46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003. (XII.23.) sz., a 30/2004. (IX.29.) sz., a 60/2004. (XII.17.) sz., 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 46/1997.(IX.8.) számú rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) Miskolc M. J. Város Közgyűlése az évi LXV. tv (1) bek.- ben kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló módosított, 35/1995. (IV.5.) rendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemeltetett és tartott valamennyi piacra, vásárra és vásárcsarnokra, illetve az ezeken értékesítő tevékenységet folytatókra. 1 (2) A vásár, a piac és a vásárcsarnok területén létesített üzlet működésére, az annak üzletkörébe tartozó áruk forgalmazására - ideértve a jövedéki termékek árusítását is - a vonatkozó jogszabályok az irányadók, kivéve, ha az önkormányzati tulajdonú piacok, vásárok és vásárcsarnokok tekintetében e rendelet másként rendelkezik. (3) Vásárokon és piacokon csak a hatályos devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes és jogi személy árusíthat. 1 A 60/2004. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelet 1..-ával megállapított szöveg. Hatályos: I. 1.-től.

2 II. A piacokra, vásárokra és vásárcsarnokokra vonatkozó általános szabályok 2. (1) Vásárt az rendezhet, piacot az tarthat fenn (továbbiakban: üzemeltető), akit a Jegyző nyilvántartásba vett. (2) Az üzemeltető feladata a rend fenntartása, az árusítóhelyek kijelölése, a pénzdíjak beszedése és minden egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladat végrehajtása. (3) Az üzemeltető jogosult és köteles a vásárokra és piacokra vonatkozó jogszabályok és egyéb hatósági előírások végrehajtásának ellenőrzésére és annak megsértése esetén a szükséges eljárás kezdeményezésére. 3. (1) Használtcikk piacon és kirakodó vásáron - a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott termékek kivételével - alkalomszerűen minden fajta saját tulajdont képező, nem viszonteladás céljára beszerzett cikk értékesíthető. (2) Állatvásáron az árusításra szánt háziállat vészmentes helyről a mindenkor hatályos állategészségügyi rendeletek szerint hozható forgalomba. (3) Szabadon termő gomba csak a gombavizsgáló szakellenőr engedélye alapján hozható forgalomba és csak azokon a piacokon, amelyek területén gombavizsgálat a teljes nyitvatartási idő alatt biztosítva van. Ha a szakellenőr a megvizsgált gomba árusítását engedélyezte, gombafajonként az adott napra érvényes árusítóengedélyt állít ki. Az árusítóengedély az eladó nevét, lakhelyét, a gombafajta nevét, súlyát, az engedély keltét, a szakellenőr aláírását tartalmazza. Az engedélyt vagy a termesztési igazolást az árus az árusítás időtartama alatt jól látható helyen köteles tartani. A fogyasztásra alkalmatlan gombát a szakellenőr helyben köteles megsemmisíteni. A termesztett gombát termesztési igazolással látja el a forgalomba hozó. Ennek hiányában a termesztett gombát is vizsgáltatni kell. A piacokon a szakellenőrök a magánszemélyek által saját célra gyűjtött gombát is kötelesek megvizsgálni és erről igazolást adni. 2

3 (4) Piacon és vásáron csak olyan növényi és állati eredetű terméket szabad forgalomba hozni, amely emberi fogyasztásra nem ártalmas és megfelel a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi, élelmezés-egészségügyi előírásoknak. (5) A piacon és vásáron forgalomba nem hozható termékekről hirdetményben kell az árusokat és vásárlókat tájékoztatni és jól látható helyen kifüggeszteni. (6) Vásáron és piacon nem hozhatók forgalomba olyan termékek, amelyek forgalombahozatala jogszabályba ütközik. 4. (1) A nyitvatartás rendjét az üzemeltető állapítja meg, a hatályos jogszabályokat és a lakossági igényeket is figyelembe véve. (2) A piacok és vásárcsarnokok területén működő vállalkozók a saját nyitvatartási rendjüket önállóan állapítják meg a piac nyitvatartási rendjén belül és azt tudomásulvétel végett előzetesen írásban bejelentik az üzemeltetőnek, illetve üzletük bejáratára kifüggesztik. 5. Vásáron és piacon terméket az hozhat forgalomba, aki e tevékenység végzésére jogszabály alapján jogosult A vásárokon és piacokon alkalmazott díjakat a vásár rendezője, illetve a piac fenntartója saját hatáskörében állapítja meg. A díjak megállapítása önkormányzati tulajdonú vásárok, illetve piacok esetén - üzemeltetési vagy egyéb szerződéssel történő hasznosítás esetén a szerződésben foglaltak szerint történik, - közszolgáltatási szerződéssel történő hasznosítás esetén a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 7. (1) A piacok és vásárok területén bármilyen jellegű bővítéshez, fejlesztéshez (építés, bontás, átalakítás, műszaki berendezés létesítése, stb.) az üzemeltető hozzájárulása és hatósági engedély szükséges. (2) Vendéglátóipari tevékenység csak üzletben folytatható. 2 Módosította a 44/2006. (XII.6) sz. önkormányzati rendelet 1..-a. Hatályos: I.1.-től 3

4 8. Amennyiben ugyanazon területen egyidejűleg többfajta vásár vagy piac működik, a piac fenntartója vagy a vásár rendezője köteles ezeket területileg elkülöníteni (1) A vállalkozói, illetve őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, gazdasági társaságok, illetve egyéb szervezetek árusító tevékenységük helyén jól látható módon kötelesek kihelyezni a nevüket (cégnév), székhelyüket és igazolványuk vagy cégbejegyzési számukat tartalmazó, cégük azonosítására alkalmas táblát, feliratot. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek kötelesek a vásár, piac rendjét ellenőrző szervek (személyek) felszólítására személyazonosságukat és megbízási minőségüket igazolni A vásárrendező köteles az általa tartandó vásárról, a vásár jellegéről, az ott árusításra kerülő termékek köréről, időpont megjelölésével, legalább 60 nappal a megrendezést megelőzően írásban tájékoztatni a vásár helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, vámhivatalt és a területileg illetékes kamarát. Ennek alapján a kamarák vásárnaptárt tehetnek közé. III. 5 Önkormányzati tulajdonú piacokra, vásárokra és vásárcsarnokokra vonatkozó külön szabályok (1) Az önkormányzati tulajdonú piacok és vásárok fenntartásával, rendjének biztosításával, az árusítóhelyek használatával, azok hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzat közszolgáltatási, üzemeltetési vagy egyéb szerződés útján gondoskodik. 3 A 31/2000. (VII.3.) sz. önkormányzati rendelet 1. -ával megállapított szöveg Hatályos: 2000.VII.3.-tól 4 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 1. -ával megállapított szöveg 5 A III. fej. címét módosította: 60/2004. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 2..-a. Hatályos: I.1.-től. 6 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 2. -ával megállapított szöveg 4

5 7 (2) A helyiségek hasznosítása csak pályáztatás útján történhet. A pályázatot a megüresedést követően 8 napon belül a helyi lapban egy alkalommal meg kell hirdetni, illetőleg 8 napos időtartamra az önkormányzati tulajdonú piacokon ki kell függeszteni. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Ezen előírásokat nem kell alkalmazni a Búza téri ideiglenes piacon kialakított helyiségek hasznosítása során (1) Az önkormányzati tulajdonú vásárok, piacok, vásárcsarnokok (továbbiakban: piacok) felsorolását, jellegét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 9 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt piacok közül a Búza téri és a Zsarnai vásártér díjtételeit a Közgyűlés a rendelet 1/a. és 1./b sz. mellékleteiben állapítja meg. A mellékletben szereplő díjtételek 20 %-os általános forgalmi adót tartalmaznak, azonban az ÁFA kulcsok módosulása esetén a díjtételek annak megfelelően változnak. 10 (3) E rendelet alkalmazásában: Helypénzdíj: az üzemeltető tulajdonában lévő asztal és árusítóhely négyzetméterenkénti ára. Helyhasználati díj: az árus tulajdonában, birtokában lévő árusító berendezés által elfoglalt terület négyzetméterenkénti ára. Bérleti díj: az üzemeltető által a bérlő részére rendelkezésére bocsátott bérlemény (üzlethelyiség, raktár) négyzetméterenkénti ára (1) Vásáron és piacon az árusok, illetve szolgáltatók helyét az üzemeltető jelöli ki. 12 (2) A piaci helyhasználat kijelölése határozott időre történhet. 7 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 3. -ával kiegészített szöveg 8 A 60/2004. (XII.17) sz. önkormányzati rendelet 5..-ával megállapított szöveg Hatályos: I. 1.-től 9 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 4. -ával megállapított szöveg 10 A 31/2000. (VII.3.) sz. önkormányzati rendelet 4. -ával megállapított szöveg Hatályos: 2000.VII.3.-tól 11 Módosította a 44/2006. (XII.6) sz. önkormányzati rendelet 5..-a. Hatályos: I.1.-től 12 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 2. -ával megállapított szöveg 5

6 13 (3) A határozott időre szóló helyhasználati megállapodást az üzemeltető írásban adja ki. A helyhasználat feltételeit a megállapodás tartalmazza. A helyhasználó a megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségét tárgyhónapot megelőző hó 25. napjáig köteles teljesíteni, ellenkező esetben a megállapodás azonnali hatállyal felmondható, és az árusítóhely tárgyhó 1. napjától az üzemeltető által kijelölt más igénylő részére újból kiadható. A Búza téri ideiglenes piac területén az új helyhasználati megállapodás megkötésekor a helyhasználó két havi helyhasználati díjnak megfelelő, egyszeri, vissza nem térítendő költségtérítést köteles fizetni. (4) Napi helyhasználatra és a gépkocsival történő tartózkodásra a piac és vásár nyitásától zárásáig helypénzjegy, parkolójegy jogosít. 14 (5) A helyhasználati megállapodás, valamint a helypénzjegy másra nem ruházható át és az árusítóhelyet önkényesen megváltoztatni nem lehet. 15 (6) Ha a helyhasználati megállapodással vagy helypénzjeggyel kiadott árusítóhely napközben megüresedett, úgy azt az üzemeltető másnak és többször is kiadhatja. Ilyen esetben függetlenül a helyhasználat időtartamától az egész napra megállapított helypénzdíjat kell fizetni. Aki az ellenőrzés során a 24/1995. (XI.22) PM. rendelet előírásainak megfelelő helyhasználati jegyét bármilyen okból felmutatni nem tudja, köteles új jegyet váltani. Amennyiben a napi helyhasználó a helypénzt felhívás ellenére nem fizeti meg, illetve az árusítási előírásokat súlyosan megszegi, az üzemeltető az árusítást megtilthatja. (7) A határozott időre szóló megállapodással igénybe vett terület helypénzdíjas területként is kiadható, ha az árus a piac nyitását követő 1 órán belül nem foglalja el helyét. 16 (8) Vállalkozónak helyhasználati megállapodás zöldség- és gyümölcs árusítására csak abban az esetben adható, amennyiben a piac területén telephellyel rendelkezik. 13 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 14 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 4. -ával megállapított szöveg 15 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 7. -ával megállapított szöveg 16 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 6

7 17 (9) Helypénzt kell fizetni a piac területére hozott, illetve az ott tárolt minden áruért, göngyölegért, illetve az általa elfoglalt terület után. Helyhasználat szempontjából minden megkezdett négyzetméter egésznek számít. 18 (10) A megállapodásban rögzítettnél nagyobb terület elfoglalása vagy a helypénz megállapítása alapjául szolgáló áru eltagadása esetén a helyhasználó a többletterület, illetve árumennyiség után megállapított helypénz kétszeresét köteles megfizetni. Az árusító asztalok előtt és mellett áru, göngyöleg vagy egyéb tárgy tárolása tilos. 19 (11) Az üzemeltető helypénzkezelője megfelelő értékű, folyószámmal, keltezéssel és adószámmal ellátott napi 24/1995(XI.22) PM. rendelet előírásainak megfelelő helyhasználati jegyet ad, amelyet az árus köteles a helyhasználat teljes ideje alatt megőrizni, illetve ellenőrzés alkalmával felmutatni. 20 (12) A piacokon az árusítóhelyeket az árusítók kérelmének figyelembe vétele mellett az üzemeltető jelöli ki. Amennyiben egy adott árusító helyre több kérelmező tart igényt, a megállapodás kiválasztása licit alapján történhet. Ez esetben a helyhasználati díj mértéke ennek eredménye szerint kerül megállapításra. 21 (13) Alkalmi árusítás esetén (pl.: Nőnap, Húsvét, Mindenszentek, Karácsony stb.) az üzemeltető a helyhasználati díjat a mellékletben meghatározott díjtételektől eltérően az elfoglalt terület figyelembevételével állapítja meg. 22 (14) Helyhasználók részére a piacokon legfeljebb 2 db árusító asztal jelölhető ki. Az első asztalért alapárat, a második asztal után az alapár kétszeresét kell megfizetni. 23 (15) A piacok területén tilos a forgalmat akadályozni, a közlekedési utakat eltorlaszolni, hangoskodni, a piac rendjét megzavarni. 17 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 18 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 19 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 7. -ával megállapított szöveg 20 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg Hatályos: I.1.-től 21 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzat rendelet 6. -ával megállapított szöveg 22 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 23 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 7

8 24 (16) Ha a helyhasználati megállapodással rendelkező kereskedő: - a helyhasználati díjat e rendeletben meghatározott időpontig nem fizeti meg, - az árusítás szabályait ismételten, vagy súlyosan megszegi, - az árusító helyen a megállapodástól eltérő tevékenységet folytat, vagy a szükséges szakhatósági- vagy a jogszabályokban előírt egyéb megállapodásokkal nem rendelkezik, - a jogszabályban előírt, vagy megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségét megszegi az üzemeltető a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. A megállapodás felmondásának csak akkor van helye, ha az üzemeltető a következményekre való figyelmeztetéssel a helyhasználót előzőleg írásban felszólította kötelezettsége teljesítésére. 25 (17) A megállapodás felmondása esetén a kereskedőnek legalább három hónapig új megállapodás nem adható ki. 14. (1) 26 A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó árusítóhelyét köteles kiüríteni, tisztán, eredeti állapotban, berendezéseivel és eszközeivel az üzemeltetőnek átadni. (2) A helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel az üzemeltetőnek. 27 (3) A helyhasználó köteles az árusítóhelyét és annak környezetét a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani. A piac területén keletkezett állati tetem elszállításáról a helyhasználó költségére az üzemeltető gondoskodik. A helyhasználó a növényi hulladékot, romlott árut az értékesítés alatt folyamatosan, és annak befejezése után a kijelölt szeméttárolóban köteles azonnal elhelyezni. Az árusítás befejezésével a nem értékesített árut (dinnye kivételével), göngyöleget és minden más ingóságot a helyhasználó köteles a piac területéről elszállítani. 24 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 25 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 6. -ával megállapított szöveg 26 A korábbi (1) bekezdést hatályon kívül helyezte és a korábbi (2), (3), (4), (5), (6) bekezdést (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésre átszámozta a 74/2003. (XII.23.) sz. Ör., hatályos I. 1-től 27 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 8. -ával megállapított szöveg 8

9 (4) A piac területén lévő árusítóhelyek, fülkék, pavilonok szakmai üzletkörének megváltoztatásához az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 28 (5) A Búza téri és Vasgyári piac és vásárcsarnokok területén - amennyiben egyéb jogszabályi előírás jelenleg is nem így rendelkezik - tilos a szeszesital fogyasztása. 29 (7) (1) A piacon lévő bérlemények (pavilonok, fülkék, üzlethelyiségek) hasznosításáról a 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az üzemeltető gondoskodik. 32 (2) A Búza téri ideiglenes piac területén az új bérleti szerződések megkötésekor a bérlő két havi bérleti díjnak megfelelő, egyszeri, vissza nem térítendő költségtérítést köteles fizetni. Az a bérlő, aki vállalja, hogy az ideiglenes piacon a hatósági követelményeknek is megfelelő értékesítési helyet saját költségén kialakítja, 50 %-os bérleti díj kedvezményre jogosult. 33 (3) 34 (4) (5) A helyiségekre csak határozott időtartamú bérleti jogviszony létesíthető. (6) A határozott időre szóló bérleti szerződést az üzemeltető írásban adja ki. 35 (7) 28 Az Alkotmánybíróság 39/1998. (IX.23.) AB. Határozatával megállapított szöveg 29 Hatályon kívül helyezte a 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 7. -a Hatálytalan: 2004.I.1.-től 30 A 74/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 9. -a alapján a 15. (2)-(9) bekezdésekkel egészül ki. 31 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 8. -ával megállapított szöveg 32 Hatályon kívül helyezte a 44/2006. (XII. 6.) sz. Ör., hatálytalan I. 1-től 33 Hatályon kívül helyezte a 44/2006. (XII. 6.) sz. Ör., hatálytalan I. 1-től 34 Hatályon kívül helyezte a 44/2006. (XII. 6.) sz. Ör., hatálytalan I. 1-től 35 Hatályon kívül helyezte a 44/2006. (XII. 6.) sz. Ör., hatálytalan I. 1-től 9

10 (8) A bérlő a bérleményt /pavilon, üzlethelyiség, árusító asztal stb./ albérletbe vagy egyébként másnak használatba nem adhatja. Ezen előírás be nem tartása esetén tízszeres bérleti díj fizetendő és az üzemeltetőt azonnali felmondási jog illeti meg. (9) Az üzemeltető és a bérlő mind a határozott, mind a határozatlan időre szóló szerződést 30 napos határidővel felmondhatja. 16. (1) Az üzemeltető jogosult a városképi, tűz- és balesetvédelmi szempontból kifogásolható pavilonok bontását vagy bontatását kezdeményezni, amennyiben, tulajdonosa felhívás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedést a veszély elhárítására. (2) Munkavédelmi, tűzvédelmi és árusítási okok miatt tilos a piac közlekedési útjait gépkocsiparkolásra használni, áruval eltorlaszolni, göngyöleggel elfoglalni. IV. Vegyes rendelkezések (1) Aki a rendelet 3. (2), (3), (4), (6) bekezdésében, a 4. (2) bekezdésében, a 8. -ban, a 9. (1), (2) bekezdésében, a 13. (10) bekezdés második mondatában, a (15) bekezdésében, a 14. (1), (3), (5) bekezdésében, a 16. (2) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi szabálysértést követ el és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 37 (2) V. 36 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 9. -ával megállapított szöveg 37 Hatályon kívül helyezte a 44/2006. (XII. 6.) sz. Ör., hatálytalan I. 1-től 10

11 Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet szeptember 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 37/1995. (VII.1.) sz. önkormányzati rendelet. M i s k o l c, szeptember 4. Dr.Szádeczki Zoltán jegyző K o b o l d Tamás polgármester 11

12 38 1. sz. melléklet 39 Az önkormányzati tulajdonú piacok, vásárcsarnokok, vásárok helye és ideje 1. PIACOK a.) élelmiszer, virág, napi és heti piac b.) élelmiszer, virág, napi és heti piac Búza tér Vasgyár c.) helyi vásár alkalmi jelleggel (csak a Búza téren a Közterületfelügylet által meghatározott területen elkülönítve az élelmiszer-, virágárusítástól) 2. VÁSÁRCSARNOKOK a.) Vásárcsarnok (élelmiszer) b.) Vásárcsarnok 2 db (élelmiszer) Búza tér Vasgyár 3. VÁSÁROK Zsarnai telepi vásártéren a.) Országos állat és kirakodó vásár (minden szerdán) b.) Országos kirakodó vásár (minden pénteken) c.) Helyi kirakodó vásár (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) d.) Országos közúti gépjármű vásár (vasárnaponként) 38 A 23/2001. (VII.2.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított szöveg Hatályos: 2001.VII.1.-től 39 Az 1. sz. melléklet címét a 60/2004. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 6..-a módosította. Hatályos: I.1.-től 12

13 40 1/a. sz. melléklet A Búza téri ideiglenes piac díjtételei A. Helypénz díjak (napidíj) Ft (ÁFA-val) Az elfoglalt terület minden megkezdett m²-e után B. Helyhasználati díjak (havi) Állandó jellegű 2 m²-es árusító asztal biztosítása fedett nyitott C. Bérleti díjak Üzemeltető által bérbeadott üzlethelyiségek m²-enkénti havi bérleti díja a bérbeadó és bérbevevő közös megállapodása alapján. D. Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítás m²-enként, havonta E. Eszközhasználat 1. Mérlegkölcsönzés a.) 1 db mérleg súlyokkal (1 db 1 kg-os, 1 db 0,5 kg-os súly) b.) minden további súly darabonként Hangosbemondó igénybevétele (piaci célú bemondás esetén) 40 A 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet 10..-ával megállapított szöveg. 13

14 41 1/b. sz. melléklet Zsarnai vásártér díjtételei Megnevezés Ft (ÁFA-val) A. Állatvásár 1. Ló, szarvasmarha (darabonként) Csikó, borjú, szamár, öszvér, sertés (darabonként) 3. Süldő, juh, kecske (darabonként) Választási malac, bárány, gida (darabonként) A fenti díjtétel alá eső áruknál gépjárműről, pótkocsiról, egyéb járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított díjtétel is felszámítandó. B. Autóvásár 1. Személygépkocsi és 5 fő férőhely alatti mikrobusz Motorkerékpár (oldalkocsis) Motorkerékpár Tehergépkocsi 3 tonnáig Tehergépkocsi 3 tonnán felül Kerékpár Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi Mikrobusz (5 fő férőhely felett) Autóbusz A korábbi 1/b. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte és a korábbi 1/c. sz. mellékletet 1/b. sz. mellékletre módosította a 44/2006. (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet. 14

15 C. Iparcikk és használtcikk vásár I. Sátorban és lakókocsiban történő árusítás esetén 1. Vendéglátó üzletkörben lakókocsi, pavilon m²-enként havonta Iparcikk, ruházati üzletkörben m²-enként II. Padokon, állványokon, földön történő árusítás 1. Kőasztalon az elfoglalt terület minden megkezdett m²-e után (földön árusítás esetén) (szerződéses bérleti jogviszony esetén) Kőasztalon az elfoglalt terület minden megkezdett m²-e után III. Járműről történő értékesítés 1. Tehergépkocsi 3 tonnáig Tehergépkocsi 3 tonnán felül Mindenféle pótkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi utánfutóval IV. Parkolási díjak vásárlók részére 1. Tehergépkocsi Autóbusz Személygépkocsi Személygépkocsi utánfutóval, vagy lakókocsival (mikrobusz) Lófogatú kocsi Motorkerékpár 30.- V. Parkolási díjak árusítást végzők részére Üres járművek parkolása (helyhasználata) esetén: 1. Személygépkocsi 140.-/nap 2. Tehergépkocsi 460.-/nap 3. Személygépkocsi /hó 4. Tehergépkocsi /hó 15

16 VI. Kőasztalok havi bérleti díja (méterenként) (napi helypénzdíj megfizetése mellett) VII. Sarki első 3 kőasztalra méterenként (minimum) (napi helypénzdíj megfizetése mellett) VIII. Sátorból történő árusítás havi bérleti díja (m²-enként) (napi helypénzdíj megfizetése mellett) D. Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítási díj m²-enként havonta E. Eszközhasználat 1. Piacok, vásárok területén hídmérlegen történő egyszeri mérlegelés Tizedes-mérlegen Hangosbemondó igénybevétele (esetenként)

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

a vásárok és piacok tartásáról

a vásárok és piacok tartásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1997. (III. 28.) rendelete a 23/1997. (XII.29.), az 1/2000. (I. 28.), a 3/2000. (II. 25.), a 25/2001.(XII. 21.), a 7/2002. (IV. 26.), a 26/2002.(XII.06.),

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 14/1998. (IV. 17.),

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 11/2000. (VII. 07.) sz. önkormányzati rendelet

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 11/2000. (VII. 07.) sz. önkormányzati rendelet PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 11/2000. (VII. 07.) sz. önkormányzati rendelet a vásárokról és a piacokról szóló többszörösen módosított 8/1996./VI.29./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. (3) bekezdésben, valamint a

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Szabályzat a piac és a vásárcsarnok üzemeltetéséről

Szabályzat a piac és a vásárcsarnok üzemeltetéséről 1.) Általános szabályok: Szabályzat a piac és a vásárcsarnok üzemeltetéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát képező közterületen, piacot, vásárt tart fenn. A piaccal és a

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest,

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, iudapest Főváros X. kerület Kőbányai takormányzatképviselő-testület ulesc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-28. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 29-68. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

PIACI HÁZIREND Piaci rendtartás

PIACI HÁZIREND Piaci rendtartás PIACI HÁZIREND Piaci rendtartás Érvényes: 2013. október 15. napjától 1 Az Üzemeltető a Piac Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1. a vásárokról és piacokról

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1. a vásárokról és piacokról IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1 a vásárokról és piacokról Ibrány Város Képviselő Testülete a vásárok és piacok működésével, a vásári és piaci helypénzszedéssel

Részletesebben

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet.

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2000.(III.31.)ÖKT. sz. rendelete az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről. Módosította a 45/2002.(XII.12.)ÖKT. r.,24/2004.(vi.25.) ÖKT. r.,

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Vásár- és piac fenntartása

Vásár- és piac fenntartása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (XII. 6.) rendelete a vásár- és piactartás rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 40/2004.(XI.30.) és 34/2008. (XI.28.) számú rendeletekkel)

Részletesebben