Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására"

Átírás

1 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! 174/2013. (X.25.) határozatban a központi Orvosi Ügyelet feladatellátásával kapcsolatos tennivalók vitelét a Képviselı-testület a Városi Intézmények Gazdasági Irodája tevékenységi körébe utalta. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete október 25-i ülésén 175/2013. (X.25.) határozatában kimondta a Szentes Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) elnevezéső önkormányzati társulás december 31-i hatállyal történı megszőnését. 197/2013. (XI.22.) határozatában a Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztés elkészítésére kérte fel az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságát a központi orvosi ügyeleti ellátás színvonalának további lehetséges emelése, az ellátás biztonságának további javítása érdekében. Az egészségügyi alapellátás jogszabályban elıírt folyamatos mőködtetésérıl az Önkormányzat köteles gondoskodni [2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) 4., évi CLIV. tv (1) a)] Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidı befejezésének idıpontjától a következı napi munkarend szerinti munkaidı kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerő és azonnali sürgısségi beavatkozások elvégzése, illetıleg fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı sürgısségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet keretében az ügyeletes orvos az ellátásra jelentkezı betegeket az e célra kijelölt ügyeleti helyen látja el, illetve amennyiben a beteg állapota azt indokolja, a beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén látja el, vagy a mentıszolgálat útján gondoskodik a beteg otthonában történı ellátásáról, illetve az állapotának megfelelı ellátási szinten mőködı egészségügyi szolgáltatóhoz történı utalásáról. A Szociális Bizottság több alkalommal tárgyalta az orvosi ügyelet helyzetét. A városunk háziorvosai és házi gyermekorvosainak megkeresésére és meghallgatása során

2 2 megállapítást nyert, hogy a központi orvosi ügyelet a jelenlegi formában való mőködtetésével a hosszú távú a biztonságos és szakszerő betegellátás nem garantálható. A legnagyabb problémát a humán erıforrás hiánya jelenti. Ahhoz, hogy a szentesi lakosság ügyeleti és háziorvosi ellátása zavartalan, szakmailag megfelelı és elsırangú legyen minden páciens részére, a jelenlegitıl eltérı struktúrában át kell szervezni a központi orvosi ügyeletet úgy, hogy a finanszírozása változatlan marad, nem igényeljen plusz forrást a város költségvetésébıl. Helyzet ismertetés 2013.december 31-ig az orvosi ügyelet szervezésével a Szentesi Kistérségi Társulás foglalkozott januárjától a Városi Intézmények Gazdasági Irodája lépett a társulás helyébe. A Kistérségi Társulás számlájára érkezett az OEP finanszírozás. A társulás szerzıdéses jogviszonyban állt az ügyeletben résztvevı vállalkozó orvosokkal, szakszemélyzettel és gépkocsivezetıkkel. Az ügyeletnek a helyszínt az Országos Mentı Szolgálat biztosítja a szentesi mentıállomáson. A város által az orvosi ügyelet pályázati támogatásban részesült ( Ft), amely összegbıl a Szentesi Mentıállomáson belül kialakítottak egy helyiségcsoportot. Ügyelet 15 h-tól másnap reggel 7 h- ig van. A területünkrıl beérkezı (Szentes és kistérsége falvai tartoznak hozzá) hívásokat egy szegedi szolgálatvezetı adja át a mentıállomásnak. Az ügyeleti rendszer finanszírozása 43/1999. Korm. rendelet értelmében:19. (1) Az OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerzıdést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerzıdést kötött. (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi ellátásra szóló szerzıdés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására. (3) A díjazás alapösszege 41 Ft/fı/hó, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó lakosságszám alapján változik. A fentiek értelmében a területi szorzóval megemelt díjazás a kistérségi ellátandó lakosságszám alapján ( fı) számított mértéke havi szinten.3266 eft. A közfinanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díjazása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira használható fel. Az OMSZ 800 eft közremőködıi díjat kapott a Kistérségi Társulástól, melynek fejében biztosította az ügyelet mőködéséhez szükséges tárgyi feltételeket. A bizottság részérıl az is felmerült, hogy havi szinten az OMSZ-nak átutalt 800 e Ft közremőködıi díj hogyan került felhasználásra a célfeladat finanszírozására. Más településeken mőködı ügyelettel szemben megállapítható, hogy Szentes esetében az OMSZ nem számolt be évi rendszerességgel a Képviselı-testületnek az ügyelet mőködésérıl, megbízási díj felhasználásáról. Itt fontos megjegyezni, hogy a jogszabály írja elı annak rögzítését, hogy a közremőködı (OMSZ) együttmőködik a Kistérségi Társulással, az OEP által a Megbízó számára az ügyeleti feladatfinanszírozás címén

3 3 átutalt összegek felhasználásáról az OEP által végzett pénzügyi ellenırzések során történı számadás lebonyolításában [mely összegek a 43/1999. (III. 3.) Korm. R. 19. (7) alapján csak e feladatra használhatók fel]. Az OEP-pel szemben mindig a feladatellátó felel. Tapasztalt hiányosságok Humánerıforrás-helyzet nem megfelelı. Vállalkozási szerzıdéssel jelenleg 11fı háziorvos szakorvos, 10 fı szakápoló és 12 fı gépkocsivezetı látja el az ügyeleti szolgálatot. Ez az orvosi létszám hosszútávon nem elegendı a feladatok ellátásához óta nem változott a munkabérük, amely így jóval az országos átlag alatt van. Hét közbeni ügyelet esetén nettó 800 Ft órabérért dolgoznak éjszaka az orvosok, az ápolók és a gépkocsivezetık ennek az összegnek a feléért. Nem meglepı, hogy az anyagi megbecsülés hiánya miatt az orvosok inkább elmennek más városba ügyelni vagy külföldön vállalnak munkát. Ápolók kénytelenek szakmán kívüli másodállást vállalni. A jelenlegi feltételekkel aligha találunk szakorvost az ügyeletbe. XXI. században nem lehet elvárni, hogy önként vállalkozó orvos híján 800 Ft-ért belekényszerítik a háziorvosokat az ügyeletbe. Jelenleg Magyarországon valóban van több olyan település, ahol kötelezetık a háziorvosok éjszaki ügyeletre, de ezekben a városokban a háziorvosok jelentıs része az Önkormányzatnál, mint közalkalmazott dolgozik, és ott az ügyeleti pihenınapra a helyettesítésrıl gondoskodik. A jelenlegi szolgáltató ( közremőködı) nem minden esetben és nem mindenben felel meg a jelenleg hatályos feltételeknek a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM R. 1. és 2. sz. mellékletének központi ügyeletre vonatkozó elıírásai alapján. Többek között számos speciális elıírás biztosítása nem megoldott (különösen pl. a személyzeti pihenı, a nemenkénti személyzeti öltözı vizesblokkal, a 2 ágy befogadására is alkalmas fektetı helyiség, baba-mama szoba és külön személyzeti WC. Orvosi pihenı szoba elhelyezése, kialakítása és berendezése nem alkalmas a pihenésre (minden ajtócsapás, telefoncsörgés hallatszik, a tisztasága nem mindig megfelelı). Az ügyelet mőködtetésével kapcsolatos egy másik probléma évek óta a következı: [47/2004. (V.11.) ESZCSM R. 11. (3) c)] Az alapellátási központi ügyelet definíciója során a jogszabály egyértelmően ki is mondja, hogy az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgıs a következı rendelési idıig nem halasztható orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata. Az ügyelet a törvény szerint csak sürgıs, szükség esetén vehetı igénybe. Sajnos, ennek ellenére az ellátást a lakosság számos alkalommal indokolatlanul veszi igénybe

4 4 (például: nem váltja ki a gyógyszerét, hiszen majd a kihívott ügyelet ad injekciót). A gyógyszerköltség ebben az esetben természetesen ügyeletet terheli. Ügyeleti idıben gyógyszert íratnak fel, több napos panaszokkal jelentkeznek ügyeleti idıben. Láz esetén - lázcsillapítás helyett - azonnal hívják az orvost, stb.) Ezek az indokolatlan igénybevételek elveszik az ellátás lehetıségét azoktól, akiknek valóban sürgıs segítségre van szükségük. Emiatt az ügyeletet ellátó kollégák minden nap jelentıs fizikai és pszichés terhelésnek vannak kitéve. Nap mint nap konfrontálódniuk kell az ügyeletet indokolatlanul (pl. az állandó gyógyszer felíratása) igénybe vevı paciensekkel. A megoldásban elsısorban a lakosság tájékoztatásának lenne kulcsfontosságú szerepe. Az ügyelet szervezınek saját hatáskörében jogszabályoknak megfelelı eljárási rendet kell kialakítani. Problémát jelent az ügyeletben résztvevı orvosok szerint a nem megfelelı, OMSZ által követelt eset lap vezetése, amelyet az OMSZ által mentési feladatok ellátása során használ. Az ügyeleti betegellátás során vezetendı egészségügyi dokumentációt teljes egészében az ügyelet telephelyén kell vezetni, a tárgyi feltételekrıl az ügyeletellátásért felelısnek (Önkormányzatnak) kell gondoskodnia, annak tárolására is ı jogosult és köteles [1997. évi CLIV. tv. 24. (2)]. Mivel az OMSZ az ügyeletnek átadott hívások esetében nem minısül a beteg ellátásában résztvevı egészségügyi szolgáltatónak az ellátást követıen további adatra nem jogosult az esetrıl. [1997. évi XLVII. tv. 8. ] A jelenlegi rendszerben ügyelı orvosok kifogásolják azt is, hogy nincs lehetıségük felülvizsgálni a diszpécser utasítását. Nincs rendezve a kompetencia kérdése az ügyeletes orvos és az OMSZ diszpécsere közötti betegellátási prioritást érintı téma esetén. Ebbıl adódik, hogy néha felesleges volt az ügyeletes orvos kiküldése, vagy éppen ellenkezıleg nem az ügyeletes orvos kompetenciájába tartozó mentıfeladathoz kellett kivonulnia az orvosi ügyeletnek, ahelyett hogy a helyszínre megfelelı szintő mentıegység érkezzen. Az OEP finanszírozásban részesülı ügyelet nem közfinanszírozott ellátást is nyújt. Így a szolgáltatás tárgya miatt (pl. hatósági megkeresésre végzett véralkohol- illetve kábítószer-vizsgálatokhoz végzett vérvétel, látlelet felvétele, rendırségi fogdába történı elızetes befogadáshoz szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása, extrém sportbalesetbıl fakadó ellátási igény), vagy a beteg személye miatt (pl. a belföldinek minısülı betegnél a TAJ kártya bemutatásának elmulasztásával összefüggésben, vagy az on-line jogviszony ellenırzéssel; illetve külföldinek minısülı beteggel kapcsolatban) keletkezhet a nem közfinanszírozott ellátás során térítési díjfizetési kötelezettség. A jelenlegi elıírások alapján a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet (rendelıt) kell létrehozni ezek megléte a mőködési engedély kiadásának feltétele!

5 5 Egy másik ebbıl fakadó rendezetlen probléma a fenti ellátásokból keletkezı díj beszedési jogosultsága, amit szinte évek óta feszültséget okoz. Következı probléma az, hogy kötelezıen elıírt szakmai felelısség biztosítással kell rendelkeznie a szolgáltatónak. A szentesi orvosi ügyelet esetében az ügyeletszervezı áthárította ezt a kötelességet az ügyeletben részt vevı orvosokra, ami teljesen ellentétes az elıírásokkal. A évi LXXXIV. tv. 19/A. szerint a beteg elsı körben az ügyeletszervezı (önkormányzat) ellen fordulhat kártérítési igényeivel, s elvesztett per után az Önkormányzat amennyiben a kárt nem fedezi részben vagy egészben a saját felelısségbiztosítása - a ténylegesen kárt okozó orvos ellen fordul. Ha a megbízott orvos felelısségbiztosítása csak közvetlenül a betegnek okozott kárt fedezi, ezt a megtérítési igényt nem fogja kifizetni a biztosító. Ennél fogva tehát az önkormányzatnak is kell felelısségbiztosítással rendelkeznie minden orvosra. Érdemes lenne, hogy az legalább káronkénti 30 M Ft értékő legyen amellett, hogy az orvosoknak is kell külön felelısség-biztosítással rendelkeznie. A szakma véleménye, hogy egy orvosi ügyelet mőködtetése szakmai egyeztetés nélkül csak rövid távon megoldható, hosszú távon veszélybe sodorhatja a biztonságos ügyeleti betegellátást. Szakmai egyeztetés nélkül a minıségi betegellátás nem biztosítható, és ennek a lakosság szenvedi kárát. Egy mindkét fél által elfogadható, szakmai egyeztetés utáni állapotot szeretnénk, ahol a szentesi lakosok mind a háziorvosi rendeléseken, mind az ügyeleten megfelelıen vannak ellátva, onnan megelégedéssel távoznak és gyógyulnak. Megállapítást nyert, hogy hosszútávon a központi orvosi ügyelet a jelenlegi formában való tovább mőködtetése a biztonságos és szakszerő betegellátás nem garantálható. A legnagyabb problémát a szakorvosok hiánya jelenti. Ahhoz, hogy a szentesi lakosság ügyeleti és háziorvosi ellátása zavartalan, szakmailag megfelelı és elsırangú legyen a mindenki részére, a jelenlegitıl eltérı struktúrában, de változatlan finanszírozással át kell szervezni a központi orvosi ügyeletet. Megoldási javaslatok A Városi Intézmények Gazdasági Irodája, mint költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató rendelkezik mőködési engedéllyel központi ügyeletre, és erre a feladatra általa megkötött OEP finanszírozási szerzıdéssel. Tervek szerint vele kötnek a háziorvosok közremőködıi szerzıdést. Mivel az egészségügyi alapellátás (ideértve az ügyeletet is) ellátása a helyi önkormányzat feladata, szuverén döntése, hogy saját maga látja el azt saját közalkalmazottakkal; vagy saját maga köt a feladat ellátására közremőködıi szerzıdéseket; vagy feladat-ellátási szerzıdés keretében egy egészségügyi szolgáltatóra (aki lehet pl. a helybeli orvosok egyesülete, egyetlen háziorvosi szolgáltató cég, vagy akár külsıs harmadik személy is) szervezi azt ki.

6 6 A lentebb felvázolt 3 lehetıség között kettıvel (B és C opcióval) célszerő érdemben foglalkozni. A: Az önkormányzat saját maga látja el az ügyeletet saját közalkalmazottakkal; B: Önkormányzat saját maga köt a feladat ellátására közremőködıi szerzıdéseket C: Az Önkormányzat feladat-ellátási szerzıdés keretében egy egészségügyi szolgáltatóra szervezi azt ki. Ebben az esetben jelentıs humánerıforrással és tapasztalattal rendelkezı és leinformálható nagyobb cégeket célszerő figyelembe venni. A:Az önkormányzat saját maga látja el az ügyeletet saját közalkalmazottakkal. Az országszerte tapasztalt komoly orvoshiány miatt gyakorlatilag nem lesz lehetıségünk közalkalmazott orvosokkal ellátni a feladatot. B: Ha az ügyeleti ellátás, mint feladat az önkormányzatnál (Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál) marad, szükséges lesz a jelenlegi rendszer strukturális átalakítása. Ez azonban jelentıs plusz forrás biztosítása nélkül nem lehetséges. Figyelembe véve hasonló mérető városokban mőködı ügyeleti rendszereket, elıreláthatóan az OEP finanszírozáson kívül annak % plusz önkormányzati hozzájárulást fog igényelni ez a megoldás. A szükséges szervezeti átalakulás a következıkre terjedne ki: 1. Alkalmazni kell az ügyelet szervezésben járatos szakembert. 2. A jelenleginél duplájára kell emelni szakszemélyzet bérezését Az ügyeletet ellátó orvosok esetében a díjak emelése legalább 3500,- Ft/órára számla ellenében javasolt. A jelenlegi feltételekkel aligha találunk szakorvost az ügyeletbe. Ezt a hiányt az anyagi megbecsülés híján csak jogszabályi kényszerrel lehet ellensúlyozni, de így nem lehet harmonikus együttmőködést kialakítani senkivel. A szakszemélyzet esetében 1500 Ft/órára javasolt emelni a díjat. Az ügyeletben közremőködı minden résztvevı számára (orvosok, szakszemélyzet, OMSZ) megfelelı feltételekre van szükség. Anélkül nem fog kiegyensúlyozottan mőködni az orvosi ügyelet. 3. Ki kell dolgozni az egészségügyi ellátás magas minıségét, a jogszabályokban elıírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai tervet. A. szakmai tervben meg kell határozni: A/Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körét B/Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjét C/Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történı tájékoztatás tervezett rendszerét D/Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok kivizsgálására vonatkozó szabályozást E/ A szakmai tervezı tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzıit adekvátan leíró jelentési rendszert F/. Rendırhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozását.

7 7 4. A évtıl kötelezı jelleggel az alapellátással foglalkozóknak rendelkeznie kell belsı minıségbiztosítási rendszerrel. Mivel a központi ügyelet is része az alapellátásnak, elengedhetetlen, hogy ki kell dolgozni és be kell szerezni akkreditált minıségbiztosítási szerv által kiállított és elfogadott nemzetközi szabványnak megfelelı tanúsítványt. (ISO 9001, vagy azzal egyenértékő szabvány). 5. A évi LXXXIV. tv. 19/A. alapján minden ügyeletben résztvevı háziorvosi szolgáltatóért a VIGI felel a beteg felé. Meg kell kötni a szakmai felelısségbiztosítást az orvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyára vonatkozó a tevékenység ellátásra káreseményenként legalább 30 millió, évente minimum 50 millió forint összegre az összes szakdolgozóra. 6. Rendezni kell a kompetencia kérdését az ügyeletes orvos és az OMSZ diszpécsere közötti betegellátási prioritást érintı témában. 7. A mentıállomáson rendelkezésre álló ügyeleti helyiségeket bıvíteni, modernizálni szükséges. 8. Az OEP finanszírozásban részesülı ügyelet nem közfinanszírozott ellátás során keletkezı bevétel sorsát szabályozni kell. 9. Az ügyeletben résztvevıknek (szakszemélyzet, orvosok, VIGI) mőködési engedélyeket kell módosítani. Felek együtt nyújtják az ügyeleti ellátást a betegeknek: a személyi és tárgyi feltételek biztosítása szempontjából egymás komplementerei [96/2003.(VII. 15.) Korm. R. 12. (1)]. Ez költséggel járó mőködési engedély módosítást is jelenti. Ezen felül szükséges az ügyeletben közremőködınek saját társasági szerzıdésének módosítása is az ügyeleti telephely szerepeltetése miatt, ami szintén jelentıs költséggel jár (ügyvédi költség, cégbírósági költség, közzétételi költség stb.). 10. Az önkormányzatnak gondoskodni kell az ügyeletben résztvevı háziorvos helyettesítésérıl, aki az éjszaki ügyelet után nem állhat munkába a saját rendelésén évi LXXXIV. tv. 5. (5)] alapján a nem munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozó (így a személyes ellátásra kötelezett háziorvosok) egészségügyi tevékenységvégzése fıszabály szerint valamennyi jogviszonyában és minden egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatva együttesen összeszámítva 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát, ezen belül egy naptári napon 12 órát. Ez ezért fontos, ha pl. az ügyeletet ellátó orvos azért kap hatósági bírságot mert túllépte a rá irányadó munkaidıkorlátot,vagy ugyanezen okból nem áll helyt helyette a szakmai felelısségbiztosítója a betegnek esetlegesen okozott mőhibás kárért, az orvos a megbízó önkormányzattal szemben megtérítési igénnyel léphet fel. 11. Az ügyeletben közremőködı Országos Mentı Szolgálattól részletes kimutatást kell kérni a közremőködıi díj felhasználásáról. B. A másik megoldás, külsı ügyeletszervezı bevonása. Ennek a megoldásnak az elınye az, hogy az elızetes tájékoztatás alapján feladatátadás esetén az orvosi ügyelet mőködtetéséhez az OEP finanszírozáson kívül nem szükséges az önkormányzati támogatás. Így e feladat átadása nem jelent plusz kiadást a város költségvetésében.

8 8 Meg kell keresni a jó referenciákkal rendelkezı céget, amely magas szintő szakmai tapasztalattal bíró, az ügyeleti, sürgısségi betegellátást maximálisan ismerı orvosokkal dolgozik. Az OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerzıdést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerzıdést kötött. A feladat-ellátási megállapodás 10 éves határozott idıre javasolt megkötni. A 43/1999. (III. 3.) Korm. R. 7. (2) db) alapján, ha az önkormányzat kiszervezi az ügyeleti feladatellátást: az érintett háziorvosoknak abban nem kell részt venniük. Elınyt jelent tehát az, hogy ezzel a változattal az önkormányzatnak nem kell gondoskodni az ügyeletben résztvevı háziorvos helyettesítésérıl, aki az éjszaki ügyelet után nem állhat munkába a saját rendelésen. A megoldás elınye, hogy az orvosi ügyeletben továbbra is részt vehetnek azok az orvosok, akik ezt szeretnék megtenni, de senkit nem kell kötelezni, senkit nem kell arra kényszeríteni, hogy egy végigdolgozott nap után, fáradtan, kimerülten végezze a gyógyítás felelısségteljes és teljes embert kívánó feladatát. A megfelelı szolgáltató kiválasztásához ki kell írni meghívásos pályázatot. Tekintettel arra, hogy nem az Önkormányzattal, hanem közvetlenül az OEP-pel kell kötni finanszírozási szerzıdést, az eljárás nem esik közbeszerzés alá. A bizottsági ülésen részt vett és bemutatkozott az Inter-Ambulance Zrt. ügyeletszervezı cég csoport, amelynek szakmai vezetıje Dr. Zacher Gábor. Figyelembe véve a szakma véleményét a Bizottság javasolja, hogy az orvosi ügyeleti feladat ellátásával foglalkozó, jól leinformálható vállalkozóktól (Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft (1131.Budapest, Topolya u.4-8) és Reálmed Egészségügyi Szolgáltató Kft.(2316.Tököl, Aradi u 20) és az ügyeletben jelenleg együttmőködı Országos Mentı Szolgálattól a Képviselı-testület kérjen ki szakmai és anyagi ajánlatot a mellékelt ajánlattételi felhívás szerint. Az ajánlatok véleményezéséhez a Szociális Bizottság 2013 decemberi ülésén létrehozott szakemberekbıl álló bíráló bizottságot. Javasoljuk, hogy a Képviselı-testület márciusi ülésére kerüljön a pályázatokat és a szakmai bíráló bizottság véleményét is tartalmazó szociális bizottsági elıterjesztés. A testületi döntés elıkészítését a szakmára, városunk háziorvosainak közösségével együtt dolgozó Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra bízták. Kizárólag a lakosság és a betegek mindenek felett álló érdekeit képviselı határozati javaslatokat terjesztünk elı. Kérem a Tisztelt Képviselı-testület valamennyi tagját, hogy a betegellátás biztonsága érdekében fontolják meg az orvosi ügyelet megszervezésének jelenlegitıl eltérı módozatait is..../2014(01.31) Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

9 9 HATÁROZATI-JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására vonatkozó elıterjesztést, és a következı döntést hozza: A A Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete elhatározza, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában meghívásos ajánlattételi felhívást tesz közzé a 1 sz. mellékletben szereplı tartalommal. Meghatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint megkéri a szociális bizottságot és az általa létrehozott szakmai bíráló bizottságot az ajánlatok elbírálására és a konkrét javaslatot tartalmazó elıterjesztés elıkészítésére. Határidı: 2014 márciusi testületi ülés. Felelıs: Polgármester Szociális bizottság elnöke Szakmai bíráló bizottság B A Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete ügy dönt, hogy a központi orvosi ügyelet, mint feladat az Önkormányzatnál marad, az elıterjesztés alapján megállapítja, hogy a biztonságos központi orvosi ügyeleti ellátás érdekében szükséges szervezeti átalakulást végrehajtja és ehhez anyagi forrást biztosít a 2014 évi költségvetésben. A szervezeti átalakulás a következıkre terjed ki: 1. Alkalmazni kell az ügyelet szervezésben járatos szakembert. 2. A jelenleginél duplájára kell emelni szakszemélyzet bérezését, az ügyeletet ellátó orvosok esetében a díjak emelése 3500,- Ft/órára változik. 3. Ki kell dolgozni a magas színvonalú ellátást biztosító szakmai tervet, melyben meg kell határozni: A/Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körét B/Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjét C/Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történı tájékoztatás rendszerét D/Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok kivizsgálására vonatkozó szabályozást E/ A szakmai tervezı tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzıit adekvátan leíró jelentési rendszert F/. Rendırhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozása. 4 Ki kell dolgozni és be kell szerezni akkreditált minıségbiztosítási szerv által kiállított és elfogadott nemzetközi szabványnak megfelelı tanúsítványt. 5 Meg kell kötni a szakmai felelısségbiztosítást az orvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásra káreseményenként legalább 30 millió, évente minimum 50 millió forint összegre az összes szakdolgozóra.

10 10 6 A mentıállomáson rendelkezésre álló ügyeleti helyiségeket bıvíteni, modernizálni szükséges a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelıen. 7 Az ügyeletben résztvevıknek (szakszemélyzet, orvosok, VIGI) mőködési engedélyeket kell módosítani. Ezen felül szükséges minden ügyeletben közremőködınek saját társasági szerzıdésének módosítása az ügyeleti telephely szerepeltetése miatt. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat (ügyvédi költség,engedélyezési eljárási díj, cégbírósági költségek, illeték) az önkormányzat visszatéríti az ügyeletben közremőködı vállalkozásoknak. 8 Az önkormányzatnak gondoskodni kell az ügyeletben résztvevı háziorvosok helyettesítésérıl. 9 Az ügyeletben közremőködı Országos Mentı Szolgálattól részletes kimutatást kell kérni a közremőködıi díj felhasználásáról. Határidı: 2014 júniusi testületi ülés Felelıs: Polgármester, Jegyzı C A Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete ügy dönt, hogy a központi orvosi ügyelet, mint feladat az Önkormányzatnál marad és az ügyeletet saját közalkalmazottakkal látja el. A szükséges teendık megtételére felkéri a polgármestert. Határidı: 2014 júniusi testületi ülés Felelıs: Polgármester, Jegyzı január 20 Tisztelettel: Dr. Chomiak Waldemar Bizottság elnöke

11 11 Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. mint ajánlatkérő 1.sz. melléklet. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötendő feladatátadási/átvállalási szerződés meghívásos versenyeztetési eljárásra. Ajánlattételi határidő: Az ajánlattételi határidőt követően érkezett ajánlatokat Ajánlatkérő felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatok benyújtásának helye:szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatos lapszámozással az ajánlat utolsó oldalán a képviseletre jogosult cégszerű aláírásával ellátva 3 eredeti és egy elektronikus, digitális adathordozóra kiírt zárt formátumú (pl. pdf) elektronikus példányban kell benyújtani. Ajánlattevő képviseleti jogosultságát eredeti vagy hiteles másolatban készült aláírási címpéldánnyal vagy ügyvéd által készített aláírás mintával köteles igazolni. Ajánlatkérő a képviselő jogosultságát az IRM közhiteles nyilvántartásában ellenőrzi. Amennyiben Ajánlattevő a cégnyilvántartásban nem szerepel, eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott alapító okiratával és a nyilvántartásba vevő szerv eredeti vagy közhiteles igazolásával köteles igazolni a törvényes képviselő személyét. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem Ajánlattevő törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, Ajánlattevő ajánlatába köteles becsatolni a törvényes képviselő által aláírt, az ajánlat tárgyára vonatkozó ügyleti képviseletre vonatkozó meghatalmazást is. Az ajánlatokat zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson feltüntetve Ajánlattevő nevét, címét, valamint az ajánlat tárgyát, valamint az ajánlattételi határidő megjelölését, valamint az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel megjelölést. A szerződés főbb specifikációi: Ellátási terület: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes Ellátandó lakosságszám: fő Ajánlattevő ettől a mennyiségtől eltérő 10%-os mértékű változás esetén jogosult a szerződéskötésre. Ajánlattevő a szerződéskötést követően köteles az Országos Egészségbiztosítás illetékes szervével az ellátás tárgyában finanszírozási szerződést kötni. Ügyelet időtartama: Felnőttorvosi ügyelet: munkanapokon 15:00 órától az azt követő munkanap 7:00 óráig (hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában). Gyermekorvosi Ügyelet külön rendelés: munkanapokon 15 órától 17 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 9 órától 11 óráig a kórház gyermekosztállyal együttműködve: munkanapokon órától az azt követő munkanap 7:00-óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24-órában ( rendelési időn kívül) Az ajánlatok értékelése

12 12 Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, az "összességében legelőnyösebb ajánlat elve szerint értékeli. 1. Havi nettó vállalási ár (az OEP finanszírozáson felül; HUF) Súlyszám: Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége a Kbt. 71. (4) bek-re figyelemmel Súlyszám: 40 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok elbírálása március 31 napjáig történik. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő az elbírálás tervezett napját követő 30 napig köteles fenntartani ajánlati kötöttségét. Az ettől rövidebb ajánlati kötöttséggel benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő értékelés nélkül érvénytelennek tekinti. Az ajánlattétel feltételei (alkalmassági követelmények): 12. Ajánlattevő rendelkezzen az ajánlattételi felhívást megelőző 3 éves időtartamban legalább egy, egy szerződés keretében folyamatosan legalább fő részére teljesített pozitív tartalmú referenciával. Az igazolás módja a szerződést kötő másik fél által kiállított dokumentummal történhet. 13. Ajánlattevő a feladatellátás tárgyára vonatkozó, akkreditált minőségbiztosítási szerv által kiállított, az ajánlattétel időpontjában hatályos minőségbiztosítási nemzeti vagy az EGT tagállamiban elfogadott nemzetközi szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal (ISO 9001, vagy azzal egyenértékű szabvány). Az igazolás a tanúsító szerv által kiállított igazolással történhet. 14. Ajánlattevő rendelkezzen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, az ajánlattétel időpontjánál nem régebbi nemleges adóigazolással, illetve a köztartozásmentes adatbázisban szerepeljen. 15. Ajánlattevő rendelkezzen Ajánlatkérő Székhelye szerinti Adóigazgatási Osztálya által kiállított igazolással arról, hogy helyi adó, illetve adó módjára behajtható lejárt esedékességű tartozása nincs. 16. A teljesítőképesség igazolására Ajánlattevő nyújtson be valamennyi, az ajánlattétel időpontjában fennálló és azt megelőző 24 hónapban fennálló pénzforgalmi számlája vonatkozásában olyan igazolást, mely szerint 30 napot meghaladó sorbanálló tétel fizetési számláján nem volt. 17. Ajánlattevő teljesítőképességének igazolására nyújtsa be a Számviteli törvény szerint beszámolóját, mely igazolja, hogy az elmúlt 3 lezárt üzleti év vonatkozásában beszámolója mérleg szerinti eredménye egyik év vonatkozásában sem negatív. 18. Az Ajánlattevő szakmai teljesítőképessége igazolására nyújtsa be a feladatellátásra vonatkozó szükséges szakhatósági engedélyét. 19. Ajánlattevő nyújtsa be a szolgáltatás tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosításának hiteles másolatát, melyben igazolja, hogy a tevékenység ellátásra káreseményenként legalább 10 millió, évente minimum 50 millió forint összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. 1. Ajánlati ár: Az 1. bírálati szempont esetében a pontszámok számításának módszere a fordított értékarányosítás, vagyis a kapott pontszám a megajánlott értékkel fordítottan arányos. A legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati ár közötti pontszám a következő képlet szerint, két tizedesjegyig számolva, a kerekítés szabályait alkalmazva kerül kiosztásra: P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 1. részszempont tekintetében kizárólag nem negatív egész számot lehetséges megajánlani, az OEP finanszírozás összege alatti ajánlatot negatív nettó ajánlati árat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 2. A szakmai terv minősége Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében a sorba rendezés. Független zsűri felállításra kerül. A sorba rendezés a következő módszerrel történik: az egyes értékelt jellemzők külön kerülnek értékelésre, a jellemzőkre kapott pontok összeadásra kerülnek, a sorrend meghatározása az összpontszám alapján történik (a legtöbb pontot kapott ajánlat az első, a legkevesebbet az utolsó, a többi ajánlat a sorrendnek megfelelő arányos pontot kap. (pl. 3 ajánlat esetén a sorrendben első 100 pont, a második 50 pont, a harmadik 1 pont) A szakmai terv értékelt jellemzői a következők: A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének meghatározása B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása:

13 13 E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása F. Rendőrhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozásának ismertetése A második bírálati szempont esetén ajánlatkérő által felkért szakmai értékelők értékelik a szakmai tervet az ajánlati dokumentációban megadott részletes jellemzők és szempontok szerint, ahol Ajánlatkérő vizsgálja az adott jellemző teljes körű kifejtettségét. Az egyes értékelt jellemzőkre adott válaszok 1-3 pont között kerülnek pontozásra az adott szakmai jellemző lentebb meghatározott elemei kifejtésének teljességét figyelembe véve (teljes körű=3 pont, maximum egy elem kifejtése hiányos/hiányzik=2 pont, több mint egy elem kifejtése hiányos/hiányzik=1 pont). Az így kapott pontok összege (értékelt szakmai jellemzőnként 1-3 pont) képezi az értékelés (sorba rendezés) alapját. A szakmai tervben leírtaknak összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szakmai szabályokkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem csupán az egyes jellemzők elemeinek teljes kifejtettségét, hanem a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak való megfelelőséget is vizsgálja, és amennyiben valamely tartalmi elem jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének és az ellátás egyes folyamatainak meghatározása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő megfelelő részletességgel és a tevékenység egészére kiterjedően bemutatja-e az ügyeletben feladatot ellátók /orvos, ápoló, gépkocsivezető esetleg további, a technikai menedzsmentben vagy szakmai irányításában dolgozó személy(ek)/ feladatait. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: a) az ügyeletben feladatot ellátók (orvos, ápoló, gépkocsivezető), illetve a feladat ellátásához szükséges további (a technikai menedzsmentben vagy szakmai irányításban dolgozó) személy(ek) feladatainak meghatározása. b) az ügyeleti betegellátás folyamatának szabályozása: 20. i. ügyeleti ellátásra történő jelentkezés fogadása, az ellátás helyszíne meghatározásának alapelvei 21. ii. egy időben jelentkező több beteg esetén az ellátás sorrendjének meghatározása 22. iii. a beteg vizsgálatának és ellátásának általános szabályai 23. iv. az ellátás egyes részeinek dokumentálása 24. v. tájékoztatás a beteg, ill. hozzátartozó irányába. c) halott vizsgálat szabályozása d) más egészségügyi szolgáltatókkal és a rendőrhatósággal való együttműködés általános szabályai a következő területeken: betegbeutalás, konzílium, rendőrhatóság kezdeményezésére végzett vizsgálatok (vér- ill. vizeletmintavétel, látlelet, fogdavizsgálat) e) az előzőekben meghatározott feladatok és folyamatok szolgáltató általi ellenőrzésének szabályozása B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ügyeleti tevékenység dokumentálási rendje ajánlattevőnél teljes körűen szabályozza-e a betegellátás és az ügyeleti működés kapcsán szükséges adminisztratív tevékenységeket. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a dokumentáció elemei: az ügyeleti betegellátáshoz közvetlenül kapcsolódó dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása, az ügyelet operatív működését biztosító dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása, rendkívüli helyzetek kezelésével kapcsolatos dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása) - a dokumentáció folyamata: az ügyeleti betegellátás dokumentációjának vonatkozásában, az ügyelet operatív működésének vonatkozásában, rendkívüli helyzetek vonatkozásában. - a dokumentumok kitöltéséért, tartalmáért, ill. kezeléséért felelősek meghatározása C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása:

14 14 Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő milyen módon tervezi tájékoztatni az ügyeleti ellátás által érintett település(ek) háziorvosait az ügyeleti időben jelentkező betegeik ellátásáról. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a tájékoztatás minimális tartalmának meghatározása - esetleges kiegészítő tartalom meghatározása - a tájékoztatás formájának/formáinak, menetének leírása - a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartását biztosító elemek leírása D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő saját hatáskörében - milyen módon szabályozza a beteg-panaszok kivizsgálását és a szabályozás teljes körű-e. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: 25. a panaszok beérkezésének lehetséges formái és forrásai 26. a panaszkezelés menete (lépések, határidők, felelősök) 27. a panasz értékelésének szempontjai 28. a panaszok kivizsgálását követő lehetséges intézkedések meghatározása E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő által a tervezett jelentési rendszer keretében bemutatott paraméterek, valamint a rendszer egyéb jellemzői (papír, illetve elektronikus alap, rendszeresség, az adatbázis frissessége, stb.) megfelelőek-e ahhoz, hogy az ajánlatkérő teljes képet kapjon az ügyelet működéséről, és ezen lehetőség birtokában folytathassa egészségügyi szakmai tervező tevékenységét. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: 29. a jelentés adattartalma 30. a jelentés formátuma 31. a jelentés rendszeressége 32. a választott adattartalom, formátum és rendszeresség indoklása az ajánlatkérő szakmai szerevező tevékenysége támogatásának vonatkozásában A szakmai tervben leírtaknak összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szakmai szabályokkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem csupán az egyes jellemzők elemeinek teljes kifejtettségét, hanem a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak való megfelelőséget is vizsgálja, és amennyiben valamely tartalmi elem jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. F. Rendőrhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozásának ismertetése Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy a szabályozás ismertetése teljes körűen lefedi-e a lehetséges tipikus megkeresések, illetve az ehhez kapcsolódó ügyeleti tevékenységek körét. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: 33. A rendőrhatósági megkeresések köre 34. Az egyes megkeresések esetén lefolytatandó eljárások ismertetése 35. Az eljárások dokumentálásának rendje. Az alkalmassági feltételeknek nem megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Dr. Nochta Tibor: Gondolatok a magyar biztosítási szerzıdési jog jelenkori helyzetérıl és fejlıdési tendenciáiról. 1)Rövid általános helyzetkép

Dr. Nochta Tibor: Gondolatok a magyar biztosítási szerzıdési jog jelenkori helyzetérıl és fejlıdési tendenciáiról. 1)Rövid általános helyzetkép Dr. Nochta Tibor: Gondolatok a magyar biztosítási szerzıdési jog jelenkori helyzetérıl és fejlıdési tendenciáiról 1)Rövid általános helyzetkép A biztosítási szerzıdés hazai hatályos jogi szabályozásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás Betölthetı állásokra. Általános tudnivalók. 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - )

Pályázati felhívás Betölthetı állásokra. Általános tudnivalók. 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - ) Pályázati felhívás Betölthetı állásokra Általános tudnivalók 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra hatályos: 2012.07.30 - A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben