Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására"

Átírás

1 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! 174/2013. (X.25.) határozatban a központi Orvosi Ügyelet feladatellátásával kapcsolatos tennivalók vitelét a Képviselı-testület a Városi Intézmények Gazdasági Irodája tevékenységi körébe utalta. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete október 25-i ülésén 175/2013. (X.25.) határozatában kimondta a Szentes Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) elnevezéső önkormányzati társulás december 31-i hatállyal történı megszőnését. 197/2013. (XI.22.) határozatában a Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztés elkészítésére kérte fel az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságát a központi orvosi ügyeleti ellátás színvonalának további lehetséges emelése, az ellátás biztonságának további javítása érdekében. Az egészségügyi alapellátás jogszabályban elıírt folyamatos mőködtetésérıl az Önkormányzat köteles gondoskodni [2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) 4., évi CLIV. tv (1) a)] Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidı befejezésének idıpontjától a következı napi munkarend szerinti munkaidı kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerő és azonnali sürgısségi beavatkozások elvégzése, illetıleg fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı sürgısségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet keretében az ügyeletes orvos az ellátásra jelentkezı betegeket az e célra kijelölt ügyeleti helyen látja el, illetve amennyiben a beteg állapota azt indokolja, a beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén látja el, vagy a mentıszolgálat útján gondoskodik a beteg otthonában történı ellátásáról, illetve az állapotának megfelelı ellátási szinten mőködı egészségügyi szolgáltatóhoz történı utalásáról. A Szociális Bizottság több alkalommal tárgyalta az orvosi ügyelet helyzetét. A városunk háziorvosai és házi gyermekorvosainak megkeresésére és meghallgatása során

2 2 megállapítást nyert, hogy a központi orvosi ügyelet a jelenlegi formában való mőködtetésével a hosszú távú a biztonságos és szakszerő betegellátás nem garantálható. A legnagyabb problémát a humán erıforrás hiánya jelenti. Ahhoz, hogy a szentesi lakosság ügyeleti és háziorvosi ellátása zavartalan, szakmailag megfelelı és elsırangú legyen minden páciens részére, a jelenlegitıl eltérı struktúrában át kell szervezni a központi orvosi ügyeletet úgy, hogy a finanszírozása változatlan marad, nem igényeljen plusz forrást a város költségvetésébıl. Helyzet ismertetés 2013.december 31-ig az orvosi ügyelet szervezésével a Szentesi Kistérségi Társulás foglalkozott januárjától a Városi Intézmények Gazdasági Irodája lépett a társulás helyébe. A Kistérségi Társulás számlájára érkezett az OEP finanszírozás. A társulás szerzıdéses jogviszonyban állt az ügyeletben résztvevı vállalkozó orvosokkal, szakszemélyzettel és gépkocsivezetıkkel. Az ügyeletnek a helyszínt az Országos Mentı Szolgálat biztosítja a szentesi mentıállomáson. A város által az orvosi ügyelet pályázati támogatásban részesült ( Ft), amely összegbıl a Szentesi Mentıállomáson belül kialakítottak egy helyiségcsoportot. Ügyelet 15 h-tól másnap reggel 7 h- ig van. A területünkrıl beérkezı (Szentes és kistérsége falvai tartoznak hozzá) hívásokat egy szegedi szolgálatvezetı adja át a mentıállomásnak. Az ügyeleti rendszer finanszírozása 43/1999. Korm. rendelet értelmében:19. (1) Az OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerzıdést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerzıdést kötött. (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi ellátásra szóló szerzıdés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására. (3) A díjazás alapösszege 41 Ft/fı/hó, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó lakosságszám alapján változik. A fentiek értelmében a területi szorzóval megemelt díjazás a kistérségi ellátandó lakosságszám alapján ( fı) számított mértéke havi szinten.3266 eft. A közfinanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díjazása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira használható fel. Az OMSZ 800 eft közremőködıi díjat kapott a Kistérségi Társulástól, melynek fejében biztosította az ügyelet mőködéséhez szükséges tárgyi feltételeket. A bizottság részérıl az is felmerült, hogy havi szinten az OMSZ-nak átutalt 800 e Ft közremőködıi díj hogyan került felhasználásra a célfeladat finanszírozására. Más településeken mőködı ügyelettel szemben megállapítható, hogy Szentes esetében az OMSZ nem számolt be évi rendszerességgel a Képviselı-testületnek az ügyelet mőködésérıl, megbízási díj felhasználásáról. Itt fontos megjegyezni, hogy a jogszabály írja elı annak rögzítését, hogy a közremőködı (OMSZ) együttmőködik a Kistérségi Társulással, az OEP által a Megbízó számára az ügyeleti feladatfinanszírozás címén

3 3 átutalt összegek felhasználásáról az OEP által végzett pénzügyi ellenırzések során történı számadás lebonyolításában [mely összegek a 43/1999. (III. 3.) Korm. R. 19. (7) alapján csak e feladatra használhatók fel]. Az OEP-pel szemben mindig a feladatellátó felel. Tapasztalt hiányosságok Humánerıforrás-helyzet nem megfelelı. Vállalkozási szerzıdéssel jelenleg 11fı háziorvos szakorvos, 10 fı szakápoló és 12 fı gépkocsivezetı látja el az ügyeleti szolgálatot. Ez az orvosi létszám hosszútávon nem elegendı a feladatok ellátásához óta nem változott a munkabérük, amely így jóval az országos átlag alatt van. Hét közbeni ügyelet esetén nettó 800 Ft órabérért dolgoznak éjszaka az orvosok, az ápolók és a gépkocsivezetık ennek az összegnek a feléért. Nem meglepı, hogy az anyagi megbecsülés hiánya miatt az orvosok inkább elmennek más városba ügyelni vagy külföldön vállalnak munkát. Ápolók kénytelenek szakmán kívüli másodállást vállalni. A jelenlegi feltételekkel aligha találunk szakorvost az ügyeletbe. XXI. században nem lehet elvárni, hogy önként vállalkozó orvos híján 800 Ft-ért belekényszerítik a háziorvosokat az ügyeletbe. Jelenleg Magyarországon valóban van több olyan település, ahol kötelezetık a háziorvosok éjszaki ügyeletre, de ezekben a városokban a háziorvosok jelentıs része az Önkormányzatnál, mint közalkalmazott dolgozik, és ott az ügyeleti pihenınapra a helyettesítésrıl gondoskodik. A jelenlegi szolgáltató ( közremőködı) nem minden esetben és nem mindenben felel meg a jelenleg hatályos feltételeknek a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM R. 1. és 2. sz. mellékletének központi ügyeletre vonatkozó elıírásai alapján. Többek között számos speciális elıírás biztosítása nem megoldott (különösen pl. a személyzeti pihenı, a nemenkénti személyzeti öltözı vizesblokkal, a 2 ágy befogadására is alkalmas fektetı helyiség, baba-mama szoba és külön személyzeti WC. Orvosi pihenı szoba elhelyezése, kialakítása és berendezése nem alkalmas a pihenésre (minden ajtócsapás, telefoncsörgés hallatszik, a tisztasága nem mindig megfelelı). Az ügyelet mőködtetésével kapcsolatos egy másik probléma évek óta a következı: [47/2004. (V.11.) ESZCSM R. 11. (3) c)] Az alapellátási központi ügyelet definíciója során a jogszabály egyértelmően ki is mondja, hogy az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgıs a következı rendelési idıig nem halasztható orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata. Az ügyelet a törvény szerint csak sürgıs, szükség esetén vehetı igénybe. Sajnos, ennek ellenére az ellátást a lakosság számos alkalommal indokolatlanul veszi igénybe

4 4 (például: nem váltja ki a gyógyszerét, hiszen majd a kihívott ügyelet ad injekciót). A gyógyszerköltség ebben az esetben természetesen ügyeletet terheli. Ügyeleti idıben gyógyszert íratnak fel, több napos panaszokkal jelentkeznek ügyeleti idıben. Láz esetén - lázcsillapítás helyett - azonnal hívják az orvost, stb.) Ezek az indokolatlan igénybevételek elveszik az ellátás lehetıségét azoktól, akiknek valóban sürgıs segítségre van szükségük. Emiatt az ügyeletet ellátó kollégák minden nap jelentıs fizikai és pszichés terhelésnek vannak kitéve. Nap mint nap konfrontálódniuk kell az ügyeletet indokolatlanul (pl. az állandó gyógyszer felíratása) igénybe vevı paciensekkel. A megoldásban elsısorban a lakosság tájékoztatásának lenne kulcsfontosságú szerepe. Az ügyelet szervezınek saját hatáskörében jogszabályoknak megfelelı eljárási rendet kell kialakítani. Problémát jelent az ügyeletben résztvevı orvosok szerint a nem megfelelı, OMSZ által követelt eset lap vezetése, amelyet az OMSZ által mentési feladatok ellátása során használ. Az ügyeleti betegellátás során vezetendı egészségügyi dokumentációt teljes egészében az ügyelet telephelyén kell vezetni, a tárgyi feltételekrıl az ügyeletellátásért felelısnek (Önkormányzatnak) kell gondoskodnia, annak tárolására is ı jogosult és köteles [1997. évi CLIV. tv. 24. (2)]. Mivel az OMSZ az ügyeletnek átadott hívások esetében nem minısül a beteg ellátásában résztvevı egészségügyi szolgáltatónak az ellátást követıen további adatra nem jogosult az esetrıl. [1997. évi XLVII. tv. 8. ] A jelenlegi rendszerben ügyelı orvosok kifogásolják azt is, hogy nincs lehetıségük felülvizsgálni a diszpécser utasítását. Nincs rendezve a kompetencia kérdése az ügyeletes orvos és az OMSZ diszpécsere közötti betegellátási prioritást érintı téma esetén. Ebbıl adódik, hogy néha felesleges volt az ügyeletes orvos kiküldése, vagy éppen ellenkezıleg nem az ügyeletes orvos kompetenciájába tartozó mentıfeladathoz kellett kivonulnia az orvosi ügyeletnek, ahelyett hogy a helyszínre megfelelı szintő mentıegység érkezzen. Az OEP finanszírozásban részesülı ügyelet nem közfinanszírozott ellátást is nyújt. Így a szolgáltatás tárgya miatt (pl. hatósági megkeresésre végzett véralkohol- illetve kábítószer-vizsgálatokhoz végzett vérvétel, látlelet felvétele, rendırségi fogdába történı elızetes befogadáshoz szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása, extrém sportbalesetbıl fakadó ellátási igény), vagy a beteg személye miatt (pl. a belföldinek minısülı betegnél a TAJ kártya bemutatásának elmulasztásával összefüggésben, vagy az on-line jogviszony ellenırzéssel; illetve külföldinek minısülı beteggel kapcsolatban) keletkezhet a nem közfinanszírozott ellátás során térítési díjfizetési kötelezettség. A jelenlegi elıírások alapján a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet (rendelıt) kell létrehozni ezek megléte a mőködési engedély kiadásának feltétele!

5 5 Egy másik ebbıl fakadó rendezetlen probléma a fenti ellátásokból keletkezı díj beszedési jogosultsága, amit szinte évek óta feszültséget okoz. Következı probléma az, hogy kötelezıen elıírt szakmai felelısség biztosítással kell rendelkeznie a szolgáltatónak. A szentesi orvosi ügyelet esetében az ügyeletszervezı áthárította ezt a kötelességet az ügyeletben részt vevı orvosokra, ami teljesen ellentétes az elıírásokkal. A évi LXXXIV. tv. 19/A. szerint a beteg elsı körben az ügyeletszervezı (önkormányzat) ellen fordulhat kártérítési igényeivel, s elvesztett per után az Önkormányzat amennyiben a kárt nem fedezi részben vagy egészben a saját felelısségbiztosítása - a ténylegesen kárt okozó orvos ellen fordul. Ha a megbízott orvos felelısségbiztosítása csak közvetlenül a betegnek okozott kárt fedezi, ezt a megtérítési igényt nem fogja kifizetni a biztosító. Ennél fogva tehát az önkormányzatnak is kell felelısségbiztosítással rendelkeznie minden orvosra. Érdemes lenne, hogy az legalább káronkénti 30 M Ft értékő legyen amellett, hogy az orvosoknak is kell külön felelısség-biztosítással rendelkeznie. A szakma véleménye, hogy egy orvosi ügyelet mőködtetése szakmai egyeztetés nélkül csak rövid távon megoldható, hosszú távon veszélybe sodorhatja a biztonságos ügyeleti betegellátást. Szakmai egyeztetés nélkül a minıségi betegellátás nem biztosítható, és ennek a lakosság szenvedi kárát. Egy mindkét fél által elfogadható, szakmai egyeztetés utáni állapotot szeretnénk, ahol a szentesi lakosok mind a háziorvosi rendeléseken, mind az ügyeleten megfelelıen vannak ellátva, onnan megelégedéssel távoznak és gyógyulnak. Megállapítást nyert, hogy hosszútávon a központi orvosi ügyelet a jelenlegi formában való tovább mőködtetése a biztonságos és szakszerő betegellátás nem garantálható. A legnagyabb problémát a szakorvosok hiánya jelenti. Ahhoz, hogy a szentesi lakosság ügyeleti és háziorvosi ellátása zavartalan, szakmailag megfelelı és elsırangú legyen a mindenki részére, a jelenlegitıl eltérı struktúrában, de változatlan finanszírozással át kell szervezni a központi orvosi ügyeletet. Megoldási javaslatok A Városi Intézmények Gazdasági Irodája, mint költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató rendelkezik mőködési engedéllyel központi ügyeletre, és erre a feladatra általa megkötött OEP finanszírozási szerzıdéssel. Tervek szerint vele kötnek a háziorvosok közremőködıi szerzıdést. Mivel az egészségügyi alapellátás (ideértve az ügyeletet is) ellátása a helyi önkormányzat feladata, szuverén döntése, hogy saját maga látja el azt saját közalkalmazottakkal; vagy saját maga köt a feladat ellátására közremőködıi szerzıdéseket; vagy feladat-ellátási szerzıdés keretében egy egészségügyi szolgáltatóra (aki lehet pl. a helybeli orvosok egyesülete, egyetlen háziorvosi szolgáltató cég, vagy akár külsıs harmadik személy is) szervezi azt ki.

6 6 A lentebb felvázolt 3 lehetıség között kettıvel (B és C opcióval) célszerő érdemben foglalkozni. A: Az önkormányzat saját maga látja el az ügyeletet saját közalkalmazottakkal; B: Önkormányzat saját maga köt a feladat ellátására közremőködıi szerzıdéseket C: Az Önkormányzat feladat-ellátási szerzıdés keretében egy egészségügyi szolgáltatóra szervezi azt ki. Ebben az esetben jelentıs humánerıforrással és tapasztalattal rendelkezı és leinformálható nagyobb cégeket célszerő figyelembe venni. A:Az önkormányzat saját maga látja el az ügyeletet saját közalkalmazottakkal. Az országszerte tapasztalt komoly orvoshiány miatt gyakorlatilag nem lesz lehetıségünk közalkalmazott orvosokkal ellátni a feladatot. B: Ha az ügyeleti ellátás, mint feladat az önkormányzatnál (Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál) marad, szükséges lesz a jelenlegi rendszer strukturális átalakítása. Ez azonban jelentıs plusz forrás biztosítása nélkül nem lehetséges. Figyelembe véve hasonló mérető városokban mőködı ügyeleti rendszereket, elıreláthatóan az OEP finanszírozáson kívül annak % plusz önkormányzati hozzájárulást fog igényelni ez a megoldás. A szükséges szervezeti átalakulás a következıkre terjedne ki: 1. Alkalmazni kell az ügyelet szervezésben járatos szakembert. 2. A jelenleginél duplájára kell emelni szakszemélyzet bérezését Az ügyeletet ellátó orvosok esetében a díjak emelése legalább 3500,- Ft/órára számla ellenében javasolt. A jelenlegi feltételekkel aligha találunk szakorvost az ügyeletbe. Ezt a hiányt az anyagi megbecsülés híján csak jogszabályi kényszerrel lehet ellensúlyozni, de így nem lehet harmonikus együttmőködést kialakítani senkivel. A szakszemélyzet esetében 1500 Ft/órára javasolt emelni a díjat. Az ügyeletben közremőködı minden résztvevı számára (orvosok, szakszemélyzet, OMSZ) megfelelı feltételekre van szükség. Anélkül nem fog kiegyensúlyozottan mőködni az orvosi ügyelet. 3. Ki kell dolgozni az egészségügyi ellátás magas minıségét, a jogszabályokban elıírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai tervet. A. szakmai tervben meg kell határozni: A/Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körét B/Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjét C/Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történı tájékoztatás tervezett rendszerét D/Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok kivizsgálására vonatkozó szabályozást E/ A szakmai tervezı tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzıit adekvátan leíró jelentési rendszert F/. Rendırhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozását.

7 7 4. A évtıl kötelezı jelleggel az alapellátással foglalkozóknak rendelkeznie kell belsı minıségbiztosítási rendszerrel. Mivel a központi ügyelet is része az alapellátásnak, elengedhetetlen, hogy ki kell dolgozni és be kell szerezni akkreditált minıségbiztosítási szerv által kiállított és elfogadott nemzetközi szabványnak megfelelı tanúsítványt. (ISO 9001, vagy azzal egyenértékő szabvány). 5. A évi LXXXIV. tv. 19/A. alapján minden ügyeletben résztvevı háziorvosi szolgáltatóért a VIGI felel a beteg felé. Meg kell kötni a szakmai felelısségbiztosítást az orvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyára vonatkozó a tevékenység ellátásra káreseményenként legalább 30 millió, évente minimum 50 millió forint összegre az összes szakdolgozóra. 6. Rendezni kell a kompetencia kérdését az ügyeletes orvos és az OMSZ diszpécsere közötti betegellátási prioritást érintı témában. 7. A mentıállomáson rendelkezésre álló ügyeleti helyiségeket bıvíteni, modernizálni szükséges. 8. Az OEP finanszírozásban részesülı ügyelet nem közfinanszírozott ellátás során keletkezı bevétel sorsát szabályozni kell. 9. Az ügyeletben résztvevıknek (szakszemélyzet, orvosok, VIGI) mőködési engedélyeket kell módosítani. Felek együtt nyújtják az ügyeleti ellátást a betegeknek: a személyi és tárgyi feltételek biztosítása szempontjából egymás komplementerei [96/2003.(VII. 15.) Korm. R. 12. (1)]. Ez költséggel járó mőködési engedély módosítást is jelenti. Ezen felül szükséges az ügyeletben közremőködınek saját társasági szerzıdésének módosítása is az ügyeleti telephely szerepeltetése miatt, ami szintén jelentıs költséggel jár (ügyvédi költség, cégbírósági költség, közzétételi költség stb.). 10. Az önkormányzatnak gondoskodni kell az ügyeletben résztvevı háziorvos helyettesítésérıl, aki az éjszaki ügyelet után nem állhat munkába a saját rendelésén évi LXXXIV. tv. 5. (5)] alapján a nem munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozó (így a személyes ellátásra kötelezett háziorvosok) egészségügyi tevékenységvégzése fıszabály szerint valamennyi jogviszonyában és minden egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatva együttesen összeszámítva 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát, ezen belül egy naptári napon 12 órát. Ez ezért fontos, ha pl. az ügyeletet ellátó orvos azért kap hatósági bírságot mert túllépte a rá irányadó munkaidıkorlátot,vagy ugyanezen okból nem áll helyt helyette a szakmai felelısségbiztosítója a betegnek esetlegesen okozott mőhibás kárért, az orvos a megbízó önkormányzattal szemben megtérítési igénnyel léphet fel. 11. Az ügyeletben közremőködı Országos Mentı Szolgálattól részletes kimutatást kell kérni a közremőködıi díj felhasználásáról. B. A másik megoldás, külsı ügyeletszervezı bevonása. Ennek a megoldásnak az elınye az, hogy az elızetes tájékoztatás alapján feladatátadás esetén az orvosi ügyelet mőködtetéséhez az OEP finanszírozáson kívül nem szükséges az önkormányzati támogatás. Így e feladat átadása nem jelent plusz kiadást a város költségvetésében.

8 8 Meg kell keresni a jó referenciákkal rendelkezı céget, amely magas szintő szakmai tapasztalattal bíró, az ügyeleti, sürgısségi betegellátást maximálisan ismerı orvosokkal dolgozik. Az OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerzıdést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerzıdést kötött. A feladat-ellátási megállapodás 10 éves határozott idıre javasolt megkötni. A 43/1999. (III. 3.) Korm. R. 7. (2) db) alapján, ha az önkormányzat kiszervezi az ügyeleti feladatellátást: az érintett háziorvosoknak abban nem kell részt venniük. Elınyt jelent tehát az, hogy ezzel a változattal az önkormányzatnak nem kell gondoskodni az ügyeletben résztvevı háziorvos helyettesítésérıl, aki az éjszaki ügyelet után nem állhat munkába a saját rendelésen. A megoldás elınye, hogy az orvosi ügyeletben továbbra is részt vehetnek azok az orvosok, akik ezt szeretnék megtenni, de senkit nem kell kötelezni, senkit nem kell arra kényszeríteni, hogy egy végigdolgozott nap után, fáradtan, kimerülten végezze a gyógyítás felelısségteljes és teljes embert kívánó feladatát. A megfelelı szolgáltató kiválasztásához ki kell írni meghívásos pályázatot. Tekintettel arra, hogy nem az Önkormányzattal, hanem közvetlenül az OEP-pel kell kötni finanszírozási szerzıdést, az eljárás nem esik közbeszerzés alá. A bizottsági ülésen részt vett és bemutatkozott az Inter-Ambulance Zrt. ügyeletszervezı cég csoport, amelynek szakmai vezetıje Dr. Zacher Gábor. Figyelembe véve a szakma véleményét a Bizottság javasolja, hogy az orvosi ügyeleti feladat ellátásával foglalkozó, jól leinformálható vállalkozóktól (Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft (1131.Budapest, Topolya u.4-8) és Reálmed Egészségügyi Szolgáltató Kft.(2316.Tököl, Aradi u 20) és az ügyeletben jelenleg együttmőködı Országos Mentı Szolgálattól a Képviselı-testület kérjen ki szakmai és anyagi ajánlatot a mellékelt ajánlattételi felhívás szerint. Az ajánlatok véleményezéséhez a Szociális Bizottság 2013 decemberi ülésén létrehozott szakemberekbıl álló bíráló bizottságot. Javasoljuk, hogy a Képviselı-testület márciusi ülésére kerüljön a pályázatokat és a szakmai bíráló bizottság véleményét is tartalmazó szociális bizottsági elıterjesztés. A testületi döntés elıkészítését a szakmára, városunk háziorvosainak közösségével együtt dolgozó Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra bízták. Kizárólag a lakosság és a betegek mindenek felett álló érdekeit képviselı határozati javaslatokat terjesztünk elı. Kérem a Tisztelt Képviselı-testület valamennyi tagját, hogy a betegellátás biztonsága érdekében fontolják meg az orvosi ügyelet megszervezésének jelenlegitıl eltérı módozatait is..../2014(01.31) Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

9 9 HATÁROZATI-JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására vonatkozó elıterjesztést, és a következı döntést hozza: A A Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete elhatározza, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában meghívásos ajánlattételi felhívást tesz közzé a 1 sz. mellékletben szereplı tartalommal. Meghatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint megkéri a szociális bizottságot és az általa létrehozott szakmai bíráló bizottságot az ajánlatok elbírálására és a konkrét javaslatot tartalmazó elıterjesztés elıkészítésére. Határidı: 2014 márciusi testületi ülés. Felelıs: Polgármester Szociális bizottság elnöke Szakmai bíráló bizottság B A Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete ügy dönt, hogy a központi orvosi ügyelet, mint feladat az Önkormányzatnál marad, az elıterjesztés alapján megállapítja, hogy a biztonságos központi orvosi ügyeleti ellátás érdekében szükséges szervezeti átalakulást végrehajtja és ehhez anyagi forrást biztosít a 2014 évi költségvetésben. A szervezeti átalakulás a következıkre terjed ki: 1. Alkalmazni kell az ügyelet szervezésben járatos szakembert. 2. A jelenleginél duplájára kell emelni szakszemélyzet bérezését, az ügyeletet ellátó orvosok esetében a díjak emelése 3500,- Ft/órára változik. 3. Ki kell dolgozni a magas színvonalú ellátást biztosító szakmai tervet, melyben meg kell határozni: A/Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körét B/Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjét C/Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történı tájékoztatás rendszerét D/Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok kivizsgálására vonatkozó szabályozást E/ A szakmai tervezı tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzıit adekvátan leíró jelentési rendszert F/. Rendırhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozása. 4 Ki kell dolgozni és be kell szerezni akkreditált minıségbiztosítási szerv által kiállított és elfogadott nemzetközi szabványnak megfelelı tanúsítványt. 5 Meg kell kötni a szakmai felelısségbiztosítást az orvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásra káreseményenként legalább 30 millió, évente minimum 50 millió forint összegre az összes szakdolgozóra.

10 10 6 A mentıállomáson rendelkezésre álló ügyeleti helyiségeket bıvíteni, modernizálni szükséges a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelıen. 7 Az ügyeletben résztvevıknek (szakszemélyzet, orvosok, VIGI) mőködési engedélyeket kell módosítani. Ezen felül szükséges minden ügyeletben közremőködınek saját társasági szerzıdésének módosítása az ügyeleti telephely szerepeltetése miatt. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat (ügyvédi költség,engedélyezési eljárási díj, cégbírósági költségek, illeték) az önkormányzat visszatéríti az ügyeletben közremőködı vállalkozásoknak. 8 Az önkormányzatnak gondoskodni kell az ügyeletben résztvevı háziorvosok helyettesítésérıl. 9 Az ügyeletben közremőködı Országos Mentı Szolgálattól részletes kimutatást kell kérni a közremőködıi díj felhasználásáról. Határidı: 2014 júniusi testületi ülés Felelıs: Polgármester, Jegyzı C A Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete ügy dönt, hogy a központi orvosi ügyelet, mint feladat az Önkormányzatnál marad és az ügyeletet saját közalkalmazottakkal látja el. A szükséges teendık megtételére felkéri a polgármestert. Határidı: 2014 júniusi testületi ülés Felelıs: Polgármester, Jegyzı január 20 Tisztelettel: Dr. Chomiak Waldemar Bizottság elnöke

11 11 Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. mint ajánlatkérő 1.sz. melléklet. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötendő feladatátadási/átvállalási szerződés meghívásos versenyeztetési eljárásra. Ajánlattételi határidő: Az ajánlattételi határidőt követően érkezett ajánlatokat Ajánlatkérő felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatok benyújtásának helye:szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatos lapszámozással az ajánlat utolsó oldalán a képviseletre jogosult cégszerű aláírásával ellátva 3 eredeti és egy elektronikus, digitális adathordozóra kiírt zárt formátumú (pl. pdf) elektronikus példányban kell benyújtani. Ajánlattevő képviseleti jogosultságát eredeti vagy hiteles másolatban készült aláírási címpéldánnyal vagy ügyvéd által készített aláírás mintával köteles igazolni. Ajánlatkérő a képviselő jogosultságát az IRM közhiteles nyilvántartásában ellenőrzi. Amennyiben Ajánlattevő a cégnyilvántartásban nem szerepel, eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott alapító okiratával és a nyilvántartásba vevő szerv eredeti vagy közhiteles igazolásával köteles igazolni a törvényes képviselő személyét. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem Ajánlattevő törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, Ajánlattevő ajánlatába köteles becsatolni a törvényes képviselő által aláírt, az ajánlat tárgyára vonatkozó ügyleti képviseletre vonatkozó meghatalmazást is. Az ajánlatokat zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson feltüntetve Ajánlattevő nevét, címét, valamint az ajánlat tárgyát, valamint az ajánlattételi határidő megjelölését, valamint az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel megjelölést. A szerződés főbb specifikációi: Ellátási terület: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes Ellátandó lakosságszám: fő Ajánlattevő ettől a mennyiségtől eltérő 10%-os mértékű változás esetén jogosult a szerződéskötésre. Ajánlattevő a szerződéskötést követően köteles az Országos Egészségbiztosítás illetékes szervével az ellátás tárgyában finanszírozási szerződést kötni. Ügyelet időtartama: Felnőttorvosi ügyelet: munkanapokon 15:00 órától az azt követő munkanap 7:00 óráig (hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában). Gyermekorvosi Ügyelet külön rendelés: munkanapokon 15 órától 17 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 9 órától 11 óráig a kórház gyermekosztállyal együttműködve: munkanapokon órától az azt követő munkanap 7:00-óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24-órában ( rendelési időn kívül) Az ajánlatok értékelése

12 12 Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, az "összességében legelőnyösebb ajánlat elve szerint értékeli. 1. Havi nettó vállalási ár (az OEP finanszírozáson felül; HUF) Súlyszám: Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége a Kbt. 71. (4) bek-re figyelemmel Súlyszám: 40 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok elbírálása március 31 napjáig történik. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő az elbírálás tervezett napját követő 30 napig köteles fenntartani ajánlati kötöttségét. Az ettől rövidebb ajánlati kötöttséggel benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő értékelés nélkül érvénytelennek tekinti. Az ajánlattétel feltételei (alkalmassági követelmények): 12. Ajánlattevő rendelkezzen az ajánlattételi felhívást megelőző 3 éves időtartamban legalább egy, egy szerződés keretében folyamatosan legalább fő részére teljesített pozitív tartalmú referenciával. Az igazolás módja a szerződést kötő másik fél által kiállított dokumentummal történhet. 13. Ajánlattevő a feladatellátás tárgyára vonatkozó, akkreditált minőségbiztosítási szerv által kiállított, az ajánlattétel időpontjában hatályos minőségbiztosítási nemzeti vagy az EGT tagállamiban elfogadott nemzetközi szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal (ISO 9001, vagy azzal egyenértékű szabvány). Az igazolás a tanúsító szerv által kiállított igazolással történhet. 14. Ajánlattevő rendelkezzen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, az ajánlattétel időpontjánál nem régebbi nemleges adóigazolással, illetve a köztartozásmentes adatbázisban szerepeljen. 15. Ajánlattevő rendelkezzen Ajánlatkérő Székhelye szerinti Adóigazgatási Osztálya által kiállított igazolással arról, hogy helyi adó, illetve adó módjára behajtható lejárt esedékességű tartozása nincs. 16. A teljesítőképesség igazolására Ajánlattevő nyújtson be valamennyi, az ajánlattétel időpontjában fennálló és azt megelőző 24 hónapban fennálló pénzforgalmi számlája vonatkozásában olyan igazolást, mely szerint 30 napot meghaladó sorbanálló tétel fizetési számláján nem volt. 17. Ajánlattevő teljesítőképességének igazolására nyújtsa be a Számviteli törvény szerint beszámolóját, mely igazolja, hogy az elmúlt 3 lezárt üzleti év vonatkozásában beszámolója mérleg szerinti eredménye egyik év vonatkozásában sem negatív. 18. Az Ajánlattevő szakmai teljesítőképessége igazolására nyújtsa be a feladatellátásra vonatkozó szükséges szakhatósági engedélyét. 19. Ajánlattevő nyújtsa be a szolgáltatás tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosításának hiteles másolatát, melyben igazolja, hogy a tevékenység ellátásra káreseményenként legalább 10 millió, évente minimum 50 millió forint összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. 1. Ajánlati ár: Az 1. bírálati szempont esetében a pontszámok számításának módszere a fordított értékarányosítás, vagyis a kapott pontszám a megajánlott értékkel fordítottan arányos. A legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati ár közötti pontszám a következő képlet szerint, két tizedesjegyig számolva, a kerekítés szabályait alkalmazva kerül kiosztásra: P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 1. részszempont tekintetében kizárólag nem negatív egész számot lehetséges megajánlani, az OEP finanszírozás összege alatti ajánlatot negatív nettó ajánlati árat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 2. A szakmai terv minősége Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében a sorba rendezés. Független zsűri felállításra kerül. A sorba rendezés a következő módszerrel történik: az egyes értékelt jellemzők külön kerülnek értékelésre, a jellemzőkre kapott pontok összeadásra kerülnek, a sorrend meghatározása az összpontszám alapján történik (a legtöbb pontot kapott ajánlat az első, a legkevesebbet az utolsó, a többi ajánlat a sorrendnek megfelelő arányos pontot kap. (pl. 3 ajánlat esetén a sorrendben első 100 pont, a második 50 pont, a harmadik 1 pont) A szakmai terv értékelt jellemzői a következők: A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének meghatározása B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása:

13 13 E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása F. Rendőrhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozásának ismertetése A második bírálati szempont esetén ajánlatkérő által felkért szakmai értékelők értékelik a szakmai tervet az ajánlati dokumentációban megadott részletes jellemzők és szempontok szerint, ahol Ajánlatkérő vizsgálja az adott jellemző teljes körű kifejtettségét. Az egyes értékelt jellemzőkre adott válaszok 1-3 pont között kerülnek pontozásra az adott szakmai jellemző lentebb meghatározott elemei kifejtésének teljességét figyelembe véve (teljes körű=3 pont, maximum egy elem kifejtése hiányos/hiányzik=2 pont, több mint egy elem kifejtése hiányos/hiányzik=1 pont). Az így kapott pontok összege (értékelt szakmai jellemzőnként 1-3 pont) képezi az értékelés (sorba rendezés) alapját. A szakmai tervben leírtaknak összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szakmai szabályokkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem csupán az egyes jellemzők elemeinek teljes kifejtettségét, hanem a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak való megfelelőséget is vizsgálja, és amennyiben valamely tartalmi elem jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének és az ellátás egyes folyamatainak meghatározása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő megfelelő részletességgel és a tevékenység egészére kiterjedően bemutatja-e az ügyeletben feladatot ellátók /orvos, ápoló, gépkocsivezető esetleg további, a technikai menedzsmentben vagy szakmai irányításában dolgozó személy(ek)/ feladatait. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: a) az ügyeletben feladatot ellátók (orvos, ápoló, gépkocsivezető), illetve a feladat ellátásához szükséges további (a technikai menedzsmentben vagy szakmai irányításban dolgozó) személy(ek) feladatainak meghatározása. b) az ügyeleti betegellátás folyamatának szabályozása: 20. i. ügyeleti ellátásra történő jelentkezés fogadása, az ellátás helyszíne meghatározásának alapelvei 21. ii. egy időben jelentkező több beteg esetén az ellátás sorrendjének meghatározása 22. iii. a beteg vizsgálatának és ellátásának általános szabályai 23. iv. az ellátás egyes részeinek dokumentálása 24. v. tájékoztatás a beteg, ill. hozzátartozó irányába. c) halott vizsgálat szabályozása d) más egészségügyi szolgáltatókkal és a rendőrhatósággal való együttműködés általános szabályai a következő területeken: betegbeutalás, konzílium, rendőrhatóság kezdeményezésére végzett vizsgálatok (vér- ill. vizeletmintavétel, látlelet, fogdavizsgálat) e) az előzőekben meghatározott feladatok és folyamatok szolgáltató általi ellenőrzésének szabályozása B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ügyeleti tevékenység dokumentálási rendje ajánlattevőnél teljes körűen szabályozza-e a betegellátás és az ügyeleti működés kapcsán szükséges adminisztratív tevékenységeket. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a dokumentáció elemei: az ügyeleti betegellátáshoz közvetlenül kapcsolódó dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása, az ügyelet operatív működését biztosító dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása, rendkívüli helyzetek kezelésével kapcsolatos dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása) - a dokumentáció folyamata: az ügyeleti betegellátás dokumentációjának vonatkozásában, az ügyelet operatív működésének vonatkozásában, rendkívüli helyzetek vonatkozásában. - a dokumentumok kitöltéséért, tartalmáért, ill. kezeléséért felelősek meghatározása C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása:

14 14 Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő milyen módon tervezi tájékoztatni az ügyeleti ellátás által érintett település(ek) háziorvosait az ügyeleti időben jelentkező betegeik ellátásáról. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a tájékoztatás minimális tartalmának meghatározása - esetleges kiegészítő tartalom meghatározása - a tájékoztatás formájának/formáinak, menetének leírása - a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartását biztosító elemek leírása D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő saját hatáskörében - milyen módon szabályozza a beteg-panaszok kivizsgálását és a szabályozás teljes körű-e. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: 25. a panaszok beérkezésének lehetséges formái és forrásai 26. a panaszkezelés menete (lépések, határidők, felelősök) 27. a panasz értékelésének szempontjai 28. a panaszok kivizsgálását követő lehetséges intézkedések meghatározása E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő által a tervezett jelentési rendszer keretében bemutatott paraméterek, valamint a rendszer egyéb jellemzői (papír, illetve elektronikus alap, rendszeresség, az adatbázis frissessége, stb.) megfelelőek-e ahhoz, hogy az ajánlatkérő teljes képet kapjon az ügyelet működéséről, és ezen lehetőség birtokában folytathassa egészségügyi szakmai tervező tevékenységét. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: 29. a jelentés adattartalma 30. a jelentés formátuma 31. a jelentés rendszeressége 32. a választott adattartalom, formátum és rendszeresség indoklása az ajánlatkérő szakmai szerevező tevékenysége támogatásának vonatkozásában A szakmai tervben leírtaknak összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szakmai szabályokkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem csupán az egyes jellemzők elemeinek teljes kifejtettségét, hanem a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak való megfelelőséget is vizsgálja, és amennyiben valamely tartalmi elem jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. F. Rendőrhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozásának ismertetése Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy a szabályozás ismertetése teljes körűen lefedi-e a lehetséges tipikus megkeresések, illetve az ehhez kapcsolódó ügyeleti tevékenységek körét. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: 33. A rendőrhatósági megkeresések köre 34. Az egyes megkeresések esetén lefolytatandó eljárások ismertetése 35. Az eljárások dokumentálásának rendje. Az alkalmassági feltételeknek nem megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.579/2008. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére audiológiai szőrés és utánkövetés céljából Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbiakban kívánom összefoglalni a központi orvosi ügyelet mőködésének 2008. évi tapasztalatait. Egyúttal szeretném megköszönni

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás mőködtetésének felülvizsgálata E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-22/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos, Bíró Attila Károly,

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat

Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat Fogyasztói promóció a magyarországi Agip töltıállomásokon (továbbiakban töltıállomás, töltıállomások): Legyen Tiéd a Törpök bögréje! 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZİJE

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet célja, hogy meghatározza Szeged város középületei és közterületei zászlózásának és fellobogózásának részletes szabályait.

A rendelet célja. A rendelet célja, hogy meghatározza Szeged város középületei és közterületei zászlózásának és fellobogózásának részletes szabályait. Megyei Jogú Város Közgyőlésének 38/2003. (IX. 30.) Kgy. rendelete város középületeinek és közterületeinek ünnepek és egyéb ünnepek alkalmából történı zászlózásáról és fellobogózásáról Megyei Jogú Város

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 484/B/2003. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

Vállalkozási szerzıdés

Vállalkozási szerzıdés Szám: XXVII-39-61/2007. Vállalkozási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Kispesti Egészségügyi Intézet képviseletében: Dr. Vargha Péter fıigazgató címe: 1195 Budapest, Ady Endre utca 122., KSH jelzıszám:

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése részére Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 2012. október 31.

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése részére Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 2012. október 31. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése részére Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 2012. október 31. 3100 Salgótarján, Rákóczi u 36. Levelezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Bábolna Zrt. privatizációja

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A hazai szakképzés fejlıdésének jelentıs mérföldköve a szemléletében és tartalmában egyaránt megújult és 2006-tól folyamatosan

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Az Árpád Vezér Gimnázium

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

Jogszabályi követelmények teljesítése és a külsı minıségellenırzés. laboratóriumi medicinában

Jogszabályi követelmények teljesítése és a külsı minıségellenırzés. laboratóriumi medicinában Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet www.gyemszi.hu Dr. Fekete Mátyás a laboratóriumi diagnosztika országos szakfelügyelı fıorvosa Jogszabályi követelmények teljesítése

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít.

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít. Érettségi Már a rendszer általános leírásában szó volt arról, hogy a TANFORDI nagy segítséget nyújthat az érettségi felügyelet megszervezésében, lebonyolításában. Ebben a dokumentumban a teljes érettségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról 1 Módosította: 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Mezıberény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben