EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY"

Átírás

1 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42 /2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET A RENDELET CÉLJA 1.. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, idegenforgalmi, kereskedelmi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közbiztonsági szempontok, valamint a rendezvények megvalósításával kapcsolatos követelmények figyelembevételével meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát. A RENDELET HATÁLYA 2.. (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén a.) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (közút, járda, zöldterület) belterületi és külterületi földrészletekre, b.) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi és külterületi földrészletekre, illetve építmény közhasználatra átadott részére, c.) az országos közutaknak a város közigazgatási területét átszelő részeire, az országos közutak mellett a város kezelésébe átadott területekre, d.) a belterületi magántulajdonú földrészletek, illetőleg építmények (épületárkádok alatti közlekedő felületek, kerítéssel le nem határolható, illetve le nem határolt ingatlanrészek) közhasználatra szolgáló minden olyan részére, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, a közforgalom elől elzárásra nem került. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a közterületet eredeti funkciójától eltérő célra kívánja használni. (3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet által szabályozott árusítói tevékenységekre. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3.. (1) Közterület: Önkormányzati, állami vagy magántulajdonban lévő bel- és külterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott része.

2 2 (2) Közhasználatra átadott rész: Minden olyan terület, melyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat. (3) Idény jellegű árusítás: Az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyre alapozott, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra szóló kereskedelmi tevékenység:zöldség, gyümölcs, könyv. (4) Ünnepekhez kötődő árusítás: A húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek árusítása kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban. (5) Alkalmi árusítás: Az üzlettel rendelkező kereskedő által, alkalmi rendezvényen - az önkormányzat hozzájárulása mellett -, a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytatott kereskedelmi tevékenység. (6) Üzlet előtti kitelepülés: A közterülettel határos üzletek, közterületen történő árusítása. (7) Mozgóárusítás: Az üzlettel rendelkező kereskedő vagy megbízottja, a kereskedő üzletében, a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termékeket, arra alkalmas berendezéssel:tricikli, kosár, kétkerekű kordély, egyebek, közterületen árusítja. (8) Mozgóbolt: Önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely. (9) Utcai zenélés: Egy vagy több természetes személy által Eger város közterületein - váltakozó helyszíneken - alkalomszerűen vagy idényjelleggel végzett zenei tevékenység. Ez esetben a megjelenés nem minősül rendezvénynek. (10) Képzőművészeti tevékenység: Egy vagy több természetes személy által Eger Város közterületein alkalomszerűen vagy idényjelleggel végzett tevékenység: portré-, grafika festménykészítés. A kitelepülés során a helyszínen készül el az alkotás, mely a közterületen értékesíthető. Közterület-használati megállapodás ez esetben kizárólag kereskedelmi tevékenységre nem köthető. (11) Üzemképtelen jármű: A hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. (12) Az idegenforgalom számára jelentős közterületek: A műemléki belváros határain belül az Eszterházy tér, a Dobó I. tér, a Dózsa Gy. tér, a Minaret környezete, a Széchenyi I. utca és a Dobó I. utca. A Szépasszony-völgyben a Kőkút utca Szépasszony-völgy utca /2. helyrajzi számú utca által határolt terület. (13) Koldulás: Közterületen vagy nyilvános helyen kéregetve (pénzt vagy egyéb dolgot) gyűjtő tevékenység, vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással, továbbá nem gyermekkorú személy társaságában, vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik. (14) Közterületi szolgáltató tevékenység: Gépjárműparkolásra kijelölt területen, forgalomirányítás melletti segítségnyújtás, ingyenes kiadványok árusítása, hirdetőlapok terjesztése stb. (15) Építmény: Jelen rendelet alkalmazásában építménynek minősül a külön jogszabályokban meghatározott építmény, továbbá nyomvonal jellegű létesítmény, annak műtárgya, szerelvénye és berendezése.

3 3 (16) Helyi közút: Önkormányzat tulajdonában lévő helyi út, gyalogút, járda és kerékpárút. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával mindenki szabadon használhatja. (2) A közterületet rendeltetésétől eltérően csak úgy szabad használni, hogy a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja. (3) Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lennie a környezetben lévő létesítményekkel. Jó karbantartásukról a használó folyamatosan köteles gondoskodni. (4) A használó köteles az igénybevett területet és környezetét folyamatosan tisztántartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni és az erről szóló bizonylatokat 6 hónapig megőrizni. (5) A közterület-használati megállapodás nem pótolja vagy helyettesíti a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyeket, melyek beszerzése a használó feladata. (6) A használó köteles a közterület-használati megállapodást, valamint az egyéb engedélyeket: vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, a helyszínen tartani és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre bemutatni. (7) Közterületet - rendeltetésétől eltérően - közterület-használati megállapodás alapján (kivétel a jelen rendelet 5.. (3) bekezdésében foglaltak) és az abban foglalt feltételek teljesítésével lehet használni. (8) Tilos szeszesital fogyasztása és forgalmazása közterületen, kivéve az e rendeletben meghatározott bor-, gasztronómiai rendezvények helyszíneit, valamint a vendéglátó-ipari egységek előkertjeit. (9) A város közterületein tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely meghaladja a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendeletében meghatározott határértékeket. Ezen tilalom hatálya alá tartozik a stabil- és hordozható hangosító berendezés használata a nap minden szakaszában. (10) A rendelet mellékletét képező körzethatárok alapján megállapított I. körzetben lévő közterületeken tilos a mozgó adománygyűjtés, a koldulás, a kézből történő árusítás és a közterületi szolgáltató tevékenység. II. FEJEZET A KÖZTERÜLET ELTÉRŐ HASZNÁLATA 5..

4 4 (1) Közterület-használati megállapodást kell kötni és az abban meghatározott használati díjat kell fizetni az alábbi esetekben: a.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) vagy kirakatszekrény alkalmazása; b.) tartós árusító hely, pavilon, idényjellegű vagy ideiglenes árusító hely létesítése; c.) mozgóbolt üzemeltetése a III-as és a IV-es körzetekben; d.) mozgóárusítás; e.) üzlet előtti kitelepülés; f.) vendéglátó-ipari előkert kialakítása és üzemeltetése; g.) közúton, járdán vagy zöldfelületen építési munkaterület kialakítása, valamint építési munkával kapcsolatos állványzat, építőanyag és törmelék elhelyezése; h.) a díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérlete; i.) kiállítás, vásár, cég- vagy termékbemutató, sport-, politikai-, egyházi-, kulturális- és bor-gasztronómiai rendezvények megvalósítása; j.) mutatványos és cirkuszi tevékenység, mely kizárólag az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett helyekre telepíthető. Ezeken a helyeken csak A kategóriás eszközök állíthatóak fel, melyek az érvényben lévő biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek.; k.) szolgáltató tevékenység végzése; l.) eszköztárolás; m.) tűzijáték megvalósítása közterületen; n.) közúti személyszállítást végző, taxiállomás állomáshelyének használata gépkocsinként; o.) árusító- és bankautomaták elhelyezése és üzemeltetése; p.) az üzemképtelen járművek közterületen történő, 30 napot meghaladó tárolása /III. és IV. körzetben/; q.) a 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meg nem haladó kisteherautó, autóbusz, mezőgazdasági vontató, utánfutó, tréler és lakókocsi közterületen történő tárolása /III. és IV. körzetben/ Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül, egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen tartózkodik A tárolás kizárólag a kiépített és kijelölt parkolóhelyeken kívüli területek esetében díjfizetés köteles. A mezőgazdasági vontató, az utánfutó, a tréler és a lakókocsi közterületen, megállapodás alapján maximum 60 napig tárolható.; r.) városnéző lassú jármű, járműszerelvény használata és állomáshelyének igénybevétele; (2) Közterület-használati megállapodással, díjfizetési kötelezettség nélkül közterületen végezhető tevékenységek: a.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése;

5 5 b.) köztárgyak: padok, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, egyéb elhelyezése; c.) a nyomvonalas közműépítéssel kapcsolatos felszíni műtárgyak létesítése; d.) postai levélszekrények és tárolóládák elhelyezése; e.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezése és üzemeltetése; f.) az önkormányzat által támogatott, illetve az önkormányzat vagy a kulturális intézményei által szervezett kiállítás, sport-, politikai-, egyházi-, kulturális- és borgasztronómiai rendezvények megtartása, valamint az ezekhez kapcsolódó tűzijáték megvalósítása; g.) az üzlet előtti kitelepülés idegenforgalmi szezonban - abban az esetben, ha a kereskedő az üzlet általános nyitvatartási idejét munkanapokon legalább óráig meghosszabbítja és hétvégén is hosszított, legalább két órával meghosszabbított nyitvatartást biztosít. Ha a kereskedő ezeket a feltételeket nem teljesíti és ingyenes használatot vesz igénybe, úgy szerződésszegés esetén a rendelet mellékletében meghatározott használati díj kétszeresét tartozik megfizetni. h.) utcai zenélés; i.) képzőművészeti tevékenység. (3) Közterület-használati megállapodás nélkül, bejelentési kötelezettséggel közterületen végezhető tevékenységek: a.) a tüzelő és egyéb anyag kivéve, amit más jogszabály tilt vagy feltételhez köt közterületen történő elhelyezése, tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg, illetve a tevékenység a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem zavarja; b.) építési anyagok, építéshez szükséges szerkezetek közterületen történő elhelyezése, tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg, illetve a tevékenység a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem zavarja; c.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése; d.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, portál vagy kirakatszekrény alkalmazása, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. (4) Nem köthető közterület-használati megállapodás az alábbi tevékenységekre, illetve tilos ezeket a közterületen gyakorolni. a.) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlása; b.) közszemérmet sértő termékek bemutatása és értékesítése; c.) a gépjármű- és gyalogosközlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezése; d.) városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések elhelyezése; e.) vendéglátó-ipari előkertek, árusító helyek és ezek tartozékainak megállapodáson kívüli időszakban - közterületen történő tárolása;

6 6 f.) a 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meghaladó teherautó, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi, munkagép, utánfutó, tréler és lakókocsi közterületen történő tárolása. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül, egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen tartózkodik; g.) sátorgarázs létesítése; h.) vendéglátó-ipari tevékenység céljára átalakított, vagy külön erre a célra gyártott berendezésből, utánfutóból, büfé kocsiból történő vendéglátás, árusítás; i.) mozgóbolt üzemeltetése az I.-es és II.-es körzetben; j.) az árusító helyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolása. A KÖZTERÜLETEN LÉTREHOZHATÓ ÁRUSÍTÓ HELYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 6.. (1) Tartós elárusító hely, pavilon létesítése Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2008. (VI. 27.) számú Helyi Építési Szabályzata alapján történhet. (2) A kereskedő üzlet nélkül, közterületen a 133/2007. (VI. 13.) számú az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet 4. számú mellékletében meghatározott termékeket értékesítheti, közterület-használati megállapodás és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével, könyv, zöldség-gyümölcsárusítás. A kiemelt I.-es és II.-es körzetben ezen kereskedelmi tevékenység kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott berendezés, sátor, egyéb használatával valósítható meg. (3) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban árusíthatóak. A kiemelt I. és II.-es körzetben az ünnepi vásárok kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata alapján, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett sátor- vagy faháztípus használatával valósíthatók meg. (4) Az üzlettel rendelkező kereskedő az üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, közterület-használati megállapodás és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedő nevének és székhelyének, illetve az üzlet nevének és címének feltüntetésével mozgóárusítást végezhet. E tevékenység keretében csak a kereskedő üzletében, a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termékek árusíthatóak. A kiemelt I.-es és II.-es körzetben a mozgóárusítás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata alapján, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett berendezés használatával történhet. (5) Az üzlettel rendelkező kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező közterületen, közterület-használati megállapodás alapján ideiglenesen, illetve idényjelleggel bemutathatja és árusíthatja a működési engedélyében meghatározott termékkört. Az üzletben ténylegesen forgalmazott termékeket. A kiemelt I. körzetben lévő üzletek vonatkozásában kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és

7 7 támogatott árubemutató állványok és egyéb berendezések helyezhetők el az üzlet előtti közterületen. (6) Az üzlettel rendelkező kereskedő közterületi rendezvényeken, az önkormányzat hozzájárulásának birtokában és a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytathat a működési engedélyében megjelölt kereskedelmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört. Az alkalmi árusítás során a kereskedő köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét. A kiemelt I.-es körzetben a rendezvényeken megvalósuló kereskedelmi tevékenység kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott sátorvagy faháztípus használatával valósítható meg. (7) Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken, ezen belül az Eszterházy téren, a Dobó I. téren, a Dózsa Gy. téren, a Minaret környezetében, a Széchenyi I. utcában és a Dobó I. utcában a kereskedő üzlet előtti kitelepülés és mozgóárusítás keretében, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan végezhet kereskedelmi tevékenységet. Mozgóárusítás során zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti és kézműves termék, egri vonatkozású ajándék- és emléktárgy, idegenforgalmi kiadvány és fagylalt értékesíthető. Rendezvényeken zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti és kézműves termékek, valamint az Önkormányzat által elfogadott, illetve a vonatkozó jogszabály alapján engedélyezhető termékek árusíthatóak. Helyszínenként egy időpontban maximum 4 db mozgóárus kereskedelmi tevékenysége engedélyezhető. A Szépasszonyvölgy területén kizárólag a vásártéren végezhető kereskedelmi tevékenység. (8) A közút területének közlekedésre szolgáló részén - a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem végezhető. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető. (9) Élelmiszerek közterületen történő árusításához szükséges a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) engedélye. (10) Az árusítás vagy árubemutatás befejezését követően a tevékenység végzéséhez szükséges berendezéseket haladéktalanul el kell távolítani a közterületről. A VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 7.. (1) Vendéglátó-ipari előkert nyári vagy téli I.-es és II.-es körzetben történő kialakítására, esztétikai megjelenésére és üzemeltetésére vonatkozóan a közterület-használati megállapodás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata, illetve az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság és az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság egybehangzó döntése alapján köthető meg, maximum 5 éves időtartamra. (2) A város egyéb területein (III.-as és IV.-es körzet) vendéglátó-ipari előkert kialakítására, esztétikai megjelenésére és üzemeltetésére vonatkozóan a közterület-használati megállapodás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének véleménye alapján köthető meg, maximum 5 éves időtartamra. (3) A városban működő vendéglátó-ipari előkertek kialakítását, megjelenését és üzemeltetését 5 évente szükséges az Önkormányzatnak felülvizsgálni. Az idegenforgalom

8 8 számára jelentős közterületek vonatkozásában azonban minden változtatást napernyő csere, bútorzat csere, egyéb, előzetesen egyeztetni kell az Önkormányzattal. (4) A vendéglátó-ipari előkert lehatárolására csak dísznövényzet vagy virágládával díszített, városképi követelményeknek megfelelő, részleges lezárású kerítés helyezhető el. (5) A mozgatás során zajt keltő bútorokat és egyéb berendezéseket zajcsökkentő borítással kell ellátni. (6) Az invitáló táblát az előkert engedélyezett területén belül kell elhelyezni. (7) Amennyiben a vendéglátó-ipari előkert területén olyan berendezés, napernyő kerül elhelyezésre, amelyet szükséges a talajhoz, vagy az épülethez rögzíteni, úgy a közterülethasználati megállapodás csak a megfelelő szakhatósági engedély beszerzését követően köthető meg. A KÖZTERÜLETET ÉRINTŐ ÉPÍTKEZÉSEKRE ÉS AZ ÉPÍTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ELHELYEZÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 8.. (1) Közterületen építési eszközök, anyagok tárolására közterület-használati megállapodás csak indokolt esetben köthető. (2) A közterület-használati megállapodás megkötése során figyelembe kell venni a városrendezési terveket, illetve a városképi, a műemlékvédelmi, a köztisztasági, a környezetvédelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket. (3) A használó köteles a közművek biztonságos üzemeltetésének feltételeiről gondoskodni. (4) Járdán és úttesten építési törmelék maximum 72 óráig, kizárólag konténerben tárolható. (5) Amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, úgy az Önkormányzat előírhatja a gyalogos számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és megvilágítását. (6) A használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a járda- és útburkolatok, a kertészeti létesítmények, a fák, a csatornák, az árkok, a korlátok, a szobrok, az építmények és az úttartozékok megóvására, kímélésére. (7) Az Önkormányzat szükség szerint városképi megjelenésbe harmonikusan illeszkedő kerítés létesítését írhatja elő. III. FEJEZET A KÖZTERÜLETEN TARTANDÓ RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 9.. (1) Eger Város közterületein arra alkalmas helyszíneken rendezvények megvalósítása engedélyezhető. (2) Közterületen zenés rendezvény óráig, idegenforgalmi főszezon idején május 1. augusztus 31. között óráig tartható. Ettől eltérni csak az Önkormányzat által támogatott vagy az Önkormányzat, illetve intézményei által szervezett és előre

9 9 meghirdetett rendezvények megvalósítása esetén lehet. A rendezvény időtartama alatt a hangosító berendezés használatára jelen rendelet 4.. (9) bekezdésében meghatározottak a mérvadók. (3) A rendezvény helyszínének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni, biztosítani kell továbbá megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet elhelyezését és azok folyamatos ürítését. (4) A rendező feladata, hogy a rendezvény helyszínének megfelelő biztosításáról gondoskodjon, illetve a rendezvény időtartama alatt és azt követően a helyszínen, illetve az elvonuló útvonalakon a rongálásokat megelőzze. Mulasztásból eredő mindennemű kárért és személyi sérülésért a rendezőt terheli a felelősség. (5) A rendezvény helyszínén a zöldfelületek megóvása érdekében a gyep- és virágfelületeket megfelelően el kell zárni a résztvevők, látogatók elől. Ezek védelmét folyamatosan biztosítani szükséges az esemény ideje alatt. A zöldfelületekben keletkező kár helyreállítási költségei a rendezőt terhelik. (6) Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani. (7) A rendezvény ideje alatt a rendezőnek megfelelő számú illemhely biztosításáról gondoskodnia kell. (8) A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági. Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, ÁNTSZ, Közútkezelő, egyéb engedélyek, vagy hozzájárulások beszerzése a rendező feladata. A közterület-használati megállapodás csak ezek beszerzése és bemutatása után köthető meg. (9) Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, a rongálások megakadályozására vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények szervezőire is érvényesek. (10) Amennyiben a rendezvény a.) egész vagy több napos időtartamú; b.) út vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé; c.) járművek vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, úgy a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelmet minimum 20 nappal, egyéb esetben minimum 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani, a szükséges egyeztetések elvégzése céljából. IV. FEJEZET A KÖZTERÜLET ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ IGÉNYBEJELENTÉS 10.. (1) A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt a jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani. (2) A közterület eltérő használatának kérelméhez (3. melléklet) az alábbiakat kell mellékletben csatolni:

10 10 a.) léptékhelyes helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével; b.) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése; c.) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1: 500 méretarányú forgalomelterelési tervet; d.) a közút és a járda területét érintő közterület-használat esetén az illetékes szakhatóság közútkezelő, rendőrség, egyéb hozzájárulását; e.) vendéglátó-ipari előkert létesítésére irányuló kérelem esetén műszaki tervdokumentáció készítésére jogosult szakember által készített helyszínrajzot 1:1000 vagy 1:500 méretarányban és az előkert megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet; f.) a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolati példányait: ÁNTSZ engedély, őstermelői igazolvány, műszaki felülvizsgálati szakvélemény g.) amennyiben a kérelem nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra irányul, az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát; (3) A rendezvények megvalósítására irányuló kérelemhez (4. melléklet) az alábbiakat kell mellékletben csatolni: a.) léptékhelyes helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével; b.) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése; c.) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1: 500 méretarányú forgalomelterelési tervet; d.) a közút és a járda területét érintő közterület-használat esetén az illetékes szakhatóság: közútkezelő, rendőrség hozzájárulását; e.) a rendezvény helyszínének takarítására vonatkozó megrendelés vagy szerződés másolatát; f.) a rendezvény részletes programtervét; g.) a rendezvény technikai jellegéből adódó, szükséges technikai igények felsorolását és azok biztosítási forrásainak megjelölését; A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 11.. (1) Közterület-használati megállapodást jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Eger Megyei Jogú Város Polgármestere, vagy az általa megbízott személy jogosult megkötni.

11 11 (2) A közterület reklámcélú használatára vonatkozó közterület-használati megállapodást jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Eger Megyei Jogú Város Polgármestere által megbízott közterület-hasznosító szervezet jogosult megkötni. (3) Közterület-használati megállapodás határozott időtartamra köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama 1 nap, leghosszabb tartama 5 év. (4) Egy évnél hosszabb időtartamra kizárólag tartós elárusító hely, pavilon és vendéglátóipari előkert üzemeltetésére köthető megállapodás. (4a) A Közgyűlés egyedi döntésével díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérletére 1 évnél hosszabb időtartamra is köthető közterület-használati megállapodás. Amennyiben a bérleti jogviszonnyal érintett ingatlanrész értéke nem éri el a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt, abban az esetben versenyeztetési eljárás nélkül köthető meg a megállapodás. Az egyedi megállapodások megkötésekor jelen rendeletben meghatározott közterület használati díjak az irányadók, de a Közgyűlés ettől eltérően is rendelkezhet azzal a kikötéssel, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint a rendeletben megszabott díjtétel. (5) A közterület-használati megállapodás másra nem ruházható át. (6) Közterület-használati megállapodás nem köthető azzal, akinek Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben lejárt tartozása van és fizetési kötelezettségének felszólítást követően sem tett eleget. (7) A közterület-használati megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a.) a használó nevét, állandó lakóhelyének, telephelyének címét; b.) a közterület-használat célját és időtartamát; c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását; d.) a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásaiban foglalt előírásokat; e.) a közterület-használati megállapodás megszüntetése vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását; f.) a közterület-használati díj megfizetésének mértékét és módját; A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 12.. (1) A jelen rendelet 5.. (1) bekezdésének hatálya alá eső közterület-használatáért a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület használat díját a megállapodás megkötésekor, előre egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a tényleges használat kezdő időpontja a megállapodás keltétől eltér, a díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja a tényleges használat kezdete.

12 12 (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál, a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. (3) A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m 2 -nek tekintendő. (4) A megállapodás megkötését követően a használó a közterület-használat díját a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve ha tevékenységét hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (5) A búcsúk jellegzetessége miatt az ott megjelenő kereskedőktől az EVAT Zrt. jogosult a napi helypénzek beszedésére. (6) Amennyiben közterület-használati megállapodástól eltérően, illetve megállapodás hiányában használják a közterületet, úgy ennek jogkövetkezményein túlmenően - a megállapodás nélküli eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterülethasználati díjat is köteles megfizetni a használó. (1) A közterület-használat megszűnik: A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT MEGSZŰNÉSE 13.. a.) a közterület-használati megállapodásban meghatározott idő lejártával; b.) a megállapodás a használó vagy a használatbaadó részéről történő felmondásával; c.) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel. (2) A használatbaadó a közterület-használati megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, ha: a.) a használó a közterületet nem a közterület-használati megállapodásban meghatározott célra és módon használja; b.) a használó közterületen folytatott tevékenységére jogosító okiratának érvényessége megszűnt; c.) a közterület-használatot közérdekből kell megszüntetni. A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett. V. FEJEZET AZ ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 14.. (1) Közterületen üzemképtelen jármű a KRESZ 59.. (3). bekezdése kivételével megállapodás nélkül nem tárolható. Az üzembentartó az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről eltávolítani.

13 13 (2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon nem szabad tárolni. (3) A használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket, azok tulajdonosa saját ingatlanán vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületről ne legyen látható és a városképet ne rontsa. (4) A közterület-használati megállapodás megkötését az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti meghatározott körzetekben, meghatározott járművekre vonatkozóan. (5) A 14.. (1) bekezdés szerinti üzemképtelen gépjármű tárolására közterület-használati megállapodás csak határozott időre, rendkívül indokolt esetben legfeljebb 30 napra és csak mellékútvonalra köthető meg. A TILTOTT HELYEN VÁRAKOZÓ, AZ ÜZEMKÉPTELEN ÉS A FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE ALKALMATLAN JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA 15.. (1) Az üzemképtelen és a forgalomban történő részvételre alkalmatlan jármű hatósági elszállítása előtt a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete írásban köteles felszólítani az ismert üzembentartót, tulajdonost a járművének közterületről 3 napon belül történő eltávolítására, az ismeretlen tulajdonos esetében pedig a felszólítást a jármű szélvédőjére elhelyezni. (2) A szabálytalan elhelyezés miatt balesetveszélyt jelentő, vagy a forgalmat, illetve a takarítási, fenntartási munkálatokat nagy mértékben akadályozó, közterületen tárolt üzemképtelen vagy forgalomban történő részvételre alkalmatlan járműveket a Rendőrhatóság, a Polgármesteri Hivatal az erre felhatalmazott vállalkozóval eltávolíttatja és az erre a célra kijelölt tároló helyre szállíttatja. (3) Hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve forgalomban történő részvételre alkalmatlan jármű esetében, ha az üzembentartó, tulajdonos kiléte nem állapítható meg, a szélvédőre kihelyezett értesítésben meghatározott időpont lejártát követően a jármű azonnali hatállyal elszállítható. (4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a Polgármesteri Hivatal képviselője szükség esetén szakértő bevonásával állapítja meg és erről jegyzőkönyvet, illetve fényképfelvételt készít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön és járműben talált tárgyakat is. (5) A tárolóhely kijelöléséről és fenntartásáról a Polgármesteri Hivatallal szerződött vállalkozó gondoskodik. (6) A Polgármesteri Hivatal az elszállítás 15. napját követően a járművet hatósági tanúk jelenlétében felnyittatja és a motorszám, illetve az alvázszám alapján az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül szállíttassa el. Ismeretlen tulajdonos, üzembentartó esetén a felszólítás a helyi sajtó útján történik.

14 14 (7) A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállítás napjától számított 60 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen jármű vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal által megbízott vállalkozó intézkedést kezdeményez a forgalomból történő kivonatásra, majd pedig az értékesítésre, annak sikertelensége esetén a jármű megsemmisítésére. (8) A járművek és az azokon lévő dolgok felhasználására, illetve értékesítésére a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályai az irányadóak. (9) Az üzembentartó vagy a tulajdonos amennyiben tulajdonjogát igazolja - jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és a Polgármesteri Hivatal, illetve az általa megbízott vállalkozó költségeivel csökkentett összegre vonatkozó igényeit érvényesíteni. VI. FEJEZET A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE 16.. (1) A közterületek használatának rendszeres ellenőrzésére és az ezzel kapcsolatos eljárásra a Közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2001. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. (2) A Közterület-felügyelet a közterület-használati megállapodás felbontását kezdeményezi, ha felszólítása ellenére az általa megadott határidőre a közterület-használója: a.) a közterületen elhelyezett árusító hely folyamatos tisztántartásáról nem gondoskodik; b.) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el; c.) az engedélyben szereplő terület környezetét nem tartja rendben, ott göngyöleget, árut tárol; d.) az engedélytől eltérő terméket árusít, illetve helyez el; e.) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi; f.) a mozgatható árusító berendezéseket, eszközöket az engedélyezett időtartamon kívül a közterületen tárolja. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 17.. (1) Közterület-használati megállapodás nélkül és megállapodástól eltérő használat esetén, a közterület kezelője amennyiben a használó kétszeri felszólítás ellenére sem kezdeményezi megállapodás megkötését, illetve a használat megszüntetését az ott tárolt eszközöket a használó költségére elszállíttathatja és a felelős őrzés szabályai szerint tárolja.

15 15 (2) Közterület rendeltetéstől eltérő használatára kötött megállapodás hiányában vagy az abban kikötött feltételektől eltérő használat esetén, a Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelete a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt reklámtáblát stb. felszólítás nélkül a kihelyező, tulajdonos költségére és veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentős mértékben korlátozza vagy közvetlen élet- és balesetveszélyt idéz elő. (3) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (4) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (5) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (6) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (7) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (8) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (9) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (10) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (11) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (12) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (13) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (14) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (15) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (16) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (17) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (18) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (19) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (20) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (21) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (22) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.. (1) Jelen rendelet április 1. napjával lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek eltérő használatáról szóló 5/2003. (I. 24.) számú önkormányzati rendelet és a rendeletet módosító 4/2004 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet, 28/2004 (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet, 33/2005 (XI. 25.) számú önkormányzati rendelet, 18/2007 (IV. 27) számú önkormányzati rendelet és 47/2007 (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Dr. Estefán Géza Címzetes Főjegyző Habis László Polgármester Megalkotta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a március 26-i ülésén. Kihirdetve: április 1-én

16 16 1. MELLÉKLET I. körzet: A Barkóczy u. Törvényház u. Pyrker tér Hatvanikapu tér Deák F. u.- Hadnagy u. Kertész u. Szarvas tér Almagyar u. Dobó I. u.- Harangöntő u. Knézich K. u. Tűzoltó tér Széchenyi I. u. Csiky S. u. által határolt terület. II. körzet: Az idegenforgalmilag leglátogatottabb, városközponton kívül eső Szépasszony-völgy, Szépasszony-völgy u. (RRT által meghatározott terület). A Kistályai út teljes hosszában. III. körzet: Az üdülőterület határán belül lévő, az előző körzetek által nem szabályozott területrész. Tűzoltó tér Knézich K. u. Torony u. Vécsey S. u. Bástya u. Leányka u. Szabó S. u. Legányi F. u. Agyagos u. Maklári út Mély u. Kertész u. Hadnagy u. Hell M. u. Károlyi M. u. Bajza J. u. Sas u. Vasút u. Mátyás k. út Farkasvölgy u. Árpád u. Koháry u. Király u. Vörösmarty M. u. Sertekapu u. Kovács János u. Torok köz Széchenyi I. u. Tűzoltó tér által határolt terület. Az Egerből kivezető fő közlekedési utak: Tárkányi út, Malom u., Tetemvár u., Vécsey-völgy u., Kisasszony u., Szvorényi u. teljes hosszában, Szalóki út, Sas u., a 25-ös út teljes hosszában a csomópontok területével együtt. IV. körzet: Az előzőekben nem szabályozott területek

17 17 2. MELLÉKLET Közterület-használati díjak Használat megnevezése I. körzet II. körzet III. körzet IV. körzet Közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) vagy kirakatszekrény Tartós elárusító hely (pavilon) ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Idényjellegű árusítás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Alkalmi árusítás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Mozgó bolt üzemeltetése a III.-as és IV-es körzetben ÁFA Ft/jármű/év egységesen ÁFA Ft/jármű/hó Mozgó árusítás egységesen ÁFA Ft/jármű/nap Üzlet előtti kitelepülés ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Vendéglátó-ipari előkert ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Építőanyag tárolás, építési konténer és állványzat elhelyezése, építési felvonulási terület Díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérlete ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA (személygépkocsi) ÁFA (autóbusz) ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hét Ft/jármű/év Ft/jármű/év Non-Profit rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Profit orientált rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Reklám célú rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Vásár /ünnepek előtti 20 napon/ ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Cég- vagy termékbemutató, promóciós tevékenység ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Mutatványos eszközök ÁFA Ft/m 2 /év üzemeltetése és cirkuszi ÁFA Ft/m 2 /hó tevékenység ÁFA Ft/m 2 /nap ÁFA (tárolás) Ft/m 2 /hó Szolgáltató tevékenység ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Eszköztárolás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hét Tűzijáték Egységesen ÁFA Ft/m 2 /alk. Személytaxi várakozóhely ÁFA Ft/jármű/év Árusító- és bankautomaták ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó üzemeltetése Üzemképtelen járművek közterületen történő, 30 napot meghaladó tárolása ÁFA ÁFA Ft/jármű/hó 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meg nem haladó járművek tárolása ÁFA ÁFA Ft/jármű/hó

18 18 Városnéző lassú jármű használata és állomáshelyének igénybevétele Egységesen ÁFA Ft/jármű/hó Az ÁFA a mindenkor érvényes ÁFA törvény alapján kerül megállapításra. 3. MELLÉKLET I G É N Y B E J E L E N T É S K Ö Z T E R Ü L E T R E N D E L T E T É S TŐL E L T É RŐ H AS Z N Á L A T Á R A AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEVE: AZ IGÉNYBEJELENTŐ CÍME: IRÁNYÍTÓ SZÁM: HELYSÉG: ÚT / UTCA / TÉR: HÁZSZÁM / EMELET / AJTÓ: TELEFONSZÁM: FAXSZÁM: CÍM: VÁLLALKOZÁS ESETÉN / KFT, BT, RT./ KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE: LEVELEZÉSI CÍM: SZÁMLACÍM /MELYRE A GAZDASÁGI IRODA KIÁLLÍTJA A SZÁMLÁT/: CÉG VAGY SZERVEZET ADÓSZÁMA (MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN NEM SZÜKSÉGES KITÖLTENI): AZ IGÉNYBEVÉTEL CÉLJA: AZ IGÉNYELT TERÜLET PONTOS MEGJELÖLÉSE, HELYE: AZ IGÉNYELT TERÜLET MÉRTÉKE: m 2 KÉRJÜK, HOGY BEAZONOSÍTHATÓ VÁZRAJZOT, AZ ELHELYEZENDŐ BERENDEZÉSEKRŐL SZÍNES FOTÓT MELLÉKELJEN! AZ IGÉNYBEJELENTŐ: TULAJDONOS ÜZEMELTETŐ VÁLLALKOZÓ KÉRJÜK, ÁTHÚZÁSSAL JELÖLJE! A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IDŐTARTAMA: ÉV 200 HÓ NAPTÓL ÉV 200 HÓ NAPIG EGYNAPOS HASZNÁLAT ESETÉN: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÓRÁIG VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY / IPARJOGOSÍTVÁNY, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY STB. /

19 19 SZÁMA: KIÁLLÍTÓ SZERV MEGJELÖLÉSE: DÁTUM ALÁÍRÁS 4. MELLÉKLET I G É N Y B E J E L E N T É S K Ö Z T E R Ü L E T E N T A R T A N D Ó R E N D E Z V É N Y R E AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEVE: AZ IGÉNYBEJELENTŐ CÍME: IRÁNYÍTÓ SZÁM: HELYSÉG: ÚT / UTCA / TÉR: HÁZSZÁM / EMELET / AJTÓ: TELEFONSZÁM: FAXSZÁM: CÍM: VÁLLALKOZÁS ESETÉN / KFT, BT, RT./ KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE: LEVELEZÉSI CÍM: SZÁMLACÍM /MELYRE A GAZDASÁGI IRODA KIÁLLÍTJA A SZÁMLÁT/: CÉG VAGY SZERVEZET ADÓSZÁMA (MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN NEM SZÜKSÉGES KITÖLTENI): AZ IGÉNYBEVÉTEL CÉLJA: AZ IGÉNYELT TERÜLET PONTOS MEGJELÖLÉSE, HELYE: AZ IGÉNYELT TERÜLET MÉRTÉKE: m 2 A TERVEZETT RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁIG EGYNAPOS RENDEZVÉNY ESETÉN: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÓRÁIG A RENDEZVÉNY EGÉSZÉÉRT TELJES FELELŐSSÉGGEL TARTOZÓ FŐRENDEZŐ NEVE: CÍME: ELÉRHETŐSÉGE /LEHETŐLEG MOBILTELEFONSZÁM/: HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATÁNAK IDŐTARTAMA: DÁTUM ALÁÍRÁS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította: 28/2014 (VI.27) önkormányzati rendelet Eger

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (XII. 22.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról.

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról. Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról. Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított.

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012.(XI. 12. ) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben