Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái"

Átírás

1 Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni: megvárjuk, amíg ránk húzzák a rolót! Önmagukért beszélı adatok ( ) Végelszámolás: (+23%) Felszámolás: (+32%) Csıd: 14 (+ 3%) Új cégek alapítása: visszaesés (5%) 10 millió emberre 1 millió cég? /Forrás: Opten/ Munkácsi Márta

2 Választási lehetıségek Mit tegyek, ha már nem kell? Esetleg van remény? Nem lehet felhagyni a tulajdonlással! Gt, (2006.évi IV. tv.), Cégtörvény (2006. évi V. tv.), Csıdtörvény (2006. évi VI. tv.) Változás! Cégtörvény: nincs lejárt tartozás - végelszámolás Gt.: fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet - átvezetés a Csıdtörvényhez Cstv. 33/A.. elıre látták, vagy ésszerően elıre láthatták csıdeljárás (adósságrendezési megállapodás vagyonfelügyelıi segédlettel vagy felszámolás) Munkácsi Márta A Csıdtörvény ıszi változásai Moratórium hosszabbítható, max. 1 év Hitelezı jogai nınek indíthat csıdeljárást indok nélkül is visszahívhatja a felszámoló biztost! (szakértıvel szembeni bizalmatlanság) Felszámoló kiválasztása elektronikus véletlenszerő

3 A végelszámolás megindítása Törvényi háttér: a Cégtörvény (2006. évi V. tv.) és a Ptk. Megindítása [94. ] - ha a cég nem fizetésképtelen, és nincs eltérı jogszabályi rendelkezés a cég legfıbb szervének elhatározása alapján, vagy cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban (kényszervégelszámolás) Megindításának és befejezésének törvényi akadályai [95. ] - pl. fizetésképtelenséget megállapító végzés, büntetıügy, bírósági eljárás, stb Kezdı idıpontja és a végelszámoló kijelölése [98. ] munkavállalók, szakszervezet haladéktalan tájékoztatása kezdı idıpontot megelızı nappal tevékenységet záró mérleg 45 napon belül mindent átadni a végelszámolónak Munkácsi Márta A korábbi tisztségviselı feladatai A végelszámolás elhatározásáról a munkavállalókat, az Munka törvénykönyvében határozott szakszervezeteket és az üzemi tanácsot (üzemi megbízott) haladéktalanul tájékoztatni kell. Negyvenöt napon belül a korábbi vezetı tisztségviselı elkészíti a számviteli törvény szerinti normál beszámolót, a végelszámolás kezdı idıpontját megelızı napra, mint fordulónapra (úgy, mintha aznap év vége lenne); elkészíti az adóbevallásokat; elkészíti azokat az iratokat, amelyeket egyéb jogszabályok elıírnak; a folyamatban lévı ügyekrıl a végelszámolót tájékoztatja; az iratokat a végelszámoló részére átadja úgy, hogy a nem selejtezhetı és titkos minısítéső iratokról külön jegyzéket is készít. A feladatok nem megfelelı elvégzése, a határidık elmulasztása miatt a kötelezett a polgári jog általános szabályai szerint felel! Mulasztás, valótlan adatközlés miatt a kötelezett pénzbírásággal is sújtható és kötelezhetı arra, hogy az elmaradt feladatok pótlásához igénybe vett szakértı díját fizesse meg. Munkácsi Márta

4 A végelszámoló feladatai a végelszámolás megindításakor A végelszámoló azonnal bejelenti a cégbíróságon [101. ] a végelszámolás megindítását elrendelı határozat keltét; a végelszámolás kezdı idıpontját; a végelszámoló nevét, illetve a végelszámolót képviselı természetes személy adatait (ha jogi személy a végelszámoló); azt, hogy a korábbi vezetı tisztségviselık jogviszonya megszőnt. A végelszámoló bejelentése alapján a cégbíróság végzést hoz a végelszámolás megindításáról és a Cégközlönyben közzéteszi [102. ] a végelszámolás tényét és a cég adatait; a végelszámoló által bejelentett adatokat; azt, hogy a hitelezık igényeiket a végelszámolónál 40 napon belül jelentsék be. Munkácsi Márta A végelszámoló feladatai a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti, kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti; a hitelezık kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a tulajdonosok között pénzben, vagy természetben kiosztja [Ctv ]; a cég vagyonát megóvja, megırzi; elkészíti a szükséges számviteli beszámolókat és adóbevallásokat; évente tájékoztatót készít, amelyben kifejti, miért nem fejezıdött még be a végelszámolás és jelzi a befejezés várható idıpontját. A végelszámolás befejezésekor a végelszámoló: elkészíti a végelszámolási idıszak zárásához kapcsolódó anyagokat; gondoskodik az iratanyag elhelyezésérıl; megkezdi a vagyon kiadását (ha a feltételek fennállnak lásd késıbb); értesíti és adatot szolgáltat a törvényben meghatározott szerveket (pl.: nyugdíjbiztosítási igazgatóság); Munkácsi Márta

5 Az egyszerősített végelszámolás Mikor lehet? a cég jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (kkt., bt.); a végelszámoló az eljárást 120 napon belül befejezi; nincs olyan hitelezı, akinek követelését a cég vitatja; nincs a cég ellen peres eljárást vitatott hitelezıi igény miatt. Az egyszerősített végelszámolás lefolytatása A végelszámoló (nem a cégbíróság) intézkedik a végelszámolás megindításának a Cégközlönyben való közzétételérıl (8 napon belül). A végelszámoló a hitelezıi igényeket 120 napon belül teljesíti. A végelszámolás befejezésével a végelszámoló elıterjeszti a cégbíróságnál a cég törlésére irányuló kérvényét, melyet a feltételek teljesülése esetén a cégbíróság közzétesz és törli a céget. A cégbíróság döntését közzéteszi a Cégközlönyben, utalva arra, hogy az eljárást egyszerősített módon folytatták le. Át kell térni az egyszerősített eljárásról az általános szabályok szerinti eljárásra, ha az egyszerősített végelszámolás bármely feltétele az eljárás során sérül, vagy az eljárással kapcsolatban kifogással élnek. Az áttérés elmulasztása kényszer-végelszámolás elrendelésével járhat. Munkácsi Márta A kényszer- végelszámolás Mikor kell? ha a cég végelszámolását három éven belül nem fejezik be; ha a törvényességi felügyeleti eljárás keretében ezt követeli meg a jogszabály; ha a céget megszőntnek nyilvánították; ha a cég megszőnését elıidézı ok következett be (pl.: kkt tagjainak száma egyre csökken, vagy beltag/kültag nélkül marad a bt); nem tértek át az egyszerősített eljárásról az általános eljárásra, holott ez kötelezı lett volna. Munkácsi Márta

6 Beszámolók a végelszámolás idıszakában 1. A végelszámolás számviteli feladatait a 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmazza Tevékenységet lezáró beszámoló eszközök és források értékelése az Szt. szabályai szerint; specialitások; a beszámoló elkészítéséért a megelızı vezetı tisztségviselı felelıs; könyvvizsgálat és közzététel 45 (!) napon belül. Korrigált végelszámolási nyitómérleg kiinduló alap a tevékenységet lezáró beszámoló; három oszlopos kimutatás a korrekció miatt; a végelszámoló megítélése szerint tartalmazza az eszközöket és forrásokat (felvehet és elhagyhat követelést, kötelezettséget) értékelés az Szt. általános szabályai szerint. Munkácsi Márta Beszámolók a végelszámolás idıszakában 2. A végelszámolás idıszaka alatti beszámolók értékelés az Szt. általános szabályai szerint; az üzleti év változása; az elsı ilyen beszámoló specialitásai (több oszlopos forma); speciális elıírások (V.A.,nincs üzleti jelentés, vitatott igényekre lekötött tartalék, stb ) A végelszámolási idıszakot lezáró beszámoló - piaci értéken történı értékelés; speciális elıírások; a vagyon kiadásának (számviteli) szabályai mérleg fordulónapot követı 60 napon belül Vagyonfelosztási javaslat Munkácsi Márta

7 Új szabályok a végelszámolás befejezésekor Hatálya: a február 1. után induló végelszámolási eljárásokra vonatkozik Régi elıírás: a záróbevallás elfogadásáról szóló tag(köz) győlési döntéshez és a törlési kérelemhez mellékelni kell az APEH és a VP igazolását a cég köztartozásának hiányáról nehezen volt alkalmazható Új elıírás: A végelszámolás lezárásakor az APEH értesíti elektronikus úton a cégbíróságot arról, hogy a cég ellen az APEH, illetve a VP nem folytat adóigazgatási eljárást, illetve a cégnek nincs nyilvántartott köztartozása. Ha ezt elmulasztja, a cégbíróság a záró beszámoló közzétételétıl számított 90 nap után értesítés hiányában is törölheti a céget! DE: ha az APEH jelzi, hogy tart az adóigazgatási eljárás, meg kell várni az eljárás befejezésérıl küldött újabb elektronikus értesítést! Munkácsi Márta A korrigált végelszámolási nyitómérleg Megnevezés A) Befektetett eszk. Tevékenys kenységet záró mérleg Korrekciók +/- Korrigált végelszámolási nyitómérleg B) Forgóeszk eszközök +/- C) AIE +/- D) Saját t tıket +/- ebbıl: MSZE +/- ebbıl: Értékelési t. +/- E) CéltartalC ltartalékok +/- F) KötelezettsK telezettségek +/- ebbıl: Tao. +/- G) PIE +/- Munkácsi Márta

8 A vagyonfelosztási javaslat A legfıbb szerv határozata alapján a vagyon kiadását a végelszámoló bonyolítja le. Könyvelése: eszközök értékesítést, ebbıl kötelezettségek kielégítése. MEGNEVEZÉS Fel nem osztható vagyon Kötelezettségek rendezésére szolgáló eszközök Tulajdonosok részére kiadandó eszközök ÖSSZESEN (egyezıen a mérlegfıösszeggel) ÖSSZEG Munkácsi Márta A felszámolási eljárás Miért kellet, hogy így legyen? Fizetésképtelenség esetén indulhat: - végelszámolásból irányított is lehet (ha a vagyon nem fedezi a kötelezettségeket) - csıdeljárásból meghiúsult csıdegyezség - cégbíróság, bíróság végzése alapján (megszőntnek nyilvánítás, büntetıügy) - az adós saját kezdeményezésére - hitelezı által gazdasági érdekbıl Munkácsi Márta

9 A felszámolási eljárás kezdete A felszámolás kezdı idıpontja: a felszámolást elrendelı jogerıs végzés közzétételének napja. A bíróság a felszámolást elrendelı végzésében kijelöli a felszámolót és az eljárás lefolytatására felszámolóbiztost nevez ki. A felszámolást elrendelı végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak. A kijelölt felszámoló tevékenysége során az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, Munkácsi Márta Számviteli feladatok a felszámolás indulásakor 1. A felszámolás számviteli feladatairól a 225/2000. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezik. A Korm. rendelet szerint a felszámolás idıszaka a felszámolás kezdı idıpontjától a felszámolás befejezésének idıpontjáig terjed. A Számviteli törvény a Csıdtörvénnyel és a Korm. rendelettel nem érintett elıírásai a felszámolás idıszaka alatt is érvényesek. A felszámolás kezdı idıpontját megelızı nappal, mint mérlegfordulónappal a tevékenységet lezáró beszámoló mérlegét kell készíteni, amelyet záróleltárral kell alátámasztani. Munkácsi Márta

10 Számviteli feladatok a felszámolás indulásakor 2. A záróleltár a társaságnak a mérlegfordulónapon meglévı befektetett eszközeit és forgóeszközeit (a vagyoni eszközöket), valamint azok forrásait tartalmazza mennyiségben és a számviteli törvényben elıírtak szerint meghatározott értéken. A záróleltár és a tevékenységet lezáró beszámoló mérlege értékhelyesbítést és értékelési tartalékot, valamint idıbeli elhatárolást a halasztott bevételnek az elhatárolt és még meg nem szüntetett elhatárolás összege kivételével nem tartalmazhat. Munkácsi Márta Számviteli feladatok a felszámolás indulásakor 3. A tevékenységet lezáró beszámoló részei: a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítı melléklet. A tevékenységet lezáró beszámolóval egyidejőleg üzleti jelentést nem kell készíteni. A tevékenységet lezáró beszámoló mérlegében, eredménykimutatásában a jelentıs összegő, az elızı évvel (évekkel) kapcsolatos módosításokat külön oszlopban kell bemutatni. A tevékenységet lezáró beszámolót a felszámolás kezdı idıpontját megelızı napot követı 45 napon belül kell elkészíteni, a számviteli törvény szerint letétbe helyezni és közzétenni, kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal, esetleg a záradék megadásának elutasításával együtt. Munkácsi Márta

11 Számviteli feladatok a felszámolás indulásakor 4. A tevékenységet lezáró beszámoló mérlege alapján a gazdálkodó szervezetnek zárómérleget kell készítenie, amely a beszámoló mérlegfordulónapján meglévı vagyoni eszközeinek és ezen eszközök forrásainak értékét a tevékenységet lezáró beszámoló mérlegében kimutatott mérleg szerinti eredménynek az eredménytartalékba történı átvezetése után mutatja. A zárómérleg elkészítésével egyidejőleg a könyvviteli nyilvántartásokat a tevékenységet lezáró beszámoló mérlegfordulónapjával le kell zárni. Munkácsi Márta Az eljárás lefolytatása 1. A bíróság a jogerıre emelkedést követıen haladéktalanul közzéteteti a végzést a Cégközlönyben A közzétételnek többek között tartalmaznia kell: - a felszámolás kezdı idıpontját, - a hitelezıknek szóló felhívást (követeléseiket a felszámolást elrendelı végzés közzétételétıl számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be stb ) A felszámolás kezdı idıpontjában megszőnnek a tulajdonosnak a külön jogszabályban meghatározott jogai a gazdálkodó szervezettel kapcsolatban. A felszámolás kezdı idıpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. Ettıl az idıponttól az adós cég nevét a felszámolás alatt, illetve f.a. toldattal kiegészítve kell használni. Munkácsi Márta

12 Az eljárás lefolytatása 2. A felszámolás kezdı idıpontjában a gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá (esedékessé) válik. A pénztartozások után az eredeti lejárati idıig szerzıdéses kamat, az eredeti lejárati idıtıl a kiegyenlítésig (legfeljebb a felszámolási zárómérleg elkészítésének idıpontjáig) késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá pótlék és bírság jellegő követelés érvényesíthetı! A felszámolás során csak olyan követelés számítható be, amelyet a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és amelynél a felszámolás kezdı idıpontját (a követelés keletkezését) követıen nem került sor engedményezésre. Munkácsi Márta Az eljárás lefolytatása 3. A 40 napon túl, de egy éven belül bejelentett követelések csak Csıdtörvény 57. -ában felsorolt tartozások kiegyenlítése után elégíthetık ki Az egyéves határidı elmulasztása jogvesztéssel jár! A felszámolás alatt keletkezett, felszámolási költségnek nem minısülı követelésekre a keletkezéstıl számított 40 napos bejelentési határidı vonatkozik. Munkácsi Márta

13 A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetıje köteles: a felszámolás kezdı idıpontját megelızı nappal záróleltárt, számviteli beszámolót, továbbá adóbevallást, az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni és azt 45 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni; a nem selejtezhetı és titkos minısítéső iratokról iratjegyzéket készíteni, a környezeti károsodásokról, környezeti terhekrıl nyilatkozatot tenni, a felszámolónak minden tájékoztatást megadni, a felszámolás elrendelésérıl a munkavállalókat, a tagokat haladéktalanul tájékoztatni, a gazdálkodó szervezetet terhelı tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék stb. jogosultjait a felszámolás elrendelésérıl tájékoztatni stb. Munkácsi Márta Egyezség a felszámolás során A felszámolást elrendelı végzés közzétételét követı 40 nap eltelte után a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelezık és az adós között bármikor helye van egyezségnek. Az egyezségi tárgyalásra: a fizetıképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi javaslatot készít az adós. A felszámoló az egyezségkötés napjával köteles felszámolási zárómérleget és bevétel-költségkimutatást készíteni, és azt az adóhatóságnak az egyezségkötést követı 30 napon belül átadni. Ha az egyezség folytán a gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége megszőnik, a bíróság az egyezséget jóváhagyja. Munkácsi Márta

14 A felszámoló eljárása 1. A felszámoló nyitó felszámolási mérleget készít, megtervezi a felszámolás végrehajtásához szükséges költségeket és ütemtervet készít a gazdasági tevékenység észszerő befejezéséhez. A felszámoló külön nyilvántartásba veszi az elıírt határidıben (40 napon belül) bejelentett követeléseket, és az elıírt határidın túl, de egy éven belül bejelentett követeléseket. A felszámoló a követeléseket a bejelentési határnapot követı 45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni és a vitathatónak minısített igényeket elbírálás végzett 15 napon belül a felszámolást elrendelı bíróságnak megküldeni. Munkácsi Márta A felszámoló eljárása 2. A követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelezı a követelése 1 százalékát, de legalább 1000 Ftot és legfeljebb Ft-ot a bíróság GH által kezelt elkülönített számlára befizessen és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezık által befizetett összeget mint hitelezıi követelést egyéb követelésként kell besorolni. A felszámoló jogosult az adós által kötött szerzıdéseket azonnali hatállyal felmondani. A felszámoló az adós követeléseit esedékességkor behajtja, igényeit érvényesíti és vagyonát értékesíti, a hitelezık egyetértése esetén gazdasági társaságba is beviheti. Munkácsi Márta

15 A felszámoló eljárása 3. A felszámoló a felszámolási eljárás alatt köteles gondoskodni az adós vagyonának megóvásáról, megırzésérıl. A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomba elérhetı legmagasabb áron. A felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi. A felszámoló a nyilvános pályázati felhívást a Cégközlönyben teszi közzé, az árverést pedig árverési hirdetménnyel tőzi ki. Munkácsi Márta Számviteli feladatok a felszámolás idıszaka alatt 1. Fennáll a könyvvezetési kötelezettség. A felszámolás idıszaka egy üzleti évnek minısül. A felszámoló (írásban) módosíthatja a számlarendet Ha a cég nem folytat vállalkozási tevékenységet, a felszámoló dönthet úgy, hogy az eredményt érintı tételeket a gazdálkodó szervezet az eredményszámlák helyett a saját tıkén belül kijelölt Felszámolás eredményelszámolása számlán számolja el. Munkácsi Márta

16 Számviteli feladatok a felszámolás idıszaka alatt 2. Nyitó felszámolási mérleg A felszámoló a tevékenységet lezáró beszámoló mérlege alapján nyitó felszámolási mérleget készít, amelyben - az eszköz-oldalon a felszámolásba be nem vonható vagyoni eszközök értékét és - a forrás-oldalon azok ezzel egyezı összegő forrását mint kötelezettséget (esetleg a saját tıke csökkenéseként) elkülönítetten kell kimutatni,. A nyitó felszámolási mérleg elkészítése után a könyvviteli nyilvántartásokban rendezni kell a kötelezettségek és a követelések állományát: Munkácsi Márta Számviteli feladatok a felszámolás idıszaka alatt 3. A felszámolás kezdetétıl évente a közbensı mérleg elkészítése kötelezı. A felszámolás várható költségeire és a vitás hitelezıi igények fedezetére a közbensı mérleg alapján tartalékot kell képezni A közbensı mérleget, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást és a hitelezık részbeni kielégítésének sorrendjét és összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási javaslatot a felszámoló köteles a hitelezıknek megküldeni azzal, hogy arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. Munkácsi Márta

17 Számviteli feladatok a felszámolás idıszaka alatt 4. A közbensı felszámolási mérleg a felszámoló által meghatározott mérlegfordulónapra vonatkozóan tartalmazza a vagyoni eszközök, a kötelezettségek és a saját tıke állományát könyv szerinti értéken, a bevételek és költségek/ráfordítások alakulásáról készített kimutatást és szöveges jelentést A mérlegnek tartalmaznia kell a hitelezıi igények fedezetére a pénzeszközökön belül elkülönített tartalékot, továbbá a nyitó felszámolási mérleg adatait a közbensı felszámolási mérleg tartalmában és felépítésében a felszámolási zárómérleggel egyezik meg Munkácsi Márta Számviteli feladatok felszámolás befejezésekor A felszámoló a felszámolás befejezésekor felszámolási zárómérleget, a bevételek és költségek alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást, záró jelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít. Ezeket megküldi a bíróságnak és a zárómérleg elkészítésének napját követı 30 napon belül az adóhatóságnak. Ezzel egyidejőleg gondoskodik a gazdálkodó szervezet iratanyagának elhelyezésérıl. Az adóbevallás benyújtásával egyidejőleg az adót is meg kell fizetni. A felszámolás kezdı idıpontjától számított két év elteltével a felszámolási zárómérleg elkészítése kötelezı, ha a hitelezınek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyére tekintettel mód van a hitelezı követelésének legalább részbeni kielégítésére. Munkácsi Márta

18 A felszámolási zárómérleg Tartalmazza: a pénzeszközöket, a megmaradt (nem értékesített) vagyontárgyakat (piaci értéken), a be nem hajtott követeléseket, a ki nem egyenlített tartozásokat (kötelezettségeket), a felszámolási költségek miatti tartozásokat is ideértve, a fel nem osztható vagyont, a felosztható vagyont Munkácsi Márta A felszámolási eljárás befejezése A bíróság a felszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot (a kézhezvételtıl számított 30 napon belül) megküldi a hitelezıknek.(a hitelezık a kézbesítést követı 30 napon belül az ebben foglaltakat írásban kifogásolhatják.) Ha a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésére a felszámolás kezdetétıl számított 2 év eltelte miatt került sor és a zárómérlegben szereplı, de be nem hajtott követelések jogi sorsa nem rendezıdött, a bíróság a be nem hajtott követeléseket és az értékesítetlen vagyontárgyakat a hitelezık között a kielégítési sorrend figyelembe vételével felosztja. Munkácsi Márta

19 Kielégítési sorrend a) a felszámolási költségek, b) a felszámolás kezdı idıpontja elıtt vagyont terhelı záloggal biztosított követelések a zálogtárgy értékének erejéig, c) a gazdálkodó szervezetet terhelı tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset-kiegészítés, a mezıgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, d) a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységbıl eredı más követelése, a kis- és mikrovállalkozás, a mezıgazdasági ıstermelı követelése, e) a társadalombiztosítási tartozások és a magánnyugdíjpénztári tagdíj tartozások, az adók, az adók módjára behajtható köztartozások, a visszafizetendı állami támogatások, a víz- és csatornadíjak, stb Munkácsi Márta Kielégítési sorrend - folytatás f) egyéb követelések, g) a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegő tartozás, h) azok a követelések, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet tagja, vezetı tisztségviselıje, vezetı állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója, illetve élettársa, valamint az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet, az adós ingyenes szerzıdései alapján fennálló követelések. Ha az e., f., g. csoportba tartozó követelések kielégítésére nincs elegendı fedezet, elıször az e., az f., majd a g. csoportokban szereplıket követeléseik arányában kell kielégíteni. Az a., és c. csoportban felsorolt követeléseket esedékességükkor, a d- g. csoportban foglalt követeléseket pedig a zárómérleg jóváhagyása után 30 napon belül kell kielégíteni A d-f. csoportba tartozó követelések a közbensı mérleg alapján is kielégíthetık. Munkácsi Márta

20 A felszámolási költségek az adóst terhelı munkabér és egyéb bérjellegő juttatások, végkielégítés, továbbá munkaszerzıdésben meghatározott juttatások, ezeket terhelı adó- és járulékfizetési kötelezettség, a felszámolás kezdı idıpontja után az adós gazdasági tevékenységének észszerő befejezésével, továbbá vagyonának megırzésével kapcsolatos költségek, a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek, az adóst terhelı, a Munkaerıpiaci Alap bérgarancia alaprészébıl kapott támogatás, a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelı költségek, az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével, ırzésével kapcsolatos költségek, a felszámoló díja. Munkácsi Márta Egyszerősített felszámolás A Csıdtörvény szerint, ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendı, vagy a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, a bíróság a felszámoló kérelmére és írásbeli elıkészítése alapján a kérelem beérkezését követı 45 napon belül végzésben elrendeli az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezık közötti felosztását (a kielégítési sorrendben), valamint az adós megszüntetését. Ez esetben értelemszerően kell a felszámolási eljárásra vonatkozó számviteli elıírásokat alkalmazni. Munkácsi Márta

21 És végül a felelısség Gt. 50..: nem hivatkozhat korlátozott felelısségére az a tag aki ezzel visszaél Visszaélésnek minısül, ha: - a társaság vagyonával sajátjaként bánik (családi kft: ugyanaz a lakás, autó, családi felhasználás); - ha a társasági vagyont úgy csökkentették, hogy tudták (kellı gondosság mellet tudhatták), hogy emiatt a társaság nem lesz képes fizetni a tartozásait Cstv. 33/A..: ügyvezetés felelıssége a hitelezıi érdekek elsıdlegessége alapján - fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzett: amikortól a gazdálkodó szervezet vezetıi elıre látták, vagy ésszerően elıre láthatták! - Idıbeli visszahatás: max. 3 év, saját vagyon csökkenése kártérítési felelısség (ezen idıszak alatti vezetı tisztségviselıknél egyetemleges) Kimentési lehetıség: ha bizonyítja, hogy valamennyi szükséges intézkedést megtett a hitelezık érdekeinek védelmében (követelések behajtása, beszámoló) Munkácsi Márta Munkácsi Márta

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 3/2006.(06.02.) számú kollégiumi véleménye az egyszerősített felszámolás vitás kérdéseirıl I. A felszámoló az egyszerősített

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése

Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése A több, mint félszáz alkalommal módosított 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) egyes rendelkezései ma is felvetnek olyan vitás jogalkalmazási kérdéseket, amelyek eddig

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben