26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet"

Átírás

1 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet 1. számú mellékletében megjelölt, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter feladatkörébe tartozó - az Országos Képzési Jegyzékben szereplı - szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit e rendelet 2. számú mellékletében határozom meg. (2) E rendelet 3-4. számú mellékleteiként kiadom a rendelet hatálya alá tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények jegyzékét. A 3. számú mellékletben felsorolt intézmények kizárólag a 4. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak. (3) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján december 31-ig érvényes. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba; a rendelet 1. számú melléklete 3., 4. és 7. sorszáma alatti követelményeket a hatálybalépését követıen induló képzésekre kell alkalmazni. E rendelet 1. számú melléklete 1., 2., 5., 6. és 8. sorszáma alatti követelmények elsı ízben a hatálybalépésétıl számított második hónap elteltét követıen meghirdetett szakmai vizsgákon kérhetık számon. (2) E rendelet 1. számú mellékletének 5-8. sorszámai alatt kiadott szakképesítésekre vonatkozó írásbeli és szóbeli vizsgarészek tételeit a hatálybalépését követı 15 napon belül az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal kiadja; a vizsgatételeket elsı ízben az 1. számú melléklet 5., 6. és 8. sorszáma alatti szakképesítések vonatkozásában az (1) bekezdésben említett szakmai vizsgákon kell alkalmazni. (3) E rendelet 1. számú mellékletének 3. és 4. sorszáma alatt kiadott szakképesítésekre vonatkozó - a belügyminiszter közleményében (BK évi 18. szám) közzétett - központi képzési programokat e rendelet hatálybalépését követıen is alkalmazni kell. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályukat vesztik az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet 3., 4., 5., 6., 9., 10. és 23. számú mellékletei, továbbá a 29. számú mellékletébıl a OKJ számú Építési mőszaki ellenır I., az OKJ számú Építési mőszaki ellenır II., a OKJ számú Felvonó- és mozgólépcsı ellenır, a OKJ számú Felvonó- és mozgólépcsı karbantartó-szerelı, az OKJ számú Ingatlankezelı, az OKJ számú Ingatlanközvetítı, valamint az OKJ számú Társasházkezelı szakképesítések. (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályukat vesztik a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl szóló 30/2003. (VII. 11.) BM rendelet 1. számú mellékletének 2., 9., 10., 13., 16., 19., 22., 34., 37., 39., 42. és 47. sorszám szerinti sorai, továbbá a 2. számú mellékletébıl a OKJ számú Építési mőszaki ellenır I., az OKJ számú Építési mőszaki ellenır II., a OKJ számú Felvonó- és mozgólépcsı ellenır, a OKJ számú Felvonó- és mozgólépcsı karbantartó-szerelı, az OKJ számú Ingatlankezelı, az OKJ számú Ingatlanközvetítı, valamint az OKJ számú Társasházkezelı szakképesítések sorai. 1. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez Jegyzék az állam által elismert - a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter ágazatába tartozó - szakképesítésekhez kiadott szakmai és vizsgakövetelményekrıl OKJ szám A szakképesítés megnevezése Szakma- Sorszám csoport száma Építési mőszaki ellenır I. (a szakirány megjelölésével) 9

2 Építési mőszaki ellenır II. (a szakirány megjelölésével) Felvonó- és mozgólépcsı ellenır (a szakirány megjelölésével) Felvonó- és mozgólépcsı karbantartó-szerelı 5 (a szakirány megjelölésével) Ingatlankezelı Ingatlanközvetítı Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Társasházkezelı számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez A 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 1. számú melléklete 1. sorszáma alatt kiadott építési mőszaki ellenır I. szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei ÉPÍTÉSI MŐSZAKI ELLENİR I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 1. A szakképesítés azonosító száma: I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 2. A szakképesítés megnevezése: Építési mőszaki ellenır I. A szakirány megjelölése: Épület (É) Mélyépítés és mélyépítési mőtárgyak (M) Építmény- és épületgépészet (G) Építmény- és épületvillamosság (V) 3. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális idıtartama: - Szakképzési évfolyamok száma: - Óraszám: 300 óra 5. Elmélet aránya: 60% 6. Gyakorlat aránya: 40% II. A szakképesítés további adatai 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai elıképzettség: szakirányú felsıfokú végzettség Szakmai elıképzettség: - Elızetes szakmai gyakorlat: 3 év, mely építészeti-mőszaki tervezési, építéskivitelezési, építésügyi igazgatási, építésfelügyeleti, beruházói-mőszaki, valamint az e területeken folytatott oktatói tevékenység. 2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie: - 3. Szakmai alapképzés idıtartama: - 4. Szintvizsga: - III. A szakképesítés munkaterülete

3 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3192 Minıségi, mőszaki, biztonsági ellenır 2. A munkaterület rövid, jellemzı leírása Az építési mőszaki ellenır I. az építési beruházások megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában elısegíti és ellenırzi az idevonatkozó jogszabályok, hatósági elıírások, szabványok, szerzıdések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyezı hatóság által jóváhagyott építészetimőszaki terv betartását. Az építési mőszaki ellenır I. köteles hiba, hiányosság megállapítása esetén azt haladéktalanul az építtetı vagy annak megbízottja tudomására hozni. Az építési mőszaki ellenır I. feladatköre - építménykategóriánként - a következı építési munkák ellenırzésére terjed ki: Épület (É) szakirány: Bármely funkciójú, bármilyen szerkezető épület, illetve antenna, antennatartó-szerkezet és azokhoz tartozó mőtárgyak, valamint az ezekkel összefüggı, illetıleg kiszolgáló építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggıen a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenırzése; épületfizikai tervek és számítások ellenırzése. Mélyépítés és mélyépítési mőtárgyak (M) szakirány: Az É kategóriában meghatározott építményekhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó, telekhatáron belüli mélyépítési (mélyalapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési stb.) mőtárgyépítési, földés tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenırzése. Építmény- és épületgépészet (G) szakirány: Az É és M kategóriákban meghatározott építmények, ezek beépített emelıberendezéseinek, továbbá főtési, szellızési, valamint az építményen, illetıleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenırzése a mérıóráig. Építmény- és épületvillamosság (V) szakirány: Az É és M kategóriákban meghatározott építményen belüli világítási és erıátviteli hálózatok szerelésének ellenırzése a mérıóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenırzése. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Építési mőszaki ellenır II. IV. A szakképesítés szakmai követelményei Az építési mőszaki ellenır legyen képes az építtetı érdekében az építési-szerelési munka teljes folyamatának áttekintésére szakmai, jogi, pénzügyi, szabvány- és minıségügyi szempontból, továbbá legyen képes elısegíteni a jóváhagyott engedélyezési terv szerinti kivitelezıi tevékenységet, érvényesítse a hatósági elıírások és minıségi követelmények betartását. A foglalkozás gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatok, feladatcsoportok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: 1. Ellenırzés területén - az építmény kitőzése helyességének, a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenırzésére, - a hatósági engedélyek, hatósági elıírások, határidık, szabványok és a minıségi elıírások, valamint a szerzıdésekben foglaltak betartásának folyamatos ellenırzésére,

4 - a munkák eltakarása elıtt azok mennyiségi és minıségi ellenırzésére, - az egyes építményfajták mőszaki teljesítményjellemzıinek ellenırzésére, a technológiával összefüggı biztonsági elıírások betartásának ellenırzésére, - a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelıség-igazolása meglétének ellenırzésére. 2. Észrevételezés, javaslattétel, részvétel területén - az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyzıkönyvek ellenjegyzésére, illetıleg észrevételezésére, - a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetésére, - a mőszaki, illetve gazdasági szükségességbıl indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtételére az építtetı részére, - az átadás-átvételi eljárásban való részvételre. 3. Jogalkalmazás területén alkalmazni és ismerni - a mőszaki ellenırzéssel összefüggı jogszabályokat, - a mőszaki ellenır jogaira, kötelezettségeire és felelısségére vonatkozó szabályokat, - az építési naplóval kapcsolatos elıírásokat, - az építésügyi igazgatás eljárási rendjét és szervezeti rendszerét, - az országos településrendezési és építészeti követelményeket, - az építési és közüzemi engedélyezési eljárások szabályait, - az építésügyi igazgatás szervezeti rendszerét, - megkülönböztetni az építésfelügyelet, valamint az építésügyi hatóságok rendszerét, - a polgári jog alapvetı szabályait, különös tekintettel a tulajdonjog, valamint a szerzıdéskötés általános szabályaira, a szerzıdésszegés és következményeire vonatkozóan stb., - a kötbér és kártérítés szabályait, alkalmazásának feltételeit, a vállalkozási és a megbízási szerzıdések tartalmi és formai követelményeit, a garanciális, szavatossági és hiánypótlási ügyek, továbbá a közbeszerzés szabályait, - a legfontosabb munkajogi szabályokat, ezen belül különös tekintettel a munkaszerzıdés, a munkavégzés szabályaira, valamint a munka- és pihenıidı, a kár- és kártérítési felelısség rendelkezéseire stb., - az ingatlan-nyilvántartás szabályait, illetıleg a közigazgatási hatósági eljárás szabályait, - az építıipari kivitelezés és az építésügyi bírság alapvetı szabályait, - az építési célra szolgáló anyagok, késztermékek és berendezések mőszaki követelményeire és megfelelıségének igazolására vonatkozó szabályokat, - az egyes épületszerkezetek kötelezı alkalmasságára vonatkozó szabályokat, - a tevékenységéhez kapcsolódó adózási és számviteli szabályokat, - az építéshez kapcsolódó beruházási és finanszírozási általános szabályokat, - az építésügyhöz kapcsolódó szerzıdés és számlázás pénzügyi szabályait, - a költségek tervezésének és elszámolásának fı szabályait, - a mőszaki ellenırzés díjazásának elveit, a megállapítására vonatkozó szabályait. A szabvány és minıségügy területén a szakember legyen képes - ismerni az építésügy körében alkalmazott általános szabvány- és minıségügyi szabályokat, ennek keretében ismerje és alkalmazza a minıség ellenırzésére és a teljes körő minıségirányításra vonatkozó szabályokat, a minıségirányítási rendszert és az ISO 9000:2000 szabványsorozatot, - eligazodni a felvonók, mozgólépcsık, mozgójárdák létesítésére vonatkozó szabályokban, - ismerni a környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazását az építıiparban, valamint az ISO 9001:2000 szabvány alkalmazásának szempontjait a tervezésben és a kivitelezésben, - ismerni az építési projekt minıségirányítását, a mőszaki ellenır feladatát minıségügyi szempontból, valamint a projekt megvalósítása közben történı minıségellenırzést, - ismerni a minıségügy jogi kérdéseit, valamint a szabványosítás rendszerét és a szabványok alkalmazásának kérdéseit, - eligazodni a nemzetközi, európai és nemzeti szabványok kérdéseiben, ismerni azok fogalmát és összefüggéseit, - ismerni az építési célú termékek forgalomba hozatalának és felhasználásának feltételeit, az építésügy területére vonatkozó létesítmények tőzvédelmi szabályait. 4. Az egyes szakterületeken belül, feladatkörében ismerni és alkalmazni

5 - az építési munkákhoz tartozó minıségügyi szakmai szabályok körében az épületek építésével, épületszerkezetek beépítésével, kialakításával, karbantartásával, felújításával, lebontásával kapcsolatos szakmai és technológiai elıírásokat, minıség-ellenırzési követelményeket, - a mélyépítési munkákhoz tartozó minıségügyi szakmai szabályok körében a mélyépítés körébe tartozó építmények létesítésével, kialakításával, karbantartásával, felújításával, lebontásával kapcsolatos szakmai elıírásokat, minıség-ellenırzési követelményeket, - az építmény- és épületgépészeti munkákhoz tartozó minıségügyi szakmai szabályok körében az épületgépészet körébe tartozó épületszerkezetek, berendezések létesítésével, beépítésével, karbantartásával, felújításával, lebontásával kapcsolatos szakmai szabályokat, elıírásokat, minıség-ellenırzési követelményeket, - az építmény- és épületvillamossági munkákhoz tartozó minıségügyi szakmai szabályok körében az épületek, építmények elektromos ellátásával, hírközlı és informatikai, valamint épületfelügyeleti rendszerekkel kapcsolatos létesítési, karbantartási, felújítási, bontási elıírásokat, szakmai szabályokat, minıség-ellenırzési követelményeket. szakterületén felismerni - a hatósági és közüzemi engedélyekben elıírtaktól eltérı jelenségeket és hibákat, - a szabványok elıírásaitól eltérı megoldásokat, - a minıségi elıírásoknak nem megfelelı eljárásokat, szerkezeteket, elemeket és kapcsolatokat. V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet elıírásainak megfelelıen - az itt szabályozott eltérésekkel - kell végrehajtani. 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakmai vizsgára az jelentkezhet, aki az építési mőszaki ellenıri tevékenységrıl szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti szakirányú felsıfokú szakmai végzettséggel rendelkezik, a képzési program szerinti 100 óra elméleti és 60 óra gyakorlati képzésben legkésıbb a megelızı két évben részt vett, vagy alóla részben vagy egészben felmentést kapott, a követelményeket teljesítette, szakdolgozatát elkészítette, és a vizsga megkezdése elıtt 30 nappal a vizsgaszervezı intézménynek átadta, és azt az értékelı megfelelınek minısítette. Valamennyi jelöltnek számot kell adnia felkészültségérıl a IV. fejezetben ismertetett szakmai követelmények szerint. A vizsgára bocsátás elıfeltétele a képzésen való részvétel igazolása és az eredményes szakmai dolgozat elkészítése. 2. A szakmai vizsga részei - írásbeli vizsga, - gyakorlati vizsga, - szóbeli vizsga. Az írásbeli vizsga tantárgyai és idıtartama: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Szabvány- és minıségügyi ismeretek Az írásbeli vizsgán az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által az adott vizsgához kiadott tételeket kell használni. Az írásbeli vizsga idıtartama: 180 perc. A gyakorlati vizsga tantárgya és idıtartama: A gyakorlati vizsgára a jelölt - választott szakirányának/szakirányainak megfelelıen, a minıségügy szakmai szabályait figyelembe véve - az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által jóváhagyott, és a vizsgaszervezı intézmény által kiadott témakörök egyikébıl legalább 1 ív (negyvenezer leütés) terjedelmő szakdolgozatot ír. A vizsgaszervezı által felkért szakmai értékelı által elbírált szakdolgozatot a jelöltnek a szakvizsgabizottság elıtt kell megvédenie. Ennek során - az építési mőszaki ellenırzési szakmai tudása mellett - számot kell adnia arról, hogy képes egy építési mőszaki ellenırzési problémát komplex módon kezelni, más szakemberekkel együttmőködni annak megoldásában, elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni. A szakdolgozatot a vizsga idıpontja elıtt 30 nappal kell benyújtani. A szakdolgozat megvédése a szóbeli vizsga keretében történik. A szóbeli vizsga tantárgyai és idıtartama:

6 A szóbeli vizsgán csak az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kiadott tételeket lehet alkalmazni. A tételsort a vizsgaszervezı a képzés megkezdésekor a jelölt rendelkezésére bocsátja. A szóbeli vizsga témakörei és idıtartama: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Szabvány- és minıségügyi ismeretek A vizsgán a vizsgázó részére tételenként legalább 20 perc felkészülési idıt kell biztosítani. 3. A szakmai vizsgán számon kérhetı feladatok a szint megjelölésével Az írásbeli vizsga tartalma: Az írásbeli vizsgán az V. 2. pontban szereplı tantárgyakból és a IV. fejezetben leírt szakmai követelmények figyelembevételével összeállított feladatlapot kell megoldani. A gyakorlati vizsga tartalma: A 2. pontnak a gyakorlati vizsgára vonatkozó elıírásai szerint. A szóbeli vizsga tartalma: A szóbeli vizsgán az V. 2. pontban szereplı tantárgyakból, a IV. fejezet szakmai követelményeinek figyelembevételével összeállított tételek alapján kell vizsgázni. 4. A képzés és szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A képzés és a szakmai vizsga írásbeli és szóbeli részének Jogi ismeretek és a Szabvány- és minıségügyi ismeretek témakörökbıl, illetve tárgyakból részben vagy egészben felmentés adható, ha a jelölt más szakterületeken eredményes jogosultsági vagy szakmai vizsgát tett (építésügyi mőszaki szakértıi, felelıs mőszaki vezetıi, építészetimőszaki tervezıi, közigazgatási, építési mőszaki ellenıri). A felmentésre vonatkozó kérelmet és annak mellékleteit (igazolás az országos szakmai kamarák által a jogosultsági vizsga eredményes letételérıl, bizonyítvány sikeres szakvizsgáról) az építési mőszaki ellenıri névjegyzéket vezetı szervnek kell leadni, aki a kérelemrıl határozatban dönt, annak benyújtását követı 15 napon belül. A felmentésrıl hozott döntést, a miniszteri tájékoztatóban kiadott iránymutatás szerint kell meghozni. 5. A szakmai vizsga értékelése Az írásbeli vizsgán szakmai feladatcsoportonként legalább 60-60%-os teljesítményt kell elérnie a jelöltnek az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által összeállított vizsgatételekhez kiadott értékelési útmutató alapján. A jelölt a sikertelen írásbeli vizsgát követıen is tehet szóbeli vizsgát, de bizonyítványt csak sikeres írásbeli vizsga birtokában kaphat. A jelölt a szóbeli szakmai vizsgán elégtelen minısítést kap, ha bármely feladatcsoportból a vizsgabizottság döntése alapján nem éri el a megkívánt szakmai színvonalat. Sikertelen a gyakorlati szakmai vizsga abban az esetben, ha a jelölt benyújtott dolgozata nem éri el a követelményekben meghatározott szintet és emiatt elégtelen osztályzatot kap, illetıleg akkor, ha a jelölt nem képes megvédeni a leírt szakmai álláspontját a vizsgabizottság elıtt. A szakmai vizsga szakmai elméleti osztályzatát az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre kapott osztályzatok kerekített számtani átlaga adja. A szakmai vizsga gyakorlati osztályzatát az értékelı által javasolt, valamint a vizsgabizottság által adott jegy számtani átlaga határozza meg. Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményét legalább elégséges eredménnyel teljesítette. VI. Egyéb tudnivalók 1. Javasolt tantárgyak (modulok) - jogi alapismeretek, - pénzügyi és gazdasági ismeretek, - szabvány- és minıségügyi ismeretek, - építési mőszaki alapismeretek (nem szakirányú alapképzettség esetén). 2. Kontakt óraszámok Sorszám Megnevezés Óraszám Vizsgarészek

7 írásbeli szóbeli 1. Jogi ismeretek 35 X X 2. Pénzügyi és gazdasági ismeretek 25 X X 3. Szabvány- és minıségügyi ismeretek 100 X X Összesen A tanfolyami idıszak hátralévı részében a hallgatók tantárgyanként különbözı gyakorlati feladatokat oldanak meg, valamint helyszíni szemléken vesznek részt. 3. Egyéb sajátos információ A képzés egységeinek (moduljainak) elvégzésérıl szóló igazolás kiadásának feltétele: A szakképesítés megszerzését elıkészítı oktatáson való részvételrıl a képzı intézmény igazolást (látogatási jegyet) ad ki azok részére, akik az oktatási órák - tantárgyanként - legalább 80%-án részt vettek (a tantárgyat tanító oktatók jelzése alapján). 4. Egyéb feltételek A vizsgabizottság egy tagját a szakmai kamarák (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) delegálják. A vizsgaszervezı intézmény, a vizsga szakterületének figyelembevételével kéri fel az illetékes szakmai kamarát vizsgabizottsági tag kijelölésére. * * * A 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 1. számú melléklete 2. sorszáma alatt kiadott építési mőszaki ellenır II. szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei ÉPÍTÉSI MŐSZAKI ELLENİR II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 1. A szakképesítés azonosító száma: I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 2. A szakképesítés megnevezése: Építési mőszaki ellenır II. A szakirány megjelölése: Épület (É) Mélyépítés és mélyépítési mőtárgyak (M) Építmény- és épületgépészet (G) Építmény- és épületvillamosság (V) 3. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális idıtartama: Szakképzési évfolyamok száma: - Óraszám: 500 óra 5. Elmélet aránya: 60% 6. Gyakorlat aránya: 40% II. A szakképesítés további adatai 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai elıképzettség: szakirányú középfokú szakképesítés, az egyes építményfajtáknak megfelelı szakirányú technikusi oklevél, illetıleg a technikus képzés szünetelésének idıszakában a szakirányú szakközépiskolai érettségi bizonyítvány.

8 Szakmai elıképzettség: - Elızetes szakmai gyakorlat: 5 év, Magyarországon folytatott építészeti-mőszaki tervezési, építéskivitelezési, építésügyi igazgatási, építésfelügyeleti, beruházói-mőszaki, valamint az e területeken folytatott oktatói tevékenység. 2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie: - 3. Szakmai alapképzés idıtartama: - 4. Szintvizsga: - III. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3192 Minıségi, mőszaki, biztonsági ellenır 2. A munkaterület rövid, jellemzı leírása Az építési mőszaki ellenır II. - a sajátos építményfajták kivételével - az építési beruházások megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában elısegíti és ellenırzi az idevonatkozó jogszabályok, hatósági elıírások, szabványok, szerzıdések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyezı hatóság által jóváhagyott építészeti mőszaki terv betartását. Az építési mőszaki ellenır II. köteles hiba, hiányosság megállapítása esetén azt haladéktalanul az építtetı vagy annak megbízottja tudomására hozni. Az építési mőszaki ellenır II. feladatköre a külön jogszabályban az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt meg nem haladó építési munkák ellenırzésére terjed ki az alábbi - építménykategóriánkénti - korlátozások figyelembevétele mellett: Épület (É) szakirány: Szokványos funkciójú és szerkezető pince, földszint és további kétszintő, legfeljebb 6,6 m falköz (oszlopköz) mérető, maximum 500 m 2 bruttó alapterülető épület építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggıen a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenırzése. Mélyépítés és mélyépítési mőtárgyak (M) szakirány: Az É kategóriában meghatározott épülethez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó, telekhatáron belüli (alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési stb.) mőtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenırzése. Építmény- és épületgépészet (G) szakirány: Az É és M kategóriákban meghatározott építmények főtési, szellızési, valamint az építményen, illetıleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózatszerelési munkáinak ellenırzése a mérıóráig. Építmény- és épületvillamosság (V) szakirány: Az É és M kategóriában meghatározott építményen belüli világítási és erıátviteli hálózatok szerelésének ellenırzése a mérıóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenırzése. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Építési mőszaki ellenır I. IV. A szakképesítés szakmai követelményei Az építési mőszaki ellenır legyen képes az építtetı érdekében - a külön jogszabályban meghatározott értékhatárig - az építési-szerelési munka teljes folyamatának áttekintésére, mind szakmai jogi, pénzügyi, szabvány- és minıségügyi szempontból, továbbá legyen képes elısegíteni a jóváhagyott engedélyezési terv szerinti kivitelezıi tevékenységet, érvényesíteni és ellenırizni a hatósági elıírások és minıségi követelmények betartását.

9 A foglalkozás gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatok, feladatcsoportok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: 1. Ellenırzés területén - az építmény kitőzése helyességének, a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenırzésére, - a hatósági engedélyek, hatósági elıírások, határidık és a minıségi elıírások, valamint a szerzıdésekben foglaltak betartásának folyamatos ellenırzésére, - a munkák eltakarása elıtt, azok mennyiségi és minıségi ellenırzésére, - az egyes építményfajták mőszaki teljesítményjellemzıinek ellenırzésére, a technológiával összefüggı biztonsági elıírások betartásának ellenırzésére, - a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelıség-igazolása, meglétének ellenırzésére, - ellenırizni az építési napló vezetésének helyességét és a mellékletek meglétét. 2. Észrevételezés, javaslattétel, részvétel területén - az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyzıkönyvek ellenjegyzésére, illetıleg észrevételezésére, a szükséges bejegyzések megtételére, - a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetésére, - a mőszaki, illetve gazdasági szükségességbıl indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtételére az építtetı részére, - az átadás-átvételi eljárásban való részvételre. 3. Jogalkalmazás területén alkalmazni, ismerni - a mőszaki ellenırzéssel összefüggı jogszabályokat, - és megnevezni a mőszaki ellenır jogaira, kötelezettségeire és felelısségére vonatkozó szabályokat, - az építési naplóval kapcsolatos elıírásokat, - az építésügyi igazgatás eljárási rendjét és szervezeti rendszerét, - az országos településrendezési és építészeti követelményeket, - az építési és közüzemi engedélyezési eljárások szabályait, - és megkülönböztetni az építésfelügyelet, valamint az építésügyi hatóságok rendszerét, - a polgári jog alapvetı szabályait, különös tekintettel a tulajdonjog és a szerzıdéskötés általános szabályaira, a szerzıdésszegés és annak következményeire, - a kötbér és kártérítés szabályait, alkalmazásának feltételeit, a vállalkozási és a megbízási szerzıdések tartalmi és formai követelményeit, a garanciális, szavatossági és hiánypótlási ügyek, valamint a közbeszerzés szabályait, - a legfontosabb munkajogi szabályokat, ezen belül különös tekintettel a munkaszerzıdés, a munkavégzés szabályaira, valamint a munka- és pihenıidı, a kártérítési felelısség rendelkezéseire, - az ingatlan-nyilvántartás szabályait, illetıleg a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait, - az építıipari kivitelezés és az építésügyi bírság alapvetı szabályait, - az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mőszaki követelményeinek és megfelelıségigazolásának szabályait, - az egyes épületszerkezetek kötelezı alkalmasságára vonatkozó szabályokat, - a tevékenységéhez kapcsolódó adózási és számviteli szabályokat, - az építéshez kapcsolódó beruházási és finanszírozási általános szabályokat, - az építésügyhöz kapcsolódó szerzıdés és számlázás pénzügyi szabályait, - a költségek tervezésének és elszámolásának fı szabályait, - a mőszaki ellenırzés díjazásának elveit, a megállapítására vonatkozó szabályokat, - és eligazodni a felvonók, mozgólépcsık, mozgójárdák létesítésére vonatkozó szabályokban. A szabvány és minıségügy területén a szakember legyen képes - eligazodni a nemzetközi, európai és nemzeti szabványok kérdéseiben, ismerni azok fogalmát és összefüggéseit, - ismerni az építésügy körében alkalmazott általános szabvány- és minıségügyi szabályokat, ennek keretében ismerni és alkalmazni a minıség ellenırzésére és a teljes körő minıségirányításra vonatkozó szabályokat, a minıségirányítási rendszert és az ISO 9000:2000 szabványsorozatot,

10 - ismerni a környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazását az építıiparban, valamint az ISO 9001:2000 szabvány alkalmazásának szempontjait a tervezésben és a kivitelezésben, - ismerni az építési projekt minıségirányítását, a mőszaki ellenır feladatát minıségügyi szempontból, valamint a projekt megvalósítása közben történı minıségellenırzést, - ismerni a minıségügy jogi kérdéseit, valamint a szabványosítás rendszerét és a szabványok alkalmazásának kérdéseit, - ismerni az építési célú termékek forgalomba hozatalának és felhasználásának feltételeit és az építésügyi területre vonatkozó létesítmények tőzvédelmi szabályait. 4. Az 1-3. pontokon túlmenıen - az építési mőszaki szakmai szabályok körében ismerni és alkalmazni - épületek létesítésének, felújításának alapvetı építési követelményeit, - épületek teherhordó, térelválasztó és szakipari szerkezeteinek alapvetı követelményeit és szokványos mőszaki megoldásait, - épületek, építmények főtési, vízellátási, gázellátási alrendszereinek alapvetı követelményeit és szokványos mőszaki megoldásait, - épületek, építmények világítási, erıátviteli alrendszereinek alapvetı követelményeit és szokványos mőszaki megoldásait. szakterületén felismerni - a hatósági és közüzemi engedélyekben elıírtaktól eltérı jelenségeket, - a szabványok elıírásaitól eltérı megoldásokat, - a minıségi elıírásoknak nem megfelelı eljárásokat, szerkezeteket, elemeket és kapcsolatokat. V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet elıírásainak megfelelıen - az itt szabályozott eltérésekkel - kell végrehajtani. 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A vizsgára az jelentkezhet, aki az építési mőszaki ellenıri tevékenységrıl szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti szakirányú középfokú szakmai végzettséggel rendelkezik, a képzési program szerinti 100 óra elméleti és 60 óra gyakorlati képzésben részt vett, vagy alóla részben vagy egészben felmentést kapott, a követelményeket teljesítette. Valamennyi jelöltnek számot kell adnia felkészültségérıl a IV. fejezetben ismertetett szakmai követelmények szerint. 2. A szakmai vizsga részei: - írásbeli vizsga, - szóbeli vizsga. Az írásbeli vizsga tantárgyai és idıtartama: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Szabvány- és minıségügyi ismeretek - Építési mőszaki ismeretek Az írásbeli vizsgán az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által az adott vizsgához kiadott tételeket kell használni. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. A szóbeli vizsga tantárgyai és idıtartama: A szóbeli vizsgán csak az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kiadott tételeket lehet alkalmazni. A tételsort a vizsgaszervezı a képzés megkezdésekor a jelölt rendelkezésére bocsátja. A szóbeli vizsga tantárgyai: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Szabvány- és minıségügyi ismeretek - Építési mőszaki ismeretek A vizsgán a vizsgázó részére tételenként legalább 20 perc felkészülési idıt kell biztosítani.

11 3. A szakmai vizsgán számon kérhetı feladatok a szint megjelölésével Az írásbeli vizsga tartalma: Az írásbeli vizsgán az V. 2. pontban szereplı tantárgyakból és a IV. fejezetben leírt szakmai követelmények figyelembevételével összeállított feladatlapot kell megoldani. A szóbeli vizsga tartalma: A szóbeli vizsgán az V. 2. pontban szereplı tantárgyakból, a IV. fejezet szakmai követelményeinek figyelembevételével összeállított tételek alapján kell vizsgázni. 4. A képzés és a szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A képzés és a szakmai vizsga írásbeli és szóbeli részének Jogi ismeretek és a Szabvány- és minıségügyi ismeretek témakörökbıl, illetve tárgyakból részben vagy egészben felmentés adható, ha a jelölt, a sajátos építmények tekintetében eredményes mőszaki ellenıri szakvizsgát tett. A felmentésre vonatkozó kérelmet és annak mellékletét (szakvizsga bizonyítvány) az építési mőszaki ellenıri névjegyzéket vezetı szervnek kell leadni, aki a kérelemrıl határozatban dönt, annak benyújtását követı 15 napon belül. A felmentésrıl hozott döntést, a miniszteri tájékoztatóban kiadott iránymutatás szerint kell meghozni. 5. A szakmai vizsga értékelése Az írásbeli vizsgán szakmai tantárgycsoportonként legalább 60-60%-os teljesítményt kell elérnie a jelöltnek az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által összeállított vizsgatételekhez kiadott értékelési útmutató alapján. A jelölt a sikertelen írásbeli vizsgát követıen is tehet szóbeli vizsgát, de bizonyítványt csak sikeres írásbeli vizsga birtokában kaphat. A jelölt a szóbeli szakmai vizsgán elégtelen minısítést kap, ha bármely feladatcsoportból nem éri el a vizsgabizottság döntése alapján az általuk megkívánt szakmai színvonalat. A szakmai vizsga szakmai elméleti osztályzatát az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre kapott osztályzatok kerekített számtani átlaga adja. 1. Javasolt tantárgyak (modulok) - Jogi alapismeretek - Pénzügyi és gazdasági ismeretek - Szabvány- és minıségügyi ismeretek - Építési mőszaki ismeretek 2. Kontakt óraszámok VI. Egyéb tudnivalók Megnevezés Vizsgarészek Sorszám Óraszám írásbeli szóbeli 1. Jogi ismeretek 35 X X 2. Pénzügyi és gazdasági ismeretek 20 X X 3. Szabvány- és minıségügyi ismeretek 20 X X 4. Építési, mőszaki alapismeretek 85 X X Összesen A tanfolyami idıszak hátralévı részében a hallgatók tantárgyanként különbözı gyakorlati feladatokat oldanak meg, valamint helyszíni szemléken vesznek részt. 3. Egyéb sajátos információ A képzés egységeinek (moduljainak) elvégzésérıl szóló igazolás kiadásának feltétele: A szakképzés megszerzését elıkészítı oktatáson való részvételrıl a képzı intézmény igazolást (látogatási jegyet) ad ki azok részére, akik az oktatási órák - tantárgyanként - legalább 80%-án részt vettek (tantárgyat tanító oktatók jelzése alapján). 4. Egyéb feltételek

12 A vizsgabizottság egy tagját a szakmai kamarák (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) delegálják. A vizsgaszervezı intézmény, a vizsga szakterületének figyelembevételével kéri fel az illetékes szakmai kamarát vizsgabizottsági tag kijelölésére. * * * A 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 1. számú melléklete 3. sorszáma alatt kiadott felvonó- és mozgólépcsıellenır szakképesítés (felvonóellenır szakirány, mozgólépcsı-ellenır szakirány) szakmai és vizsgakövetelményei FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSİ-ELLENİR SZAKKÉPESÍTÉS (FELVONÓELLENİR SZAKIRÁNY, MOZGÓLÉPCSİ-ELLENİR SZAKIRÁNY) SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 1. A szakképesítés azonosító száma: I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 2. A szakképesítés megnevezése: Felvonó- és mozgólépcsı-ellenır - felvonóellenır szakirány - mozgólépcsı-ellenır szakirány 3. Hozzárendelt FEOR szám: A képzés maximális idıtartama: Szakképzési évfolyamok száma: - Óraszám: 225 óra 5. Elmélet aránya: 90% 6. Gyakorlat aránya: 10% II. A szakképesítés további adatai 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai elıképzettség, elıírt gyakorlat: Iskolai elıképzettség: szakirányú felsıfokú végzettség. Szakirányú felsıfokú végzettségnek a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki és a villamosmérnöki egyetemi vagy fıiskolai karokon szerzett oklevél tekintendı. Magasabb szintő jogszabály elıírása szerint, meghatározott esetekben a felsıfokú képesítési követelményektıl el lehet tekinteni. Szakmai elıképzettség: - Elıírt gyakorlat: legalább három év szakirányú gyakorlat 2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie: - 3. Szakmai alapképzés idıtartama: - 4. Szintvizsga: - III. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás FEOR száma A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése

13 3192 Minıségi, mőszaki, biztonsági ellenır 2. A munkaterület rövid, jellemzı leírása A) Felvonó szakirány A felvonóellenır feladata a mőszaki biztonságtechnikai és a karbantartás megfelelıségének mőszaki felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményérıl köteles tájékoztatni a tulajdonost, az üzemeltetıt és saját munkáltatóját, valamint hatósági beavatkozás szükségessége esetén a jogszabályban meghatározott szervezeteket. Munkaterülete kiterjed: - közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményezı hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos mőködést veszélyeztetı eset észlelésekor az üzemeltetés azonnali leállítására és intézkedésre az üzemeltetés szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig; - intézkedni a felvonó veszélytelenítésére hat hónapot meghaladó leállítás esetén külön jogszabályban meghatározott módon; - adatszolgáltatásra a felvonók és a mozgólépcsık országos központi nyilvántartásához. B) Mozgólépcsı szakirány A mozgólépcsı-ellenır feladata a mőszaki biztonságtechnikai és a karbantartás megfelelıségének mőszaki felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményérıl köteles tájékoztatni a tulajdonost, az üzemeltetıt és saját munkáltatóját, valamint hatósági beavatkozás szükségessége esetén a jogszabályban meghatározott szervezeteket. Munkaterülete kiterjed: - közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményezı hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos mőködést veszélyeztetı eset észlelésekor az üzemeltetés azonnali leállítására és intézkedésre az üzemeltetés szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig; - adatszolgáltatásra a felvonók és a mozgólépcsık országos központi nyilvántartásához. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Felvonószerelı 4. A képzésre vonatkozó elıírások Képzés csak a jóváhagyott és kiadott központi program alapján szervezhetı és folytatható. IV. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: 1. Jogi ismeretek - feladatai végrehajtása során figyelembe venni és alkalmazni az építésügyi törvény elveit, - alkalmazni az országos területrendezési és építészeti követelményeket, különösen a felvonók létesítésére és az akadálymentességre vonatkozó elıírásokat, - értelmezni és alkalmazni a felvonók és mozgólépcsık létesítésének elveit, a mőszaki létesítéssel, engedélyezéssel, tervezéssel, ellenırzéssel kapcsolatos jogszabályokat, - közremőködni a felvonók és mozgólépcsık engedélyezésének elıkészítésében, ismerje a felvonók és mozgólépcsık engedélyezési és kivitelezési dokumentációi készítésének menetét, és a tervezıi tevékenység jogosultságának szabályait, - eligazodni az építésügyi igazgatás szervezeti rendszerében és ismerni az építés-felügyelet rendszerét, - a megfelelı adatszolgáltatást nyújtani az építésügyi nyilvántartások számára, - alkalmazni az építési célra szolgáló anyagok és szerkezetek elıírásait, - érvényesíteni a biztonsági vizsgálatokkal, üzemeltetéssel, az üzemközi és végleges leállásokkal kapcsolatos elıírásokat, - eligazodni a szakterületre vonatkozó Európai Uniós jogszabályok között,

14 - érvényesíteni a munkavédelmi törvény fontosabb elıírásait, vállalkozási és megbízási szerzıdések követelményeit, és a munkabiztonsági elıírásokat. 2. Pénzügyi ismeretek - elıkészíteni a felvonó és mozgólépcsı létesítésével, fenntartásával kapcsolatos megbízásokat, - alkalmazni a közbeszerzéssel kapcsolatos elıírásokat, - kiválasztani a vállalkozási formák közül a szakképesítéshez leginkább alkalmasat, - meghatározni a vállalkozások alapításához és mőködéséhez szükséges feltételeket, - megállapítani és elszámolni a költségeket, - kitölteni egyszerőbb megrendeléseket formanyomtatványon, - kitölteni alapvetı pénzforgalmi nyilvántartásokat azok tartalmi és formai követelményeinek betartása alapján, pl. bevételi és kiadási nyilvántartás, készpénzfizetési számla, - formailag ellenırizni a számlákat, - megállapítani a felvonó- és mozgólépcsı-ellenıri tevékenységgel kapcsolatos díjakat. 3. Mőszaki ismeretek közremőködni az építési és a közüzemi engedélyezési eljárásokban, - érvényesíteni az ellenır jogait, kötelezettségeit, felelısségét, - betartani és betartatni a szakértıi tevékenység szabályait, - közremőködni a felvonók, illetve mozgólépcsık hatósági átvételénél, - maradéktalanul megvalósítani a biztonsági vizsgálatokkal, üzemeltetéssel, az üzemközi és végleges leállásokkal kapcsolatos elıírásokat, - alkalmazni a gépek megfelelıségének tanúsítási rendszerét, - érvényesíteni a kijelölt vizsgáló szervezetekre vonatkozó elıírásokat, - ellátni a felvonók és mozgólépcsık nyilvántartási rendszerének alkalmazásával kapcsolatos feladatokat tájékozódni a nemzeti szabványosítás rendszerében, - ismerni az EU szabványosítási elveit, - alkalmazni a vizsgálatokra vonatkozó elıírásokat, biztonsági szabályokat, - betartani az építési, épületgépészeti és épületvillamossági anyagok, szerkezetek átvételi és beépítési elıírásait és szabványait, - értelmezni a minıségügyi rendszerekre vonatkozó szabványok alapelveit, a minıség tanúsítására és a termék megfelelıségére vonatkozó elıírásokat, - megállapítani a szabványok hatályát és kapcsolatát a szerzıdésekkel megkülönböztetni és ismerni a hazai gyakorlatban elıforduló konstrukciós megoldásokat, - értelmezni a mőszaki feltételek és technikai elıírások rendszerét, - ismerni a szerelıipari munkák rendszerét, - kiválasztani és alkalmazni a korszerő vizsgálati módszereket, kezelni a mőszereket és kiértékelni a kapott eredményeket, - megérteni villamos és mechanikus szerkezetek mőködési sajátosságait, a felvonóknál és mozgólépcsıknél betöltött szerepét, a mőködésük során tapasztalható fizikai jelenségek magyarázatát, - értékelni a hibára utaló jeleket és meghatározni a hiba megszüntetésének módját, - lefolytatni az elıírt üzemeltetési, illetve mőszaki biztonsági ellenırzı vizsgálatokat, az elıírásoknak megfelelıen átvenni a berendezést, - érdemben közremőködni a hatósági átvételnél, - a hatósági elıírásokban és engedélyekben elıírtaktól eltérı jelenségeket felismerni, - a szabványok elıírásaitól eltérı jelenségeket felismerni, - a minıségi elıírásoknak nem megfelelı eljárásokat és szerkezeteket, elemeket és rendszereket elismerni, - a CE jellel ellátott anyagok, biztonsági berendezések megfelelıségét értelmezni, - megtenni szabálytalan vagy meg nem felelı üzem, illetve üzemeltetés esetén a szükséges intézkedéseket, - ellátni a felvonó ideiglenes és végleges üzemszüneteivel kapcsolatos feladatokat, - nyilvántartás vezetésére, és a szükséges adatszolgáltatásra, - elvégezni a gépkönyvvel kapcsolatos teendıket,

15 - ellátni a felvonóvezetık, illetve mozgólépcsı üzemügyeletesek helyszíni oktatását, a képesség és jogosultság ellenırzését. V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki - részt vett az elméleti és gyakorlati képzésben, és legalább 80 órán megjelent. 2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekbıl áll. Az írásbeli vizsga tantárgyai és idıtartama: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Mőszaki ismeretek (szakirány szerint) A vizsga idıtartama: 180 perc. A gyakorlati vizsga tantárgyai és idıtartama: A vizsga idıtartama: max. 20 perc. A szóbeli vizsga tantárgyai és idıtartama: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Mőszaki ismeretek (szakirány szerint) A vizsga idıtartama: max. 30 perc. 3. A szakmai vizsgán számon kérhetı feladatok a szint megjelölésével Az írásbeli vizsga tartalma: Az írásbeli vizsgán az V. 2. pontban szereplı tantárgyakból és a IV. fejezetben leírt szakmai követelmények figyelembevételével összeállított feladatlapot kell megoldani. A vizsgatantárgyak feladatsorait a szakképesítésért felelıs Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal központilag adja ki, és a jelölt a vizsgán kapja meg. A vizsgán nem használható író- és rajzeszközökön, továbbá zsebszámológépen kívül más segédeszköz. A gyakorlati vizsga tartalma: A) Felvonóellenır szakirány A gyakorlati vizsga során a jelöltnek - a felvonó-ellenıri szakmai tudása mellett - számot kell adnia arról, hogy képes egy mőszaki ellenırzési problémát komplex módon kezelni, más szakemberekkel együttmőködni annak megoldásában, elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni. A gyakorlati vizsgán a jelöltnek a jóváhagyott és a vizsgát szervezı intézmény által kiadott feladatok közül szakirányú tanmőhelyben, laboratóriumban vagy kijelölt felvonónál kell vizsgáznia, vagy gyakorlati feladat megoldásának vázlatát kell bemutatnia. B) Mozgólépcsı-ellenır szakirány A gyakorlati vizsga során a jelöltnek - a mozgólépcsı-ellenıri szakmai tudása mellett - számot kell adnia arról, hogy képes egy mőszaki ellenırzési problémát komplex módon kezelni, más szakemberekkel együttmőködni annak megoldásában, elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni. A gyakorlati vizsgán a jelöltnek a jóváhagyott és a vizsgát szervezı intézmény által kiadott feladatok közül szakirányú tanmőhelyben, laboratóriumban vagy kijelölt berendezésnél kell vizsgáznia, vagy gyakorlati feladat megoldásának vázlatát kell bemutatnia. A szóbeli vizsga tartalma: A szóbeli vizsgán az V. 2. pontban szereplı tantárgyakból, a IV. fejezet szakmai követelményeinek figyelembevételével összeállított tételek alapján kell vizsgázni. A szóbeli vizsgán a vizsgatantárgyak által meghatározott ismeretek szintetizálására, az összefüggésrendszerrıl történı számonkérésre kell törekedni. A szóbeli vizsga tételeit az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal fogadja el és adja ki. A gyakorlati és a szóbeli vizsga egy napon is szervezhetı. 4. A szakmai vizsga alóli felmentés feltételei Az írásbeli és szóbeli vizsgán a Jogi ismeretek és a Pénzügyi ismeretek témakörökbıl, illetve tárgyakból felmentés adható, ha öt éven belül a jelölt eredményes szakmai vizsgát tett. A képzés és szakmai vizsga egyes részei vagy tantárgyai alól felmentés adható, ha a jelölt korábban a képzéssel megegyezı tartalmú képzésben vett részt és ezt igazolja.

16 A szakmai vizsga gyakorlati része a vizsgabizottság által meghatározott módon egyszerősített formában is szervezhetı, ha a jelölt a tanfolyam befejezését megelızıen legalább hét éve felvonó-, illetve mozgólépcsı-ellenıri tevékenységet folytat. A tevékenységet a munkáltató, az érdekképviseleti szervezet vagy a központi felvonónyilvántartást vezetı szervezet igazolhatja. 5. A szakmai vizsga értékelése Az írásbeli vizsgát a központi tételekhez kiadott útmutató szerint egyetlen érdemjeggyel kell értékelni. Az írásbeli vizsga csak akkor eredményes, ha a jelölt - témakörönként - legalább 60%-os teljesítményt ért el. A szóbeli vizsgát tárgyanként egy-egy érdemjeggyel kell értékelni. A szóbeli vizsgát tárgyanként egy-egy érdemjeggyel kell értékelni. Eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizsgát, ha a jelölt az írásbeli vizsgára vagy a szóbeli vizsga bármely tárgyára elégtelen érdemjegyet kapott. A gyakorlati vizsgát egyetlen érdemjeggyel kell értékelni, amelynek meghatározásakor a jelölt szakmai felkészültsége mellett figyelembe kell venni, hogy milyen fokon képes egy mőszaki ellenırzési problémát komplex módon kezelni. Igazoltan elmulasztott vagy valós indokkal megszakított vizsgát követıen pótló vizsga tehetı. Minden egyéb sikertelen vagy elmulasztott vizsga csak javítóvizsgával ismételhetı. VI. Egyéb tudnivalók Képzés csak a jóváhagyott központi képzési program alapján szervezhetı. Az egyes tantárgyak felsorolása, óraszáma a központi képzési programban került meghatározásra. A vizsgabizottság kamarai tagját a Magyar Mérnöki Kamara jelöli ki. * * * A 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 1. számú melléklete 4. sorszáma alatt kiadott felvonó- és mozgólépcsı karbantartó-szerelı szakképesítés (felvonó karbantartó szakirány, mozgólépcsı karbantartó-szerelı szakirány) szakmai és vizsgakövetelményei FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSİ KARBANTARTÓ-SZERELİ SZAKKÉPESÍTÉS (FELVONÓ KARBANTARTÓ SZAKIRÁNY, MOZGÓLÉPCSİ KARBANTARTÓ-SZERELİ SZAKIRÁNY) SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 1. A szakképesítés azonosító száma: I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 2. A szakképesítés megnevezése: Felvonó- és mozgólépcsı karbantartó-szerelı - felvonó karbantartó-szerelı szakirány, - mozgólépcsı karbantartó-szerelı szakirány. 3. Hozzárendelt FEOR szám: A képzés maximális idıtartama: Szakképzési évfolyamok száma: - Óraszám: 225 óra 5. Elmélet aránya: 80% 6. Gyakorlat aránya: 20% II. A szakképesítés egyéb adatai

17 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai elıképzettség, elıírt gyakorlat Iskolai elıképzettség: szakirányú szakmunkás képzettség, szakképesítés, valamint jogszabályban elıírt három év szakirányú gyakorlat. Szakmai elıképzettség: Géplakatos, a Villanyszerelı és az Elektronikai mőszerész. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal szakirányú szakképesítésnek ismerhet el más szakképesítést - egyedi esetben - a szakképesítés képzési programjának felülvizsgálata, a képzı intézmény és a vizsgaszervezı intézmény javaslata alapján. 2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie: - 3. Szakmai alapképzés idıtartama: - 4. Szintvizsga: - III. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás FEOR száma 7623 Felvonószerelı A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése 2. A munkaterület rövid, jellemzı leírása A) Felvonó karbantartó szakirány A felvonó karbantartó végzi a felvonók üzemviteléhez szükséges tervszerő megelızı karbantartást, a váratlan hibák elhárítását, a felvonók kis- és középjavítását, a szükséges alkatrészek cseréjét és a berendezés bontását. (Az új felvonók szerelését, meglévı felvonók fıdarabcserével járó felújítását, nagyjavítását csak Felvonószerelı szakképesítéssel rendelkezı személy végezheti!) B) Mozgólépcsı karbantartó-szerelı szakirány A mozgólépcsı karbantartó-szerelı végzi a mozgólépcsık telepítését, szerelését, villamosítását, üzembe helyezését, tervszerő megelızı karbantartását és a váratlan hibák elhárítását, javítását, fıjavítását, a szükséges alkatrészcserék végrehajtását és a berendezés bontását. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Villanyszerelı Géplakatos Elektronikai mőszerész Erısáramú elektronikai technikus Villamosgép- és berendezési technikus Villamosgép- és berendezéskezelı Villamosgép- és készülékszerelı 4. A képzésre vonatkozó elıírások Képzés csak a jóváhagyott és kiadott központi program alapján szervezhetı és folytatható. IV. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:

18 1. Jogi ismeretek - közremőködni a felvonó és mozgólépcsı mőszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatában, - ismerni a szakmai képviseleteket, a társvállalkozók együttmőködési rendszerét, - alkalmazni a felvonó és a mozgólépcsı hatósági engedélyezésének, üzemeltetésének és ellenırzésének jogszabályi alapelveit, - tájékozódni az építésügyi igazgatás, az építésfelügyelet és a felvonókkal és mozgólépcsıkkel kapcsolatba hozható hatóságok munkájában az engedélyezési és kötelezési eljárásokban, - betartani a felvonók és mozgólépcsık hatósági engedélyével kapcsolatos elıírásokat, - érvényesíteni a felvonó és mozgólépcsı karbantartó kötelezettségeit, felelısségét és jogait, - elıkészíteni az elıforduló szerelési, bontási, karbantartási és javítási munkák vállalkozói szerzıdéseit, - betartani a vállalkozási és a megbízási szerzıdések alapvetı tartalmi és formai követelményeit, - biztosítani az általános garanciális és szavatossági elveket, - szabályosan eljárni a munkavégzéssel kapcsolatos garanciális és hiánypótlási ügyekben, - vezetni a gépkönyvet és az építési naplót. 2. Pénzügyi ismeretek - alkalmazni a gazdálkodás általános szabályait, - alkalmazni a számlázás pénzügyi szabályait, - alkalmazni az adózás és a társadalombiztosítás szabályait, - kitölteni egyszerőbb megrendeléseket formanyomtatványon, - kitölteni alapvetı pénzforgalmi nyilvántartásokat azok tartalmi és formai követelményeinek betartása alapján, pl. bevételi és kiadási nyilvántartás, készpénzfizetési számla, - a felvonó és mozgólépcsı szerelıi, karbantartói és javítási tevékenységrıl szóló számla elkészítésére, - formailag ellenırizni a számlákat, - megállapítani a felvonó- és mozgólépcsı-ellenıri tevékenységgel kapcsolatos díjakat, - a költségek szabályszerő elszámolására, - kezelni a felvonó és mozgólépcsı szerelıi, karbantartói és javítási munkák garanciális és szavatossági kérdéseit, - alkalmazni a garancia, a kártérítés és a kötbér szabályait. 3. Szabvány-, minıségügyi és mőszaki ismeretek (szakirány szerint) a gépészeti, villamos és hidraulikus részletrajzok olvasására és építıipari részletrajzok megértésére, a mőszaki dokumentációk használatára, - a szakterületével kapcsolatos technológiai elıírások végrehajtására, - a mérési és diagnosztikai módszerek alkalmazására, a mérési eszközök használatára, - az anyagmegmunkálás különbözı munkahelyi módjaira, illetve kötések létrehozására (hegesztés, forrasztás, ragasztás), - az elvégzett munka mőszaki átadásának lebonyolítására, - közremőködni a felvonók és a mozgólépcsık üzembe helyezési eljárásában, - az elıírtaktól, az üzemi viszonyoktól eltérı jelenségeket felismerni, - az alapvetı szabványok elıírásaitól eltérı jelenségeket felismerni, - a minıségi elıírásoknak nem megfelelı szerkezeteket, elemeket és kapcsolatokat felismerni, - a munkájához szükséges mértékben a mőszerek használatára, - alkalmazni a munkahelyi biztonságtechnikai és munkavédelmi elıírásokat, a munkahelyi tőzvédelmi elıírásokat, a munkahelyi környezetvédelmi elıírásokat, az emelıgépek, a berendezések és az állványok biztonságos használatát, elıírásait, a munkahely és a munkavégzés villamos elıírásait A felvonó karbantartó-szerelı szakember legyen képes - elvégezni a felvonók egységeinek szét- és összeszerelését, azok pontos beállítását, az egységek beszerelését; - a felvonó villamos szereléseinek elvégzésére, elektromos, elektronikus vezérlési rendszerek telepítésére; - a hidraulikus felvonók szerelésére; - a fék- és biztonsági berendezések összehangolására; - a felvonókkal kapcsolatos = gépelemek, gépegységek és szerkezetek szerelésére, = villamos berendezések és kapcsolások szerelésére, kialakítására,

19 = hidraulikus rendszerek szerelésére; - a felvonókkal kapcsolatos karbantartási feladatok elvégzésére; - a felvonók hibadiagnosztikájának elvégzésére; - a felvonók hibamegállapítására, hibaértékelésére és a hibákkal kapcsolatos intézkedések megtételére; - a helyszínen nem javítható hiba esetén a szakmőhely igénybevételéhez szükséges intézkedésekre A mozgólépcsı karbantartó-szerelı szakember legyen képes - a mozgólépcsık szét- és összeszerelésére, az egységek beszerelésére; - a mozgólépcsı villamos szereléseinek elvégzésére, elektromos, elektronikus vezérlési rendszerek telepítésre, ezek beszabályozására; - a mozgólépcsıkkel kapcsolatos = gépelemek, gépegységek és szerkezetek szerelésére, = villamos berendezések és kapcsolások szerelésére, kialakítására; - a mozgólépcsıkkel kapcsolatos karbantartási feladatok ellátására; - a mozgólépcsık hibadiagnosztikájának elvégzésére; - a mozgólépcsık hibamegállapítására, hibaértékelésére és a hibákkal kapcsolatos intézkedések megtételére; - a helyszínen nem javítható hiba esetén a szakmőhely igénybevételéhez szükséges intézkedésekre; - vizsgálati jegyzıkönyvek és gépkönyvi bejegyzések elkészítésére. V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Szakmai vizsgára az a jelölt bocsátható, aki részt vett az elméleti és gyakorlati képzésben, és részt vett a programban meghatározott óraszám 80%-ában. 2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részekbıl áll. Az írásbeli vizsga tantárgyai és idıtartama: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Mőszaki ismeretek (szakirány szerint) A vizsga idıtartama: 180 perc. A gyakorlati vizsga tantárgyai és idıtartama: A vizsga idıtartama: max. 120 perc. A szóbeli vizsga tantárgyai és idıtartama: - Jogi ismeretek - Pénzügyi ismeretek - Mőszaki ismeretek (szakirány szerint) A vizsga idıtartama: max. 30 perc. 3. A szakmai vizsgán számon kérhetı feladatok a szint megjelölésével Az írásbeli vizsga tartalma: Az írásbeli vizsgán az V. 2. pontban szereplı tantárgyakból és a IV. fejezetben leírt szakmai követelmények figyelembevételével összeállított feladatlapot kell megoldani. A vizsgatantárgyak feladatsorait a szakképesítésért felelıs Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal központilag adja ki, és a jelölt a vizsgán kapja meg. A komplex írásbeli vizsgán elsısorban a szakmai munka gyakorlásához szükséges tárgyi ismereteket kell számon kérni. A vizsgán nem használható író- és rajzeszközökön, továbbá zsebszámológépen kívül más segédeszköz. A gyakorlati vizsga tartalma: A gyakorlati vizsgán a jelöltnek a jóváhagyott és a vizsgát szervezı intézmény által kiadott - a szakirányának megfelelı - feladatok közül a tanmőhelyben vagy akkreditált laboratóriumban egy konkrét hiba megállapítási, valamint egy szerelési-karbantartási részfolyamatot kell elvégeznie, illetve vizsgálati-értékelési jegyzıkönyvet kell készítenie. A szóbeli vizsga tartalma: A szóbeli vizsgán a jelöltek elsısorban az elsajátított szakmai ismereteik alkalmazására való felkészültségükrıl adnak számot. A szóbeli tételeket az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal adja ki. A gyakorlati és a szóbeli vizsga egy napon is szervezhetı.

20 4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei Az írásbeli és szóbeli vizsgán felmentés adható a Jogi ismeretek és a Pénzügyi ismeretek témakörökbıl, illetve tárgyakból, továbbá a Szabvány-, minıségügyi és mőszaki ismeretek tantárgy mőszaki ismeretek témakörének általános részébıl, ha öt éven belül a jelölt eredményes vizsgát tett. Gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható. V. A szakmai vizsga értékelése A szakmai elméleti vizsga értékelése Az írásbeli vizsgát a központi tételekhez kiadott útmutató szerint egyetlen érdemjeggyel kell értékelni. Az írásbeli vizsga csak akkor eredményes, ha a jelölt - témakörönként - legalább 60%-os teljesítményt ért el. A szóbeli vizsgát vizsgatárgyanként egy-egy érdemjeggyel kell értékelni. A szakmai elméleti vizsga eredménye: az írásbeli érdemjegy és a szóbeli vizsgarész érdemjegyeinek átlaga a kerekítés szabályainak figyelembevételével. Eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizsgát, ha a jelölt az írásbeli vizsgára vagy a szóbeli vizsga bármely tárgyára elégtelen érdemjegyet kapott. A szakmai gyakorlati vizsga értékelése: A szakmai gyakorlati vizsgát egy érdemjeggyel kell értékelni, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a jelölt által készített vizsgálati-értékelési jegyzıkönyv tartalmi és formai minıségét. VI. Egyéb tudnivalók Képzés csak a jóváhagyott központi képzési program alapján szervezhetı. Az egyes tantárgyak felsorolása, óraszáma a központi képzési programban került meghatározásra. A vizsgabizottság kamarai tagját a Magyar Mérnöki Kamara jelöli ki. * * * A 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 1. számú melléklete 5. sorszáma alatt kiadott ingatlankezelı szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei INGATLANKEZELİ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Ingatlankezelı 3. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális idıtartama: Szakképzési évfolyamok száma: - Óraszám: 800 óra 5. Elmélet aránya: 70% 6. Gyakorlat aránya: 30% I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai II. A szakképesítés egyéb adatai 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: - Elızetes szakmai gyakorlat: -

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11.

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11. A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA György Annamária ETI - 2010. március 11. TÉMAKÖRÖK Jogszabályi háttér A Szakmai és Vizsgakövetelmény felépítése Alapfogalmak MOTTÓ Aki nem alkalmaz új megoldásokat,

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról*

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 1. (1)A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

31/2004. (XI. 13.) OM

31/2004. (XI. 13.) OM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (2) bekezdésének g) pontja

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevı szakértık részére Elıadó Helyszín, dátum Jogszabályi

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A földmérési és térképészeti tevékenységrıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Damjanich János Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Damjanich János Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Damjanich János Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadta az intézmény nevelıtestülete 2013. március 25-én. Az adatkezelési szabályzat készítésekor véleményezési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények. I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények. I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja VADÁSZPUSKAMŐVES MESTER mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja A vadászpuskamőves mester a gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerı, vadász-,

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet egyes vízjogi engedélyezési, valamint ekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés d) pontjában

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet)

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet) MEZİGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS KÉPZÉS A JÁRMŐ-ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK ÚJ KÉPZÉSE Mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsıoktatási szakképzés (3+1 félév, nappali és levelezı

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03 34/2010. (V. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló

Részletesebben

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben