Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes szerkezetben a 6/2012. (II.29.) és a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelettel. 1

2 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 2 Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 55. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. törvényben, továbbá a közúti közlekedésről szóló évi I. tv ában és az építéshatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.)ÖTM. rendeletben foglaltakra is a település arculatának védelme érdekében a különböző reklámhordozók elhelyezésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg. A rendelet hatálya kiterjed: A rendelet hatálya 1. a) Maglód város közigazgatási területére, b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a város területén hirdető-berendezést, hirdetményt kíván elhelyezni. A rendelet célja 2. A rendelet Maglód Város közigazgatási területén (kül- és belterület) az építészeti, természeti értékek védelme, valamint a reklámhordozók és hirdető berendezések vonatkozásában egységes és rendezett állapot kialakítása és ennek fenntartása, a hirdető berendezések és reklámhordozásra alkalmas más eszközök elhelyezésének szabályozása. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 3. (1) Hirdetés: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ, amely valamely áru kelendőségének növelésére vagy szolgáltatás igénybevételére, illetve ennek fokozására irányul, illetve valamely kereskedelmi vagy fogyasztói tevékenységet népszerűsít. (2) Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amelykereskedelmi, fogyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefüggésbe, a lakosság részére közérdekű információt közvetít. (3) 3 2 Egységes szerkezetben a 6/2012. (II.29.) és a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelettel. 3 Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatálytalan február 15-től. 2

3 (4) Reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal öszszefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám), (5) Reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi, (6) Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli, (7) Reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, (8) Reklámfelület nagysága: értelemszerűen egybefüggő, a reklám tartalmát egészében mutató felület befogadó formája. (9) Reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen vagy építményen kívül elhelyezett eszköz, (10) Hirdető berendezés: a) Cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség együttes nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla. b) Cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint műhely üzlet c) Bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra: Cégérnek minősül az üzlethelyiségnél nem a falsíkra kihelyezett tábla is, amely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Cégérnek minősül a kerítés síkjára merőlegesen kihelyezett, a cégér leírásának megfelelő tábla. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető berendezés, amely nem közvetlenül az üzlet jellegével, hanem az ott árusított termékkel kapcsolatos. d) Cégérszerű reklámtábla: A fal felületére merőlegesen kifüggesztett árureklám. Cégszerű reklámnak minősül a cégér abban az esetben is, amennyiben az ott található kereskedelmi egység az adott árut nevében szerepelteti. e) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla). f) Hirdetőoszlop: plakátok, hirdetmények céljára szolgáló, kör alaprajzú építmény. g) Reklámtábla: hirdetőtábla: hirdetmények, közlemények, közérdekű közlemények elhelyezésére szolgáló, közterületen lévő vagy közterületről látható építmény vagy hirdetővitrin. egyedi címfestett tábla: olyan rögzített, egyedi mérető, állandó tartalmú hirdető berendezés, amely a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzők tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad információt. kisplakát: az óriásplakát méretét el nem érő, de legalább 0,70 m 2 nagyságú, egységes reklámfelületű reklámberendezés plakáttábla: kisplakátok kihelyezésére alkalmas tábla megállító tábla: valamely üzlet, vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az üzlet, vállalkozás előtt elhelyezett ideiglenes hirdetőeszköz. citylight: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas egy vagy két-oldalú, az óriásplakát méretét el nem érő, de legalább 2.00 m 2 reklámfelületű belülről megvilágított hirdető berendezés. óriásplakát: változó tartalmú, általában kereskedelmi célú hirdetések elhelyezésére alkalmas, 12 m² vagy annál nagyobb felületű reklámberendezés. backliht: az óriásplakát méretét elérő, vagy azt meghaladó egységes reklámfelületű, belülről megvilágított reklámtábla. 3

4 totemoszlop: általában autószalonok, benzinkutak, bevásárlóközpontok bejáratánál elhelyezett oszlopok, amelyek magassága a 3 métert meghaladja. villanyoszlop reklám: állandó tartalmú, villanyoszlopokra karosan rögzített hirdetőeszköz. fényreklám: rendszerint az épületek tetején vagy homlokzatán elhelyezett, saját fényforrással rendelkező, világító felületű vagy 500 lux-nál erősebben megvilágított, reklám célokat szolgáló felirat, ábra. transzparens: építményen kifeszített vagy építmények között átfeszített textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó. (kifeszített hirdetőszalag) falfestés, tűzfalreklám, vakolatreklám: épületek építmények közterület felőli, vagy közterületről látható homlokzatfelületére festéssel, vakolással, vagy rokon technológiával illetve bármely építési technológiával készített: a reklámozás céljait is szolgáló grafikai mű, reklámgrafika, reklámmozaik reklámcélú felület, építési reklámháló: homlokzatot érintő építési tevékenység esetén a homlokzat előtti állványra rögzített, reklámfelületként is használható védőháló. reklámvitrin: egyedi megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével a vállalkozás, üzlet áruválasztékának bemutatását szolgáló hirdető berendezés, amely nem minősül kirakatnak. kirakat: a kereskedelmi egység vagy műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatásra szolgáló, közterületre nyíló, üvegezett felület. (11) Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek: a) szórólap: jellemzően A/5-ös vagy annál kisebb méretű, általában papíralapú, kizárólag kézbe osztható reklámhordozó, b) reklámkiadvány: a szórólapnál nagyobb méretű vagy több lapból álló ingyenes, vagy reklámcélokat szolgáló kiadvány. c) szendvicsember: olyan személy, aki hirdetési céllal testére erősített hirdetést reklámcélú transzparenst hordoz a hirdetés vagy a transzparens anyagától függetlenül. d) hangreklám: 5 méter átmérőjű körzetnél nagyobb területen hallható információt közvetítő reklám. e) vetített reklám: falra, úttestre, levegőbe vetített információt közvetítő reklám. (12) Közterület: Minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat (közhasználatú) és amely ekként van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. (13) Nem minősül hirdető-berendezésnek: az építési adatokról (határidőkről, kivitelezőről, felelős műszaki vezetőről) szóló tájékoztató, csak az építkezés időtartamára kihelyezett tábla, felirat, valamint a KRESZ-ben, illetve a kötelezően alkalmazandó ágazati szabványokban szereplő táblák, a műemlékeket jelző és emléktáblák. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének általános szabályai 4. (1) Hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése - ideiglenesen elhelyezhető megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével a hatályos építési jogszabályok és jelen rendelet előírásai alapján végezhető el. Hirdetmény kizárólag reklámhordozón helyezhető el. Közterületi elhelyezésnek minősül minden olyan elhelyezés, ahol a tartóelem fal, kerítés, tartóláb, stb. magánterületen van, de a reklámberendezés függőleges vetülete közterületre esik és távolsága a tartóelemtől több mint 10 cm. (2) A közterület-használati hozzájárulásban ki kell kötni, hogy amennyiben a) hirdető-berendezés elhelyezését szolgáló közterület más célú vagy fejlesztési felhasználásra kerül, 4

5 b) azt egyéb fontos közérdek indokolja, a hirdető-berendezés és környezete nincs karbantartva, és erről a hirdető berendezés elhelyezője felszólítás ellenére - a megadott határidőig - nem gondoskodik, az engedély visszavonásra kerül. (3) A határidő lejárta, illetve a feltételek bekövetkezése esetén a hirdető berendezés tulajdonosa kártérítés nélkül köteles azt elbontani. A hirdető-berendezés akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is elbontásra kerül. Amenynyiben a tartószerkezet, vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdető-berendezést továbbra is fenn maradottnak kell tekinteni. (4) A hirdető-berendezésnek a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképbe illőnek kell lennie. a) a meglévő, illetve tervezett fejlesztések kapcsán kedvezően feltáruló településkép hatását nem rontja, nem takarja el, b) a telepítési hely épített és természeti környezete semleges, illetve a terület adottságaiból eredően kedvezőtlen településképi látványt a reklámhordozó a zavaró városképi elemek takarásával javítja. (5) A hirdető-berendezésnek méretében, anyaghasználatában, színezésében, továbbá az alkalmazott forma, illetve grafika tekintetében egyaránt alkalmazkodnia kell a telepítési hely épített környezetéhez. A portálok, árubemutató szekrények, reklámhordozók kialakításánál, elhelyezésénél az épület architektúrájához kell alkalmazkodni, azokat az épülethomlokzat arányaihoz ritmusához, anyaghasználatához és színezéséhez illeszkedő módon kell megvalósítani. (6) A közút területén, a közút felett és mellett tilos elhelyezni olyan hirdető-berendezést és hirdetményt, amely a közúti jelzésekkel azok alakjával, színével összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. Hirdető-berendezésnek a közutak mentén, illetve azok közvetlen környezetében történő elhelyezéséhez a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (7) A hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, a közterület fenntartási munkáit. Hirdetőberendezésnek a közutak mentén lévő magántulajdonban álló ingatlanon való elhelyezéséhez a közútkezelő és a tulajdonos együttes hozzájárulása szükséges. Közterületről két, vagy több oldalról látható reklámhordozó valamennyi közterületről látható oldalán hirdetőfelülettel alakítandó ki. 5. (1) Az egyenként 2,00 m 2 -t meg nem haladó méretű, de tartalmában összetartozó, illetve csak együtt értelmezhető reklámhordozók egyetlen reklámhordozónak tekintendők. (2) Az 5 m 2 -nél nagyobb hirdető-berendezések bel- és külterületeken egyaránt egymástól legalább 120 m távolságra helyezhetők el. (3) Az elhelyezett hirdető berendezés, hirdetés, reklámcélú építmény, cégér, cég- és címtábla folyamatos karbantartása az engedélyes (építtető, tulajdonos) feladata és kötelessége. (4) A reklámfelület alsó sarkában fel kell tüntetni az építtető/tulajdonos nevét, címét, telefonszámát. (5) A 2,0 m2-nél nagyobb, de 5 m 2 -t meg nem haladó felületű reklámhordozók bel- és külterületen egyaránt egymástól legalább 50 m távolságra helyezhetők el. (6) Az épületek szabad nyílás nélküli homlokzati felületén a következők szerint helyezhető el hirdető-berendezés: a) 100 m 2 -nél kisebb falfelület maximum 25%-án b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó homlokzati felület legfeljebb további 10%-án helyezhető el. 5

6 (7) Épületek szabad nyílás nélküli homlokzati felületén kihelyezendő 6 m²-nél nagyobb felületű reklámok esetén a műszaki tervdokumentáció készítése kötelező, melyben a teljes falfelületet kell ábrázolni. A falfelület szükséges mértékű rendbehozatalát, újraszínezését elő lehet írni. 6. (1) Az egyéb funkciójú közterületi építményeken (telefonfülke, kapcsolószekrény, pavilon, építési háló stb.) elhelyezett reklámhordozókat úgy kell tekinteni, mintha az elhelyezésre szolgáló építmény a reklám tartószerkezete lenne. Az ilyen típusú reklámokra a tartószerkezet engedélyétől függetlenül közterület-használati engedély szükséges. (2) Egyéb funkciójú közterületi építményeken elhelyezett reklámhordozókra az ugyanazon típusú szabadon - egyéb funkciójú építménytől függetlenül - álló reklámhordozók elhelyezési szabályai érvényesek. (3) A hirdetés és hirdetmény tartalmára vonatkozó előírásokat külön jogszabály állapítja meg. (4) A vasúti pálya mellett, annak 50 m-es védőtávolságán belül hirdetéshordozó állvány kihelyezését engedélyezni csak a MÁV ZRt. előzetes jóváhagyásával lehet. Jelen szabályozás alá eső területen csak egységes reklámhordozó helyezhető el, és csak egy ütemben tervezett kihelyezési helyszínrajz alapján engedélyezhető. (5) Magánterületen hirdető- berendezés és hirdetmény a) Közterület felőli kerítésen reklámfelület, reklámhordozó csak a vonatkozó jogszabályokban előírt minimális áttörtség megtartása mellett és a kerítés fő méretei által (hossz és magasság) meghatározott névleges felületének legfeljebb 1/3-án helyezhető el. b) Építési helyen belül, ingatlanonként legfeljebb 8 m 2 összfelületig létesíthető. 7. (1) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény: a) közterületi út, járda, gyalogút szilárd burkolatára festett kivitelben, b) közparkban c) közterületen álló fákon d) emlékműveken, művészeti alkotásokon és szobrokon, valamint azok kiegészítő műtárgyain (pl. talapzat, stb.) és 10,00 m-es körzetében. e) játszótéri berendezéseken, (2) Középületen reklámhordozó - a középületi funkciókra vonatkozó cégér, cégtábla, címtábla és vakolatreklám kivételével - nem helyezhető el. (3) Védett területen, épületen, építményen reklámhordozó - hirdető- illetve hengeroszlop, cégér, cégtábla, címtábla és vakolatreklám kivételével - nem helyezhető el. A telepíthető reklámhordozók - méretüktől függetlenül - csak a főépítész engedélye alapján helyezhetők el. Cégtáblák, cégérek, cégszerű reklámtábla és címtáblák elhelyezésének szabályai 8. (1) Cégtábla üzletenként és homlokzatonként 1 db helyezhető el, melynek mérete nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének 10%-át. (2) Cégér, cégszerű reklámtábla üzletenkénti száma max 2 db lehet, az egymástól való távolságuknak minimum 5 m-nek kell lennie. (3) Címtábla intézményenként, vállalkozásonként és homlokzatonként 1 db helyezhető el. (4) Kulturális, oktatási és egyéb középületeken, illetve műemlék vagy műemlék jellegű épületeken csak tevékenységhez kapcsolódóan, közcélból helyezhető el reklám. 6

7 (5) A cégtáblák, cégérek, cégszerű reklámtábla és címtáblák fémszerkezetét rozsdaálló festőréteggel kell bevonni, korrózió megjelenése esetén újrafesteni és javítani a fa szerkezetű berendezéseket pedig megfelelő favédelemmel kell ellátni és szükség szerint karban tartani. Hirdetőoszlopok, reklámtáblák hirdetmények elhelyezésének egyedi szabályai (1) Hirdetőoszlop 9. a) Közterületen vagy közhasználatra átadott területeken legfeljebb 3,00 m magas hirdetőoszlop helyezhető el. b) a hirdetőoszlopok formájának és színének az egész város területén azonosnak kell lennie. (2) Hirdetőtábla a) Az eszköz a kihelyező közérdekű célú hirdetményeinek kihelyezésére szolgál, további bérbeadása, illetve kereskedelmi kampányok lebonyolítására történő felhasználása nem megengedett. b) Az ingatlanforgalmazók által kihelyezett kínálatot bemutató vitrinek reklámvitrinnek minősülnek. (3) Egyedi címfestett tábla: a) Ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla maximum 0,5 m²-es nagyságban az ingatlan falán vagy kerítésén helyezhető el. b) Magánterületen elhelyezett címfestett reklámtábla mérete nem haladhatja meg a 4 m²-t. Az ezt meghaladó méretű címfestett reklámtábla óriásplakátnak minősül és az óriásplakát elhelyezésre vonatkozó szabályok érvényesek rá. (4) Citylight: a) közterületen legfeljebb 4,25 m 2 összesített reklámfelülettel az (5) bekezdés a) pontban meghatározottak szerint, b) a hirdető tulajdonában lévő, 1000 m2-t meghaladó alapterületű ipari, kereskedelmi, szállás-szolgáltató és szolgáltató építményeken, valamint azok telkén legfeljebb 8,50 m 2 összesített reklámfelülettel létesíthető. c) A berendezéseknek teljes egészében fémszerkezetűnek kell lenniük. Csak díszítő funkcióval lehet műanyagot használni. A fémszerkezetet rozsdaálló festőréteggel kell bevonni, korrózió megjelenése esetén újra kell festeni és javítani. Csak belülről megvilágított citylight berendezésre adható engedély. (5) Óriásplakát, Backliht: a) Közterületen legfeljebb 12 m 2 összesített reklámfelülettel létesíthető, melyhez a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság támogató döntése is szükséges. b) Építési palánkon - bejelentési kötelezettség mellett - óriásplakát korlátozás nélkül elhelyezhető abban az esetben, ha az építési palánk kivitele városképi szempontból elfogadható. Ennek érdekében az építési palánk műszaki kivitelét, az óriásplakátok elhelyezési módját műszaki dokumentációban be kell mutatni. c) Azonos útvonalon elhelyezett óriásplakátokat azonos magasságban és rálátási szögben kell elhelyezni. d) Az óriásplakátoknak teljes egészében fémszerkezetűnek kell lenniük. Csak díszítő funkcióval lehet műanyagot használni. A fémszerkezetet rozsdaálló festőréteggel kell bevonni, korrózió megjelenése esetén újra kell festeni és javítani. Ha a plakát nem címfestett, hanem ragasztott papíralapú abban az esetben a tulajdonos vagy üzemeltető gondoskodik annak legalább éves egyszeri eltávolításáról, cseréjéről. (6) Megállítótábla 7

8 a) A megállító tábla egy-, vagy kétoldalú, max. oldalanként 0,7 m² reklámfelülettel - üzletenként, legfeljebb 1 db kerülhet elhelyezésre, kizárólag az üzlet homlokzata előtt. b) Csak olyan helyen helyezhető el, ahol az elhelyezést követően a 1,5 méteres szabad járdaszélesség biztosítható. c) Megállító tábla elhelyezése nem sértheti más vállalkozók érdekeit, ezért nem helyezhetők el olyan helyen, ahol az üzlet homlokzat előtti elhelyezéssel nem biztosítható a megállító táblák közötti minimum 5 méteres távolság. d) A vendéglátó-ipari egységek napi aktuális ajánlatát feltüntető, invitáló táblák, amenynyiben azok a vendéglátó-ipari egység közterület-használati engedéllyel elfoglalt teraszán kerülnek kihelyezésre, nem tartoznak jelen rendelet hatálya alá. (7) Totemoszlop Közterületi elhelyezése csak kivételesen engedélyezhető, ha a reklámozott létesítmény területén az elhelyezés nem lehetséges. (8) Villanyoszlop reklám a) Villanyoszlopon reklám a választási időszak kivételével egy méretben, azonos magassággal, úttesttől kifelé, oszloponként egy darab helyezhető el. b) Útszakaszonként csak azonos típusú villanyoszlop reklám helyezhető el. c) Villanyoszlop felületére hirdetést vagy reklámot ragasztani nem szabad. (9) Transzparens a) Transzparensek elhelyezésére, amennyiben azok elhelyezési módjuk, reklámcéljuk alapján más, eddig megnevezett hirdetőeszközök közé besorolhatók, az adott hirdetőeszközre vonatkozó általános és speciális szabályok érvényesek. b) Transzparens csak közterületen közterület-használati hozzájárulás alapján - helyezhető el. c) Közterület fölé transzparens csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen helyezhető el. A kihelyezés legkorábbi ideje: a rendezvényt megelőző 3 hét. Az eszközt, a rendezvényt követő napon le kell szerelni. (10) Vakolat reklám, tűzfalfestés, reklámgrafika, reklámmozaik a) A vakolatreklám és a tűzfalreklám nem esik méretkorlátozás alá. b) Falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik elhelyezésére irányuló kérelemhez a reklámfelület nagyságától függetlenül - csatolni kell a teljes homlokzati felületre vonatkozó felújítási, színezési tervet. A terv elfogadásáról az építéshatóság véleménye alapján a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság dönt c) Az a) pontban meghatározott felületet indokolt esetben fel kell újítani. A kérelmezőnek vállalnia kell a reklám megszűnését követő újraszínezést. d) A közterületi-hozzájárulásban ki kell kötni a felület időközönkénti felújítását, s rögzíteni kell a felújítás (újraszínezés) elmulasztásának következményeit. (11) Fényreklám a) Nem alakítható ki fényreklám villogó effektussal. b) Fényreklám csak ideiglenes jelleggel helyezhető el, fennmaradása csak újbóli kérelem alapján a tartószerkezet megfelelő statikai és szerkezeti állapotát bizonyító építéshatósági állásfoglalás megléte esetén lehetséges. c) Fényreklám megszűnésekor a reklámfelülettel együtt a tartószerkezetet is le kell szerelni. (12) Építési reklámháló Az elhelyezett reklám nagysága nem lehet nagyobb az adott homlokzati síkon elhelyezett háló felületének 60%-ánál. (13) Reklámvitrin 8

9 a) Reklámvitrint úgy kell az épületen elhelyezni, hogy az szervesen illeszkedjen a homlokzat vízszintes és függőleges tagolásához. (14) b) A reklámvitrin üvegfelületének maximum 10%-án helyezhetők el olyan feliratok, amelyek a bemutatott áruval ill. az árusító hellyel kapcsolatosak. (15) Plakáttábla Plakáttábla a Város területén nem helyezhető el. (16) Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozás: a) Vetített reklám, szendvicsember és szórólap útján történő reklámozás kizárólag közterület használati engedély birtokában végezhető. b) Szórólapozás közutak területén a járdák kivételével nem végezhető. c) Vetített reklám esetén közterület-használati engedély kell a reklám létrehozásához szükséges berendezés elhelyezéséhez, illetve a vetített reklámhoz a felület alapján. d) A tevékenység csak ideiglenesen, maximum 7 napig végezhető. A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályai Eljárási szabályok 11. (1) Közterületen, középületen, jelen rendelet 3. (10) bekezdésében meghatározott hirdetőberendezéseket létesíteni - a hirdetmények, és választási plakátok kivételével csak a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság által jóváhagyott típusterv alapján lehet. A kiválasztott hirdető-berendezés elkészítését és kihelyezését az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Maglódi TEFÜ Településfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: TEFÜ Kft., székhelye: 2234 Maglód, Sugár út 9.) kell kezdeményezni. A megrendelés befogadásának feltétele a kiválasztott hirdetőberendezés katalógus szerinti ellenértékének megfizetése. Az ellenértéket a TEFÜ Kft számú bankszámlájára kell befizetni, melyről a cég a kérelmezőnek igazolást ad ki. A hirdető berendezés elkészítése a befizetéstől számított 30 nap. (2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség mellett a 2.0 m 2 felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám hirdetés vagy reklámcélú építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése esetén a létesítőnek a 37/2007.(XII.13.)ÖTM. rendelet értelmében bejelentési vagy engedélyeztetési kötelezettsége is van, melyet Maglód Város Önkormányzat Építéshatósági Irodáján kell megtenni. A bejelentés, vagy a kérelem előterjesztése annak a kötelessége, akinek a hirdető berendezés elhelyezése érdekében áll. (3) Hirdető-berendezés és hirdetmény közterületen történő elhelyezéséhez a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása és a hozzájárulást is tartalmazó szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. A közterület használatáért díjat kell fizetni, melyet a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 10/2007. (V.25.)Kt. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Hirdető-berendezés és hirdetmény kihelyezéséhez hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel határozott időre, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig adható. (4) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 4 Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatálytalan február 15-től. 9

10 (5) Az önkormányzat a közterület-használatra vonatkozó szerződésben kikötheti, hogy amenynyiben a közterület-használó a szerződés lejártakor vagy a szerződés felmondása esetén a felmondási határidő lejártakor a hirdető-berendezését nem távolítja el, jogosult a hirdetőberendezéseknek a közterület használó költségére történő leszerelésére, tárolására, valamint az átvétel megtagadása esetén, annak kártérítés nélküli megsemmisítésére. A közterülethasználati kérelem elbírálása során a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 10/2007.(V.25.)Kt. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. (6) Jelen előírások az érintett közút kezelőjének vagy az igénybevett építmény tulajdonosának hozzájárulása esetén nem vonatkoznak az Önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések elhelyezésére. A jogellenes reklámcélú közterület-használat következményei 12. (1) Aki Maglód Város területén közterületet reklámcélra közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon használ: a) az engedély nélkül elhelyezett hirdető-berendezést az elhelyező az Önkormányzat felszólítását követő 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani; b) amennyiben a hirdető-berendezés eltávolítása felszólítás ellenére nem történik meg, az Önkormányzat jogosult az engedély nélküli közterület-használat megszüntetésére és a berendezés elbontására, melynek költségeit a berendezést elhelyező részére kiszámlázza. c) amennyiben a hirdető-berendezés tulajdonosa nem állapítható meg, az Önkormányzat jogosult a berendezés elbontására. (2) A hozzájárulástól és rendelkezésektől eltérően kihelyezett hirdető-berendezés esetén a polgármester az elhelyezőt kötelezi a berendezés szabályossá tételére. (3) Amennyiben a szabályossá tétel a kötelező határozatban előírt határidőn belül nem történik meg, a polgármester elrendeli a berendezés elbontását. (4) Amennyiben hirdető-berendezés vagy hirdetmény közútkezelői hozzájárulás nélkül került kihelyezésre úgy a jegyző soron kívül kezdeményezheti a hirdető-berendezés vagy hirdetmény eltávolítását. A magánterület jogellenes reklámcélú használatának következményei 13. (1) Magánterület jogellenes reklámcélú használata esetében az építéshatóság a vonatkozó jogszabályok különös tekintettel az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.)Korm. Rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007(XII.13.)Ötm. rendelet alkalmazásával jár el. (2) Magántulajdonú ingatlanon felállított hirdető-berendezés elhelyezéséért és eltávolításáért az ingatlan tulajdonosa a hirdető-berendezés tulajdonosával egyetemlegesen felelős. A reklámcélú közterület-használati hozzájárulás megszűnése, megszüntetése 14. A közterület-használati hozzájárulás megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatban a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 10/2007.(V.25.)Kt. Rendelet 12. -ában meghatározottak rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 10

11 Szabálysértési rendelkezések Záró rendelkezések 16. (1) (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni. (2) (2) A rendelet hatályba lépéséig kiadott közterület-használati hozzájárulások megszűnésükig változatlan tartalommal és formában érvényesek. (3) (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 5/2006.(III.31.)Kt. rendelet hatályát veszti. Tabányi Pál polgármester Margruber János jegyző ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,.. Margruber János jegyző 5 Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatálytalan április 15-től. 11

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HIRDETŐ BERENDEZÉSEK, HIRDETÉSEK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL A 23/2008.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év december 17-i ülésére Tárgy: A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete közterületen lévő reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város képviselı-testülete a város külsı képének befolyásolása

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 25/2010.(IX. 17.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 25/2010.(IX. 17.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2010.(IX. 17.) önkormányzati rendelete a plakátok elhelyezésének szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. május 1-tıl.

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: A reklámozás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest, IV. kerület Újpest Óceánárok u. Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 5. napirendi pont E - 170 Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester Előterjesztést készítette:dr. Zakály Erzsébet Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: - főépítészi javaslat - Rendelet-tervezet

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról.

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról. Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról. Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8..(1) bekezdése,

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Ikt. sz.:27712-2/2010 Tárgy: A reklámhordozókról és a reklámokról Mell.:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai 1. Jelen rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területére terjed ki.

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai 1. Jelen rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területére terjed ki. 1 KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2003. (XII.23.) Ktr. sz. rendelete a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről Kiskunhalas

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben