* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI"

Átírás

1 XXI. évfolyam 4. szám június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 51/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Sportjáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tagságának betöltése 3 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI A közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 4 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról 6 17/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 19/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról A Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapításáról Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 50/2011. (VI. 24.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 52/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet módosításával összefüggı intézkedések 53/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között az egyes egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása tárgyában kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása, a kapcsolódó intézkedések megtétele 54/2011. (VI. 24.) Kgy. h. Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló megállapodások megkötése 55/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A évi költségvetés II. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 56/2011. (VI. 24.) Kgy. h. Szécsény Város Önkormányzatával alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötése 57/2011. (VI. 24.) Kgy. h. Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadásátvételére szóló megállapodások módosítása

3 58/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56. szám alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírása 59/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Balatonföldvár belterület 205 hrsz-ú, Gárdonyi Géza út 3-5. sz. alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírása 60/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Bátonyterenye, Csokonai út 42. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírása 61/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. sz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírása 62/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. sz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírása 63/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Csitár, Nógrádgárdony, 526 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat kiírása 64/2011. (VI. 24.) Kgy. h. Együttmőködési megállapodás megkötése Salgótarján Déli városrésze közbiztonságának megszilárdítása érdekében 65/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése március 1-jétıl április 28-ig hozott határozatainak felülvizsgálata 66/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ösztöndíj kuratóriuma 2010/2011-es tanévben végzett tevékenysége 67/2011. (VI. 24.) Kgy. h. Tájékoztató a Nógrád megyei országos közúthálózat állapotáról, karbantartásáról, felújításáról és fejlesztésérıl 68/2011. (VI. 24.) Kgy. h. A,,Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai desztináció fejlesztése címő pályázathoz kapcsolódó intézkedések, valamint az elıkészítés alatt álló, és folyamatban lévı pályázatok felülvizsgálata /2011. (VI. 24.) Kgy. h.- 82/2011. (VI. 24.) Kgy. h.-ig Zárt ülés keretében került megtárgyalásra! 2

4 I. SZEMÉLYI RÉSZ 51/2011. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Sportjáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tagságának betöltése HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alapítvány kuratóriumi tagjává január 31- ig Lantos Sándor, 3181 Karancsalja, Szondi út 5. szám alatti lakost választja meg. Az alapítvány alapító okiratának 7. pontjában a kuratórium tagjainak felsorolásában a következı sor módosul: Hasznosi Márk, 3170 Szécsény, Gábor Áron u. 6/b. szövegrész helyébe: Lantos Sándor, 3181 Karancsalja, Szondi út 5. szövegrész lép.. 2. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy az alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. Határidı: július 15. Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3

5 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következıket rendeli el: 1. A közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 19. (6) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: (6) A közgyőlés a) ünnepi üléseire az (1) bekezdés a)-b) és a (3) bekezdés a), d), és g) pontjaiban felsoroltakat, a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıit, b) a Megyenap [2/A. ] alkalmából rendezett ünnepi ülésre az a) pontban felsoroltakon túl a megye díszpolgárait, és a (3) bekezdés c), e) és f) pontjaiban foglaltakat, valamint a közgyőlés elnöke által megjelölteket kell meghívni. 2. Az SZMSZ a következı 21/A. -sal és alcímmel egészül ki: 21/A. Az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvétel szabályai (1) A közgyőlés elé kerülı rendelet-tervezetek - társadalmi részvétel keretében történıvéleményezésében(tov.: véleményezés) részt vehetnek természetes személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek. (2) A rendelet-tervezetek véleményezése kiterjed a szöveg szerinti rendelet-tervezetre, annak indokolására és az ahhoz főzött hatástanulmányra is. (3) Az elnök döntése és a fıjegyzı egyetértése alapján véleményezésre lehet bocsátani a rendelettervezet koncepcióját is. (4) Nem kell véleményezésre bocsátani: a.) a költségvetés és a költségvetés végrehajtásáról, b.) a szervezet és intézmény alapításáról szóló, c.) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, d.) az intézményekben fizetendı ellátásokhoz kapcsolódó díjakról, térítési díjakról, e.) a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározására vonatkozó, f.) a megyei közgyőlés tagjainak és a bizottságok nem képviselı tagjainak juttatásáról, g.) a közgyőlés hivatala köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról, h.) az önkormányzat és intézményeinek tartozásállományának szabályairól szóló rendelet-tervezetet. (5) Nem bocsátható véleményezésre a rendelet-tervezet, ha az egyeztetés az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. 4

6 (6) Nem kell véleményezésre bocsátani a rendelet-tervezetet, ha annak sürgıs elfogadásához kiemelkedı közérdek főzıdik. (7) Az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvétel az alábbi eljárás szerint valósul meg: a.) az elıterjesztı a szövegszerinti rendelet-tervezetet, annak indokolását, és az ahhoz főzött hatástanulmányt, a közgyőlés elé való terjesztést 15 nappal megelızıen a közgyőlés honlapjára a Társadalmi egyeztetés cím alatt közzéteszi. b.) az elıterjesztı saját döntése alapján közvetlen egyeztetés céljából a szövegszerinti rendelettervezetet, annak indokolását, és az ahhoz főzött hatástanulmányt, a közgyőlés elé való terjesztést 15 nappal megelızıen közvetlenül megküldheti az önkormányzat saját intézményeinek, települési önkormányzatoknak, egyéb szerveknek, szervezeteknek. c.) Az elıterjesztı a közgyőlés elé kerülı rendelet-tervezet elıterjesztésében összefoglalót ad a társadalmi részvétel eredményeként tett észrevételekrıl. Az elıterjesztésben ki kell térni a leggyakrabban elıforduló, tartalmilag összefüggı, valamint szakmailag jelentısebb észrevételek összefoglaló ismertetésére, az elutasított vélemények esetében az elutasítás rövid szakmai, jogi indokolására. (8) A társadalmi részvétel keretében történı rendelet-tervezetek véleményezésének technikai feltételeit különösen a honlap karbantartását a közgyőlés hivatala biztosítja. 3. (1) Az SZMSZ 68. (1) bekezdés c) pontja a következı cd)-ce) pontokkal egészül ki: cd) személyügyi referens ce) kiemelt jogtanácsos (2) Az SZMSZ 68. (1) bekezdés d) pontjának db) pontja a következık szerint módosul, továbbá az alábbi dc) ponttal egészül ki: db) Gazdálkodási, Számviteli és Munkaügyi Csoport dc) Intézménygazdálkodási Csoport 4. (1) Hatályát veszti az SZMSZ 44. (2) bekezdés b) pontja. (2) Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 5

7 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése alapján a következıt rendeli el: 1. (1) Nógrád Megye Közgyőlésének 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának (továbbiakban: alapító okirat) 2.2. pontja a következık szerint módosul:,, 2.2. Az intézmény telephelyei: Tüdıgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) Orvosi rendelı (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) Egészségház (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.) (2) Az alapító okirat 5.5. pontjának b)-c) pontja a következık szerint módosul:,, b) Fekvıbetegek aktív ellátása c) Fekvıbetegek krónikus ellátása Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. 2. Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 6

8 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 17/2011. (VI. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése alapján a következıt rendeli el: 1. A Szent Lázár Megyei Kórház egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet Melléklete lép. Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. 2. Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 7

9 A 17/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Szent Lázár Megyei Kórház A L A P Í T Ó O K I R A T A [A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy. a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, valamint a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út Az intézmény telephelyei: Tüdıgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) Orvosi rendelı (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) Egészségház (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.) 3. Az intézmény mőködési köre: Nógrád megye 4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata): Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontjában elıírt alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az évi CLIV. törvény 152. (3) bekezdésben elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): a) Fekvıbeteg-ellátás (szakágazat: ) 2 b) Járóbeteg-ellátás c) Fogorvosi szakellátás d) Egyéb humán egészségügyi ellátás e) Könyvtári, levéltári tevékenység f) Betegszállítás 5.1 A kórház megelızı, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén a) az egészségbiztosítási pénztárral megkötött finanszírozási szerzıdésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvıbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez; 3 b) Egészségügyi Szőrı- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat mőködtet, c) A mőködési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának tüdıszőrését és kiegészítı szőrését, d) A mőködési engedélyben meghatározott területen közremőködik a TBC-s betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, 1 Módosította a 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos július 1. napjától. 2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. (1) bekezdését. 3 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. (1) bekezdése. Hatályos december 4. napjától. 8

10 e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdıbetegek felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozásáról. f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít. 5.2 A kórház a fekvıbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít. 5.3 Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerzıdésben foglaltak szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat. 5.4 A kórház nyilvános szakkönyvtárat mőködtet Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 4 a) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai b) Fekvıbetegek aktív ellátása 5 c) Fekvıbetegek krónikus ellátása 6 d) Járóbetegek gyógyító szakellátása e) Járóbetegek rehabilitációs szakellátása f) Járóbetegek gyógyító gondozása g) Foglalkozás-egészségügyi alapellátás h) Foglalkozás-egészségügyi szakellátás i) Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás j) Fogorvosi szakellátás k) Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások l) Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások m) Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás n) Fizikoterápiás szolgáltatás o) Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás p) Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás q) Munkahelyi étkeztetés r) Zöldterület-kezelés s) Könyvtári szolgáltatások t) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás u) Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása v) Egyéb közfoglalkoztatás 7 6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 8 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A teljes 5.5. pontot módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 5 Módosította a 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos július 1. napjától. 6 Módosította a 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos július 1. napjától. 7 A t), u), v) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos május 1. napjától. 8 A teljes pontot módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 9 Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 10 Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 9

11 9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást biztosít. 10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs fıigazgató vezeti, akit a Közgyőlés nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idıtartamra bíz meg. A fıigazgató felett a munkáltatói jogkört, a vezetıi megbízás, a felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. b) Az intézmény és foglalkoztatottjai az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló évi LXXXIV. törvény 7. -ában meghatározott jogviszonyokban állhatnak egymással. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kıszénbánya RT. Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmő RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-tıl a jelenlegi székhelyén mőködı Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdıbeteg Gyógyintézetének, amely 1992-tıl Megyei Tüdıgyógyintézetként (2673 Nógrádgárdony, Kórház út 1.) mőködött. 11 Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 11 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. (2) bekezdése. Hatályos december 4. napjától. 10

12 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e a Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése alapján a következıt rendeli el: 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése jelen rendelet I. számú melléklete szerinti tartalmú okirattal megalapítja a Madách Imre Kollégiumot. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése jelen rendelet II. számú melléklete szerinti tartalmú okirattal megalapítja a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolát. 3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése jelen rendelet III. számú melléklete szerinti tartalmú okirattal megalapítja a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolát. Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. 4. Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 11

13 A 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet I. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendeletével alapított Madách Imre Kollégium ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2. Az intézmény elnevezése, székhelye: Madách Imre Kollégium (2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.) 3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata): A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 32. -ában meghatározott kollégiumi ellátás biztosítása. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. alapján megszervezett Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében tanulók kollégiumi ellátásának biztosítása. 4. Az intézmény mőködési köre: Nógrád megye területe, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program keretében tanuló diákok kollégiumi elhelyezése tekintetében Nógrád, Pest és Heves megye területe. 5. Az intézmény besorolása, típusa: Középiskolai kollégium 6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): 6.1. Kollégiumi ellátás biztosításával az intézmény megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához mindazoknak, akiknek lakóhelyén a középfokú továbbtanulás nem biztosított, vagy akik élve a tanulás és a szabad iskolaválasztás jogával a lakóhelyükön kívül szeretnék tanulmányaikat folytatni (Szakágazat: Egyéb szálláshely-szolgáltatás ) 6.2 A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevı tanulók kollégiumi ellátása, a program megvalósításában való részvétel szoros együttmőködésben a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziummal Kollégiumi férıhelyek száma (felvehetı tanulólétszám): 200 fı 6.4. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: a) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (AJTP) b) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára c) Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás d) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése e) Nappali rendszerő iskolai oktatásban részvevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (AJTP) f) Nappali rendszerő iskolai oktatásban részvevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése g) Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése h) Üdülıi szálláshely-szolgáltatás i) Rendezvényi étkeztetés j) Egyéb vendéglátás k) Tanulók kollégiumi étkeztetése l) Iskolai intézményi étkeztetés 12

14 m) Személygépjármő kölcsönzése n) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai o) Építményüzemeltetés p) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás q) Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása r) Egyéb közfoglalkoztatás 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. 11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés nyilvános pályázat útján meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 43/1999.(VII. 1.) Kgy. rendeletével alapított Madách Imre Kollégiumnak (2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.), valamint a Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Madách Imre Kollégiumnak (2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.). Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 13

15 A 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet II. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendeletével alapított Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei: 2.1. Elnevezése: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Rövidített megnevezése: Mikszáth Kálmán Középiskola 2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. (A épület) 2.3. Tagintézményei: a) 2651 Rétság, Rákóczi út 32. b) 2626 Nagymaros, Fehérhegy 2. c) 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út Telephelyei: a) 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. (Tanáruház Pincérkabinet) b) 2660 Balassagyarmat, József Attila u. 3. (B épület) c) 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. (C épület) d) 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. (Tankonyhák) e) 2660 Balassagyarmat, József Attila u. 1. (Kereskedelmi kabinet) 3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata): A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. -ában meghatározott szakiskolai, valamint a 29. -ában meghatározott szakközépiskolai nevelés-oktatási, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 78. -a szerinti, érettségi vizsga megszerzésére felkészítı, gimnáziumi és szakközépiskolai felnıttoktatás, valamint a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelı szakképzés. 4. Az intézmény mőködési köre: Nógrád megye területe, Pest megye északi és keleti része, Heves megye nyugati része. A beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, vállalkozók, gazdálkodó szervezetek Nógrád megyén kívüli telephelyei. 5. Az intézmény besorolása, típusa: Összetett iskola: szakközépiskola, szakiskola és gimnázium 6. Az intézmény alaptevékenysége, feladatai: (Alapvetı szakágazat: Szakmai középfokú oktatás) 6.1. Nappali rendszerő, érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai oktatás kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások (rendészet), közgazdaság, és informatika szakmacsoportokban évfolyamokon Nappali rendszerő szakiskolai oktatás kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom és élelmiszeripar szakmacsoportokban évfolyamokon. 14

16 6.3. Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon: évfolyam elvégzéséhez kötött elırehozott szakképzés kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban, évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, élelmiszeripar szakmacsoportokban, Érettségi vizsgához kötött szakképzés informatika, közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátásidegenforgalom szakmacsoportokban Érettségi vizsgára felkészítı gimnáziumi és szakközépiskola felnıttoktatás nappali, esti, levelezı munkarend szerint Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényő tanulók nevelését-oktatását, akik a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények között oktathatók és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Az intézmény részt vesz a hátrányos helyzető, iskolai kudarcot szenvedı tanulók iskolai sikerességét elısegítı programok, módszerek, modellértékő elemzések kidolgozásában Az iskolába felvehetı maximális tanuló létszám: 1500 fı Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: a) Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) b) Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) c) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) d) Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) e) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskola oktatása (9-12/13. évfolyam) f) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) g) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) h) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) i) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon j) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon k) Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás l) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon m) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 15

17 n) Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás o) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai p) Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás q) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás r) Munkahelyi étkeztetés s) Ruházati kiskereskedelem t) Lábbeli-, bıráru-kiskereskedelem u) Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme v) Rendezvényi étkeztetés w) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése x) Építményüzemeltetés y) Üdülıi szálláshely-szolgáltatás z) Szakképzési és felnıttképzési támogatások aa) Pedagógiai szakszolgáltató bb) Iskolai intézményi étkeztetés cc) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás dd) Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása ee) Egyéb közfoglalkoztatás 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. 11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés nyilvános pályázat útján meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 13. Az intézmény jogi személy. 16

18 14. Az intézmény általános jogutódja a Balassagyarmat Város Önkormányzata képviselıtestülete által alapított a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi, Élelmiszeripari, Vendéglátó, Idegenforgalmi és Gazdasági Középiskolának (2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.), valamint a Bérczy Károly Középiskolának (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50). Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 17

19 A 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet III. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendeletével alapított Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei: 2.1. Elnevezése: Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Rövidített megnevezése: Szondi György Szakképzı Iskola 2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Régimalom u Telephelyei: a) 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7. b) 2660 Balassagyarmat, Szondi utca Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata): A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. -ában meghatározott szakiskolai, speciális szakiskolai nevelés-oktatás, elırehozott szakképzés, valamint a 29. -ában meghatározott szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 78. -a szerinti, érettségi vizsga megszerzésére felkészítı szakközépiskolai felnıttoktatás. A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelı szakképzés. 4. Az intézmény mőködési köre: Nógrád megye területe, a gyakorlati oktatás tekintetében a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, vállalkozók, gazdasági szervezetek Nógrád megyei és megyén kívüli telephelyei. 5. Az intézmény besorolása, típusa: Összetett iskola: szakközépiskola és szakiskola 6. Az intézmény alaptevékenysége, feladatai: (Alapvetı szakágazat: Szakmai középfokú oktatás) 6.1. Nappali rendszerő, érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai oktatás gépészet, könnyőipar, faipar, környezetvédelem, informatika szakmacsoportokban. Pályaorientációs oktatás évfolyamon Nyelvi elıkészítı évfolyammal mőködı szakközépiskolai oktatás évfolyamokon Nappali rendszerő szakiskolai oktatás évfolyamon egyéb szolgáltatások, könnyőipar, faipar, gépészet és építészet szakmacsoportokban Felzárkóztató oktatás szervezése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. (8) bekezdésében foglaltak szerint Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon: 18

20 a) 8. évfolyam elvégzéséhez kötött elırehozott szakképzés egyéb szolgáltatások, elektrotechnika-elektronika, építészet, faipar gépészet, informatika, könnyőipar és közlekedés szakmacsoportokban. b) 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés építészet, faipar és gépészet szakmacsoportokban, 16. életévüket betöltött tanulók részére. c) 10. évfolyam (szakiskola) elvégzéséhez kötött szakképzés egyéb szolgáltatások, elektrotechnika-elektronika, informatika és könnyőipar szakmacsoportokban. d) Érettségi vizsgához kötött szakképzés egyéb szolgáltatások, faipar, gépészet, informatika, könnyőipar, közlekedés és környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoportokban Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényő tanulók nevelését-oktatását, akik a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai felnıttoktatás Szakiskolai felnıttoktatás esti vagy levelezı munkarend szerint, szakmai elméleti és gyakorlati felnıttoktatás Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a nevelésioktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E -aiban foglaltak szerint Nappali rendszerő speciális szakiskolai oktatás évfolyamon és szakképzés építészet és könnyőipar szakmacsoportokban Az iskolába felvehetı maximális tanuló létszám: 1200 fı Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: a) Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) b) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskola oktatása (9-12/13. évfolyam) c) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) d) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) e) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) f) Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) g) Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam) h) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon i) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon j) Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás 19

21 k) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon l) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon m) Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás n) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai o) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel p) Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás q) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás r) Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintő OKJ-s képzés s) Lakóingatlan bérbeadása t) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése u) Építményüzemeltetés v) Üdülıi szálláshely-szolgáltatás w) Szakképzési és felnıttképzési támogatások x) Pedagógiai szakszolgáltató y) Iskolai intézményi étkeztetés z) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás aa) Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása bb) Egyéb közfoglalkoztatás 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. 11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés nyilvános pályázat útján meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 20

22 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja a Szondi György Szakképzı Középiskolának (2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.), melyet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a 41/1999. (VII. 1.) Kgy. rendeletével alapított, valamint a Balassagyarmat Város Önkormányzata képviselı-testülete által alapított Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolának (2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.). Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 21

23 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 19/2011. (VI. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következıket rendeli el: 1. A Kvr a a következı (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy július 1-jétıl a költségvetés soron következı módosításáig terjedı idıszakra, a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre kerülı intézmények mőködési intézményi támogatását az önkormányzat hiánya terhére biztosítsa. Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. 2. Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 22

24 II. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 50/2011. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez HATÁROZATA 1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A testület a közgyőlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az sz. mellékletek szerint elfogadja. 3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Berekfürdı, belterület 1130 hrsz-ú, Vadvirág u. 21. szám alatti ingatlan elidegenítésére május 27-én nyilvánosan közzétett pályázatát, pályázó hiányában eredménytelennek minısíti, egyben az ingatlan elidegenítése szándékának az önkormányzat hivatalos honlapján történı folyamatos hirdetésérıl dönt. Határidı: június 30., illetve folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 4. A közgyőlés a évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. -ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret terhére: a) a Cédrus Mővészeti Alapítvány (Budapest) részére: Handó Péter Esszékötete megjelentetésének Ft-os b) a Lépésrıl-lépésre a Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: Tehetségnap megrendezésének Ft-os c) a Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány (Pásztó) részére: Diáknap megrendezésének Ft-os d) a Krétakör Alapítvány (Salgótarján) részére: Állami gondoskodás alatt álló gyermekek táboroztatásának Ft-os e) a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány (Balassagyarmat) részére: A Balassagyarmati Honismereti Híradó 2010 évkönyv, valamint Mizera Tamás Bögös András: Bevezetés az alagútba c. kötete megjelentetésének Ft-os f) a Szécsényfelfalu Községért Közalapítvány (Szécsényfelfalu) részére: Jótékonysági bál megrendezésének Ft-os, g) a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány (Salgótarján) Jótékonysági koncert megszervezésének Ft-os támogatásáról dönt. Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására. Határidı: Értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 23

25 1. sz. melléklet Összefoglaló kimutatás a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerıre emelkedett hatósági döntéseirıl május 16-tól június 14-ig Sorszám Határozat száma Ellátó intézmény /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló gondozó Otthon, Bercel /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló gondozó Otthon, Bercel /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló gondozó Otthon, Bercel /2011. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2011. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2011. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2011. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2011. Baglyaskı Idısek Otthona, Salgótarján /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 24

26 /2011. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 4. (3)-(5) bekezdései alapján önkormányzatunk a Reménysugár Otthon szabad férıhelyeinek terhére térítésköteles szolgáltatást nyújt a gyermekek és szüleik átmeneti gondozására. A szolgáltatás azon települési önkormányzatok átmeneti gondozási igényeit elégíti ki, amelyek Nógrád Megye Önkormányzatával a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 7. -ában foglaltak szerint megállapodást kötnek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy Nagyoroszi Község Önkormányzatával a 750-2/2011. iktatószámon került sor megállapodás megkötésére. 25

27 2. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Gazdasági Bizottságának 16/2011. (VI. 14.) GB. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/a. melléklet 8. pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezte Szervezeti és Mőködési Szabályzatát egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 2. A bizottság utasítja elnökét, hogy döntésérıl tájékoztassa az intézmény igazgatóját. Határidı: június 23. Felelıs: Szandai József, a bizottság elnöke Salgótarján, június 14. Szandai József s.k. a bizottság elnöke 26

28 16/2011. (VI.14.) GB. határozat melléklete Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: július 1.

29 2 1. Az intézmény elnevezése: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Címe: Salgótarján, Rákóczi út 36. Törzskönyvi azonosító: Az intézmény székhelye, élelmezési feladat ellátási helyei: 2.1 Intézmény székhelye: Megyeháza 3100 Salgótarján, Rákóczi út Az intézmény élelmezési feladatot ellátó helyei: a. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.) b. Baglyaskı Idısek Otthonában (3102 Salgótarján, Petıfi út ); valamint füleki úti telephelyén c. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út ) d. Reménysugár Otthonban (2660 Balassagyarmat, Szonthág Pál út 44.) e. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban (3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11.) f. Ezüstfenyı Idısek Otthonában (3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.); valamint mizserfai telephelyén g. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban (3060 Pásztó, Fı út 138), továbbiakban EGYMI; valamint 2660 Balassagyarmat Patvarci úti telephely h. Váci Mihály Gimnáziumban (3078 Bátonyterenye, Váci M. út 5.) i. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3100 Salgótarján, Csokonai út ) j. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2684. Bercel, Petıfi u. 2.) k. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2643 Diósjenı, Kastély) l. Szent Lázár Megyei Kórház (3100. Salgótarján, Füleki u ) 3. Az intézmény alapításának célja, fenntartója: A közgyőlés döntése alapján a használatában lévı önkormányzati vagyonnal összefüggésben a gazdasági, mőszaki és egyéb szolgáltatási szükségletek kielégítése, üzemeltetése.

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-3/2010. Elıterjesztés 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 3. számú napirendi pont Ikt. szám: 53-42/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XX. évfolyam 12. szám 2010. december 1. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 50-14/2012.ikt.sz. 3. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Vásárokról, piacokról szóló rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı, Jeneiné Lagzi Mária piacvezetı, Gazdálkodási Osztály dr. Kovács Gergely Pál jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. oldal JOGSZABÁLYOK 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 302/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA

23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2007. szeptember A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben