Oktatási Bizottság évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara"

Átírás

1 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3 Az ügyvéd lehet-e beltag? c) csak a kamara engedélyével 4 Az ügyvéd lehet-e ügyvezetı? c) csak a taggyőlés hozzájárulásával 5 Az ügyvéd lehet-e egyetemi oktató? c) csak, ha van tudományos fokozata 6 Az ügyvéd lehet-e felügyelı bizottsági tag? c) csak munkaviszony nélkül 7 8 Az ügyvéd meddig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál, amelyiknél az ügyvédi kamarai tagsága elıtt bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja volt? a) 1 évig b) 2 évig c) sohasem Kihallgatható-e tanúként az ügyvéd olyan tényrıl és adatról, melyrıl védıként szerzett tudomást? ; b) felmentés esetén sem hallgatható ki; c) csak, ha a védence felmenti a titoktartás alól. 9 Az ügyvéd felel-e a tevékenysége körében okozott kárért? b) igen, az Mt. szerint c) igen, a Ptk. szerint 10 Szüneteltetheti- az ügyvéd a tevékenységét? b) csak a kamara engedélyével c) legfeljebb 3 hónapig 11 Lehet-e a Budapesti Ügyvédi Kamarához bejegyzett ügyvédnek vidéken alirodája? c) csak az illetékes kamara engedélyével 12 Az ügyvéd ügyvédként mikor járhat el? a) csak megbízás alapján b) csak kirendelés alapján c) megbízás és kirendelés alapján 13 Az Üt. szerint hogyan kell kötni megbízási szerzıdést? a) szóban b) írásban c) a tanácsadás esetét kivéve írásban 1. oldal

2 14 Mikor érvényes a megbízás? a) csak ha írásban kötik meg b) a szóbeli megbízás is érvényes c) a szóbeli megbízás csak akkor érvényes, ha utólag írásba foglalják 15 Az ügyvéd köteles-e a megbízást elfogadni? c) csak büntetıügyben, ha a védence nincs szabadlábon 16 Felmondhatja-e az ügyvéd a megbízást? a) csak indokolással c) indokolás nélkül 17 A 15 napos felmondási idı alatt köteles-e a megbízó érdekében eljárni? b) igen c) csak fellebbezés esetén 18 A megbízás megszőnését be kell-e jelenteni annak a hatóságnak, ahol a rábízott ügy folyamatban van? b) igen, 15 napon belül c) haladéktalanul 19 Az ügyvéd megbízójával szemben mástól megbízást vállalhat-e el? b) csak a megbízója írásbeli felmentése esetén c) nem 20 Korábbi megbízójával szemben vállalhat-e megbízást? b) minden feltétel nélkül c) csak, ha a korábbi ügy és az új ügy között nincs összefüggés, illetve a korábbi megbízó írásbeli felmentése esetén 21 A meghatalmazás mikor érvényes? a) szóban is b) csak írásban c) ráutaló magatartás esetén 22 Kiknek kell aláírni a meghatalmazást? a) a megbízónak b) a megbízónak és két tanúnak c) a megbízónak és az ügyvédnek 23 Ellenjegyzésével az ügyvéd mit bizonyít? a) az okirat megfelel a szerzıdı felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak b) az iratot belföldön írták alá c) az okirat a megcélzott joghatás elérésére alkalmas 24 Ki elıtt ismerheti el a szerzıdést kötı az aláírását sajátjának? a) a helyettes ügyvéd irodájának jogi elıadója elıtt b) a helyettes ügyvéd ügyvédjelöltje elıtt c) az ellenjegyzı ügyvéd irodájának alkalmazott európai közösségi jogásza elıtt 25 A megbízás megszőnésekor köteles-e az ügyvéd kiadni a megbízónak azokat az iratokat, melyeket a megbízás teljesítése során már elküldött neki? c) csak ha az megbízó minden tartozása megszünt vele szemben 2. oldal

3 26 Kell-e meghatalmazás kirendelés esetén?, a meghatalmazást a kirendelı határozat pótolja c) csak a Legfelsıbb Bíróság elıtti ügyekben 27 Mit nem lehet ügyvédi letétbe helyezni? a) pénzt b) képzımővészeti alkotást c) fegyvert 28 A fegyelmi vétséget elkövetı ügyvéddel szemben fegyelmi büntetésként kiszabható pénzbírság kit illet? a) a Magyar Ügyvédi Kamarát; b) azt a területi kamarát illeti, amely a fegyelmi eljárást lefolytatta; c) a panaszost. 29 Mikor szőnik meg a teljesítési letét? a) a határidı leteltével b) visszavétellel, kifizetéssel, illetve bírói letétbe helyezéssel c) az ügyvédi megbízás megszőnésével 30 Az ügyvéd mikor lehet letéteményes? a) csak írásban létrejött ügyvédi megbízás esetében b) kamarai engedéllyel c) nem kizárólag tanácsadási jellegő megbízás esetében 31 Az ügyvéd köteles-e kamarának bejelenteni, hogy ellene büntetıeljárás indult? b) igen c) csak ha vele szemben vádat emeltek 32 Köteles-e az ügyvéd az ellenérdekő fél jogi képviselıjétıl érkezett levélre válaszolni? b) az ügyfelével történt egyeztetés után 30 napon belül c) az ügyfelével történt egyeztetés után késedelem nélkül 33 Ügyvéd igénybe vehet-e megbízottat ügyfélszerzéshez? b) igen c) csak ha a megbízott ezért nem kér ellenszolgáltatást 34 Elızetes vizsgálati ügyben kötelezı-e az ügyvédi iratok átadása a kamarának? a) csak akkor, ha ezt az ügyben érintett fél és ellenfél is megengedi b) igen c) csak azokat kell átadni, amelyek a kamara által más úton nem szerezhetık be 35 Kérhet-e az ügyvéd kölcsönt attól, akivel megbízási jogviszonyban áll? c) kamarai hozzájárulással 36 Kiterjed-e a fegyelmi szabályzat hatálya a külföldön elkövetett etikai vétségre? b) az Európai Unión belüli etikai vétségre igen c) Európai Gazdasági Közösség országaiban elkövetett etikai vétségre igen 37 Kire terjed ki a MÜK etikai szabályzatának hatálya? a) a MÜK tagjaira b) magyar ügyvédekre, alkalmazott ügyvédre, ügyvédjelöltre, külföldi jogi tanácsadóra és európai közösségi jogászra c) minden Magyarországon tevékenykedı jogászra 3. oldal

4 38 39 Tehet-e tanúvallomást ügyvéd polgári peres eljárás során olyan tényrıl és körülményrıl, ami ügyvédi megbízás teljesítése során jutott a tudomására?, ha a részére a megbízó és az ellenérdekő fél is felmentést adott b) ha részére a peres felek felmentést adtak c) feltétel nélkül meg kell tagadnia a vallomástételt Terheli-e titoktartási kötelezettség az ügyvédjelöltet olyan ügyben, amelyben ügyvéd helyetteseként lát el büntetı védelmet? c) csak hatóságok irányában 40 Létezik-e ügyvédi titoktartási kötelezettség kamarai szervek elıtt? b) fegyelmi felelısségre vonás esetén nem áll fenn c) soha 41 Lehet-e ügyvéd futbalbíró? c) kizárólag kamarai engedéllyel 42 Lehet-e ügyvéd választottbíró? c) kizárólag kamarai engedéllyel 43 Lehet-e ügyvéd országgyőlési képviselı? c) ha a mandátum idıtartama alatt szünetelteti tevékenységét 44 Eljárhat-e ügyvéd azon bíróság elıtt, amelynek korábban tagja volt? a) 3 éven belül nem b) 2 éven belül nem c) 5 éven belül nem Eljárhat-e ügyvéd olyan ügyben, amelyben korábban közjegyzı-helyettesként tevékenységet végzett? b) igen c) a közjegyzıi kamara engedélyével Szerkeszthet-e ügyvéd adásvételi szerzıdést, ha ı volt az okiratszerkesztı akkor is, amikor az eladó az ingatlan vásárolta? c) a kamara engedélye szükséges hozzá 47 Mikor nem tekinthetı létrjöttnek az ügyvédi megbízási szerzıdés? a) ha az elérni szükséges cél nyilvánvalóan lehetetlen b) ha nem írásben jön létre c) ha nem tartalmazza a megbízás tárgyát 48 Okiratszerkesztés esetén köteles-e az ügyvéd a szerzıdı felek személyazonosságáról meggyızıdni? b) bemondásos alapon c) a személyazonosítására alkalmas igazolvány ellenırzésével 49 Kötelezı-e a pótmagánvádló ügyvédi képviselete?, minden esetben; ; c) igen, kivéve, ha a természetes személy pótmagánvádló jogi szakvizsgával rendelkezik. 50 Mikor mondhatja fel az ügyvéd a megbízási szerzıdést azonnali hatállyal? a) jogi személy megbízó esetében b) tartós megbízás esetén, ha ezt a szerzıdés engedi c) a megbízó szerzıdésszegése esetén 51 Lehet-e egy ügyvéd több ügyvédi kamarának is a tagja? c) csak ha a lakóhelye nem azonos az irodája székhelyével 4. oldal

5 52 Melyik fegyelmi büntetést alkalmazhatja a területi ügyvédi kamara? a) pénzbírság b) figyelmeztetés c) ügyvédi tevékenység felfüggesztése 53 Alkalmazott ügyvéd köthet-e saját nevében megbízási szerzıdést? c) ha legalább 3 éve alkalmazott ügyvéd 54 Külföldi jogi tanácsadó láthat-e el jogi képviseletet magyar bíróság elıtt? b) csak gazdálkodó szervezetek pereiben c) nem 55 Mi a területi kamara legfıbb szerve? a) elnökség b) közgyőlés c) választmány 56 Lehet-e az ügyvéd kft. tagja? c) csak többszemélyes kft-é 57 Ügyvéd folytathat-e igazságügyi orvosszakértıi tevékenységet? b) kizárólag peren kívüli esetekben c) nem 58 Ügyvéd lehet-e önkormányzati képviselıtestületi tag? c) csak, ha nem vesz fel tiszteletdíjat 59 A védı kötve van-e védence tényelıadásához a védelem ellátása során?, ha a tényelıadás általa is tudottan valótlan c) nem, mert az eljárási jog a védınek önálló, a védencétıl elváló jogokat ad 5. oldal

6 Ha az ügyvéd egy másik ügyvéddel folytatott konzultáció, vagy helyettesítés során szerez tudomást az ügyvédi titokról, köti-e ıt a titoktartási kötelezettség?, mert a titokgazda nem az ı megbízója b) igen, mert ugyanúgy terheli ıt is a titoktartási kötelezettség, mint a megbízott ügyvédet c) nem, mert a megbízóval nem áll közvetlen jogviszonyban Köti-e az ügyvédi titoktartás az ügyvédet, ha az ıt megkeresı ügyfél mégsem ad részére megbízást? igen, mert a megbízás szándékával közölt információk ügyvédi titkot képeznek a megbízás létrejöttétıl a) függetlenül, mert ha nem jön létre az ügyvédi megbízás, ügyvédi titokról sem lehet szó c) igen, de csak, ha feljegyzés készül, mert az írásbeliség feltétele a megbízás létrejöttének Ismeretlen helyen tartózkodó peres fél érdekében szükséges lenne a volt jogi képviselıjének tanúkénti kihallgatása. Ez esetben ki adhatja meg a titoktartási kötelezettség alóli felmentést? a) Az ismeretlen helyen tartózkodó fél számára kirendelt ügygondnok b) az ügyvédi kamara c) senki, mert a titok jogosultja kizárólag a távollévı ügyfél 63 Az ügyvéd pert megelızı fizetési felszólítása kilátásba helyezhet-e joghátrányt? b) csak peres eljárás, büntetıeljárás, APEH vizsgálat vagy más hasonló hatósági eljárás kezdeményezését lehet kilátásba helyezni, pénzbehajtó igénybevételére utalás jogellenes c) csak a pénzkövetelés érvényesítése iránti jogi eljárást Személyazonosságát illetıen az ügyvédet megtévesztve eljáró megbízó ügyében van-e titoktartási kötelezettség? b) nincs c) csak akkor, ha a megtévesztés az ügyvéd ellenırzési mulasztása miatt volt lehetséges Ha a titokgazda az ügyvéd ellen hatóság vagy bíróság elıtt eljárást kezdeményez, az ügyvéd feltárhatja-e korlátozás nélkül az ügyvédi titkot? b) védekezéséhez szükséges - a védıi titok kivételével - mértékben feltárhatja c) nem, csak ha a titoktartás alól felmentést kapott 66 Több titokgazda esetén a titoktartás alóli felmentést ki adhatja meg? a) bármelyik titokgazda b) a titokgazdák többsége c) valamennyi titokgazda együttesen Szerkeszthet-e az ügyvéd olyan szerzıdést, amelyben az egyik szerzıdı fél az ı közeli hozzátartozója? b) igen c) igen, ha ezt a tényt a szerzıdı felekkel elızıleg külön közölte Ha az ügyvédi megbízás a teljesítése elıtt megszőnik, kötelessége-e az ügyvédnek a felvett megbízási díjjal elszámolnia? c) csak, ha megbízó kéri 69 Milyen feltétellel tárgyalhat közvetlenül az ügyvéd az ügyvéd által képviselt ellenféllel? a) feltétel nélkül b) ha az ellenfél jogi képviselıje ehhez hozzájárult, vagy ha a hozzáintézett felhívásra a megadott határidın belül nem válaszol c) ha az ellenérdekő fél egyezségkötési célból megkeresi 6. oldal

7 70 A megbízás és meghatalmazás megszőnésének okát mely esetben kell bejelenteni a perbíróságnál? a) soha nem kell bejelenteni b) csak akkor kell bejelenteni, ha a pertársaság másik tagját az ügyvéd továbbra is képviseli c) a bíróság felhívására 71 Milyen feltétellel köthetı megbízás, ha az ügyfélnek már van másik ügyvédje? köthetı b) ha a másik ügyvéd irodájának székhelye más kamara hatáskörzetében van c) ha a másik ügyvéd ehhez hozzájárult 72 Az ügyvéd a megbízás teljesítése érdekében jogosult-e önálló adatgyőjtésre? b) igen, de csak védıként c) igen, de csak a jogszabály keretei között 73 Ingatlannal kapcsolatos okiratok szerkesztésekor a tulajdoni lapot ki kötelesbeszerezni? a) kizárólag az ügyvéd b) bárki, a lényeg, hogy 30 napnál frisebb legyen c) az ügyvéd vagy jogszerzı fél 74 Jogosult-e az ügyvéd adó-tanácsadási tevékenységet végezni? b) csak külön engedéllyel c) nem 75 Végezhet-e ügyvéd könyvvizsgálói tevékenységet? c) csak részmunkaidıben 76 Lehet-e az ügyvéd fıállású polgármester? a) csak 5 ezer fınél nagyobb lélekszámú településen c) igen 77 Lehet-e az ügyvéd mővészeti oktató? b) csak szerzıdéssel c) nem 78 Függ-e az ügyvédi titoktartási kötelezettség a megbízástól? a) büntetı védelem esetében igen c) igen 79 Magyarországi ügyvédnek kell-e belföldön lakóhellyel rendelkeznie? c) elég a tartózkodási hely is 80 Az ügyvédi kamarából történı kizárás esetén mennyi a várakozási idı az újabb felvételhez? a) Az elkövetéstıl számított 10 év b) a kizárásról szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 10 év c) az ügyvédi igazolvány visszaszolgáltatásától számított 10 év 81 Mennyi az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének minimális ideje? a) 3 hónap b) 6 hónap c) 1 év 82 A szünetelési idı alatt létesített munkaviszony, közalkalmazotti viszony, vagy köztisztviselıi viszony ütközik-e az ügyvédi összeférhetetlenségi szabályokkal? a) teljes munkaidıs foglalkoztatás c) igen 83 Hány kamara hatáskörzetében lehet alirodája az ügyvédi irodának? a) egy b) nincs korlátozva c) kettı 84 Kell-e kamarai hozzájárulás ahhoz, ha az ügyvéd irodáját más kamara területére helyezi át? b) elég a fogadó kamara hozzájárulása c) nem 85 Ki adja meg a hozzájárulást, ha az ügyvéd irodáját más kamara területére helyezi át? a) a kamara elnöke b) a kamara fıtitkára c) a területi kamara elnöksége 86 Érvénytelen-e a szóbeli ügyvédi megbízás? 7. oldal

8 b) csak akkor, ha okiratszerkesztésre irányul c) igen 87 Lehet-e különbözı kamarák tagjait megbízni egyazon ügyben? a) legfeljebb két kamara tagját c) igen 88 Felmondhatja-e szóban az ügyvéd a megbízást? b) csak vezetékes telefonon c) igen 89 Szükséges-e az ügyvédi meghatalmazást írásba foglalni? a) csak peres eljárás esetén b) igen c) nem 90 Ellenjegyezheti-e az ügyvéd a nem általa szerkesztett okiratot? a) ha irodája szerkesztette, igen c) ha cégváltozásról szól, igen 91 Ügyvédjelölt legalább egy éves ügyvédjelölti gyakorlattal védıként eljárhat-e? a) kizárólag járásbíróság elıtt járhat el és védıbeszédet is tarthat; b) törvényszék elsı fokú eljárásában eljárhat, védıbeszédet azonban nem tarthat; c) törvényszék elsı fokú eljárásában eljárhat és védıbeszédet is tarthat. 92 Hol vezetik a kirendelt ügyvédek névjegyzékét? a) a helyi bíróságon b) megyei szintő bíróságon c) a területi kamaránál 93 Mennyi a fegyemi pénzbüntetés felsı határa, a) ,-Ft b) a mindenkori szabálysértési pénzbírság kétszerese c) ,-Ft 94 Felfüggeszthetı-e a kizárás fegyelmi büntetés? b) a fegyelmi vétség súlyától függ c) nem 95 Tagja lehet-e a fegyelmi tanácsnak a kamara elnöke? a) csak elnökségi tag fegyelmi ügyében c) igen 96 Akadálya-e a fegyelmi eljárásnak, ha az ügyvéd a kamarai tagságáról idıközben lemondott? b) csak ha szünetelteti a tevékenységét c) nem 97 Mikor kötelezı az ügyvédi tevékenység felfüggesztése fegyelmi eljárásban? Ha a büntetési tétel súlyosabb, mint... a) 1 év szabadságvesztés b) 3 év szabadságvesztés c) 5 év szabadságvesztés 98 Ki jelöli ki az eljáró fegyelmi tanácsot és elnökét? a) a kamara elnöke b) fegyelmi fımegbízott c) a fegyelmi bizottság elnöke 99 Fegyelmi eljárásban pénzbírság jogerıs kiszabása esetén mennyi a mentesülési idı? a) 2 év b) 3 év c) 5 év 8. oldal

9 100 Az egyszemélyes ügyvédi irodának van-e jogi személyisége? a) csak ha alapító okirata van b) igen c) nem 101 Ki a megbízás alanya ügyvédi iroda esetén? a) az iroda minden tagja és a megbízó b) az iroda és a megbízó c) a szerzıdést aláíró tag és a megbízó 102 A másodfokú fegyelmi határozat felülvizsgálata iránt indítandó perre melyik bíróság az illetékes? a) a megyei bíróság b) a Fıvárosi Ítélıtábla c) a Fıvárosi Törvényszék 103 Kell-e az iroda hozzájárulása az irodai tag tevékenységének szüneteléséhez? b) csak egyszemélyes iroda esetében c) igen 104 Mennyi az irodai tagsági viszony felmondási ideje? a) 1 hónap b) 3 hónap c) 6 hónap 105 Jogosult-e az ügyvédi irodai vagyoni tag ügyvédi tevékenység végzésére? a) csak ha társas iroda alkalmazottja b) amennyiben nem töltötte be a 70. életévét c) nem 9. oldal

10 106 Az alkalmazott ügyvéd tagja-e a kamarának? a) amennyiben jelöltje van c) igen 107 Kamarai tag-e a külföldi jogi tanácsadó? b) amennyiben beszél magyarul c) nem Kell-e kamarai engedély magyar ügyvédnek külföldi ügyvédi irodához való csatlakozáshoz (partnerséghez)? b) csak EU-n kívüli iroda esetében c) igen Mikor mentesíthetı az ügyvédjelölt az ügyvédjelöltek névjegyzékébıl való törlés fegyelmi büntetés esetén? a) 1 év elteltével b) 3 év elteltével c) 5 év elteltével 110 Ki a tagja a Magyar Ügyvédi Kamarának? a) az ügyvéd b) ügyvédi iroda c) területi kamarák 111 Hány alirodája lehet egy ügyvédnek, ügyvédi irodának? a) 1 b) 2 c) nincs korlátozva 112 Hol választják meg a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselıit? a) területi kamarai közgyőléseken b) a MÜK teljes ülésen c) a MÜK elnökségi ülésén 113 Hol kell közzétenni a Magyar Ügyvédi Kamara Szabályzatait és Alapszabályát? a) Magyar Közlöny b) Pesti Ügyvéd c) Igazságügyi Közlöny 114 Jogosult-e a törvényességi felügyeletet gyakorló igazságügyi és rendészeti miniszter hatályon kívül helyezni az általa törvénysértınek tartott kamarai határozatot? a) csak pert indíthat c) igen 115 Ki rendeli el a fegyelmi eljárást? a) a kamara elnöke b) a kamara fıtitkára c) a fegyelmi bizottság elnöke 117 Adásvételi szerzıdést készítı ügyvéd mikor képviselheti a szerzıdést kötı felet a szerzıdésbıl eredı jogvitában? a) soha b) ha a szerzıdéses jogvita szerzıdésen kívüli személlyel szemben keletkezett c) a szerzıdéskötést követı 3 év elteltével 118 Jutalék fejében ügyvéd bank számára végezhet-e ügynöki tevékenységet? b) igen c) ha a banknál van számlája 119 Ha a megbízási szerzıdés nem utal külön az általános forgalmi adóra, a munkadíj tartalmazza-e az áfát? c) csak ha evás 120 Magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytathat-e ügyvéd? c) csak szakképesítéssel 10. oldal

11 121 Elektronikus cégeljárásban való részvételhez szükséges jóváhagyást ki adja ki? a) IRM Cégszolgálat b) területi kamara c) cégbíróság 122 Mely érték erejéig ırizhet az ügyvéd letétet az irodájában? a) ,- Ft értékhatárig b) ,- Ft értékhatárig c) a vagyonbiztosítása erejéig 123 Ügyvédi titoktartás alól felmentést ki adhat? a) a megbízó (ill. jogutódja és törvényes képviselıje) b) a területi kamara c) a peres fél 11. oldal

12 124 Európai Közösségi jogászokból álló iroda milyen nevet használhat? a) ügyvédi iroda b) iroda c) európai ügyvédi iroda 125 Az ügyvédi irodában tartandó házkutatást a vádirat benyújtásáig ki rendelheti el? szükséges külön elrendelni; b) az ügyész rendeli el; c) a bíróság rendeli el, amennyiben a házkutatás az ügyvédi tevékenységgel összefüggı hivatásbeli titkot tartalmazó irat megtalálására irányul. 126 Ügyvédi iratok általános ırzési ideje a) a megbízás megszőnésétıl számított 3 év b) a megbízás megszőnésétıl számított 5 év c) a megbízás létrejöttétıl számított 8 év 127 Tagdíjat nem fizetı ügyvéddel szemben milyen intézkedést hoz a Kamara? a) törli a névjegyzékbıl b) tagsági viszonyát megszünteti c) tagjai sorából kizárja 128 Kiterjed-e a titoktartási kötelezettség az ügyvédi iroda nem jogi végzettségő munkatársaira? c) csak a több személyes iroda esetében 129 Lehet-e ügyvéd fıállású polgármester? ; ; c) csak a területileg illetékes kamara elnökének engedélyével. 130 Melyik állítás a helyes? a) az ügyvéd letétbe átvett pénzt kizárólag letéti bankszámláján kezelhet b) a letéti pénznek házipénztárban történı kezelése súlyos fegyelmi vétséget valósít meg c) az ügyvédi letéti bankszámlákat az ügyvédi iroda folyószámlájától elkülönítetten kell kezelni 131 Mikor jár el helyesen az ügyvéd a készpénz-letét kezelése során? a) az ügyfél ilyen irányú igényeit határozottan elhárítja, és a készpénz átvételét megtagadja b) csak olyan összegő készpénzt tart a házipénztárában, amilyen összeg erejéig vagyonbiztosítással rendelkezik c) bármilyen összegő készpénzt átvesz letétbe, és hogy annak biztonságát szavatolja, befizeti az ügyvédi iroda folyószámlájára 132 Kit kell írásban értesíteni ügyvédi iroda irattárából való selejtezés megkezdésének idıpontjáról és helyérıl a selejtezés megkezdését megelızıen legalább 30 nappal? a) illetékes levéltárat; b) illetékes kamarát; c) ügyfeleket. 133 Mikor mentesül az ügyvéd a pénzmosás megelızésével összefüggı bejelentési kötelezettség alól? a) a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény cégbírósági eljárás során kifejtett jogi képviseleti tevékenysége során jutott a tudomására b) a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény ingatlan -adásvételi szerzıdés szerkesztése során jutott tudomására c) a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény védıként jutott tudomására 134 Hogyan tesz eleget az ügyvéd a bejelentési kötelezettségének? a) feljelenti az ügyfelét az illetékes kerületi rendırkapitányságon b) bejelentést tesz az illetékes kerületi ügyészségnek c) bejelentést tesz az illetékes területi ügyvédi kamara felé 135 Mely esetben áll fenn az ügyvéd objektív felelıssége? a) peres képviselet esetében b) titoktartási kötelezettség megsértésébıl eredı kár esetében c) letétırzés esetén 136 Nem selejtezhetık az irattári tervben említett iratokon kívül: a) irattári tervben említett iratokon kívül minden selejtezhetı; b) az elıtt keletkezett iratok; c) az illetékes levéltár által elvi jelentıségőnek minısített iratok. 137 Kire terjed ki az ügyvédi felelısségbiztosítás? a) csak az ügyvédre b) az ügyvédi iroda minden munkatársára c) az ügyvédi iroda jogi tevékenységet végzı alkalmazottaira 12. oldal

13 138 Az ügyvédi iroda tagjának fennáll-e az iroda kötelezettségeiért az anyagi felelıssége?, minden esetben b) igen, de csak a bőncselekménnyel okozott kárért c) igen, de csak az ügyvéd károkozása esetén 139 Mely esetben áll fenn az ügyvédi iroda tagjának korlátlan anyagi felelıssége? a) ha az ügyvédi iroda alapszabálya így rendelkezik b) ha az ügyvédi iroda köztartozásait nem fizeti c) ha az ügyvéd okozta a kárt és az iroda vagyona a követelést nem fedezi 140 Mikor valósul meg az ügyvédi visszaélés bőntettének tényállása? a) ha az ügyvédi hivatásból folyó kötelesség megszegésével az ügyvéd jogtalan hátrányt okoz b) ha az ügyvédi hivatásból folyó kötelesség megszegése a jogtalan hátrány okozásának célzatával valósul meg c) ha az ügyvéd olyan magatartást tanúsít, amellyel ügyfelének jogtalan hátrányt okoz 141 Mi a zugírászat törvényi tényállása? a) aki jogosulatlanul végez ügyvédi tevékenységet b) aki ellenérték fejében végez ügyvédi tevékenységet c) aki üzletszerően, jogosulatlanul végez ügyvédi tevékenységet 13. oldal

14 142 Mit jelent az ügyfélazonosítás? a) személyi igazolvány és bankszámlaszám adatainak ellenırzését b) személyi igazolvány és lakcímkártya ellenırzését c) útlevél és adószám ellenırzését 143 Mely ügyvédi tevékenységre terjed ki a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény? a) ,-Ft-ot meghaladó minden ügyletben való közremőködésre b) ingatlan adásvétele c) tulajdonjog változást elıidézı minden típusú ügyben való közremőködésre 144 Mi a feltétele a nem ügyvédként tanúsított magatartás alapján a fegyelmi felelısségre vonásnak? a) a jogellenes magatartás tanúsítása b) az erkölcsileg súlyos megítélés alá esı magatartás tanúsítása c) az ügyvédi kar tekintélyét csorbító magatartás tanúsítása 145 Ügyvédjelölttel szemben mely fegyelmi büntetés nem alkalmazható? a) megrovás b) pénzbírság c) kizárás 146 Mi a jogkövetkezménye a legsúlyosabb fegyelmi büntetésnek? a) ügyvédi gyakorlat tilalma 10 éven át b) ügyvédi gyakorlat tilalma 5 éven át c) ügyvédi gyakorlat tilalma 10 éven át az eljárt kamarai területén 147 Mely fegyelmi büntetés végrehajtása függeszthetı fel? a) pénzbírság b) törlés c) kizárás 148 Mi a fegyelmi eljárás megindíthatóságának ú.n. szubjektív határideje? a) a panaszos általi tudomásszerzéstıl számított 6 hónap b) a kamara elnökének tudomásszerzésétıl számított 6 év c) az elkövetéstıl számított 6 hónap 149 Ki nem gyakorlója a fegyelmi jogkörnek? a) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke b) a területi ügyvédi kamara elnöke c) az ügyvédi kamara fegyelmi tanácsa 150 Mikor jár el 5 tagú Fegyelmi Tanács? a) Ft-ot meghaladó pénzbírság vagy súlyosabb büntetés felülbírálata esetén b) kizárás fegyelmi büntetés felülbírálata esetén c) felfüggesztett kizárás és kizárás fegyelmi büntetés felülbírálata esetén 151 Köteles-e az eljárás alá vont ügyvéd az elızetes vizsgálati eljárásban érdemi védekezést elıterjeszteni? c) csak akkor, ha a panaszos kéri 152 Eljárhat-e a Fegyelmi Tanács tárgyalás nélkül?, ha ehhez az eljárás alá vont ügyvéd hozzájárul c) igen, ha a panaszos ezt kéri 153 Mely esetekben zárható ki a fegyelmi tárgyalásról a nyilvánosság? zárható ki b) ha a fegyelmi biztos vagy az ügyvéd kéri c) csak ha ügyvédi titok vagy személyiségi jogok védelmében szükséges 14. oldal

15 154 Mikor kötelezı az ügyvédi tevékenység gyakorlása alóli felfüggesztés? a) szándékos bőncselekmény miatt indult büntetı eljárás alapján folyó fegyelmi eljárásban b) 3 évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett bőncselekmény miatti vádemelés esetén c) 5 évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bőncselekmény miatti vádemelés esetén 155 Az ügyvédi kamara tagnyilvántartásában nem szereplı volt ügyvéddel szemben lefolytatható-e a fegyelmi eljárás?, ha a fegyelmi vétség elkövetése idején ügyvéd volt, mert csak kamarai tag ügyvéddel szemben lehet fegyelmi eljárást lefolytatni c) igen, ha az ügyvéddel szemben marasztaló büntetı ítéletet hozott a bíróság 156 Mely okból nem függeszthetı fel a fegyelmi eljárás? a) ha az ügyvéd ismeretlen helyen van b) ha az ügyvéd ellen büntetı eljárás van folyamatban c) ha a fegyelmi eljárás lefolytatása olyan kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában az eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik 157 Az I. fokú fegyelmi határozattal szemben kit nem illet jogorvoslati jog? a) a kamara elnökét b) a panaszost c) az ügyvédet 158 A II. fokú fegyelmi határozat felülvizsgálata során mely bíróság jogosult eljárni? a) az ügyvéd (ügyvédi iroda) székhelye szerinti helyi bíróság b) a Fıvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság c) a határozatot hozó kamara székhelye szerinti törvényszék 159 A II. fokú fegyelmi határozattal szemben ki ellen kell a pert megindítani? a) az I. fokú határozatot hozó területi ügyvédi kamara ellen b) a Magyar Ügyvédi Kamara ellen c) a panaszos ellen 160 Van-e a bíróság elıtti perindításnak halasztó hatálya a marasztaló fegyelmi határozat végrehajtására? a) van b) igen, ha errıl maga a határozat így rendelkezik c) nincs 161 Tagja-e az ügyvédi kamarának az ügyvédjelölt? c) csak ha ügyvédjelölti fogadalmat tett 162 Alkalmazott ügyvéddel szemben milyen fegyelmi büntetés nem szabható ki? a) megrovás b) az alkalmazott ügyvédek névjegyzékébıl történı törlés c) kizárás 163 A súlyosítási tilalom büntetıjogi elve érvényesül-e a fegyelmi eljárásban?, de csak a minısítés tekintetében b) igen, de csak a kiszabott büntetés tekintetében c) nem, jogszabályi rendelkezés hiányában 164 Mely esetben állapítható meg fegyelmi felelısség? a) az ügyvédi etikai szabályzat rendelkezéseinek szándékos megszegése esetén b) az ügyvédi etikai szabályzat rendelkezéseinek vétkes megszegése esetén c) az ügyvédi fegyelmi szabályzat rendelkezéseinek megszegése esetén 165 Melyik jogviszony nem összeférhetetlen az ügyvédi hivatással? a) a betéti társasági beltagi jogviszony b) a részvénytársasági vezérigazgatói jogviszony c) a korlátolt felelısségő társasági tagsági jogviszony 166 Mely tevékenység összeférhetetlen az ügyvédi hivatással? a) az oktatói tevékenység igazságügyi szakértıi tevékenység c) az igazságügyi szakértıi tevékenység 167 Okiratszerkesztés esetén ki ki nem minısül ügyfélnek? a) az a szerzıdı fél, akit másik ügyvéd képvisel b) akinek nincs megbízási díj fizetési kötelezettsége c) a megbízóval szerzıdı fél 168 Mi az Ügyvédi törvény rövidítése? a) Ütv. b) Üt. c) Ügyvtv. 15. oldal

16 169 Az ügyvédi titoktartás idıtartama. a) korlátlan b) 20 év c) a titokgazda haláláig (megszőnéséig) 170 Kire nézve kötelezı az összeférhetetlenségi bizottság állásfoglalása, illetve a kamara elnökségének összeférhetetlenségi ügyben hozott határozata? a) az adott kamarai szabályzat hatálya alá tartozókra; az adott kamarai szabályzat hatálya alá tartozókra és az eljáró b) fegyelmi szervekre; c) senkire. 171 Ügyvéd vállalhat-e jogi képviseletet, ha az ellenérdekő fél ügyvéd?, ha a másik ügyvéd egy másik kamara tagja c) nincs korlátozva 172 Az igazságszolgáltatáson belül hol helyezkedik el a közjegyzı tevékenysége? a) Orvosló igazságszolgáltatás b) Megelızı igazságszolgáltatás c) Jogi képviselet 173 A közjegyzı és ügyfele jogviszonyára mi a jellemzı? a) Szerzıdéses jogviszony b) Közhatalmi, hatósági jogviszony c) Nincsen közöttük jogviszony 174 Mely szervezet látja el a közjegyzı felügyeletét? a) Az illetékes törvényszék elnöke és a területi kamara elnöksége. b) Az igazságügyért felelıs miniszter c) A területi kamara elnöksége. 175 Mihez köthetı a közjegyzı illetékessége? a) Általában annak a helyi bíróságnak az illetékességi területéhez, amely a közjegyzı székhelyén mőködik. Budapesten a fıváros egész területére kiterjed. b) járáshoz c) Egy egy városhoz, kerülethez, ahol az iroda székhelye van 176 Melyek a hazai közjegyzı tevékenységi területei? a) Nemperes eljárások, ügyleti okiratok, ténytanusítványok. b) Egyes peres eljárások. c) Jogi képviselet. 177 Mi a célja a közjegyzıi ténytanusítványnak? a) Egy - egy ügylet vonatkozásában közokirati bizonyíték, valamint közvetlen bírósági végrehajtást kiváltó közokirat létrehozása. b) jogalakítás c) bizonyítás 178 Melyek azok a nemperes eljárások amelyek közjegyzıi hatáskörbe tartoznak? a) Házasság felbontása egyezı akaratnyilvánítással b) vagyon terhelı zálogjogok nyilvántartásba vétele c) Halál tényének megállapítása, holttányilvánítás 179 A közjegyzıi okiratra elıírt tartalmi és formai követelményeken kívül mely kívánalom feltétele az európai végrehajtható okiratnak? Biztonsági papírra rögzítve, vagy minısített elektronikus aláírással rögzített fájl formátumban kell a) megjelennie. b) Konkrét követelésekre kell vonatkoznia. c) Nem vitatott pénzkövetelésekre kell vonatkoznia 180 Mely esetben kerülhet sor közjegyzıi ténytanusítvány felvételére? a) Soha. b) Bármely jogi jelentıségő tény rögzítése érdekében. c) Bármely tény rögzítése érdekében. 181 Kizárólagos közjegyzıi tevékenység e az okirat letét vagy a bizalmi ırzés? a) Nem. b) Igen c) Részben 182 Hány területi közjegyzıi kamara mőködik Magyarországon? a) 5 b) 3 c) Érvényesül-e a titoktartás az ügyvédi együttmőködés keretén belül? a) Igen b) Nem c) polgári peres képviselet esetén 16. oldal

17 184 A titoktartási kötelezettség alóli felmentés kiterjed-e a) az ügyvédi iroda minden tagjára b) csak arra, akit felmentenek c) csak a vezetıre 185 Európai közösségi jogászokból álló iroda használhatja-e az ügyvédi iroda elnevezést? a) Csak ha európai közösségi jogász tagja van b) Csak ha van magyar tagja c) Ha van magyar alkalmazott ügyvédje 186 Követelhet-e díjazást ügyvéd attól az ügyvédtıl, akit az ügy állásáról tájékoztat azért, mert a saját megbízása megszőnt, és a másik ügyvéd veszi át az ügyet? a) Igen b) Nem c) Csak akkor, ha az ügyfél megbízási díjjal tartozik neki 187 Mikor nem lehet más közremőködı ügyvédet a megbízás teljesítésébe bevonni? a) Ha az ügyfél kizárja b) Ha nincs ilyen jelentkezı iroda c) Ha a megbízás teljesítésére vidéken kerül sor 188 Ügyvéden kívül ki adhat jogi tanácsot a magyar jogról üzletszerően? a) Külföldi jogi tanácsadó irodája b) Európai közösségi jogász irodája c) Könyvvizsgáló iroda 189 Az ügyvédi társulás önálló jogalany-e? a) Igen b) Nem c) Csak ha több mint két tagja van 190 Mi a CCBE? a) Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa b) Európai Jogásztársaságok Egyesülete c) Európai Büntetıjogászok Tanácsa 191 Foglalkoztathat-e európai közösségi jogászok irodája ügyvédjelöltet? a) Igen b) Nem c) Csak ha már legalább 5 éve Magyarországon mőködik? 192 Beszámítható-e hároméves joggyakorlati idıbe olyan jogi elıadói munkakörben teljesített idıtartam, amely alatt a jogi elıadó nem jogtanácsos irányítása alatt dolgozott? a) Igen b) Nem c) Csak ha a 3 hónapot nem haladja meg 193 Ki jogosult felmondani az ügyvédi megbízást az ügyvédi iroda részérıl? a) az iroda vezetıje b) az eljáró ügyvéd c) akit erre az alapító okirat felhatalmaz 17. oldal

18 Adhat-e engedályt a területi kamara olyan megbízás létrehozására, amely kizárólag letét ırzésére irányul? c) a Magyar Nemzeti Bank eseti hozzájárulásával igen Az ügyvéd a megbízásból eredı lejárt követelését érvényesítheti-e a megbízója javára ırzött letéttel szemben? c) a megbízó írásbeli hozzájárulásával Az ügyvéd a megbízásból eredı lejárt követelését behajthatja-e az ellenérdekő fél javára ırzött letétbıl? c) az ellenérdekő fél hozzájárulásával 197 Mit értünk tartós megbízáson? a) a 3 évnél hosszabb megbízási jogviszonyt b) a több elıre meghatározott ügyre egyidejőleg adott megbízást c) a megbízó meghatározott és elıre meg nem határozható ügyeire adott megbízást 198 Mikor nem köthetı ki sikerdíj? a) ha a siker biztos b) ha a megbízó természetes személy c) a területi kamara engedélyének hiányában 199 Kit illet a bíróság által megítélt ügyvédi munkadíj? a) a pernyertes felet b) a pernyertes ügyvédet c) a megbízás eltérı rendelkezése hiányában a megbízót 200 Mikor szőnik meg az ügyvédi megbízás? a) a megbízó törvényes képviselıje meghal b) a megbízó meghal c) a megbízó ismeretlen helyre költözik 201 A természetes személy halála esetén ki lép a helyébe az ügyvédi megbízási jogviszonyban? a) az örökös b) senki c) a megbízó által végintézkedéssel kijelölt személy 202 A cégátalakulás megszőnteti-e az ügyvédi megbízást? c) csak szétválás esetén 203 Mikor érvényes a magyar bíróság elıtti perbeli képviseletre külföldön adott ügyvédi meghatalmazás? a) ha a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti hatóság hitelesíti b) ha közokiratba foglalták c) ha a kiállítás helye szerinti országban ügyvédnek minısülı személy ellenjegyezte 204 Érvényes-e a magyar ügyvéd külföldön kötött ügyvédi megbízási szerzıdése? c) csak felülhitelesítéssel 205 Perköltségigény igazolására elfogadható-e külföldön kötött ügyvédi megbízási szerzıdés? c) csak akkor, ha a kötés helye szerinti magyar külképviseleti hatóság hitelesíti 206 Köteles-e az ügyvéd a munkadíj igényét a bíróság elıtt számlával igazolni? c) csak ha az ellenérdekő fél az igényelt összeget eltúlzottnak tartja 207 Felmondható-e az ügyvédi meghatalmazás? c) ha a meghatalmazó ezt a meghatalmazás adásakor kikötötte 18. oldal

19 208 Az alábbiak közül melyik az ügyvédi meghatalmazás érvényességi feltétele? a) a meghatalmazás tartalmazza az ügyvédi megbízás létrejöttének keltét b) az ellenjegyzés c) a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírása 209 Ki vehetı fel a jogi segítık névjegyzékébe? a) aki nem áll fegyelmi eljárás hatálya alatt b) aki legalább 5 éve megszakítás nélkül folytat ügyvédi tevékenységet c) aki ellen a kamara fegyelmi intézkedést nem foganatosított 210 Köteles-e igazolni a hatósági és bírósági eljárásban az ügyvéd azt, ki a megbízója? c) csak ha külföldi képviseletében jár el 211 Szóbeli megbízás esetén ki köteles bizonyítani a megbízás létrejöttét? a) az ügyvéd b) a megbízó c) aki a létrejöttére hivatkozik 212 Írni, olvasni nem tudó megbízó által kötött írásbeli ügyvédi megbízási szerzıdés mikor bír teljes bizonyító erıvel? a) ha két tanú aláírja ha magából a megbízási szerzıdésbıl kitőnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítı b) személy megmagyarázta c) ha az aláírásokat közjegyzı hitelesíti 213 Mikor egyetemleges több megbízó ügyvédi munkadíj fizetési kötelezettsége? a) ha a megbízási szerzıdés így rendelkezik b) ha a több megbízó által együttesen kötött megbízási szerzıdés a fizetési kötelezettség felosztásáról nem rendelkezik c) ha a megbízók érdekeltségének aránya nem állapítható meg. 214 Ha a megbízó és a meghatalmazó személye nem azonos, tartozik-e helytállni a meghatalmazó a megbízó ügyvédi munkadíj tartozásáért? c) csak ha közeli hozzátartozók 215 Peres képviseletre megbízható-e egyidejőleg több ügyvéd? c) csak ha ugyanannak kamarának tagjai 216 Érvényes-e az írásbeli ügyvédi megbízási szerzıdés szóbeli módosítása? c) csak ha utólag írásba foglalják 217 Az írásbeli ügyvédi megbízás szóbeli módosításának tényét kinek kell bizonyítania? a) az ügyvédnek b) a megbízónak c) aki hivatkozik rá 218 Köteles-e az ügyvéd meghatalmazással igazolni eljárási jogosultságát az ellenérdekő ügyvéd elıtt? a) csak akkor, ha erre ügyfele utasítja b) ha az ellenérdekő ügyvéd megköveteli c) csak akkor, ha az ellenérdekő ügyvéd egy másik ügyvédi kamara tagja 219 Mikor adhat jogi tanácsot az ügyvéd, ha a megbízó másik ügyvédet is megbízott? a) ha a másik ügyvédnek más a szakterülete b) soha c) társképviselet esetén 220 Készíthet-e szakvéleményt ügyvéd egy másik ügyvéd tevékenységérıl? c) csak a másik ügyvéd hozzájárulásával 19. oldal

20 221 Ügyvédek elfogadhatnak-e társvédıi megbízást? c) ha a korábban megbízott védı ehhez hozzájárul 222 Elfogadhat-e ügyvéd megbízást bírótól, aki elıtt jogi képviseletet lát el? c) csak ha a bíróság székhelye nem azonos az ügyvéd irodájának székhelyével 223 Egy megbízás alapján hány meghatalmazás adható? a) egy b) kettı c) bármennyi 224 Mit kell tenni, ha több megbízó között érdekellentét alakul ki? a) fel kell mondani valamennyi megbízást b) az ügyvitel változatlan feltételekkel folytatható c) az ügyvitel csak egy megbízó számára folytatható 225 A peres meghatalmazás visszavonásával megszőnik-e a perképviseleti megbízás? c) a megbízás szünetel 226 Tartós megbízás esetében kizárható-e az ügyvédi megbízás rendes felmondása? c) csak ha a megbízó gazdálkodó szervezet 227 Követelhet-e díjazást az ügyvéd attól, akinek jogi segítségnyújtás körében ad jogi tanácsot? c) csak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium engedélyével 228 Mikor jár el a kamarai másodfokú fegyelmi tanács 5 tagú tanácsban? a) ha az elsı fokú fegyelmi tanács kizárás fegyelmi büntetést szabott ki, b) ha az eljárás alá vont több mint 20 éve ügyvéd c) európai közösségi jogászok esetében 229 Az alábbi jogosítványok közül az alkalmazott ügyvéd melyikkel nem rendelkezik? a) okiratot nem szerkeszthet b) onmagában okirati ellenjegyezést nem végezhet c) nem láthat el jogi képviseletet választottbíróság elıtt 230 Mi az a vagyoni tagság? a) Az ügyvéd vagyoni részesedése gazdasági társaságban b) nyugalmazott ügyvéd kamarai tagsága c) A volt irodai tag irodai vagyonrészesedése 231 Kizárhatja-e az ügyvédi iroda a tagot? c) csak ha letöltendı szabadságvesztésre ítélték 232 Kizárható-e az ügyvédi irodai tagság rendes felmondása? c) csak akkor, ha az ügyvédi iroda tagjainak száma legalább Mennyi a felmondási idı, ha az irodai tag alkalmaz rendes felmondást? a) 15 nap b) 30 nap c) három hónap 20. oldal

21 234 Mikor mondhatja fel az ügyvédi irodai tagságát az ügyvéd azonnali hatállyal? a) ha az iroda másik tagja az iroda tevékenységét súlyosan veszélyezteti b) ha ügyvédi tevékenységét szünetelteti c) egészségügyi okokból 235 Az ügyvédi iroda átalakulása esetén mi a hatályos megbízások sorsa? a) a megbízások megszőnnek b) a megbízást a jogutód irodára száll át c) az eljáró ügyvédet a területi kamara jelöli ki 236 Meg kell-e határozni az ügyvédi iroda alapító okiratában az iroda képviseletének és a megbízás elfogadásának szabályait? c) ha a tagok száma legalább A másodfokú fegyelmi határozat bírósági felülvizsgálatát hány napon belül lehet kérni? a) 30 nap b) 15 munkanap c) 15 nap 238 A kamara elnöke az elızetes vizsgálat után az alábbiak közül melyik intézkedést teheti meg? a) megrovást alkalmaz b) az eljárás megszüntetése mellett figyelmeztetést alkalmaz c) felfüggesztheti a kamarai tagságot 239 Polgári perben a megbízási szerzıdés eltérhet-e az ügyvédet pernyertessége esetén megilletı munkadíjat szabályozó jogszabálytól? c) csak gazdálkodó szervezet megbízó esetében 240 Lehet-e ügyvéd a könyvvizsgáló? a) lehet, de nem folytathat u.n. "választott" azaz a Ptk. szerinti könyvvizsgálói tevékenységet, csak könyvvizsgálói számviteli szakértıi tevékenységet lehet, mert az Üt. 6. (1) a/ pontja szerint ez teljességgel összeférhetetlen c) lehet, mert az Üt 6. (2) c/ szerinti szakértıi tevékenységet ügyvéd is folytathat 241 Mi a Clementi jelentés? a) Az Európai Bizottság számára elemezte a jogászi szakmák közötti összeférhetetlenségi kérdéseket b) Az Angol kormány számára elemezte az ügyvédi szakma sajátosságait a szabályozás reformja elıkészítése végett c) Az olasz igazságügyi és rendészeti biztos jelentése az EU szolgáltatási irányelv alkalmazhatóságáról az ügyvédséget illetıen 242 Lehet-e ügyvéd egyidejőleg több területi kamara tagja? a) Nem b) Igen c) Ha az egyik kamara a BÜK, akkor igen 243 Ki gyakorolja a törvényességi felügyeletet a területi ügyvédi kamarák felett? a) A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöke b) A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése c) Az igazságügyért felelıs miniszter 244 Mi az IBA? a) Az európai nemzeti ügyvédi kamarák szövetsége b) Globális ügyvédi szervezet, aminek személyek és egyének is tagjai lehetnek c) Az európai területi ügyvédi kamarák szervezete, aminek egyének is tagjai lehetnek 245 A területi kamarában ki a fegyelmi jogkör gyakorlója? a) A területi kamara elnöke b) A területi kamara fegyelmi fımegbízottja c) A területi kamara fegyelmi bizottságának elnöke 246 Kikbıl áll a Magyar Ügyvédi Kamara tagsága? a) A területi kamarák által delegált képviselıkbıl b) A területi kamarákból c) Ügyvédekbıl és ügyvédi irodákból. 247 Milyen jogorvoslatnak van helye a területi kamara elnökének, illetve elnökségének határozataival szemben? a) Fellebbezés a Magyar Ügyvédi Kamarához A Ket. hatálya alá tartozó eljárásokban bíróság elıtti megtámadás, más esetekben fellebbezés a Magyar b) Ügyvédi Kamarához. Státus (tagsági és fegyelmi) ügyekben közvetlen bírói felülvizsgálat, más ügyekben fellebbezés a c) Magyar Ügyvédi Kamarához 248 Mi a területi kamara közjogi státusa? a) Egyesület, státus (tagságot érintı) ügyekben átruházott közhatalmi jogosítványokkal b) Köztestület c) Közhasznú nonprofit társaság 249 Mikor jött létre a Budapesti Ügyvédi Kamara? 21. oldal

22 a) 1989 b) 1946 c) Milyen területi felosztásban mőködnek a területi kamarák? a) A törvényszékek illetékességi területéhez igazodva b) Az ítélıtáblák területi illetékességéhez igazodva c) Nincs tételes jogi szabály, de történetileg a jelenlegi megyerendszert követi 251 Kik alkotják a területi kamara elnökségét? a) A küldöttgyőlés által delegált tagok b) A közgyőlés által választott tagok c) Az elnökségi taggá választott személyek és egyes választott tisztségviselık 252 Ki lehet tag ügyvédi irodában? a) miniszteri engedéllyel minden diplomás jogász b) MÜK tagja c) kamarai tag 253 Ki lehet a területi kamara tagja magyar jogi diploma nélkül? a) alkalmazott ügyvéd b) külföldi jogi tanácsadó c) európai közösségi jogászt 254 Mikortól folytatható az ügyvédi tevékenység? a) A felvételi kérelem benyújtása napjától b) A kamara elnökségének felvételt elrendelı határozata jogerıre emelkedésétıl c) Az ügyvédi eskü letételének napjától 255 Kik tesznek ügyvédi esküt? a) Csak a területi kamara elnöksége által kamarai tagként felvett ügyvédek b) A területi kamara elnöksége által kamarai tagként felvett ügyvédek és az európai közösségi jogászok A területi kamara elnöksége által kamarai tagként felvett ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek és az c) európai közösségi jogászok, valamint azon külföldi jogi tanácsadók, akik magyar ügyvéddel, illetve ügyvédi irodával kötött szerzıdés alapján Magyarországon praktizálnak. 256 Ingatlanközvetítı által adott tartós megbízás esetén további megbízás szükséges-e az ügy ellátásához? b) igen, az ingatlanközvetítıtıl a konkrét ügyre vonatkozóan is c) igen, attól a személytıl, akinek érdekében eljár az ügyvéd 257 A megbízónak már van más ügyvédje, elvállalható-e az ügyvédi megbízás? b) igen, korlátozás nélkül c) igen, a korábban eljárt ügyvéd hozzájárulásával 258 Közremőködhet-e ügyvéd olyan jogügyletben, amely a jogszabály megkerülésére irányul?, az ügyfél írásbeli hozzájárulásával c) igen, az ellenérdekő fél hozzájárulásával 259 Korábbi munkáltatójával szemben a munkaviszony megszőnte után vállalhat-e az ügyvéd megbízást? a) 1 év elteltével vállalhat b) 2 év eltetével vállalhat c) a volt munkáltató írásbeli hozzájárulásával bármikor vállalhat 260 Védıi kirendelés esetén a kirendelés átvételét követıen a védınek milyen jelentkezési kötelezettsége van? a védınek haladéktalanul jelentkeznie kell a kirendelı hatóságnál és haladéktalanul kezdeményezni a a) letartóztatott ügyféllel a kapcsolatfelvételt b) a védınek haladéktalanul jelentkeznie kell a kirendelı hatóságnál c) a védınek haladéktalanul kezdeményezni kell a letartóztatott ügyféllel a kapcsolatfelvételt 261 Az ügyvédi megbízás létrejöttéhez mely feltételek teljesülése szükséges? a) meg kell állapodni a megbízás tartalmában és megszőnése feltételeiben b) meg kell állapodni a megbízás tartalmában, megbízási díjban, az elıre látható költségekben c) meg kell állapodni a megbízási díjban és az ügyvéd helyettesíthetıségében 262 Az ügyvéd hogyan szüntetheti meg a megbízást? a) 15 napos felmondási idıvel írásban b) elállással c) 30 napos felmondási idıvel szóban vagy írásban 263 A meghatalmazás visszavonásának jogáról le lehet-e mondani érvényesen? c) ha a megbízó a megbízás felmondásának jogáról is lemondott 22. oldal

23 264 Kötelezı-e vagyonbiztosítás az ügyvédnek? a) csak több személyes ügyvédi irodának b) igen c) nem 265 Az ügyvédi iroda károkozó tagjának felelıssége az iroda vagyonát meghaladó kártérítési igény esetén a) egyetemleges b) együttes c) mögöttes 266 A kizárás fegyelmi büntetés felfüggesztésének idıtartama a) 3 év b) években meghatározandó, de maximum 3 év c) 3 évig terjedhet, de ezen belül bármilyen idıtartamra szólhat 267 A kizárás fegyelmi büntetéssel együtt pénzbírság a) kiszabható szabható ki c) felfüggesztett kizárás mellett kiszabható 268 Az elsı fokú Fegyelmi Tanács a) 3 tagból áll b) 3 tagból áll, kivéve az egyszerő megítéléső ügyeket c) 5 tagból áll 269 A másodfokú Fegyelmi Tanács a) mindig 3 tagból áll b) 3 tagból áll, kivéve ha a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöke 5 tagú tanács elé utalja az ügyet c) 3 tagból áll, kivéve ha az I. fokú határozat kizárás fegyelmi büntetés volt, vagy a Kamara Elnöke kizárás fegyelmi büntetést indítványozott fellebbezésében 270 Az ügyvédi tevékenység gyakorlását fel kell függeszteni, ha az ügyvéddel szemben a) szándékos bőncselekmény elkövetése miatt vádat emeltek b) 3 évi vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bőncselekmény miatt vádat emeltek c) 5 évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bőncselekmény elkövetése miatt vádat emeltek 271 Tárgyalás mellızésével a) bármely ügy elbírálható b) csak egyszerő megítéléső ügy bírálható el c) csak gondatlan fehgyelmi vétség bírálható el 272 Fegyelmi vétségnek számít-e, ha az ügyvéd hosszú idın keresztül adófizetési kötelezettségét teljesíteni elmulasztja? c) ha a fegyelmi tárgyalásig az adótartozását kifizeti, akkor nem 273 A másodfokú fegyelmi határozat perrel megtámadható-e? b) igen, az általános szabályok szerint c) igen a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint 274 Fegyelmi intézkedésként kiszabható büntetés a) csak megrovás b) bármely büntetés c) kizárás kivételével bármely büntetés 275 Az elsıfokú tanács határozata fegyelmi vétség hiányában a) az eljárás megszüntetése b) az eljárás alá vont ügyvéd felmentése c) a Fegyelmi Megbízott indítványának elutasítása 276 A tevékenység gyakorlása alól felfüggesztés hatálya alatt az ügyvéd folytathat ügyvédi tevékenységet b) csak a folyamatban lévı megbízásos ügyeiben járhat el c) csak a folyamatban lévı kirendeléseket láthatja el 277 Fegyelmi vétség a) csak szándékosan követhetı el b) szándékosan és gondatlanul követhetı el c) csak gondatlanul követhetı el 278 Ügyvédi tevékenységen kívüli fegyelmi felelısséget megvalósító magatartás a) csak szándékosan követhetı el b) csak egyenes szándékkal követhetı el c) szándékosan és godatlanul is elkövethetı 23. oldal

24 279 Ha az ügyvédet az ügyvédi névjegyzékbıl törölték, vele szemben a) kizárás fegyelmi büntetés nem alkalmazható b) kizárás fegyelmi büntetés továbbra is alkalmazható c) csak pénzbírság alkalmazható 280 Fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére sor kerülhet a) bármely büntetés esetén b) csak kizárás esetén c) kizárás és pénzbírságn esetén 281 A fegyelmi vizsgálat folytatása a) az elévülési határidı folyását nem érinti b) az elévülés a vizsgálat ideje alatt nyugszik c) nincs hatással az elévülésre 282 Az elfogultsági kifogás elıterjesztésére a) az eljárás alá vont ügyvéd jogosult b) a panaszos jogosult c) mindketten jogosultak 283 Ha a Fegyelmi Tanács valamelyik tagja elfogult új tagot a) a Fegyelmi Bizottság elnöke jelöl ki b) a Fegyelmi Tanács elnöke jelöl ki c) a Fegyelmi Fımegbízott jelöl ki 284 Az elızetes vizsgálatot a) a Fegyelmi Bizottság elnöke rendeli el b) a kamara elnöke rendeli el c) a Fegyelmi Fımegbízott rendeli el 285 Ha a Fegyelmi Megbízott ídézésére az eljárás alá vont ügyvéd nem jelenik meg a) a vizsgálati eljárás folytatható b) a vizsgálati eljárást meg kell ismételni c) jelenteni kell a kamara elnökének 286 A szerzıdést szerkesztı ügyvéd ügyfele az a) aki a megbízást aláírja b) aki az ügyvédi munkadíjat kifizeti c) mindegyik szerzıdı fél 287 Az Etikai Bizottság hány tagú tanácsban tárgyal? a) három b) öt c) az ügy jellegétıl függıen a Bizottság elnöke állapítja meg a számot 288 Az Etikai Bizottság érdemi határozata ellen van-e helye jogorvoslat elıterjesztésének? a) van b) nincs c) csak ha marasztaló döntés születik 289 Volt bíró, ügyész, nyomozóhatóság tagja hány évig nem járhat el ügyvédként annál a bíróságnál, ügyészségnél, nyomozóhatóságnál melynek korábban tagja volt? a) két évig b) három évig c) öt évig 290 Korábbi munkáltatójával szemben az ügyvéd hány évig nem vállalhat megbízást? a) két évig b) három évig c) öt évig 291 Ellenjegyezhet-e az ügyvéd olyan szerzıdést, melyben ı az egyik szerzıdı fél? b) igen c) csak az ellenérdekő fél hozzájárulásával Az ügyvéd (védı) a büntetıeljárásban óvadék általa történı elılegezésére köthet-e megállapodást? c) csak az eljáró hatóság engedélyével Megtagadható-e az ügyvéd részérıl a megbízás megszünésekor a korábban részére átadott iratok kiadása? a) az ügyvéd szabadon dönti el mely iratokat ad ki b) csak addig, amíg a megbízó munkadíj-tartozását hiánytalanul nem rendezi c) nem 294 Milyen okiratokat ellenjegyezhet az ügyvéd? a) bárki által szerkesztettet, ha az megfelel a jogszabályoknak b) kizárólag az általa személyesen szerkesztettet c) olyat, mely saját vagy irodája közremőködésével jött létre 295 Érdekellentétben lévı személyektıl védelmet célzó megbízást elfogadhat-e az ügyvéd? 24. oldal

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

A p e p res f ele l k.. A k épv p is i ele l t Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A p e p res f ele l k.. A k épv p is i ele l t Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A peres felek. A képviselet Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Jelentése: Perbeli jogképesség a perben fél az lehet, aki perbeli jogképességgel rendelkezik 1./ Természetes személy

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás A büntetı ügyekben alkalmazható közvetítıi eljárással kapcsolatos jogszabályok Kötelezı tananyag: 2012. évi C. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl A tevékeny megbánás 29. (1) Nem büntethetı, aki az élet,

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 1. A személyállapottal kapcsolatos perek közös szabályai 2. A házassági perek jellemzıi 3. Az apaság és a származás megállapítása iránti

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben