31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések"

Átírás

1 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és lıszerekrıl szóló évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 22. -a (5) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a fegyverekrıl és lıszerekrıl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.), valamint a lıterekrıl, a lıfegyverek, lıszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekrıl szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletben foglaltakkal - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következıket rendelem el: A rendelet alkalmazási köre 1. (1) A rendelet alkalmazási köre kiterjed a fegyverek, a fegyverek fıdarabjai, valamint azok lıszerei, a hatástalanított fegyverek, továbbá a lövıkészülékek vizsgálatára. (2) A rendelet alkalmazási köre nem terjed ki: a) a Tv. 1. (2) bekezdésében felsorolt szervek fegyvereire és lıszereire, hatástalanított fegyvereire, valamint lıszereire, b) a személyes használatra készített, vagy kereskedelmi forgalomba nem kerülı, más országban vásárolt lıszerekre. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. C.I.P.: az évi 19. tvr.-rel kihirdetett, a kézilıfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismerésérıl Brüsszelben, július 1-jén kötött nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtási utasításainak kidolgozására, felülvizsgálatára és ellenırzésére létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság francia nevének (Commission Internationale Permanente) rövidítése, 2. részes állam: azon országok, amelyek az Egyezménynek aláíró felei, vagy ahhoz csatlakoztak, 3. C.I.P. Állandó Iroda: a C.I.P. titkársága, 4. Choke: simacsövő fegyvereknél a csı csıtorkolat felıli részének átmérıváltozása a hengeres furathoz képest, 5. csıvizsgáló (tormentáló) lıszer: a kereskedelmi lıszerrel méreteiben megegyezı, de annál meghatározott mértékben nagyobb gáznyomást és lövedékenergiát adó lıszer, 6. elektromechanikus gáznyomás mérés: eljárás, amelynél a fegyvercsıben keletkezı gáznyomás lefutását - benne a maximális gáznyomás értékét - egy piezokristály összenyomódásának hatására keletkezı töltés erısítése és feszültséggé alakítása után számítógép segítségével állapítják meg, 7. fegyver fıdarab: fegyver fıdarabnak tekintendık a fegyverek csövei, váltócsövei, betétcsövei, váltódobjai, zárszerkezetei és az ezeket egybefogó tokszerkezet, 8. fehérkész fegyver: olyan összeszerelt fegyver, amelyen már csak a felületkezelést, és/vagy a díszítést kell elvégezni, 9. gyártó: aki Magyarországon fegyvert, lıszert, illetve lövıkészüléket készít, 10. használt fegyver: az a fegyver, amely az elsı, forgalomba hozatal elıtti vizsgálaton már átesett, 11. huzagolás: a fegyver csövének olyan kialakítása, amelyik a lövedéket hossztengelye körüli forgómozgásra kényszeríti, 12. idıszakos vizsgálat: e rendeletben és külön jogszabályban meghatározott idıszakonként elvégzendı biztonsági felülvizsgálat, 13. ismételt vizsgálat: az elsı és az idıszakos vizsgálattól eltérı okból végzett felülvizsgálat, 14. kaliber (őrméret, öb): a fegyvercsı belsı átmérıjének névleges mérete, 15. kaliberjel: egy adott lıszerfajta C.I.P. által elfogadott megnevezése, 16. kartácslıszer: olyan lıszer, amelynek lövedéke legfeljebb 2 mm átmérıjő szemcséket tartalmaz, 17. kröseres gáznyomásmérés: eljárás, melynél a fegyvercsıben keletkezı maximális gáznyomás értékét egy adott összetételő és mérető rézhenger összenyomódásából határozzák meg,

2 18. legkisebb csomagolási egység: az a legkisebb csomagoló eszköz, amelyben a különféle lıszereket forgalomba hozzák, 19. lıszer: lıszer körébe tartozik még a kereskedelmi forgalomba kerülı újratöltött lıszer, 20. lövıkészülék: az ipari (pl. szegbelövés, csıkivágás, kábelrögzítés) vagy mőszaki célokra, állatok elkábítására vagy lelövésére szolgáló, lıporgáz energiájával mőködtetett hordozható készülékek összefoglaló neve, 21. poligoncsı: csavarodó, sokszögő furatprofillal rendelkezı csı, amelyik a lövedéket - a huzagoláshoz hasonlóan - forgó mozgásra kényszeríti, 22. sima csı: olyan fegyvercsı, amely hosszának legalább 2/3 részében kör keresztmetszető, 23. szinonim elnevezések: az egyes kaliberjelek szabványostól eltérı olyan megnevezése, amelyet a C.I.P. elismer, 24. torkolati energia: az a mozgási energia, amellyel a lövedék a csı torkolatán kilépéskor rendelkezik, 25. tétel: az a sorozatban gyártott lıszermennyiség, amelyet ugyanazon lıszergyártó töltött (szerelt), és amelyben a lıportípus, a lövedékfajta, a lövedék tömege, továbbá a csappantyú vagy a gyúelegy fajtája azonos, 26. új fegyver: az a fegyver, amelyik közvetlenül a gyártást követıen, forgalomba hozatal elıtt kerül vizsgálatra; a vizsgálat szempontjából új fegyver az is, amelyen nincs elismert próbajel, 27. újratöltött lıszer: mőködtetett lıszer hüvelyének felhasználásával készített lıszer, 28. zárolási hézag: a töltényőrbe helyezett maximális mérető, teljesen elıretolt töltény fenéksíkja és a tőzfal síkja közötti távolság. Általános rendelkezések 3. (1) A fegyvert, fegyver fıdarabjait és lövıkészüléket, illetve a lıszert, töltényt forgalomba hozatal elıtt vizsgálatra be kell mutatni. (2) A bemutatás kötelezettsége terheli: a) a Magyar Köztársaság területén történı gyártás esetén a gyártót, b) lıszerek kereskedelmi célú újratöltése esetén a szerelést végzıt, c) más államból a Magyar Köztársaság területére történı behozatal esetén - ha a terméken nem található elismert próbajel - a magyar forgalomba hozót, d) a kereskedelmi forgalmon kívül beszerzett fegyverek esetén az engedéllyel rendelkezı használót. 4. Nem kell vizsgálatra bemutatni a más államból behozott fegyvert és lıszert abban az esetben, ha a) az egy részes államból származik és az illetı ország elismert próbajelével van ellátva; b) az nem részes államból származik, de azt egy részes állam vizsgáló állomása bevizsgálta, és az illetı ország elismert próbajelével látta el. 5. (1) A vizsgálat célja, hogy a fegyver, fegyver fıdarabjai és lövıkészülék, illetve a lıszer mőködése megfelel-e e rendelet elıírásainak. (2) A vizsgálat történhet e rendelet szerinti egyedi és típusjóváhagyó vizsgálattal. 6. (1) A vizsgálat végzésére kijelölt nemzeti vizsgáló állomás a Polgári Kézilıfegyver- és Lıszervizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Vizsgáló). (2) Amennyiben a fegyver, fegyver fıdarabjai és lövıkészülék, illetve lıszer, töltény a vizsgálaton megfelel, a Vizsgáló a fegyveren, a fegyver fıdarabjain és lövıkészüléken, illetve lıszer, töltény legkisebb csomagolási egységén próbajelet vagy próbabélyeget helyez el, és megfelelınek minısített értékeléső tanúsítást ad ki. 7. (1) Már használatban lévı fegyvert a Korm. r a (1) bekezdésének gb) pontja alapján a tanúsítványban megadott érvényességi határidı lejártakor, de legalább 10 évenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni. A lövıkészüléket kétévenként kell újbóli vizsgálatra bemutatni (a továbbiakban együtt: idıszakos vizsgálat). (2) A fegyvert, valamint a lövıkészüléket a javítást, fıdarabcserét, valamint a teherviselı elemén, az elsülı- és a biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követıen vizsgálatra kell bemutatni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség az engedéllyel rendelkezı használót, a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a javítást végzıt terheli. 8. Szemlére kell bemutatni azt a fegyvert, amelyen a Magyar Köztársaság által elismert külföldi próbajelek (a továbbiakban: elismert próbajel) található, de a vizsgálatról nem rendelkezik tanúsítvánnyal. Az elismert próbajeleket az 1. melléklet tartalmazza. Egyedi vizsgálat 9. (1) Az új fegyvert, a fegyver fıdarabjait és a lövıkészüléket a következı vizsgálatoknak kell alávetni:

3 a) lıpróba elıtti vizsgálat: az elıírt megkülönböztetı jelzések megléte, szemrevételezés, az elıírt méretek vizsgálata, a mőködési biztonság vizsgálata (lövés nélkül), b) szilárdsági vizsgálat a Vizsgáló által biztosított csıvizsgáló lıszerrel végrehajtott lıpróbával, egyes esetekben a mőködési biztonság vizsgálata kereskedelmi lıszerek kilövésével, egyedi gyártású lıszerhez, illetve C.I.P. által nem regisztrált lıszerhez készített fegyver esetén a megrendelı által biztosított lıszerrel, c) meghatározott fegyverfajtáknál a lövedék csıtorkolati sebességének mérése a mozgási energia meghatározásához, d) lıpróba alatti és utáni vizsgálat: azon meg nem engedhetı hibák feltárása, amelyek a lıpróba során vagy annak hatására keletkezhettek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletes elıírásait hátultöltı fegyverekre a 2., 3. és 4. melléklet, elöltöltı fegyverekre az 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza. (3) A fegyvert a vizsgálatra összeszerelt állapotban, vékonyan beolajozva, a váltó és tartalékcsövekkel, valamint zárszerkezetekkel együtt kell bemutatni. (4) Eddig nem gyártott kaliberjelő vagy konstrukciójú új fegyver, lövıkészülék vizsgálatához a bemutatásra kötelezettnek minden, az azonosításhoz és méréshez szükséges dokumentációt a Vizsgáló rendelkezésére kell bocsátania. 10. (1) Már használatban lévı fegyvert új fegyverként kell vizsgálni, ha a) azon nincs elismert próbajel; b) a fegyver csövén vagy a szerkezetén olyan eltérések észlelhetık, amelyek kétségessé teszik a biztonságos használatot; c) a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek valamelyikét kicserélték, vagy méreteit megváltoztatták. (2) Ismételt vizsgálatnak kell a fegyvert alávetni akkor, ha azt a) a fegyver tulajdonosa kéri, b) az illetékes rendırhatóság kezdeményezi. 11. A 7. -ban elıírt idıszakos vizsgálatok esetében a 9. a) pont szerinti vizsgálatokat mindenkor el kell végezni. A 9. b) vagy c) és d) pontja szerinti vizsgálatokat csak akkor kell végrehajtani, ha a 9. a) pont szerinti vizsgálatok eredményei alapján kétségesnek ítélhetı a fegyver biztonságos mőködése. A vizsgálati elıírásokat a 8. melléklet tartalmazza. 12. Nem kell újabb próbajellel ellátni a fegyvert a második és az azt követı idıszakos vizsgálatok után, de a vizsgálat évének utolsó két számjegyét jelölni kell. 13. A megfelelınek minısített értékeléső fegyver, fegyver fıdarabjai és lövıkészülék tanúsítványa tartalmazza a vizsgált eszköz a) leírását, b) kategóriáját, c) kaliberjelét, d) gyártási számát, e) gyártó országát, f) gyártóját, g) típusát, h) érvényességének lejártát. 14. A fegyver állapotának figyelembevételével a Vizsgáló a tanúsítvány érvényességére az e rendeletben és a Korm. r.-ben elıírt idıtartamnál (10 év) rövidebb idıt is meghatározhat, ennek okát indokolnia kell. Magyar fegyvervizsgálati próbajelek 15. (1) A fegyver fıdarabok elızetes (nem kötelezı) vizsgálatának próbajele: 1. számú próbajel

4 Ezzel a próbajellel kell ellátni a nem készre szerelt állapotban vizsgáló lıpróbának alávetett fıdarabokat. (2) A gyérfüstő nitro lıporral végrehajtott végleges (kötelezı) vizsgálat próbajele: 2. számú próbajel Ezzel a próbajellel kell ellátni minden készre gyártott állapotban vizsgált fegyver fokozott igénybevételnek kitett fıdarabjait, ha azok a vizsgálaton megfeleltek. (3) A feketelıporral végrehajtott végleges (kötelezı) vizsgálat próbajele: 3. számú próbajel

5 Ezzel a próbajellel kell ellátni minden készre gyártott állapotban vizsgált fegyver fokozott igénybevételnek kitett fıdarabjait, ha azok a vizsgálaton megfeleltek. (4) A simacsövő fegyver fokozott vizsgálatának próbajele: 4. számú próbajel Ezzel a próbajellel kell ellátni azt a simacsövő fegyvert, amelyet az adott kaliberjelre általánosan megengedett legnagyobb gáznyomást meghaladó, növelt gáznyomású lıszerek használatára való alkalmasságra vizsgáltak. (5) A simacsövő fegyver acélsörétes vizsgálatának próbajele: 5. számú próbajel

6 Acélsörétes lıszerrel vizsgált simacsövő fegyvert ezzel a jelöléssel kell ellátni. Az acélsörétes lıszerrel való vizsgálat szükségességének feltételeit és elıírásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (6) A festéklövı fegyverek vizsgálatának próbajele: 6. számú próbajel Ezzel a próbajellel kell ellátni minden olyan egyedileg vizsgált fegyvert, amely megfelel a Kormányrendelet festéklövı fegyver meghatározásának. Ez a próbajel csak belföldi minısítésre szolgál. (7) A 7,5 joule alatti torkolati energiával rendelkezı fegyverek vizsgálatának próbajele: 7. számú próbajel

7 Ezzel a próbajellel kell ellátni minden olyan egyedileg vizsgált fegyvert, amelynek torkolati energiája nem haladja meg a 7,5 joule-t. Ez a próbajel csak belföldi minısítésre szolgál. (8) Az idıszakos vagy ismételt vizsgálat próbajele: 8. számú próbajel Ezzel a próbajellel kell ellátni a fegyvert az elsı alkalommal végrehajtott eredményes idıszakos vagy ismételt vizsgálat igazolására. (9) A próbajelek elhelyezését a 9. melléklet tartalmazza. A próbajel mellé a vizsgálat évének két utolsó számjegyét is el kell helyezni. (10) Hamisított próbajel észlelése vagy annak alapos gyanúja esetén a Vizsgáló köteles haladéktalanul értesíteni az illetékes rendırhatóságot. 16. (1) Amennyiben a fegyver a vizsgálaton nem felel meg e rendelet elıírásainak, a próbajel elhelyezését a Vizsgáló megtagadja. (2) Ha a vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a fegyver használata veszélyes és a feltárt hiba nem szüntethetı meg javítással, de a fegyveren elfogadott próbajel van, azt a nem javítható szerkezeti elemen a próbajel X alakban történı átütésével érvényteleníteni kell. Történelmileg értékes muzeális fegyverek vagy próbajelek esetén az X jel a próbajel mellé üthetı be. Egyes fegyverek és lövıkészülékek típusjóváhagyó vizsgálata 17. (1) Egyedi vizsgálat helyett típusjóváhagyó vizsgálattal minısíthetı az a (2) bekezdésben felsorolt, sorozatban gyártott fegyver és lövıkészülék, amelynek szerkezete minden kétséget kizáróan alkalmas a lövés elviselésére, amennyiben a Vizsgáló elızetes ellenırzése alapján megállapítható, hogy: a) a gyártó az adott típusból sorozatgyártásra felkészült, b) az elıirányzott technológia alkalmas a gyártmányrajz szerinti termék egyenletes minıségben történı gyártására,

8 c) rendelkezésre állnak a késztermék átvételi vizsgálataihoz szükséges ellenırzı- és mérıeszközök, d) a gyártó rendelkezik a termék lıpróbáihoz szükséges lıtérrel, mérıeszközökkel és ezek kezeléséhez megfelelı szakemberrel. (2) Típusjóváhagyó vizsgálatra kerülhet az a a) fegyver, aa) amelyben a töltényőr átmérıje legfeljebb 5 mm, hossza legfeljebb 15 mm, ab) amelyben a töltényőr átmérıje legfeljebb 6 mm, de csıtorkolati energiája a 7,5 joule-t nem haladja meg, tölténye lıportöltetet nem tartalmaz, a kilövéshez szükséges energiát a gyúelegy szolgáltatja, ac) amely csak egyetlen lıszer kilövésére alkalmas egyszer használható szerkezet; b) lövıkészülék, amelyben a lövedéket vagy más mechanikus alkatrészt a lıportöltet gáznyomása hozza mozgásba; c) riasztó-, jelzı-, indító- és gázfegyver, amely legfeljebb 6 mm átmérıjő töltényőrrel rendelkezik és hüvelytölténnyel mőködik (nincs szilárd lövedéke), hanghatást ad, vagy szemre és légutakra ingerlı hatást fejt ki; d) légfegyver - beleértve a sőrített gázzal üzemelıt is -, amely lövedékének torkolati energiája legfeljebb 7,5 joule; e) kartácslıszert lövı rövidcsövő fegyver. (3) Amennyiben a (2) bekezdésben felsoroltak bármelyikét nem sorozatban gyártják, úgy azokat a 16. melléklet szerinti egyedi vizsgálattal kell minısíteni. 18. (1) Típusjóváhagyó vizsgálathoz a következı dokumentumokat kell a Vizsgáló rendelkezésére bocsátani: a) összeállítási rajz, b) darabjegyzék, c) a fokozott igénybevételnek kitett elemek alkatrészrajza, d) a gyártástechnológia vázlatos leírása, e) a minıségbiztosítási rendszer vonatkozó részei. (2) A vizsgálatokat 5 darabon kell végrehajtani a következık szerint: a) a típusmegjelölés és a megkülönböztetı jelzések meglétének vizsgálata, b) az elıírt méretek vizsgálata, c) az alkalmazott szerkezeti anyagok szilárdságának vizsgálata csıvizsgáló lıszerrel (lövıkészülékeknél megengedett a vizsgálatot az eszközhöz felhasználható legerısebb tölténnyel végrehajtani), d) a mőködési biztonság vizsgálata, e) a lövedék torkolati energiájának meghatározása (ha ennek határértéke van elıírva), f) az adott fegyver- vagy lövıkészülék fajtára elıírt különleges vizsgálatok elvégzése és értékelése. (3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatokat a 10., 11., 12., 13. és 14. melléklet tartalmazza. (4) A 17. (2) bekezdésének d) pontja szerinti légfegyvereket a 18. (2) bekezdésének c) pontja szerint nem kell vizsgálni. (5) A típusjóváhagyásra bemutatott darabok közül egy mintát - késıbbi összehasonlítás céljából - megırzésre át kell adni a Vizsgálónak. 19. A típusjóváhagyó vizsgálat eredményességét igazoló tanúsítvány a következıket tartalmazza: a) a kérelmezı neve és székhelye, továbbá képviselıjének neve és címe, b) a lıfegyver, légfegyver vagy lövıkészülék fajtája és a típus megjelölése, c) a vizsgált minta lényeges jellemzıi (a szerkezet leírása, a mőködés elve, a lıpróba elıtti vizsgálat megállapításai, a mőködési és a ballisztikai lıpróba eredményei), d) a jóváhagyás számát tartalmazó típusjóváhagyó próbajel, e) a tanúsítvány érvényessége idı- vagy darabszám korlátozással. 20. (1) A sorozatban gyártott típusokra kiadott tanúsítvány egy évig vagy meghatározott darabszámra érvényes. Az engedély többször is meghosszabbítható, ha a gyártó a Vizsgálóval újabb 5 mintadarabot megvizsgáltat a ban foglaltak szerint. Az újbóli vizsgálat elıírásait a 15. melléklet tartalmazza. (2) Ha a gyártó a sorozatgyártásban a fegyver mőködését megváltoztató módosítást hajt végre, új típusjóváhagyó vizsgálatot kell kérnie. 21. (1) A gyártónak a tanúsítvánnyal rendelkezı típushoz tartozó minden terméken (fegyveren, lövıkészüléken stb.), annak valamelyik fıdarabján, jól látható és tartós módon a következıket kell feltüntetni: a) a gyártó nevét vagy márkajelét, b) a típus megjelölését, c) a kaliberjelet, d) a gyártási számot, e) a típusjóváhagyó próbajelet.

9 (2) A típusjóváhagyó vizsgálat próbajele, amely a kipontozott helyen a jóváhagyás számát is tartalmazza, a következı: a) fegyverekre, betétcsövekre és lövıkészülékekre: 9. számú próbajel Ezzel a próbajellel kell ellátni a 17. (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt fegyvereket és lövıkészülékeket. b) riasztó- és légfegyverekre: 10. számú próbajel Ezzel a próbajellel kell ellátni a 17. (2) bekezdésének d) és e) pontjában felsorolt fegyvereket. 22. Amennyiben a 17. (2) bekezdésében felsorolt fegyverek vagy lövıkészülékek más államból kerülnek behozatalra, és nincs rajtuk elismert próbajel, azokat a forgalmazó köteles típusjóváhagyó ellenırzı vizsgálatra bemutatni a Vizsgálónak. 23. (1) A típusjóváhagyó ellenırzı vizsgálatnál a Vizsgáló elvégzi a 18. (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat, majd kiállítja a 19. szerinti tanúsítványt, vagy megtagadja azt. (2) A Vizsgáló ellenırizheti, hogy a forgalmazónál található, típusellenırzési szakvéleménnyel rendelkezı fegyverek vagy lövıkészülékek paraméterei megfelelnek-e a szakvéleményben rögzítetteknek. 24. A Vizsgáló a típusjóváhagyó tanúsítványt visszavonja, ha a) az ismételt vizsgálaton a termékek már nem felelnek meg e rendelet elıírásainak, b) a legyártott termékek eltérnek a típusjóváhagyó tanúsítványban feltüntetett jellemzıktıl.

10 25. A Vizsgáló a típusjóváhagyó tanúsítvány kiadásáról, illetve a típusjóváhagyó tanúsítvány visszavonásáról tájékoztatja a C.I.P. Állandó Irodát. 26. Amennyiben a Vizsgálóhoz olyan bejelentés érkezik, amelynek alapján feltételezhetı, hogy egy részes államból származó, a Magyar Köztársaságban forgalomba került fegyver nem felel meg e rendelet elıírásainak, arról a Vizsgáló értesíti az illetékes rendırhatóságot és a C.I.P. Állandó Irodát. Fegyverek szemléje 27. (1) Szemlézni kell azon fegyvereket, amelyeket elismert egyedi vagy típusvizsgálati próbajellel elláttak, de tanúsítvánnyal nem rendelkeznek. A tanúsítvány kiállításához a Vizsgáló a) a bemutatott fegyvert szemrevételezéssel megvizsgálja, b) ellenırzi azon az elfogadott próbajelek meglétét, c) meggyızıdik arról, hogy a gáz- és riasztófegyveren nem hajtottak végre olyan változtatást, amivel jellegének megváltoztatásával lıfegyverré lehet átalakítani. (2) Megfelelés esetén a Vizsgáló kiállítja a 13. szerinti tanúsítványt. Hatástalanított fegyver vizsgálata 28. (1) A fegyver fıdarabjait a hatástalanítási mőveletek elvégzése után, de a végleges rögzítések elıtt vizsgálatra be kell mutatni. Ha a hatástalanított fıdarabokon a hatástalanítást végzı azonosító jele fel van tüntetve, és a fıdarabokon elvégzett hatástalanítási mőveletek megfelelıek, a Vizsgáló a hatástalanítás próbajelét a fıdarabokra elhelyezi. Ha a fıdarabokon elvégzett hatástalanítási mőveletek megfelelıek, akkor a Vizsgáló a hatástalanítás próbajelét a fıdarabokra elhelyezi. A végleges rögzítések elvégzése után a fegyvert ismét be kell mutatni vizsgálatra. (2) Amennyiben a fegyver minden hatástalanítási elıírásnak megfelel, a Vizsgáló kiadja a hatástalanítást igazoló tanúsítványt. (3) A hatástalanítás próbajele: 11. számú próbajel Színházi fegyverek vizsgálata 29. A színházi fegyvereket a gáz- és riasztófegyverekhez hasonló vizsgálatnak kell alávetni. Kereskedelmi lıszerek vizsgálata 30. Kereskedelmi lıszerek vizsgálatát a gyártott mennyiségbıl kivett mintán (próba) hajthatják végre. A vizsgálatok vagy azok egy részének végzésére a gyártó is felhatalmazható, ha ehhez megfelelı, a 38. -ban meghatározott feltételekkel rendelkezik és a Vizsgáló ellenırzéssel errıl meggyızıdött.

11 31. Egy tétel megengedett legnagyobb darabszáma: a) központi gyújtású lıszerekbıl db, b) peremgyújtású lıszerekbıl db. 32. A lıszer megnevezését a 17. mellékletben meghatározott kaliberjellel kell megadni. Kivételesen megengedhetı a C.I.P. által elfogadott szinonim elnevezések valamelyikének használata is (23. melléklet). A Magyar Köztársaságban elfogadott kaliberjelek felsorolását, az egyes kaliberjeleknek megfelelı lıszerek, töltények méreteit és megengedett gáznyomás értékeit, illetve a fegyverek töltényőrjének elıírt méreteit a 17. melléklet, a fekete lıporral mőködı fegyverek kaliberjelzését, lıportöltetének és lövedéktömegének adatait a 21. melléklet tartalmazza. 33. A gyártott tételek vizsgálata a következık szerint történik: a) mintavétel; b) a legkisebb csomagolási egység vizsgálata; c) a lıszerek szemrevételezése; d) a méretek vizsgálata; e) a csappantyú érzékenységének vizsgálata; f) a gáznyomás vagy a torkolati energia vizsgálata (attól függıen, hogy melyik az elıírt érték); g) a mőködési biztonság vizsgálata; h) a sebesség mérése és a mozgásmennyiség kiszámítása (csak acélsörétes lıszereknél). 34. (1) Minden lıszertételbıl a 18. mellékletben elıírt mintamennyiséget kell kivenni a 18. mellékletben felsorolt vizsgálatok végrehajtásához. (2) A legkisebb csomagolási egységen a következı megkülönböztetı jelzések meglétét kell vizsgálni: a) a gyártó neve, jelzése vagy márkajele; b) a lıszer megnevezése, kaliberjele; c) a lövedéktípus jelölése; d) a lövedéktömeg feltüntetése; e) a gyártott tétel (sorozat) sorszáma; f) a kereskedelmi célra újratöltött lıszereknél az újratöltésre utaló felirat; g) a normál lıszerre megadott maximális értéknél nagyobb gáznyomást adó nagyteljesítményő sörétes lıszerek esetében erre utaló figyelmeztetés; h) acélsörétes lıszernél annak jelzése, ha a sörétek átmérıje meghaladja a 3. melléklet 2. b) pontjában megadott értékeket, egy arra utaló felirattal, hogy csak acélsörétre is vizsgált fegyverbıl szabad mőködtetni; i) szilárd lövedéket nem tartalmazó tölténynél a kilıtt anyag jelölése; j) a lıszer tőzveszélyességi osztálya. (3) A legkisebb csomagolási egységek felbontásakor a Vizsgálónak vizsgálni kell, hogy azokban csak a jelöléseknek megfelelı lıszerek vannak, keveredés nem fordul elı. Egy adott kaliberjelő lıszer típusvizsgálata, próbajel használata 35. (1) Adott kaliberjelő lıszer típusvizsgálatát a gyártás vizsgálatával azonos módon, kétszeres mintamennyiség vizsgálatával kell végrehajtani. Típusvizsgálatra egy lıszerfajta sorozatgyártásának megkezdése elıtt kerülhet sor. (2) A típusvizsgálatra legkevesebb 3000 darabot lehet felajánlani, amelyet a késıbbi sorozatgyártás feltételei között gyártottak. 36. Típusvizsgálatkor a kereskedelmi lıszerekre elıírt összes vizsgálatot el kell végezni a következı eltérésekkel: a) a csomagolás és az azon elıírt jelzések készülhetnek ideiglenes eljárással; b) a méretvizsgálat során a 19. melléklet táblázataiban, az adott kaliberjelő lıszerre megadott összes hossz- és átmérıméretet és a tölthetıséget vizsgálni kell, ezek nem léphetik túl a megadott értékeket. 37. (1) Új kaliberjelő lıszer kifejlesztése esetén, amelyik még nem szerepel a C.I.P., illetve a 17. melléklet táblázataiban, a típusvizsgálatot a gyártó által megadott adatok figyelembevételével kell elvégezni. (2) Nem szabad olyan új lıszer gyártásának hatósági engedélyezéséhez szakvéleményt adni, melyrıl a típusvizsgálat során megállapítják, hogy a) mőködtethetı olyan fegyver töltényőrjébıl, mely a mérettáblázatban megtalálható más kaliberjelő lıszer kilövésére való, és méretei azonosak vagy hasonlóak, de megengedett gáznyomása kisebb mint az új vizsgált lıszeré, b) az új lıszernek kisebb a megengedett legnagyobb gáznyomása a mérettáblázatban megtalálható azonos vagy hasonló mérető lıszerénél, de a már meglévı lıszer mőködtethetı az új lıszerhez tervezett - kisebb gáznyomást elviselı - fegyverbıl.

12 38. (1) A típusvizsgálatot a Vizsgáló képviselıjének jelenlétében kell lefolytatni, annak eredményeit a Vizsgáló minısíti. (2) A típusvizsgálat során a Vizsgáló az eddig meghatározottakon túl a következıket vizsgálja: a) rendelkezésre állnak-e a lıszerek méretvizsgálatához szükséges hitelesített mérıeszközök; b) a ballisztikai mérıcsövek méretei megfelelnek-e a 19. mellékletben megadott méreteknek és tőréseknek; c) a ballisztikai vizsgálatokhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak-e, ezek utolsó hitelesítése mikor, milyen módon történt; d) rendelkezésre állnak-e a biztonságos mőködés vizsgálatához szükséges fegyverek; e) a gyártó berendezései biztosítják-e az egyenletes minıségben történı gyártást; f) a mérımőszerek használatához megfelelıen képzett szakemberekkel rendelkeznek. (3) Több kaliberjelő lıszer egyidejő vagy egy éven belüli típusvizsgálata esetén csak az a), b) és d) pontban leírtakat kell minden kaliberre vizsgálni. 39. (1) Egy lıszertípus (egy adott kaliberjelő lıszer) gyártásának hatósági engedélyezéséhez szükséges szakvéleményben a Vizsgáló azt igazolja, hogy a gyártó az adott kaliberjelő lıszer gyártására felkészült, a vizsgálatok elvégzéséhez rendelkezik a szükséges mérıeszközökkel, ballisztikai vizsgáló berendezésekkel és megfelelıen képzett személyzettel. (2) A gyártónak minden gyártani kívánt lıszertípusra vonatkozóan rendelkeznie kell a Vizsgáló szakvéleményével. (3) A lıszertípus gyártásának hatósági engedélyezéséhez szükséges szakvélemény birtokában a gyártó a sorozatgyártás során a lıszervizsgálat próbajelét a lıszerek legkisebb csomagolási egységén köteles feltüntetni. A lıszervizsgálat próbajele: 12. számú próbajel (4) Nem tüntetheti fel a lıszervizsgálat próbajelét az a gyártó, amelyiknél a 18. melléklet II/16. pontjában felsorolt feltételek csak részben állnak rendelkezésre. 40. A Vizsgáló a próbajel használatra történı feljogosításról a gyártó és a kaliberjel(ek) megnevezésével tájékoztatja a C.I.P. Állandó Irodát. 41. (1) Ha a Vizsgáló meggyızıdik arról, hogy a gyártó által próbajellel ellátott valamelyik lıszersorozat nem felel meg az e rendelet elıírásainak, az illetékes rendırhatóság egyidejő értesítése mellett felszólítja a gyártót a sorozat kereskedelmi forgalomból való kivonására. (2) Súlyos vagy ismételt hibák elıfordulása esetén a Vizsgáló a próbajel használatát a gyártótól visszavonhatja. (3) Másik országból származó lıszerek esetén a megállapított hibáról a Vizsgáló tájékoztatja a C.I.P. Állandó Irodát, valamint azon ország nemzeti vizsgáló szervezetét, amelyiknek a próbabélyegével a hibás tételt ellátták. A lıszereknek a felhasználóra vagy annak környezetére való veszélyessége esetén a Vizsgáló értesíti az illetékes rendırhatóságot is. Csıvizsgáló lıszerek vizsgálata

13 42. Csıvizsgáló lıszerek a 9. b) pontja és a 18. (2) bekezdésének c) pontja szerinti fegyvervizsgálatok végrehajtásához szükségesek. Vizsgálatukat a ban leírtak szerint kell végrehajtani a következı eltérésekkel: a) egy gyártási tétel darabszáma 3000 darabnál kevesebb is lehet, b) a mintavétel mennyisége gáznyomás vizsgálathoz 10 db, c) szemrevételezéssel és méretvizsgálattal a tétel 100%-át kell vizsgálni, d) a mőködési biztonságot kereskedelmi fegyverekkel is vizsgálni kell, e) a legkisebb csomagolási egységen az elıírt jelzéseken kívül legyen a csıvizsgáló lıszerre utaló egyértelmő jelzés (felirat), f) a csomagolás legyen eltérı az azonos kaliberjelő kereskedelmi lıszerétıl, g) a csomagoláson fel kell tüntetni a kaliberjelhez elıírt vizsgálati nyomást, valamint sörétes lıszerek esetén azt is, ha csak az elsı vagy a második mérıhely vizsgálatára való, a sörétes csıvizsgáló lıszerek feleljenek meg a 22. melléklet elıírásainak, h) a lıszereken az elıírt jelzések mellett legyen feltőnı megkülönböztetı jel; sörétes lıszereken, a hüvelytesten is fel kell tüntetni a vizsgálati nyomást, i) a csıvizsgáló lıszereken a kereskedelmi lıszereknél megengedett rövid hosszirányú repedések nem fordulhatnak elı, j) a csıvizsgáló lıszerek gáznyomását a 19. mellékletben leírtaknak megfelelıen kell vizsgálni; statisztikai valószínőséggel a várható legkisebb nyomás értékét is ki kell számítani, aminek meg kell haladnia az azonos kaliberjelő kereskedelmi lıszerek várható legnagyobb gáznyomását; huzagolt csövő fegyverek lıszereinél a csıtorkolati energia értéke haladja meg a megengedett legkisebb értéket; az eredményeket a 19. mellékletben leírtak szerint kell értékelni, k) a csıvizsgáló lıszerek gáznyomását - a peremgyújtású töltények kivételével - elektromechanikus eljárással kell mérni, l) a fekete lıporral mőködı fegyverek kaliberjelzését, lıportöltetének és lövedéktömegének adatait a 21. melléklet tartalmazza, m) a 21. mellékletben nem szereplı kaliberjelzéssel ellátott, fekete lıporral mőködı fegyverek esetében a gyártó által megadott töltet értéket kell figyelembe venni, és ez alapján a Vizsgáló határozza meg a csıvizsgáló töltetet. Felülvizsgálat 43. (1) A vizsgálatok elvégzésére és a próbajel használatára feljogosított gyártónál a Vizsgáló évenként ellenırzi, hogy az a feljogosító szakvélemény(ek)ben foglaltaknak továbbra is megfelel-e. A Vizsgáló szúrópróbaszerő ellenırzést is végezhet. (2) A felülvizsgálat részei: a) a mérırendszerek, a ballisztikai csövek és a mérımőszerek, illetve azok utolsó hitelesítésének vizsgálata; b) az utolsó felülvizsgálat óta gyártott sorozatok vizsgálati jegyzıkönyveibıl szúrópróbaszerően kiválasztott dokumentáció vizsgálata; c) egy vagy néhány sorozat vizsgálatának megismétlése a Vizsgáló képviselıjének jelenlétében; az ismételt vizsgálatnál megengedett a gáznyomást csak 10 lövéssel vizsgálni. (3) Amennyiben a Vizsgáló a (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatkor olyan sorozatot talál, amelynek mérési eredményei közel vannak a megengedett határértékhez, a sorozat vizsgálatait megismétli. (4) A felülvizsgálatról a Vizsgáló jegyzıkönyvet készít, mely az elvégzett vizsgálat tételes ismertetésén kívül felsorolja a tapasztalt hiányosságokat és határidıt ad azok megszüntetésére. (5) Súlyos hiányosságok észlelése esetén a Vizsgáló az illetékes rendırhatóságnál kezdeményezheti a próbajel használatra való feljogosítás, engedély átmeneti, a hibák elhárításáig történı felfüggesztését vagy visszahívását. Szakvélemény gyártási kérelemhez 44. A fegyver vagy lıszer gyártási kérelemnek tartalmaznia kell a Vizsgáló által készített, a Korm. r. 3. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott szakvéleményét. 45. (1) Olyan fegyverek gyártására vonatkozó kérelem esetén, amelyekbe a próbajel beütése csak egyedi vizsgálattal történhet, a kérelmezınek a következıket kell a Vizsgáló rendelkezésére bocsátania: a) mintapéldány minden gyártani kívánt fegyvertípusból, b) azon alkatrészek, részegységek felsorolása - amennyiben ilyeneket beépítettek a fegyverbe -, amelyeket másik gyártótól szereztek be, és azokat már más fegyvernél bevizsgálták és ellátták próbajellel,

14 c) a saját gyártásban készülı teherviselı alkatrészek, részelemek gyártmányrajza, a gyártáshoz használt anyagféleségek felsorolásával, d) összeállítási rajz, e) Összeszerelési technológia, f) a gyártó berendezések helyszíni bemutatása a gyártó telephelyén annak igazolására, hogy képesek a 17. mellékletben elıírt méreteket betartani, g) a kész fegyver méretellenırzéséhez rendelkezésre álló mérıeszközök, h) lıtér a fegyverek kipróbálásához, i) megfelelı képzettségő szakemberek a fegyver ballisztikai vizsgálataihoz, j) a fegyverhez használható lıszer kaliberjele. (2) A fegyverek külalakját, tusának, irányzékának, mőködtetésének megoldását a gyártó szabadon választhatja meg. (3) A szakvélemény a gyártás folyamatára vonatkozik, a gyártott fegyvereket a Vizsgálónak egyedi vizsgálatra minden esetben be kell mutatni. 46. Típusjóváhagyó vizsgálattal minısíthetı fegyverek gyártási kérelmének esetében a szakvélemény kiadásához a ban elıírtak szerint kell eljárni. 47. Lıszergyártási kérelemhez szakvéleményt a nak megfelelıen kell kiadni. Záró rendelkezések 48. Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a polgári kézilıfegyverek, gáz-, riasztó- és légfegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról szóló 64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet, valamint az azt módosító 5/1999. (III. 3.) GM rendelet és 15/2003. (III. 28.) GKM rendelet. 49. E rendelet a hatálybalépése elıtt kiadott tanúsítványok érvényességi idejét nem érinti. 50. A rendelet tervezetének a mőszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében elıírt egyeztetése megtörtént. 51. Az e rendeletben meghatározott technikai jellegő elıírásoknak nem kell megfelelnie az olyan fegyvernek, fegyver fıdarabjainak, valamint azok lıszereinek, a hatástalanított fegyvereknek, továbbá a lövıkészülékeknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elı, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elı, az ott irányadó elıírásoknak megfelelıen, feltéve, hogy az irányadó elıírások a közbiztonság, valamint az emberi élet védelme tekintetében az e törvényben meghatározottal egyenértékő védelmet nyújtanak. 1. melléklet a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez A Magyar Köztársaság fegyver- és lıszervizsgálati próbajeleivel egyenértékőnek elismert külföldi próbajelek AUSZTRIA Ideiglenes próba - simacsövő és kombinált fegyverek (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach)

15 Feketelıporos fegyverek végleges vizsgálata - minden típus (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach) Füstnélküli lıporos vizsgálata minden olyan fegyvernek, amely füstnélküli lıporos töltények kilövésére vannak szánva (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach) A lıfegyver selejtezése (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach)

16 Fokozott vizsgálat simacsövő fegyverekre (fakultatív) (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach) Lıszer-ellenırzési jel (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach)

17 Bizonyos fegyverek és robbanó-töltettel mőködı hordozható készülékek vizsgálati jele (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach) Simacsövő, acélsörétes fegyverek vizsgálati jele (Vizsgálóállomás Bécs/Ferlach)

18 BELGIUM Revolver Próba fekete lıporral Csı és váz Forgódob Próba füstnélküli lıporral Csı, váz forgódob

19 Öntöltı pisztoly Próba füstnélküli lıporral Csı és a próbának alávetett darabok Flobert töltények vagy revolvertöltények kilövésére szolgáló pisztolyok Próba fekete lıporral Csı Próbának alávetett darabok

20 Próba füstnélküli lıporral Csı és a próbának alávetett darabok Külföldi fegyverek Csı és a próbának alávetett alkatrészek Közönséges próba Fokozott próba Katonai fegyverek Csı Próbának alávetett alkatrészek

21 A keményre edzett alkatrészeket a következı bélyeggel lehet jelölni Lıfegyver selejtezése Közönséges Zárócsavar Csı

22 Kötelezı próba Simacsövő elöltöltıs Fokozott Csı Zárócsavar Ideiglenes, fakultatív próbája a csınek Kötelezı próba Simacsövő hátultöltıs

23 Csı és zárszerkezet Közönséges Fokozott Próba fekete lıporral Csı Zárszerkezet

24 Szobakarabély Próba füstnélküli lıporral Csı és a zárszerkezet Kötelezı vizsgálat Huzagolt csövő puska és karabély Csı és zárszerkezet Lıszerellenırzés jele

25 Egyes lıfegyverek és robbanótöltettel mőködı hordozható készülékek próbája Simacsövő fegyver acélsörétes próbája A prágai Vizsgálóállomás azonosító bélyege CSEHORSZÁG Jelzıfegyverek, riasztó és mozgásgátló fegyverek, valamint egyéb gáztáguláson alapuló készülék egyedi próbája

26 Kézi gázfegyverek lıszereinek ellenırzési jele Elöltöltı lıfegyverek egyedi próbája fekete lıporral Hátultöltı simacsövő fegyverek egyedi próbája füstnélküli lıporral

27 Simacsövő fegyverek fokozott próbája Hátultöltı huzagolt csövő fegyverek egyedi próbája füstnélküli lıporral Expanzión alapuló fegyverek és készülékek homologációs próbája

28 Lıszerellenırzés jele Lıporellenırzés jele Mindenféle lıfegyver ismételt próbája

29 Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája FINNORSZÁG Próba füstnélküli lıporral

30 Próba fekete lıporral Fokozott próba Lıszerellenırzés jele

31 Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája OROSZORSZÁG Fegyverek és lıszerek próba bélyege Ijevsk-i Vizsgálóállomás Fegyverek és lıszerek próba bélyege Klimovsk-i Vizsgálóállomás

32 Fegyverek és lıszerek próba bélyege Krasnozavodsk-i Vizsgálóállomás Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája Fakultatív próbák Készreszerelt csövek: közönséges próba FRANCIAORSZÁG

33 Készreszerelt csövek: kétszeres próba Készreszerelt csövek: háromszoros próba Kötelezı próbák Fegyverekhez hasonló készülékek típusvizsgálat Készreszerelt puskák: próba fekete lıporral Kiegészítı bélyeg a szállításra kész kipróbált fegyvereken

34 Készreszerelt puskák: közönséges próba füstnélküli lıporral Készreszerelt puskák: fokozott próba füstnélküli lıporral Hosszú, huzagolt csövő fegyverek próbája Hosszú, huzagolt csövő fegyverek ismételt próbája

35 Készreszerelt puskák: ismételt próba fekete lıporral Közönséges ismételt próba füstnélküli lıporral Fokozott ismételt próba füstnélküli lıporral Rövidcsövő fegyverek próbája Rövidcsövő fegyverek ismételt próbája

36 Lıszerellenırzés jele Lıfegyverek selejtezési jele Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája CHILE Lıfegyverek és robbanótöltettel mőködı hordozható készülékek próbája

37 Lıszerellenırzés jele Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája NAGY-BRITANNIA A csı ideiglenes próbája (Vizsgálóállomás London/Birmingham)

38 Végleges próba füstnélküli lıporral a mechanizmusra Végleges próba füstnélküli lıporral a csıre Végleges próba fekete lıporral

39 Különleges fokozott próba Ismételt próba Lıszerellenırzés jele

40 Egyes lıfegyverek és robbanótöltettel mőködı hordozható készülékek próbája Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája Megjegyzések: Az üzemi nyomás, amelyre a fegyvert kipróbálták tonna/négyzethüvelyk értékben mérve a csövön is jelölésre kerül. Például: 3 Tons A névleges kaliber és a töltényőr hosszát ugyancsak jelölik a csövön. Például: 12 2". NÉMETORSZÁG

41 Végleges próba, fekete lıporral Végleges próba, füstnélküli lıporral Fokozott próba, füstnélküli lıporral Olyan fegyverek próbája, amelyek a szilárd lövedéktıl eltérı anyagot lınek ki

42 Ismételt vizsgálat A különbözı vizsgáló állomások megkülönböztetı bélyegei Lıszerek ellenırzı jelei

43 Egyes lıfegyverek és robbanótöltettel mőködı készülékek vizsgálati bélyege Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája A Gardone-i Vizsgálóállomás azonosító jele OLASZORSZÁG

44 Végleges próba fekete lıporral Végleges próba füstnélküli lıporral

45 Fakultatív, fokozott próba füstnélküli lıporral Járulékos bélyeg a kipróbált fegyvereken szállításra kész állapotban

46 Lıszerellenırzés jele Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája

47 Az EIBAR-i Vizsgálóállomás megkülönböztetı jele SPANYOLORSZÁG Elöltöltı fegyverek feketelıporos próbája

48 Hátultöltött csövek próbája fekete lıporral (fakultatív) Hátultöltött simacsövő fegyverek kötelezı próbája füstnélküli lıporral Hátultöltött simacsövő fegyverek kiegészítı próbája füstnélküli lıporral Pisztolyok és szobakarabélyok próbája (a szokásosan használt lıporral)

49 Huzagolt csövő fegyverek kötelezı próbája Külföldi fegyverek próbajele, amelyeken nincs CIP által elismert jel Lıszerellenırzés jele

50 Egyes lıfegyverek és robbanótöltettel mőködı hordozható készülékek próbajele Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája SZLOVÁKIA Jelzıfegyverek, riasztó és mozgásgátló fegyverek, valamint egyéb gáztáguláson alapuló készülék egyedi próbája

51 Elöltöltı lıfegyverek egyedi próbája fekete lıporral Hátultöltı lıfegyverek egyedi próbája füstnélküli lıporral

52 Lıfegyverek fokozott próbája Egyéb fegyverek és robbanótöltettel mőködı hordozható készülékek próbája

53 Lıszerellenırzés jele Lıporellenırzés jele

54 Simacsövő fegyverek acélsörétes próbája 2. melléklet a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez Hátultöltı új fegyverek lıpróbát megelızı egyedi vizsgálata (1) A lıpróba elıtti szemrevételezéskor a következıket kell vizsgálni: a) A fegyveren a következı jelzések megléte (tartós módon és olvashatóan): aa) a gyártó neve, cégjelzése vagy védjegye; ab) azonosítási szám a tokon és minden cserélhetı fıdarabon; ac) a kaliberjel a 17. melléklet táblázatainak megfelelıen; többcsövő fegyvernél különbözı kaliberjelek esetén mindegyik csövön, azonos kaliberjelek esetén legalább az egyik csövön;

55 ad) fekete lıporos töltény kilövésére alkalmas fegyveren a csak fekete lıporral felirat megléte magyarul, vagy a CIP tagországok valamelyikének nyelvén. b) Meg kell vizsgálni a fegyver általános állapotát, tisztaságát; ki kell szőrni az esetleges anyag-, forrasztásihegesztési hibákat, a fegyvercsı és a töltényőr deformációját. A következı hibák nem fordulhatnak elı: ba) kovácsolási redı, hosszirányú karc, repedés a csıben; bb) folytonossági hiányok (pl. zárvány); bc) szerszámmegakadás nyomai a csıben vagy a töltényőrben; bd) szabad szemmel is látható, gépi vagy kézi megmunkálásból eredı karcok vagy egyéb felülethibák a töltényőrben és a csı belsı felületén; vitatható esetben érdességi etalonnal összehasonlítva a töltényőrben Ra < 1,8 µm, a csıben Ra < 1,0 µm felületi érdesség megengedett; be) dudor vagy dudorhoz hasonló, a csıfal szilárdságát csökkentı alakváltozás, különösen a töltényőr-csıfurat vagy a csıfurat-choke átmeneténél; bf) szabad szemmel látható horpadások vagy hullámosság a csıfuratban; bg) korróziónyomok és tisztítással el nem távolítható szennyezıdések; bh) a csövek, csıkampók, csısínek helytelen szerelése vagy hibás forrasztása. c) Meg kell vizsgálni, hogy ca) a lıfegyver nem kelti-e más tárgy benyomását; cb) a vadászathoz, vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas-e összehajtásra, megrövidítésre, gyorsított szétszerelésre vagy átalakításra. (2) A mőködési biztonság vizsgálatakor azt kell megállapítani, hogy helyesen mőködik-e a zárszerkezet vagy zártest, a biztosító(k), a felhúzó és az elsütı szerkezet, félautomata (öntöltı) lıfegyvereknél az adogató és az ürítı szerkezet. a) Nem fordulhatnak elı a következı hibák: aa) kifogástalan felhúzást nem biztosító zárszerkezet; ab) nehézkes zárolás, nem biztonságos reteszelés; ac) félautomata fegyverek adogató és ürítı szerkezetének hibás mőködése; ad) nem hatásos biztosító(k); ae) töltés során véletlen elsülés; af) az ütıszeg(ek) mozgása nem akadálytalan, ag) az ütıszerkezet felhúzott állapotában az ütıszeg(ek) kiáll(nak) a tőzfal szintjébıl; ah) az ütıszeg(ek) feje vagy furata sorjás; ai) az elsütı szerkezet hibásan mőködik; aj) revolvereknél a dob bizonytalanul vagy hibásan mőködik. b) Az elsütı erı - sportfegyverek kivételével - ne legyen kisebb az alábbi értékeknél: Hosszú fegyverek (gyorsító nélkül) 9,8 N Rövid fegyverek, felhúzott kakassal 9,8 N Rövid fegyverek, revolverezéssel 39,2 N Sportfegyvereknél a szakág technikai szabályzatát kell betartani, ezt a Vizsgáló nem vizsgálja. (3) A méretvizsgálat során azt kell vizsgálni, hogy a töltényőr és a csıfurat méretei megfelelnek-e a 17. mellékletben található értékeknek. Meg kell határozni a csı hosszát is. Kiemelhetı csövő fegyvereknél meg kell mérni a csı súlyát, és a csı zárásakor a csıfar és a zárszerkezet véglapja közötti hézag nagyságát hézagmérıvel. A choke-kal rendelkezı simacsövő fegyvereknél mérni kell a choke nagyságát is kúpos furatmérıvel. A fegyver jellegétıl függıen a következı méreteket kell vizsgálni: a) a Központi gyújtású lıszerek kilövésére szolgáló huzagolt csövő fegyvereknél, riasztó- és kartácslıszert lövı fegyvereknél aa) a töltényőr legnagyobb átmérıjét P1 ab) a töltényőr hosszát L3 ac) a töltényőr átmérıjét a hüvelyszájnál H2 ad) a töltényőrben levı vállkúp szögét α ae) a peremfészek mélységét R vagy E af) a huzagolásba bevezetı kúp elıtti átmérıt G1

56 ag) a huzagolásba bevezetı átmeneti kúp félszögét i ah) a hüvelyszáj síkja (H2) és a huzagolás kezdete közötti távolságot G ai) a csı átmérıjét az ormózatok között F aj) a csı átmérıjét a barázdák között Z Poligoncsı furatának mérete akkor megfelelı, ha annak keresztmetszete legfeljebb 0,7%-kal kisebb, mint a 17. mellékletben az ugyanolyan kaliberjelő huzagolt csıre megadott Q érték. b) Központi gyújtású sörétes lıszerek kilövésére szolgáló simacsövő fegyvereknél ba) a töltényőr átmérıjét a peremfészek elıtt D bb) a töltényőr hosszát L bc) a töltényőr átmérıjét a tőzfaltól L távolságban H bd) a peremfészek mélységét T be) az átmeneti kúp szögét α1 bf) a csı belsı átmérıjét B c) Peremgyújtású lıszerek kilövésére szolgáló fegyvereknél ca) a töltényőr átmérıjét a peremfészek elıtt P1 cb) a töltényőr átmérıjét a hüvelyszájnál H2 cc) a töltényőr teljes hosszát L3 cd) a töltényőr hosszát a vállig L1 ce) a peremfészek mélységét R cf) az ormózatok átmérıjét a csıben F cg) a barázdák átmérıjét a csıben Z Amelyik kalibernél F=Z, ott értelemszerően ezt a méretet kell vizsgálni. d) lövıkészülékeknél da) a töltényőr teljes hosszát L3 db) a peremfészek mélységét R dc) a csı furatának átmérıjét F=Z dd) a töltényőr átmérıjét a hüvelyszájnál H2 Megjegyzés: A betőjelek értelmezéséhez a 17. mellékletben található ábrákat kell alapul venni. (4) A zárolási hézag vizsgálata. Ennek meghatározója típustól függıen: a) peremes töltényőrnél az R mélység; b) hornyos palackos töltényőrnél az L1/P2 és L2/H1 méretek közötti α kúp; c) hornyos hengeres töltényőrnél az L3 hossz; d) Magnum töltényeknél a győrős rész (ütközıperem) E mélysége; e) sörétes töltényeknél a peremfészek T mélysége. A zárolási hézag legnagyobb megengedett értéke a fegyverhez tartozó lıszer jellegétıl és megengedett gáznyomásától függıen a következı: a) Huzagolt, hosszú csövő fegyver, illetve 30 mm-nél hosszabb, központi gyújtású, palackos hüvelyő töltényt mőködtetı pisztoly és revolver esetén aa) ha a megengedett nyomás Pmax < 3800 bar 0,15 mm em ab) ha a megengedett nyomás Pmax em > 3800 bar 0,10 mm b) Pisztolynál, ha a töltény 30 mm-nél rövidebb, központi gyújtású ba) hornyos hüvelyő palackos töltények esetén 0,20 mm bb) hornyos hüvelyő hengeres töltények esetén 0,30 mm bc) egyéb töltények esetén 0,30 mm c) Revolvernél, ha a töltény 30 mm-nél rövidebb, és központi gyújtású 0,25 mm d) Hosszú simacsövő, sörétes töltényt lövı fegyvernél da) félautomata rendszer esetén 0,35 mm db) egyéb rendszer esetén 0,20 mm

57 Billenıcsövő fegyvernél a próbalövés után a tőzfal és a csıfar közötti hézag legfeljebb e) Peremgyújtású töltényt mőködtetı fegyvernél ea) ha a megengedett gáznyomás Pmax < 1900 bar, vagy a legnagyobb cr energia az elıírt érték eb) ha a megengedett gáznyomás Pmax 1900 és 2500 bar között van cr 0,10 mm 0,20 mm 0,15 mm ec) ha a megengedett gáznyomás Pmax cr > 2500 bar 0,10 mm f) Néhány amerikai eredető hornyos lıszer kalibernél - konstrukciós megfontolásból - a legnagyobb mérető lıszer a legkisebb mérető töltényőrbe helyezve túlnyúlik a csıfar síkján. Ezeknél a zárolási hézag a túlnyúlás nagyságával megnövelt, a) pont alatt megadott érték lehet. Ezen kaliberjelek felsorolása és a megengedett értékek a 22. mellékletben találhatók. A zárolási hézagot a töltényőrbe helyezett megfelelıen kialakított idomszerrel, sima billenıcsövő fegyvereknél a hézagot hézagmérıvel kell vizsgálni. 3. melléklet a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez Hátultöltı új fegyverek csıvizsgáló lıpróbája Megjegyzés: A Magyar Közlönyben föléhúzással jelölt szöveget technikai okokból aláhúzással jelenítjük meg. Lıpróbára bocsátani csak a lıpróba elıtti vizsgálatokon megfelelt, kész vagy fehérkész állapotú fegyvereket szabad. A többcsövő fegyverek minden csövét, a revolverek minden töltényőrjét alá kell vetni csıvizsgáló lıpróbának. Ha egy fegyver fokozottan igénybevett alkatrészeivel elızıleg már végrehajtottak lıpróbát, a kész fegyvert csak abban az esetben kell ismételten lıpróbának alávetni, ha azt illesztéssel (az egymáshoz csatlakozó alkatrészek méreteinek megváltoztatásával) szerelték. (1) Simacsövő, sörétes töltényt lövı fegyverek lıpróbája. Minden csıbıl két csıvizsgáló töltényt kell mőködtetni, amelyek gáznyomása a) az elsı mérıhelyen - a töltényőrben - eléri a vonatkozó szabványban a vizsgált kaliberre megadott 1,3 Pmax, növelt nyomású töltények kilövésére alkalmas fegyver esetén az arra megadott 1,3 Pmax értéket, nyomásszórása pedig kielégíti a 19. mellékletben a csıvizsgáló töltényekre meghatározott követelményeket; b) a második mérıhelyen - a csıfar síkjától 162+0,5 mm-re - a töltény átlagos legnagyobb gáznyomása legalább 500 bar, és megfelel a következı egyenlıtlenségeknek: Megjegyzések:

58 1. k 3n értékei és S n kiszámításának képlete a 19. mellékletben találhatók. 2. A lıpróbához lehetıleg olyan töltényeket kell használni, amelyek az elızıekben ismertetett két feltételt egyidejőleg teljesítik, de a vizsgálat elvégezhetı két darab az elsı, és egy darab a második mérıhely feltételét kielégítı töltény segítségével is. 3. A csıvizsgáló töltényekhez kaliberenként ajánlott ólomsörét mennyiségek és ajánlott sörétméretek a 23. mellékletben találhatók. (2) Simacsövő, acélsörétes töltényeket lövı fegyverek lıpróbája. Az alkalmazott acélsörétek méretétıl függıen a vizsgálati elıírások a következık: a) 12/70 kaliberő, legfeljebb 3,25 mm, 16/70 kaliberő, legfeljebb 3,0 mm illetve 20-as kaliberő, legfeljebb 2,6 mm átmérıjő acélsöréttel töltött lıszer bármelyik, az (1) pont szerint bevizsgált fegyverbıl mőködtethetı, kiegészítı vizsgálat nem szükséges. b) 12-es kaliberő, 3,25-4,0 mm-es, illetve 20-as kaliberő, 2,6-3,25 mm-es acélsöréttel töltött lıszer kilövésére szolgáló fegyverek vizsgálatánál 3 darab olyan acélsörétes vizsgálólıszert kell mőködtetni, melyeknek ba) gáznyomása az elsı mérıhelyen kielégíti a növelt nyomású töltényre elıírt 1370 bar, a második mérıhelyen az ide elıírt 500 bar értéket; bb) a vizsgáló lıszerbe töltött acélsörétek átmérıje 12-es kalibernél 4,6 mm, 20-as kalibernél 3,8 mm; a sörétek keménysége 80 és 110 HV1 közötti; bc) a lövedék torkolati impulzusa (mozgásmennyisége) 12/70 kalibernél legalább 15 Ns, 12/73 és annál nagyobb kalibernél legalább 17,5 Ns, 20/70 kalibernél legalább 12 Ns, 20/76 kalibernél legalább 14 Ns; bd) a lövedék kezdısebessége 12 kalibernél <430 m/s, 20/70 kalibernél <410 m/s, 20/76 kalibernél <430 m/s legyen. c) A b) pontban megadottnál nagyobb, de a vizsgáló lıszerét meg nem haladó mérető acélsörétekkel töltött lıszerek kilövésére szolgáló fegyverek vizsgálatát a b) pontban leírtakkal azonosan kell végrehajtani, továbbá meg kell gyızıdni arról, hogy a fegyver legfeljebb 0,5 mm szőkítéső hosszú choke-kal rendelkezik. d) Minden csıbıl három belövıtöltényt kell kilıni. e) A b) és c) pont szerint vizsgált fegyverekbe be kell ütni az acélsörétes vizsgálat próbajelét is. (3) Huzagolt csövő és egyéb fegyverek lıpróbája. A huzagolt csövő fegyverek lıpróbáját olyan csıvizsgáló töltényekkel kell végrehajtani, amelyeknek átlagos legnagyobb gáznyomása és nyomásszórása kielégíti a 19. mellékletben leírt követelményeket. Ha a lıszernek nem a gáznyomása, hanem a lövedék mozgási energiája az elıírt érték, akkor a fegyvervizsgáló tölténynek a 19. melléklet energiára vonatkozó elıírásainak kell eleget tennie. A lıpróba során a következı darabszámú csıvizsgáló töltényt kell mőködtetni: a) ha a vizsgált fegyver kereskedelmi lıszerének megengedett legnagyobb gáznyomása Pmax em >1900 bar elektromechanikus eljárással mérve (vagy peremgyújtású lıszereknél Pmax cr >1800 bar kröseres eljárással mérve): legalább kettıt; b) ha a vizsgált fegyver kereskedelmi lıszerének megengedett legnagyobb gáznyomása Pmax em <1900 bar (vagy peremgyújtású lıszereknél Pmax cr <1800 bar): legalább egyet; c) pisztolyokból gáznyomástól függetlenül: legalább kettıt; d) revolverekbıl és olyan fegyverekbıl, amelyeknél a töltényőr nem alkot egy darabot a csıvel: töltényőrönként legalább egyet; e) ha a vizsgált fegyver kereskedelmi lıszerére az Emax energia az elıírt: legalább kettıt; f) többcsövő fegyverek lıpróbája esetén csövenként az elızıekben meghatározott mennyiséget; g) poligoncsövő fegyverekbıl két tombak (CuZn10) lövedékő töltényt; h) riasztópisztolyokból öt, -revolverekbıl tölténydob furatonként két töltényt. Ha a fegyver a csıvizsgáló lövést elviselte, de mőködési hiba jelentkezett, akkor ismételt próbát kell végrehajtani kereskedelmi lıszerek mőködtetésével a 4. számú melléklet szerint. (4) Meghatározott energiájú fegyverek egyedi vizsgálata. Azon fegyverek vizsgálatát, amelyekhez a lövedék megengedett legnagyobb mozgási energiáját a Fegyvertörvény vagy a Kormányrendelet írja elı, az alábbiak szerint kell végrehajtani: a) meg kell mérni 10 lövedék tömegét analitikai mérlegen, és meg kell határozni az átlagos lövedéktömeget: m.

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. a játszótéri eszközök biztonságosságáról

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. a játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben

Részletesebben

VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények. I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények. I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja A vadászpuskamőves mester a gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerı, vadász-,

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Házilagos lıszerszerelés és újratöltés

Házilagos lıszerszerelés és újratöltés 1. Változat Házilagos lıszerszerelés és újratöltés Jogszabályi ismeretek 1. Mely jogszabályok rendelkeznek a lıszerek házilagos szerelésének szabályairól? - a 2004. évi XXIV. törvény a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának idıpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM MHK adatbázis 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirıl A közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4 egyes festékek, lakkok és jármővek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések A közúti közlekedésrıl szóló 1988 évi I törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a mővelıdési

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelete a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekrõl

A nemzetgazdasági miniszter 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelete a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekrõl 28302 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 106. szám A nemzetgazdasági miniszter 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelete a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekrõl A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FİOSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FİOSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FİOSZTÁLY Iktatószám: KVO-487/2013. Készítette: Pálné Tóth Márta ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról*

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 1. (1)A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS A bejelentés megtétele 45/A. (1) A bejelentésre az e rendeletben

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása I: Alapfeltételek: 1. Az üzemeltetı által jóváhagyott ciklusrend alapján történik o A 2006 évre érvényes Ciklusrend a mellékletben

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Hatályosság: 2010.05.20 - A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

1 / 19 2013.04.23. 21:21

1 / 19 2013.04.23. 21:21 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet a kézilôfegyverekrôl és lôszerekrôl, a gáz- és riasztófegyverekrôl, valamint a légfegyverekrôl és a lôterekrôl A polgári használatra szolgáló kézilôfegyver (a továbbiakban:

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma I. Általános elıírások Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma 1. Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függıen: a) írásos munkarészek különösen: aa) tartalomjegyzék,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben