BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január 1-tıl március 31-ig.) A közgyőlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 238/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a kötvénykibocsátással kapcsolatos, a szerzıdésnek megfelelı I. negyedévi tájékoztatót az elıterjesztés szerint tudomásul veszi. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 14. Tárgy: Az OTP Bank Nyrt-vel kötendı keretszerzıdések A közgyőlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 239/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte és hozzájárul az alábbi keretszerzıdések az OTP Bank Nyrt-vel történı megkötéséhez a mellékletben foglaltak szerint: - Betéti keretszerzıdés - Azonnali deviza adásvétel keretszerzıdés - Deviza opciós ügylet keretszerzıdés A keret megállapodások megkötése elıtt a közbeszerzési vonatkozásokat meg kell vizsgálni. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az 1. pontban megjelölt szerzıdések aláírására felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 31.

2 2 Tárgy: Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott évi döntéseirıl A közgyőlés 17 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 240/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önk. rendelet 34. (5) bekezdés értelmében készített beszámolóját a bizottság évben átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl elfogadja. Felelıs: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Határidı: május 15. Tárgy: Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekrıl A közgyőlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 241/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a behajthatatlan követelésekrıl szóló 4/2000. (II.17.) önk. rendelet 5. -a szerinti tájékoztatóját tudomásul vette. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: Tájékoztató a Körös Volán Zrt. mőködési költségeirıl A közgyőlés 18 igen, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 242/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Körös Volán Zrt. mőködési költségeirıl szóló tájékoztatót megismerte. A helyi autóbusz közlekedés mőködtetése során keletkezı évi veszteség rendezésére vonatkozó tárgyalás lefolytatására a közgyőlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: június 30.

3 3 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért azzal, hogy az év közben esetlegesen felmerülı áfa mértékének megváltoztatásából adódó autóbusz közlekedési viteldíj emelkedés miatt a hatályos önkormányzati rendelet módosítása szükséges. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: december 31. Tárgy: Békés Megyei Vízmővek Zrt. szerzıdéseinek módosítása A közgyőlés 18 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 243/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt május 27-én esedékes rendes közgyőlésén a Zrt. elıterjesztéseinek tárgyalásakor Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jelen elıterjesztés alapján meghatározott irányelvek szerint képviselje. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 27. Tárgy: Ivóvízhálózat felújítási program A közgyőlés 18 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 244/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte és elfogadja az 1. sz. mellékletben szereplı ivóvízhálózat felújítási igényeket és azok programok szintjén történı végrehajtását. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a 2. számú mellékletben szereplı ivóvízhálózat felújítási program kidolgozását az Ivóvízminıségjavító program keretein belül. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a rövid távú ivóvízhálózat felújítás beruházási okiratát (4. számú melléklet). 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése javasolja a hosszú távú felújítási program kidolgozását az Ivóvízminıség-javító program és a rövid távú felújítási program lezárásakor.

4 4 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a beruházási okirat A mellékletben található vízvezeték-hálózat felújítások tervezésének megindítását, melynek forrása a évi költségvetési rendelet, 5. számú melléklet önkormányzati felújítások címszó alatt szereplı vízvezeték-hálózat rekonstrukció évi elıirányzata. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május december december december december 31. Tárgy: Beszámoló leadott hatáskörökrıl A közgyőlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 245/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte és elfogadja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörökben hozott döntéseirıl szóló, évi beszámolóját. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 14. Tárgy: Villamos energia közös beszerzése A közgyőlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 246/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése kinyilvánítja, hogy részt vesz Békés Megye Képviselı-testületének alelnöke által kezdeményezett megyei szinten történı közös villamos energia beszerzésben. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: november 30. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

5 5 247/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: július Hatálybalépés idıpontja: július 1. Alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 1. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: Intézmény neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Székhelye: Békéscsaba, Szent István tér 7. Telephelye: Békéscsaba, Szabadság tér Létrehozásáról rendelkezı jogszabály: évi LXV. tv 38. (1) bek. (Ötv.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása évi LXV. tv 38. (1) bek. Alaptevékenysége: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége - Közterület felügyelet - Mezııri szolgálat Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége - Gyámhivatal - Építéshatósági feladatok - Okmányiroda Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás - Közterületek karbantartása - Parkfenntartás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Területi honvédelmi tevékenység Helyi védelmi bizottság Polgári védelmi tevékenység - Katasztrófa védelem Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség-védelem Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Oktatási célok és egyéb feladatok Közegészségügyi és járványügyi ellátás Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és -kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Védett természeti értékek gondozása, bemutatása Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Máshová nem sorolt sporttevékenység

7 Családi ünnepek szervezése Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás - Nemzetközi kapcsolatok Illetékességi területe: a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe. b) A kiemelt építéshatóságok tekintetében a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe c) A gyámhatósági eljárás során a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe d) Az okmányirodai eljárás során a 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe Alapító jogokkal rendelkezı irányító szerv neve, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Békéscsaba, Szent István tér 7. Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Vezetıjének kinevezési rendje: Közhatalmi költségvetési szerv Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Ellátja a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Román Kisebbségi Önkormányzat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági és pénzügyi feladatait A hivatalt a képviselı testület által pályázat útján határozatlan idıre kinevezett jegyzı vezeti évi LXV. tv 36. (1) bek. Egyéb munkáltatói jogokat felette a polgármester gyakorolja LXV. tv. 35. (2) bek. e) pont Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak

8 8 jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. A feladat ellátására szolgáló vagyon: A feladat ellátására szolgáló vagyon és annak tulajdonjog gyakorlásainak szabályai a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szerint. A közgyőlés 218/1995. (VI.1.) számú határozatával elfogadva, módosítva a 260/2002. (VI.6.), a 361/2006. (VII.6.), a 15/2008 (I.24.) valamint a 247/2009. (V.14) számú határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Tárgy: A Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 248/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák. Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 6/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: V. 14.

9 9 1. Intézmény neve: Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Tábor utca 4. Telephelye: Békéscsaba, Trefort utca Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, a Trefort Utcai Óvoda (5600, Békéscsaba, Trefort utca ) általános jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi.

10 10 9. Mőködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerint mőködési (felvételi) körzet. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 240 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskola-elıkészítı oktatás Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése szlovák nyelv és hagyományápolás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

11 Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 3207 hrsz-ú 4648 m 2 Tábor u. 4. sz., a 3382 hrsz-ú 2242 m 2 Trefort utca 21. sz., és a 3381 hrsz-ú 1121 m 2 Trefort utca 23. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. l.), a 82/1998.(III.19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 105/2003. (II. 27.), a 151/2004. (III. 25.), a 389/2005. (VII. 14.), a 437/2007. (IX. 20.), a 29/2008. (I. 24.), a 270/2008. (IV. 24.), a 95/2009. (II. 19.), valamint a 248/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 249/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák. Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 14/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: V. 14.

12 12 1. Intézmény neve: Kertvárosi Óvoda 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Békéscsaba, Szegfő utca Békéscsaba, Szegfő utca 11. Békéscsaba (Mezımegyer), Fı utca Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, az intézmény a Fı Utcai Óvoda (5600, Békéscsaba /Mezımegyer/ Fı u. 8.), a Szegfő Utcai Óvoda (5600, Békéscsaba, Szegfő u ), és a Tompa-Kolozsvári Úti Óvodák (5600, Békéscsaba, Tompa u. 75.) általános jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint.

13 13 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: 9. Mőködési köre: Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerinti mőködési (felvételi) körzet és Csabaszabadi község területe. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 270 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskolai-elıkészítı oktatás Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése szlovák nyelv és hagyományápolás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs

14 Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 7088 hrsz-ú 3204 m 2 Szegfő u sz., a hrsz-ú 2493 m 2 VII. kerület, Fı utca 8. sz., és a 8389 hrsz-ú 3535 m 2 Szegfő u. 11. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. l.), a 82/1998.(III.19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 106/2003. (II. 27.), a 439/2003.(VII. 10.), a 240/2004. (IV. 29.), a 97/2005. (II. 24.), a 390/2005. (VII. 14.), a 438/2007. (IX. 20.), a 30/2008. (I. 24.), a 270/2008. (IV. 24.), a 94/2009. (II. 19.), valamint a 249/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 250/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák.

15 15 Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 7/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Békéscsaba, Kölcsey utca 15. Békéscsaba, Ligeti Károly sor Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, a Ligeti Károly Sori Óvoda (5600, Békéscsaba, Ligeti Károly sor 16.) általános jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

16 16 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: 9. Mőködési köre: Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerinti a mőködési (felvételi) körzet. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 180 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskola-elıkészítı oktatás Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése szlovák nyelv és hagyományápolás Waldorf - módszerrel dolgozó óvodai csoport Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program

17 Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az óvoda vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 2120/A hrsz-ú 2656 m 2 Kölcsey u. l5. sz. ingatlan 7196/10000 eszmei hányada és a 860 hrsz-ú 3870 m 2 Ligeti K. sor l6. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. l.), a 82/1998.(III.19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 100/2003. (II. 27.), a 153/2004. (III. 25.), a 391/2005. (VII. 14.), a 439/2007. (IX. 20.), a 31/2008. (I. 24.) a 270/2008. (IV. 24.), a 93/2009. (II. 19.), valamint a 250/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Lencsési Lakótelepi Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 251/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák.

18 18 Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 8/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve: Lencsési Lakótelepi Óvoda 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Pásztor utca Telephelye: Békéscsaba, Lencsési út Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, a József Attila Lakótelepi Óvoda (5600 Békéscsaba, Lencsési út 15.) általános jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint.

19 19 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi. 9. Mőködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerinti a mőködési (felvételi) körzet. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 270 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskola-elıkészítı oktatás Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az óvoda vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

20 Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: az 1772/13 hrsz-ú 5654 m 2 Pásztor u sz. és az 1730 hrsz-ú 5515 m 2 Lencsési út 15. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. l.), a 82/1998.(III.19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 99/2003. (II. 27.), a 152/2004. (III. 25), a 392/2005. (VII. 14.), a 440/2007. (IX. 20.), a 32/2008. (I. 24.), a 270/2008. (IV. 24.), a 92/2009. (II. 19.), valamint 251/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Mackó-Kuckó Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 252/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák. Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 11/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve:

21 21 Mackó-Kuckó Óvoda 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Orosházi út Telephelye: Békéscsaba, Orosházi út Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása:

22 22 Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi. 9. Mőködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerinti a mőködési (felvételi) körzet és Csabaszabadi község területe. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 210 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskolai-elıkészítı oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése szlovák nyelv és hagyományápolás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere:

23 23 Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az óvoda vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 10578/2 hrsz-ú 3987 m 2 Orosházi u. 2. sz. és a hrsz-ú 2688 m 2 Orosházi u. 56. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 238/1995. (VI. l.), a 82/1998.(III.19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 108/2003. (II. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 655/2004. (XI. 18.), a 393/2005. (VII. 14.), a 441/2007. (IX. 20.), a 33/2008. (I. 24.), a 270/2008. (IV. 24.), a 91/2009. (II. 19.), valamint a 252/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Napsugár Integrált Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 253/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák. Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31.

24 24 II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: VI. 6. Az Alapító Okirat sorszáma: 10/2002. Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: nincs Napsugár Integrált Óvoda Békéscsaba, Pásztor utca Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy. Az intézmény a Pásztor Utcai Óvoda (5600, Békéscsaba, Pásztor u. 70.) és a Fövenyes Úti Óvoda (5600, Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.) általános jogutódja 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

25 25 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: 9. Mőködési köre: Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerinti mőködési (felvételi) körzet. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 180 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskolai-elıkészítı oktatás Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program

26 Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: az 1772/9 hrsz-ú 5897 m 2 Pásztor u. 70. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. l.), a 443/1996. (X.17.), a 82/1998. (III. 19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 139/2002.(III. 7.), a 273/2002. (VI. 6), a 98/2003. (II. 27.), a 240/2004. (IV. 29.) a 394/2005. (VII. 14.), a 442/2007. (IX. 20.), a 34/2008. (I. 24), a 270/2008. (IV. 24), a 88/2009. (II. 19.), valamint a 253/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 254/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák.

27 27 Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 12/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Békéscsaba, Penza lakótelep 19. Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, a Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 25.) általános jogutódja.

28 28 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi. 9. Mőködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerinti mőködési (felvételi) körzet. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 210 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskolai-elıkészítı oktatás Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program

29 Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 2060 hrsz-ú 2153 m 2 Penza ltp. l9. sz., a 270 hrsz-ú 1582 m Dr. Becsey 0. u. 25. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/l994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. l.), a 82/1998. (III. 19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 101/2003. (II. 27.), a 154/2004. (III. 25.), a 395/2005. (VII. 14.), a 443/2007. (IX. 20.), a 35/2008. (I. 24.), a 270/2008. (IV. 24.), a 90/2009. (II. 19.), valamint a 254/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege: A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 255/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák.

30 30 Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 13/2002. Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve: Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. Telephelye: nincs 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy. Az intézmény a Wlassics Sétányi Belvárosi Óvoda (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) és az Andrássy Úti Óvoda (5600, Békéscsaba, Andrássy út 38.) általános jogutódja.

31 31 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (5600, Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) végzi. 9. Mőködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. valamint a 24/2007. (III. 7.) KIOS bizottsági határozat szerinti mőködési (felvételi) körzet. 10. Típusa: óvoda tagozata: nincs 11. Felvehetı maximális gyermeklétszám: 210 fı 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Iskola-elıkészítı oktatás Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.. tv., valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. alapján Óvodai nevelés oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, valamint organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı kisegítı, tevékenységek Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere:

32 32 Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az óvoda vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 2998/10 hrsz-ú 4526 m 2 Wlassics sétány 4/1. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. l.), a 82/1998. (III. 19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 341/2002. (VII. 11.), a 111/2003. (II. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 396/2005. (VII. 14.), a 444/2007. (IX. 20.), a 36/2008. (I. 24.), a 270/2008. (IV. 24.), a 673/2008. (XII. 18.), a 87/2009. (II. 19.), valamint a 255/2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 14. Tárgy: A Szigligeti Utcai Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege: A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 256/2009. (V.14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények alapdokumentumait az alapító okiratok módosításának megfelelıen módosítsák. Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: december 31. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közoktatási és közmővelıdési intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

275/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat

275/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat készült könyvébıl: 275/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte az önkormányzat és intézményei bankszámlavezetésének pályáztatására

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat 74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben