60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl"

Átírás

1 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezésérıl szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg: 1. E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén a) mőködı egészségügyi szolgáltatókra, b) folytatott egészségügyi tevékenységre, c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyezı és ellenırzı egészségügyi hatóságra: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifıorvosi Hivatalára, a fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervére és a fıvárosi és megyei kormányhivatal járási (fıvárosi kerületi) hivatala járási (fıvárosi kerületi) népegészségügyi intézetére (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság). 1/A. E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni. 2. Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mőködési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató mőködése során folyamatosan biztosítani kell. 3. (1) Minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell a) a négyszemközti konzultációt is lehetıvé tevı rendelıhelyiséget, amelyben aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra elıírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerő tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgezı hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított, ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy, ac) a beteg ellátását végzı egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertıtlenítési lehetıség és a szükséges bútorzat biztosított; b) a rendelıhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévı, vagy azon belül elkülönített öltözı területet, kivéve, ha az ellátás jellegébıl adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges; c) váróhelyiséget; d) kézmosási lehetıséggel ellátott mellékhelyiséget; e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését. (2) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentı jármőben nyújt egészségügyi szolgáltatást. (3) A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerő tárolását. (4) A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetıségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élık részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását. (5) Minden fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer mőködését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és mőködési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is. 4. (1) A 3. -ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell 1

2 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet a) a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetıség is rendelkezésre áll, b) az a) pont szerinti helyiségbıl, annak elıterébıl vagy az egyes helyiségeket összekötı közlekedıbıl nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget, c) a beteg kizárólagos használatában lévı, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt, d) a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvıképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megırzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint, e) a betegek részére az igény szerinti mennyiségő folyadékfogyasztás lehetıségét folyamatosan, f) a normál, a könnyő-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülı betegek számára napi háromszori fıétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést, g) h) a betegek megfelelı étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport mőködését, mely egy fı dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területérıl kijelölt egyegy személybıl áll, i) (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggı ellátás 24 óránál rövidebb idıtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerően végezhetı ellátást vagy nappali ellátást - ideértve a nappali kórházi ellátást is - nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja. (3) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában: a) gyógyintézeti normál étkeztetés: a diétát nem igénylı gyógyintézeti fekvıbeteg átlagos energiaés tápanyagszükségletét fedezı étkeztetés, b) könnyő-vegyes étkeztetés: kímélı étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvıbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál alapvetı szempont az ételek emészthetısége, c) diétás étkeztetés: a gyógyintézeti fekvıbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezı olyan ételekbıl összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az elıállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenırzött mértékben történı fogyasztását teszi indokolttá. (4) 5. (1) Az egészségügyi szolgáltató a) az egészségügyi alapellátás körében aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védınıi, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben mőködése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat, ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történı ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat elnevezés használatára jogosult; b) a járóbeteg-szakellátás körében ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén mőködı egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés, bb) krónikus betegek, illetve fertızı betegségben szenvedı betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó, bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylı tevékenységet végzı, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén mőködı egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia, bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetısége, valamint a 10. (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintő orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelıintézet, 2

3 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított jármővel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat, bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ, bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végzı egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium, bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerısítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ, bi) a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történı gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat, bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végzı egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés elnevezés használatára jogosult; c) a fekvıbeteg-szakellátás körében ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylı ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában mőködı intézet, cb) több szakmai fıcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel mőködı egészségügyi szolgáltató esetén a kórház, cc) az egy szakmacsoporton belül speciális, magas szintő szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos intézet, cd) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika elnevezés használatára jogosult; d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. (1) bekezdése szerinti feltételeket - azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges -, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult; e) amennyiben a ritka betegségben szenvedı betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végzı más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttmőködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedı betegek és az elérhetı szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelıs miniszter kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértıi Központ elnevezés használatára jogosult. (2) (3) Az Eütv. 3. g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult. (4) Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló miniszteri rendeletben meghatározott - kúraszerő, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás idıtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges. 6. (1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredető szerv, szövet és sejt - ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelıt, az ivarsejtet és a praeembriót is - szállítása és tárolása - az Eütv. I. fejezete értelmében - az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minısül. (2) (3) Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtıl levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minısül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételérıl tájékoztatja a fıvárosi és megyei kormányhivatal járási (fıvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, amely a szállító tevékenységét - szakfelügyelı fıorvos bevonásával - hatósági ellenırzés keretében vizsgálja. 7. (1) E célra kialakított jármővel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történı szállítását végzı egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés használatára jogosult. 3

4 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet (2) Az Eütv a szerinti mentést végzı egészségügyi szolgáltató a mentıszolgálat elnevezés használatára jogosult. (3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja. 8. (1) A gyógyszerellátást végzı egészségügyi szolgáltatók elnevezésérıl külön jogszabály rendelkezik. (2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mőködési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés használatára jogosultak. (3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen mőködik, az 5-7. szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a mőködési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényezı felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdı-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is jogosult. (4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevı egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult. (5) Az egészségügyi szolgáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - nem használhat olyan elnevezést, amely az okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztı, annak egyértelmően ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét. (6) A külföldi székhellyel rendelkezı egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is. 9. (1) Az eltérı egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülı, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken mőködı ellátórendszer biztosítja. (2) A járóbetegek a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás, b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylı szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás keretében történik. (3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik. (4) A fekvıbeteg-szakellátás - az ellátáshoz szükséges eltérı személyi és tárgyi feltételek alapján - a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik. (5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére mőködési engedéllyel rendelkezı egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra elıírt feltételeknek megfelel. (6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvıbeteg-szakellátására mőködési engedéllyel rendelkezı egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles mőködtetni. (7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek - így az orvos és a beteg, illetve az orvos és orvos közötti konzultáció - mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok elektronikus rendszerben történı továbbítása révén - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló törvény elıírásainak megfelelıen - személyes jelenlét nélkül is felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében, az adott tevékenység végzéséhez a 2. mellékletben megállapított feltételek teljesítése esetén. 10. (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket. (2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket. (3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védınıkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket. (4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képezı ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit. 4

5 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet (5) A diagnosztikus háttér - amennyiben a 2. melléklet eltérıen nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerzıdés alapján is biztosítható. (6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen mőködı másik szervezeti egységben ezek elérhetıen és hozzáférhetı módon igénybe vehetıek. (7) A közfinanszírozás körében a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezetı vagy a szolgáltató orvos vezetıje igazolja, b) ha a közfinanszírozásban részesülı egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia. (8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak. 11. (1) (2) Az egészségügyi hatóság - külön jogszabályban foglaltak szerint - ellenırzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerzıdések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások - ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is - ellenırzésére. (3) Az egészségügyi szolgáltatónál minıségügyi megbízott irányítja a belsı minıségirányítási rendszer mőködtetését. (4) Minıségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek. 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. (2) E rendeletben foglalt elıírásokat a hatálybalépését követıen benyújtott mőködési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeirıl szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító a) 17/1998. (II. 27.) EüM rendelet, b) 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet a és 5. -ának (1)-(3) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete, c) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. -ának (7) bekezdése, d) 24/2000. (I. 1.) EüM rendelet a, 10. -ának (3)-(5) bekezdése és 1-7. számú melléklete, e) 34/2000. (I. 22.) EüM rendelet 10. -ának (4) bekezdése, f) 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. -a, g) 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. -a és 3. számú melléklete, h) 6/2002. (I. 26.) ESzCsM rendelet a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor mőködési engedéllyel vagy ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezı egészségügyi szolgáltatók tekintetében - külön jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - alkalmazni kell. (4)-(5) 13. (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrıl szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést a) azoknak a fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvény 7. (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétıl számított 8 napon belül, b) az a) pont alá nem tartozó, fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak július 1-jéig 5

6 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet kell bejelenteniük. (2) (3) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek szeptember 30-ától kell megfelelni. (4) A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a mőködési engedély esetleges módosításával egyidejőleg, de legkésıbb december 30-ig kell bejelenteniük. (5) 13/A. (1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (I. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvıbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésrıl a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük. (2) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. (3)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni. 1. melléklet a 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelethez Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmától független - általános minimum követelmények 1. A fekvıbeteg-ellátás minimum kapacitása A fekvıbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül 1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvıbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10, kórházban, más egyéb egészségügyi fekvıbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15, 1.2. az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos intézet esetében 70, 1.3. a klinika esetében - amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai fıcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel - 30 fekvıbeteg egyidejő elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni. 2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai 2.1. A fekvıbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének mőködtetésével vagy mőködési engedéllyel rendelkezı közremőködı egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerzıdés útján [kivéve: c), d), m), n), r), s) pont] biztosítja a) az ápolás-gondozást, b) a fizioterápiás szolgáltatást, c) a gyógyszerellátást, d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet, e) a betegek számára - az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel - a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást, f) a sterilanyag-ellátást, g) a rovar- és rágcsáló irtást, h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását, i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetıséget, j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés), k) az intézményi takarítást, tisztaságot, l) a halottak szállítását és/vagy hőtve tárolását, m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint), n) a dezinfekció tevékenységet, 6

7 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást, p) a biológiai minta szállítását és tárolását, q) az intézményen belüli betegszállítást, r) a járványügyi érdekbıl történı elkülönítést, megelızı rendszabályokat (izoláció), s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is) A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének mőködtetésével vagy mőködési engedéllyel rendelkezı közremőködı egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerzıdés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja a) az asszisztenciát/ápolást, b) a gyógyszerellátást, c) a fizioterápiát, d) a diagnosztikai szolgáltatást, e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet, f) a sterilanyag-ellátást, g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés), h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását, i) az intézményi takarítást, tisztaságot, j) a rovar- és rágcsáló irtást, k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint), l) a dezinfekció tevékenységet, m) a biológiai minta szállítását, n) a biológiai minta tárolását, o) az intézményen belüli betegszállítást, p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelıintézetben), q) a járványügyi érdekbıl történı elkülönítést és a megelızı rendszabályok betartását (izoláció). 3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei 3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkezı szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési idıben mőködik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon idıben több rendelıben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a mőködési engedélyben külön-külön kell nevesíteni Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkezı, speciális tevékenységeket végzı elkülönült szervezeti egység. 4. Fekvıbeteg-ellátó osztály mőködésének általános feltételei 4.1. Általános feltételek a) A fekvıbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába. b) A fekvıbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai fıcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai fıcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedı, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkezı szakma ágyszámának is megfelelhet. c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvıbeteg egyidejő elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja. 7

8 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkezı felelıs szakmai vezetı (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezı osztályvezetı fıorvos) irányításával mőködik Minden fekvıbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetıen az újraélesztés eszközeivel (újraélesztı tálca/táska), így különösen: a) motoros szívóval, b) hordozható defibrillátorral, c) kézi lélegeztetıvel, d) laryngoscoppal, tubusokkal, e) hordozható G-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejő megjelenítésére és rögzítésére alkalmas, f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel Minden fekvıbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelıre meghatározott feltételeknek megfelelı osztályos vizsgáló helyiséggel A felnıtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülıi jelenlét lehetıségét és elérhetı gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnıtt osztályon is ellátható a következı szakmákban: fül-orrgégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nıgyógyászat, szemészet. 5. A fekvıbeteg-ellátás speciális mőködési formái 5.1. Mátrix osztály A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különbözı szakmai fıcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedı szakmát foglal magába (kivéve csecsemı- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhetı, szakmánként rögzített ágyszámmal A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelıen az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetık Intenzív, sürgısségi, fertızı, szülészet-nıgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el A csecsemı- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemı- és gyermekellátás nyújtást jelentı szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetık el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemı- és gyermekgyógyászati szakma mellett mőködnek mátrix formában, minimum 4 ágyon A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemı- és gyermekgyógyászati ellátásokat Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet A fekvıbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással mőködı egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában mőködı intézmény Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelıs szakmai vezetıi feladatokat a vezetı ápoló látja el Sürgısségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely A heveny tünetek vagy sürgısségi ellátást igénylı kórkép miatt elıre nem tervezett felvételre jelentkezı vagy elızetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkezı, vagy beszállított beteg fogadására fekvıbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkezı egészségügyi szolgáltató 8

9 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet a) sürgısségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott sürgısségi betegellátó egységben szervezett szakellátás minimumfeltételei alapján, b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkezı szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján: Gép-mőszerpark: Hordozható G képernyıvel Defibrillátor (hordozható) Vércukormérı refraktometriás/elektrokémiai Ambu ballon (felnıtt, gyerek) Szabad légutak biztosításának eszközei Szívó (motoros vagy központi) Oxigén (palack vagy központi) Telefon A sürgısségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthetı helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésrıl, az elérhetı útvonalról és az ügyeletes orvos (vezetı) nevérıl az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmő módon tájékoztatást kell kifüggeszteni Központi gyógytorna - fizioterápia egység Fekvıbeteg-ellátást kiszolgáló, vezetı gyógytornász irányításával mőködı egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelıen A központi gyógytorna - fizioterápia egységben a vezetı gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszırök is dolgoznak Az egység felelıs szakmai vezetıi feladatait a vezetı gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetıjének irányítása alatt áll. 6. A mőtı egység általános minimumfeltételei Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók Kiemelt kezelı Osztályos mőtı egység Központi Mőtı Egység (önálló szervezeti egység) Vezetı mőtıs szakasszisztens - 1 fı 1 fı Mőtıs szakasszisztens 2/mőtıasztal 2/mőtıasztal Mőtıssegéd 2/mőtıasztal 2/mőtıasztal Szakmai helyiségek: Személyzeti zsilip 1 1 Betegzsilip/betegtartózkodó 1 1 Betegelıkészítı 2 1/mőtıterem 1/mőtıterem Orvosi csaptelep hideg-meleg 1 1 vízzel Kéz érintése nélkül mőködtethetı (könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló 2 2 Falra szerelt papírtörölközı tartó 1 1 Bemosakodó 2 1 db legalább 2 mőtıteremhez 1 db legalább 2 mőtıteremhez 9

10 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel Kéz érintése nélkül mőködtethetı (könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló Falra szerelt papírtörölközı tartó Mőtıterem Kiemelt kezelı 1 Ébredı/megfigyelı helyiség 1 1 központi Sterilanyag raktár elkülönített szekrény 1 1 Tiszta-anyagraktár elkülönített szekrény 1 1 Gyógyszerraktár elkülönített szekrény elkülönített szekrény 1 Elıkészítı-munkaszoba Szennyes anyag-eszköz elıkészítı Szennyes- és szemét tároló Személyi tartózkodó Mosdók 1 1 Adminisztrációs helyiség Takarítószer és -eszköz tároló elkülönített szekrény A mőtıteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-elıkészítıvel közvetlen kapcsolatban kell lennie. 2 A helyiségek a zöld zóna tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak A mőtıterem/kiemelt kezelı általános minimumfeltételei Tárgyi feltételek: Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelıen biztonsági áramforrás biztosítása szükséges Mőtıasztal Megfelelı megvilágítást biztosító mőtılámpa/mőtılámparendszer Mobil mőtılámpa Központi vagy egyedi gázellátó * Nagysebészeti altatógép, lélegeztetıvel, monitorral * Mőtéti észlelı G rendszer + monitor * Infúziós pumpa + állvány * Mobil röntgen és/vagy tv képerısítı rendszer * Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék * Mőszerasztal gördíthetı (fékezhetı) Mőszerelıasztal, Sonnenburg (fékezhetı) Operatıri szék (karos, állítható) * Mőszerasztal fix Mőtızsámoly, kétlépcsıs Infúziós állvány, mőtıasztalhoz csatlakoztatható Sterildoboz tároló és állvány Röntgenfilmnézı szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy * monitor Vérkészítmény tárolására alkalmas hőtı * Gyógyszer tárolására alkalmas hőtı Vérkészítmény melegítı készülék * Sugárvédı ólomgumi-kötények, egyéb védıeszközök * 10

11 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Defibrillátor (mobil) mőtıtraktusonként * Központi szívó * Izoláló állvány * Ledobó állvány * Tolókocsi * Megjegyzés: *kiemelt kezelı esetén nem szükséges 6.2. Ébredı-megfigyelı helyiség minimumfeltételei Ébredı-megfigyelı helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követıen a beteg megfigyelésére és az azonnali szövıdmények elhárítására szolgáló helyiség. Ébredı-megfigyelı helyiség minimumfeltételei Ágya k: Mőtıben Osztályon 0,5-1,5 ágy /mőtıasztal (szakmai profiltól függıen) 2 ágy Aneszteziológus orvos Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens 1 Betegkísérı Tárgyi feltételek: Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1 Központi gázellátó ágyanként Szívórendszer (központi) ágyanként G monitor 2 ágyanként G Pulzoximéter ágyanként Vérnyomásmérı ágyanként Hımérı ágyanként Defibrillátor (mobil) 1 Lélegeztetı ballon 2 ágyanként Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal) 1 Respirométer 1 Respirátor 1 Infúziós pumpa 1 Infúziós állvány ágyanként Egyszerhasználatos tők, fecskendık, kanülök Vérgáz analizátor Vizsgálólámpa 1 Tolókocsi (ülı-fekvı) 1 Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek 1 Hőtıszekrény (gyógyszer) 1 Ágytál, vizeletgyőjtı (kacsa) ágyanként

12 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet 7. Rendelı és osztály általános minimumfeltételei Az egészségügyi szolgáltatónál mőködı járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvıbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvıbeteg osztály a következı feltételeket biztosítja: Rendelı és osztály általános minimumfeltételei rendelı osztály 1 fı szakorvos + 1 fı asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik) Fekvıbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidıs rendelınként 1) Betegkísérı * Tárgyi feltételek: Helyiségek Vizsgáló helyiség Orvosi szoba Nıvérszoba/nıvérpult Fektetı épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen Személyzeti öltözı nemenként vizesblokkal */** Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenı) Konyha/tálaló Betegétkezı/étkezı asztal, szék Váróhelyiség Baba-mama szoba * * Betegöltözı nemenként * Kegyeleti szoba épületen belül Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) * nemenként elkülönített Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes * épületen belül épületen belül kézmosóval) Személyzeti WC Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) * Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) * Takarítószer és takarítóeszköz tároló ** Tisztaruha tároló ** Szennyesruha tároló ** Veszélyes hulladék győjtı Kommunális hulladék győjtı Elkülönítı helyiség * Felszerelés Vizsgáló asztal/ágy/szék * Beteg fellépı/lépcsı vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez * Bútorzat Számítógép, nyomtató Fax (telephelyenként) * 12

13 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Telefon Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertıtlenítés * feltételeinek biztosításával a kezelı/vizsgáló helyiségekben Hideg-meleg vizes kézmosási lehetıség a kórteremben Mozgatható vizsgáló lámpa * Zárható gyógyszerszekrény * Zárható kábítószer szekrény * Gyógyszer tárolásra alkalmas hőtıszekrény * Vérkészítmény tárolására alkalmas hőtıszekrény * Dokumentáció és irattároló Röntgenfilmnézı szekrény, vagy digitális archívumhoz * * kapcsolt monitor Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható) Prevenciós antidecubitor matrac Terápiás antidecubitor matrac * Háttámasz, lábtámasz Éjjeli szekrény, ülıke, lámpa (ágyanként) Etetı asztal Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény Nıvérhívó/jelzıcsengı (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként) İrzıfény Járókeret * Betegemelı * Fürdetıszék Tolókocsi Elıkészítı/kezelı/kötözı kocsi vagy tálca * Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca Ágyazó kocsi Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelıedény tartó Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség Gép-mőszer, eszköz Infúziós állvány * Infúziós pumpa és/vagy perfusor Oxigénellátás (központi vagy egyedi) Vérnyomásmérı Vérnyomásmérı mandzsettasor (a korosztálynak megfelelıen) Motoros szívó */** Defibrillátor */** Laringoszkóp, különbözı mérető tubusok, gyógyszerek * épületenként Lélegeztetı ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei * épületszintenként G képernyıvel/regisztrálóval (hordozható) * Fonendoscop * Kötszervágó olló * Nyelvlapocok * Reflexkalapács * * 13

14 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Pupillavizsgáló lámpa * * Visustábla * * Hımérı * Sebészeti ollók * * Sebészeti csipeszek * * Érfogók különbözı méretben * * Idegentest fogó, gombos szonda * * Szájterpesztı * * Nyelvfogó * * Ujjvédı (fém) * * Gyomormosó készülék és szondák * * Beöntı készlet * * Vesetál * Leszorító gumi * Mérıszalag * Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek * * Kémcsıállvány * Vizeletgyőjtı edény * Vizelet faj súlymérı * Személymérleg és/vagy csecsemımérleg * Testmagasságmérı * * Egyszerhasználatos fecskendık különbözı méretben * Egyszerhasználatos injekciós tők különbözı méret- * ben Egyszerhasználatos katéterek különbözı méretben * * Különbözı mérető steril és nem steril kötszerek * Vércukor meghatározásához eszköz * * Egyszerhasználatos gumikesztyők és gumiujjak Zárt vérvételi rendszer * Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratóriumi diagnosztika - leletezés helyben vagy telemedicina útján Radiológia (rtg., UH) - leletezés helyben vagy telemedicina útján Patológia - leletezés helyben vagy telemedicina útján Orvosi mikrobiológiai laboratórium - leletezés helyben vagy telemedicina útján Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védını, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus) Betegjogi képviselı * * Értelemszerően az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel. ** Rendelıintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges. Mőtıasztal/2 mőtıs szakasszisztens, mőtıasztal/2 mőtıssegéd 14

15 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet 8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetısége szükséges. b) Fekvıbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint. c) Országos feladatkörő speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint. 9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történı elhelyezésére mőködtetett inkubátor feltételei Általános feltételek 1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületrıl könnyen megközelíthetı helyen kell kialakítani. 2. Elhelyezésérıl, elérhetıségérıl az intézet bejáratánál jól látható és közérthetı tájékoztatót kell kifüggeszteni. 3. Az újszülött inkubátorba történı elhelyezéséhez az anonimitás lehetıségét biztosítani kell. 4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen. 5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott mőködtethetı, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelı szakmai minimumfeltételek biztosítottak. 6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket. Tárgyi feltételek 1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít. 2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztetı más jelzırendszer mőködtetése. 10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei A sterilanyag-ellátás közremőködı szolgáltató útján történı biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közremőködı szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelıen biztosítottak és a sterilizálás folyamata minıségügyi rendszerrel felügyelt. A sterilanyag-eszköz elıállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag eszköz elıállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység. A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körően sterilanyag-eszköz elıállítást, ellátást végzı önálló szervezeti egysége, ahol minıségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus - a szennyanyag átvételétıl a sterilanyag kiadásig - végbemegy. Kategóriák Alapellátás, járóbetegszakellátás Fekvıbeteg-szakellátás Rendelı* Önálló Rendelıintézet Gyógyintézeti Sterilanyagellátás Központi Sterilizáló Egység (KSE) (fı) (fı) (fı/400 ágy) fı/400 ágy) 1. Egészségügyi szakképesítéssel Mőtıs szakasszisztensi és/vagy mőtıasszisztensi szakképesítéssel 3. Fertıtlenítı-sterilezı képesítéssel Betanított munkás Takarító

16 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Tárgyi feltételek: 1. Szakmai helyiségek 19 rendelı* rendelıintézet gyógyintézet KSE 1.1. Szennyes oldali anyagátvevı Elıkészítı helyiségek Tisztító-mosogató/fertıtlenítı Zsilipelı-öltözı * Csomagoló Sterilizáló 20 1* Sterilanyag raktár Sterilanyag-kiadó Egyéb raktárak Csomagolóanyag raktár Vegyszer-raktár Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár Általános helyiségek rendelı* rendelıintézet gyógyintézet KSE 2.1. Ügyviteli helyiségek Vezetıasszisztensi szoba Iroda/adminisztrációs helyiség Ügyeletes szoba - - l 8 l Kiegészítı helyiségek Szociális helyiségek [öltözı, zuhanyozó, WC - az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint] Étkezı Takarítószer- és eszköztároló Hulladéktároló Konténermosó Konténertároló Gépek, mőszerek, berendezés rendelı* rendelıintézet gyógyintézet KSE (szakmai helyiségenkénti bontásban) 3.1. Anyagátvevı Átvevı pult Asztal/számítógépes munkahely Kézmosó/kézfertıtlenítı Tisztító-mosogató, fertıtlenítı Mosogató medence Mosogatógép Ultrahangos tisztító berendezés Sőrített levegıs pisztoly Vízpisztoly Lerakó asztal Kézmosó/kézfertıtlenítı Csomagoló

17 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Csomagoló/tálca összerakó asztal Tároló-rendszer Asztal/számítógépes munkahely Mőszerszekrény Kézmosó, kézfertıtlenítı Sterilizáló Autokláv 2, 10/hılégsterilizátor Hıérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés 1 2 (ETO 12, Formaligáz 13, Plazma 13 ) Berakodó kocsi - - 2/sterilizáló berendezérendezés 2/sterilizáló be- Asztal/számítógépes munkahely Kézmosó, kézfertıtlenítı Tároló-polcrendszer Sterilanyag-raktár Kézmosó, kézfertıtlenítı Tároló-polcrendszer Sterilanyag kiadó Kézmosó, kézfertıtlenítı Kiadópult * Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a mőködés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elı és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelı mőködési engedéllyel rendelkezı és legalább azonos vagy magasabb szinten mőködı szolgáltatóval kötött szerzıdés alapján is biztosítható. 1 Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten. 2 A sterilizáló berendezés a rendelıhelyiségben, térben elkülönítetten mőködtethetı. 3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerő, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala elıtti tér annak tekinthetı. 4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévı Tájékoztató a sterilizálásról címő kiadvány szerint. 5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható. 6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységbıl történik. 7 Vezetı asszisztensi szobával összevonható. 8 Ügyeleti rendben mőködı fekvıbeteg-ellátó intézményben üzemelı sterilizáló egység esetén. 9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertıtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerő berendezések beépítése engedélyezett. 10 Az orvostechnikai eszközökrıl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelı, validálható és megfelelıségi tanúsítvánnyal rendelkezı (CE és négyjegyő Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerő berendezések beépítése engedélyezett. 11 A 10. pontban leírtaknak megfelelı, de nem kétajtós autokláv. 12 Az orvostechnikai eszközökrıl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelı, vá- 17

18 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet kuum alatt üzemelı, validálható és gázmegsemmisítı berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett. 13 Az orvostechnikai eszközökrıl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelı, validálható és megfelelıségi tanúsítvánnyal rendelkezı (CE és négyjegyő Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerő berendezés telepítése. 14 Csak abban az esetben, ha a fertıtlenítı takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi. 15 Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon. 16 Lengıkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül mőködtethetı (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertıtlenítı szer és folyékony kézmosószer adagoló. 17 Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása fertıtlenítése. 18 Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik. 19 Mosható és fertıtleníthetı padló- és falburkolat. 20 Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni. 21 Abban az esetben, ha nem teljes körően a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedıen a mőszerek (mechanikus tisztítása tálcák pakolása stb.), textíliák elıkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítı személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba. Általános jelmagyarázat: : elérhetı intézményen belül : elérhetı intézményen kívül : szükséges 2. melléklet a 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelethez A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFTÉT Általános jelmagyarázat: : elérhetı intézményen belül : elérhetı intézményen kívül RM: részmunkaidı TM: teljes munkaidı : szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia) A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra. FTE: teljes 40 órás munkaidıre számított heti munkaidı aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. mőszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva) sze: szükség esetén ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGLÁTÁS Aneszteziológia Szakmakód: 1501 Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei 18

19 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Orvos vezetı - aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1 Vezetı aneszteziológiai szakasszisztens 1 Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi felügyelettel 1/aneszt. munkahely Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1/aneszt. munkahely Tárgyi feltételek: 1. Altatógép: 1/mőtıasztal Tartozékai: Légzırendszerek 3/gép Lélegeztetıkészülék 1/gép Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép Légúti nyomásmérı (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép Palackos oxigén 1 Oxigénkimaradás-jelzı riasztó (altatógépbe beépített is lehet) 1 A légzırendszer szétkapcsolódását jelzı riasztó (beépített is lehet) 1 Aneszteziológiai betegırzı monitor 1 Az aneszteziológiai monitor minimális kötelezı funkciói: G 1 Vérnyomásmérı (vértelen) 1 Pulzoximéter 1 Kapnográf 1 2. Laringoszkóp 2/altatógép 3. Az újraélesztés eszközei: Defibrillátor 1/mőtıegység Ambu ballon típusú lélegeztetıeszköz 1/altatógép Az esetleges aneszteziológiai szövıdmények elhárítására megfelelı intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges Aneszteziológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1 Általános asszisztens/felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai 1 szakasszisztens Tárgyi feltételek: a rendelı általános feltételei + Pulzoximéter 1 Hımérı (tympanikus hımérséklet) 1 Vérnyomásmérı (noninvazív) 1 Respirométer Kézi lélegeztetıballon 2 Mobil reszuszcitációs egység Váladékszívó készülék Laringoszkóp 1 G készülék 12 csatornás 1 Testsúly és testmagasságmérı 1 Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebészet 1 szakorvos Klinikai és mentálhigiéniai felnıtt szakpszichológus/pszichológus 19

20 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus Pszichoterapeuta Radiológia szakorvosa Dietetikus Gyógytornász Diplomás ápoló Szakápoló 1 Gyógyszerész Informatikus Tárgyi feltételek: a rendelı általános feltételei + Hitelesített mérleg 1 Ágymérleg 1 Felkar bırredı mérı 1 Testmagasságmérı 1 Infúziós pumpa 2 Bioelektromos impedancia (testzsír) mérı 1 Képerısítı 1 Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás 2 Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratóriumi diagnosztika Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika UH diagnosztika Endoszkópos labor CT Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységrıl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók. Intenzív ellátás Szakmakód: 1502 Intenzív ellátás Az 1. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus ırzık feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek. Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz: 1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhetı (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.). 2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak). 3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély. Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelıen az ellátás szintjei Prioritási szint Intenzív II. Intenzív III Intenzív II.: 20

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 27/2012. (I. 18. EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2012.09.19-2012.09.20 Tartalom: egészségügyi tartalékkal való gazdálkodás egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

hatályos: 2012.05.01-2012.05.02

hatályos: 2012.05.01-2012.05.02 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az egészségügyi ellátással összefüggı fertızések megelızésérıl, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirıl és felügyeletérıl szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2012.02.14-2012.02.14 Tartalom: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. hatályos: 2012.01.04-2012.01.05

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. hatályos: 2012.01.04-2012.01.05 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2012.01.04-2012.01.05 Tartalom: szexuális úton terjedı fertızések - orvosi igazolás kiállítása szervátültetés

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2012.06.29 Módosított jogszabályok 1. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

10/2012. (II. 28.) NEFMI

10/2012. (II. 28.) NEFMI Kék színnel szerepel az eredeti besorolási szabálykönyvbıl származó besorolási és kódolási szabályok megfeleltetése, valamint az eredeti könyvbıl e rendeletbe át nem vett mondatok, bekezdések áthúzva.

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

A finanszírozás területei. Egészségügyi ellátások finanszírozása. A természetbeni ellátások kasszájának megoszlása. Jogszabályok. Beutalás 1.

A finanszírozás területei. Egészségügyi ellátások finanszírozása. A természetbeni ellátások kasszájának megoszlása. Jogszabályok. Beutalás 1. A finanszírozás területei Egészségügyi ellátások finanszírozása Dr. Gresz Miklós GYEMSZI Budapest, 2013. november gresz 1 gyógyszer támogatás méltányosság járóbeteg ellátás gondozói ellátás aktív fekvı

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl hatályos: 2013.02.01-2013.04.30 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 5797-5/2012. 4. Elıkészítık: Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2013.07.06 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

2007. évi I. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2007. évi I. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FreeA 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyőlés az Európai Közösséget létrehozó szerzıdésben biztosított szabad mozgás

Részletesebben

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és mőködési szabályzatáról hatályos: 2012.01.07 - A központi államigazgatási szervekrıl,

Részletesebben

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS 96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS BUDAPEST 2009 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 96/2009. (IX. 24.) számú h a t á r

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 33594 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 140. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

hatályos: 2013.06.18-2013.07.02

hatályos: 2013.06.18-2013.07.02 41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelet, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 77. 2014. évi 89. számai alapján

Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 77. 2014. évi 89. számai alapján Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 77. 2014. évi 89. számai alapján MK 2014/89 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

Az alapellátás (Egészségügyi Törvény) 88. (1) A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető,

Az alapellátás (Egészségügyi Törvény) 88. (1) A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, A foglalkozás-egészségügy és az egészségügy kapcsolatrendszere. A foglalkozás-egészségügy és az alapellátás integrálása. A foglalkozás-egészségügy és a háziorvoslás azonosságai és eltérései. A keletkező

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS A bejelentés megtétele 45/A. (1) A bejelentésre az e rendeletben

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 A kötelező

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

3/2011. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás a kockázati pótlék folyósításának módosításáról PREAMBULUM

3/2011. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás a kockázati pótlék folyósításának módosításáról PREAMBULUM 3/2011. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás a kockázati pótlék folyósításának módosításáról PREAMBULUM A Pécsi Tudományegyetem Kollektív Szerzıdésének 45. -ában foglalt rendelkezésre figyelemmel szükségessé

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet. a mentésről

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet. a mentésről Hatály: 2015.III.31. - 2015.IV.28. 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének f) pontjában és g) pontjának

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 10808 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma I. Általános elıírások Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma 1. Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függıen: a) írásos munkarészek különösen: aa) tartalomjegyzék,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl

ELİTERJESZTÉS. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTER SZÁM: 4033-8/2011-JOGI Tervezet ELİTERJESZTÉS a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.28-2011.12.29 Érintett jogszabályok: Az egészségügyi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Hatályosság: 2010.05.20 - A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 30., szerda Tartalomjegyzék 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel

Részletesebben

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2012. évi LXXIX. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása hatályos: 2012.06.28 Tartalom: A kötelezı

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdés m) pontjában

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet a mentésrıl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 Az egészségügyrıl

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 Tartalom BEVEZETÉS... 3 I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 II. rész A KÓRHÁZ STRUKTÚRÁJA... 5 Fekvıbeteg szakellátás struktúrája... 5 Járóbeteg szakellátás struktúrája... 6 III.

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

IV. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE. 1. Cím. Működési elvek

IV. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE. 1. Cím. Működési elvek IV. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE 1. Cím Működési elvek 75. (1) Az egészségügyi ellátások rendszere az egészségügyi szolgáltatások biztosítását és a népegészségügyi célok megvalósulását összehangoltan

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i I r o d a Ikt. szám: 45.888/2009. Javaslat a 3. számú gyermekorvosi

Részletesebben

b) a Gyftv. 23. (7) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat esetén a tárgyévet megelızı év vényforgalmi adatai alapján évente egy ízben kerül sor.

b) a Gyftv. 23. (7) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat esetén a tárgyévet megelızı év vényforgalmi adatai alapján évente egy ízben kerül sor. 36/2010. (V. 14.) EüM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03 34/2010. (V. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.11.29-2012.11.29 A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben