1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések"

Átírás

1 A közúti közlekedésrıl szóló 1988 évi I törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a mővelıdési és közoktatási miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel és a népjóléti miniszterrel egyetértésben a következıket rendelem: Bevezetı rendelkezések 1 (1) A rendelet hatálya a jármőfenntartó tevékenységet végzı vállalkozásokra (a továbbiakban: jármőfenntartó szervezet) terjed ki (2) A fegyveres erıkre, a fegyveres testületekre és ezeknek az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezeteire a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben más jogszabály eltérıen nem rendelkezik (3) 2 A rendelet alkalmazásában a) jármőfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjármőveken - kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: jármő) végzett, az 1 számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység, b) regisztrált bontó-hulladékkezelı: a környezetvédelmi hatóság által - a bontásra szánt jármőre és az abban elıforduló veszélyes anyagoknak megfelelı kódszámú hulladékra vonatkozóan - kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı jármőfenntartó szervezet, amely rendelkezik a közlekedési hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló törvény szerinti bejelentési igazolással, c) d) veszélyes alkotó: a jármőben, annak részegységében vagy alkatrészében lévı anyag, amely a hulladékok jegyzékérıl szóló külön jogszabály alapján veszélyes hulladéknak minısül, e) tachográf: a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985 december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet) I vagy IB mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelı mőködéséhez szükséges jármőalkatrészeket és tartozékokat is, f) analóg tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I mellékletében meghatározott kivitelő tachográf, g) digitális tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB mellékletében meghatározott kivitelő tachográf, h) aktiválás: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB melléklete I fejezetének a) pontjában meghatározott tevékenység, amely az 1 számú melléklet 18 pontjában a) és d) alpontjaiban meghatározott tevékenység tekintetében felkészült jármőfenntartó szervezetnél (digitális tachográf mőhely) végezhetı, i) adapter: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB melléklet I fejezet rr) pontjában meghatározott, a menetíró készülék részét képezı szerkezet A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei 3 (1) A jármőfenntartó tevékenységgel összefüggı mőszaki munkát - a jármővek mosását kivéve - közvetlen szakmai felügyelet nélkül csak olyan személy végezheti, akinek a tevékenységhez az 1 számú mellékletben meghatározott vagy annál magasabb fokú, a szakiránynak megfelelı képesítése van (2) A közúti forgalomban üzemképtelenné vált jármővek - mozgó jármőjavító szolgálat, illetıleg országúti segélyszolgálat keretében történı - helyszíni javítását csak olyan személy végezheti, akinek legalább mesterszakmunkás, kisipari mestervizsga, ill ezekkel egyenértékő végzettsége (a továbbiakban: mestervizsga) vagy a szakiránynak megfelelı szakmunkás képesítése és 5 év szakmai gyakorlata van Amennyiben a mozgó jármőjavító szolgálat, illetıleg országúti segélyszolgálat egy helyszínen egyidıben dolgozó egysége több dolgozóból áll, elegendı, ha az itt említett képesítéssel az egység egy dolgozója rendelkezik (3) A használaton kívüli jármővek és fıdarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minıségellenırzését a szakiránynak megfelelı autószerelı, karosszérialakatos, autóvillamossági szerelı mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb képesítéssel rendelkezı személy végezheti 1

2 4 (1) Jármőfenntartó szervezetek szolgáltatásként jármőfenntartó tevékenységet abban az esetben végezhetnek, ha a tevékenység szakmai irányítását és ellenırzését (a továbbiakban: irányítás) a) 5 fı jármőfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelı mestervizsgával, illetıleg az 1 számú melléklet 4-12 és 14 pontjaiban említett jármőfenntartó tevékenységek esetében a tevékenységhez elıírt szakmunkás képesítéssel és két év szakmai gyakorlattal, b) 6-20 fı jármőfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelı középfokú képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal, c) 20 fı jármőfenntartó dolgozói létszám felett a szakiránynak megfelelı felsıfokú képesítéssel és legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezı személy látja el (2) Jármőfenntartó szervezetek az általuk üzemeltetett gépjármőveken fenntartási tevékenységet abban az esetben végezhetnek, ha a jármőfenntartó tevékenység szakmai irányítását a) 15 db-ot meg nem haladó jármő esetében legalább mestervizsgával, b) db jármő esetében legalább a szakiránynak megfelelı középfokú képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal, c) 70 db-nál több jármő esetében a szakiránynak megfelelı felsıfokú szakképesítéssel és legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezı személy látja el (3) A közép-, illetıleg felsıfokú képesítéseket a 2 számú melléklet tartalmazza (4) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a jármőfenntartó szervezetekre, amelyek kizárólag az általuk üzemeltetett jármővek napi gondozását, ápolását és a jármő biztonsági berendezéseit nem érintı kisjavítását végzik A napi gondozást és az ápolást autószerelı vagy gépjármővezetı és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkezı, illetıleg gépjármővezetıi munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelı szakképesítéssel rendelkezı személy - irányítás nélkül is - elvégezheti 5 (1) Ha a jármőfenntartó szervezet mind szolgáltatásként más részére, mind saját részére végez jármőfenntartó tevékenységet [4 (1) és (2) bekezdés], a szakmai irányítást ellátó személy képesítési szintjének meghatározásánál a jármőfenntartó dolgozói létszámot kell figyelembe venni (2) Amennyiben a jármőfenntartó szervezet több különbözı szakirányú jármőfenntartó tevékenységet végez, irányító munkakörben autószerelıi szakirányú képesítéssel rendelkezı dolgozót kell alkalmazni Abban az esetben, ha a szervezet jármőszerelıi tevékenységet nem végez, az irányító tevékenység ellátásához szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével kell meghatározni, melyben a foglalkoztatottak száma a legnagyobb 6 (1) Ha a jármőfenntartó szervezeten belül több munkahelyen (mőhelyben, telephelyen stb), illetıleg több mőszakban végeznek jármőfenntartó tevékenységet, a tevékenység szakmai irányításával és ellenırzésével - ha az ilyen módon is biztonságosan és elvárható gondossággal ellátható - egy személyt is meg lehet bízni Ilyen esetben a) az irányító munkakört ellátó dolgozó képesítését a közös irányítás alá tartozó munkahelyeken (mőhelyekben, telephelyeken stb) foglalkoztatott jármőfenntartó dolgozók összlétszámának, illetıleg az ezekben üzemeltetett jármővek darabszámának az összeszámlálásával kell - a 4 (1) és (2) bekezdésében, valamint az 5 -ban foglaltak értelemszerő alkalmazásával - megállapítani, és b) az egyes munkahelyeken (mőhelyekben, telephelyeken stb) az azok közös irányítását végzı dolgozó utasításának átvételére, a munka - jármőfenntartást végzık közötti - elosztására és az utasítások szakszerő teljesítésének folyamatos ellenırzésére legalább szakmunkás képesítéssel rendelkezı megbízottat kell kijelölni (2) Ha a közös irányítás alá tartozó munkahelyen (mőhelyben, telephelyen stb) foglalkoztatott jármőfenntartó dolgozók mőszakonkénti létszáma, illetıleg az üzemeltetett jármővek darabszáma a 4 (1) és (2) bekezdésének b), illetıleg c) pontjában meghatározottak szerinti, a megbízottnak legalább a szakiránynak megfelelı mestervizsgával, illetıleg középfokú képesítéssel kell rendelkeznie 7 Egyszemélyes jármőfenntartó szervezet esetében a) a jármőszerelı, a gépjármő-villamossági javító és a karosszériajavító tevékenységek gyakorlásához legalább mestervizsga, b) az 1 számú melléklet 4-12 és 14 pontjaiban említett jármőfenntartó tevékenységek gyakorlásához legalább az elıírt képesítés és két év szakmai gyakorlat, c) az 1 számú melléklet 15 pontjában említett jármőfenntartó tevékenység gyakorlásához legalább autószerelı vagy autóvillamossági szerelı mestervizsga, továbbá gázautó-szerelı szakképesítés szükséges A gépjármőfenntartó tevékenység dologi feltételei 2

3 8 A jármőfenntartó tevékenység végzéséhez szükséges dologi (létesítmény, berendezés, eszköz stb) feltételeket a tevékenységre vonatkozó mőszaki elıírásokat és a tevékenység végzésével kapcsolatos tanúsítási kötelezettségeket a 3 számú melléklet tartalmazza 9 (1) Olyan jármőfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek esetén - a jármőfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályait megállapító 5 számú melléklet, illetıleg más jogszabály a javított szerkezeti rész mőszeres beállítását (bemérését) kötelezıen elıírja - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az végezhet, aki a beállításhoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (mőszerrel) rendelkezik (2) Az 5 számú mellékletben meghatározott mőszeres vizsgálatokat (beméréseket) a következı esetekben és módon kell elvégezni: a) abban az esetben, ha a gyártó a jármő karbantartási utasításában azt elıírta, az abban foglalt technológiai elıírások betartásával és eszközökkel, b) diagnosztikai ellenırzési, beszabályozási mőveletek végzésekor, az ellenırzött, illetıleg a beszabályozás által megváltoztatott (befolyásolt) mőszaki jellemzıkre és tulajdonságokra vonatkozóan, továbbá c) az 5 számú melléklet táblázatában meghatározott munkafolyamatot követıen, a javítási mővelet által megváltoztatott (befolyásolt) mőszaki jellemzıkre és tulajdonságokra vonatkozóan (3) Az (1) bekezdésben említett berendezés (mőszer) hiányában a jármőfenntartó tevékenységet végzı szervezet a beállítást (bemérést) más - feltétellel rendelkezı - szervezettel elvégeztetheti és a gépjármővet a megbízónak beállítást (bemérést) ténylegesen elvégzı által kiállított tanúsítvánnyal együtt adhatja át (4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a jármő üzemképtelenségét megszüntetı kisjavításokra és a közúti forgalomban üzemképtelenné vált jármővek helyszínen történı javítására A mőszeres beállítást (bemérést) azonban ezekben az esetekben is haladéktalanul pótolni kell és erre - szolgáltatás jellegő javítás esetében - az üzembentartó figyelmét a jármő átadásával egyidejőleg - írásban - fel kell hívni 10 (1) A jármőfenntartó tevékenység elvégzését a) szolgáltatásként végzett fenntartó tevékenységnél számlán, vagy a számlához mellékelt egyéb bizonylattal, b) saját üzemeltetéső jármővekkel kapcsolatos fenntartó tevékenység esetében az üzemeltetı szervezetnél vezetett üzemi (saját belsı) nyilvántartásban, c) az 1 számú melléklet 17 pontjában meghatározott gázbiztonsági szemle esetében a 4 számú melléklet szerinti TANÚSÍTÁS kiállításával, d) az 1 számú melléklet 19 pontjában meghatározott Jármővek bontása tevékenység (a továbbiakban: jármőbontó tevékenység) esetében a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával tanúsítani kell (2) Az (1) bekezdésben említett tanúsításnak tartalmaznia kell: a) a jármő kilométerszámlálójának állását, b) az elvégzett munka rövid közérthetı leírását, c) a munka elvégzéséhez felhasznált fıdarabok, részegységek, alkatrészek és anyagok felsorolását, d) a 3 számú mellékletben meghatározott egyéb adatokat és azt, hogy e) az elvégzett munka megfelelı, a felhasznált fıdarab, részegység, alkatrész és anyag rendeltetésszerő használatra alkalmas (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott minıségtanúsítás alapjául szolgáló mérések csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas, a jármőfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes jármővizsgáló berendezések (mőszerek) méréstechnikai jellemzıit is tartalmazó 6 számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelı, a gyártó elıírásai szerint karbantartott berendezéssel (mőszerrel) végezhetık (4) A jármőfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelkedıen fontos követelmények ellenırzésére a 7 számú mellékletben felsorolt berendezéseket (mőszereket) - a (3) bekezdésben meghatározott követelményen túl - csak akkor szabad alkalmazni, ha a kalibrálásuk óta a mellékletben feltüntetettnél nagyobb idıtartam nem telt el A kalibrálást a feljogosított kalibráló laboratóriumok jóváhagyott technológiája szerint kell elvégezni, figyelembe véve a berendezés (mőszer) gyártójának elıírásait is (5) A tanúsítás elmulasztásáért, valamint valótlan adatok tanúsításáért a tanúsításra kötelezett vonható felelısségre (6) Az 1 számú melléklet 18 pontjában meghatározott jármőfenntartó tevékenység keretében végzett illesztést a 9 számú mellékletben meghatározott formájú és tartalmú Illesztési jegyzıkönyv kiállításával kell tanúsítani Az Illesztési jegyzıkönyv a mőhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók mőhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthetı, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetıségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható (7) (8) Az 1 számú melléklet 18 pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó tanúsítási és elektronikus adatkezelési tevékenységet a digitális tachográf esetében a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint a 3

4 tachográfokra vonatkozó közösségi rendelet végrehajtásáról szóló külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell elvégezni Bejelentés, a tevékenység ellenırzése 11 (1) A jármőfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be kell jelenteni (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a bejelentı nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, a folytatni kívánt jármőfenntartó tevékenység megnevezését, b) telephelyenként az ott végzett jármőfenntartó tevékenységnek az 1 számú mellékletben foglalt tevékenységfajták (résztevékenységek) szerinti megjelölését (leírását), c) azt, hogy a jármőfenntartó tevékenységet szolgáltatásként, vagy saját üzemeltetéső jármőveken, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e, d) az 1 számú melléklet 15 pontjában meghatározott jármőfenntartó tevékenységre a rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelıséget igazoló - a mérésügyi és mőszaki biztonsági hatóság által kiadott - szakvéleményt, e) az 1 számú melléklet 18 pontjában meghatározott jármőfenntartó tevékenység esetében ea) a készüléktípus közlekedési hatóság által elismert gyártója, illetıleg képviselıje (a továbbiakban: a készülékgyártó hazai képviselete) által a 3 számú melléklet 15 pontjában meghatározott feltételek teljesülésének igazolását, eb) a készülékgyártó hazai képviseletével a tevékenység végzésére kötött érvényes együttmőködési megállapodást, ec) a menetíró és a sebességkorlátozó berendezéseken alkalmazott zárjelek formáját, a beszerelési tábla és - amennyiben arra feljogosítással rendelkezik - a hitelesítést helyettesítı minısítés formáját és tartalmát, ed) digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenırzését vagy javítását végzı mőhely esetében a digitális tachográf tekintetében az ea)-ec) alpontokban foglaltakat külön is, valamint a mőhelyben foglalkoztatott személyek részére kiadott mőhelykártyák azonosító adatait, f) az 1 számú melléklet 19 pontja szerinti jármőbontó tevékenység végzése esetében a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait, amennyiben a bejelentést nem a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése iránti kérelemmel egyidejőleg teszik meg (3) (4) A jármőfenntartó szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóság részére - az idıtartam megjelölésével - a tevékenység szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében bekövetkezett változásokat 12 (1) A rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenırzi A közlekedési hatóság az 1 számú melléklet 15 pontjában meghatározott tevékenységet végzıket a mérésügyi és mőszaki biztonsági hatóság, a 19 pontjában meghatározott tevékenységet végzıket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenırzi (2) Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig (3) A közlekedési hatóság a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet Záró rendelkezések 13 (1) Ez a rendelet 1991 január hó 1 napján lép hatályba, azonban a) 3 -ának (2) bekezdését az országúti segélyszolgálatra vonatkozóan, a 4 -a (1) bekezdését, valamint (2) bekezdésének b) és c) pontjait 1993 január 1 napjától; b) 4 -a (2) bekezdésének a) pontját 1994 január 1 napjától, illetıleg c) a 9 -a (1) bekezdését - a fékerımérı berendezést kivéve január 1 napjától; a fékerımérı berendezés tekintetében 1995 január 1 napjától kezdıdıen kell alkalmazni (2) A rendeletben foglalt jármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeinek megtartása mellett a tevékenységet végzı jármőfenntartó szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a külön jogszabályokban meghatározott, közegészségügyi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tőzvédelmi és más mőszaki jellegő elıírásokra is 14 (1) Ez a rendelet a 68/2009/EK bizottsági rendelettel, valamint a 2135/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985 december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg (2) Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 4

5 a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000 szeptember 18) az elhasználódott jármővekrıl; b) a Bizottság 2002/151/EK határozata (2002 február 19) az elhasználódott jármővekrıl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5 cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeirıl 1 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez A jármőfenntartó tevékenységek és az azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések 1 Jármőszerelı tevékenység, ideértve: a) jármővek napi vizsgálata, idıszakos mőszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, b) jármő kisjavítása, futójavítása, jármő fıdarab és karosszéria cseréje, c) jármővek, jármő fıdarabok és részegységek diagnosztikai ellenırzése, beszabályozása, d) jármővek, jármő fıdarabok, részegységek javítása és (az elektromos részegységek kivételével) felújítása, e) jármővek egyedi elıállítása (összeépítése) és átalakítása, f) jármővek bontása Elıírt képesítés: autószerelı szakmunkás képesítés 2 Jármő-villamossági javító tevékenység, ideértve: a) jármővek elektromos kisjavítása, futójavítása; b) jármővek elektromos berendezésének, elektronikus rendszereinek (részegység, mőszer, tartozék) diagnosztikai ellenırzése, beszabályozása; c) jármővek elektromos részegységeinek, mőszereinek javítása, felújítása, illetve elektronikus elemeinek beépítése, javítása; d) jármővön elektromos jellegő vagy azzal összefüggı átalakítási munkák végzése; e) jármő-villamossági berendezések bontása Elıírt képesítés: autóvillamossági szerelı szakmunkás vagy autóelektronikai mőszerész képesítés 3 Karosszériajavító tevékenység, ideértve: a) jármő karosszériák és tartozékaik kisjavítása, futójavítása, karosszéria elemek, illetıleg autószerelı közremőködésével a teljes karosszéria cseréje, b) karosszéria elemek és tartozékok felújítása, c) jármő felépítmények összeépítése és átalakítása, d) karosszériák és tartozékaik bontása Elıírt képesítés: karosszérialakatos szakmunkás képesítés 4 Jármő ápolása, ideértve: a) kenési mőveletek, b) kenı- és segédanyagok cseréje, c) kenı- és segédanyagok szintjének ellenırzése és utántöltése Elıírt képesítés: autószerelı vagy gépjármővezetı és karbantartó szakmunkás képesítés A napi gondozás állásvállalásra jogosító gépjármővezetıi engedéllyel is elvégezhetı 5 Gumiabroncsjavító tevékenység Elıírt képesítés: gumiabroncsjavító szakmunkásképesítés, illetve gumijavító, autószerelı vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés gumiabroncsjavító tanfolyammal 6 Autófényezı tevékenység Elıírt képesítés: fényezı-mázoló szakmunkás képesítés, 7 Hőtıjavító tevékenység Elıírt képesítés: bádogos, lakatos, autószerelı vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés 8 Autókárpitos tevékenység Elıírt képesítés: kárpitos szakmunkás képesítés 9 Autórugó javító tevékenység Elıírt képesítés: kovács szakmunkás képesítés 10 Akkumulátorjavító tevékenység 5

6 Elıírt képesítés: akkumulátorjavító, illetve autóvillamossági szerelı vagy autóelektronikai mőszerész szakmunkás képesítés 11 Gumiszerelı, kerékkiegyensúlyozó tevékenység Elıírt képesítés: autószerelı, karosszérialakatos, gumijavító vagy gépjármővezetı-, és karbantartó szakmunkás képesítés 12 Alváz- és üregvédelem Elıírt képesítés: autószerelı vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés 13 Autómosás Képesítéshez nem kötött tevékenység 14 A jármőfenntartó tevékenység végzése során szükségessé váló különbözı - e tevékenység szempontjából járulékosnak minısülı - egyéb ipari tevékenységek és a velük kapcsolatos képesítési elıírások a következık: a) gépi forgácsolás, amely forgácsoló szakmunkás képesítéssel, b) feltöltı hegesztés és fémszórás, amely hegesztı szakmunkás képesítéssel, c) egyes karosszéria elemek (pl ülésrögzítı sín, zárak, kipufogó dobok) felújítása, lakatos szakmunkás képesítéssel, d) jármőbe épített elektromos részegységek és egyéb mőszerek felújítása, amely elektromőszerész és mechanikai mőszerész szakmunkás képesítéssel végezhetı 15 Gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve: a) gépjármő gáztartályának beszerelése, kiszerelése és szemrevételezéses vizsgálata; b) gépjármő gázüzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, javítása, karbantartása és beszabályozása; c) gépjármő gázüzemanyag-ellátó berendezésének felújítása; d) gépjármő gázüzemanyag-ellátó berendezésének bontása Elıírt képesítés: gázautó-szerelı szakképesítéssel rendelkezı autószerelı vagy autóvillamossági szerelı e) gépjármő gázüzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minıség-ellenırzése Elıírt képesítés: autószerelı- vagy autóvillamossági szerelı mestervizsga, illetıleg középfokú, vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelı szakképesítés 16 Gázüzemő gépjármővön végzett, 1-4 és 6 pontokban meghatározott tevékenység Elıírt képesítés: a tevékenységre elıírt képesítés, autógáz-biztonsági vizsgával kiegészítve 17 Gázbiztonsági szemle, mely kiterjed a gázüzemanyag-ellátó berendezés egyes részegységei: - azonosítására, valamint a gépjármőhöz engedélyezettel történı megegyezıség vizsgálatára, - gépkocsiban való elhelyezésének és rögzítésének a beszerelési utasítás, valamint a külön jogszabály elıírásai szerint megfelelıség vizsgálatára, - csatlakozási pontjai és szerelvényei sérülés- és szivárgásmentességének vizsgálatára, mőködési próbájára Elıírt képesítés: autószerelı- vagy autóvillamossági szerelı mestervizsga, illetıleg középfokú, illetıleg ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelı szakképesítés 18 Menetíró, illetve a hozzá kapcsolódó sebességkorlátozó készülék felszerelése, ideértve: a) a menetíró készülék (analóg vagy digitális tachográf) és a digitális tachográf részét képezı adapter alkalmazása esetén a beszerelése, üzembe helyezése, aktiválása és illesztése a gépjármőhöz, b) idıszakos vizsgálat beépített állapotban, c) analóg tachográf javítása: ca) a belsı plombák felnyitása nélkül, cb) a készülék belsı plombáinak felnyitásával, d) digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése Nem tartozik az e pontban meghatározott tevékenységi körbe a digitális tachográf javítása, amely kizárólag a tachográf gyártó által történı külön feljogosítás alapján végezhetı Elıírt képesítés: - autószerelı-, autóvillamossági szerelı szakmunkás vagy autóelektronikai mőszerész, illetıleg középfokú vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, - a készülék(ek) gyártójánál vagy a készülékgyártó hazai képviseleténél, illetıleg a készülék(ek) gyártójának egyetértésével a közlekedési hatóság által szakmai képzés végzésére felhatalmazott szervezetnél 3 évnél nem régebben elvégzett - szerkezeti, mőködési, beszerelési és vizsgálati - szaktanfolyami képzésen (továbbképzésen) való eredményes részvétel igazolása, - a hitelesítést helyettesítı minısítést végzı jármőfenntartó szervezet (személy) esetében az e tevékenység végzésére jogosító szaktanfolyam, továbbá 6

7 - a digitális tachográf esetében az a) és d) pontokban meghatározott tevékenység végzéséhez a készülékgyártó hazai képviselete által meghatározott és az NKH Központi Hivatala által jóváhagyott szakmai tartalmú, a digitális tachográfokra vonatkozó továbbképzésen való eredményes részvétel 19 Jármővek bontása (jármőbontó tevékenység), ideértve a) a hulladékká vált jármőveknek, ezek alkatrészeinek és anyagainak környezetkímélı, ellenırzött, a bontási információk alapján kidolgozott technológiai feltételeknek megfelelı hulladékként történı elıkezelése, amely során eltávolítják a folyadékokat, valamint a veszélyes alkotókat és az újrahasználatnak, a hasznosításnak, illetve ártalmatlanításnak megfelelı módon anyagaira, alkatrészeire szedik vagy szétszerelik, azokat válogatják, szétválasztják, osztályozzák, aprítják, tömörítik, bálázzák és az elszállításig elkülönített módon győjtik és tárolják, b) a hulladékká vált jármő alvázszámának (jármő azonosító szám), illetıleg a számot tartalmazó karosszérialemeznek vagy alvázrésznek kiépítése és a közlekedési hatóságnak ellenırzésre történı bemutatása; c) a hulladékká vált gépjármőbıl alkatrészek és tartozékok újrahasználat céljára történı kiszerelése, kinyerése; d) a gépjármőbıl kiszerelt, külön jogszabályban meghatározott alkatrészek és tartozékok minıség-ellenırzése Elıírt képesítés: a) a tevékenység végzéséhez: - autószerelı vagy autóvillamossági szerelı (gázüzemanyag-ellátó berendezés bontása esetén gázautó-szerelı szakképesítéssel kiegészítve), illetıleg karosszérialakatos szakmunkás, továbbá - az alkatrészek minıség-ellenırzésére a 3 (3) bekezdésében meghatározott képesítés; b) az irányítói munkakörben foglalkoztatott személy tekintetében: középfokú környezetvédelmi szakképesítés vagy környezetvédelmi megbízott középfokú képesítéssel 2 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez A jármőfenntartó tevékenységek irányításához szükséges felsı- és középfokú szakképesítések 1 Autószerelıi szakiránynak megfelelı a) felsıfokú képesítés: - okleveles gépészmérnöki, okleveles közlekedés mérnöki, okleveles közlekedés-gépészmérnöki, és okleveles mezıgazdasági gépészmérnöki képesítés, - gépész-üzemmérnöki, közlekedésgépész-üzemmérnöki, általános gépész-üzemmérnöki, gépjavítástechnológiai üzemmérnöki és mezıgazdasági gépész-üzemmérnöki képesítés, - felsıfokú technikumon szerzett gépjármőközlekedési szaktechnikusi, gépész szaktechnikusi és mezıgazdasági gépész szaktechnikusi képesítés, b) középfokú képesítés: - közlekedésgépészeti, jármőjavítási, jármőgyártási, motoripari, autóipari és általános gépészeti technikumi végzettség, - közlekedésgépészeti szakközépiskolai végzettség, - autóipari mővezetıi képesítés 2 Autóvillamossági javító szakiránynak megfelelı a) felsıfokú képesítés: - okleveles közlekedés gépészmérnöki, okleveles közlekedésmérnöki, okleveles villamosmérnöki, okleveles mezıgazdasági gépészmérnöki, valamint villamos és közlekedés üzemmérnöki képesítés, - a Felsıfokú Gépjármőközlekedési Technikum Mőszaki Üzemeltetési szakon, valamint a Felsıfokú Villamosgépipari Technikum villamosgépek és készülékek szakán szerzett szaktechnikusi képesítés, b) középfokú képesítés: - a Közlekedésgépészeti Technikumon és a Közlekedésgépészeti Szakközépiskola gépjármőtechnikai szakán szerzett technikusi képesítés 3 A karosszériajavító szakiránynak megfelelı a) felsıfokú képesítés - azonos az 1/a pontban foglaltakkal, b) középfokú képesítés - azonos az 1/b pontban foglaltakkal 3 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez 7

8 A jármőfenntartó tevékenységek végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, mőszaki berendezések (eszközök, felszerelések), mőszaki elıírások és tanúsítási kötelezettségek E melléklet alkalmazásában mőszaki elıírás: a közlekedési hatóságok és más feljogosított szervek, a jármőnek, a jármő részegységének, alkatrészének, kenı- és segédanyagának, a karbantartó berendezéseknek, eszközöknek gyártója, valamint kutató-fejlesztı intézmény által kiadott kezelési, karbantartási, javítási, technológiai utasítása, ilyenek hiányában a jármőfenntartó szervezet technológiai utasítása Az 1 számú mellékletben felsorolt tevékenységek és e mellékletben meghatározott dologi feltételek egymáshoz nem címszó és sorszám szerint, hanem értelemszerően kapcsolódnak 1 Jármő ápolása (kenés, zsírozás, olaj, hőtı- és fékfolyadék szintjének ellenırzése, utántöltése és cseréje) A tevékenység végzésének feltétele: a) olajoknak és zsíroknak ellenálló padló- és falburkolattal ellátott pormentes helyiség, kivéve a helyszíni ápolást, b) a jármővek kenést igénylı részeihez hozzáférést biztosító emelıberendezés vagy szerelıakna, kivéve a helyszíni ápolást, ha a mőveletet szakszerően és a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni, c) zsírzóprés és az ellátni kívánt jármőtípus konstrukciójának megfelelı olajleszívó és olajtöltı készülék, d) a kenıanyagok, hőtı- és fékfolyadékok, valamint a c) pontban említett eszközök szennyezıdésmentes elhelyezését biztosító, valamint a használt kenı- és segédanyagok elhelyezésére szolgáló tároló, e) az ellátni kívánt jármőtípushoz alkalmazandó kenıanyagok, hőtı- és fékfolyadékok fajtáira, minıségére, minıségi jelére, cseréjére és felhasználandó mennyiségére vonatkozó mőszaki elıírások A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a felhasznált kenıanyagok, hőtı- és fékfolyadékok mennyiségének, minıségének és minıségi jelének a leírására terjed ki 2 Jármővek napi vizsgálata, idıszakos mőszaki szemléje, és garanciális átvizsgálása A tevékenység végzésének feltétele: a) hidegpadlós, a c) pontban említett vizsgáló, bemérı eszközök és berendezések szakszerő elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség, b) jármővek alsó részeinek átvizsgálásához hozzáférést biztosító emelı berendezés vagy szerelıakna, c) az ellátni kívánt gépjármőtípusok idıszakos mőszaki szemléjéhez és garanciális átvizsgálásához szükséges vizsgáló és bemérı berendezések, eszközök és célszerszámok, d) az ellátni kívánt jármőtípusra vonatkozó karbantartási mőveletek leírását és esedékességét, az egyes szerkezeti részek bemérési, beállítási adatait, valamint a beméréshez, beállításhoz szükséges eszközök, berendezések és célszerszámok megjelölését és használatát tartalmazó mőszaki elıírások A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka jellegének (napi vizsgálat, idıszakos mőszaki szemle, garanciális átvizsgálás), a szemle elıírás megjelölésének, a kicserélt részegységeknek és alkatrészeknek, valamint a bemérési, beállítási adatoknak a leírására terjed ki 3 Jármővek diagnosztikai ellenırzése, beszabályozása A tevékenység végzésének feltétele: a) zárt, pormentes, hidegpadlós, a vizsgáló, bemérı, beállító berendezések szakszerő elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség, kivéve a helyszíni diagnosztikai ellenırzést és beállítást, ha a mőveletet szakszerően el lehet végezni Ha a helyiségben futómőbeállítást vagy fényszóró beállítást végeznek, a padozat vagy emelı megfelelı kiképzésével biztosítani kell a jármő kerekeinek vízszintes síkban való felfekvését és - fényszóró beállítás esetén - a fényszóróellenırzı berendezés optikai tengelyének ezzel párhuzamos síkban való elhelyezkedését; futómőbeállítás esetén a vízszintestıl való eltérés hosszirányban legfeljebb 5 szögperc, keresztirányban legfeljebb 2 szögperc, fényszóróbeállítás esetén a párhuzamosságtól eltérés legfeljebb 3 szögperc lehet, b) a jármő alsó részeihez hozzáférhetıséget igénylı vizsgálatok és beállítások (beszabályozások) végzése esetén emelı berendezés vagy szerelıakna, c) az ellátni kívánt gépjármőtípusok diagnosztikai ellenırzéséhez és beszabályozásához szükséges vizsgáló és bemérı berendezések, eszközök és célszerszámok, d) a vizsgáló (bemérı) és beállító berendezések szakszerő alkalmazását, az ellátni kívánt típusú jármővek ellenırzési, beállítási (beszabályozási) adatait és a hozzájuk tartozó tőréshatárokat tartalmazó mőszaki elıírások A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a felhasznált alkatrész és anyag, valamint a bemérési, beállítási adatok leírására (megjelölésére) terjed ki 4 Jármővek kisjavítása, futójavítása A tevékenység végzésének feltétele: 8

9 a) hidegpadlós, a gépjármőhöz a hozzáférhetıséget biztosító helyiség, kivéve a helyszíni üzemzavarelhárítást, kisjavítást, b) a jármővek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelıakna vagy emelıberendezés, kivéve a helyszíni üzemzavar elhárítást, kisjavítást, ha a mőveletet szakszerően és a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni, c) az ellátni kívánt jármőtípus javításához és a végezni kívánt mőveletekhez mőszaki elıírásban vagy szabványban megjelölt célszerszámok, bemérı, beállító, beszabályozó berendezések, d) az ellátni kívánt jármőtípus javításához és a végezni kívánt mővelethez szükséges csavarmeghúzási, beállítási, beszabályozási adatokat (elıírásokat), az ezek tekintetében irányadó tőréshatárokat, speciális szerelési elıírásokat, az elıírt speciális célszerszámok alkalmazását és az alkatrészek, részegységek cseréjéhez szükséges azonosító adatokat tartalmazó mőszaki elıírások A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a kicserélt részegységek és alkatrészek, valamint a mőszeres bemérési, beállítási adatok leírására terjed ki 5 Jármővek fıjavítása, középjavítása A tevékenység végzésének feltétele: a) hidegpadlós, a jármőhöz a c) pontban említett eszközökkel való hozzáférést biztosító helyiség, b) a jármővek alsó részeihez a hozzáférést biztosító szerelıakna vagy emelıberendezés, c) az ellátni kívánt jármőtípus fıdarabjainak (pl motor, differenciálmő) ki- és beemeléséhez szükséges eszközök, d) az ellátni kívánt jármőtípus javításához és a végezni kívánt mővelethez szabványban vagy mőszaki elıírásban megjelölt eszközök, célszerszámok, bemérı, beállító, beszabályozó berendezések, e) az ellátni kívánt jármőtípus javításához és a végezni kívánt mővelethez szükséges, a hibafelvételt, a felújítás folyamatát, a szükséges bemérési, csavarmeghúzási, beállítási, beszabályozási adatokat (elıírásokat), az ezek tekintetében irányadó tőréshatárokat, speciális szerelési elıírásokat, az elıírt speciális célszerszámok alkalmazását és a fıdarabok, részegységek cseréjéhez szükséges adatokat tartalmazó mőszaki elıírások A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a kicserélt fıdarabok, részegységek és alkatrészek, a mőszeres bemérési, beállítási adatok leírására (megjelölésére) terjed ki 6 Jármő fıdarabok, részegységek felújítása A tevékenység végzésének feltétele: a) a jármő fıdarabok és részegységek szétszerelésére és tisztítására alkalmas fedett terület, továbbá a felújítás elvégzéséhez a c) pontban említett eszközök elhelyezésére, valamint a fıdarabok és a részegységek összeszerelésére alkalmas hidegpadlós, pormentes, zárt helyiség, b) a fıdarabok, részegységek és alkatrészeik bontás utáni tisztítására (kézi vagy gépi mosására) alkalmas berendezés, c) az ellátni kívánt típusú jármő fıdarabok és részegységek felújítására mőszaki elıírásban vagy szabványban elıírt eszközök, gépek, berendezések, célszerszámok, d) a felújítási technológia leírását, a felújítással kapcsolatos bemérési, beállítási, beszabályozási adatokat, elıírásokat és az elıírt speciális célszerszámok alkalmazását tartalmazó mőszaki elıírás A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, beállítási adatok és a kicserélt alkatrészek leírására terjed ki 7 Karosszériajavítás A tevékenység végzésének feltétele: a) hidegpadlós, a javításhoz használt eszközök és berendezések elhelyezését, valamint a kocsiszekrényhez a minden oldali hozzáférést biztosító helyiség, kivéve a helyszíni javítást, ha a mővelet szakszerően elvégezhetı, b) a kocsiszekrény különbözı részeihez a hozzáférést lehetıvé tevı eszközök (emelı, forgatóberendezés stb), kivéve a helyszíni javítást, ha a mővelet szakszerően és a balesetveszély növekedése nélkül elvégezhetı c) az ellátni kívánt jármőtípus menettulajdonságait befolyásoló és a szerkezeti részek elhelyezkedését meghatározó méretek eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító eszközök, célszerszámok és mérıberendezések, d) az ellátni kívánt jármőtípusra vonatkozó futómőbeállítási adatokat és az ezzel kapcsolatos tőréshatárokat tartalmazó mőszaki elıírás A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, valamint a jármő menettulajdonságainak alakulása és az alapvetı szerkezeti részek elhelyezkedése szempontjából fontos - javítás utáni - méretek megfelelıségének igazolására terjed ki 8 Fényezés A tevékenység végzésének feltétele: a) egy hidegpadlós, a fényezési munka elıkészítésére (zsírtalanítás, kittelés, csiszolás stb) szolgáló és további egy hidegpadlós, pormentes, festékszórásra szolgáló helyiség (fényezıfülke), b) a fényezéshez szükséges anyagok és eszközök szennyezıdésmentes elhelyezésére alkalmas tároló, 9

10 c) a padozaton állva el nem érhetı karosszériafelületek hozzáférhetıségét lehetıvé tevı berendezés (állvány, lift stb), d) festékszóró berendezés, az elıkészítési, fényezési technológiai mőveleteknek megfelelı eszközök, berendezések, e) a fényezési mővelet elıkészítéséhez és a fényezéshez (festékszóráshoz) használt anyagok fajtáit, minıségét, minıségi jelét és mindezek használatának módját tartalmazó mőszaki elıírás A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására terjed ki 9 Alváz és üregvédelem A tevékenység végzésének feltétele: a) a korróziógátló anyagoknak ellenálló burkolatú hidegpadlós, valamint a szennyezıdött mosóvíz elvezetését biztosító elfolyóval és ülepítıvel ellátott helyiség, b) a jármővek korrózióvédelmet igénylı részeihez a hozzáférést lehetıvé tevı - korróziógátló anyagoknak ellenálló burkolattal ellátott - emelıberendezés vagy szerelıakna, c) a jármővek korrózióvédelmet megelızı megtisztításához szükséges mosóberendezés, d) a korróziógátló anyagok felhordására alkalmas szóróberendezések, e) a korróziógátló anyagok fajtáit, minıségi jellemzıit, valamint azok használatának módját, valamint a jármő üregvédelmére kialakított nyílások helyét, illetıleg pótlólagos létesítésének elıírásait tartalmazó mőszaki elıírás, f) az alváz- és üregvédelemhez szükséges anyagok és eszközök elhelyezésére alkalmas tároló A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, valamint a felhasznált korróziógátló anyag minıségének és mennyiségének a leírására terjed ki 10 Gumiabroncsok javítása A tevékenység feltétele: a) pormentes padlóburkolatú, a b) pontban említett berendezések szakszerő elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség, b) a javítani kívánt típusú gumiabroncsok javítására és tárolására mőszaki elıírásban vagy szabványban elıírt eszközök, berendezések, célszerszámok, c) a javításhoz használt anyagok alkalmazási módját és korlátait, az elıírt speciális eszközök, berendezések, célszerszámok és bemérı eszközök alkalmazását tartalmazó mőszaki elıírás A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására terjed ki 11 Jármővek bontása (jármőbontó tevékenység) 111 A tevékenység végzésének feltétele: a) hidegpadlós burkolattal ellátott: - fedett tér a bontás és a szennyezés-mentesítés elvégzéséhez, a bontáshoz szükséges szerszámok, egyéb eszközök elhelyezéséhez, amely az esetleg elfolyó üzemeltetési folyadékok elvezetését biztosító elfolyóval és elıírásos ülepítıvel rendelkezik, - fedett tér, amely a kiszerelt jármő fıdarabok, részegységek és alkatrészek tisztítására szolgál, - helyiség (raktár) a bontásból kinyert, továbbhasznosítható fıdarabok, részegységek és alkatrészek tárolására, valamint - üzemi győjtıhely a hulladékká vált jármővek bontást megelızı tárolására, valamint üzemi győjtıhely, helyiség (raktár) a jármőfenntartásban tovább nem hasznosítható bontott anyagok, alkatrészek és hulladékok fajtánkénti, a további hasznosítás feltételeinek megfelelı elkülönített tárolására; b) a bontási munkák elvégzéséhez szükséges emelıberendezések, a bontani kívánt gépjármőtípusokhoz szükséges célszerszámok, a bontás révén kinyert fıdarabok, részegységek, alkatrészek továbbfelhasználás elıtti tisztításához szükséges eszközök, valamint a minısítéshez szabványban és mőszaki elıírásban meghatározott eszközök, vizsgáló berendezések; c) a jármőtípus bontására vonatkozó jármőgyártói információk, a újrafelhasználásra szánt fıdarabok, részegységek és alkatrészek minısítésére, valamint a bontáshoz használt célszerszámok alkalmazására vonatkozó mőszaki elıírások; d) az elhasználódott jármővekrıl szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének I számú mellékletével összhangban a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi mőszaki feltételek biztosítása; e) a veszélyes hulladékkezelési tevékenységnek megfelelı környezetvédelmi hatósági engedélyek az EWC 16 fıcsoportjának 1601 alcsoportjába sorolt (veszélyes) hulladékokra, valamint a *, a , a *, a és a * kódszám alá sorolt (veszélyes) hulladékokra, továbbá a 13 fıcsoport 1301, 1302, 1307, és 1308 alcsoportjaiba sorolt olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékaira vonatkozóan; f) g) a közlekedési hatóság információs rendszerével történı adatcseréhez szükséges eszközök: a legalább 1024 Kbit/sec sávszélességő internet kapcsolat, 10

11 b Publikus Internet felıl telephelyenként különbözı fix IP cím, c Internet böngészı program (Firefox 3X, vagy Internet Explorer 7X), d Acrobat Reader 8X, e Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 20 port, párhuzamos port, DVD olvasó, operációs rendszer és környezete: Windows XP proff HUsp2, JRE16_1x, Monitor 17" TFT-1280*1024), f 600 dpi lézernyomtató, g 1200dpi szkenner, h billentyőzet pufferes vonalkód olvasó, i digitális fényképezıgép, j azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 222) Az M1 és N1 kategóriába tartozó jármővek bontását a jármő típusához meghatározott bontási információk, valamint az elhasználódott jármővekrıl szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének I számú mellékletében meghatározott technológiai elıírások alapján kell végezni 112 A tanúsítási kötelezettség kiterjed: a) az elhasználódott jármővekrıl szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének hatálya alá tartozó jármő bontásra történı átvételére, a külön jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó Bontási átvételi igazolás kiállításával, továbbá b) a bontásból kinyert, újrahasználatra kerülı fıdarabok, részegységek, alkatrészek külön jogszabályban meghatározott minısítési adataira, jellemzıire, továbbá a minısítı vizsgálati kötelezettség alá nem esı fıdarabok, részegységek és alkatrészek esetében az azok használhatóságára vonatkozó bontói állásfoglalásra 12 Jármővek mosása A tevékenység végzésének feltétele: a) a vízsugaraknak ellenálló padló- és falburkolattal, valamint a szennyezıdött mosóvíz elvezetésére szolgáló lefolyóval és ülepítıvel ellátott zárt vagy félig zárt helyiség, illetıleg - kizárólag felsı mosás esetén - olyan hidegpadlós, lefolyóval és ülepítıvel ellátott szabad tér, amelynél a víz idegen területre szóródásának megelızése biztosított, b) alsó mosás esetén a jármővek alsó részeihez a hozzáférést biztosító szerelıakna vagy emelıberendezés, illetıleg gépi alsómosó berendezés, c) gépi mosás esetében a mosóberendezéshez szükséges segédberendezések (pl nyomásfokozó) 13 Gázüzemő gépjármővek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítása Az 1 számú melléklet 15 pontjában meghatározott tevékenység végzésének - a vonatkozó 1-11 pontokban meghatározottakon túli - külön feltétele: a) Általános feltételek: aa) a helyiség a C tőzveszélyességi osztályra vonatkozó tőzvédelmi követelményeknek feleljen meg; ab) a helyiség légterébe került gázüzemanyag jelzését (gázérzékelı) és eltávolítását (szellıztetı berendezés) biztosító berendezéseket kell felszerelni, amelyek feleljenek meg a következı mőszaki követelményeknek; ac) a gázérzékelı a javításra kerülı jármőben használt gázüzemanyag - az alsó éghetıségi koncentrációjának 20%-án hallható és látható módon adjon jelzést, és egyidejőleg indítsa a szellıztetı berendezést, - az alsó éghetıségi koncentrációjának 40%-án válassza le a helyiség villamos hálózatát, a robbanásbiztos villamos berendezések kivételével; ad) 500 m 3 légtérfogat felett, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb helyen, a bejárati kapuhoz közel végzik, a helyiségbe nem kell szellıztetı berendezést felszerelni, és a villamos berendezések kézi kapcsolással választhatók le a hálózatról Ilyen esetben a mérésügyi és mőszaki biztonsági hatóság egyéb feltételeket is meghatározhat; ae) a szellıztetı berendezés biztosítsa a helyiség legalább óránként ötszörös légcseréjét; af) a helyiségben nyílt égésterő tüzelıberendezés nem alkalmazható; ag) szabadba nyíló kapuja legyen; ah) rendelkeznie kell a jármő gáztartálya ürítésére szolgáló berendezéssel; ai) a helyiséget - az egyébként elıírton túl - el kell látni helyiségenként további egy-egy db 12 kg-os töltısúlyú porral oltó tőzoltókészülékkel b) Cseppfolyós gázüzemő gépjármővek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítását végzı mőhelyre vonatkozó további követelmények: ba) a padozattól mért 0,15 méter magasságban szerelıállásonként legalább egy-egy db egymástól függetlenül mőködı gázérzékelıt kell felszerelni A szellıztetés elszívással mőködjön, az alsó légteret megfelelıen átöblítse; bb) a szerelıakna padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függetlenül mőködı gázérzékelıt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellıztetı berendezést kell alkalmazni; 11

12 bc) a szerelıakna vészszellıztetı berendezése legalább óránként ötszörös légcserét biztosító elszívásos rendszerő legyen, elszívó nyílásai víztıl védetten az aknapadozat szintjében kerüljenek elhelyezésre; bd) a helyiség padlószintje nem lehet a terepszintnél mélyebben; be) a szerelıállástól mért 5 m távolságon belül nem lehet olyan mélyedés, üreg vagy a helyiség szintjénél mélyebb más helyiség bejárata, amelyben a gázüzemanyag összegyőlhet c) Sőrített földgáz üzemő gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végzı mőhelyre vonatkozó további követelmények: ca) a mennyezet szintjéhez közel, szerelıállásonként legalább egy-egy db egymástól függetlenül mőködı gázérzékelıt kell felszerelni; cb) a szellıztetés befúvással mőködjön és a felsı légteret megfelelıen átöblítse d) Egyéb gázüzemő gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végzı mőhelyre vonatkozó további követelményeket a b) és c) pontok elıírásainak alkalmazásával a mérésügyi és mőszaki biztonsági hatóság határozza meg 14 Gázüzemő gépjármővek gázbiztonsági szemléje Az 1 számú melléklet 17 pontjában meghatározott tevékenység végzésének feltétele a 13 pontban meghatározott feltételeknek megfelelı helyiség Megjegyzés: A tanúsítási kötelezettségnek ki kell terjednie a gázbiztonsági szemle során vizsgált valamennyi tény megállapítására, annak a 4 számú mellékletben meghatározottak szerint kell eleget tenni 15 A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata A tevékenység végzésének feltétele: a) hidegpadlós, a jármőhöz hozzáférhetıséget biztosító helyiség, b) a jármővek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelıakna vagy emelıberendezés, c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérıszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgıs próbapad, d) a készüléktípus beszabályozásához, ellenırzéséhez szükséges - érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkezı - mőszerek, e) a készülék gyártója, illetve a készülékgyártó hazai képviselete által - az egyes készüléktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérıkészülékek, f) a készüléktípus felszerelését, jármőhöz történı illesztés végrehajtását, a készülék javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó - a készülék gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselete által biztosított - mőszaki elıírások, g) a visszaélésszerő beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb) A c)-f) pontban elıírt eszközök körét - az egyes készüléktípusokhoz tartozóan - a készülék gyártójának, illetve a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján a közlekedési hatóság határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenı Hivatalos Értesítıben és a közlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni Az 1 számú melléklet 18 pont a) és d) alpontjában meghatározott - menetíró beszerelés, üzembe helyezés, digitális tachográf esetében aktiválás, illesztés a gépjármőhöz, a digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése - tevékenység esetében a tevékenység végzésének feltétele - a kártyakibocsátó hatósággal közvetlen, kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolat biztosítása, - a digitális tachográf adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges - a tachográf gyártója által meghatározott funkciók ellátását biztosító - eszközök, - a tevékenységet végzı személy részére - a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló rendelet alapján - kiadott, érvényes mőhelykártya, - a mőhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrény, továbbá - a digitális tachográfról letöltött adatok - illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történı - tárolását biztosító elektronikus eszközök A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati jegyzıkönyv, Illesztési jegyzıkönyv kiállítására és az elıírásoknak megfelelıen a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki Az 1 számú melléklet 18 pont cb) alpontjában meghatározott - a készülék belsı plombáinak felnyitásával járó menetíró készülék javítási - tevékenység végzésének további feltétele: - a készülékgyártótól vagy annak hazai képviseletétıl a javító tevékenység végzésére vonatkozóan megszerzett feljogosítás, - az MSZ EN 9001:2009 szabvány szerinti minıségirányítási rendszer alkalmazása, - a készüléktípus javítására felkészítı - a készülékgyártó vagy annak hazai képviselete által szervezett - tanfolyam elvégzése 12

13 A javításra feljogosított szervezetekben a készülék javítását nyomon követhetıen dokumentálni kell Az Illesztési jegyzıkönyvben a készülék plombáinak azonosító számát, majd a javítás során elhelyezett (cserélt) javítóplombák azonosító számait fel kell jegyezni A kiszerelt állapotú menetíró készülék 2 éves (digitális), illetve a 6 éves (analóg) felülvizsgálatáról a 10 számú melléklet szerinti felülvizsgálati tanúsítványt kell kiállítani A felülvizsgálati tanúsítvány a mőhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók mőhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthetı, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetıségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható Ha a felülvizsgálat helye és idıpontja nem azonos az illesztés helyével és idıpontjával, a felülvizsgálati tanúsítvány O, P és Q mezıit nem kell kitölteni 4 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez Mérete: mm SORSZÁM: A tanúsítás mintája gázbiztonsági szemlérıl TANÚSÍTÁS gázüzemő gépjármővön elvégzett gázbiztonsági szemlérıl Rendszám: Gyártmány, típus: Forgalomba helyezés (átalakítás) eng sz: 1 A gyártómő által készített, számú, -ig érvényes próbával (bar) próbanyomásra ellenırzött gáztartályt, és típusú azonosító jelő elpárologtatót/nyomáscsökkentıt a () KF jelő szakmőhely a fenti gépkocsiba -én szerelte be A gáztartály ÁEEF eng száma: az üzemanyag-ellátó berendezés ÁEEF eng száma: 2 A gépkocsi gáz-üzemanyag-ellátó berendezésén az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelet szerinti gázbiztonsági szemlét -én elvégeztem A szemle alapján a szakmőhely nevében tanúsítom, hogy a gépjármőbe szerelt gáz-üzemanyag-ellátó berendezés az 1 pontban foglalt azonosítási adatoknak megfelel A gáz-üzemanyag-ellátó berendezés gépjármőbe szerelése megfelel a 6/1990 (IV 12) KöHÉM rendeletnek és a beszerelési utasításnak (átalakítási dokumentációnak) A berendezés sérüléstıl, a csatlakozási pontok gázszivárgástól mentesek Kelt Munkaszám: P H szerelı a szakmőhely nevében 5 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez A jármőfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályzata 1 A táblázatban meghatározott munkafolyamatot alkalmazó jármőfenntartó tevékenység tanúsításához ellenırzı méréseket, vizsgálatokat kell végezni A munkafolyamatok keretében elvégzendı vizsgálatokat és mérése- 13

14 ket, valamint a vizsgálatokhoz és mérésekhez szükséges berendezéseket (eszközöket) a táblázat tartalmazza A táblázatban meghatározott eszközök helyettesíthetık más mérési módszert alkalmazó, azonban legalább egyenértékő mérési eredményt adó berendezésekkel 2 A berendezések (mőszerek) méréstechnikai követelményeit a 7 számú melléklet tartalmazza A berendezés (mőszer) pontosságának azonosításánál elsısorban a gyártó által megadott pontosságot kell alapul venni 3 A méréseket, vizsgálatokat a berendezések (mőszerek) alkalmazási (gyári kezelési) utasításainak betartásával kell végezni Munkafolyamat Mérések, vizsgálatok és közlendı adatok A vizsgálat módja, eszköze fékberendezés ellenırzés, javítás kerékfékerı a pedálerı függvényében (légféknél kivezérelt nyomás függvényében), oldalak görgıs fékerımérı próbapad közötti fékerı eltérés, fékerı ingadozás vagy lassulás lassulásmérı, regisztráló szerkezettel gumiabroncs nyomása a méréskor gumiabroncsnyomás- futómő ellenırzés, javítás, kerékösszetartás kerékdılés csapterpesztés csapszeg-utánfutás kanyarodási szögeltérés nyomkövetés, tengelyhelyzet mérı futómő-ellenırzı készülék gyorsvizsgálat oldalkúszás elmozdulólapos futómő ellenırzı gumiabroncs nyomása a méréskor gumiabroncsnyomásmérı lengéscsillapító ellenırzés, javítás diagram vagy mért érték kiszerelés, illetve kiszerelés nélküli lengéscsillapító gumiabroncs nyomása a méréskor próbapad gumiabroncsnyomásmérı kerékkiegyensúlyozás maradó kiegyensúlyozatlanság síkonként leszerelt kerekeket kiegyensúlyozó készülék felszerelt kerekeket kiegyensúlyozó készülék fényszóró beállítás, javítás légfékszerelvény ellenırzés, javítás fékfolyadék állapot ellenırzés kipufogógáz szennyezıanyag-tartalmának ellenırzése dízel füstölés ellenırzés zajkibocsátás ellenırzése tompított fény 10 m-re vetített sötét-világos határának a fényszórótengely magasságához viszonyítva mm-ben, vízszintes irányeltérés gumiabroncs nyomása a méréskor nyomás és idımérések a funkciónak megfelelıen víztartalom 6/1990 (IV 12) KöHÉM rendelet követelményei ellenırzéséhez szükséges mérési eredmények 6/1990 (IV 12) KöHÉM rendelet követelményei ellenırzéséhez szükséges mérési eredmények 6/1990 (IV 12) KöHÉM rendelet követelményei ellenırzéséhez szükséges mérési eredmények fényszóró beállító készülék, vagy az MSZ :1981 szabvány elıírásának megfelelı mérési elrendezés gumiabroncsnyomásmérı légfékszerelvényeket vizsgáló próbapad vagy mőszerkészlet víztartalom ellenırzı készülék gázelemzı készülék, fordulatszámmérı, motorolaj hımérsékletmérı füstölésmérı készülék fordulatszámmérı motorolaj hımérséklet mérı zajszintmérı mőszer fordulatszámmérı elektronikusan irányított az öndiagnosztikai állapotfelügyeletben tárolt hibakód kiolvasó vagy 14

15 rendszerek ellenırzése hibakód kiolvasás rendszerteszter (ABS, ESP, motormenedzsment, légzsák stb) gyújtásellenırzés, javítás zárásszög zárásszögmérı alapelıgyújtás elıgyújtásszög-mérı röpsúlyos szabályzó, a szabályozás kezdetéhez tartozó fordulatszám, a szabályozás végéhez tartozó szögérték és fordulatszám vákuumszabályozó, a szabályozás kezdeti és vákuummérı mőszer végpontjához tartozó szög- és vákuumérték primer és szekunder gyújtáskép gyújtásvizsgáló dízel elıbefecskendezési szöghelyzet beállítása, fordulatszámmérés dízel befecskendezı szivattyú javítás, ellenırzés dízel befecskendezı fúvóka javítás, ellenırzés dízel táprendszer javítás, ellenırzés karburátor javítás, beállítás elıbefecskendezési szöghelyzet fıtengely - ban alapjárati fordulatszám leszabályozási fordulatszám adagoláskezdet mm-ben, szállítás kezdet szöghelyzetei hengerenként a szállítás mm 3 /löket legnagyobb üzemi töltés, mm 3 /löket az üzemi fordszám két távolesı pontján Indítótöltés mm 3 /löket üresjárati szabályozás kezdeti és befejezı fordszáma üresjárati töltésegyenlıség mm 3 /löket végszabályozás kezdeti és a leszabályozott nulltöltéshez tartozó fordszám elıbefecskendezés-szabályozó mőködési tartománya porlasztási nyitónyomás porlasztás minıségének és kúpszögének megfelelısége, befecskendezı fúvókaszelep tömítettségének megfelelısége tápszivattyú maximális nyomása nyomáshatároló szelep beállítási értéke tápszivattyú szívóképességének megfelelısége benzin és levegıfúvókák mérete vagy átfolyás üzemanyagszint mm-ben, vagy az úszó geometriai helyzete mm-ben kipufogógáz szenynyezıanyag tartalma tápszivattyú szívóképessége, szállítóképessége oszcilloszkóp elıbefecskendezési szöghelyzetmérı mőszer vagy kapilláriscsı dízel fordulatszámmérı indikátoróra dízel befecskendezı szivattyú ellenırzı próbapad dízel befecskendezı fúvóka vizsgáló készülék dízel befecskendezı próbapad vagy nyomásmérı és mőködtetı berendezés fúvóka kaliber, vagy átfolyás-mérı célszerszám gázelemzı, fordulatszámmérı benzinellátó rendszer javítás, vizsgálat vákuummérı nyomásmérı kompressziómérés kompresszió végnyomás hőtıfolyadék hıfok visszacsapó szeleppel ellátott kompressziómérı, hımérı, hıfokjelzı hengertömítettség-mérés fogyasztásmérés motorteljesítmény és fogyasztásmérés vizsgálónyomás veszteséggel csökkentett nyomás %-os csökkenés üzemállapothoz kötött minısítı eredmények, illetve ha jogszabály vagy szabvány rögzít egyes üzemállapotokat, akkor annak megfelelı minısítı eredmények gumiabroncs nyomása a méréskor teljesítmény nyomaték fajlagos fogyasztás hengertömítettség vizsgáló berendezés fogyasztásmérı készülék, vagy próbapad, referencia feltételeket mérı készülékek gumiabroncsnyomásmérı motorfékpad vagy gépjármő teljesítmény és fogyasztásmérı próbapad feszültségszabályozó el- egyenáramú generátornál bekapcsolási feszült- feszültségmérı 15

16 lenırzés, beállítás generátor ellenırzés akkumulátor vizsgálata akkumulátor savsőrőségmérés szélvédı és ablakok fényszőrı fóliázása motor hőtıfolyadékának fagyáspontja csavarmeghúzás elıírt nyomatékkal szelephézag ellenırzés, beállítás alváz és karosszéria javítás gázüzemanyag-ellátó berendezés javítás, gázbiztonsági szemle menetíró illesztése, vizsgálata sebességkorlátozó vizsgálata ség terheletlen szabályozott feszültség visszáram váltakozó áramú generátornál terheletlen szabályozott feszültség névleges áram és feszültség vagy teljesítmény névleges fordulatszámon terhelt kapocsfeszültségek alkalmazott terhelı-ellenállás cellánként a savsőrőség megvilágítás csökkenés százaléka fagyáspont meghúzási nyomaték szelephézagok hidegen vagy melegen, a gyári elıírástól függıen eredeti méreteknek megfelelıség gázüzemanyag szivárgás a Tanács 3821/85/EGK rendelete, valamint az AETR Megállapodás szerinti követelmények ellenırzéséhez szükséges mérési eredmények gumiabroncs nyomása a méréskor a sebességkorlátozó helyes mőködésének vizsgálata, a beállított sebesség értéke (v set ) a jármő jellemzı együtthatója (útimpulzusszám, w) a gumiabroncs tényleges kerülete (1) gumiabroncs nyomása a méréskor árammérı feszültségmérı feszültségmérı, árammérı terhelı-ellenállás fordulatszámmérı cellavizsgáló vagy terhelı-ellenállás és voltmérı savsőrőségmérı vagy refraktométer környezeti megvilágításmérı refraktométer nyomatékkulcs hézagmérı készlet célkészülék gyári mérettáblázat, rajzok, sablonok kézi szivárgás ellenırzı készülék menetíró vizsgálatára és beállítására alkalmas (a készülékgyártó által meghatározott) mőszer(ek) és vizsgáló berendezések, gumiabroncsnyomásmérı, 20 m hosszú kalibrált mérıszalag a sebességkorlátozó vizsgálatához szükséges (a készülékgyártó által meghatározott) mérımőszerek, gumiabroncsnyomásmérı, 20 m hosszú kalibrált mérıszalag 6 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez A jármőfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjármővizsgáló berendezések (mőszerek) méréstechnikai követelményei Berendezés görgıs fékerımérı Az alkalmazott mérıeszköz Eszközzel mérendı érték, mőszaki jellemzı legnagyobb megengedett hibája szgk tgk szgk tgk fékerı 0-5 kn 0-30 kn ±2% ±2% 16

17 pedál és kézierı N N ±2% ±2% fékezınyomás 0-10 bar ±2,5% lassulásmérı lassulás 0,5-9,81 m/s 2 ±0,1 m/s 2 idı 0-6 sec ±0,1 s pedálerı N ±20 N fékezınyomás 0-10 bar ±4% futómő ellenırzı kerékösszetartás mm-ben -6 mm-0±12 mm ±0,25 mm kerékösszetartás fokban ±2,5 kerékdılés ±5 csapterpesztés ±7,5 utánfutás ±7,5 kanyarodási szögeltérés ±15 hátsó futómő nyomkövetés balra 10 cm-0-jobbra 10 cm ±0,25 mm hátsó futómő ferdesége balra 2-0-jobbra 2 ±5 elmozdulólapos oldalkúszás ±10 m/km ±0,2 m/km futómő ellenırzı lengéscsillapító vizsgáló erıingadozás érzékelı berendezés: maradó talperı a statikus terhelés ±3% (100%-ra vonatkozóan) százalékában amplitúdó érzékelı berendezés: gerjesztett lengési amplitúdó mm ±3% kerékkiegyensúlyo - zatlanság-mérı leszerelt kerekekhez légfék rendszereket és szerelvényeket vizsgáló berendezés fékfolyadék forráspont ellenırzı szervokormány ellenırzı kiegyensúlyozatlanság tömege kerékkiegyensúlyo - zatlanság-mérı felszerelt kerekekhez fényszóró beállító kiegyensúlyozatlanság tömege gr gr ±3 gr ±30 gr gr gr ±7 gr ±70 gr tompított fény lefelé 0-40 cm ±30 mm vetítés 10 m távolságra vonatkoztatva tompított fény - ±1 vízszintes irányeltérés tompított fény vízszintes szakaszának eltérése a vízszintestıl ±3 nyomásmérés 0-4 bar ±0,08 bar 0-10 bar ±0,16 bar 0-16 bar ±0,25 bar nyomáskapcsolók 0,5-10 bar ±0,2 bar forrási hımérséklet C ±2% kézinyomaték 0-60 Nm ±2 Nm rendszernyomás bar ±5 bar 0-10 bar ±0,4 bar kormányerı és erımérés N ±2% 17

18 holtjáték mérı gumiabroncs töltı és ellenırzı kipufogógáz elemzı szögmérés 0-50 ±1 nyomásmérés 0-4 bar ±0,08 bar CO mérés CH mérés CO2 mérés 4-10 bar ±0,16 bar 10- bar ±0,25 bar OIML R99 elıírásai OIML R99 elı- szerint írásai szerint dízelfüstölés-mérı abszolút fényelnyelési együttható 0-5 k ±0,05 k reakció idı teljes áramú mérırendszer t90<200 ms mintavételes mérırendszer A üzemmód t90<50 ms B üzemmód t90=1±0,1 s zajszintmérı hangnyomásszint dba ±1,5 dba fordulatszámmérı fordulatszám /min ±3% benzinmotorhoz elıgyújtásszögmérı gyújtásszög 0-60 ±2 zárásszögmérı zárásszög 0-100% ±5% 0-90 dízel elıbefecskendezésszög- és fordulatszámmérı elıbefecskendezési szög 0-40 ±2 dízel befecskendezı próbapad dízel befecskendezı fúvóka vizsgáló sőrítési csúcsnyomásmérı fordulatszám /min ±3% hengerenkénti mm 3 /löket ±2,5% szállítás fordulatszám /min ±3% porlasztó nyitónyomás bar ±5 bar hengertömítettségmérı hordozható tüzelıanyagfogyas z- tás-mérı gépjármővek tüzelıanyagfogyasztását és teljesítményét mérı görgıs próbapad benzinmotor 4-16 bar ±0,8 bar dízelmotor bar ±2,25 bar vizsgálónyomás és vesztesége 0-4 bar ±0,16 bar átfolyás cm 3 átfolyási sebesség vonóerı szgk 0-40 l/h szgk tgk tgk 0-80 l/h 0-3 kn 0-10 kn ±2% ±2% sebesség szgk km/ó ±2% tgk km/ó átfolyás cm 3 ±2% nyomatékkulcs nyomaték Nm Nm Nm ±4% megvilágításmérı megvilágítás erıssége lx ±10% kézi gázszivárgás jelzési határ alsó éghetıségi 5%-a ±20% 18

19 ellenırzı készülék menetírót ellenırzı mőszer sebességkorlátozót ellenırzı mőszer koncentráció legfeljebb a Tanács 3821/85/EGK rendelete, valamint az AETR Megállapodás szerinti pontossági követelmények ellenırzéséhez szükséges mérendı érték a menetíró jármőhöz illesztésének ellenırzéséhez szükséges mérendı értékek, a beállított sebesség értéke (v = km/óra) set EAL-R2 mérésügyi kiadvány szerint EAL-R2 mérésügyi kiadvány szerint 7 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez A jármőfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelmények ellenırzésére használt berendezések (mőszerek) és a kalibrálás idıszakossága Berendezés Kalibrálás idıszakossága (hó) görgıs fékerımérı 6 lassulásmérı 12 futómő ellenırzı 6 elmozdulólapos futómő ellenırzı 6 lengéscsillapítás vizsgáló 6 kerékkiegyensúlyozatlanság-mérı leszerelt kerekekhez 6 kerékkiegyensúlyozatlanság-mérı felszerelt kerekekhez 6 légfék rendszereket és szerelvényeket vizsgáló berendezés 12 gumiabroncstöltı és ellenırzı 12 kipufogógáz elemzı 6 dízel füstölésmérı 6 fordulatszámmérı benzin, illetve dízel motorokhoz 12 fényszóró beállító 6 menetíró vizsgáló mőszer 12 sebességkorlátozó vizsgáló mőszer 12 A vonatkozó törvény által kijelölt berendezések kötelezı hitelesítésénél, ha a hitelesítési és a karbantartási idıpont egybeesik vagy közel esik egymáshoz, akkor a hitelesítés elvégzése mellett a kalibrálási mőveletet elhagyható 8 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez 9 számú melléklet az 1/1990 (IX 29) KHVM rendelethez A menetíró illesztési jegyzıkönyv mintája MAGYARORSZÁG/HUNGARY - ILLESZTÉSI JEGYZİKÖNY B TULAJDONOS VAGY ÜZEMBEN TARTÓ NEVE, CÍME A JEGYZİKÖNYV SOR- SZÁMA A C VIZSGÁLATOT VÉGZİ SZERVEZET NEVE, CÍME 19

20 D JÁRMŐ GYÁRTMÁNY TÍPUS E FORG RENDSZÁM F ALVÁZSZÁM G MENETÍRÓ GYÁRT- MÁNY TÍPUS GYÁRI SZÁM H HATÓSÁGI JEL I MUNKALAP SZÁ- MA J MENETÍRÓ VIZSGÁLAT HELYE IDEJE (ÉV, HÓ, NAP) K ÚTSZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA L MÉRÉSHA- TÁR M GUMIABRONCS MÉRET: N GUMINYO- MÁS Régi (km) Új (km) km/óra BAR O MŐSZERÁLLANDÓ P GÖRDÜLİ KERÜLET R ÚTIMPULZUSSZÁM /JÁRMŐÁLLANDÓ/ K= (Ford/km; lmp/km) l= (mm) W= (Ford/km; lmp/km) Figyelem! Az vizsgálat érvényessége az illesztéstıl számított 2 év S A MENETÍRÓ AZ ELİÍRÁSOKNAK MEG- FELEL A menetíró készülék javítása, más mérető gumiabroncs felszerelése IGEN NEM vagy plombasérülés esetén az érvényesség megszőnik T A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE, PLOMBAJEL U SEBESSÉGHATÁROLÓ BERENDEZÉS V BEÁLLÍTOTT SEBESSÉGHATÁR ÉRTÉKE GYÁRTMÁNY TÍPUS V-set = km/óra W ADAPTER GYÁRTMÁNY: GYÁRTÁSI ÉV: AZONOSÍTÓI: BEÉPÍTÉS HELYE A JÁRMŐVÖN: BEÉPÍTÉSI IDİPONTJA: ÖSSZEKÖTİ KÁBEL SZÍ- NE: MOZGÁSSÉRÜLT SOROZATSZÁMA: Z HATÓSÁGI ELLENİRZÉS (ek) (Megjegyzés: a kontroll bélyegzı száma megegyezik a hatósági plombaszámmal) 1 HELYE: 2 HELYE: 3 HELYE: IDEJE: IDEJE: IDEJE: AETR KONTROLL BÉLYEGZİ, ALÁÍRÁS: AETR KONTROLL BÉLYEGZİ, ALÁÍRÁS: AETR KONTROLL BÉLYEGZİ, ALÁÍRÁS: Az elvégzett vizsgálatok 1 Gumiabroncsméret ellenırzése Vizsgálati diagram készítése és ellenırzése 21 2 Guminyomás ellenırzése, beállítása (gyártói Vizsgálati diagram csatolása a megırzendı dokumentumokhoz elıírás szerint) 22 3 Illesztı hajtómő és szöghajtás ellenırzése 4 Impulzus jeladó és kábel funkció és plombálásának ellenırzése A negyedik tő által rögzített adatok helyességének vizsgálata (csak tájékoztató jellegő) Sebességkorlátozó szemrevételezéses ellenırzés 5 Elektromos csatlakozók, plombálásuk ellenırzése Sebességkorlátozó elektromos bekötésének és 25 plombálásának ellenırzése 6 Elektromos vezetékek, áramkorlátozó berende- A korlátozott sebességérték ellenırzése, beállítá- 20

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM MHK adatbázis 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirıl A közúti közlekedésrıl

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása I: Alapfeltételek: 1. Az üzemeltetı által jóváhagyott ciklusrend alapján történik o A 2006 évre érvényes Ciklusrend a mellékletben

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS A bejelentés megtétele 45/A. (1) A bejelentésre az e rendeletben

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

jegyzıkönyvet aláírja és átveszi, akkor nem kell pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni. A pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhetı. (6)

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl

ELİTERJESZTÉS. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTER SZÁM: 4033-8/2011-JOGI Tervezet ELİTERJESZTÉS a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl szóló NEFMI rendeletrıl

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények. I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények. I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja A vadászpuskamőves mester a gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerı, vadász-,

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról*

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 1. (1)A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérıl és jegyzékeinek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek Tartalomjegyzék 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4 egyes festékek, lakkok és jármővek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betővel

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására, pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

./2009. ( ) Korm. rendelet

./2009. ( ) Korm. rendelet ./2009. ( ) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenırzésérıl A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. (2)

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről szóló

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben