ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459."

Átírás

1 Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/ napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról és a piacokról Készült: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete június 18-i ülésére

2 Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról és a piacokról indokolása Általános indokolás Barcs Város Önkormányzat Képviselı-testülete március 19. napján tárgyalta meg és fogadta el az 5/2009.(III.27.) számú rendeletét, mellyel módosításra került a piacokról és vásárokról szóló 10/2004.(III.26.) számú önkormányzati rendelet. A módosítást a vásárcsarnokhoz tartozó piac megszüntetése indokolta. Az árusítást végzıkkel történt megbeszélés és a terület tulajdonosával kötött megállapodásban foglaltak alapján a rendelet módosítása július 1. napjától hatályos. A rendelet módosítását követıen, de még annak hatálybalépése elıtt új jogszabály jelent meg a piacokról. Továbbá Barcs Város Önkormányzat Képviselı-testülete május 21. napján tárgyalta a rendeletek hatályosulására vonatkozó elıterjesztést. Az elıterjesztésnek megfelelıen a rendelet felülvizsgálata szükséges az alábbiak miatt: március 13.-án kihirdetésre került a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet, mely új kötelezettségeket ír elı az üzemeltetı részére. A rendelet a kihirdetését követı 30. napon lépett hatályba. A rendelet hatálybalépésekor már mőködı és nyilvántartásba vett vásár, piac esetében a fenntartónak a jogszabályban foglalt feltételeknek legkésıbb a rendelet hatálybalépését követı 90 napon belül kell eleget tenni, mely július 11. napja. Ezen idıpontig ismételten felül kell vizsgálni a rendeletet és el kell végezni annak szükséges módosításait is. Valamint az Európai Parlament, illetve a Tanács által elfogadott a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és a végrehajtásából adódó feladatok miatt is el kell végezni a rendelet módosítását. A fentiek okán indokolttá vált egy új rendelet megalkotása. Részletes indokolás Az 1. -hoz Az általános rendelkezések tartalmazzák a rendelet hatályára vonatkozó szabályokat, melyek a képviselı-testület korábbi döntései alapján kerültek megfogalmazásra. A 2. -hoz A vásárok, piacok mőködtetésének és fenntartásának szabályai kerültek itt meghatározásra az eddigi gyakorlatot megtartva. A korábbi szabályozás szerint a vásár rendezıje, illetve a piac fenntartója határozta meg a vásár, illetve a piac rendjét. Az új jogszabály rendelkezéseinek megfelelıen az üzemeltetı feladata lett a vásár és piac rendjének meghatározása, hiszen a kultúrált kereskedelem feltételeinek biztosítása, a vásári és piaci tevékenység színvonalának javítása nagyban az üzemeltetı tevékenységén is múlik. 2

3 A 3. -hoz A forgalomba hozható áruk árusítására és az árusításra jogosultak körére tartalmaz ez a rendelkezéseket. Gyökeresen megváltozott a korábbi szabályozáshoz képest azon termékek meghatározása, melyek a vásárokon és a piacokon forgalomba hozhatók. Bıvült és változott azon termékek köre, melyek a vásáron és piacon kizárólag mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben hozhatók forgalomba. Ennek okán szükségesnek tartottuk ezek tételes felsorolását. A 4. -hoz Itt kerültek meghatározásra a vásárok és piacok rendjére vonatkozó szabályok, melyek hozzájárulnak a kultúrált és színvonalas kereskedelem kialakításához. Az 5. -hoz A helyhasználat, helyfoglalás, helykijelölés szabályi kerültek meghatározásra ebben a szakaszban. Figyelembevételre kerültek a vásárcsarnokhoz tartozó piac megszüntetésébıl adódó változások, valamint az eddigi mőködés tapasztalatai. Itt került meghatározásra a helypénzek összege is. Mivel az a korábbi hat kategória megjelölés helyett csupán két kategóriát tartalmaz ezért feleslegesnek tartottuk a mellékletben történı megállapítását. A 6. -hoz Ebben a szakaszban kerültek megfogalmazásra a szabálysértésre vonatkozó tényállások és az ezzel kapcsolatos egyéb szabályok. A 7. -hoz A 7. tartalmazza a hatályba léptetı rendelkezéseket. A hatályba lépés idıpontja meghatározásánál a képviselı testületnek a vásárcsarnokhoz tartozó szabadtéri elárusító piac megszőntetésével kapcsolatos döntése figyelembe vételre került. Az Európai Parlament, illetve a Tanács által elfogadott a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvre való hivatkozással, illetve a jogharmonizációs záradékkal kell ellátni az érintett önkormányzati rendeletet. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelet tervezetet az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadni szíveskedjen. Barcs, május 19. Feigli Ferenc Polgármester 3

4 Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról és a piacokról Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet szabályaira - a következı önkormányzati rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Barcs város igazgatási területén: a.) az országos kirakodóvásárra, helyi kirakóvásárra, az önkormányzat által rendezett alkalmi és ünnepi vásárra. b.) a vásárcsarnokra. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításokra vagy az ezzel egy tekintet alá esı alkalmi árusításra, még akkor sem, ha azt az eladó vásár elnevezéssel szervezi, továbbá egyedi engedély alapján piacon kívüli közterületen folytatott árusításra, a vásárcsarnokban lévı nem önkormányzati tulajdonú üzletekre. (3) A rendelet elıírásait köteles megtartani mindenki, aki a vásárcsarnok, vásártér területén tartózkodik, vásárol, elad vagy egyéb tevékenységet folytat. VÁSÁROK, PIACOK MŐKÖDTETÉSE, FENNTARTÁSA 2. (1) A vásár, piac létesítésérıl, rendeltetésérıl, üzemeltetésérıl, az ott alkalmazható díjszabásról Barcs Város Önkormányzata rendelkezik. (2) A vásárok, piacok üzemeltetési feladatait Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága (a továbbiakban: üzemeltetı) látja el. A vásár és piac rendjét a jogszabályok keretei között az üzemeltetı határozza meg. (3) Alkalmi (ünnepi) vásárok: a.) Barcs: május 1., június utolsó vasárnapja, augusztus 20. Helye: Szabadidıpark e célra kijelölt területe b.) Somogytarnóca: minden év július hó elsı vasárnapján, augusztus 28., szeptember utolsó vagy október elsı vasárnapja (szüreti mulatság) Helye: városrészi fıtér. 4

5 VÁSÁROKON, PIACOKON FORGALOMBA HOZHATÓ ÁRUK, ÁRUSÍTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 3. (1) Vásáron és piacon az áru- és termékértékesítésen kívül külön közterület-foglalási engedély alapján vendéglátóipari, kölcsönzı, megırzı, mutatványos, valamint helyben végezhetı kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. (2) Helyi kirakodóvásár: A vásárcsarnokban: Bármely áru a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával, kivéve ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha, sertés, juh, kecske és védett állatfajok. (3) Vásáron és piacon a következı termékek kizárólag mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben forgalmazhatók: a.) veszélyesnek minısülı anyagok és készítmények, b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi9 vásáron a Jöt (11) bekezdésében meghatározottak szerint, c.) számítógépes játékszoftver, videójáték-gép, d.) gyermekjáték, -játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron, e.) állatgyógyászati termék, növényvédı szer, f.) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakı, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron, g.) látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék, h.) barlangi képzıdmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedı jelentıségő ásványi társulás, ısmaradvány, i.) gázüzemő készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethetı, illetve hálózati csatlakozási lehetıséggel rendelkezı termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezetı részek), j.) fegyver, lıszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray, k.) A és B tőzveszélyességi osztályba sorolt anyag, l.) külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítık, különleges táplálkozási célú élelmiszerek. (4) Élelmiszert csak fogyasztásra, illetve felhasználásra alkalmas, jellegének megfelelı állapotban szabad árusítani az élelmiszerek forgalmazására vonatkozó jogszabályok betartásával. (5) Győjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenırzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idı alatt gombavizsgáló szakellenır mőködik. (6) Élelmiszer-ellenırzésre jogosult szervek a vizsgálat során a kifogásolt áru értékesítését megtilthatják. 5

6 (7) Alkalmi vásáron bazáráru, élı- és mővirág, mézeskalács, édesipari termék, könyv, kiadvány, fénykép, levelezılap, kegytárgy, játék árusítható. VÁSÁROK ÉS PIACOK RENDJE 4. (1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.13.) számú Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel. (2) A vásárcsarnokban viszonteladónak értékesíteni, illetıleg viszonteladás céljából terméket vásárolni, azzal ügynöki tevékenységet folytatni tilos. (3) Az árusító köteles az ellenırzésre jogosultaknak az áru származására, minıségére felvilágosítást adni. Azoknak az árusítóknak, akikre nézve ezt hatályos jogszabály elıírja, az áru származására vonatkozó okiratot /számla, jegyzék, stb./ magánál kell tartani. (4) A vásár, piac területére nem eladásra szánt állatot bevinni tilos. (5) Tilos a vásár, piac közlekedési útjait göngyöleggel vagy áruval eltorlaszolni, a vásárlókat a vásárlásban és közlekedésben bármilyen módon akadályozni. (6) Az asztalokat, árusító sátrakat és árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a forgalmat ne akadályozzák. (7) A helyhasználó köteles az általa használt helyet a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelıen tisztán tartani, a szemetet az árusítás befejeztével összegyőjteni és a kijelölt győjtıben elhelyezni. (8) A vásár, piac területére csak árut szállító jármő hajthat be, amely köteles a lerakodás után azonnal eltávozni. A vásár, piac területén huzamosabb ideig csak olyan árut szállító jármő tartózkodhat, amelyet a piacfelügyelı engedélyezett, és a helyfoglalási díjat utána megfizették. (9) Az árusító helyen kizárólag hitelesített mérıeszközt szabad e célra használni. (10) Az asztalokat az idıszaki piacról és a vásárról az árusítás befejeztével el kell távolítani. (11) Az el nem adott árut a vásár, piac területérıl az árusítás befejeztével el kell szállítani. HELYHASZNÁLAT, HELYFOGLALÁS, HELYKIJELÖLÉS 5. (1) A vásáron, piacon csak az üzemeltetı által kiadott helyhasználati engedély alapján és a kijelölt helyen szabad árusítani. 6

7 (2) A helyhasználat határozatlan vagy meghatározott idıre engedélyezhetı. A meghatározott idıre szóló engedély legrövidebb idıtartama egy nap. (3) A napi helyhasználatot meghaladó használatra szóló engedélyt, illetve megállapodást írásba kell foglalni. A napi helyhasználatot meghaladó használat idıtartama maximum l év. Az engedélynek, illetve megállapodásnak tartalmaznia kell a helyhasználat feltételeit, különösen az árusítás idıtartamát, helyét, bérleti díját, a díjfizetés elmaradásának következményeit. Az éves bérleti díját havonta, a bérleti díjat a tárgyhónap 1. napjáig kell megfizetni. (4) A helyhasználó az árusítóhelyet önkényesen nem változtathatja meg, a kijelölt helyen kívül engedély nélkül nem árusíthat, árut, göngyöleget nem tárolhat. (5) A napi helyhasználatra szolgáló területet a piacfelügyelı a helyszínen jelöli meg, annak igénybevételére a használó csak a helypénz befizetése ellenében jogosult. (6) Ha egyes termékek vagy termények árusításához egyéb hatósági engedély szükséges, a helyhasználati engedélyt csak ennek bemutatása után lehet kiadni. (7) a.) Kereskedıknek, zöldség- és gyümölcskereskedıknek, ıstermelıknek napi jegyet nyári idıszakban 7 órától, téli idıszakban 8 órától lehet kiadni. A napijegy piaccsarnok nyitvatartási idejében - hétfı kivételével hétköznapokon 07 órától 17 óráig, szombaton 07 órától 13 óráig érvényes. b.) Az ıstermelıknek, zöldség-gyümölcs árusoknak 16 db asztalt kell fenntartani. A nyitás után egy órával az el nem foglalt szabad asztalok kiadhatók. c.) A bérelt asztalon a bérlın kívül más nem árusíthat, amennyiben azt a bérlı a nyári idıszakban 7 óráig, a téli idıszakban 8 óráig elfoglalja. d.) Egy kereskedı éves, havi bérletben maximum két asztalt bérelhet. Amennyiben több helyre van szüksége, úgy a nyitást követı egy órán túl a szabad asztalok közül napijegy ellenében bérelhet. e.) Igény esetén az üzemeltetı licittárgyaláson értékesíthet elárusító helyeket. Azok évi bérletére licittárgyalást kell tartani minden év decemberének elsı péntekén 8 órakor. A fennmaradó helyek havi bérletére igény esetén licittárgyalást kell tartani minden hónap 3. péntekén 8 órakor. Egy kereskedı a vásárcsarnokban 2 árusítóasztalt licitálhat maximum. A licitálás során elnyert árusítóhely havi díját a tárgyhónap 1. napjáig kell befizetni. f.) A napi helyjegy ára: 130 Ft/m 2 /nap, havi és az éves bérlet ára éves bérlet, valamint licittárgyalás esetén a kikiáltási ár: 1840 Ft/m 2 /hó (8) A helyjegy másra át nem ruházható, megváltása napján a nyitvatartás idıtartamára érvényes. A napi helyhasználó a díjfizetés után jogosult a piacfelügyelı által kijelölt árusítóhely elfoglalására. A helyhasználó, függetlenül a hely idı elıtti elhagyásától, az egész napra megállapított helyhasználati díjat köteles megfizetni. Ha a helyhasználó az árusítóhelyet kiürítette és elhagyta, a hely a napidíj lefizetése ellenében még ugyanazon a napon ismét használatba adható. (9) A helypénz szedésével megbízott a lefizetett helypénzrıl megfelelı értékő, folyószámmal, értékjelzéssel ellátott helypénzjegyet köteles adni, amelyet az árus - mindaddig, amíg helyét elfoglalva tartja megırizni és az ellenırzı személynek 7

8 felmutatni köteles. Ha az árusító a helypénzjegyét felmutatni nem tudja, a díjat újból meg kell fizetnie. (10) A mőködési engedélyhez vagy iparjogosítványhoz kötött árusítás szüneteltetése a helyhasználatért és szolgáltatásért járó díjfizetési kötelezettséget nem érinti. (11) A helyhasználó az általa okozott kárért az üzemeltetınek a polgári jog szabályai szerint tartozik felelısséggel. SZABÁLYSÉRTÉS 6. (1) Szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott mértékig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki: a.) a vásáron, piacon, az üzemeltetı helyhasználati engedélye nélkül árusít, b.) vásári, piaci forgalomból kizárt árut értékesít, vagy ilyen árut a piac területére bevisz, c.) megszegi a jelen önkormányzati rendelet 3. (2)-(7) bekezdéseiben, a 4. (2)-(11) bekezdéseiben foglaltakat. (2) Az (1) bekezdésben foglalt szabálysértés tetten ért elkövetıjét rendır, közterület-felügyelı és a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézıje a szabálysértési törvényben meghatározott mértékő helyszíni bírsággal sújthatja. (3) A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértési törvényben foglalt általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. (1) A rendelet július 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának a piacokról és vásárokról szóló 10/2004. (III.26.) számú rendelete, valamint az ezt módosító 29/2004.(VI.25.) sz., 13/2008.(V.30.) sz., 5/2009.(III.27.) sz. rendelete. (3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja. Barcs, június 18. Feigli Ferenc polgármester Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyzı 8

9 Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A rendelet hatálya kiterjed Barcs város igazgatási területén: a./ Az országos kirakodóvásárra, helyi kirakóvásárra, az önkormányzat által rendezett alkalmi és ünnepi vásárra. b./ (3) A vásárcsarnokra. /2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításokra vagy az ezzel egy tekintet alá esı alkalmi árusításra, még akkor sem, ha azt az eladó vásár elnevezéssel szervezi, továbbá egyedi engedély alapján piacon kívüli közterületen folytatott árusításra, a vásárcsarnokban lévı nem önkormányzati tulajdonú üzletekre. /3/ A rendelet elıírásait köteles megtartani mindenki, aki a vásárcsarnok, vásártér területén tartózkodik, vásárol, elad vagy egyéb tevékenységet folytat. VÁSÁROK, PIACOK MŐKÖDTETÉSE, FENNTARTÁSA 2. /1/ A vásár, piac létesítésérıl, rendeltetésérıl, üzemeltetésérıl, az ott alkalmazható díjszabásról Barcs Város Önkormányzata rendelkezik. /2/ A vásárok, piacok üzemeltetési feladatait Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága (a továbbiakban: üzemeltetı) látja el. /3/ Alkalmi (ünnepi) vásárok: Barcs: május 1., június utolsó vasárnapja, augusztus 20. Helye: Szabadidıpark e célra kijelölt területe Somogytarnóca: minden év július hó elsı vasárnapján Helye: városrészi fıtér. - augusztus Szüreti mulatság: szeptember utolsó, vagy október elsı vasárnapja 9

10 VÁSÁROKON, PIACOKON FORGALOMBA HOZHATÓ ÁRUK, ÁRUSÍTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 3. /1/ Vásáron és piacon az áru- és termékértékesítésen kívül külön közterület-foglalási engedély alapján vendéglátóipari, kölcsönzı, megırzı, mutatványos, valamint szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. /2/ (3) Helyi kirakodóvásár: A vásárcsarnokban: Bármely áru a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával, kivéve ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha, sertés, juh, kecske és védett állatfajok. /3/ Vásáron és piacon nem hozható forgalomba még mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben sem: - nemesfém és abból készült ékszer, drágakı, - gyógyszer, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény, - kábítószernek és pszichotrop anyagnak minısülı termék, - mérgezı és veszélyes anyag, - látást javító szemüveg, kontaktlencse, - polgári használatra szolgáló kézi lıfegyver, lıszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer /ideértve a petárdát is/, gázspray, - "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba sorolt anyag - kulturális javak, - védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma, - olyan termék vagy hulladékok, amelynek forgalomba hozatala elızetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. - szedett gomba nem árusítható /4/ (3) Vásáron és piacon csak mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben hozható forgalomba: - a főszerpaprika ırlemény, - a jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló hatályos törvény szerint meghatározott jövedéki termék, - barlangi képzıdmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedı jelentıségő ásványi társulás, - ısmaradvány, - gázüzemő készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethetı, illetve hálózati csatlakozási lehetıséggel rendelkezı termék /berendezés, gép, készülék, eszköz/ és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei /villamos csatlakozások és áramvezetı részek/. 10

11 /5/ Élelmiszert csak fogyasztásra, illetve felhasználásra alkalmas, jellegének megfelelı állapotban szabad árusítani az élelmiszerek forgalmazására vonatkozó jogszabályok betartásával. /6/ Gomba csak azon a piacon árusítható, ahol a teljes nyitvatartási idı alatt szakellenır mőködik, aki a piaci gombaárusítást ellenırzi és az árusítható engedélyt kiadja. TÖRÖLNI /7/ Élelmiszer-ellenırzésre jogosult szervek a vizsgálat során a kifogásolt áru értékesítését megtilthatják. /8/ Alkalmi vásáron bazáráru, élı- és mővirág, mézeskalács, édesipari termék, könyv, kiadvány, fénykép, levelezılap, kegytárgy, játék árusítható. VÁSÁROK ÉS PIACOK RENDJE 4. /1/ Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki a vásárokról és a piacokról szóló többször módosított 35/1995. (IV.5.) sz. Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel. /2/ (3) A vásárcsarnokban viszonteladónak értékesíteni, illetıleg viszonteladás céljából terméket vásárolni, azzal ügynöki tevékenységet folytatni tilos. /3/ Az árusító köteles az ellenırzésre jogosultaknak az áru származására, minıségére felvilágosítást adni. Azoknak az árusítóknak, akikre nézve ezt hatályos jogszabály elıírja, az áru származására vonatkozó okiratot /számla, jegyzék, stb./ magánál kell tartani. /4/ A vásár, piac területére nem eladásra szánt állatot bevinni tilos. /5/ Tilos a vásár, piac közlekedési útjait göngyöleggel vagy áruval eltorlaszolni, a vásárlókat a vásárlásban és közlekedésben bármilyen módon akadályozni. /6/ Az asztalokat, árusító sátrakat és árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a forgalmat ne akadályozzák. /7/ A helyhasználó köteles az általa használt helyet a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelıen tisztán tartani, a szemetet az árusítás befejeztével összegyőjteni és a kijelölt győjtıben elhelyezni. /8/ A vásár, piac területére csak árut szállító jármő hajthat be, amely köteles a lerakodás után azonnal eltávozni. A vásár, piac területén huzamosabb ideig csak olyan árut szállító jármő tartózkodhat, amelyet a piacfelügyelı engedélyezett, és a helyfoglalási díjat utána megfizették. /9/ Az árusító helyen kizárólag hitelesített mérıeszközt szabad e célra használni. 11

12 /10/ Az asztalokat az idıszaki piacról és a vásárról az árusítás befejeztével el kell távolítani. /11/ Az el nem adott árut a vásár, piac területérıl az árusítás befejeztével el kell szállítani. HELYHASZNÁLAT, HELYFOGLALÁS, HELYKIJELÖLÉS 5. /1/ A vásáron, piacon csak az üzemeltetı által kiadott helyhasználati engedély alapján és a kijelölt helyen szabad árusítani. /2/ A helyhasználat határozatlan vagy meghatározott idıre engedélyezhetı. A meghatározott idıre szóló engedély legrövidebb idıtartama egy nap. /3/ A napi helyhasználatot meghaladó használatra szóló engedélyt, illetve megállapodást írásba kell foglalni. A napi helyhasználatot meghaladó használat idıtartama maximum l év. Az engedélynek, illetve megállapodásnak tartalmaznia kell a helyhasználat feltételeit, különösen az árusítás idıtartamát, helyét, bérleti díját, a díjfizetés elmaradásának következményeit. Az éves bérleti díját havonta, a bérleti díjat a tárgyhónap 1. napjáig kell megfizetni. /4/ A helyhasználó az árusítóhelyet önkényesen nem változtathatja meg, a kijelölt helyen kívül engedély nélkül nem árusíthat, árut, göngyöleget nem tárolhat. /5/ A napi helyhasználatra szolgáló területet a piacfelügyelı a helyszínen jelöli meg, annak igénybevételére a használó csak a helypénz befizetése ellenében jogosult. /6/ Ha egyes termékek vagy termények árusításához egyéb hatósági engedély szükséges, a helyhasználati engedélyt csak ennek bemutatása után lehet kiadni. /7/ a./ Kereskedıknek, zöldség- és gyümölcskereskedıknek, ıstermelıknek napi jegyet nyári idıszakban 7 órától, téli idıszakban 8 órától lehet kiadni. A napijegy piaccsarnok nyitvatartási idejében - hétfı kivételével hétköznapokon 07 órától 17 óráig, szombaton 07 órától 13 óráig - érvényes b./ Az ıstermelıknek, zöldség-gyümölcs árusoknak 16 db asztalt kell fenntartani. A nyitás után egy órával az el nem foglalt szabad asztalok kiadhatók. c./ A bérelt asztalon a bérlın kívül más nem árusíthat, amennyiben azt a bérlı a nyári idıszakban 7 óráig, a téli idıszakban 8 óráig elfoglalja. d./ Egy kereskedı éves, havi bérletben maximum két asztalt bérelhet. Amennyiben több helyre van szüksége, úgy a nyitást követı egy órán túl a szabad asztalok közül napijegy ellenében bérelhet. e./ Igény esetén az üzemeltetı licittárgyaláson értékesíthet elárusító helyeket. Azok évi bérletére licittárgyalást kell tartani minden év decemberének elsı péntekén 8 órakor. A fennmaradó helyek havi bérletére igény esetén licittárgyalást kell tartani minden hónap 3. péntekén 8 órakor. Egy kereskedı a vásárcsarnokban 2 árusítóasztalt licitálhat maximum. A licitálás során elnyert árusítóhely havi díját a tárgyhónap 1. napjáig kell befizetni. 12

13 f./ A napi helyjegy ára: 130 Ft/m 2 /nap, havi és az éves bérlet ára éves bérlet, valamint licittárgyalás esetén a kikiáltási ár: 1840 Ft/m 2 /hó Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról és a piacokról Barcs Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A piacokról és vásárokról szóló 10/2004. (III. 26.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdés b./ pontjában az és a hozzá tartozó 1819/53. hrsz-ú 2398 m2 alapterülető szabadtéri elárusító területre szövegrész hatályát veszti. 2. (1) A Rendelet 3. (2) bekezdés b./ pontja hatályát veszti. (2) A Rendelet 3. (4) bekezdés második felsorolása hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: - a jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályiról szóló hatályos törvény szerint meghatározott jövedéki termék, 3. A Rendelet 4. (2) bekezdésében az és a hozzá tartozó területen szövegrész hatályát veszti. 4. (1) A Rendelet 5. (7) bekezdés a./ pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: a./ Azok az ıstermelık, zöldség-gyümölcskereskedık, akik a vásárcsarnok területén állandóan ugyanazon a helyen kívánnak árusítani meghatározott idıpontig, 30 napra, a részükre fenntartott 10 db. árusító asztal igénybevételével asztalt, illetve helyet bérelhetnek. A bérelt asztalon a bérlın kívül más nem árusíthat, amennyiben azt a bérlı a nyári idıszakban 7 óráig, a téli idıszakban 8 óráig elfoglalja. (2) A Rendelet 5. (7) bekezdés c./ pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13

14 c./ Az egyéb árucikkeket árusítók között igény esetén a vásárcsarnokhoz tartozó területen lévı elárusítóhelyek évi bérletére licittárgyalást kell tartani minden év decemberének elsı péntekén 8 órakor. A fennmaradó helyek havi bérletére igény esetén licittárgyalást kell tartani minden hónap 3. péntekén 8 órakor. Egy kereskedı a vásárcsarnokban 2 árusítóasztalt licitálhat maximum. A licitálás során elnyert árusítóhely havi díját a tárgyhónap 1. napjáig kell befizetni. 5. (1) A Rendelet 1. sz. melléklet I. fejezet címében az és a hozzá tartozó területen szövegrész hatályát veszti. (2) A Rendelet 1. sz. melléklet I. fejezet 3./ pontja teljes egészében hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3/ Licittárgyalás kikiáltási ára egyéb árusok esetében a vásárcsarnokban: Ft./m2/hó. 6. (1) A Rendelet 1. sz. melléklet II. fejezet címében az és a hozzá tartozó területen szövegrész hatályát veszti. (2) A Rendelet 1. sz. melléklet II. fejezet 3./ pontja teljes egészében hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3./ Árusítóhely /asztalok/ használati díja kereskedık esetében a vásárcsarnokban: 128 Ft/m2/hó 7. Záró rendelkezések (1) E rendelet július 01. napján lép hatályba. (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja, Barcs, június 18. Feigli Ferenc polgármester Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyzı 14

15 15

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2012. május 1.-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel.28/400-575 /Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 2043- /2009 szám Elıterjesztés a Piactartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e. a piacokról

Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e. a piacokról Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e a piacokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1995./VIII.23./ rendelete a piacokról (Egységes szerkezetben)

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1995./VIII.23./ rendelete a piacokról (Egységes szerkezetben) KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1995./VIII.23./ rendelete a piacokról (Egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Képviselı- testülete a 35/1995. (IV.5.) Kormány rendelet figyelembevételével megalkotta

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról (egységes szerkezetben, hatályos 2010. november 12-től) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Vásár- és piac fenntartása

Vásár- és piac fenntartása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (XII. 6.) rendelete a vásár- és piactartás rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 40/2004.(XI.30.) és 34/2008. (XI.28.) számú rendeletekkel)

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

a vásárok és piacok tartásáról

a vásárok és piacok tartásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1997. (III. 28.) rendelete a 23/1997. (XII.29.), az 1/2000. (I. 28.), a 3/2000. (II. 25.), a 25/2001.(XII. 21.), a 7/2002. (IV. 26.), a 26/2002.(XII.06.),

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL Érvényes: 2015. január 01-től 1 A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJE A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Vásárokról, piacokról szóló rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı, Jeneiné Lagzi Mária piacvezetı, Gazdálkodási Osztály dr. Kovács Gergely Pál jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzata 16/2009. (VII.1.) számú rendelete a vásárokról és a vásárcsarnokról

Barcs Város Önkormányzata 16/2009. (VII.1.) számú rendelete a vásárokról és a vásárcsarnokról Barcs Város Önkormányzata 16/2009. (VII.1.) számú rendelete a vásárokról és a vásárcsarnokról Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ában

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Rendelet-tervezet I. 2-301/2009. Tárgy: A vásárokról és piacokról szóló rendelet Ea: Kalászné módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete a zajvédelem, valamint az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól (módosításokkal egységes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 14/1998. (IV. 17.),

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1. a vásárokról és piacokról

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1. a vásárokról és piacokról IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1 a vásárokról és piacokról Ibrány Város Képviselő Testülete a vásárok és piacok működésével, a vásári és piaci helypénzszedéssel

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 11/2000. (VII. 07.) sz. önkormányzati rendelet

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 11/2000. (VII. 07.) sz. önkormányzati rendelet PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 11/2000. (VII. 07.) sz. önkormányzati rendelet a vásárokról és a piacokról szóló többszörösen módosított 8/1996./VI.29./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról

Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2008. (IV.15.) rendelettel. Hásságy Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete a közterület használatáról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról Varsány község Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - Sárospatak Város Képviselő-testületének - A PIAC helypénz mértékének emeléséről 2009. július l.-tol

ELŐTERJESZTÉS. - Sárospatak Város Képviselő-testületének - A PIAC helypénz mértékének emeléséről 2009. július l.-tol Sárospatak Város Alpolgármesterétől Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950 Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 ELŐTERJESZTÉS - Sárospatak Város Képviselő-testületének - A PIAC helypénz mértékének emeléséről 2009.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:50 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a zajvédelemrıl II. forduló (t e r v e z e t) E L İ T E R J E

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (....) rendelete a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2008./XI.14./ r e n d e l e t e. a piacokról és vásárokról 1.. A rendelet hatálya

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2008./XI.14./ r e n d e l e t e. a piacokról és vásárokról 1.. A rendelet hatálya KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2008./XI.14./ r e n d e l e t e a piacokról és vásárokról Kisvárda város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben