Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról"

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****, 64/2008.(X.1.) 5* 5/2009.(II.26.)6* 31/2009.(VII.29.) 7* 12/2010.(IV.12.) 8*, 30/2010.(IX.22.) 9* 11/2011.(III.18.) 10* módosító rendelettel.) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében és a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény ának (1) bekezdésében, valamint az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 12. -ában foglaltakra, megalkotja a közterületek használatáról szóló rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet célja 1. E rendelet meghatározza Esztergom Város közigazgatási területén belül a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a mőemlékvédelmi, a városrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra, a vonatkozó közterület-használati díjak mértékét, fizetésének és a fizetés alóli mentesség módját, valamint szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen jármővekkel kapcsolatos eljárást. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Esztergom Város valamennyi közterületére kiterjed. (2) Hatályát vesztette 10* (3) A rendelet hatálya kiterjed Esztergom város közigazgatási területén belül az állami, illetıleg önkormányzati tulajdonban levı, közhasználatra szolgáló földrészletekre, a földrészletek közhasználatra átadott részére, a helyi közutakra, a közforgalom elıl el nem zárt magánutakra, a közutak mőtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban: közterület), valamint a közterületen tárolt üzemképtelen jármővekre. 10* A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás 3. (1) Gépjármő közterületen való parkolása a közterület olyan használatának minısül, amelynek egyes kérdéseirıl külön jogszabály rendelkezik. (2) Rendeltetéstıl eltérı a közterülethasználat, ha a használat a közterület mások által történı rendeltetésszerő használatát korlátozza vagy zavarja. 4. (1) A közterületek rendeltetéstıl eltérı használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) - a rendelet 7. -ában foglalt kivételektıl eltekintve - a tulajdonos hozzájárulását (a továbbiakban: hozzájárulás) is tartalmazó közterülethasználati hozzájárulás szükséges. (2) A hozzájárulást a használó és az Önkormányzat között létrejövı, közterülethasználati szerzıdés tartalmazza. (3) Hozzájárulást kell beszerezni: a) a közterületbe tíz centiméteren túl benyúló cégér, cégtábla, árnyékolószerkezet, üzletportál, kirakatszekrény, az épületekkel, építményekkel fizikai kapcsolatban lévı reklámhordozó, a választási kampányt szolgáló hirdetı- 1

2 berendezés, és átfeszítı kötél elhelyezésére;****** b) mobil elárusító fülke, mozgóbolt, pavilon, nyílt szerkezető elárusító pult létesítésére, kizárólag zöldség, gyümölcs, fagylalt és virág árusítása céljából;**** c) ideiglenes jellegő illemhely elhelyezésére; d) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. állványzat, területkörülhatárolás) építıanyag és törmelék, tüzelıanyag elhelyezésére; e) alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltatási tevékenység végzésére; f) kiállítás, alkalmi vásár tartására; g) vendéglátó-ipari kitelepülés, kerthelyiség, és ehhez tartozó egyéb árusításra; h) üzemképtelen jármő ideiglenes tárolására; i) nem önkormányzati tulajdonú közmővek hibaelhárítása, építése és egyéb burkoltbontási munkák esetén, amennyiben a helyreállítás 48 órán belül megtörténik; j) nem önkormányzati tulajdonú közmővek hibaelhárítása, építése és egyéb burkoltbontási munkák esetén, amennyiben a helyreállítás a 48 órát meghaladja; k) sport- és kulturális rendezvények esetén, kivéve az Önkormányzat és a fenntartásában lévı intézmények által szervezett események; valamint mutatványos tevékenység folytatásához, és az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez; l) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, amennyiben az a közterület rendeltetésszerő használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza; m) sátorgarázs, konténerház, konténer, lakókocsi, utánfutó, csónak, mezıgazdasági munkagép és tartozékai, lassú jármő, pótkocsi elhelyezéséhez; n) épületekhez, építményekhez tartozó kiegészítı épületrészek (elılépcsı, rámpa, támfal, közmőberendezés) létrehozásához; o) a köztisztasággal kapcsolatos építmény és tárgy elhelyezéséhez, amennyiben az elfoglalt terület nagysága az 1 m2-t meghaladja,** p) a Duna parton hajók kikötését szolgáló rögzítı eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához; q) szobor, emlékmő, köztárgy, virágtartó, díszkút és szökıkút, kertépítészeti mőtárgy, utcabútor, fa és bokor elhelyezéséhez; r) közterületnek az Önkormányzat által kijelölt parkoló célú használatára. (4) A (3) bekezdés p) pontjában meghatározott közterület-használati engedélyek kiadásánál figyelemmel kell lenni az Esztergom, Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 42/2007. (VI. 28.) esztergomi ör. rendelet 25. -ában foglaltakra.****** (5) Olyan, a (3) bekezdés n) pontjában meghatározott kiegészítı épületrészek esetén, melyek a helyszíni adottságok miatt csak közterületen helyezhetık el, kérelemre a használó 10 évre egyszeri, e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott mértékő közterülethasználati díjat fizet. (6) A (5) bekezdésben meghatározott közterület-használati díj olyan kiegészítı épületrészek esetén alkalmazható, melyek kizárólag városképhez méltó látványú és kivitelő formában kerültek kihelyezésre. 2

3 (7) Az (5) bekezdésben meghatározott kiegészítı épületrészek kizárólag rendeltetésüknek megfelelı célra használhatók. (8) Esztergom város közigazgatási területén, közúton vagy más közterületen a 3500 kg össztömeget meghaladó súlyú tehergépjármő, illetve a 12-nél több személy szállítására szolgáló személyszállító gépjármő nem tárolható, kivéve az Esztergom, Simor J. u szám közötti buszpályaudvar területén parkoló menetrend szerinti közcélú helyi és távolsági személyszállítást bonyolító buszok az új buszpályaudvar megépítéséig. (9) Nem minısül jármő tárolásának a célirányos munkavégzésen, le- és felrakodáson, valamint a tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységen, személyszállításra szolgáló jármővek esetén az utasok ki- és beszállásához, a csomagok ki- és berakodásához szükséges, 30 percet el nem érı várakozás. (10) A (8) bekezdésben meghatározott jármővek tárolása csak engedélyezett telephelyen, illetve az Önkormányzat által meghatározott 20377/10 helyrajzi számon nyilvántartott, e célra kialakított, ırzött területen történhet. (11) A jármővek tárolására kialakított terület igénybevétele a területet üzemeltetı szervezettel kötött megállapodás alapján történik. Hatályát vesztette 10* 5. A hirdetı-berendezések és reklámhordozók elhelyezésének különös szabályai 6 * 6. 8* (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen önálló hirdetı-berendezés és reklámhordozó kizárólag az Önkormányzat által vagy az Önkormányzat megbízásából helyezhetı el. (2) Hirdetményeket, plakátokat kizárólag a Baross Gábor út 15. szám elıtt, a Kiss János vezérezredes út 13. szám elıtt, valamint a Klapka téren található hirdetıberendezéseken lehet elhelyezni. Választási plakátot az önkormányzat által, a választások kitőzését követı 5 napon belül minden egyéni választókerületben elhelyezett 10 darab hirdetıberendezésen lehet elhelyezni. 10* (3) Hatályát vesztette 10* (4) Mőemlékvédelmi és környezetvédelmi okból: a) középületeken, kivéve a Féja Géza Közösségi Ház, a Szentgyörgymezei Olvasókör és a volt Zsinagóga épülete b) elektromos- és távközlési kapcsolószekrényen, c) fán, d) hulladékgyőjtı edényen és konténeren, e) információs táblán, f) kandeláberen, g) közlekedési lámpán és jelzıtáblán, h) nyilvános, kihelyezett illemhelyen, i) parkolóautomatán, j) postaládán, k) szobron, l) szökıkúton, m telefonfülkén, n) trafóházon, o) utcabútoron, p) villanyoszlopon, r) virágládán, továbbá az állam vagy az önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül választási kampányt szolgáló plakátot elhelyezni tilos. 10* (5) A választási kampányt szolgáló plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követı 30 napon belül köteles eltávolítani. 3

4 7. Nem kell közterület-használati-, illetve közútkezelıi hozzájárulás: a) az Esztergom Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) megrendelésére végzett üzemeltetési, fenntartási és építési munkákhoz kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén; b) a közúti közlekedés irányítását, szabályozását szolgáló berendezések, közúti jelzések elhelyezése esetén; c) a személyi (családi) szükségletet meg nem haladó építéshez szükséges szerkezetek, építıanyagok, építési törmelékek, tüzelıanyagok - az ezekhez szükséges konténerek - tárolásához, rakodásához, valamint költözéshez, amennyiben a folyamatos igénybevétel a 48 órát nem haladja meg; d) az Önkormányzat tulajdonában lévı közútnak, járdának, illetve zöldterületnek az Önkormányzat érdekében és az Önkormányzat által megbízott vállalkozó útján történı bontási, illetve helyreállítási munkájával kapcsolatos, 1 hét idıtartamot meg nem haladó közterületigénybevételhez; 5* e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó idıtartamú film, televízió-, videó- és hangfelvételekhez; f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges tevékenység végzésére, az ahhoz szükséges idıt meg nem haladó tartamban g) a rendelet 6. (1) (3) bekezdésében meghatározott hirdetı-berendezés és reklámhordozó, valamint hirdetmény és plakát kihelyezéséhez.8* 8. a) tömegközlekedési jármővek megállóiba; b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépı gyalogos észlelését akadályozná; c) gazdasági reklámtevékenységre a Mária Valéria hídon; d) közutak területére, kivéve a mozgó hírlapárusítást, valamint filmforgatást; e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévı növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelızését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közmővek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat; f) közút és járda felületének reklám ideértve a politikai reklámot is - céljára történı ( felfestés ) használatára; g) fıútvonalak mentén árusító, az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást.**** h) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához; i) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné; j) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezető pavilonok létesítéséhez; k) kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezető pultok és állványok létesítéséhez; Nem adható hozzájárulás: 4

5 l) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek mőködtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelı zárt rendszerő szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg; m) jármő iparszerő javítására; n) a közúti közlekedés irányítását, szabályozását szolgáló berendezések, közúti jelzések olyan útbaigazító kiegészítı tábláira, amelyek cégnevet, céglogót, cégre utaló információt tartalmaznak. o) a város tulajdonában és kezelésében lévı közutak, valamint járdák burkolatbontási tilalmáról szóló 29/2003. (VI.16.) esztergomi ör. 1. -ában meghatározott területre és idıpontban. A közterület-használati-, illetve a közútkezelıi hozzájárulás kérelmezése és idıtartama 9. (1) Hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott idıtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig -, illetıleg visszavonásig adható. (2) A hozzájárulást e rendelet keretei között a tulajdonos Önkormányzat képviseletében a polgármester adja meg. A rendelet 1. számú mellékletét képezı kérelmet Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyeletéhez (a továbbiakban: Felügyelet) kell benyújtani. (3) A hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban elıírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági engedélyek ( pl.: építésügyi, közegészségügyi, rendészeti ) beszerzését. (4) A hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet ténylegesen használni fogja, a használat elıtt legalább 15 nappal, kivéve rendkívüli esemény bekövetkezte, illetve a hibaelhárítás miatti közterület-használatot. (5) A hozzájárulás megszőnése esetén a használó a közterület eredeti állapotát legkésıbb a hozzájárulás lejárta napján, a saját költségén köteles helyreállítani. (6) A közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló közútkezelıi hozzájárulás megadása iránti kérelemre, és a hozzájárulás feltételeire egyebekben a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény, a végrehajtására kiadott 30/1988.(IV.21.) MT rendelet, valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet szabályai az irányadók A közterület-használati-, valamint a közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hozzájárulás megadása 10. (1) A használó a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetıleg a közterületen lévı létesítmény tényleges elhelyezésére tekintet nélkül kivéve a 7. f) pontjában foglaltakat - elızetesen köteles megfizetni. (2) A díj megállapításakor cég-, cím- és hirdetıtábla, hirdetı-berendezés, transzparens elhelyezése esetén a hirdetı felület területét kell alapul venni. (3) A díj megfizetése a hozzájárulás aláírásának a feltétele, ennek igazolása az igénylı feladata, ellenkezı esetben a közterület nem használható. (4) Hatályát vesztette 10* (5) Hatályát vesztette 10* (6) A polgármester kérelemre: a) A városfejlesztési célt szolgáló közterület-használat esetén a 5

6 városfejlesztési bizottság egyetértésével a díjat csökkentheti, illetve elengedheti. 7* b) Esztergom Város és a régió lakosságának széles körét érintı felajánlás, ünnepi és kulturális, valamint sport rendezvény esetén a díjat elengedheti. c) Esztergom Város közigazgatási területén belüli, kereskedelmi szálláshely létrehozására irányuló beruházás esetén, a beruházás megvalósításához szükséges közterülethasználat díjának 90 %-át elengedheti.*** (7) Az állandó jellegő építmény különösen pavilon, kerthelyiség esetén a polgármester felmentést adhat a díjfizetés alól arra az idıre, ameddig az építményt nem lehet a rendeltetésének megfelelıen használni és elbontása célszerőtlen. Kiépített kerthelyiség esetén az október 1-jétıl március 31-éig terjedı idıszakra, vagy annak meghatározott részére, a közterület-használatiszerzıdésben meghatározott díjfizetés alól a polgármester kérelemre felmentést adhat, amennyiben a kerthelyiséget nem lehet rendeltetésének megfelelıen használni.**** (8) Önkormányzati beruházás idején, a beruházással érintett közterületen a vendéglátó-ipari kitelepülés és kerthelyiség mőködtetésénél az akadályoztatás idejére - a közterület-használati díj mértéke a 2. számú melléklet 5. pontjában meghatározott díj 10 %-a. (9) A közterület-használati díj megfizetésérıl a Polgármesteri Hivatal számlát állít ki, és azt megküldi a használónak. 11. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen: a) A jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét; b) A közterület-használat célját és idıtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes; c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását; d) Utalást arra, hogy a közterülethasználati hozzájárulás esetlegesen csak a közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában foglalt elıírások megvalósítása esetén érvényes; e) A hozzájárulás hatályának megszőnése vagy annak visszavonása estére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét; f) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját; g) A közterület-használat jellegétıl függıen egyéb hatósági, szakhatósági elıírásokról és kikötésekrıl szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi elıírásokra történı utalást; h) A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének kötelezettségét és megfizetésének módját; i) A közterület-használat idıtartama alatt a szükséges állagmegóvási karbantartási és tisztántartási kötelezettség elıírását; j) Az önkormányzati tulajdonú közterület rendeltetésétıl eltérı használatával összefüggésben szükséges tervezésre, ideiglenes forgalomszabályozásra, és a burkolat - részben vagy egészben történı bontására, helyreállítására 6

7 vonatkozó közútkezelıi és tulajdonosi rendelkezéseket;* k) A 11. j) pontban szereplı tulajdonosi rendelkezésnek tartalmaznia kell azt a feltételt, hogy tervezési munkát kizárólag Esztergom Város Polgármesteri Hivatala által minısített tervezı végezhet.* 12. (1) A közterület-használat ellenırzésérıl a polgármester Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Közterület- Felügyelete útján gondoskodik. (2) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát, a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenırzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. (3) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult használhatja, a hozzájárulás másra át nem ruházható. Közterület-használati-, valamint a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendı díj 13. (1) A közterület-használati, valamint a közút nem közlekedési célú igénybevételéért díjat kell fizetni. A fizetendı díjat a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó az alapterületen túlnyúló - szerkezet ( ponyva, tetı, elıtetı, tetıeresz stb. ) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. (3) Cég-, cím- és hirdetıtábla, hirdetıberendezés, transzparens elhelyezése esetén a hirdetı felület területét kell alapul venni. (4) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. A kézbıl történı utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendı díj szempontjából egységesen egy négyzetméternek tekintendı. A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak Az engedély nélküli vagy jogellenes közterület-használat következményei 14. (1) Aki közterületet engedély nélkül, önkényesen vesz igénybe, illetıleg a 4. (8) bekezdésében, valamint a 16. (1) bekezdésében és 15. (1) bekezdésében megfogalmazott rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési törvény rendelkezéseinek alkalmazásával el lehet kobozni azt a dolgot, amellyel a jogellenes közterülethasználat megvalósult. (2) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díjfizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól. (3) Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérı módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a tulajdonos Önkormányzat vagy képviselıje felhívására a jogellenes használatot azonnal megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhetı a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Amennyiben helyreállítási kötelezettségének a felhívástól számított 3 napon belül nem tesz eleget, az Önkormányzat a helyreállítást a kötelezett kockázatára és terhére elvégezteti. 7

8 (4) A tulajdonos az eredeti állapotot az erre irányuló felszólítás nélkül azonnal helyreállíttatja, amennyiben az a) élet- és balesetveszély; b) jelentıs anyagi kár bekövetkeztének elkerülése; c) közrend, közbiztonság megóvása; d) a közterület rendjének megóvása, rendeltetésszerő használata súlyos sérelmének elkerülése miatt indokolt. A helyreállítás költségeit ezen esetekben is a közterületet jogosulatlanul használó viseli. (5) Az (1) bekezdésben és a 15. (1) bekezdésében meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. (6) Aki közterületet az e rendeletben elıírt hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérıen használ, azzal szemben a ténylegesen használt területre és idıtartamra a rendes közterület-használati díj ötszöröse is megállapítható. (7) Aki a 14. (6) bekezdése szerinti tiltott közterület-használatot olyan közterületen valósítja meg, amelyre a rendelet nem állapít meg díjat, arra vonatkozóan a 14. (6) bekezdése alapján fizetendı díjat a rendelet szerinti legalacsonyabb díj figyelembe vételével kell megállapítani. 7* A közterületen történı szeszesital fogyasztás tilalma 15. (1) Tilos a szeszesital fogyasztása Esztergom város közterületein, így különösen élelmiszereket, palackozott italokat és élvezeti cikkeket árusító üzletek elıtt és környékén; (2) Nem terjed ki a szeszesital fogyasztás tilalma: a) az üdülıterületekre, az erdıterületekre, mezıgazdasági rendeltetéső területekre; b) strandfürdık területére; c) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkezı vendéglátó egységekre (közterületen lévı kerthelyiség, terasz, kitelepülés területén) a nyitvatartási idıben; d) a közterületen engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı ünnepi és alkalmi rendezvények területére, az engedélyben szereplı idıtartamra; e) minden év utolsó és elsı napjára. (3) Aki az (1) bekezdésben foglalt tilalmat megszegi szabálysértést követ el, és a 14. (1) és (5) bekezdésben maghatározott bírsággal sújtható. Közterületen tárolt gépjármővekkel kapcsolatos eljárás 16. (1) Közterületen üzemképtelen gépjármő hozzájárulás nélkül nem tárolható!*** (2) Üzemképtelen gépjármő esetén a közterület-használati hozzájárulás kérelemre legfeljebb 8 napra, adható.*** (3) Hozzájárulás hiányában üzemképtelen gépjármő közterületen, legfeljebb a közterülethasználatra irányuló kérelem elbírálásáig tartható.*** (4) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen gépjármőnek minısül: a) hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezı jármő, b) a hatósági jelzéssel rendelkezı jármő, amely szemmel láthatóan nem üzemképes, így karosszériája erısen elhasználódott, rongálódott, szétbontása megkezdıdött, felbakolt állapotban van, nyílászárói nem zárhatóak, funkcionális alkatrészei, ablakai, szélvédıi hiányoznak, 8

9 c) baleset következtében károsult, a baleset során üzemképtelenné vált és elhagyott, s a helyszínrıl el nem szállított jármő, d) az a kerékbilinccsel rögzített gépjármő, melynek tulajdonosa (üzemeltetıje) a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV. 1.) esztergomi ör. 9. (3) bekezdésében meghatározottak szerint a kerékbilincs eltávolítását nem kezdeményezi.*** (5) A (4) bekezdés a), b), c), d), pontjaiban felsorolt esetekben Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Közterületfelügyelete elızetes felszólítására a hozzájárulás beszerzésére a gépjármő tulajdonosa, üzembentartója 3 napon belül nem intézkedik.*** (6) Az e rendelet rendelkezéseinek megszegésével tárolt üzemképtelen jármőveket Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Közterületfelügyelete elszállíttatja a tulajdonos vagy üzemeltetı költségére és kockázatára. A szállítás és tárolás költségeit a tulajdonos (üzemeltetı) köteles megtéríteni.*** (7) A jármő elszállíttatása esetén a jármőrıl, annak környezetérıl és az elszállítás körülményeirıl videofelvételt kell készíteni, s azt adatrögzítı útján 5 évig meg kell ırizni.*** (8) A jármő mőszaki állapotát a szállító állapítja meg, arról jegyzıkönyvet vesz fel, melyben fel kell sorolni a jármőben látható, nyitott jármő esetén az abban található tárgyakat is.*** 17. (1) Az elszállított és ki nem váltott jármőveket az Önkormányzat által megbízott szervezet az elszállítás napjától számított 90 nap elteltével értékesítheti, annak eredménytelensége esetén megsemmisítheti. (2) A tulajdonos a polgári jogi elévülési idın belül az értékesítés során befolyt a szállítás és tárolás költségeivel csökkentett összegre jogos igényét érvényesítheti, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdemlıen bizonyítja. (3) Az Önkormányzat érvényesíti a tulajdonossal szemben az értékesítés során befolyt összegbıl nem fedezett, de felmerült költségeit. (4) A jármő elszállításának költsége a szállítási díj számlával igazolt összege, az ırzés díja 1000 Ft/nap. Hatályát vesztette 10* E rendelet alkalmazásában: Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterülető építmény. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meghaladó alapterülető építmény. Nyílt szerkezető pult, illetve állvány: térelemekkel nem körülhatárolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet. Lakossági jellegő ırzött parkoló: ideiglenes jellegő parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki. 20. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követıen. indult ügyekben kell alkalmazni, kivéve a 4. (10) bekezdését. A hivatkozott rendelkezés akkor lép hatályba, 9

10 amikor a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. a tulajdonában lévı 20377/10 helyrajzi számú terület ırzött parkoló céljára kialakítja. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 7/2005.(II.22.) esztergomi ör. rendelet, és az azt módosító 28/2005.(VI.23.), 6/2005.(X.25.),56/2005 (XII.20.), esztergomi ör. rendetek, valamint a 42/2005.(X.25). esztergomi ör a. (3) Jelen rendelet 9. (4) bekezdésében meghatározott személyek, az általuk használt, közterületen lévı pavilonok, fülkék (elárusítóhelyek) közterülethasználati hozzájárulását, illetve egyéb engedélyét kötelesek március 31-ig Esztergom Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleténél bemutatni. Ennek hiányában a közterület-használat engedély nélkülinek minısül, és a rendelet vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. A rendeletet kihirdettem január 25. napján. Dr. Marosi György jegyzı Módosítva a 39/2007. (V.31.)* rendelettel Módosítva az 58/2007. (IX.6.)** rendelettel Módosítva a 88/2007.(XII.19.)*** rendelettel Módosítva a 34/2008. (V.8.) **** rendelettel Módosítva a 64/2008.(X.1) 5* rendelettel Módosítva az 5/2009.(II.26.)6* rendelettel Módosítva a 31/2009.(VII.29.) 7* rendelettel Módosítva a 12/2010.(IV.12.) 8* rendelettel. Módosítva a 30/2010.(IX.22.) 9* rendelettel Módosítva a 11/2011.(III.18.) 10* rendelettel Esztergom, január 18. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyzı 10

11 1.sz. melléklet a 3/2007. (I.25.) esztergomi ör. rendelethez Közterület-használati kérelem Kérelmezı neve (vállalkozás, intézmény megnevezése): Kérelmezı címe:... Telefonszáma:... mobil telefonszáma:... Levelezési címe:... Vállalkozói engedély száma:... Folyószámla száma, pénzintézet megnevezése:... Kérelmezett terület helye:... Terület nagysága:...m 2 Használat idıtartama:... A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek száma, megnevezése:... A folytatni kívánt tevékenység megnevezése:... 11

12 A területen elhelyezni kívánt tárgyak ( eszközök, berendezések) megnevezése:... Egyéb kérelem:... A kérelem mellékletei:... (A nyomtatvány hiányos kitöltése esetén a kérelem a hiány pótlásáig be nem nyújtottnak minısül.)..., Esztergom, év..hónap nap Kérelmezı Figyelem! A kérelem benyújtása és az eljárás megindulása nem jogosít fel közterület-használatra! A 3/2007. (I. 25.) esztergomi ör. rendelet melléklete A 3/2007. (II.25.) esztergomi ör. rendelet 2.sz. melléklete**** Közterület-használati díjak 1. A közterület-használat díja a polgármesternek a rendelet felhatalmazásán alapuló eltérı rendelkezése hiányában az igénybe vett terület térmértékének, az igénybevétel idıtartamának, valamint az igénybe vett terület elhelyezkedésének szorzata - figyelembe véve a közterületen végzett tevékenység típusát de minimum 2500 Ft. 2. Az igénybe vett terület térmértékét négyzetméterben (m 2 ) kell meghatározni. Minden megkezdett m 2 egész m 2 -nek számít. 3. Az igénybevétel idıtartamát napokban kell figyelembe venni, minden megkezdett nap egész napnak számít. 4. Az igénybe vett terület elhelyezkedése alapján általános, kiemelt vagy elsıdlegesen, illetve másodlagosan kedvezményezett terület. 5. Díjak az általános területen: I. Építményekkel, mőtárgyakkal, növényzettel, ezekkel kapcsolatos tevékenységekkel, jármővek és jármőroncsok elhelyezésével kapcsolatos közterület-használatok, továbbá kereskedelmi, vendéglátó és egyéb üzleti vagy szolgáltató tevékenységekhez igényelt 12

13 közterület-használatok, (4. (3) bekezdés a), b), c), d), e), f), g), h), m), n), o), r) pontja): 60 Ft/m²/nap. II. Nem önkormányzati tulajdonú közmővek hibaelhárítása, építése és egyéb burkolatbontási munkák esetén, amennyiben a helyreállítás 48 órán belül megtörténik: 120 Ft/m2/nap, ha a helyreállítás a 48 órát meghaladja 580 Ft/m2/nap. III. Duna parton csónakok, hajók kikötését, valamint úszómővek elhelyezését szolgáló rögzítı eszközök (kikötıbakok) elhelyezése, fennmaradása (4. (3) bekezdés p) pontja) 100 Ft/m 2 /hó. 9* IV. Sport és kulturális tevékenységgel összefüggı közterület-használatok (4. (3) bekezdés k), l) pontja): 10 Ft/m2/nap. Fenti díjösszegek az ÁFA-t tartalmazzák. 6. A kiemelt területen a díj az 5. pontban meghatározott díjak 200 %-a, a 4. (3) bekezdés q) pontjában meghatározott közterület-használat díjmentes. Kiemelt területek: Városrészek: Bánom, Csutimonostor, Hévíz, Királyi város, Libád, Prímás-sziget, Szentanna, Szenttamás, Várnegyed, Víziváros területe. Közterületek: Árok u., Baross Gábor u., Budai Nagy Antal u., Damjanich u., Dobogókıi u., Dobozi u., Hısök tere, Irinyi József u., Kassai u., Kiss János vezérezredes u., Kolozsvári u., Rudnay Sándor tér, Táti u., Tópart u., Wesselényi u. 7. Kedvezményezett közterületek és e közterületeken fizetendı díj mértéke a vendéglátóipari kitelepülés, kerthelyiség esetén: a) Elsıdlegesen kedvezményezett közterületek: Berényi Zsigmond utca, Mindszenty hercegprímás tér, Kis-Duna sétány, Lırinc utca páros oldala Széchenyi tér. A fizetendı díj az 5. pontban meghatározott díj: 50 %-a 1-8 m 2 közterület, 10 %-a 8 m 2 feletti közterület használata esetén. 13

14 b) Másodlagosan kedvezményezett közterületek: Bajcsy-Zsilinszky utca Batthyány utca Rákóczi tér Vörösmarty utca. A fizetendı díj az 5. pontban meghatározott díj 50 %-a. 3/2007. (I. 25.) esztergomi ör. rendelet melléklete 3. számú melléklet a 3/2007. (I.25.) esztergomi ör. rendelet 4. (5) bekezdéséhez A mőemléki jelentıségő terület, illetve mőemléki környezet határain belül, valamint a helyi építészeti örökség védelmérıl szóló 30/2008. (IV.24.) ör. rendeletben felsorolt helyi védettségő területeken a közterület-használati díj: ,- Ft/m 2 Esztergom Város egyéb területein: ,- Ft/m 2 14

15 4. számú melléklet a 3/2007. (I.25.) esztergomi ör. rendelethez 6* Esztergomban hirdetményeket, plakátokat a következı városrészekben található hirdetıtáblákon lehet elhelyezni: 1) Kovácsi lakótelep, Baross Gábor u. 15. szám elıtt; 2) Kiss János vezérezredes út 13. szám elıtt; 3) Szentgyörgymezı, Klapka tér 6* A melléklet az 5/2009.(II.26.) esztergomi ör. rendelettel hatályát vesztette 15

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL Általános és értelmező rendelkezések 1.

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (XII. 22.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete közterületen lévő reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről

Részletesebben

Alsópetény Község Önkormányzatának. A közterület használatáról. szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25.

Alsópetény Község Önkormányzatának. A közterület használatáról. szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25. Alsópetény Község Önkormányzatának A közterület használatáról szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25.) rendelete /egységes szerkezet/ Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok: A Mi Újságunk 2011. január Önkormányzat 1 394/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat: 1.) Felszíni csapadékvíz és belvíz okozta károk elleni védekezéssel

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város képviselı-testülete a város külsı képének befolyásolása

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (....) rendelete a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben