KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET

2 Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával a szakterület versenyfelelıse Cserkutiné Illyés Ágnes vezetı tanácsadó Szakmai vezetı: Modláné Görgényi Ildikó A versenyszabályzat lektorai: Dr. Závodny László Kiss Éva Szerkesztette: Plósz Antal Jóváhagyta Hardy András fıosztályvezetı Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ISBN Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Felelıs kiadó: Nagy László fıigazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 5 II. A tanulmányi versenyek célja 5 III. A verseny meghirdetése, formája és a jelentkezés módja 5 IV. A verseny fordulói és részei 6 V. A versenyfelelıs 11 VI. A versenyt rendezı iskola 12 VII. A versenybizottság 13 VIII. A versenyzık teljesítményének értékelése 14 IX. A verseny jegyzıkönyve 15 X. A verseny anyagai, iratai 16 XI. Záró rendelkezések 16 Melléklet 18 A versenyszabályzat a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján ( - a Tanulmányi versenyek \ Versenyszabályzatok menüpont alatt), és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ( honlapján megtekinthetı. 3

4 ELİSZÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízása alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet ismételten megrendezi a környezetvédelmi és vízügyi szakképesítések országos szakmai tanulmányi versenyét (OSZTV). A környezetvédelmi szakképzés az egyik legdinamikusabban fejlıdı területe az oktatásnak. A környezetvédelmi és vízügyi tanulmányi versenyek célja a szakképzésben résztvevı tehetséges tanulók kiemelkedı eredményének bemutatása. A versenyeredmények a versenyzıket felkészítı környezetvédelmet tanító szaktanárok munkájának, és a szakképzésben részt vevı iskolák oktató-nevelı munkájának versenyszintő összehasonlítására szolgálnak, amely a kimagasló tanulói teljesítmények esetében az erkölcsi elismerésen túl, feltétlenül ösztönzı hatással vannak az adott iskola tevékenységére is. A környezetvédelmi és vízügyi szakmai tanulmányi versenyek elemzésével évente képet kaphatunk a magyar szakképzés eredményes tevékenységének egy jelentıs részérıl, és a verseny adta eszközök által hozzájárulhatunk a magyar szakképzés színvonalának fejlesztéséhez, segítséget nyújtva ezzel az európai elvárásokhoz. Az elmúlt évi szakmai tanulmányi versenyeket a korábbi évekhez viszonyítva jelentıs módosításokkal, új szemléletmód bevezetésével valósítottuk meg. Legfıbb célunk a tanulók gyakorlatban alkalmazott tudásának mérése volt. A lexikális tudástól az alkalmazó tudás irányába való elmozdulás jól illeszthetı a nemzetközi tapasztalatokhoz, különösen az európai elvárásokhoz, egyben a moduláris képzés bevezetését is elısegíti. Az idei tanévben is alapvetı célunk annak bemutatása, hogy a különbözı szintő képzésben részt vevı tanulók - mint pályakezdı szakemberek - a képzési éveik során szerzett ismereteiket milyen mértékben, hogyan tudják önállóan hasznosítani, megvalósítani egy-egy konkrét feladat megoldása során. A versenyzık alapvetıen az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei szerint mérettetnek meg. Továbbra is megırizzük az adott szakképesítésre vonatkozó elmélet és a gyakorlat arányát, témaköreit. A környezetvédelmi és vízügyi szakmai tanulmányi versenyben résztvevık legnagyobb jutalma a vizsga alóli részleges, vagy teljes mentesülés lehetısége. A versenyszabályzatot, a nevezéseket, az eredményeket, beleértve a részeredményeket is, a honlapunkon ( tesszük közzé. Törekszünk arra is, hogy a tanulók tényleges tudása kerüljön megmérettetésre, éppen ezért kérjük mindazokat, akik bármilyen hatással lehetnek a versenyre - a vizsgákra vonatkozó jogszabályok szerint - felelısséggel járjanak el. Szeretnénk, ha a versenyzık nagyszerő élményekkel, hasznos tapasztalatokkal gazdagodva gondolnának vissza a szakmai tanulmányi verseny lezárását követıen erre az eseményre. Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk! Dr. Oláh Lajos államtitkár Nagy László fıigazgató 4

5 I. Bevezetés (1) A Versenyszabályzat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések tanulmányi versenyének szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos elıírásokat tartalmazza. (2) A szakmai tanulmányi versenyeket a versenyszabályzat szerint, a versenyfelhívás, a munkavédelemrıl szóló, többször módosított évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet 38. (4.) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet elıírásaival összhangban kell lebonyolítani. II. A tanulmányi versenyek célja A tanulmányi versenyek célja (1) A magyar szakképzés színvonalának emelése és bemutatása. (2) A tanulók felkészítése, szakmai vizsgájuk elısegítése. (3) A szakképzésben résztvevı tehetséges tanulók számára lehetıség biztosítása a megmérettetéshez, a kiemelkedı eredmények eléréséhez. (4) A szaktanárok tehetséggondozó munkájának felszínre hozása. (5) A szakképzı iskolák oktató-nevelı munkájának versenyszintő értékelése, a kiemelkedı oktató-nevelı tevékenység elismerésének biztosítása. III. A verseny meghirdetése, formája és a jelentkezés módja (1) A tanulmányi versenyek meghirdetése A tanulmányi versenyek meghirdetése az Oktatási Közlönyben, a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján ( és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján ( jelenik meg, amely tartalmazza a versenyek pontos helyét és idıpontját A meghirdetı minisztérium a verseny meghirdetésében kijelöli: = a versenyek formáit, szakképesítéseit, versenycsoportjait = a versenyek helyét, idıpontjait = a nevezési díjakat = az elérhetı kedvezményeket (2) A tanulmányi versenyeket az NSZFI Tanácsadási osztálya készíti elı és irányítja azok lebonyolítását. (3) A környezetvédelmi és vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OSZTV) egy komplex verseny, amely az adott szakképesítés több szakmai elméleti tantárgyára, szakmai gyakorlatára épül. (4) A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja A tanulmányi versenyeken a magyarországi, nappali rendszerő képzést folytató szakképzı iskolák végzıs tanulói vehetnek részt. A versenyre a tanulókat az iskolai válogató eredmények alapján - az iskola nevezi. Nevezések csak az iskoláktól fogadhatók el! A nevezéseket az NSZFI honlapján keresztül kell eljuttatni, az ott leírt útmutató betartásával a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézetbe. A nevezési határidıt a meghirdetés tartalmazza. Határidın túli nevezésre nincs lehetıség! 5

6 Az iskola a nevezéssel egyidejőleg kötelezettséget vállal a nevezett tanulók után a nevezési díj befizetésére. A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követıen, az elıdöntı írásbeli tételeinek átvétele elıtt kell befizetni. A díjfizetést valamennyi, az elıdöntıbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntıt rendezı iskola számlaszámára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntıt rendezı iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján közzé teszi. A döntıt rendezı iskola a befizetett összegrıl kiállított számlát a nevezési díj beérkezését követı két héten belül megküldi a nevezı iskoláknak. Az iskolai nevezést egyben az elıdöntı-feladatok megrendelésének kell tekinteni. A versenyekre nevezett tanulóknak a meghirdetett idıpontban kell a versenyek helyszínén megjelenni. A versenyzık személyazonosságát a személyi igazolvány bemutatásával kell igazolni. Amelyik versenyzı ezt nem tudja bemutatni, a versenyben nem vehet részt. (5) A versenyzıknek a verseny alatt, annak minden szakaszában tilos minden olyan eszköz használata, amely alkalmas meg nem engedett külsı segítség igénybevételére, vagy alkalmas az egyes versenyzık közötti meg nem engedett kommunikációra, mások megzavarására. A versenyzık mobiltelefonjukat egyetlen versenyrészre sem vihetik magukkal, azt a verseny megkezdése elıtt kikapcsolt állapotban le kell adniuk a szervezıknek. (1) A verseny fordulói: IV. iskolai válogató verseny elıdöntı verseny döntı verseny. A verseny fordulói és részei (2) A verseny írásbeli, gyakorlati és szóbeli versenyrészek teljesítésébıl áll. (3) A verseny témáit és tananyagát a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelıen kell meghatározni. (4) Az iskolai válogató versenyek helyi, az elıdöntık és a döntık központi szervezésőek. Az elıdöntık az Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ) szerinti szakképesítések esetén az írásbeli vizsgarésznek, a döntık a gyakorlati és a szóbeli vizsgarésznek felelnek meg. Az iskolai válogató verseny javasolt szerkezete, idıtartama, pontszáma Az iskolai válogató verseny írásbeli verseny, melyet az érintett iskolák szerveznek. A feladatsor elméleti, rajzos, számításos feladatokból áll. Tartalmi szerkezet a szakmai elméleti tantárgyak témaköreinek %-os arányában: 13. évfolyam: A szakmai elmélet témakörei (50 %.) - a környezetvédelmi szakképzés tekintetében: Környezetvédelmi (alap) ismeretek Méréstechnikai ismeretek Környezettechnikai ismeretek - a vízügyi szakképzés tekintetében: Vízgazdálkodás 6

7 14. évfolyam: A szakmai elmélet témakörei (30 %.) - a környezetvédelmi képzés tekintetében: Méréstechnikai ismeretek Környezettechnikai ismeretek - a vízügyi képzés tekintetében: Vízgazdálkodás Vízépítés Az iskolai válogató feladatsorában jussanak érvényre a szakmaspecifikus ismeretek is. (20%) Idıtartama: 180 perc. (5) Az elıdöntı versenyek megrendezése és szervezése A központilag kiadott írásbeli versenydolgozatok megírása a versenyben résztvevık iskolájában történik. A verseny tisztaságát, zavartalanságát - az NSZFI irányításával - az iskolák biztosítják. Az elıdöntı feladatsorának tartalmi szerkezete megegyezik az iskolai válogató versenynél közöltekkel, azonban a 13. és 14. tanév anyagrészeinek aránya a feladatsorban 50-50%, - itt nem kell még külön szakmaspecifikus feladatoknak lenni. Idıtartama: 240 perc Elérhetı pontszám: A feladatlapon feltüntetett pontok összesített értéke a döntıbe jutás rangsorolásakor 0,6- os szorzóval kerül beszámításra (a maximálisan szerezhetı 100 pont 60 pontként) a) A versenyfeladatok átadása Az elıdöntık lebonyolítására a versenyzık iskolájában kerül sor. Az elıdöntı versenyrész központi írásbeli feladatlapok megoldásából áll. A központi feladatlapokat, továbbá a feladatok megoldásához szükséges segédanyagokat (a továbbiakban a feladatlap és a segédanyag együtt: feladatlap) és a javítási, értékelési útmutatókat a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Vizsgadokumentációs irodája készítteti el. A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Vizsgadokumentációs irodájának vezetıje megszervezi a feladatlapok sokszorosítását, csomagolását. A feladatlapokat az intézmény megbízottja a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Vizsgadokumentációs irodájában veheti át. Egy megbízott a szükséges meghatalmazások birtokában több intézmény feladatlapjait is átveheti. A feladatlapok átvételének idıpontját, helyét a jelentkezések lezárása után a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet a honlapján teszi közzé. b) Az átvett versenyfeladatok szállításáról, megırzésérıl, az elıdöntı versenyek versenyszabályzatban elıírt feltételeinek és lebonyolításának biztosításáról (titoktartás), az iskolák igazgatói kötelesek gondoskodni. c) Az elıdöntı lebonyolítása Az elıdöntı központilag összeállított írásbeli feladatait a nevezett versenyzık saját iskolájukban dolgozzák ki a versenyfelhívásban megjelölt idıpontban. A versenyfeladatokat tartalmazó borítékok egységesen csak a borítékon feltüntetett idıpontban bonthatók fel! Az írásbeli dolgozat megkezdése elıtt a felügyelı tanár megállapítja a versenyzık személyazonosságát (adatlap kitöltés) és tájékoztatást ad a verseny 7

8 szabályairól, az alkalmazható segédeszközökrıl. Tájékoztatja a versenyzıket a kijavított és értékelt dolgozatok megtekinthetıségérıl. Az elıdöntı verseny ideje alatt a teremben és a folyosón felügyeletet kell biztosítani. Felügyelettel - a szakképesítéssel, illetıleg a tantárggyal megegyezı szakos tanár (szakértı) nem bízható meg. Az ültetési rendet a felügyelı a verseny megkezdése elıtt jegyzıkönyvezi. Az ültetési rendet úgy kell kialakítani, hogy a versenyzık egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. A jegyzıkönyvet a felügyelıknek alá kell írniuk. A felügyelı feladata annak magakadályozása, hogy a versenyzık meg nem engedett segédeszközöket használjanak, társaiktól vagy más személytıl segítséget vegyenek igénybe, egymást zavarják. A négyjegyő függvénytáblázat használata sem megengedett. Ha a versenyzınek a verseny ideje alatt el kell hagynia a termet, a felügyelıtıl engedélyt kér, a dolgozatát leadja, a felügyelı a távozás és a visszaérkezés idejét a dolgozatra és az ülésrendre rávezeti. Egyidejőleg csak egy versenyzı hagyhatja el a termet. d) Az elıdöntı értékelése, az írásbeli dolgozatok javítása, megtekintése Az írásbeli verseny dolgozatait a szaktanár kijavítja, a hibákat, tévedéseket piros színő tintával megjelöli, és minden oldalt kézjegyével lát el. A versenykérdésekre kidolgozott megoldásokat az útmutató alapján kell javítani és értékelni. Ha a szaktanár a versenydolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a versenyzı meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a versenydolgozatra, és értesíti az igazgatót, aki a következık szerint köteles eljárni: Az igazgató az írásbeli verseny befejezését követıen haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzıkönyvbe foglalja. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a versenyzı és a felügyelı tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetıvé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzıkönyvet a felügyelı tanár, az iskola igazgatója és a versenyzı írja alá. A versenyzı külön véleményét a jegyzıkönyvre rávezetheti. A versenyzık számára a kijavított dolgozatok megtekintésének lehetıségét az iskolák biztosítják. Az esetleges versenyzıi észrevételt az igazgató és egy szaktanár elbírálja. A megtekintésrıl és az észrevételek elbírálásáról jegyzıkönyvet vesznek fel. A szaktanár a versenydolgozatok javításakor a megoldáshoz piros színnel írja rá az általa javasolt végleges pontszámot, a javítás idıpontját, majd azt az aláírásával látja el és az igazgató által meghatározott idıben a borítékokkal együtt, átadja az igazgatónak. Egy versenyzı borítékjának tartalmaznia kell az adott versenyzı valamennyi, a versenyhez tartozó dokumentumát (feladatlapok, rajzok stb.). e) Az elıdöntı dolgozatok visszajuttatása A felsorolt iratokat szakképesítésenként abba az eredeti borítékba kell visszahelyezni és lezárni, amely a kitöltendı feladatlapokat tartalmazta. A borítékra rá kell írni: = OSZTV/KvVM 8

9 = A felhívásban szereplı verseny megnevezését, OKJ számát. Az igazgató az írásbeli verseny iratait szakképesítés szerint visszajuttatja a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Tanácsadási osztályára az alábbiak figyelembe vételével: = a versenyzık által elkészített összes kijavított versenydolgozatot = az írásbeli versenyen felvett jegyzıkönyveket, = összesítı ívet, mely valamennyi, az írásbeli fordulón részt vett versenyzı nevét és az írásbelin elért százalékos teljesítményét tartalmazza, = összesítést a küldemény tartalmáról. A becsomagolt iratokat az intézmény megbízottja a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Tanácsadási osztályának adja át. Egy megbízott a szükséges meghatalmazások birtokában több intézmény iratait is átadhatja. Az átadás pontos idıpontját, helyszínét a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet a honlapján teszi közzé. A beérkezett iratokat a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Tanácsadási osztálya adja át a szakképesítés szerinti versenybizottságnak. A versenybizottság felbontja a borítékokat, majd jegyzékben, intézményenkénti bontásban rögzíti a beérkezett iratok számát. A beérkezett versenydolgozatokat a versenybizottság értékelıi felülvizsgálják, a hibákat, tévedéseket zöld színő tintával javítják, majd rávezetik a versenydolgozatra az általuk megállapított pontszámot, a javítás idıpontját és aláírásukkal látják el. A versenyfelelıs kitölti az elıdöntıverseny elızetes összesítı táblázatát a versenyzık javasolt sorrendjét. A vissza nem küldött dolgozatokat nulla pontra értékeljük. Az elıdöntın elért elızetes eredményeket tartalmazó táblázatok a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján közzétett idıponttól tekinthetık meg. Ha egy versenycsoportban egy versenyzınek a honlapon közölt pontszáma és az iskolai pontszáma között eltérés van, akkor a versenyzı a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján közzétett helyszínen és idıpontban dolgozatát megtekintheti. A megtekintés során csak azokkal a feladatokkal kapcsolatban tehet észrevételt, amelyeknél az iskolai és a versenybizottsági javítás között eltérés van. Az észrevételeket a versenybizottság bírálja el: versenyzıi megtekintést követıen a versenybizottság mérlegeli a versenyzık írásban megtett észrevételeit, megállapítja a végleges helyezési sorrendet, és rögzíti a döntıbe behívható versenyzık listáját. A felülvizsgálat utáni megtekintésen tett észrevételt és a versenybizottság ezzel kapcsolatos döntését a versenyfelelıs jegyzıkönyvezi. A versenyfelelıs kitölti a versenyre vonatkozó végleges összesítı táblázatot a versenyzık pontszámaival és rögzíti a versenyzık sorrendjét. f) A döntıbe jutott versenyzık értesítése 9

10 Az elıdöntın elért végleges eredményeket tartalmazó táblázatok, a döntıbe behívható tanulók neve, sorrendje a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján közzétett idıponttól tekinthetık meg. (6) A döntı versenyek megrendezése és szervezése a) A döntı idıpontja és helyszíne: A verseny döntıjére a Felhívásban meghatározott helyszínen kerül sor. A döntı megkezdése elıtt a versenyzık az anonimitás biztosítása érdekében kódszámot húznak, és az azonosítási jegyzéken a nevük és iskolájuk neve és címe mellett tüntetik fel a kódszámukat. A jegyzéket, a kitöltést követıen egy borítékba kell helyezni, amelyet azonnal le kell zárni. b) A döntı gyakorlati és szóbeli versenyrészbıl áll. c) A döntı gyakorlati része A gyakorlati versenyen a versenyzıknek olyan több témakörbıl álló gyakorlati feladatsort kell megoldaniuk, amely alapján megállapítható, hogy a versenyzık a szakmai és vizsgakövetelményben elvárható gyakorlati tudással, készségekkel és képességekkel rendelkeznek. A versenyzık a verseny helyszínén rendelkezésre álló feltételektıl függıen egy idıben is dolgozhatnak. A munka elvégzésére öszszesen 240 perc munkaidıt kell biztosítani. d) A versenybizottság tagjai a versenyzık munkáját folyamatosan figyelemmel kísérik, ellenırzik és értékelik a versenyzık munkavégzését, figyelembe véve annak szakszerőségét, és az önállóan végzett munkafolyamatokat, valamint az ahhoz kapcsolódó szóbeli válaszokat. e) A döntı szóbeli része A verseny szóbeli részére a gyakorlati versenynapot követıen kerül sor. A szóbeli versenyrész során a versenyzık tételt húznak. A tételeket a melléklet tartalmazza. A versenyzıknek legalább 15 perc felkészülési idıt kell biztosítani. A tételek önálló szóbeli feleletére minden szakképesítésnél összesen 10 perc áll majd a rendelkezésükre. A versenyzıknek segítı vagy irányító kérdést nem szabad feltenni. f) A verseny befejezését követıen összesíteni kell a versenyzık eredményét. (7) A gyakorlati verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok a) A gyakorlati verseny helyét, a munkahelyet, a döntıt rendezı intézmény igazgatója az NSZFI-vel kötött elızetes megállapodás alapján jelöli ki. A gyakorlati versenyt csak olyan munkahelyen lehet megszervezni, amelyet a versenyt rendezı iskola munkavédelmi felelıse által készített jegyzıkönyv munkavédelmi szempontból balesetmentesnek és biztonságosnak minısített. b) A gyakorlati versenyt akkor szabad megkezdeni, ha a versenybizottság elnöke és tagjai is meggyızıdtek a gyakorlati versenyfeladat elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi beleértve a munkavédelmi, tőzvédelmi, egészségvédelmi feltételek meglétérıl. A versenyt a versenybizottság elnöke indíthatja meg a versenybizottság tagjai, a rendezı intézmény igazgatója vagy megbízottja, a gyakorlati oktatásért felelıs vezetıje vagy megbízottja, a munkavédelmi felelıs és a felügyelı tanárok (gyakorlati oktatók) jelenlétében. c) A gyakorlati versenyt nem szabad megkezdeni, ha a versenyfeladat az ellenırzést végzık (versenybizottság, munkavédelmi felelıs stb.) megállapítása szerint csak baleseti kockázat árán lenne teljesíthetı. 10

11 Nem iskolai (pl. termelıüzemi) környezetben végrehajtott gyakorlati verseny esetén a területet felügyelı illetékes munkavédelmi elıadó (vagy az általa írásban megbízott személy) jelenléte is szükséges. d) A gyakorlati versenyek megkezdése elıtt kell tájékoztatni a versenyzıket a gyakorlati verseny rendjérıl, a munkaterületre és munkavégzésre vonatkozó kötelezı munkabiztonsági, munkavédelmi, tőzvédelmi és egészségvédelmi elıírásokról. A tájékoztatásról jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a versenyzıkkel is alá kell íratni, majd a verseny értékelı jegyzıkönyvéhez kell csatolni. A tájékoztatásról és a jegyzıkönyv felvételérıl a gyakorlati munkahely vezetıjének kell gondoskodnia. e) A gyakorlati verseny teljes ideje alatt el kell látni a versenyzık felügyeletét. A felügyelet megszervezése és a folyamatos ellenırzés a gyakorlati munkahely vezetıjének a feladata. V. A versenyfelelıs (1) A versenyekkel kapcsolatos elıkészítı, szervezı és jegyzıi tevékenységet a versenyfelelıs végzi. A versenyfelelıst - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium javaslata alapján - az NSZFI illetékes fıigazgató-helyettese bízza meg. (2) A versenyfelelıs feladatai a) Gondoskodik a központi versenyek feladatkészítıinek, lektorainak kijelölésérıl, felkérésérıl. Javaslatot dolgoz ki a tételek tartalmi keretére és a teljesítmény mérésére. Biztosítja a tételek titkosítását. A döntı megkezdése elıtt a tételeket és a javítási-értékelési útmutatót jóváhagyatja a területi gazdasági kamara képviselıjének egyetértésével, a versenybizottság elnökével. Felel a tételek további titkos kezeléséért, a tételeket nyomdakész állapotban átadja sokszorosításra a koordinálásért felelıs vezetı szaktanácsadónak. b) Együttmőködik a versenyt szervezı iskola (iskolák) vezetıivel a verseny(ek) elıkészítésében, feltételeinek biztosításában, ellenırzi és ellenırizteti a gyakorlati feladat balesetmentes megvalósíthatóságát az adott gyakorlati munkahely kijelölt munkavédelmi felelısével. A gyakorlati feladat balesetmentes végrehajtásának akadálya esetén köteles a feladatot annak szerzıjével módosíttatni. c) Gondoskodik a verseny dokumentációinak elıkészítésérıl, a versenyzık döntıre való behívásáról, a versenyzık tájékoztatásáról, a verseny programjának összeállításáról, a versenyt szponzorálók regisztrálásáról. d) Megszervezi az elıdöntıt követıen az iskolák által megküldött versenydolgozatok javítását és az írásbeli feladatok jogszabály szerinti megtekintését, a megtekintésrıl jegyzıkönyvet készít, és azt hitelesítteti a versenybizottság elnökével, valamint gondoskodik a megtekintés következtében megváltozott eredmények Internetre való feltételérıl. e) Elkészítteti a különféle kedvezményekre jogosító igazolásokat az egyeztetett és átadott iratminta és kitöltési útmutatónak megfelelıen. f) Elıkészíti az eredményhirdetést (nyomtatott eredménylisták, igazolások, oklevelek, emléklapok, jutalmak stb.). A számítógéppel készített eredménylistát véglegesítés elıtt köteles manuálisan is ellenırizni. Különös gondot fordít az eredményhirdetés szövegi megfogalmazására. g) A versenyt rendezı intézménnyel egyezteti a versenyek koordinálásáért felelıs vezetı tanácsadó által elkészített költségvetési tervezetet, aláíratja az intézmény 11

12 igazgatójával, a verseny lebonyolítása után ellen jegyzi az oktatási intézmény gazdasági vezetıje által összeállított, és az igazgató által hitelesített költségelszámolást. h) Gondoskodik a versenyértékelı anyagok számítógépes összeszerkesztésérıl. i) Segíti a versenybizottság munkáját, gondoskodik a versenyfeladatok értékelésérıl és annak rendjérıl, valamint az értékelt versenyfeladatok archiválásáról. j) Részt vesz a döntı versenyen, gondoskodik a jegyzıkönyvek elkészítésérıl, számítógépes archiválásáról. k) Gondoskodik a jegyzıkönyv, illetve a tanulóknak kiadott igazolások összesített listájának, illetve másolatainak az NSZFI irattárában való elhelyezésérıl. Ennek érdekében az eredményhirdetést követıen, legkésıbb egy héten belül, a rendezett anyagot köteles leadni nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is a versenykoordinátornak. l) Feladatainak elvégzése során felelıs a verseny tisztaságáért és titkosságáért. m) A versenybizottsági elnök vagy tag váratlan akadályoztatása esetén, telefonon, illetve faxon kér döntést az NSZFI illetékes fıigazgató-helyettesétıl, illetve a Tanácsadási osztály vezetıjétıl. n) Amennyiben a verseny során rendkívüli esemény fordul elı, a Tanácsadási osztály vezetıjét értesíti telefonon, illetve faxon, aki mérlegeli a helyzetet és megteszi a további intézkedést. VI. A versenyt rendezı iskola (1) A verseny döntıjét az NSZFI elızetes egyeztetése, majd a versenyrendezésre vonatkozó szándéknyilatkozat alapján az Oktatási Közlönyben megjelenı felhívásban közzétett intézmény rendezi meg. (2) A rendezı intézmény és az NSZFI megbízási szerzıdést köt a verseny megrendezésére. A megbízási szerzıdés melléklete a költségterv, amely a versenyek lebonyolítására biztosított központi költségkeret jóváhagyását követıen kerül egyeztetésre és elfogadásra a szerzıdı felek között. (3) A rendezı intézmény vezetıje: a versenyfelelıssel/koordinátorral való egyeztetés alapján írásban bízza meg a versenyben közremőködıket az adott feladatra, elıkészítteti: a döntı verseny helyszínét és a versenyhez szükséges eszközöket, a nyitó- és záróünnepség helyét, biztosítja a verseny nyugodt, biztonságos körülményeit, a versenybizottság mőködésének zavartalan feltételeit, hitelesíti a verseny költségvetés tervezetét, gondoskodik arról, hogy az iskola által készített meghívókon értelemszerően az alábbiak szerepeljenek: A 2008/2009. tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet szervezésében, a Környezetvédelmi és vízügyi szakterületen a Petrik Lajos Kettı Tanítási Nyelvő Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola rendezi az: Környezetvédelmi (szak) technikus Víz- és környezetgazdálkodási technikus 12

13 Környezetvédelmi méréstechnikus szakképesítésekben. A verseny támogatói, lehetıség szerint. VII. A versenybizottság (1) A versenybizottság összetétele: elnök versenybizottsági tagok. A versenyeket a szakképzésrıl szóló, többször módosított évi LXXVI. törvény, és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007.(V. 21) SZMM rendelet 38. (4.) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet elıírásaival összhangban, a jelen szabályzatban részletezett módon kell szervezni és lebonyolítani. A szakterület komplexitására való tekintettel a versenybizottság létszámát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium határozza meg. (2) A versenybizottság elnökét és tagjait a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium javaslata alapján az NSZFI fıigazgatója bízza meg. (3) A versenybizottság kamarai képviselıjét - a döntı helye szerint,- a szakképesítésért felelıs gazdasági kamara elnöke bízza meg az NSZFI fıigazgatójának felkérésére. A versenybizottság elnöke és tagjai akadályoztatásuk esetén írásban, a megbízólevelük visszaküldésével együtt legkésıbb a verseny idıpontja elıtt egy héttel értesítik az NSZFI fıigazgatóját, aki új személyt kér fel a feladat ellátására. (4) Az elnök váratlan akadályoztatása esetén értesíteni kell az NSZFI Tanácsadási osztályát, a továbbiakban annak intézkedése szerint kell eljárni. (5) A versenybizottság elnöke felelıs a versenyek tisztaságáért, a versenybizottság munkájának megszervezéséért, az értékelés irányításáért. (6) Az elnök feladatai a) Irányítja a versenybizottság munkáját, a verseny megkezdése elıtt három héttel jóváhagyja a gyakorlati tételeket; a versenyek egyes részeinek megkezdése elıtt elıkészítı megbeszélést tart, ahol meghatározza a versenybizottság tagjainak feladatát, a versenyfelelıs tájékoztatása alapján ellenırzi a verseny elıkészítését. b) A verseny megkezdése elıtt közvetlenül is ellenırzi a szükséges szakmai feltételek, az egészség- és munkavédelmi szempontból biztonságos versenykörülmények meglétét. c) Az elnököt rövid idıre az általa kijelölt versenybizottsági tag helyettesítheti. d) Ellenırzi a versenyzık személyazonosságát, részvételük jogosságát. e) Gondoskodik a titkosítást biztosító nevezési számok kihúzásáról, azok megfelelı elzárásáról. f) Tájékoztatja a versenyzıket a verseny lebonyolításának módjáról, a versenyfeladatok megoldásával kapcsolatos formai tudnivalókról. g) Áttekinti az írásbeli feladatok javítását, indokolt esetben javaslatot tesz a versenybizottságnak azok megváltoztatására. h) Ügyel arra, hogy a gyakorlati verseny megkezdése elıtt a versenyzık részesüljenek munkavédelmi oktatásban, és azt aláírásukkal igazolják. 13

14 i) A szóbeli versenyrészen a versenybizottság tagjaival együtt értékeli a feleleteket; amelyen a versenyzık a megadott idıtartamban a versenymunkájukkal szorosan összefüggı kérdésekre önállóan válaszolnak. j) A verseny befejezésekor értékelı megbeszélést tart, ahol értékeli a verseny elıkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, valamint a versenyzık eredményeit és a verseny szakmai színvonalát (rövid idıre az általa kijelölt versenybizottsági tag helyettesítheti), közremőködik a versenyzıknek adandó jutalmak elosztásában, az okmányok elıkészítésében, a díjak kiosztásában. k) Jóváhagyja, és aláírásával hitelesíti a verseny jegyzıkönyvét. l) A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló, 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. (6) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. (6) bekezdése alapján a vizsga alóli mentesülésrıl kiállított igazolást aláírásával hitelesíti. Az igazolás tartalmazza a teljes vagy részleges szakmai vizsga alóli mentesülést - jeles eredménnyel. (7) A versenybizottság tagjai az elnök által kijelölt részfeladatokat látnak el. (8) A versenybizottság munkáját szakértık segítik, akik az írásbeli, a gyakorlati, illetve a szóbeli feladatok értékelését végzik. A szakértık számát a versenyen résztvevı tanulók létszámával arányosan kell meghatározni. (9) A verseny eredményét az elnök vagy az általa megbízott bizottsági tag hirdeti ki. VIII. A versenyzık teljesítményének értékelése (1) A versenyfeladatok minta megoldásait olyan részletes pontozással kell elkészíteni, amelynek segítségével a feladatok megoldásának értékelése pontérték megállapításával egyértelmően elvégezhetı. (2) Az elıdöntı írásbeli feladatsora 100 pontra készül, amelyet 0,6 szorzófaktorral kell beszorozni az írásbeli 60 pontos arányának eléréséhez. (3) Az elıdöntın a versenybizottság a versenyzıket a versenyfeladatokra adott összpontszám szerint rangsorolja és az eredmények színvonalát is figyelembe véve megállapítja a döntıbe behívható versenyzık számát. (4) A verseny egyes részein elérhetı maximális pontszámok: írásbeli verseny 60 pont gyakorlati verseny 120 pont szóbeli verseny 60 pont Összesen: 240 pont A versenyzık teljesítményének végsı értékelését az elıdöntın és döntın elért eredménye alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: A versenyzık elméleti teljesítményét az elıdöntı és a döntı szóbeli részére adott pontszámok összevonásával kell meghatározni. Az összesített eredményt a versenyzık elméleti és gyakorlati versenyrészeire adott pontszámok összevonásával kell meghatározni. (5) A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás rendjérıl szóló, 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján mentesül az adott vizsgarészbıl, illetıleg tantárgyból a szakmai vizsga letétele alól az a döntıbe jutott versenyzı, aki az adott versenyrész, tantárgy 60 % - át teljesítette. 14

15 (6) A versenybizottság az elért eredmények (pontszámok) alapján állapítja meg a helyezések sorrendjét, és javaslatot tesz a vizsga alól mentesült versenyzık érdemjegyeire, ill. osztályzataira az alábbiak szerint: akik bekerültek a döntıbe, és az elıdöntın értek el 60 % -os teljesítményt, mentesülnek az írásbeli vizsga letétele alól, akik a szóbeli versenyrészen értek el 60 % -os teljesítményt, mentesülnek a szóbeli vizsga letétele alól, akik az elıdöntın is és a szóbeli versenyrészen is elérték a 60 % -os teljesítményt, mentesülnek a szakelméleti vizsga letétele alól, akik a gyakorlati versenyrészen értek el 60 % -os teljesítményt, mentesülnek a gyakorlati vizsga letétele alól, akik valamennyi versenyrészen elérték a 60 % -os teljesítményt, mentesülnek a teljes szakmai vizsga letétele alól. (7) A versenybizottság dönt az egyéb jutalmak szétosztásáról. (8) Azonos pontszám esetén a versenybizottság az elméleti versenyrészek eredményei alapján dönti el a helyezéseket. (9) A döntı versenyek eredményeinek kihirdetésére ünnepélyes keretek között kerül sor. (10) Valamennyi, a döntın résztvevı tanuló "Emléklap"-ot kap. (11) A verseny I II III. helyezett tanulója az elismerı "Oklevél" mellett jutalomban is részesül. (12) A versenyben a legjobb eredményt elérı iskolák a döntıt rendezı iskola külön Elismerı oklevelét kapják. IX. A verseny jegyzıkönyve (1) A központi szervezéső elıdöntı és döntı versenyekrıl részletes jegyzıkönyvet kell készíteni. (2) A jegyzıkönyv tartalmazza a) a verseny megnevezését, b) a verseny helyét és idıpontját, c) a versenybizottság tagjainak nevét, d) a versenyen résztvevı tanulók számát, a versenyre behívott tanulók adatait (az esetleges távolmaradók nevének és iskolájának megnevezésével), e) az elnök (illetve a versenybizottsági tagok) értékelését a verseny feltételeirıl, az elıírások betartásáról, f) a versenyzık általános tudásszintjének, teljesítményének értékelését, tantárgyakra, illetve feladatokra lebontva, g) a pontozóívet, h) A versenyzık teljesítménye alapján a teljes, illetve a részleges vizsga alóli felmentésekre kiadott javaslatok jegyzékét, i) az összes pontszám alapján számított: átlag teljesítés pontszámát és %-os arányát, a maximális teljesítés pontszámát és %-os arányát, a minimális teljesítés pontszámát és %-os arányát. 15

16 (3) A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a) gyakorlati verseny megkezdése elıtti munka és tőzvédelmi tájékoztatásról készült, és a versenyzıkkel is aláíratott jegyzıkönyvet, b) a megtekintést követıen a versenyzık írásbeli versenydolgozatával kapcsolatos észrevételeit, és az arra hozott versenybizottsági döntést, c) a döntı azonosítási jegyzékét. X. A verseny anyagai, iratai (1) Az elıdöntıt követıen az NSZFI Tanácsadási osztályára személyesen behozott dolgozatokat átadás átvételi lap aláírásával a versenyfelelıs / versenykoordinátor átveszi, és biztonságos helyre zárják. A versenyfelelıs a versenydolgozatokat javítás céljára a szervezetten meghatározott idıpontban és helyre elviszi, majd javítás után rögtön viszszahozza az NSZFI Tanácsadási osztályára, és biztonságos helyre zárják. A versenyfelelıs a dolgozatok biztonságos elviteléért és visszahozásáért átadás átvételi lap aláírásával vállal felelısséget. (2) A javítás megkezdéséig a versenydolgozatokat tartalmazó nagy borítékot nem lehet felbontani. A Tanácsadási osztályról javítás céljára elvitt versenydolgozatokat tartalmazó nagy boríték csak a versenybizottság / értékelı bizottság jelenlétében bontható fel. A felbontást követıen ellenırizni kell a versenydolgozatok számát. (3) A javítást követıen a versenydolgozatok versenyzıi megtekintése pontszámeltérés esetén - csak a versenyfelelısök jelenlétében, szervezetten, az NSZFI Tanácsadási osztályán, a honlapon közzétett idıpontban történhet. A versenyzık észrevételeit kérésükre jegyzıkönyvezni kell. (4) A versenyfelelıs a verseny anyagait (feladatlapok, dolgozatok, értékelı lapok stb.), iratait a Tanácsadási osztályán helyezi el. Gondoskodik arról, hogy a megtekintésrıl készített jegyzıkönyvet - az esetlegesen szükséges korrekció miatt - a versenybizottság az elıdöntı végleges eredményeinek rögzítése elıtt idıben megkapja. (5) A versenyfelelıs a döntı verseny befejezése után a verseny anyagait (feladatlapok, dolgozatok, értékelı lapok stb.), iratait az NSZFI irattárában helyezi el. Az irattárból az anyagokat kivenni és felbontani csak a versenybizottság jelenlétében vagy megbízásából lehet, és azt jegyzıkönyvben kell rögzíteni. (6) A verseny jegyzıkönyvét, és a tanulóknak kiadott igazolások összesített listájának egy példányát az NSZFI irattárában kell elhelyezni. A verseny jegyzıkönyvét három évig - a versennyel kapcsolatos többi anyagot, iratot egy évig meg kell ırizni. Utána selejtezhetık. (7) Az okiratnak minısített igazolások csak átvételi elismervény ellenében adhatók át a versenyzıknek. XI. Záró rendelkezések (1) Az iskolák, illetve a nevezett versenyzık tudomásul veszik, hogy a nevezéssel alávetik magukat a versenykiírásnak, illetve a versenyszabályzatnak, és ennek értelmében az ellen kifogást nem emelhetnek, utólagos reklamáció nem fogadható el. Az NSZFI csak a jelen szabályzatában ismertetett módon megküldött nevezéseket fogadja el. (2) A központi elıdöntıre benevezett tanulók számának megfelelıen a versenyköltségek részbeni fedezésére a küldı iskola nevezési díjat fizet. A nevezési díj összegét a verseny 16

17 meghirdetése tartalmazza. A nevezési díj megfizetése nem hárítható át a benevezett tanulóra! A nevezési díjakat a tanulók ellátására, jutalmazására, kulturális programokra, illetve a versenyanyagokkal kapcsolatos költségekre lehet felhasználni! (3) A döntı versenyeken résztvevı tanulók és kísérıtanárok utazási költségeit az OSZTV szervezési költségei között kell elszámolni. (4) A versenyszabályzatban nem szabályozott esetekben a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. elıírásai érvényesek. (5) A teljes, vagy részleges szakmai vizsga alóli mentesülést a versenybizottság által kiadott IGAZOLÁS alapján a versenyzı az iskolájában érvényesítheti. (6) Az elıdöntı eredményét, amely tartalmazza a versenydolgozatokra adott pontértéket, az elıdöntı idıpontjához képest két héten belül ki kell hirdetni. (7) A versenyek megindításakor és a versenyek folyamán elıadódó rendkívüli helyzetben az NSZFI illetékes fıigazgató-helyettesének, akadályoztatása esetén a Tanácsadási osztály vezetıjének van intézkedési joga, aki írásban (telefaxon) is megküldi intézkedését a versenyfelelısnek. Ebben az esetben az intézkedéssel érintett verseny felelıse jegyzıkönyvet készít, amelyet a versenyt rendezı oktatási intézmény igazgatója hitelesít. 17

18 Melléklet Az és az OKJ-szakképesítéseknél az alábbi 25 tételbıl egy tételt húz ki a versenyzı: 1.) Globális környezetvédelmi problémák, gazdasági és társadalmi okai környezetvédelem fogalma, célja, globális problémák, fenntartható fejlıdés elve, világmodellek célja, lényege (Római Klub jelentése, Meadows-modell, környezetvédelmi világkonferenciák). 2.) Az ökológia alapfogalmai ökológia fogalma, biotikus és abiotikus környezeti tényezık, populáció fogalma, populációnövekedési stratégiák ( r - és K -stratégiák), társulások fogalma, populációk kölcsönhatásai a társulásokban, táplálkozási szintek, tápláléklánc. 3.) Legfontosabb biogeokémiai körfolyamatok víz körforgása (természeti és társadalmi), szén körforgása, nitrogén körforgása, a természetes körfolyamatokat befolyásoló antropogén hatások. 4.) Természetvédelmi alapismeretek természetvédelem fogalma, célja, feladatai, a védelem tárgyát képezı értékek csoportosítása, természeti értékek és területek általános védelme (tájvédelem, vadon élı élıvilág, élıhelyek, földtani értékek általános védelme), biodiverzitás fogalma, megırzésének szükségessége. 5.) A természeti értékek és területek védelmének lehetıségei védett értékek osztályozása, a védettség fokozatai, törvény erejével védett természeti értékek és területek, védetté nyilvánított területek (természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, nemzeti park), az élıvilág védettsége (növényvilág- és állatvilág-védelem, Vörös Könyv), nemzetközi védettségek. 6.) A levegı, mint környezeti elem a légkör szerkezete, természetes összetétele, leggyakoribb légszennyezı anyagok keletkezési forrásai, a szennyezés folyamata (emisszió, transzmisszió, immisszió), az öntisztulás folyamatai, hazánk légszennyezettségi állapota. 7.) Leggyakoribb légszennyezı anyagok és azok hatásai a környezetre légszennyezı anyagok keletkezése és hatásuk a környezetre (por, SO 2, NO x, CO, szerves légszennyezık), 18

19 a légszennyezettség egészségügyi határértékei (légszennyezı anyagok veszélyességi fokozatai, tőréshatár, tájékoztatási küszöbérték, riasztási küszöbérték, tervezési irányértékek), a zónák típusai, a légszennyezettség ökológiai határértékei (ökológiailag sérülékeny területek). 8.) Emissziós források légszennyezı források típusai, helyhez kötött légszennyezı pontforrás kibocsátási határértékeinek fajtái (technológiai, egyedi, össztömegő), védelmi övezetek, általános technológiai kibocsátási határértékek (légszennyezı anyagok osztályai, tömegáram), soroljon fel néhány technológiát, amelyekre eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek vonatkoznak. 9.) Légszennyezı anyagok leválasztó berendezései porelválasztó berendezések mőködési elve, vázlata (porkamra, ciklon, elektrosztatikus leválasztó, porszőrı), gázleválasztó berendezések mőködési elve, vázlata (adszorpciós, abszorpciós, oxidációs eljárások). 10.) A természetes vizek legfontosabb tulajdonságai, szennyezı anyagai a természetes vizek fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai, a leggyakoribb szennyezı anyagok keletkezési forrásai és azok hatásai (nitrogénformák, foszforformák, szerves vegyületek, oldott fémek), a vízminısítés rendszere (fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai), a fıbb vízhasználók jellemzı minıségi követelményei (ivóvíz, ipari víz, öntözıvíz), 11.) A lakosság vízfelhasználása és az ivóvíz elıállítása az ivóvíz fıbb minıségi követelményei, felszín alatti vizek kezelése (gáztalanítás, vas- és mangántalanítás, arzénmentesítés, fertıtlenítés), felszíni vizek kezelése (ülepítés, szőrés, derítés, levegıztetés, fertıtlenítés, iszapvíz-kezelés), hazánk vízkészletének állapota. 12.) A környezeti elemek mintavétele levegı mintavétele (emissziós és immissziós mintavétel), víz mintavétele (ivóvíz, felszíni víz és szennyvíz esetén), a minta tartósítása, talaj mintavétele, a minta elıkészítése, talajkivonatok készítése, települési hulladék mintavétele, a minta elıkészítése, hulladékkivonatok készítése, veszélyes hulladék mintavétele. 13.) A környezeti elemek vizsgálati módszerei tömeg szerinti elemzési eljárások, térfogatos elemzési eljárások alapfogalmai (mérıoldat, oldatkoncentráció, indikátorok), 19

20 térfogatos eljárások típusai, alkalmazásuk a környezetvédelmi analitikában (savbázis titrálások, redox titrálások, komplexometria, argentometria). 14.) A talaj, mint környezeti elem talaj fogalma, kialakulása, csoportosítása, a mezıgazdaság hatása a talaj szerkezetére és összetételére (talajmővelés, kemikáliák), az ipari tevékenység hatása a talaj szerkezetére és összetételére. 15.) Természeti erık okozta talajkárosodás fajtái az erózió fogalma, kiváltó és befolyásoló tényezıi, az erózió megjelenési formái, erózió elleni védekezés, a defláció fogalma, kiváltó és befolyásoló tényezıi, a defláció megjelenési formái, defláció elleni védekezés, egyéb talajkárosító hatások (felsorolás). 16.) A talajok szennyezıdése és tisztítása a talaj fizikai, kémiai és biológiai jellemzıi, fıbb talajszennyezı anyagok, a szennyezett talajok tisztítási lehetıségei (in situ, ex situ eljárások). 17.) Zaj- és rezgés elleni védekezés alapfogalmak: zaj, hangnyomás, hangteljesítmény, hangintenzitás, hangnyomászszint, hang-teljesítményszint, leggyakoribb zajforrások, zaj és rezgés hatása az élı szervezetre, az épített környezetre, a zaj és rezgés csökkentésének lehetıségei. 18.) Sugárzások, sugárvédelem a sugárzás fıbb fajtái (alfa, béta, gamma- és neutronsugárzás) a sugárzás élettani hatásai (szomatikus, genetikai), sugárvédelem alapfogalmai (sugárterhelés, elnyelt dózis, egyenérték dózis, sugárártalom, sugársérülés), a sugárvédelem alapelvei és módszerei, radioaktív hulladékok kezelési lehetıségei. 19.) Hulladékgazdálkodás hulladék fogalma, csoportosítása (keletkezési hely, halmazállapot és környezeti hatás alapján), települési szilárd hulladék fıbb fizikai, kémiai és biológiai jellemzıi, a hulladék káros környezeti hatásai (talaj, levegı, víz, esztétikai problémák), hulladékok keletkezésének megelızése, mennyiségének csökkentési lehetıségei. 20.) Települési hulladékkezelés települési hulladék fogalma, győjtése, szállítása, települési szilárd hulladék kezelése, települési szilárd hulladék hasznosítása, települési szilárd hulladék ártalmatlanítása rendezett lerakással, 20

21 települési folyékony és iszapszerő hulladék kezelése. 21.) Veszélyes hulladékok kezelése veszélyes hulladék fogalma, veszélyességi jellemzık, veszélyességi osztályok, minısítés, osztályba sorolás, adatszolgáltatás rendje, anyagmérleg, veszélyes hulladékok nyilvántartása, égetéssel történı ártalmatlanítás, veszélyes hulladékok rendezett lerakása. 22.) Településüzemeltetés település fogalma, települések típusai, urbanizáció fogalma (városodás, városiasodás, települési infrastruktúra fogalma, szektorai, az épített környezet védelme. 23.) Települési környezetvédelem az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai (komplex felsorolás), környezetvédelemmel kapcsolatos alapellátási feladatok, települési környezetvédelmi program, lakossági feladatok a környezetvédelemben. 24.) Települési szennyvíztisztítás települési szennyvíz fogalma, minıségi jellemzıi, a települési szennyvizek természetes tisztítási eljárásai (felsorolás), települési szennyvizek mesterséges tisztításának mechanikai, biológiai és kémiai eljárásai, valamint berendezései, ipari szennyvíztisztítás fıbb eljárásai (felsorolás), szennyvíziszap-kezelés és-elhelyezés lehetıségei. 25.) A környezetszennyezés egészségügyi hatásai: leggyakoribb légszennyezı anyagok hatása az emberi szervezetre, leggyakoribb vízszennyezı anyagok hatása az emberi szervezetre, az urbanizáció egészségügyi hatásai, a megelızı tevékenység legfontosabb lehetıségei, az ÁNTSZ legfontosabb feladatai. Az OKJ-szakképesítésnél az alábbi 20 tételbıl egy tételt húz ki a versenyzı, melyek az A, Vízgazdálkodás, és B, Környezetvédelem kérdésekbıl állnak: 1.) A, Árvízi jelenségek (töltéstestben, altalajban, mőtárgyaknál; mentett oldalon); árvízvédekezési módszerek, eszközök. B, Globális környezetvédelmi problémák, gazdasági és társadalmi okai: fenntartható fejlıdés elve. 2.) A, A települési csatornázás feladatai, rendszere, anyagai, kialakítása, mőtárgyai, gépészeti berendezései; B, Legfontosabb bio-geokémiai körfolyamatok: a természetes körfolyamatokat befolyásoló antropogén hatások. 21

22 3.) A, A csatornahálózat mértékadó hidraulikai terhelésének meghatározása. B, Természetvédelmi alapismeretek, biodiverzitás fogalma, megırzésének szükségessége. 4.) A, A dombvidéki területeken megjeleni felszíni erózió jellemzıi, a kármegelızés és kárcsökkentés módjai. B, A természeti értékek és területek védelmének lehetıségei: védetté nyilvánított területek (természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, nemzeti park). 5.) A, Az ivóvíz és az ipari víz fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai. B, A levegı, mint környezeti elem: a szennyezés folyamata (emisszió, transzmisszió, immisszió). 6.) A, A belterületi vízrendezés feladatai, elemei, mőtárgyai, mőködése, fenntartása B, Leggyakoribb légszennyezi anyagok és azok hatásai a környezetre: légszennyezı anyagok keletkezése és hatásuk a környezetre (por, SO 2, NOx, CO, szerves légszennyezık). 7.) A, A természetes állapotú folyó jellemzıi; a folyószabályozás céljai, fajtái és módszerei. B, Települési szennyvíztisztítás, települési szennyvizek mőtárgyas tisztításának mechanikai és biológiai módszerei, valamint berendezései. 8.) A, A települési szennyvíz, az ipari szennyvíz és a szennyvíziszapok fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai. B, Légszennyezı anyagok leválasztó berendezései: gázleválasztó berendezések mőködési elve, vázlata (adszorpciós, abszorpciós, oxidációs eljárások). 9.) A, Természetes szennyvíztisztítási eljárások, alkalmazásuk lehetıségei B, Veszélyes hulladékok kezelése, égetéssel történı ártalmatlanítás. 10.) A, A csatornázatlan településrészek szennyvízkezelı mőtárgyai B, A természetes vizek legfontosabb tulajdonságai, szennyezı anyagai 11.) A, A szállított víz mennyiségének mérése zárt csıvezetékben. B, A vízminısítés rendszere (fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai). 22

23 12.) A, Vízbázisok védelme, rétegvizek gázossága, a gázmentesítés megoldásai; a felszín alatti vizek vízkezelési technológiái. B, A környezeti elemek vizsgálati módszerei: térfogatos eljárások típusai, alkalmazásuk a környezetvédelmi analitikában (sav-bázis titrálások, redox titrálások, komplexometria, argentometria). 13.) A, A vízlépcsık létesítési célja, szerkezeti kialakításuk; vízerı-hasznosítási ismeretek. B, A talaj, mint környezeti elem, a mezıgazdaság hatása a talaj szerkezetére és összetételére (talajmővelés, kemikáliák) 14.) A, A felszíni lefolyás hidrológiai elemzése. B, A talajok szennyezıdése és tisztítása: a szennyezett talajok tisztítási lehetıségei (in situ, ex situ eljárások). 15.) A, Felszíni és felszín alatti vizek jellemzése. B, Zaj-és rezgés elleni védekezés alapfogalmai, zaj, hangnyomás, hangteljesítmény, hangintenzitás, hangnyomásszint, hang-teljesítményszint. 16.) A, A síkvidéki vízrendezés alapelvei, módszerei; a belvízhozam számítási módszerei; csatornahálózat és mőtárgyai. B, Hulladékgazdálkodás: hulladékok keletkezésének megelızése, mennyiségének lehetıségei 17.) A, A felszín alatti vizek minıségét befolyásoló hidrogeológiai körülmények, környezetszennyezési hatások. B, Települési környezetvédelem: környezetvédelemmel kapcsolatos alapellátási feladatok. 18.) A, Árvízvédelmi létesítmények építése, ellenırzése, fenntartása. Az árvízvédelem szervezete, feladatai, készültségi fokozatok. B, Települési szennyvíztisztítás, harmadlagos tisztításának kémiai és biológiai módszerei, valamint berendezései. 19.) A, Az ivóvíz beszerzés módjai, városi és községi vízmővek mőtárgyai, berendezései és azok üzemelése. B, Természeti erık okozta talajkárosodás fajtái: az erózió fogalma, kiváltó és befolyásoló tényezıi, az erózió megjelenési formái. 20.) A, A szennyvíztisztítás célja, alapfogalmai, jellemzı szennyvíztisztítási technológiák. 23

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI... 3 2. A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA... 3 3. A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A JELENTKEZÉS MÓDJA... 4 3.1. A tanulmányi versenyek

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2015-2016. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1 Összeállította: Csomor Katalin koordinálásával Isaszegi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A SZAKMACSOPORTOS SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYEINEK VERSENYSZABÁLYZATA 2015-2016. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Összeállították: Dr.

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A földmérési és térképészeti tevékenységrıl

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevı szakértık részére Elıadó Helyszín, dátum Jogszabályi

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Damjanich János Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Damjanich János Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Damjanich János Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadta az intézmény nevelıtestülete 2013. március 25-én. Az adatkezelési szabályzat készítésekor véleményezési

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

31/2004. (XI. 13.) OM

31/2004. (XI. 13.) OM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (2) bekezdésének g) pontja

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

szombathelyrallye2008 június 6-8.

szombathelyrallye2008 június 6-8. szombathelyrallye2008 június 6-8. Versenykiírás R2 VERSENYKIÍRÁS A Szombathely Rallye 2008 Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

kitölthető online módon a Vizsgaközpont honlapján nyomtatható formátumban letölthető a Vizsgaközpont honlapjáról

kitölthető online módon a Vizsgaközpont honlapján nyomtatható formátumban letölthető a Vizsgaközpont honlapjáról VIZSGASZABÁLYZAT 1. Jelentkezés 1.1. Vizsgaidőpont A DExam Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) naptári évenként három alkalommal szervez nyelvvizsgaidőszakot, május június, október november és

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttképzési - és lebonyolítási szabályzat Hatályos: 2016. március 2-től SOPRON 2016 1 Tartalom NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 1 FELNŐTTKÉPZÉSI VIZSGA- ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben