alátámasztott esetekben vizsgálat indítását kérték. Az értékelés következtetései alapján egyes vizsgált ágazatok a CO 2 9 kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatnaktekintendık.a listára így felkerült további ágazatokat és alágazatokat e határozat mellékletének harmadikrészekülönismerteti. (16) Egyeságazatokésalágazatok,példáulazégetettagyagtéglákéstetıcserepekgyártása esetében idı vagy megfelelı minıségő és mennyiségő adatok hiányában ezúttal nem nyíltmódteljeskörőértékelésére;ezenágazatokatésalágazatokatamintlehetséges,az irányelv 10a. cikkének (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen ismételt értékelésnekkellalávetni,ésannakeredményeitılfüggıenfelkellvennialistára. (17) A textilkikészítés ágazata (17309as NACE9kód) minıségi értékelés tárgya lett, fıképp mivel a kereskedelmi intenzitás felméréséhez közösségi szinten nem állnak rendelkezésre hivatalos kereskedelmi adatok és az egyéb textilipari ágazatok kereskedelmi szempontból rendkívül intenzívek. Az értékelés erıs nemzetközi versenynyomást tárt fel, rávilágított az elmúlt évek jelentıs termelésesésére a Közösségen belül, a tárgyidıszakban tapasztalt negatív vagy rendkívül szerény haszonkulcsra, ami korlátozza a létesítmények befektetési és kibocsátáscsökkentési kapacitását. Az említett tényezık összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékben kitett ágazatnak tekintendı. (18) A farostlemez9, furnérlemez9, többrétegő préselt és egyéb falemez és táblagyártás (20209as NACE9kód) ágazattal kapcsolatban minıségi értékelésre került sor. Az értékelés rámutatott arra, hogy jelentıs költségnövekedés nélkül nem képzelhetı el megfelelı szintő kibocsátáscsökkentés ebben az ágazatban és a piacot rendkívüli kihívások jellemzik, úgymint nagyfokú árérzékenység és az alacsony gyártási költségekkel dolgozó országokból származó behozatal növekedése, emellett a haszonkulcsokra a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredı többletkiadások jelentıs hatást gyakorolnak, ami korlátozza a létesítmények befektetési és kibocsátáscsökkentésikapacitását.azemlítetttényezıkösszesítetthatásaitfigyelembe véveezazágazataco 2 9kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitett ágazatnaktekintendı. (19) A mőanyag9alapanyag gyártása (24169os NACE9kód) ágazattal kapcsolatban minıségi értékelésre került sor. A piac jelenlegi alakulását figyelembe véve az értékelés megállapította, hogy a szóban forgó ágazat szoros rokonságot mutat a vegyiparegyéb,aco 2 9kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitett területeivel; a világpiaci árképzés gátat szab az egyoldalú áremelésnek, és egyes harmadik országok gyártóinak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata következtében közösségiésvilágpiacitorzulástapasztalható.apiacvárhatóalakulásaszempontjából, amely kereskedelmi intenzitását tekintve már jelenleg is megközelíti a 30%9os küszöbértéket,azágazaterıteljesimportnövekedésetovábbfolytatódikelsısorbanúj közel9keleti nagyberuházások eredményeképpen. Az említett tényezık összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentısmértékbenkitettágazatnaktekintendı. 6

8 (20) A vasöntés ágazata(27519es NACE9kód) minıségi értékelés tárgya lett, fıképp mivel a kereskedelmi intenzitás felméréséhez közösségi szinten nem állnak rendelkezésre hivatalos kereskedelmi adatok, és mivel az Eurostat COMEXT9 adatbázisa a fıbb öntvénytermékeket különbözı csoportok szerint tovább részletezi. Az értékelés feltárta, hogy a hatásmérséklésre csak korlátozott lehetıségek kínálkoznakarészbenelkerülhetetlentechnológiaikibocsátásmiatt,éshatásmérséklı technológiaiberuházásokraiskorlátozottazágazatkapacitásaa2003/87/ekirányelv végrehajtásábóleredıtöbbletkiadásoknakahaszonkulcsokragyakoroltjelentıshatása következtében. A piacot alacsony koncentráció jellemzi, szemben az ügyfélágazatok nagyfokú piaci koncentrációjával. Ez egyben azt jelzi, hogy az ágazat a töblettköltségeketcsakkorlátozottmértékbentudjatovábbadni.alternatívforrásokból származókereskedelmiadatokbólszinténmegállapítástnyert,hogyazöntvénygyártás nemzetközi kereskedelme egyre erısödik. Az említett tényezık összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékbenkitettágazatnaktekintendı. (21) A könnyőfémöntés ágazata(27539as NACE9kód) minıségi értékelés tárgya lett, fıképp mivel a kereskedelmi intenzitás felméréséhez közösségi szinten nem állnak rendelkezésre hivatalos kereskedelmi adatok, és mivel az Eurostat COMEXT9 adatbázisaafıbböntvénytermékeketkülönbözıcsoportokszerinttovábbrészletezi.a piacot az értékelés következtetései alapján alacsony koncentráció és az egyetlen ügyfélágazatkeresletétılvalóerısfüggésjellemzi.ezegybenaztjelzi,hogyazágazat atöblettköltségeketcsakkorlátozottmértékbentudjatovábbadni.azágazatemelletta tárgyidıszakban veszteséggel vagy csak szerény haszonnal zárt, ami kedvezıtlen hatástgyakoroltahatásmérséklıtechnológiákbavalóberuházásikapacitásra,amelyet a többletköltségek tovább súlyosbítanának. Alternatív forrásokból származó kereskedelmi adatokból szintén megállapítást nyert, hogy az öntvénygyártás nemzetközi kereskedelme egyre erısödik. Az említett tényezık összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékbenkitettágazatnaktekintendı. (22) Az ágazatok és alágazatok listájának meghatározásakor amennyiben arra vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok figyelembe kell venni, hogy a szénátszivárogatás veszélyének vélhetıen kitett ágazatokban vagy alágazatokban a termékek világviszonylatban jelentıs részét elıállító harmadik országok milyen mértékbenkötelezikel magukatazüvegházhatásúgázokkibocsátásánakcsökkentése mellett a vonatkozó ágazatokban vagy alágazatokban a közösségihez hasonló idıkeretenbelülésmértékben,valamintazezen országokbantalálhatólétesítmények karbonhatékonysága milyen mértékben felel meg a közösségi létesítmények hatékonyságának. Jelenleg csak Norvégia, Izland és Svájc vállalt ilyen mértékő kötelezettségeket, de ık együttvéve sem állítják elı a termékek világviszonylatban jelentıs részét a CO 2 9kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentıs mértékben kitett ágazatokban vagy alágazatokban. A karbonhatékonyságot illetıen a statisztikai meghatározások eltérése, az átfogó adatok általános hiánya, valamint a kellı szintő részletezés és ágazati bontás hiánya miatt nem állnak rendelkezésre összevethetı adatok az értékeléshez. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (18) bekezdésében foglaltfeltételekígynembefolyásoltákazágazatokésalágazatoklistájánaktartalmát. (23) Az ágazatok és alágazatok listájának alapját képezı értékelés az 10109es NACE9 kóddaljelzettágazattólkezdvea37209asnace9kóddaljelzettágazatigbezárólagaz összes ágazatra, így a bányászatra, kıfejtésre és feldolgozóiparra is kiterjedt. A 7

9 NACE9kódokezenkörénkívülesı,deazEUkibocsátáskereskedelmirendszerébena CO 2 9kibocsátásáthelyezésselkapcsolatosrendelkezéseknekpotenciálisanahatályaalá esı, helyhez kötött létesítményekkel rendelkezı egyéb ipari ágazatokat a Bizottság 2010folyamánértékelmajd.Amennyibenazértékeléssoránmegállapítástnyer,hogy azemlítettágazatokvalamelyikemegfelela2003/87/ekirányelv10a.cikkének(14) (17)bekezdésébenfoglaltfeltételeknek,azazévesaktualizálásalkalmávalfelkerüla listára. (24) Alista anemzetközitárgyalásokeredményeitılfüggıen a esidıszakra vonatkozik. (25) A Bizottság az ágazatok és alágazatok listájának összeállításához számos érdekelt, köztük a tagállamok, különbözı ágazati szövetségek, civil szervezetek és tudósok véleményét kikérte, a konzultációs folyamattal kapcsolatos információkat pedig weboldalán 5 közzétette. (26) Az e határozatban elıírt intézkedések összhangban vannak az éghajlatváltozással foglalkozóideiglenesbizottságvéleményével, ELFOGADTAEZTAHATÁROZATOT: 1.cikk AmellékletbenfelsoroltágazatokésalágazatokaCO 2 9kibocsátásáthelyezéskockázatának jelentısmértékbenkitettágazatnakésalágazatnaktekintendık. Az értékelt NACE9kódok körén(azaz az 10109tıl a 37209ig bezárólag tartó tartományon) kívül esı, de az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a CO 2 9kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatosrendelkezéseknekpotenciálisanahatályaalátartozóegyesmásipariágazatokata Bizottság2010folyamánmérifel.Amennyibenazértékeléssoránmegállapítástnyer,hogyaz említett ágazatok valamelyike megfelel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14) (17) bekezdésébenfoglaltfeltételeknek,azazévesaktualizálásalkalmávalfelkerülalistára. 2.cikk Ennekahatározatnakatagállamokacímzettjei. KeltBrüsszelben, abizottságrészérıl abizottságtagja 5 8

10 MELLÉKLET ACO 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánaka2003/87/EKeurópaiparlamentiéstanácsi irányelv10a.cikkének(13)bekezdéseszerintjelentısmértékbenkitettágazatokvagy alágazatok 1. ANACE94szintjén 1.1. A2003/87/EKirányelv10a.cikkének(15)és(16)bekezdésébenfoglaltmennyiségi feltételekalapján NACE9 kód Megnevezés Feketeszén9bányászat Vegyiásványbányászata Malátagyártás Pamutfonás Bırruházatgyártása Kokszgyártás Egyébszervetlenvegyialapanyaggyártása Egyébszervesvegyialapanyaggyártása Mőtrágya,nitrogénvegyületgyártása Szintetikuskaucsukgyártása Vas9,acél9,vasötvözet9alapanyaggyártása Hidegenhúzottvas9,acéltermékgyártása Alumíniumgyártás Rézgyártása Egyébnemvasfémgyártása Mezıgazdaságitraktorgyártása 1.2. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) bekezdésében foglalt mennyiségi feltételekalapján NACE9 Megnevezés 9

11 kód Keményítıgyártása Cukorgyártás Egyébnemdesztillált,erjesztettitalgyártása Etil9alkoholgyártásaerjesztettanyagokból Papírgyártás Kıolaj9feldolgozás Síküveggyártás Öblösüveggyártás Kerámiacsempe,9lapgyártása Öntöttvascsıgyártása Ólom,cink,óngyártása 1.3. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének a) pontjában foglalt mennyiségifeltételalapján NACE9 kód Megnevezés Cementgyártás Mészgyártás 1.4. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének b) pontjában foglalt mennyiségifeltételalapján NACE9 kód Megnevezés Kıolaj9,földgázkitermelés Vasércbányászat Színesfémércbányászata,kivéveuránéstóriumérc Építésicélúkıésdíszkıfejtése 10

12 Agyag9,kaolinbányászat 1450 Máshovanemsoroltegyébbányászat 1520 Halfeldolgozás 1541 Nyersolajészsírgyártása 1591 Desztilláltszeszesitalgyártása 1593 Bortermelés 1712 Gyapjúfonás 1713 Fésősgyapjúfonás 1714 Lenfonás 1715 Selyemfonás 1716 Varrócérnagyártása 1717 Egyébtextilszálakfonása 1721 Pamutszövés 1722 Gyapjúszövés 1723 Fésősgyapjúszövés 1724 Selyemszövés 1725 Egyébtextilszövés 1740 Konfekcionálttextilárugyártása(kivéve:ruházat) 1751 Szınyeggyártás 1752 Kötélárugyártása 1753 Nemszıtttextíliák,termékekgyártása(kivéve:ruházat) 1754 Máshovanemsoroltegyébtextiltermékgyártása 1760 Kötött,hurkoltkelmegyártása 1771 Kötött,hurkoltharisnyafélékgyártása 1772 Kötött,hurkoltpulóverfélékgyártása 1821 Munkaruházatgyártása

13 Felsıruházatgyártása(kivéve:munkaruházat) 1823 Alsóruházatgyártása 1824 Egyébruházatgyártása 1830 Szırmekikészítés,szırmecikkgyártása 1910 Bırkikészítés 1920 Táskafélék,szíjazatgyártása 1930 Lábbeligyártás 2010 Főrészárugyártás 2052 Parafa9,szalmaésfonottárugyártása 2111 Papíriparirostanyag(cellulóz)gyártása 2124 Tapétagyártás 2215 Egyébkiadás 2330 Nukleárisfőtıanyaggyártása 2412 Színezék,pigmentgyártása 2420 Peszticidésmásmezıgazdaságivegyitermékgyártása 2441 Gyógyszeralapanyag9gyártás 2442 Gyógyszerkészítménygyártása 2452 Testápolásicikkgyártása 2463 Illóolajgyártás 2464 Fényképészetivegyianyaggyártása 2465 Felvételnélkülihang9,kép9,adathordozógyártása 2466 Máshovanemsoroltegyébvegyitermékgyártása 2470 Vegyiszálgyártása 2511 Gumiabroncs,gumitömlıgyártása 2615 Mőszaki,egyébüvegtermékgyártása 2621 Háztartásikerámiagyártása

14 Egészségügyikerámiagyártása 2623 Kerámiaszigetelıgyártása 2624 Egyébmőszakikerámiagyártása 2625 Egyébkerámiatermékgyártása 2626 Tőzállókerámiatermékgyártása 2681 Csiszolótermékgyártása 2722 Acélcsıgyártás 2741 Nemesfémgyártás 2861 Evıeszköz,késárugyártása 2862 Szerszámgyártás 2874 Kötıelem,csavargyártása 2875 Máshovanemsoroltegyébfémfeldolgozásitermékgyártása 2911 Motor,turbinagyártása,kivévelégiésközútijármőmotorok 2912 Szivattyú,kompresszorgyártása 2913 Csap,szelepgyártása 2914 Csapágy,erıátvitelielemgyártása 2921 Kemencegyártása 2923 Nemháztartásihőtı,légállapot9szabályozógyártása 2924 Máshovanemsorolt,egyébáltalánosgépgyártása 2932 Egyébmezıgazdaságiéserdészetigépgyártása 2941 Gépimeghajtásúhordozhatókéziszerszámgépgyártása 2942 Egyébfémmegmunkálószerszámgépgyártása 2943 Máshovanemsoroltegyébszerszámgépgyártása 2951 Kohászatigépgyártása 2952 Bányászati,építıiparigépgyártása 2953 Élelmiszer9,ital9ésdohányiparigépgyártása

15 Textilipari,ruházatiipari,bıriparigépgyártása 2955 Papíriparigépgyártása 2956 Máshovanemsorolt,egyébspeciálisgépgyártása 2960 Fegyver9,lıszergyártás 2971 Háztartásivillamoskészülékgyártása 3001 Irodagépgyártás 3002 Számítógép9ésmásinformáció9feldolgozófelszerelésgyártása 3110 Villamosmotor,áramfejlesztıgyártása 3120 Áramelosztó,9szabályozókészülékgyártása 3130 Szigeteltvezeték,kábelgyártása 3140 Akkumulátor,szárazelemgyártása 3150 Világítóeszközéselektromoslámpagyártása 3162 Máshovanemsorolt,egyébvillamostermékgyártása 3210 Elektronikaiszelepek,csövekésmásalkatrészekgyártása 3220 Televízióésrádió9távbeszélıésiparihíradástechnikaitermékgyártása 3230 Televízió9ésrádióvevı,hang9ésképrögzítı,valamintlejátszókészülékekgyártása 3310 Orvosimőszergyártása 3320 Mérımőszergyártása,kivéveiparifolyamatirányítórendszerek 3340 Optikai,fényképészetieszközgyártása 3350 Óragyártás 3511 Hajógyártás,9javítás 3512 Szabadidı9,sporthajógyártása,javítása 3530 Légi,őrjármőgyártása,javítása 3541 Motorkerékpárgyártása 3542 Kerékpárgyártása 3543 Mozgássérültekkocsijánakgyártása

16 Máshovanemsoroltegyébjármőgyártása Pénzérme,éremgyártása Ékszeréshasonlócikkekgyártása Hangszergyártás Sportszergyártás Játékgyártás Divatékszergyártás Seprő9,kefegyártás Egyéb,máshovanemsoroltfeldolgozóipar 2. A2003/87/EKirányelv10a.cikkének(15)és(16)bekezdésébenfoglaltmennyiségi feltételekalapján,nace94szintnélnagyobbbontásban PRODCO M9kód Megnevezés Sőrítettparadicsompürévagy9krém Tejéstejszín,szilárdformában Kazein Tejcukoréstejcukorszirup Szárítottsütıélesztı Hidrogén(beleértveahidrogén/szintetikusgáz9gyártást) Nitrogén Oxigén Feldolgozottpigmentek,opalizálóésszínezıanyagok,üvegesedızománcokés mázak,folyékonyfénymázakéshasonlókészítmények,üvegolvadék Zselatinésszármazékai,halenyv(akazeinenyvésacsontenyvkivételével) Pászma,elıfonat,fonal,vágottszálüvegrostból Mesterségesgrafit;kolloidvagyszemikolloidgrafit,éskészítményeik Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott(expandált) agyag, habsalak és 15

17 hasonlóduzzasztott(expandált)ásványianyagésezekkeveréke 3. A2003/87/EKirányelv10a.cikkének(17)bekezdésébenfoglaltmennyiségifeltétel alapján,nace94szintszerintibontásban NACE9 kód Megnevezés Textilkikészítés Farostlemez9,furnérlemez9,többrétegőpréseltésegyébfalemezéstáblagyártás Mőanyag9alapanyaggyártása Vasöntés Könnyőfémöntés 16

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/126-028/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

A digitális átállás kommunikációs feladatai Információkérés (RFI) a reklám- és médiaügynökségek felé

A digitális átállás kommunikációs feladatai Információkérés (RFI) a reklám- és médiaügynökségek felé A digitális átállás kommunikációs feladatai Információkérés (RFI) a reklám- és médiaügynökségek felé I. Információkérés (Request For Information) Az Antenna Hungária Zrt. (AH) mint az NHH által 2008. július

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/011-027/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. K. A. jogi igazgató által képviselt Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139-044/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. G. Sz. J. ügyvéd (Dr. Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt Lyoness Hungary Kft. (Budapest) és Lyoness

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdés m) pontjában

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 3. K32. 097/2010/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság a dr. Szamosi Katalin ügyvéd által képviselt Larabay Food Vendéglátóipari Kft (Dunaharaszti) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

Bricks & Bits Kft., 1146 Budapest, Szabó József u. 6., Récsei Center III. em. Tel : +36 1 460-3676, Fax : +36 1 460-3675, email:

Bricks & Bits Kft., 1146 Budapest, Szabó József u. 6., Récsei Center III. em. Tel : +36 1 460-3676, Fax : +36 1 460-3675, email: Cégünk energia-megtakarítási megoldásokat kínál számos piaci szegmensben mőködı partnerei részére. Ügyfeleink az általunk kínált technológiák beépítésével hatékonyabb energiafelhasználást valósíthatnak

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A CO2 /ÜHG/ kibocsátás (EU ETS) aktuális kérdései, tapasztalatai

A CO2 /ÜHG/ kibocsátás (EU ETS) aktuális kérdései, tapasztalatai A CO2 /ÜHG/ kibocsátás (EU ETS) aktuális kérdései, tapasztalatai Tóthné Kiss Klára Q&L Kft, vezetı hitelesítı, SZTE üvegszakosztály elnöke XXIX, Téglás Napok 2014. november 13. Hazai intézményrendszer

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/072-066/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - dr. Técsi Gyula ügyvéd által képviselt Polstyl Kereskedelmi Kft. (Békéscsaba) I. rendő, - Buganu Nicu-Gabriel ügyvezetı

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 112/2008/8. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a LOGISZTÁR Székesfehérvári Logisztikai Szolgáltató Központ Tulajdonosi és Fejlesztı Kft. (Székesfehérvár

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA 2010 Oldal: 1 / 28 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 AZ ÁTVILÁGÍTÁSRÓL RÖVIDEN 5 AZ ÁTVILÁGÍTÁS SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZAT JÖVŐBENI MŰKÖDÉSÉBEN

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 40028/2005. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben