SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara"

Átírás

1 SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y május május 24. 1

2 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében január 26-án zürichi székhellyel megalakult a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara (Handelskammer Schweiz-Ungarn, a továbbiakban: HSU), amely a két országban mőködı titkárság koordinálásával egyre szélesebb körő támogatást nyújtott tagvállalatainak. Tekintettel arra, hogy a Magyar Gazdasági Kamara december 31- én megszőnt, és feladatkörét a helyébe lépı Magyar Kereskedelmi és Iparkamara csak részben vette át, a HSU a magyar tagvállalatokkal együtt létrehozta a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara, Budapestet. Ez a kamara 2001 júniusában felvételt nyert a zürichi székhellyel mőködı, svájci vegyes kamarákat tömörítı SwissCham-be. Tekintettel arra, hogy ez a tagfelvétel nagymértékben elısegíti eredeti célkitőzésünk, a svájci-magyar kapcsolatok fejlesztésének megvalósítását és emiatt szoros együttmőködésben kívánunk dolgozni a SwissCham-mel, kamaránk nevében és ában ezt a kapcsolatot célszerő megjeleníteni. A fenti célok megvalósítása érdekében és azzal a szándékkal, hogy együttes fellépésükkel elısegítsék a magyar-svájci kapcsolatok fejlıdését, a jelen t elfogadó tagok Swisscham Hungary Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara (a továbbbiakban: Swisscham Hungary) néven folytatják egyesületi tevékenységüket I. A Swisscham Hungary jogi formája, neve és székhelye 1. A Swisscham Hungary az egyesülési jogról szóló évi II. tv. alapján mőködı önálló jogi személyiséggel rendelkezı társadalmi szervezet, amely érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési és gazdasági feladatokat lát el a svájci-magyar nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén. 2. Az egyesület neve magyarul: Swisscham Hungary Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara németül: Swisscham Hungary Handelskammer Schweiz-Ungarn Az egyesület rövidített neve: Swisscham Hungary A kamara elnevezés használata az évi XVI. tv. 79. (2) bekezdésén alapul, tekintettel arra, hogy az alakuló ülés jegyzıkönyvében feltüntetett alapítókkal együtt ezt az egyesületet a Svájcban mőködı HSU hozta létre, kamarai feladatokkal összefüggı tevékenységek folytatására. 3. A Swisscham Hungary székhelye: HU-1023 Budapest, Lajos u A jelen egyesületet az alapítók március 08-án határozatlan idıre hozták létre május 24. 2

3 II. A Swisscham Hungary célja 1. A Swisscham Hungary célja a magyar-svájci gazdasági kapcsolatok kedvezı keretfeltételeinek megteremtéséhez hozzájárulni. Ehhez folyamatos kapcsolatot tart fenn a SwissCham-mel (a svájci vegyeskamarák zürichi székhelyő szövetségével) és a HSU-val, továbbá az illetékes svájci és magyar hatóságokkal, gazdasági szövetségekkel valamint ipari és kereskedelmi vállalkozásokkal mindkét országban. 2. A zürichi székhelyő SwissCham és HSU tevékenységéhez kapcsolódóan tájékoztatja tagvállalatait közvetlenül vagy kiadványok útján a svájci-magyar gazdasági kérdésekrıl valamint az ezzel összefüggı témákról. 3. A Swisscham Hungary célja a zürichi székhelyő SwissCham és HSU magyarországi tevékenységének támogatása, a kamarai feladatok teljesítésének elısegítése. 4. A fentiekben megfogalmazott célokat a tagok és az elnökség a Swisscham Hungary mőködése során mindenkor szem elıtt tartják. Ezek megvalósítása érdekében a tagok törekszenek arra, hogy az elnökségi tagok többségének olyan személyeket választanak meg, akik svájci cégek magyarországi érdekeltségeiben tevékenykednek ill. magyarországi érdekeltséggel rendelkezı, vagy Magyarországon tevékenykedı svájci állampolgárok, vagy akik a svájci-magyar gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok terén kiemelkedı tevékenységet folytattak, vagy akik svájci cégekkel hosszú idın keresztül jelentıs kereskedelmi, gazdasági kapcsolatot tartottak ill. tartanak fenn. III. A Swisscham Hungary tevékenységi köre 1. A Swisscham Hungary tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal TEÁOR 98 besorolása szerint: Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet Könyv, újság, papíráru kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Adatbanki tevékenység Üzletviteli tanácsadás Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás 2. A Swisscham Hungary tevékenysége a Magyar Köztársaság egész területére és külföldre is kiterjed. 3. A Swisscham Hungary deklarálja, hogy az alapító kamara tevékenységéhez kapcsolódva a jelen ban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges, kamarai feladatokkal összefüggı tevékenységeket végzi, és csak ezekhez kapcsolódóan ill. kivételesen folytat gazdasági-vállalkozási tevékenységet május 24. 3

4 A Swisscham Hungary tevékenységének területei, mőködési köre: a. Szakmai konzultációk, bemutatók, elıadások, vitafórumok, üzletemberek találkozóinak megszervezése. b. A tagok gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi érdekeinek képviselete a hatóságok, valamint a szakmai, politikai és társadalmi szervezetek elıtt. c. Viták, konfliktusok feloldásában történı segítségnyújtás. d. Rendszeres kapcsolattartás a zürichi székhelyő SwissCham-mel és a HSU-val, kapcsolattartás egyéb magyar, svájci és nemzetközi szakmai kamarákkal. e. Szakmai rendezvényszolgáltatás, szakértés, szaktanácsadás, szakmai videofilmek és szakmai kiadványok kölcsönzése és árusítása. 4. A Swisscham Hungary semmiféle politikai tevékenységet nem fejt ki. 1. A tagok lehetnek: a. rendes tagok b. tiszteletbeli tagok IV. A Swisscham Hungary tagsága 2. A Swisscham Hungary rendes tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, bármely Magyarországon, Svájcban vagy más országban székhellyel rendelkezı jogi vagy nem jogi személy, aki/amely a svájci-magyar kereskedelmi kapcsolatokban érdekelt és a jelen t magára nézve kötelezınek fogadja el valamint vállalja a tagdíj fizetését. 3. Olyan személyeket, akik a svájci-magyar kapcsolatokért kiemelkedı szolgálatot tettek, a vezetıség javaslatára a közgyőlés tiszteletbeli tagokká nevezheti ki. 4. A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyőlésen, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 5. A Swisscham Hungary rendes tagjai sorába a belépés az alapításkor csatlakozó nyilatkozattal, ezt követıen az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépı nyilatkozik, hogy a Swisscham át magára nézve kötelezınek ismeri el és a tagdíj fizetését vállalja. A belépés az elnökség jóváhagyásával válik érvényessé. 6. A rendes tagok a közgyőlés által meghatározott szabályok szerint éves tagdíjat fizetnek. 7. A közgyőlés által elfogadott tagdíj a következı: I. kategória Ft éves forgalom alatti vagy 20 fınél kevesebb alkalmazottal rendelkezı cégek Ft/év május 24. 4

5 II. kategória Ft éves forgalom feletti vagy 20 fınél több alkalmazottal rendelkezı cégek Ft/év III. kategória Szponzori tagdíj, amelyet bármely kamarai tag önként vállalhat, és amelyért a kamara részérıl többletszolgáltatás jár Ft/év Az éves tagdíj befizetésének határideje minden év március 31. napja. Évközi belépés esetén a tagdíj fizetésének határideje a belépést követı 30 nap. A tagdíj egy teljes évre fizetendı. 8. A zürichi székhelyő HSU a Swisscham Hungary rendes tagja, de tagdíjat nem köteles fizetni. V. A tagok jogai 1. A Swisscham Hungary tagjai jogaikat személyesen vagy képviselıik útján gyakorolják. A jogok gyakorlásának elıfeltétele az, hogy a tag a jelen t betartsa és - kivéve a HSU-t - az esedékes tagdíját befizesse. 2. A Swisscham Hungary tagjai jogosultak a. a közgyőlésen részt venni, indítványt elıterjeszteni és szavazni; b. tisztségviselésre jelölést elfogadni, megválasztás esetén a Swisscham Hungary testületeiben tisztséget viselni; c. az elnökség bármely tagjának visszahívását kezdeményezni; d. a Swisscham Hungary szolgáltatásait igénybe venni; e. a Swisscham Hungary tevékenységi körébe tartozó bármely ügyrıl felvilágosítást kérni. VI. A tagok kötelességei 1. A Swisscham Hungary tagjai kötelesek a. a lehetıségeikhez képest a Swisscham Hungary célját támogatni és munkájában részt venni, különös tekintettel a magyar-svájci kapcsolatokra; b. a Swisscham Hungary át betartani és a Swisscham Hungary határozatait, ajánlásait figyelembe venni; c. a Swisscham Hungary munkájához szükséges információkat a Swisscham Hungary rendelkezésére bocsátani, ide nem értve az üzleti titok körébe esı információkat; d. a Swisscham Hungary-tıl, vagy az ı közvetítésével érkezett üzleti titkokat megırizni; e. az általánosan elfogadott etikai normákat betartani; május 24. 5

6 f. az éves tagdíjat az vagy a közgyőlés által meghatározott határidıben befizetni, kivéve a HSU-t, aki nem köteles tagdíjat fizetni. VII. A tagsági jogviszony megszőnése 1. A tagsági jogviszony megszőnik a. a tag halálával, jogi személy esetén az ellene indított felszámolási eljárás megkezdésének közzétételével; b. ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az ban rögzített határidıtıl számított hat hónapon belül sem tesz eleget; c. kilépéssel, ha a tag ezirányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége elıtt írásban bejelenti; d. a közgyőlés által elhatározott kizárással, amelyre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tag a Swisscham Hungary érdekeit veszélyezteti, vagy az t súlyosan megszegi. A kizárásról szóló határozat érvényességéhez a titkosan lebonyolított szavazáson a közgyőlésen jelenlévı ill. szabályszerően képviselt tagok szavazatainak 2/3-os többsége szükséges. e. jogerıs büntetı határozat esetén. A Swisscham Hungary szervezetei: 1. a közgyőlés 2. az elnökség 1. A közgyőlés VIII. A Swisscham Hungary szervezete a. A Swisscham Hungary legfıbb szerve a közgyőlés, amely a tagok összességébıl áll. b. A közgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. c. A közgyőlést az elnökség hívja össze. A közgyőlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli vagy a tagok egyharmada azt az ok és cél megjelölésével indítványozza. d. A tagoknak a közgyőlésre szóló meghívót és napirendet írásban kell megküldeni olymódon, hogy azt legalább 14 (tizennégy) nappal a közgyőlés elıtt kézhez kapják. A meghívóban utalni kell az esetleges határozatképtelenség esetén követendı eljárás szabályaira. e. A közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet május 24. 6

7 f. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyőlés napirendjén szerepelnek. A közgyőlés napirendjére - a megjelent tagok legalább felének igen szavazatával - a közgyőlésen is fel lehet venni új napirendi pontokat. g. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı ír alá, továbbá két jelenlévı tag (ill. képviselıje) hitelesít. h. A közgyőlés határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza, hacsak a törvény vagy a jelen kötelezı jelleggel ettıl eltérı szavazási módot vagy arányt nem ír elı. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlıség esetén a közgyőlés elnökének szavazata dönt. i. A közgyőlésen képviselt szavazatok 2/3-os többségének szavazata szükséges: az módosításához, más egyesülethez, társadalmi szervezethez való csatlakozáshoz, a Swisscham Hungary megszüntetéséhez, a tag kizárásához ill. mindazon kérdések eldöntéséhez, amelyekre nézve a jelen vagy a közgyőlés 2/3-os többségi szavazati arányt ír elı. j. A tagoknak joguk van levélben szavazás útján szavazni a napirenden szereplı kérdésekrıl. A szavazat akkor érvényes, ha azt az elnökség az ülés elıtt kézhez vette. k. Bármelyik tag jogosult írásbeli meghatalmazással átruházni a közgyőlésen való szavazási jogát a Swisscham Hungary bármely más tagjára. Egy meghatalmazott legfeljebb három meghatalmazást fogadhat el. l. Amennyiben a határozathozatalhoz szükséges létszám nincs meg, a közgyőlés elnöke azonnal új közgyőlést hív össze 15 napon belüli idıpontra. Ezen 15 napos idıszakba beleértendı a határozatképtelen közgyőlés napja is. Az így újból összehívott, vagyis megismételt közgyőlés határozatai érvényesek a jelenlévı tagok számára való tekintet nélkül. m. Amennyiben a megismételt közgyőlést a közgyőlés elnöke a határozatképtelen közgyőlést követı 5 napot meghaladó idıpontra hívja össze, akkor a távollévı ill. a közgyőlésen nem képviselt tagokat írásban kell értesíteni az új közgyőlés idıpontjáról és helyérıl. n. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a Swisscham Hungary ának megállapítása és módosítása, az évi költségvetés meghatározása és a mérleg elfogadása, az elnökség évi jelentésének elfogadása, a Swisscham Hungary-nek más társadalmi szervezettel való egyesülésére vonatkozó határozat meghozatala, a Swisscham Hungary feloszlatására vonatkozó határozat meghozatala, május 24. 7

8 2. Az elnökség az elnökség megválasztása, az elnökség által javasolt tagdíj mértékének jóváhagyása, a tag kizárása. a. Az elnökség a Swisscham Hungary irányító testülete a közgyőlések közötti idıben. b. Az elnökség 15 tagból áll, melybol 14 tagot a közgyulés választ meg 5 (öt) évre, a 15. tag az elnökség által kinevezett ügyvezeto. Az elnökségi tagok és a tisztségviselok megbízatása bármikor meghosszabbítható. c. A Swisscham Hungary-nek egy elnöke van, akit az elnökség tagjai saját körükbıl 5 (öt) évre választanak meg. Ezen felül az elnökség tagjai saját körükbıl 5 (öt) évre három alelnököt valamint kincstárnokot és két revizort választanak és meghatározzák a szekciók feladatait. d. Az elnök vezeti a közgyőlést és az elnökség üléseit. e. Az elnökség tagjai és tisztségviselıi munkájukat társadalmi munkában végzik. f. Az elnökség nevezi ki a kamara ügyvezetıjét. A mindenkori ügyvezetı tisztségénél fogva tagja az elnökségnek. Az ügyvezetı a tevékenységét a Swisscham Hungary alkalmazottjaként fejti ki. Az ügyvezetı az elnökség határozatai valamint az elnök ill. az alelnökök utasításai szerint önállóan, saját felelısséggel intézi a kamara operatív, adminisztratív és pénzügyi feladatait, irányítja a kamara alkalmazottainak, megbízottainak munkáját. Az elnökség jóváhagyásával a kamara elnöke ügyvezetı-helyettest alkalmazhat, aki az ügyvezetı irányítása alatt végzi tevékenységét, és az ügyvezetı távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az ügyvezetıt. g. Az elnökség évente legalább 4 ülést tart (plenáris ülés). Az elnökségi ülésekre a magyarországi Svájci Nagykövetség mindenkori kereskedelmi tanácsosát meg kell hívni. Az elnökség szükség szerint bizottságokat vagy szekciókat alakíthat. A bizottságok és a szekciók az elnökség munkacsoportjai, amelyek döntési joggal nem rendelkeznek. A bizottsági ill. szekcióüléseken ezek tagjai vesznek részt. h. Az elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az ülést levezetı elnök vagy akadályoztatása esetén egy alelnök, az ügyvezetı és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. i. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben az másként nem rendelkezik, az elnökség a határozatait a képviselt szavazatok egyszerő többségével hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülést levezetı elnök szavazata dönt május 24. 8

9 j. Az elızetesen megküldött napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslat kérdésében az elnökség tagjai írásban is szavazhatnak, amelyet legkésıbb az elnökségi ülés megkezdéséig kell a Swisscham Hungary ügyvezetıjéhez írásban (beleértve a telefaxot is) megküldeni. Az elnökség az írásban megküldött határozati javaslatokkal kapcsolatban írásban is hozhat határozatot. A határozati javaslatot valamennyi elnökségi tag részére írásban meg kell küldeni, és hacsak a jelen magasabb arányt nem állapít meg, az írásbeli határozat érvényességéhez az szükséges, hogy a határozatot az elnökség tagjainak több mint fele levélben vagy telefaxon megszavazza. A szavazati határidıt úgy kell megállapítani, hogy az elnökségi tagoknak az írásbeli szavazatok megküldéséhez legalább 8 (nyolc) nap álljon rendelkezésükre. Amennyiben az írásbeli szavazásra megküldött határozati javaslattal kapcsolatban bármelyik elnökségi tag elnökségi ülés összehívását kéri, akkor ezzel kapcsolatban érvényes határozat csak a VIII/2/g., h., i. pontok szerint megtartott ülésen hozható. k. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az nem utal kifejezetten a közgyőlés hatáskörébe. Az elnökség feladatai különösen: irányítja a Swisscham Hungary tevékenységét, ellenırzi a közgyőlés határozatainak végrehajtását, felügyeli a titkárság, az ügyvezetı és a kincstárnok tevékenységét, irányítja és felügyeli a Swisscham Hungary gazdálkodását, jóváhagyja az éves munkatervet, az ügyvezetı megválasztása és visszahívása, elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a jelen elıír, vagy amelyet a közgyőlés meghatároz. l. Az elnök feladatai: az elnökség munkájának irányítása, az elnökség üléseinek összehívása, a napirendre vonatkozó javaslattétel, a Swisscham Hungary képviselete, mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a közgyőlés vagy az elnökség megbízza, az ügyvezetı feletti munkáltatói jogokat az elnökség által választott elnök gyakorolja, az ügyvezetı megválasztásának és visszahívásának kivételével, mert ez a jog az elnökséget illeti meg. m. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök közül bármelyik helyettesítheti. n. A kincstárnokot az elnökség választja meg tagjai közül. Feladata a Swisscham Hungary pénzügyeinek irányítása és figyelemmel kísérése május 24. 9

10 o. A revizorokat az elnökség választja meg tagjai közül. Feladatuk a Swisscham Hungary pénzügyeinek ellenırzése és figyelemmel kísérése. A revizorok jogosultak ill. kötelesek minden olyan vizsgálatot elvégezni, amellyel a közgyőlés vagy az elnökség bízza meg ıket. IX. A Swisscham Hungary gazdálkodása 1. A Swisscham Hungary tagdíjakból és egyéb bevételekbıl gazdálkodik. Céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. 2. A Swisscham Hungary tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok -a tagdíj megfizetésén túl - a Swisscham Hungary tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3. A tagdíj megállapításának alapja a közgyőlés által jóváhagyott mindenkori tarifatáblázat. X. A Swisscham Hungary képviselete 1. A Swisscham Hungary-t harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok elıtt az elnök, az alelnökök, az ügyvezetı és az ügyvezetı-helyettes képviseli. 2. A képviselet szabályai a következık: a Ft értékhatár alatt önálló aláírási joga van az elnöknek és az ügyvezetınek, és együttes aláírási joga van az alelnököknek úgy, hogy bármelyik két alelnök együttesen jogosult a kamara nevében aláírásra. b Ft értékhatár felett együttes aláírási joga van az elnöknek, az alelnököknek és az ügyvezetınek, az alábbi szabályok szerint: Az elnök vagy bármelyik alelnök az ügyvezetıvel, vagy az elnök bármelyik alelnökkel együttesen jogosult a kamara nevében aláírásra. c. Az elnökség ad hoc jelleggel, vagyis egy meghatározott ügyben együttes aláírási joggal ruházhat fel két elnökségi tagot. d. Az ügyvezetı-helyettes pénzügyi kötelezettséget nem jelentı ügyekben önállóan, pénzügyi kötelezettséggel járó ügyekben értékhatártól függetlenül az elnökkel vagy bármelyik alelnökkel együtt jogosult a kamara nevében aláírásra. e. A fenti aláírási szabályok vonatkoznak a banknál történı aláírásra is május

11 XI. A Swisscham Hungary megszőnése 1. A Swisscham Hungary megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással illetve megszőnésének megállapításával. 2. A Swisscham Hungary megszőnését kimondó közgyőlési határozatnak rendelkeznie kell a Swisscham Hungary vagyonának feloszlatásáról. Budapest, május 24. Dr. Béres István s.k. elnök május

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGE (továbbiakban: Szövetség) önkéntesen

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2011. február 25. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E 2012. május 29. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI 1. A Közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos ügyviteli szabályok 2. A működési

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben