30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A 61/2005. (XII. 21.), AZ 1/2006. (II. 24.), A 29/2006. (V. 31.), A 33/2006. (VI. 22.), A 27/2007. (VI. 5.), A 12/2008. (III. 4.), A 13/2008. (IV. 7.), A 23/2008. (VI. 5.), A 27/2009. (VI. 25.), A 42/2009. (IX. 30.), AZ 53/2009. (XII. 18.), A 23/2010. (IV. 28.), A 27/2010. (VI. 4.), A 31/2010. (VII. 12.), A 45/2010. (IX. 5.), A 61/2010. (XII. 17.), A 7/2011. (III. 1.) ÉS A 61/2011. (XII. 8.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.) 3, A 61/2005. (XII. 21.) 4, AZ 1/2006. (II. 24.) 5, A 29/2006. (V. 31.) 6, A 33/2006. (VI. 22.) 7, A 27/2007. (VI. 5.) 8, A 12/2008. (III. 4.) 9, A 13/2008. (IV. 7.) 10, A 23/2008. (VI. 5.) 11, A 27/2009. (VI. 25.) 12, A 42/2009. (IX. 30.) 13, AZ 53/2009. (XII. 18.) 14, A 23/2010. (IV. 28.) 15, A 27/2010. (VI. 4.) 16, A 31/2010. (VII. 12.) 17, A 45/2010. (IX. 5.) 18, A 61/2010. (XII. 17.) 19, A 7/2011. (III. 1.) 20 ÉS A 61/2011. (XII. 8.) 21 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva, Budapest Fıváros Közgyőlésének 59/1995.(X. 20.) számú rendelet 2. (1) bekezdés felhatalmazása alapján a III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete a következı rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a III. ker. Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre. (2) 22 E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet, valamint a földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott része. A földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területén a használat után amennyiben az nem az önkormányzat tulajdonát képezi közterülethasználati díj nem állapítható meg 23. A közterület használata, kategóriái 2. A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt), II. (minısített) és III. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba kell sorolni. A kategóriába sorolást jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 1 Elfogadva: június Elfogadva: március 2. 3 Elfogadva: október Elfogadva: december 14. Hatályos: január 1-jétıl. 5 Elfogadva: február 8. 6 Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: május Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: szeptember Elfogadva: december 16. Hatályos: január 1-jétıl. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 10. (1) bekezdését. 15 Elfogadva: április 28. Hatályos: április 29-étıl. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 3. (1)- (2) bekezdését. 16 Elfogadva: június 3. Hatályos: június 4-étıl. 17 Elfogadva: július Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 5-étıl. 19 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától. 20 Elfogadva: február 24. Hatályos: március 2-ától 21 Elfogadva: november 24. Hatályos: december 9-étıl. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 10. (1)-(3) bekezdését 22 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 9. a) pontja 23 Beépítette: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 1. 2

3 3. (1) 1 A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 6. (4) bekezdésben foglalt eset kivételével a használat megkezdése elıtt legfeljebb 30 nappal, de legkésıbb 15 nappal a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt 2. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezınek nyilatkoznia kell, hogy a közterület-használat során kíván-e olyan tevékenységet végezni, amely veszélyes mértékő körzeti zajt vagy rezgést okoz 3. (2) Az 59/1995. (X. 20.) Fıv. Kgy. Rendelet 4. (4) bekezdésében felsorolt közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhetı közterületi igénybevételt a III. ker. Önkormányzatnál az igénybevétel megkezdése elıtt legalább 1 nappal, legkésıbb azonban a használat megkezdésekor be kell jelenteni. (3) 4 (4) 5 Közterületi létesítmény (pavilon, reklámberendezés) elhelyezésénél Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Kerületi Szabályozási Tervérıl szóló 32/2001. (XI. 30.) Ör. rendeletében (a továbbiakban: ÓBVSZ), valamint a kerületi reklámrendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. (5) Nem az Önkormányzat tulajdonát képezı, de közforgalomnak átadott földrészlet esetén a kérelemhez mellékelni kell a tulajdonos képviselıjének hozzájárulását. (6) 6 Aki a közterület-használati kérelmet nem a használat megkezdése elıtt 15 nappal, hanem azon belül adja be, az a rendelet díjtáblázatában megállapított díjon felül a díj összegének 20 %-át (egy év idıtartamra vonatkozó kérelem esetén az elsı havi díj 20 %-át) is köteles megfizetni. (7) 7 A közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény esetén az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet illemhelyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendezvény alatt a terület tisztán tartásáról, a befejezést követı 1 napon belül a keletkezett szemét elszállításáról a rendezvény szervezıje saját költségén köteles gondoskodni. Amennyiben a szervezı a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a takarítást az önkormányzat a szervezı költségére elvégezteti. (8) 8 Azokban az esetekben, ahol az ingatlan meglévı utcafronti kerítése a korábban telekszabályozással kialakított közterületre nyúlik be, és a meglévı telekhatárok megváltoztatására szabályozási terv nem készül, valamint az önkormányzat a területen út/közmőépítést nem tervez, az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterületi határvonal és a meglévı kerítés által határolt közterületrész használatára ideiglenes jelleggel, maximum 5 éves idıtartamra díjmentesen közterület használati hozzájárulás adható, amennyiben a Használó a terület gondozását, karbantartását vállalja. (9) 9 Amennyiben a közterületet nem a közterületen álló felépítmény (pl. pavilon, épület) tulajdonosa használja, a közterület-használati kérelemhez mellékelni kell a felépítmény tulajdonosa és a harmadik személy között létrejött, a felépítmény használatára (bérlésére) vonatkozó megállapodást. Ebben az esetben a közterület használója a közterület-használati díjat a hozzájárulás teljes idıtartamára a hozzájárulás jogerıre emelkedését követı 5 napon belül köteles megfizetni. 4. (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: a) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában árusító pavilon, épület létesítésére kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) azt lehetıvé teszi. b) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre, kivéve ha az kulturális, sportrendezvényhez vagy ünnepek elıtti vásárhoz kapcsolódik. c) az I. (kiemelt) és II. (minısített) közterületi kategóriában üzemképtelen jármővek, illetve gépek közterületen való tárolására. d) az I. (kiemelt) és II. (minısített) közterületi kategóriákban göngyöleg, áru és törmelék szállítására 7 és 18 óra közötti idıpontra. A téli idıszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok zárt konténerben történı elhelyezésére a tilalom nem vonatkozik. 1 Kiegészítette: 61/2005. (XII. 21.) Ör Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 2. (1) bekezdés 3 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 8. (3) bekezdés a) pontja 4 Hatályon kívül helyzete: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (3) bekezdés a) pontja 5 Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés b) pontja 6 Kiegészítette: 29/2006. (V. 31.) Ör Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 1. Hatályos: december 9-étıl. 9 Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 1. 3

4 e) a II. (minısített) és III. (általános) közterületi kategóriában 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető zárt szerkezető pavilonok, épületek létesítésére, kivéve ha a hatályos, vagy készülı KSZT azt lehetıvé teszi, és a fennmaradás kérelmezése esetén a pavilon, illetve az épület tulajdonosa, használója beszerzi az Igazgatási Fıosztály Kereskedelmi és Közellátási Osztálya 1 azon írásbeli nyilatkozatát, mely szerint az általa üzemeltetett kereskedelmi egység a lakókörzet lakosságának ellátása szempontjából fontos, valamint a kerületi sajátosságokat tekintve további fennmaradása indokolt. A KSZT elkészültéig, az érintett területen már meglévı pavilon, épület esetében az engedélyezett formában csak az illetékes szakbizottságok véleményének figyelembevételével folytatható a közterület-használat 2. f) 3 este 19 óra és reggel 7 óra között 3,5 tonna, vagy ennél nagyobb össztömegő teherautók, valamint buszok parkolására a közterületen lévı parkolókban. g) 4 hatósági engedéllyel és forgalmi rendszámmal rendelkezı, de a közlekedésben ideiglenesen, vagy egyáltalán részt nem vevı gépjármő, vontatmány, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi reklámhordozó céllal történı elhelyezésére. h) 5 i) a közterületi parkolók fizikai eszközökkel történı lezárása nem engedélyezhetı, kivéve külön szerzıdés szerinti ırzött parkolók. j) 6 k) azoknak a személyeknek, akiknek a III. ker. Önkormányzattal szemben az önkormányzat által megállapított közterület-használati ügybıl kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történı helyreállítás költségei), vagy akinek az önkormányzattal szemben 3 hónapnál régebbi tartozása van. l) 3 négyzetmétert meghaladó nyílt szerkezető elárusítópultok, állványok létesítésére, illetve fennmaradására, kivéve az engedélyhez kötött kulturális, sport rendezvények jegyárusítására maximum 30 napig, mely nem hosszabbítható meg. 7 m) n) 8 o) 9 Annak a közterületen álló felépítménynek (pl. pavilon, épület) a közterület-használatára, amellyel kapcsolatban közterület-használati ügybıl kifolyólag közterület-használati díjtartozás áll fenn. p) 10 azoknak a cégeknek, amelyek tagjai között szereplı személyeknek, illetve e személyek részvételével üzemelı cégeknek a III. Kerületi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügybıl kifolyólag tartozása áll fenn. q) 11 azoknak a személyeknek, akik korábban olyan cégnek voltak tagjai, amely cégnek a III. Kerületi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügybıl kifolyólag tartozása áll fenn. r) 12 hírlap- és szórólaposztás céljára az I. övezeti kategóriában. (2) 13 Tilos közterületen a jármőveket az eredeti rendeltetési céltól eltérıen használni (ideiglenes szálláshely, raktár, elárusítóhely, reklámcélú ráépítmény, bontás- szerelési tevékenység). (3) 14 Mutatványos tevékenységre nem adható közterület-használati hozzájárulás. (4) 15 Jelen rendelet megszegıivel szemben a Közterület Felügyelet jogosult helyszíni bírság kiszabására. (5) 16 Zöldterületen terasz céljára kizárólag ideiglenes jelleggel, egyedi elbírálás alapján, külön szerzıdésben foglaltak szerint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: VKB) 17 véleményezésével az alábbi feltételek teljesülése esetén adható közterület-használati hozzájárulás: a) amennyiben Használó a terasz céljára igénybe vett területtel megegyezı nagyságú zöldterületet kialakít 1 Pontosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés a) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 2. Hatályos: december 9-étıl 4 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 3. Hatályos: december 9-étıl 5 Megsemmisítette: 93/2007. (XI. 22.) AB határozat 6 Hatályon kívül helyezte: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 7 Hatályon kívül helyezte: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 8 Hatályon kívül helyezte: 33/2006. (VI. 22.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 4. Hatályos: december 9-étıl 13 Módosította: 45/2005. (X. 28.) Ör. 1. (1) bekezdés 14 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (2) bekezdés 1. pontja 16 Kiegészítette: 33/2006. (VI. 22.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (1) bekezdés 4

5 b) a terasz környezetében lévı zöldterületet gondozza, karban tartja c) amennyiben az a) és b) pontban foglaltak nem teljesülnek, a használatba vett terület nagyságának megfelelı zöldterület kialakítási és a használatba vétel idıtartamára vonatkozó gondozási költségekkel megegyezı összeg kétszeresét a III. ker. Önkormányzat számlájára köteles befizetni. 5. A lakótelepeken szemétszállítási szerzıdéssel rendelkezık (Társasház, Lakásszövetkezet) részére a szemétszállítás zavartalan biztosítása céljából, lépcsıházanként legfeljebb egy gépkocsi parkolóhely mérető terület, parkolást gátló eszköz kihelyezésével, közterület használati hozzájárulás 1 alapján díjmentesen igénybe vehetı. A közterület-használati hozzájárulás, közterület-használati díj 6. (1) 2 Közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben elsı fokon a polgármester dönt. (2) 3 Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, egy évet meg nem haladó idıtartamra adható. Kérelem alapján a Képviselıtestület ettıl eltérı határozatot hozhat. (3) 4 Városképet befolyásoló közterület-használat (pl. pavilon) esetén a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelı Bizottság (a továbbiakban: PTVB) 5 véleménye is szükséges. (4) 6 A három napot nem meghaladó konténer tárolás céljára irányuló közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos eljárás ügyfélfogadási idıben gyorsított ügyintézéssel történik az alábbiak szerint a) a kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt legkésıbb a közterület-használat megkezdése elıtti napig kell benyújtani, b) a közterület használati díjat a kérelem benyújtásával egyidejőleg kell megfizetni, c) az érdemi határozatot a kérelem benyújtásának napján kell meghozni (1) A Használó a közterület-használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni. (2) A közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2a) 8 A rendeletben nem szabályozott közterület-használat ügyében a PTVB (városképet befolyásoló ügyben a VKB is) javaslata alapján a Polgármester dönt. (3) A közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott idıtartamra és módon kell megfizetni. (4) Egy évnél hosszabb idıtartamú közterület-használat esetén a közterület-használati díjat legalább egy évre elıre kell megfizetni. Ettıl eltérı fizetési feltételt a Képviselıtestület jogosult megállapítani. (5) A Használó a közterület-használati díjat a) éves használat esetén negyedévente, a negyedév elsı hónapjának 10. napjáig, illetve az elsı részletet a hozzájárulás jogerıre emelkedését követı 5 napon belül, b) havi vagy napi használat esetén a hozzájárulás jogerıre emelkedését követı 5 napon belül, c) három napot nem meghaladó használat esetén a 6. (4) bekezdésben meghatározott idıpontig köteles megfizetni. (6) 9 A díjszámítás szempontjából minden megkezdett nap egész napnak számít. 8. (1) Arra az idıtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott idıtartam 10 lejáratától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét kell megfizetni. 1 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés b) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 4. (1) bekezdés 3 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 5. Hatályos: december 9-étıl 4 Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés b) pontja 5 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (2) bekezdés 6 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 4. (2) bekezdés 7 Módosította: 53/209. (XII. 18.) Ör Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 6. Hatályos: december 9-étıl 9 Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 7. Hatályos: december 9-étıl 10 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés c) pontja 5

6 (2) 1 Aki a belterületi 2 közterületet hozzájárulás nélkül vagy attól eltérı módon, azt meghaladó mértékben használja, továbbá a jelen rendeletben megfogalmazott valamely egyéb kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el és maximum a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott összegő 3 pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díjfizetési, illetve a közterület eredeti állapotába történı helyreállításra vonatkozó kötelezettség alól. (3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérıen használ, azzal szemben a ténylegesen használt idıtartamra és területre az egyébként irányadó díjtétel tízszerese is megállapítható 4. (4) 5 Aki közterületet reklámeszközzel hozzájárulás nélkül használja, azzal szemben a 13/2008. (IV. 7.) Ör. 6. számú mellékletében meghatározott maximum díjtétel tízszerese is megállapítható. (5) 6 Aki közterület-használati díjcsökkentésben vagy díjmentességben részesült, és a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott feltételeket nem tartja be, annak a közterület-használat megkezdésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal a közterület-használat után a rendelet díjtáblázata szerinti díjat kell megfizetni (1) 8 Közterület-használati hozzájárulás nélkül üzemképtelen jármő vagy gép közterületen csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig tárolható. (2) A rendeletsértı módon közterületet használó jármővek, mobil reklámhordozók eltávolítása a tulajdonos kötelessége. (3) A rendeletsértı módon közterületet használó jármőveket, mobil reklámhordozókat a Polgármesteri Hivatal a tulajdonos intézkedésének hiányában a tulajdonos (üzembentartó) költségére elszállíttatja és ellene szabálysértési eljárást kezdeményez. (4) A 9. (1), (2), (3) bekezdése a közterületet rendeletsértı módon használó külföldi rendszámú gépjármővekre is vonatkozik. 10. (1) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthetı: a) az önkormányzat által megrendelt építési és felújítási munkálatok b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység c) a III. kerület saját szervezetei (intézményei) és a kisebbségi önkormányzatok által szervezett rendezvények esetében d) 9 e) 10 a Fı téren és a térhez csatlakozó díszburkolattal ellátott utcaszakaszokon lévı teraszok után minimum Ft/hó/m2 díjig, amennyiben a terasz a tervtanács által jóváhagyott tervnek megfelelıen kerül kialakításra. f) 11 a téli idıszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok zárt konténerben történı elhelyezésére, g) 12 a vallási ünnepségek, h) 13 a jótékonysági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, sport, kulturális, hagyományırzı (-teremtı), gasztronómiai rendezvények, i) 14 pártok és társadalmi szervezetek által szervezett megmozdulások (pl. aláírásgyőjtés) esetén. (2) 15 Felvonulási terület, illetve építési állvány elhelyezésére a közterület-használat maximum hat hónap idıtartamra és legfeljebb 100 m2 területre díjmentes, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) a felvonulási területet iparosított technológiával épített lakóépületek felújításához kívánják igénybe venni, b) az épület színezésére a Fıépítész Irodával egyeztetett formában kerül sor, c) a felújítás során az épület energia-besorolása magasabb kategóriába kerül. 1 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 2 Beiktatta: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 7. (3) bekezdés 3 Módosította: 45/2010. (IX. 5.) Ör. 2. (2) bekezdés 4 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés d) pontja 5 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör Beiktatta: 23/2010. (IV. 28.) Ör Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 8 Módosította: 31/2010. (VII. 12.) Ör Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (2) bekezdés 3. pontja 10 Módosította: 7/2011. (III. 1) Ör Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 12 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 13 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 14 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 15 Beiktatta: 23/2010. (IV. 28.) Ör. 2. 6

7 d) reklámháló elhelyezése esetén a 13/2008. (IV. 7.) Ör. rendeletnek 13. és a 17. -nak megfelelı hozzájárulás beszerzése. (3) 1 Egyedi közterület-használati díj megállapítására vonatkozó méltányossági kérelmek esetén az egyedi közterület-használati díj megállapítása ügyében a PTVB 2 javaslata alapján a Polgármester dönt. (4) 3 Nem kell közterület-használati díjat és eljárási illetéket fizetni az utcazenélésért (1) A közterület-használati hozzájárulás megszőnik 6 : a) a közterület használatát és rendjét érintı jogszabályok megváltozása miatt, b) a közterület-használati hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt, c) ha a Használó a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (2) A közterület-használati hozzájárulás megszőnésével 7 egyidejőleg a Használót kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben a Használó e kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, a 9. (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Használó által már befizetett közterülethasználati díj idıarányos részét vissza kell fizetni. A közterület-használatával kapcsolatban felmerült egyéb költségek a Használót terhelik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Használó a közterülethasználati hozzájárulásban meghatározott idıtartamnál rövidebb ideig kívánja a közterületet használni, és ezt a használat befejezését megelızıen bejelenti. Zöldterületekre és a közterületek rendjére vonatkozó egyéb szabályok (1) A közhasználatú zöldterületet, létesítményeket, berendezéseket a rendeltetésének megfelelı célra és módon, állaguk sérelme, illetve mások nyugalmának megzavarása nélkül bárki díjmenetesen használhatja. (2) Tilos a közterületeken a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a rendeltetéstıl eltérı módon használni és beszennyezni. (3) Tilos a növényzet és a zöldterületek elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak építményeinek, berendezéseinek bármilyen módon történı megrongálása, pusztítása, károsítása vagy szakszerőtlen kezelése. Tilos továbbá az önkormányzat hozzájárulása nélkül közhasználatú zöldterületekre, közterületre közlekedést akadályozó tárgyat, eszközt elhelyezni. (4) Tilos a zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytatni, illetve közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesíteni, ott életvitelszerően tartózkodni. (5) Tilos közterületen zaklató, másokat zavaró módon szórólapot osztogatni. (6) Közterületen kolduló tevékenység nem folytatható. (7) Közterületen szemetet, hulladékot, cigarettacsikket csak az erre a célra rendszeresített tartóedényekbe lehet dobni. (8) Tilos az önkormányzati tulajdonban lévı közterületen és zöldfelületen szilárd és folyékony hulladékot, törmeléket vagy használaton kívüli tárgyakat lerakni. (9) Jármővel, kerékpárral csak a zöldterületek és zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni. (10) Közterületen vagy közterületre történı kihatással porral járó építési tevékenységet másokat zavaró módon folytatni nem lehet. Építésnél, bontásnál, tatarozásnál, a burkolat felbontásánál meg kell akadályozni a) a keletkezı por elterjedését, b) a sárfelhordást. Az a) pont esetén az ingatlan tulajdonosa (építtetı), a b) pont esetén tetten éréskor a sárfelhordás okozója, egyéb esetben az ingatlan tulajdonosa (építtetı) a felelıs. 1 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör pontja 2 Módosíotta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (3) bekezdés 3 Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) 8. Hatályos: december 9-étıl 4 Hatályon kívül helyezte: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (3) bekezdés b) pontja 5 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör Módosította: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 3. (2) bekezdés a) pontja 7 Módosította: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 3. (2) bekezdés b) pontja 8 Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 5. 7

8 (11) Zöldterületre, közterületi zöldfelületen lévı gyepfelületre, vagy zöldterületnek kialakított felületre gépkocsival vagy más jármővel behajtani, parkolni tilos, kivéve a gyephézagos és gyeprácsos felületeket. (12) A zöldterületen lévı közkifolyó, kút jármő vagy más tárgy tisztítására nem használható. (13) Közterületen lévı zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen és mások testi épségére figyelemmel lehet. (14) A játszóterek játék felszereléseit csak 14 éven aluli gyermekek használhatják. (15) Játszótéren dohányozni tilos, és a játszótérre ebet bevinni tilos. (16) Tilos közterületen göngyöleget tárolni. (17) A téli idıszakban a síkosság-mentesítésre szolgáló anyagok tárolására elhelyezett zárt konténer fa mellett csak 1,5 méteres távolságon kívülre helyezhetı el (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti eljárásban hozott döntés ellen jogorvoslatnak van helye. Az Ötv. 11. (2) bekezdése szerint a döntés ellen a Képviselıtestülethez lehet fellebbezést benyújtani. A Képviselıtestület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétıl számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni. (2) 2 Fellebbezés esetén a képviselıtestületi elıterjesztéshez a PTVB 3 véleménye is szükséges, amennyiben amennyiben az ügyet elızetesen véleményezte. Értelmezı rendelkezések E rendelet alkalmazásában: Mozgóárusítás: önjáró vagy gépjármővel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelı árusító hely Közutak nem közlekedési célú igénybevétele: közterületen végzett közmőépítési, vagy fenntartási munka nyomvonala Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő: a 3500 kg-ot meghaladó össztömegő jármő (autóbusz, tehergépkocsi, mezıgazdasági vontató, lassú jármő, jármőszerelvény), illetve a 9 fınél több személy szállítására alkalmas busz Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármő 6 : - az a jármő, amely mőszaki állapota miatt üzemképtelen - az a jármő, amely egyedi azonosító jellel (rendszám) nem rendelkezik - az a jármő, amely nem rendelkezik érvényes okmányokkal: a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély b) érvényes mőszaki vizsga c) érvényes zöldkártya d) súlyadó befizetése Mobil reklámhordozó 7 : olyan forgalomképes gépjármő, amelyiknek kizárólagos funkciója a reklámfelület hordozása, továbbá forgalomképtelen vontatmány, utánfutó, lakókocsi, melynek felületén reklámcélú hirdetmény található, illetve reklámtábla vagy reklámtárgy elhelyezésére alkalmas felépítmény került elhelyezésre. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat Záró rendelkezések 1 Számozását módosította: : 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 7/2011. (III. 1.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (4) bekezdés 4 Számozását módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 6 Módosította: 45/2005. (X. 28.) Ör Beépítette: 45/2005. (X. 28.) Ör Hatályon kívül helyezte: 61/2011. (XII. 8.) pontja 8

9 16. (1) 1 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes, korábban kiadott közterülethasználati (hatósági) hozzájárulás alapján folytatott közterület-használatra és visszavonására a jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre Budapest Fıváros Közgyőlésének a fıvárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl szóló 59/1995. (X. 20.) számú önkormányzati rendelete elıírásait kell alkalmazni. (3) 2 (4) 3 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyzı polgármester 1 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 2 Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 9. c) pontja 3 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 9

10 Csobánka tér díszburkolattal ellátott része Fı tér Péter-Pál templom környezete Szentlélek tér (díszburkolattal ellátott területe) Szakrális célokat szolgáló templomok környezete Árpád fejedelem útja melletti (17977/2) hrsz Bécsi út (Viador utca Perényi út közötti szakasz) Csobánka tér (díszburkolaton kívüli terület) I.(kiemelt) közterületi kategória II. (minısített) közterületi kategória 2 Fı térhez csatlakozó, díszburkolattal ellátott utcaszakaszok Heltai Jenı tér Pethe Ferenc tér Római tér Mátyás király út a Szentendrei és a Rákóczi utca közötti szakasza Szentlélek tér egyéb területe (ami nem tartozik az I. kategóriába) Dugovics Titusz tér és környezete Hunor u. (cella trichova és környéke) 30/2004. (VII. 1.) Ör sz. melléklete Szépvölgyi út Lajos utca Nagyszombat utca Kecske utca Kecske köz által határolt terület 1. Egyéb, az I. és II. kategóriába nem tartozó terület III. (általános) közterületi kategória 3 2. a 2. számú melléklet 4/g. pontja esetében a Hajógyári Szigeten az önkormányzati tulajdonban lévı védett közpark területe 1 Számozását módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés e) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (1) bekezdés 3 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (1) bekezdés 10

11 Övezeti kategóriák, tevékenységek és díjak táblázata 2 * 30/2004. (VII. 1.) Ör. 2. sz. melléklete 1 Tevékenység I. (kiemelt) osztály II. (minısített) Osztály III. (általános) osztály 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a) pavilon 12 m 2 -ig Tiltott Ft/hó/m Ft/hó/m 2 12 m 2- tıl vendéglátó Tiltott Ft/hó és Ft/hó és 12 m 2 felett Ft/hó/m 2 12 m 2 felett Ft/hó/m 2 12 m 2 -tıl egyéb Tiltott 12 m 2 felett Ft/hó/m 2 12 m 2 felett 660 Ft/hó/m 2 b) árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány, elárusító pult (max. 3 m 2 ) ba) képeslap, könyv Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 bb) zöldség, gyümölcs, virág Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m2 bc) csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott és fıtt kukorica, jégkrém, fagylalt, sült tök, sült gesztenye, vattacukor Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m2 bd) zsőrizett iparmővészeti termék Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 c) idényjellegő árusítás (pl. dinnye) Tiltott 145 Ft/nap/m 2 85 Ft/nap/m 2 d) fenyıfa árusítás Tiltott 210 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 e) alkalmi árusítás ünnepek elıtti vásár Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 heti vásár és piac Tiltott 120 Ft/nap/m 2 60 Ft/nap/m 2 f) vendéglátás elıkert, terasz Ft/hó/m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 büfé Ft/hó/ m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 sörsátor = 99 m 2 -ig Ft/hó/ m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 = 100 m 2 -tıl 299 m Ft és Ft és Ft és -ig 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 = 300 m Ft és Ft és Ft és -tıl 299 m 2 felett 990 Ft/hó/m m 2 felett 830 Ft/hó/m m 2 felett 620 Ft/hó/m 2 g) film és televízió felvétel Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 h) portrérajzolás Tiltott Ft/nap 880 Ft/nap i) reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények j) gépjármőbıl történı engedélyezett árusítás Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/hó/ m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 2. Árubemutatások * d) árubemutató Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 e) üzleti védıtetı, elıtetı, ernyıszerkezet Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 3. Szórakoztató tevékenységek** a) mutatványos Tiltott 210 Ft/nap/m 2 b) lovasfogat Tiltott Ft/hó/fogat c) pónilovaglás Tiltott Ft/ló d) bringó hintó Tiltott Ft/hó/hintó e) elektromos játék Tiltott Ft/hó/játék Ft/hó/játék f) hılégballon Ft/nap/ballon g) tőzijáték Ft/m 2 1 A díjtételeket módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 9. (4) bekezdés Hatályos: december 9-étıl. A folyamatban lévı évre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása során kell alkalmazni (Lásd: ugyan e rendelet 10. (2) bekezdését. 2 A címet módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 9. (1) bekezdés. Hatályos: december 9-étıl 11

12 4. Kulturális és sportesemények *** a) ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített terület 70 Ft/nap/m 2 40 Ft/nap/m 2 20 Ft/nap/m 2 b) karitatív tevékenység, közérdekő szolgáltatás 20 Ft/nap/m 2 c) kapcsolódó vendéglátó Tiltott Ft/nap/m2 d) kapcsolódó kereskedelmi Tiltott 720 Ft/nap/m2 e) kapcsolódó szórakoztató Tiltott 500 Ft/nap/m2 f) kapcsolódó ideiglenes szálláshely (sátorhely) Tiltott 20 Ft/nap/m2 g) VI.1-IX.15. közötti idıszakban megrendezésre kerülı, egybefüggıen több, de legfeljebb 8 napon át tartó kulturális fesztiválok Ft/nap/m2 5. Tömegmegmozdulások *** ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület 610 Ft/nap/m 2 6. Építési-szerelési munkálatok **** (Építési törmelék elhelyezése csak konténerben engedélyezhetı!) a) építési konténer elhelyezése Ft/nap/db Ft/nap/db Ft/nap/db b) építési anyag tárolása 505 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 c) felvonulási terület 210 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 65 Ft/nap/m 2 7. Üzemképtelen jármő Tiltott Tiltott Ft/hó/db 8. Mezıgazdasági hasznosítás Tiltott Tiltott 110 Ft/év/m 2 9. İrzött parkoló Tiltott 130 Ft/hó/m 2 60 Ft/hó/m Közmővek felszíni létesítményeinek elhelyezése Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Parthasználat Ft/fm/hó 12. Ingatlan melletti közterület szabályozási tervtıl 1 eltérı használata 13. Szolgáltatás, kereskedelem Vendéglátás Tiltott Ft/hó/m Ft/hó/m 2 Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján 14. Üzemanyagtöltı állomás Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján 15. Pavilonnal határos közterület vagyon-védelmi, ill. tárolás miatti nem kereskedelmi célú használata Magántulajdonú ingatlanhoz hozzákerített felépítmény nélküli, nem mezıgazdasági célra használt közterületrész Tiltott Ft/hó/m2 880 Ft/hó/m2 Tiltott Ft/év/m Ft/év/m Hírlap- és szórólaposztás Tiltott Ft/m2/hó Ft/m2/hó * A rendeletben és a díjtáblázatban tiltottként feltüntetett tevékenységeknél, hozzájárulás nélküli használat esetén az azonos tevékenységre vonatkozó legmagasabb díjosztályban meghatározott díjat kell irányadó díjtételként figyelembe venni. ** A rendelet 4. (3) bekezdése figyelembevételével. *** Kulturális és sportesemények, valamint tömegmegmozdulások alatt a rendezvényhez kapcsolódó vendéglátó és szórakoztató tevékenységekre napi közterület-használati díjként a díjtáblázat adott pontjaiban szereplı havidíjak napidíjra lebontott összegének kétszerese állapítható meg. ***** A 6. pontban szereplı Építési-szerelési munkálatok díjtételnél a 15 napot meghaladó igénybevétel esetén a teljes idıtartamra a táblázatban szereplı díj kétszeresét kell megállapítani. 1 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (5) bekezdés 2 Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 9. (2) Hatályos: december 9-étıl 3 Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 9. (3) Hatályos: január 1-jétıl 12

13 13

14 3. sz. melléklet 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fı tér Ft illetékbélyeg helye Gazdasági társaságok esetében: KÉRELEM Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévı közterület használathoz Igénylı neve:.. Telefon:... Címe:... Bankszámla száma:..... Számlavezetı Fiók neve: Cégjegyzékszáma:.... Adóigazgatási azonosító száma:.... Aláírásra jogosult:.. Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: Igénylı neve:... Telefon:. Lakcíme:.. Születési hely és idı:. Személyi ig. szám:... Anyja neve: Adóigazgatási azonosító száma:... Vállalkozói igazolvány száma: Bankszámla száma: Számlavezetı Fiók neve: Használat ideje:... év hó... nap-tól..... év hó.. nap-ig A közterület-használat célja:.. A kért közterület nagysága:.... m2 vagy... db A kért közterület helyének pontos leírása: A kért területre elızıleg kiadott engedély száma:. A közterület-használat során kíván-e olyan tevékenységet végezni, amely veszélyes mértékő környezeti zajt vagy rezgést okoz: igen nem A kérelmezı tudomásul veszi, hogy - a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, az 59/1995.(X.20.) Fıv. Kgy. önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható - csak az általa igényelt nagyságú közterületet használhatja - a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott termékek árusíthatók - a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének a kerületi önkormányzat tulajdonában lévı közterületek használatáról és rendjérıl szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelete szerint a közterület használatáért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni a közterület tényleges használatára tekintet nélkül - a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése elıtt lemondhat a fellebbezésrıl, így ellenérdekő ügyfél hiányában, a hozzájárulás a közlés napján jogerıs és végrehajtható. Budapest, hó nap kérelmezı aláírása Kérem, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 1 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (3) bekezdés 14

15 A kérelemhez az igénylınek az alábbiakat kell csatolnia: 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés ) egyszerő másolatát. 2. Az igényelt területre vonatkozó hivatalos helyszínrajzot. 3. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környezı utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelmően megállapítható legyen. 4. Az elhelyezni kívánt létesítmény, elárusító asztal leírását és mőszaki rajzát Ft értékő illetékbélyeget 6. A jogosult közterületet érintı tevékenységében résztvevı bejelentett családtagjainak, ill. alkalmazottainak nevét és lakcímét. 7. Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerzıdés és aláírási címpéldány egyszerő másolatát. 8. Amennyiben a közterület-használat során olyan tevékenységet végez, amely veszélyes mértékő környezeti zajt vagy rezgést okoz szabadidıs zajforrás esetén a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti őrlapot, közterületi rendezvény esetén a zajvédelmi adatlapot. 9. Közúti igénybevétel esetén a 3. pontban leírt helyszínrajzon túl a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhetı a Fıvárosi Közterület-Fenntartó Zrt. Forgalomtechnikai Fıosztályán (VIII., Szabó Ervin tér 2.). 10. Meglévı létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni. 15

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete a zajvédelem, valamint az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól (módosításokkal egységes

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.30.) rendelete a közterület használat szabályairól Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje Budapest Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete 33/2005. (IX.14.) rendelete a két-vagy több lakásos 100 %-os, illetve többségi, avagy kisebbségi önkormányzati tulajdonú, vagy kezeléső

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról Varsány község Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselı-testületének. 31/2009. (X. 29.) Ör. rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek házirendjérıl

Sándorfalva Város Képviselı-testületének. 31/2009. (X. 29.) Ör. rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek házirendjérıl Sándorfalva Város Képviselı-testületének 31/2009. (X. 29.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek házirendjérıl (egységes szerkezetben) Sándorfalva Város Önkormányzata az 1990.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel.28/400-575 /Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 2043- /2009 szám Elıterjesztés a Piactartásról

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben