1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I."

Átírás

1 1991. évi XLV. törvény a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betővel a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) szövege.] Az Országgyőlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási, mind a kereskedelmi - kultúra színvonalának emelése, továbbá a fejlett iparú országokkal kiépülı gazdasági kapcsolatok bıvítésének, s ennek érdekében termékeink versenyképességének a minıségbiztosítás mérésügyi eszközei által is megalapozott elısegítése céljából az alábbi törvényt alkotja: A Kormány a mérésügyrıl szóló évi XLV. törvény 15. -ban foglalt felhatalmazás alapján a törvény végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A törvény hatálya Tv. 1. E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén a mérésügyi szervezet tevékenységére, a mértékegységek használatára és a joghatással járó mérésekre terjed ki. Mérésügy Tv. 2. (1) A mérésügy a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása céljából a jog eszközeivel kell szabályozni, és amelynek ellátásáról az állam gondoskodik. (2)-(3) EBH A közigazgatási szervet az ügyfél együttmőködési kötelezettségének nem teljesítése esetén is döntési kötelezettség terheli, ennek elmulasztása esetén az eljárás lefolytatására kell kötelezni [1991. évi XLV. tv. 2. (3) bek., 8. (1) bek., Áe. 4., 15. ] Vhr. 1. (1)-(2) (3) A mérésügyi szerv irányítására kijelölt miniszter bejelenti a mérésügyi szervet az Európai Bizottsághoz e rendelet 2. számú mellékletének I. és II. fejezetében felsorolt mérıeszközökre vonatkozó megfelelıségértékelési modulokkal kapcsolatos tevékenységekre. Tv. 3. Vhr. 2. A mérésügyi szerv feladata Tv. 4. (1) A mérések pontossága és egységessége érdekében a mérésügyi szerv a következı feladatokat látja el: a) gondoskodik a törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás elıkészítésérıl, az országos etalonokról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai továbbszármaztatásáról, valamint az e feladatok ellátásához szükséges mérésügyi kutatásról és fejlesztésrıl; b) hitelesítési elıírásokat bocsát ki, részt vesz a mérésügyi szabványok és mőszaki irányelvek kidolgozásában, ellátja a mérésügyi engedélyezési feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a használati mérıeszközök hitelesítését, részt vesz a kalibráló laboratóriumok akkreditálásában, gondoskodik a kötelezı

2 hitelesítés alá tartozó mérıeszközök közösségi típusvizsgálatáról, hitelesítésérıl és felügyeletérıl, továbbá gondoskodik e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok megtartásának ellenırzésérıl; c) képviseli a Magyar Köztársaságot a mérésügyi nemzetközi szervezetekben és az Európai Unió mérésügyi szervezeteiben, együttmőködik más államok mérésügyi szervezeteivel, gondoskodik a mérésügyi nemzetközi szerzıdésekbıl, valamint az Európai Unió mérésügyi szerzıdéseibıl adódó feladatok végrehajtásáról. (2) II. fejezet Mértékegységek Tv. 5. (1) Minden olyan mennyiség értékének kifejezésére, melyre jogszabály törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni. Az egyes fontosabb törvényes mértékegységeket e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza meg. (2) Törvényes mértékegységek: a) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) mértékegységei, b) az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott, az SI-n kívüli mértékegységek, c) az SI mértékegységeibıl és az SI-n kívüli törvényes mértékegységekbıl képzett mértékegységek, d) az a), b), c) pont alatti mértékegységeknek az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei. (3) A törvényes mértékegységeken kívül más mértékegységek is használhatók: a) a külkereskedelmi kapcsolatokban, b) nemzetközi megállapodások alapján, c) a tudományos kutatásban. Vhr. 3. (1) Az egyes fontosabb törvényes mértékegységeket e rendelet 1. számú melléklete határozza meg. (2) A törvényes mértékegységben megadott mérési eredmény vagy érték után a mennyiség nagysága más mértékegységben is kifejezhetı. (3) A törvényes mértékegységekre vonatkozó részletes elıírásokat szabványok tartalmazzák. III. fejezet Joghatással járó mérés és eszközei Tv. 6. (1) Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minıség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenırzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. (2) Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérıeszközzel vagy használati etalonnal ellenırzött mérıeszközzel kell végezni. (3) Hiteles az a mérıeszköz a) amelyet a mérésügyi szerv hitelesített, b) amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv elsı belföldi hitelesítésként elismerte. (4) A közösségi típusvizsgálaton, közösségi elsı hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérıeszköz e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alkalmazásában hitelesnek minısül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérıeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi idıszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is. Vhr. 4. (1) Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérıeszközt - közvetlenül vagy közvetett módon - országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni. (2) Az etalon olyan mérıeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyrıl a mértékegység értéke átszármaztatható a használati etalonokra. (3) A használati etalon és a vele egy tekintet alá esı hiteles anyagminta olyan mérıeszköz, amely alkalmas a mennyiség egységének és/vagy helyes értékeinek elıállítására és más mérıeszközökre való továbbszármaztatására.

3 (4) Mérésügyi szempontból mérıeszköznek a mérések elvégzésére alkalmas olyan technikai eszköz minısül, amelynek a mérési pontosságot és megbízhatóságot jellemzı tulajdonságai ismertek és ellenırizhetık. (5) A mérésügyi hatóság - a mérıeszköz tulajdonosával kötött megállapodás alapján - nem mérésügyi szerv tulajdonában lévı mérıeszközt is országos etalonná nyilváníthat. Vhr. 5. (1) Használati etalonnal kell rendszeresen ellenırizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt mérıeszközöknek a pontosságát, amelyeknek a hitelesítése nem kötelezı. (2) A használati etalonnak érvényes hitelesítéssel vagy kalibrálási bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A használati etalonnak pontosabbnak kell lennie a vele ellenırzött mérıeszköznél. (3) (4) IV. fejezet Kötelezı hitelesítéső mérıeszközök Hitelesíttetési kötelezettség, felmentés Tv. 7. (1) A hitelesíttetési kötelezettség az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben felsorolt kötelezı hitelesítéső használati mérıeszközökre (a továbbiakban: kötelezı hitelesítéső mérıeszköz) vonatkozik. (2) Kötelezı hitelesítéső mérıeszköz csak érvényes hitelesítéssel forgalmazható, használható vagy tartható használatra kész állapotban. (3) A kötelezı hitelesítéső mérıeszköz hitelesíttetésérıl a) a belföldi forgalombahozatal elıtt (elsı hitelesítés) a belföldi forgalombahozónak, b) javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végzınek, c) meghatározott idıközönként (idıszakos hitelesítés) a mérıeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia. (4) A helyhezkötött mérıeszköz elsı hitelesíttetése az üzembehelyezı szerv (személy) feladata. (5) Nem kötelezı a mérıeszközök hitelesíttetése, ha azok nem kerülnek belföldi forgalomba, valamint nem kötelezı a magánszemélyek által háztartási célra használt mérıeszközök idıszakos hitelesíttetése. (6) A mérésügyi szerv csak jogszabályban meghatározott esetekben adhat felmentést a hitelesíttetési kötelezettség alól. (7) A mérıeszközök sajátos használati körülményeire tekintettel a mérésügyi szerv - az általa meghatározott feltételek teljesülése esetén - feljogosíthat más szervet az idıszakos javítás utáni mérıeszközminısítésre. A feljogosítás alapján végzett mérıeszköz-minısítés annak hitelesítését helyettesíti. EBH Helyszíni ellenırzéskor használt mérıeszköz hitelessége, illetve ellenırzés lefolytatása (1991. évi XLV. tv. 7. ). BH A jogszabály alapján az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerülı közmővek esetleges hibái miatt az önkormányzatok, illetıleg az általuk szerzıdés útján (pl. koncessziós szerzıdéssel) az üzemeltetéssel megbízott gazdasági társaság felelıssége állapítható meg. A korábbi üzemeltetı és az új üzemeltetı között kötelmi jogviszony nem jön létre, ezért a korábban is meglévı hibák miatt a korábbi üzemeltetı szavatossági vagy kártérítési felelıssége nem állapítható meg [1991. évi XXXIII. tv. 36. (2) bek., évi XLV. tv. 7. (3) bek. c) pont, Ptk (1) bek.]. Vhr. 5/A. Kötelezı hitelesítéső mérıeszköz a hitelesítés érvényességének idıtartamán belüli, de legfeljebb 2 évesnél nem régebbi elsı hitelesítést tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal, illetve megfelelıségi nyilatkozattal vagy megfelelıségi tanúsítvánnyal hozható forgalomba. Vhr. 6. (1) Használatra kész a mérıeszköz, ha a külsı jegyek alapján megállapítható, hogy az minden külön elıkészület nélkül rendeltetésszerő mőködésre alkalmas. (2) A kötelezı hitelesítéső mérıeszközök felsorolását és a hitelesítés érvényességi idıtartamát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A hitelesítés érvényességi idıtartamát a mérésügyi hatóság a mérıeszköz használatának körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben elıírttól eltérıen is meghatározhatja. (3) Az elsı, az idıszakos és a javítás utáni hitelesítést a hitelesíttetınek az illetékes mérésügyi szervtıl (idıszakos hitelesítés esetén a hitelesítési idıtartam lejárta elıtt) írásban kell kérnie. A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a hitelesítést kérı szerv (személy) nevét és címét,

4 b) a hitelesítendı mérıeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát, c) helyszíni hitelesítés esetén a hitelesítés helyét. A kérelemre az illetékes mérésügyi szervnek 30 napon belül kell válaszolnia. (4) Az idıszakos hitelesítés elvégzését - gazdaságossági és szervezési szempontok alapján - a mérésügyi szerv is kezdeményezheti. Idıszakos helyszíni hitelesítés a helyi önkormányzati szervvel együttmőködve, közösen kijelölt és meghirdetett ideiglenes hitelesítı központban is végezhetı. (5) A mérésügyi hatóság felmentést adhat a mérıeszköz kötelezı hitelesítése alól, ha a) b) a hitelesítésbıl eltérı egyéb vizsgálat (pl. külföldön végzett kalibrálás) és annak tanúsítása garantálja a mérésügyi elıírások teljesülését. c) (6) A mérıeszköz-minısítésre a hitelesítési elıírás, a hitelesítési engedély, illetıleg a mérésügyi hatóság egyéb rendelkezései az irányadók. (7) A mérésügyi hatóság a mérıeszköz és a szerencsejáték eszköz hatósági vizsgálatában való közremőködésre olyan gazdálkodó szervezetet is feljogosíthat, amelyik megfelelı szakértelemmel bíró személyzettel rendelkezik. A mérıeszköz-minısítésre feljogosító határozat, a hitelesítésben való közremőködésre feljogosító határozat, valamint a hitelesítı laboratóriummá nyilvánító határozat (a továbbiakban együtt: feljogosító határozat) a kiállítása napjától számított 3 évig érvényes és a jogosult kérelmére meghosszabbítható. (8) A mérésügyi hatóság a feljogosító határozatban állapítja meg az engedélyes tevékenysége végzésének mérésügyi feltételeit, és a tevékenység felett hatósági felügyeletet, ellenırzést gyakorol. (9) A kötelezı hitelesítéső mérıeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és eljárási rendjét a mérésügyi hatóság fıigazgatója a hatóság köztisztviselıire, továbbá a mérıeszköz-minısítést végzıkre és a hitelesítésben közremőködıkre kötelezı érvényő hitelesítési elıírásban határozza meg. (10) A hitelesítés négyéves vagy azt meghaladó érvényességének idıtartama azon a napon jár le, amelyik nap az érvényességi idıtartam záró évének utolsó napja. (11) A hitelesítés négy évet el nem érı érvényességének idıtartama a hitelesítés napjától számított azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdınapnak megfelel. Vhr. 6/A. (1) A mérıeszköz elsı hitelesítését kérı ügyfél a beadványában megjelöli, hogy a mérıeszközt belföldi piacra vagy az Európai Unió piacára szánja. A mérésügyi hatóság a kérelemben írt nyilatkozattól függıen látja el a mérıeszközt a (2) bekezdésben megjelölt törvényes tanúsító jelek megfelelıjével. (2) A mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jelek: a) a nemzeti tanúsító és lezáró jelek, b) a mérıeszközökrıl és azok mérésügyi ellenırzésérıl szóló külön jogszabályban meghatározott jelölések, c) a mérıeszközökre vonatkozó egyedi elıírásokról szóló külön jogszabályban, valamint a nem automatikus mőködéső mérlegek méréstechnikai követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról szóló külön jogszabályban meghatározott jelölések. A nemzeti tanúsító és lezáró jelek a mérıeszköznek csak a belföldi forgalomba hozatalára, valamint használatára jogosítanak. (3) A 6. (7) bekezdésében meghatározott hitelesítést helyettesítı minısítést végzı tanúsító jelként huzalra főzött, nyomóbélyegzıvel lezárt fémzárat (plombát) vagy öntapadós matricát használ. (4) A mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jeleket, továbbá a 6. (7) bekezdésében meghatározott hitelesítést helyettesítı minısítést végzık tanúsító jeleit, azok leírását és alkalmazásának módját e rendelet 3. számú melléklete határozza meg. (5) Amennyiben a tanúsító jel az eszköz belsı szerkezetének illetéktelen beavatkozástól történı lezárására is szolgál, akkor a 6. (7) bekezdésében meghatározott minısítı, valamint a 6. (8) bekezdésében meghatározott közremőködı köteles az általa végzett hitelesítést elıkészítı munka befejeztével egy darab fémhuzalra két darab egymást követı fémzárat (plombát) felfőzni, melyek közül a külsı fémzárat a saját, a mérésügyi szervnek bejelentett nyomóbélyegzıjével lezárja. A belsı fémzárat a mérésügyi szerv köztisztviselıje a hitelesítéskor zárja le a törvényes tanúsító jellel. (6) Hitelesítési engedély, típusvizsgálat Tv. 8. (1) A kötelezı hitelesítéső mérıeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetık. A hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv típusvizsgálat alapján adja ki. (2) A mérıeszköz hitelesítési engedély nélkül akkor hitelesíthetı, ha

5 a) az adott mérıeszközre vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten megengedi, vagy b) a mérıeszköz a 6. (4) bekezdése alapján került hazai forgalomba. (3) A mérésügyi szerv a hitelesítési engedély iránti kérelmet a kérelemnek a mérésügyi szervhez történt beérkezésétıl számított 60 napon belül elbírálja. (4) A hitelesítési engedély megszerzésérıl a mérıeszköz belföldi forgalomba hozója, vagy ha ez nem állapítható meg egyértelmően, a mérıeszköz felhasználója tartozik gondoskodni. (5) A hitelesítési engedéllyel rendelkezı mérıeszköztípuson változtatást csak akkor lehet végrehajtani, ha a forgalombahozó elızetesen gondoskodott a hitelesítési engedély módosíttatásáról. EBH A közigazgatási szervet az ügyfél együttmőködési kötelezettségének nem teljesítése esetén is döntési kötelezettség terheli, ennek elmulasztása esetén az eljárás lefolytatására kell kötelezni [1991. évi XLV. tv. 2. (3) bek., 8. (1) bek., Áe. 4., 15. ] Vhr. 7. (1) A hitelesítési engedély érvényességének idıtartama a kiállításától számított legfeljebb 10 év. (2) A hitelesítési engedély a mérıeszköz-típusra vonatkozó idıbeli és/vagy mennyiségi korlátozásokkal is kiadható. (3) (4) A hitelesítési engedélyben meghatározott feliratoknak a mérıeszközön való feltüntetésérıl az elsı belföldi forgalombahozó köteles gondoskodni. Tv. 9. (1) A mérıeszköz típusvizsgálat célja annak elbírálása, hogy a mérıeszköztípus megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi elıírásoknak. (2) (3) Kötelezı hitelesítéső mérıeszközök esetében a mérésügyi szerv felmentést adhat a típusvizsgálati kötelezettség alól. (4) A hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv visszavonhatja, ha a mérıeszköztípus az engedélyezési okiratban foglaltaktól eltér, illetıleg a további hitelesítést vagy mérıeszközhasználatot újabb feltételekhez kötheti. Vhr. 8. (1) Kötelezı hitelesítéső mérıeszközök esetében a típusvizsgálat célja a hitelesíthetıség elbírálása. A vizsgálat során el kell bírálni, hogy a mérıeszköz-típus megfelel-e a gyártó által megadott specifikációnak, a szabványoknak, valamint az adott mérıeszköz-típussal szemben támasztott mérésügyi követelményeknek. (2) A típusvizsgálat kiterjed a mérıeszköz mőködés és használat szempontjából fontos méréstechnikai tulajdonságainak vizsgálatára. (3) A kötelezı hitelesítéső mérıeszköz típusvizsgálata akkor mellızhetı, ha a következı körülmények valamelyike fennáll: a) azonos típusú, már engedélyezett mérıeszközcsalád más névleges értékő vagy mérési tartományú típusváltozatának hitelesítési engedélyérıl kell dönteni, b) a külföldön végzett nemzeti típusvizsgálat hazai érvényét a mérésügyi hatóság elismeri, c) a típusba tartozó mérıeszközök csekély mennyisége a típusvizsgálat elvégzését nem indokolja, d) a mérıeszköz-típus mérési pontosságáról és tartósságáról egyéb megbízható ismeret áll rendelkezésre. (4) A (3) bekezdésben meghatározott körülmények bármelyikének fennállása esetén a mérésügyi hatóság felmentést ad a típusvizsgálati kötelezettség alól. (5) A típusvizsgálat tárgyát képezı mérıeszközöket a forgalombahozó bocsátja a mérésügyi hatóság rendelkezésére. (6) A hitelesítési engedély kiadása a gyártónak a mérıeszközre vonatkozó minıségtanúsítási kötelezettségét nem érinti. (7) Ha a hitelesítési engedéllyel rendelkezı mérıeszköz-típus metrológiai jellemzıit módosítják, akkor a belföldi forgalombahozónak, a tulajdonosnak, illetıleg az üzemeltetınek kiegészítı típusvizsgálat elvégzését kell kérnie. (8) Ha a mérıeszköz-típus az engedélyezési okiratban foglaltaktól eltér vagy a hitelesítés során tömegesen nem teljesíti a mérésügyi követelményeket, akkor a mérésügyi hatóság a hitelesítési engedélyt hatályon kívül helyezheti, vagy a további hitelesítést, illetıleg a mérıeszköz-használatot újabb feltételekhez kötheti. Hitelesítési eljárás Tv. 10. (1) A mérıeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérıeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi elıírásoknak. (2) A kötelezı hitelesítéső mérıeszközök hitelesítése a hitelesítési elıírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.

6 (3) A hitelesítés tényét a mérıeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A mérésügyi szerv által használt törvényes tanúsító jeleket és alkalmazásuk módját az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza. (4) A kötelezı hitelesítéső mérıeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és eljárási rendjét a mérésügyi szerv hitelesítési elıírásban határozza meg. Vhr. 9. (1) A mérıeszköz hitelesítésének ki kell terjednie az engedélyezett mérıeszköz-típussal való azonosságnak, a mérıeszköz mőszaki jellemzıi megfelelıségének, valamint a mérıeszköz helyes mőködésének a vizsgálatára. A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérıeszköz idıszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívhatja az ügyfelet a mérıeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására. (2) Csak olyan mérıeszköz hitelesíthetı, amely a mennyiség értékét törvényes mértékegységben méri. A szerencsejáték céljára szolgáló eszközök tekintetében a hitelesítési elıírásban elıírtak az irányadóak. (3) A hitelesítés lehet darabonkénti és mintavételes eljáráson alapuló. A mintavételes eljáráson alapuló idıszakos hitelesítés csak érvényes hitelesítéssel rendelkezı mérıeszközön végezhetı. (4) A hitelesítésnél a mérıeszköz szerves tartozékának kell tekinteni mindazokat a kiegészítı berendezéseket, amelyek a mérıeszköz pontosságát vagy helyes mőködését befolyásolják. (5) A hitelesítési hibahatárok értékét a mérıeszközre vonatkozó hitelesítési elıírásban vagy a hitelesítési engedélyben kell rögzíteni. A mérıeszközre elıírt hitelesítési hibahatárok az elsı és az idıszakos hitelesítésnél különbözı nagyságúak lehetnek. (6) A mérıeszközt hitelesítést tanúsító jellel csak a mérésügyi szerv hitelesítésre feljogosított köztisztviselıje láthatja el. (7) A hitelesített mérıeszköz javítását végzı szerv (személy) köteles a javítás megkezdése elıtt a mérıeszköz korábbi hitelesítését tanúsító törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt a hitelesítési elıírás rendelkezéseinek megfelelıen érvényteleníteni. (8) Mérıeszköz a hitelesítési engedélyének vagy a közösségi típus-jóváhagyási engedélyének, illetve EK típusvizsgálati tanúsítványának kiadásától számított 10 éven belül mutatható be elsı hitelesítésre, kivéve, ha azok rövidebb érvényességet adnak meg. (9) A hitelesítési elıírás a mérıeszköz idıszakos hitelesítését megelızı karbantartáshoz, felújításhoz, javításhoz kötheti. Vhr. 10. (1) Az elsı, az idıszakos és a javítás utáni helyszíni hitelesítéshez - a mérésügyi szerv által meghatározott - alkalmas helyiségrıl és felszerelésrıl, valamint az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeirıl a hitelesítést kérınek kell gondoskodnia. (2) A mérıeszközt használatának helyszínén hitelesíti a mérésügyi szervezet, a) ha az ügyfél kérelmében igényli az eszköz használatának helyszínén történı hitelesítését, valamint vállalja annak költségeit, vagy b) ha az eszközzel kapcsolatos, kérelemre végzett hatósági feladat csak a mérıeszköz használatának helyszínén teljesíthetı. Ekkor a mérésügyi szervezet gondoskodik a hitelesítéshez szükséges mőszaki felszerelésnek és a hitelesítı köztisztviselınek a hatósági feladat helyszínére juttatásáról, amiért a külön jogszabályban meghatározott díjra jogosult. (3) Ha a helyszíni hitelesítéshez szükséges mőszaki felszerelés és a hitelesítı személy szállítását, illetıleg visszaszállítását a mérésügyi szerv mőszaki vagy egyéb okból nem tudja biztosítani, akkor arról a hitelesítést kérı gondoskodik. Amennyiben a hitelesítés a mérésügyi szervnek felróhatóan hiúsul meg, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja ismételten nem számítható fel. Vhr. 10/A. A 2. számú melléklet I/3. pontjában meghatározott villamos fogyasztásmérık mintavételes eljárással történı idıszakos hitelesítése érvényességének idıtartama 5 év. V. fejezet Akkreditálás Tv. 11. A mérésügyi szerv a Nemzeti Akkreditáló Testülettel együttmőködve - a nemzeti akkreditálásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel összhangban - részt vesz a kalibráló és a vizsgáló laboratóriumok akkreditálásában. Vhr. 11. (1)-(2) (3)-(5)

7 VI. fejezet Mérésügyi ellenırzés és piacfelügyelet Tv. 12. (1) A mérésügyi szerv jogosult a mérésügyi és egyéb, mérésügyi feladatkörbe utalt tevékenységet érintı jogszabályok megtartásának ellenırzésére. (2) A mérésügyi szerv ellenırzésre feljogosított dolgozói a magánháztartás kivételével ellenırzést végezhetnek mindenütt, ahol joghatással járó mérés végzésére szolgáló mérıeszközt használnak. (3) A mérésügyi szerv a mérésügyi piacfelügyeleti jogkörében eljárva a) a hitelesítési engedélyezési eljárásával biztosítja, hogy ne kerüljenek forgalomba, b) más piacfelügyeleti hatóságokkal együttmőködve elısegíti, hogy ne maradjanak a forgalomban a fogyasztók jogi érdekeit sértı vagy veszélyeztetı, kötelezı hitelesítés körébe tartozó mérıeszközök. Vhr. 12. (1) A mérésügyi ellenırzés feltételeit és módját a fegyveres testületeknél és rendészeti szerveknél, valamint a haditechnikai eszközök körében az illetékes miniszter - a mérésügyi hatóság fıigazgatójának egyetértésével - szabályozza. (2) A mérésügyi ellenırzés kiterjedhet: a) a helyes mértékegység-használatra, b) a mérıeszközökre (mérıeszköztípusra), c) az alkalmazott mérési módszerre, d) a mérési eredmény megadásának módjára, e) a mérés személyi feltételeire, f) a mérésügyi jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítésére. (3) A mérésügyi ellenırzés során feltárt hiányosságok súlyától függıen a mérésügyi szerv, illetve az ellenırzésre feljogosított dolgozói a következı intézkedéseket terhelik: a) a felelıs személy írásbeli figyelmeztetése, b) a felügyeleti szerv vagy felelıs személyek tájékoztatása a hiányosságokról és felelısségrevonás kezdeményezése, c) a hitelesítés érvénytelenítése és a mérıeszköz használatának megtiltása, d) megismételt típusvizsgálat kedvezıtlen eredménye esetén a hitelesítési engedély visszavonása, e) döntés a hibás mérıeszköz használatra alkalmatlanná tételérıl, f) szabálysértési vagy büntetı eljárás kezdeményezése a felelıs személy ellen. Vhr. 12/A. (1) A 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikke szerinti piacfelügyeleti hatóság a mérésügyi hatóság és a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, a külön jogszabály szerinti feladatkörükbıl adódó munkamegosztásnak megfelelıen. (2) A miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot és az Európai Unió többi tagállamát az (1) bekezdés szerint kijelölt hatóságokról. VII. fejezet Vegyes rendelkezések Hitelesített mérıeszközök használata Tv. 13. (1) A hitelesített mérıeszközt úgy kell üzemben tartani és használni, hogy rendeltetésszerő mőködése, a mérési eredmények pontos leolvasása biztosítva legyen. (2) Ha a hitelesített mérıeszköz valamely méréstechnikai tulajdonsága a hitelesítés érvényének idıtartamán belül megváltozik, vagy rendeltetésszerő mőködése kétségessé válik, a mérıeszköz használója köteles gondoskodni a mérıeszköz használaton kívül helyezésérıl, javíttatásáról és hitelesíttetésérıl. (3) A hitelesített mérıeszközt - az ellenkezı bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt befolyásoló hibája. BH Ha a vízmérı óra felszerelését követıen válik a hiteles mérésre alkalmatlanná, az eset körülményei alapján kell megállapítani azt, hogy mely idıponttól kezdıdıen nem lehet a mérıóra által hibásan mért összegő víz- és csatornadíjat felszámítani [1991. évi XLV. tv. 13. (2)-(3) bek., 38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 2., 17., 19., 127/1991. (X. 9.) Korm. r., Pp ].

8 Vhr. 13. (1) (2) A mérıeszköz hitelesítése - függetlenül attól, hogy a mérıeszközt használták-e vagy sem - érvényét veszti, ha a) a hitelesítés érvényességi ideje lejárt, b) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült, illetıleg a hitelesítési bizonyítvány elveszett, vagy azt megváltoztatták, c) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették, d) a mérıeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzıit befolyásolhatta, e) a helyhez kötött mérıeszközt áthelyezték. (3) A közüzemek (víz, gáz, hı és áramszolgáltató vállalatok) a hálózatukban üzemeltetett kötelezı hitelesítéső fogyasztásmérık fıbb adatait feltüntetı folyamatos nyilvántartásról kötelesek gondoskodni. Mérésügyi díjak Tv. 14. (1) A mérésügyi szolgáltatások igénybevételéért igazgatási jellegő szolgáltatási díjat kell fizetni. (2) A mérésügyi díjkövetelés a gazdálkodó szervezettel szemben [Ptk c) pont] azonnali beszedési megbízással érvényesíthetı. Vhr. 14. VIII. fejezet Záró rendelkezések Tv. 15. (1) Ez a törvény január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 8/1976. (IV. 27.) MT rendelet és az ezt módosító 61/1984. (XII. 13.) MT rendelet hatályát veszti. (2) Az e törvény hatálybalépéséig alkalmazott tanúsító jelek az idıszakos hitelesítés érvényességi idıtartamának lejártáig hatályosak. (3) Felhatalmazást kap a Kormány a mérésügyi szerv vagy szervek kijelölése, eljárása és az azzal összefüggı szabályok rendeletben történı megállapítására. (4) Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását ellátó miniszter, hogy a mérıeszközökre vonatkozó egyedi elıírásokat tartalmazó szabályokat, a mérıedényként használt palackok forgalomba hozatalának feltételeit, illetve az elırecsomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatmértékeit és az ellenırzés módszereit rendeletben állapítsa meg. Vhr. 15. Felhatalmazást kap a mérésügyi hatóságot irányító miniszter, hogy a törvényes metrológia körébe tartozó egyes mérıeszközökre, mérési rendszerekre - segédeszközökre és - módszerekre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa. Vhr. 16. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg az 1/1985. (Mér. K. 1.) OMH utasítás, az 1/1988. (Mér. K. 2.) OMH utasítás és a 201/1990. OMH Közlemény hatályát veszti. Vhr. 17. Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) a Tanács 90/384/EGK irányelve (1990. június 20.) a nem automatikus mőködéső mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról; b) a Tanács 80/181/EGK irányelve (1979. december 20.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérıl; c) a Tanács 85/1/EGK irányelve (1984. december 18.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról; d) a Tanács 89/617/EGK irányelve (1989. november 27.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról; e) az Európai Parlament és a Tanács 1999/103/EK irányelve (2000. január 24.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról; f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/22/EK irányelve (2004. március 31.) a mérımőszerekrıl, 18. cikk (4) bekezdés számú melléklet a mérésügyrıl szóló évi XLV. törvényhez 1. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez

9 Törvényes mértékegységek I. Fejezet A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alapegységei 1. A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m. A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/ másodperc idıtartam alatt megtesz. 2. A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg. A kilogramm az évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sčvres-ben ırzött platina-iridium henger tömege. 3. Az idı mértékegysége a másodperc; jele: s. A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelı sugárzás periódusának idıtartama. 4. A villamos áramerısség mértékegysége az amper; jele: A. Az amper olyan állandó villamos áram erıssége, amely két egyenes, párhuzamos, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny körkeresztmetszető és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedı vezetıben fenntartva, e két vezetı között méterenként 2 x 10-7 newton erıt hozna létre. 5. A termodinamikai hımérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K. A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hımérsékletének 1/273,16-szorosa. 6. Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol. A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben. A mól alkalmazásakor meg kell határozni az elemi egység fajtáját; ez atom, molekula, ion, elektron, más részecske vagy ilyen részecskék meghatározott csoportja lehet. 7. A fényerısség mértékegysége a kandela; jele: cd. A kandela az olyan fényforrás fényerıssége adott irányban, amely 540 x hertz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerıssége ebben az irányban 1/683 watt per szteradián. II. Fejezet A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei (1) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei az alapegységek hatványainak szorzataként vagy hányadosaként képezhetık a megfelelı mennyiségekre vonatkozó fizikai egyenletek alapján. A származtatott egységek az alapegységeken kívül az úgynevezett külön nevő egységek segítségével is kifejezhetık. A külön nevő származtatott egységek a következık: 1. A frekvencia mértékegysége a hertz; jele: Hz. 1 Hz = 1 s A radioaktív sugárforrás aktivitásának mértékegysége a becquerel; jele: Bq. 1 Bq = 1 s Az erı mértékegysége a newton; jele: N. 1 N = 1 m x kg x s -2

10 4. A nyomás mértékegysége a pascal; jele: Pa. 1 Pa = 1 N x m Az energia mértékegysége a joule; jele: J. 1 J = 1 N x m 6. A teljesítmény mértékegysége a watt; jele: W. 1 W = 1 J x s Az elnyelt sugárdózis mértékegysége a gray; jele: Gy. 1 Gy = 1 J x kg A dózisegyenérték mértékegysége a sievert; jele: Sv. 1 Sv = 1 J x kg A villamos töltés mértékegysége a coulomb; jele: C. 1 C = 1 A x s 10. A villamos feszültség mértékegysége a volt; jele: V. 1 V = 1 W x A A villamos kapacitás mértékegysége a farad; jele: F. 1 F = 1 C x V A villamos ellenállás mértékegysége az ohm; jele: Ω. 1 Ω = 1 V x A A villamos vezetıképesség mértékegysége a siemens; jele: S. 1 S = 1 Ω A mágneses fluxus mértékegysége a weber; jele: Wb. 1 Wb = 1 V x s 15. A mágneses indukció mértékegysége a tesla; jele: T. 1 T = 1 Wb x m Az induktivitás mértékegysége a henry; jele: H. 1 H = 1 Wb x A A fényáram mértékegysége a lumen; jele: lm. 1 lm = 1 cd x sr 18. A megvilágítás mértékegysége a lux; jele: lx. 1 lx = 1 lm x m A katalitikus aktivitás mértékegysége a katal; jele: kat. 1 kat = 1 mol x s A síkszög mértékegysége a radián; jele: rad. 1 rad = 1 m x m -1 = A térszög mértékegysége a szteradián; jele: sr. 1 sr = 1 m 2 x m -2 = 1 (2) Az alap- és származtatott mértékegység többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót jelentı, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni: Prefixum neve Prefixum jele A prefixummal jelképezett

11 szorzó yotta Y zetta Z exa E peta P tera T giga G mega M kilo k hekto h deka da deci d centi c milli m mikro µ nano n piko p femto f atto a zepto z yocto y III. Fejezet A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységek Térfogat (1) Térfogat (őrtartalom) mértékegysége a liter; jele: l 1 l = 1 dm 3 = 0,001 m 3 = 10-3 m 3 (2) A liter jeleként a L is használható. (1) Síkszög-mértékegységek: a) a fok; jele: Síkszög b) a perc (ívperc); jele:

12 c) a másodperc (ívmásodperc); jele: (2) A fokkal; az ívperccel és az ívmásodperccel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. Tömeg Tömeg-mértékegység a tonna; jele: t 1 t = 1000 kg = 10 3 kg = 1 Mg Idı (1) Idı-mértékegységek: a) a perc; jele: min 1 min = 60 s b) az óra; jele: h 1 h = 60 min = 3600 s c) a nap; jele: d 1 d = 24 h = 1440 min = s d) a naptári idıegységek: a hét, a hónap, az év. (2) A fenti idımértékegységekkel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. Sebesség-mértékegység a kilométer per óra; jele: km/h Sebesség Munka, energia Munka- (energia) mértékegység a wattóra; jele: W x h. 1 W x h = 3600 J Hımérséklet

13 A t Celsius hımérsékletet a T és T 0 két termodinamikai hımérséklet közötti különbség határozza meg, ahol T 0 = 273,15 K. A hımérsékleti tartomány vagy különbség mind kelvinekben, mind Celsius-fokokban kifejezhetı. A Celsius-fok egység a kelvin egységgel egyenlı. Jele: C. IV. Fejezet A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységek Hosszúság (1) Csak a légi és tengeri hajózásban használható hosszúság-mértékegység a tengeri mérföld. 1 tengeri mérföld = 1852 m (2) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a csillagászati (asztronómiai) egység. 1 csillagászati egység = 1,496 x m (3) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a parsec; jele: pc. 1 pc = 3,0857 x m (közelítı érték) (4) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a fényév. 1 fényév = 9,460 x m (közelítı érték) (5) A tengeri mérfölddel, a csillagászati egységgel, a parsec-kel és a fényévvel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. Terület (1) Csak földterület meghatározására használható terület-mértékegység a hektár; jele: ha. 1 ha = m 2 = 10 4 m 2 (2) A hektárral kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. Síkszög Csak a geodéziában használható síkszög-mértékegység az újfok vagy a gon; jele: gon. Tömeg (1) Csak az atom- és magfizikában használható tömegmértékegység az atomi tömegegység; jele: u. (2) Az atomi tömegegység a szén-12-atom tömegének 1/12-szerese. 1 u = 1, x kg (közelítı érték) Nyomás (1) Csak folyadékok és gázok nyomásának meghatározására használható nyomás-mértékegység a bar; jele: bar. 1 bar = Pa = 10 5 Pa (2) Orvosi vérnyomásmérı készülékeknél használható a higanyoszlop-milliméter; jele: mmhg.

14 1 mmhg = 133,322 Pa Energia (1) Csak az atom- és magfizikában használható energia-mértékegység az elektronvolt; jele: ev. (2) Az elektronvolt az a mozgási energia, amelyre az elektron akkor tesz szert, ha vákuumban 1 volt potenciálkülönbségen halad át. 1 ev = 1, x J (közelítı érték) Teljesítmény (1) Csak villamos látszólagos teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a voltamper; jele: VA. 1 VA = 1 W (2) Csak elektromos meddı teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: var. 1 var = 1 W. 2. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez Sorszám Kötelezı hitelesítéső mérıeszközök Megnevezés A hitelesítés érvényességéne k idıtartama (év) I. fejezet A közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt: 1. Vízmérık a) bekötési és törzshálózati 4 b) mellékvízmérı elszámolásra 6 c) mellékvízmérı költségmegosztásra korlátlan 2. Gázmérık és számító egységek a) 6 m 3 /h és ennél kisebb névleges méréshatárú 10 b) 6 m 3 /h-nál nagyobb névleges méréshatárú 5 3. Hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérık Hıfogyasztás-mérık 4 5. Víztıl eltérı folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérırendszerek a) ásványolajtermék, sör, pezsgı és köztes termék, LPG, alkoholtermék, tej 1 b) egyéb folyadék 5 6. Automatikus mérlegek 2 7. Viteldíjjelzık 2 8. Anyagi mértékek a) tartályszintmérı szalag és mérıléc 10 b) egyéb anyagi mérték (hosszmérték, italkiszolgáló térfogatmérték) korlátlan 9. Kiterjedést mérı mőszerek (hosszúságmérı, területmérı, térbeli kiterjedésmérı) 2

15 10. Kipufogógáz-elemzı mőszerek 1 II. fejezet 11. Nem automatikus mőködéső mérlegek a) amelyek tömeg meghatározására szolgálnak - kereskedelmi ügyleteknél - vám, illeték, tarifa, adó, bírság, díj vagy hasonló típusú fizetéseknél - jogszabályok vagy más szabályok alkalmazása, illetve szakértıi vélemények bíróság részére történı adása során - gyógyszerek és gyógyhatású készítmények gyógyszertárban történı elıállítása, 2 valamint az orvosi és gyógyszertári laboratóriumokban végzett analízisek során b) amelyek a mért tömeg alapján az ár meghatározására szolgálnak, az áruk fogyasztók 2 részére történı elırecsomagolása, illetve egyéb módon történı közvetlen értékesítés során III. fejezet 12. Súlyok (E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 pontosságú, valamint a közepes pontosságú) Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérık Közúti ellenırzésre szolgáló jármősebesség-mérık Gépjármő-gumiabroncsnyomás mérık Sőrőségmérı eszközök 2 - aerométerek ásványolaj, ásványolaj-származékok, must, szeszes ital és tej sőrőségének korlátlan mérésére, piknométerek - folyamatos sőrőségmérık és sőrőség távadók Sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérık és felületi szennyezettségmérık Környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb hatósági ellenırzésre használt zajszintmérık Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök Áram- és feszültség mérıváltók 0,5 pontossági osztályba tartozók, vagy pontosabbak korlátlan 21. Külön jogszabály végrehajtásához használt és az I/5. pontban nem szereplı mérıeszközök a) tartály elsı hitelesítés 5 b) tartály további hitelesítés 15 c) tartályszintmérı készülék 2 d) szeszmérıgép 10 e) szeszfokmérı korlátlan 22. Légzési alkoholmérık Mérıperemes földgázmennyiség-mérı rendszerek 2 3. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez A mérésügyi hatóság által használt törvényes tanúsító jelek, hitelesítési bélyegzık, valamint a hitelesítést helyettesítı minısítık tanúsító jeleinek rajzai és alkalmazásuk módja 1. A törvényes tanúsító jelet a mérıeszköz a) külsı felületén, vagy b) adattábláján, illetve a felületen e célra szolgáló helyen, vagy c) burkolatának felbontásakor egymáshoz képest elmozduló részek felületén kialakított, átfúrt elemeken átfőzött huzalos záróbélyeg fémpogácsáján (nyomóbélyegzés nyomóbélyegzıvel lezárt fémzárral - plomba) helyezi el a hitelesítést végzı köztisztviselı. A törvényes nemzeti tanúsító és lezáró jelek típusai: 1.1. A hitelesítettség tanúsítására szolgáló bélyegzések a) A hitelesítı fémzár (plomba), valamint a hitelesítı lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata:

16 Körkeretben a Szentkorona stilizált jele. A Szentkorona két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegye. A Szentkorona alatt középen a hitelesítı azonosító jelölése. b) A hitelesítı öntapadó matrica leírása, rajzolata: Fekvı téglalap alakú, keretes mezıben, bal oldalon a Szentkorona stilizált jele. A Szentkorona mellett a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal elnevezésének kezdıbetői. A keretes mezı alsó részén egyedi azonosító jelölés. A keretes mezı körül a mérésügyi szervezet - tájékoztatás céljából - feltüntetheti a hitelesítés évének két utolsó számjegyét a hitelesítés hónapja megjelölésével A hitelesített mérıeszköz háza szerkezeti egységeinek felbontása elleni lezáró lenyomatok (bélyegzések) és lezáró matricák a) A lezáró lenyomatok (bélyegzések) leírása, valamint rajzolata megegyezik az 1.1. a) pont alatti hitelesítı lenyomat leírásával, rajzolatával. b) A lezáró öntapadó matrica leírása, rajzolata: Fekvı téglalap alakú mezıben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal elnevezésének kezdıbetői. A MKEH felirat alatt azonosító jelölés.

17 2. Mérıeszköz-minısítés tanúsítására szolgáló bélyegzések 2.1. A minısítı fémzár (plomba), valamint a minısítı lenyomat (bélyeg) leírása, rajzolata: Hatszög keretben a Szentkorona stilizált jele. A Szentkorona két oldalán a minısítés évének két utolsó számjegye. A Szentkorona alatt a minısítı azonosító jelölése Öntapadó minısítı matrica leírása, rajzolata: Fekvı, hosszúkás nyolcszög alakú mezıben, bal oldalon a Szentkorona stilizált rajzolata. A Szentkorona mellett a MÉRİESZKÖZ MINİSÍTÉS felirat. A mezı alsó részén azonosító jelölés, alatta a minısítés éve található.

18

Alapfogalmak Metrológia Metrológia: Általános metrológia Mérés célja Mérési elvek, mérési módszerek Mér eszközök konstrukciós elemei, elvei

Alapfogalmak Metrológia Metrológia: Általános metrológia Mérés célja Mérési elvek, mérési módszerek Mér eszközök konstrukciós elemei, elvei Alapfogalmak Metrológia, a mérés tudománya a mérési bizonytalanság meghatározásával együtt. Metrológia: alkalmazott tudomány, mely a kvantitatív ismeretszerzési folyamatok - tervezéséhez, - végrehajtásához

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI)

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer bevezetését, az erre épült törvényes mértékegységeket hazánkban a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szabályozza. Az

Részletesebben

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek Tolnainé Szabó Beáta Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése A követelménymodul száma: 0510-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1 1. oldal 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési,

Részletesebben

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük Általános Géptan I. 1. Előadás Dr. Fazekas Lajos SI mértékegységek és jelölésük Alapmennyiségek Jele Mértékegysége Jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő t másodperc s elektromos áramerősség

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Az SI mértékegységrendszer

Az SI mértékegységrendszer PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Az SI mértékegységrendszer http://hu.wikipedia.org/wiki/si_mértékegységrendszer 1 2015.09.14.. Az SI mértékegységrendszer Mértékegységekkel szembeni

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Az SI alapegysegei http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/alapegysegek.html 1 of 2 10/23/2008 10:34 PM Az SI alapegységei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A hosszúság mértékegysége a méter (m). A méter a kripton-86-atom

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete a zajvédelem, valamint az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól (módosításokkal egységes

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM MHK adatbázis 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirıl A közúti közlekedésrıl

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

jegyzıkönyvet aláírja és átveszi, akkor nem kell pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni. A pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhetı. (6)

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések A közúti közlekedésrıl szóló 1988 évi I törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a mővelıdési

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka Testek mozgása Készítette: Kós Réka Fizikai mennyiségek, átváltások ismétlése az általános iskolából, SI Nemzetközi Mértékegység Rendszer 1. óra Mérés A mérés a fizikus alapvető módszere. Mérőeszközre,

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról*

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 1. (1)A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe szervezett villamosenergia-piaci engedélyes ÜZLETSZABÁLYZAT 2009. október 5. Tartalomjegyzék 1. Az Engedélyes által végzett tevékenység bemutatása...

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben