23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól"

Átírás

1 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.), 22/2009.(XI.19.) rendeletekkel) A temetık, sírkertek mindig hően tükrözik a közösségek, kultúrák élethez-halálhoz, múlthoz jelenhez való viszonyát. Vecsés sírkertje is vall a múltról, a község 200 esztendejérıl. Túl az eredeti funkcióján kulturális értéke is van. Ezért feladatunk, hogy a község életében, történetében kiemelkedı személyek sírhelyeit, az itt élı német nemzetiség szépen vésett régi sírköveit és a többi igényes síremléket fokozott védelemben részesítsük. Errıl az Önkormányzat külön rendeletben gondoskodik, hogy megırizzük a következı generációknak. Vecsés Nagyközség 1 Önkormányzatának Képviselı-testülete a község temetıjérıl és használatának szabályairól - a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. -ának (3) bekezdésében és a 42. -ában kapott felhatalmazás alapján - a következı rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya Vecsés Nagyközség közigazgatási területén az Önkormányzat által létesített és fenntartott temetıre és az ott végzett temetkezési és temetı-fenntartási, illetıleg üzemeltetési tevékenységre terjed ki. (2) Az Önkormányzat által létesített és fenntartott temetı: köztemetı, abban lehetıvé kell tenni az elhunyt személyére, vallási - és lelkiismereti meggyızıdésére, nemzeti és etnikai hovatartozására, a halál okára, illetıleg bármely egyéb megkülönböztetésére való tekintet nélkül a halottak egyházi vagy világi szertartással történı eltemetését. (3) Emberi holttestet kizárólag a község temetıjében lehet eltemetni. A hamvakat tartalmazó urnát a temettetı részére - kérésére - ki kell adni. 2. (1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a temetı fenntartására és üzemeltetésére 6 évenként pályázatot ír ki és annak a Ttv ában elıírt követelménynek megfelelı nyertesével meghatározott idıre (6 év) - a Ttv.39. -ában, illetıleg a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r..) és 55. -ában meghatározott feltételekkel - kegyeleti közszolgálati szerzıdést köt. (2) A temetı fenntartásával és üzemeltetésével összefüggı feladatok ellátását - beleértve a szerzıdésben foglaltak teljesítését is - a jegyzı a Ttv. 7. -ában foglaltak alapján ellenırzi. 3. (1) A temetı létesítésérıl, bıvítésérıl, továbbá részben vagy egészben való megszüntetésérıl, újra használatba vételérıl az Önkormányzat a község rendezési terve alapján, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat véleménye figyelembe vételével határoz. (2) A temetı beépítési elıírásait a helyi építési szabályzatban kell meghatározni. (3) A temetınek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni a halottak ravatalozására, a gyászszertartásra, továbbá eltemetésükre, meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényének és lehetıvé kell tennie a temetkezési tevékenység és szolgáltatás színvonalas lebonyolítását. II. A temetı rendeltetésszerő használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastruktúrális feltételek I. A temetı fenntartása és üzemeltetése

2 4. (l) A temetı tulajdonosa az Önkormányzat. Az Önkormányzat a temetı fenntartójaként a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya útján a Ttv. 9. -ban és az Korm.r.-ben foglaltak alapján - gondoskodik. a) a temetıhöz vezetı közutak kiépítésérıl és fenntartásáról, b) a temetı bekerítésérıl és a temetııri lakásról, c) a ravatalozóról, d) a halottak ideiglenes elhelyezését szolgáló hőtıfülke (kamra) és boncoló helyiség létesítésérıl, e) a temetı területének rendeltetésszerő, kertjellegő kialakításáról, f) a temetı világításáról és a vízvételi helyek és hulladéktárolók létesítésérıl, a temetılocsolás (vízdíj) költségeirıl, továbbá mindazon feladatokról, amelyeket az Önkormányzat az üzemeltetıvel kötött szerzıdésben felvállal, g) a temetı fejlesztésérıl, h) a köztemetésrıl. (2) A temetı rendeltetésszerő használatához szükséges (1) bekezdésben felsorolt létesítmények szükség szerinti felújítása a temetıfenntartó feladatát képezi, amelyet az Önkormányzat az üzemeltetıvel megkötött szerzıdés keretében biztosít. (3) A temetı használatának rendjét az Önkormányzat e rendeletével állapítja meg, amelynek egy példányát és a költségeket feltüntetı díjszabást a temetı üzemeltetıje a temetıben erre kijelölt helyen (ravatalozó bejáratának iroda felıli falán elhelyezett tájékoztató tábláján, ravatali helyiség irodájában, szolgáltató irodában) köteles kifüggeszteni. 5. (1) A temetı üzemeltetését - a Ttv. és annak végrehajtásáról szóló Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelıen - e rendeletben és a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdésben meghatározottak szerint kell ellátni. * (2) A temetı üzemeltetıje köteles az 1.. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a temetı rendeltetésszerő mőködését (üzemeltetését és használatát) a jogszabályokban és a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdésben meghatározottak szerint biztosítani. Ennek keretében: a) meghatározza a temetıi szolgáltatás, illetıleg, b) a temetıben végzett egyéb vállalkozás keretében végzett szolgáltatás ellátásának temetıi rendjét, c) biztosítja a halott szállítást és az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, d) megállapítja a temetılátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a temetı nyitva tartásának idejét, e) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések (tárolók és hőtık), valamint a temetı egyéb közcélú létesítményeinek (WC, boncterem) mőködtetését, temetıi lakás fenntartását és karbantartását, és felújítását, valamint az ezzel kapcsolatos költségeket, közremőködik a boncolásnál, f) a temetı belterületén a ravatalozó és a sírhelyek megközelítésére szolgáló utak létesítésérıl és fenntartásáról, g) gondoskodik a temetıbe kiszállított elhunyt átvételérıl, valamint a temetı nyitásáról és zárásáról, h) vezeti a nyilvántartó könyveket, i) tájékoztatja a temetılátogatókat, j) kijelöli a temetési helyeket, k) gondoskodik a temetı parkgondozásáról, létesítményeinek tisztántartásáról (a szennyvíz szippantásról), az utak, járdák jégmentesítésérıl és a hó eltakarításról összegyőjti és elszállítja a hulladékot, 1) gondoskodik a temetı rendjének betartásáról és betartatásáról, m) összehangolja a temetıi létesítmények (ravatalozó) használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltató tevékenységeket, szervezi és koordinálja a temetéseket (urna elhelyezést), n) gondoskodik az ügyfélfogadásról és a panaszkönyv rendelkezésre bocsátásáról. o) vezeti és naprakészen tartja - a Ttv ában elıírtak szerint - a temetési helyek és sírboltok nyilvántartását, gondoskodik az abban foglalt személyes adatok védelmérıl. (3) 2 A nyilvántartásba felvett adatok alapján az üzemeltetı évenként köteles a fenntartót a temetıben végzett szolgáltatásokról írásban tájékoztatni, valamint a befizetett díjakról elszámolni. Az elszámolás részletes szabályait a kegyeleti közszolgálati szerzıdésben kell meghatározni. (4) Az üzemeltetı köteles nyilvántartó könyvet vezetni (R.41. ) és annak adatai alapján a temetı nyilvántartási ideje alatt az egyes elhunyt személyek temetési helyérıl érdeklıdıknek felvilágosítást adni, az ügyfelek számára panaszkönyvet felfektetni. 1 Módosította a 19/2001.(VII.1.) Ök.r. 1 -a 2 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 1. (1) bekezdése

3 (5) A nyilvántartó könyvbe a temettetı és a temetési h ely felett rendelkezni jogosult tekinthet be. (6) 3 A hatósági intézkedésre történı sírnyitást, hantolást, exhumálást, valamint a boncolási segédletet az üzemeltetı köteles biztosítani. (7) Amennyiben az üzemeltetı temetkezési szolgáltatásra is vállalkozik, azt a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi elıírások alapján és feltételek szerint köteles végezni. 6. (1) Teljes körő temetkezési szolgáltatás a temetésfelvétel, a halott szállítása, az elhunyt temetésre való elıkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urna kiadása, a hamvak szórása, a sírnyitás és visszahantolás, az exhumálás és az újratemetés. Egyes szolgáltatások önállóan is végezhetık. Az egyházi szertartás nem minısül szolgáltatásnak (Ttv. 25. ). (2) Temetkezési szolgáltatást csak az végezhet, aki a Korm.r.-ben meghatározott mőszaki, közegészségügyi és alapvetı kegyeleti, illetıleg személyi és tárgyi feltételeknek megfelel (R. 47. és ). (3) A temetkezési szolgáltatás végzésére gazdálkodó szervezet alapításának feltételeit a Ttv. határozza meg (Ttv. 30. és ). 2. Temetési hely 7. (1) A temetıben a sírhelytáblákat és azokban sorokat kell kialakítani. A temetési helyet a temetı üzemeltetıje jelöli ki. A sírhelytáblákat római számmal, a sorokat, valamint a temetési helyeket arab sorszámmal kell ellátni. A temetırıl térképet kell készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt, a szabad vagy a más célra fenntartott sírhelyeket. A temetı térképét a hirdetésre szolgáló helyen ki kell függeszteni és évente legalább két alkalommal aktualizálni kell. (2) A temetıben temetkezési helyül szolgálnak: a./ egyes sírhelyek, b./ 4 kettıs sírhelyek, c./ gyermek sírhelyek, d./ örök idıre adományozott sírhelyek, e./ 18 díszsírhely (parcella elsı sora ). f / 19 sírboltok (kripták), g./ 20 urnafülkék (kolombáriumok), h./ 21 urnasírhelyek, i./ 22 a hamvak szétszórására kijelölt hely a Temetı utcai kerítés mentén a védett sírkövek parkszerően kialakított helye, amelyet a továbbiakban sírhelyként nem lehet felhasználni. j./ 23 a temetı Temetı utcai kerítése mentén felállított védett sírkövek helye, ezért - a 27/2006.(XII.9.) rendelet alapján - ezen a soron sírhely nem adható el. (3) 24 A politikai és társadalmi tevékenység terén életükben jelentıs érdemeket szerzett elhalt személyek temetésére az Önkormányzat Képviselı-testülete örök idıre, kiemelt díszsírhelyet adományozhat. Az adományozott díszsírhely kijelölésérıl és gondozásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (4) A 10 éven alul elhalt gyermekek temetési helyéül a rendezési tervben megjelölt helyet kell felhasználni. (5) A halva született, elvetélt magzatokat és csonkolt testrészeket az erre a célra kijelölt sírtáblába kell temetni. A magzattetemek sírhelye fölé jelzıt kell - sorszám és keltezés megjelölésével - elhelyezni. 3 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 1. (2) bekezdése 4 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 2. -a 18 Módosította a23/2009. (X.4.) rendelet 1. -a Módosította a 23/2009. (X.4.) rendelet 1. -a 24 Módosította a 23/2009. (X.4.) rendelet 2. -

4 (6) A sírhelyeken sírjeleket lehet elhelyezni. A sírjeleket a közízlésnek megfelelıen kell kialakítani és felirattal ellátni. A sírjelek nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, magasságukat az építési szabályzatban kell meghatározni. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázlatrajzát) a temetı üzemeltetıjének az elhelyezés elıtt be kell mutatni. E szabályt a felújításra kerülı sírjeleknél is alkalmazni kell. 8. (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely méretei: a) 5 az egyes sírhely mérete: 2.0 méter mély, 2.1 méter hosszú, 0.9 méter széles, b) 6 a kettıs sírhely mérete: 2.0 méter mély, 2.1 méter hosszú, 1.8 méter széles, c) gyermeksírhely (10 éven aluliak részére) mérete: 2,0 m mély, 1,6 m hosszú és 0,8 m széles. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. (2) 7 Az urnasírhely mérete: O.50 méter mély, 0.80 méter hosszú, 0.60 méter széles. Az urnafülke mérete 30x30 cmnél nem lehet kisebb. (3) A sírbolt (kripta) - a külön jogszabályban meghatározott módon - az Önkormányzat hozzájárulásával, építési engedéllyel építhetı. (4) A sírok egymástól való távolsága 0,6 m. A sírsorokat egymástól 1 m távolságban kell elhelyezni. A sírhelytáblák között 3 m - 7 m közötti széles utat kell kialakítani. (5) A sírhelyeken a sírdomb felhordása nem kötelezı, a sírdomb megengedett magassága legfeljebb 0,6 m. (6) A sírok méreteitıl nem lehet eltérni (kivétel az e rendelet hatálybalépése elıtti eltérı méretek). (7) A sírok kiásását az üzemeltetı végzi. 9. (1) A sírhely feletti rendelkezési jog ideje (R.18..) a) egyes sírhely esetén a temetéstıl, illetıleg az utolsó koporsós rátemetéstıl számított 25 év, b) kettıs sírhely esetén az utolsó koporsós betemetéstıl számított 25 év, c) sírbolt esetén az Önkormányzattal kötött megállapodástól függıen 60 év, d) urnasírhely esetén 10 év, e) urnafülke esetén 10 év, f) urnasírbolt 20 év (2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott rendelkezési idı a sírhely megváltási díjának befizetésével ugyanannyi idıvel meghosszabbítható. Az urnafülke megváltására az (1) bekezdés b) pontja oly módon alkalmazható, hogy az elsı urna elhelyezésével a szomszédos urnafülke megváltható. A temetési hely feletti rendelkezési jog letelte után három évvel üzemeltetı jogosult minden térítési díj nélkül újra felhasználni. (3) Ha a rendelkezési jog azért szőnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja elhelyezni, a jogosult részére a megváltási díj idıarányos részét vissza kell fizetni (R. 18. (7) bek.). (4) Megszőnik a rendelkezési jog a temetési helyrıl kikerült holttest más temetési helyen való eltemetésével, hamvasztásával, kivéve ha az urnát ugyanoda temetik vissza 5 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 3. (1) bekezdése a) pontja 6 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 3. (1) bekezdése b) pontja 7 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 3. (2) bekezdése

5 (5) 8 A temetési helyek megváltási díja az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezési jog idejére a) egyes sírhely ,- Ft b) kettıs sírhely ,- Ft c) gyermek sírhely 0,- Ft d) 25 díszsírhely (szimpla) y ,- Ft e) urnafülke (szimpla) ,- Ft f) urnafülke (dupla) ,- Ft g) urna sírhely ,- Ft h) családi sírbolt (kripta) ,- Ft i) urnasírbolt ,- Ft j) a hamvak szórására kijelölt hely igénybevétele térítési díj nélkül. A feltüntetett díjtételeket az ÁFA külön terheli." (6) 9 Ha az elhunyt Vecsés városában állandó lakhellyel nem rendelkezett, a temetési hely megváltásáért az (5) bekezdésben meghatározott díjak háromszorosát kell megfizetni. (7) 10 A sírhely rendelkezési jogának elıre történı megváltására csak a kettıs sírhelyeknél kerülhet sor az elsı halott eltemetése idıpontjában. (8) 11 A rendelet hatályba lépése elıtt megszerzett rendelkezési jog megváltási díját az (5) bekezdésben meghatározott díjszabás nem érinti. (9) 12 Az egyes díjfajtákon belül a temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerő számtani átlagának 5%-a (Ttv. 39. (4) bek.) 3. Temetésre vonatkozó szabályok 10. (1) A sírhelyek kialakítására és a temetés feltételeire (koporsós és hamvasztásos temetés, urnaelhelyezés és kiadás, sírnyitás, nyilvántartás, halottszállitás), a temetı lezárására és megszüntetésére - e rendeletben foglaltakon felül - a Korm.r. rendelkezései az irányadók. (2) A halottakat általában az elhalálozás ideje szerinti sorrendet követı sírhelyen - a kettıs sírhelyek kivételével - kell eltemetni. Ennek megfelelıen a temetı üzemeltetıje köteles az elhalálozás sorrendjében a megkezdett sírtáblában a sírhelyeket kijelölni. A megkezdett temetkezési sorrendtıl eltérı sírhely kijelölés is engedélyezhetı. (3) Lejárt sírhelytáblában - a kettıs sírhely még üresen álló részének kivételével - nem szabad temetni. (4) A temetéseket lehetıség szerint az igényeknek megfelelı idıpontban (pl. nyáron kora délelıtt vagy késı délután, heti pihenınapon vagy munkaszüneti napon) kell végezni. 8 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 4. (1) bekezdése 9 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 4. (2) bekezdése 9 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 4. (2) bekezdése 10 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 4. (1) bekezdése 11 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 4. (2) bekezdése 12 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 4. (2) bekezdése 25 Módosította a 23/2009. (X.4.) rendelet 3. -

6 (5) A szolgáltató köteles az igényeknek megfelelıen differenciáit (olcsó, átlagos és exkluzív) szolgáltatást ehhez igazodó árakkal nyújtani, továbbá a köztemetésre minimalizált temetési szolgáltatási díjat kialakítani, amelyrıl az Önkormányzatot kell tájékoztatnia. Díjváltoztatásra csak évenként kerülhet sor, amelyrıl a tárgyév január 31-ig az üzemeltetınek a Polgármesteri Hivatalt kell tájékoztatnia. (6) 13 A temetést bármelyik - a jogszabályi feltételeknek [6. (2) bek.] megfelelı - temetkezési szolgáltató saját szakszemélyzetével és technikai eszközeivel végezheti, azonban a temetın belül az elhunyt tetemének hőtésével, továbbá elsı alkalommal a sírhelyásással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltetı szakszemélyzetét és berendezéseit köteles igénybe venni. (7) 14 Az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások [(6). bek.], továbbá a ravatalozó helyiség igénybevételének és az üzemeltetı által - a megrendelı igénye szerint - a temetıben végzett egyéb szolgáltatások díját az Önkormányzat Képviselı-testülete e rendelet mellékletében állapítja meg. 11. A községben levı lezárt felekezeti temetı gondozásáról - a 25 év porladási idı figyelembe vételével - a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. III. A temetı rendje 12. (1) A községi temetı a hét minden napján április l-jétıl szeptember 30-ig 6 órától óráig, október l-jétıl március 31-ig 8 órától 17 óráig a látogatók részére nyitva áll. (2) A ravatalozót temetés elıtt két órával kell kinyitni. (3) A temetıbe gépkocsival, motorkerékpárral tilos behajtani. A jármőveket a temetı bejáratánál lévı ingyenes parkolóhelyen kell elhelyezni. E tilalom alól a temetı gondnoka indokolt (mozgásában korlátozott látogató) esetben felmentést adhat. (4) A temetıbe kutyát vagy más állatot - a vakvezetı kutya kivételével - bevinni tilos. (5) A temetıben gyertyát gyújtani legkésıbb a zárás elıtt egy órával lehet. A gyertyagyújtásnál ügyelni kell arra, hogy az ne okozzon tőzveszélyes helyzetet. (6) A temetıben levı kegyeleti tárgyakat, a ravatalozó és egyéb helyiségeket, a fákat, virágokat, bokrokat és sírokat, a sírokon elhelyezett tárgyakat tilos megrongálni. (7) A temetıben, illetıleg a sírhelyeken keletkezett koszorú- és virágmaradványokat és egyéb hulladékot (szemetet) az arra kijelölt győjtıhelyen kell elhelyezni. 8) A temetıben sírkı felállítását és karbantartási munkákat csak munkanapokon a nyitvatartási idıben - az üzemeltetı felügyelete mellett - szabad végezni. (9) A temetı központi helyén fekvı ravatalozó és egyéb helyiségek használatát a temetı üzemeltetıje engedélyezi. A ravatalozóban és egyéb helyiségekben kifogástalan rendet és tisztaságot kell fenntartani. A temetıben és annak helyiségeiben tilos hangoskodni, az elhunytak hozzátartozóit helytelen magatartással megbotránkoztatni. 13 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 5 (1) bekezdése 14 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 5. (1) bekezdése

7 (10) A temetıben elhelyezett tárgyakért valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért az üzemeltetı nem tartozik felelısséggel. (11) A temetıben mindenki a hely jellegének megfelelı magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetıben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. (12) Sírokra egy méternél magasabbra növı bokrot, fát ültetni tilos. (13) Ha temetési hely felett rendelkezı jogosult a megrongálódott és a biztonságos használatot veszélyeztetı sírboltot vagy sírjelet az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) felhívására 90 napon belül nem állítja helyre és ezáltal közvetlenül fenyegetı veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszély elhárításáról, illetıleg megszüntetésérıl - a rendelkezni jogosult költségére - az Önkormányzat gondoskodik. (14) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, sírkı építésénél balesetveszélyes állapotot létrehozni. (15) A temetıben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható. IV. Temetıi munkák 13. (1) A temetıben végzendı minden munkát - kivéve a hozzátartozók részérıl történı sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temetı üzemeltetıjének be kell jelenteni. (2) Munka úgy végezhetı, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (3) A munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a temetési szertartást. (4) Építıanyagot a temetıbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetı hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot (lebontott sírkövet is) a keletkezésétıl számított 8 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges (pl. sírbolt) ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet elıkészíteni. (5) A temetıben tőzveszélyes tevékenységet végezni csak a tőzvédelmi elıírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetıben tilos. (6) Temetıben történı munkavégzés esetén a munkálatokat végzı vállalkozónak az igénybevett szolgáltatásokért (víz, villany, szemétszállítás, stb.) napi Ft + ÁFA átalánydíjat kell az üzemeltetı részére megfizetni. V. Vegyes rendelkezések 14. (1) Aki e rendeletben foglalt szabályokat megsérti szabálysértést követ el és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8 (2) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejőleg a községi temetı rendjérıl és használatáról szóló - többször módosított- 12/1992. (IV.7.) Ök. rendelet hatályát veszti. 16 Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 8. (7) bekezdése hatályát veszti Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 26 E rendelet november 20. napján lép hatályba. Bükk László s.k. polgármester Takács Mária s.k. jegyzı 15 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 6 - a 16 Módosította a12/2009. (IV.29.) rendelet 7. -a 17 A 12/2009. (IV.29.) rendelet kiegészül a melléklettel 26 Módosította a 23/2009. (X.4.) rendelet 4. -a

9 Melléklet a 12/2009. (IV.29) rendelethez Az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások és a temetıi létesítmények igénybevételéért fizetendı díjak 1) hőtıberendezés igénybevételi díj: - 72 órán belül 4.800,- Ft+ÁFA alapdíj - 72 órán túl alapdíj + naponként 1.500,- Ft+ÁFA /nap 2) sírnyitás díja: - felnıttsír ,- Ft+ÁFA - gyermeksír 5.000,- Ft+ÁFA - urnasír 5.000,- Ft+ÁFA 3) visszahantolás díja: - felnıttsír 6.000,- Ft+ÁFA - gyermeksír 3.000,- Ft+ÁFA - urnasír 3.000,- Ft+ÁFA 4) ravatalozó terem és berendezéseinek igénybevételi díja ,- Ft/alkalom 5) halott átvételi díj: 8.000,- Ft+ÁFA 6) hamvak átvételének díja: 4.000,- Ft+ÁFA 7) regisztrációs díj: 2.000,- Ft+ÁFA 8) ügyeleti díj (temetés ideje alatt): 5.000,- Ft+ÁFA 9) exhumálás díja: ,- Ft+ÁFA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VII. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének

Részletesebben

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1..

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1.. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1993.(III.5.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló (49/2004.(XII.23.) rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 5/2007./III.23./ rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (IV. 15.) rendelete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól. 1 Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések 1 Módosította: (27/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezve), 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetben) Balatonhenye Önkormányzat

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 17/2012. (IX.26.))

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1. EGYSÉGES SZERKEZET 152. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) 6, 19/2014. (VII.04.) 5, 36/2013. (XI. 19.) ÖR 4, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR és 42/2011.

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 1 Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (Hatályos: 2015. április 1-jétől) Rábapatona Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) élve

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetben a 8/2011(VI.24..) számú rendeletekkel Egyházashollós

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (a módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község

Részletesebben

22/2008.(XII. 20.) rendelete

22/2008.(XII. 20.) rendelete PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2008.(XII. 20.) rendelete a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet)

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(III.20.), 5/2003.(II.12.) (2003. évi költségvetésről szóló), 2/2004.(II.11.) (2004. évi költségvetésről szóló), 11/2005.(III.1.) (2005. évi

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(V.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011.(VII.28.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2007. (XI.26.) KT. sz. rendelete kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 18/2000. (XI. 30.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről - egységes szerkezetben a 11/2003. (IX. 29.) sz. módosító rendelettel - Tokod Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl.

A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl. A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl. (Temetıszabályzat) A recski Római Katolikus Egyházközség képviselıtestülete (székhelye:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL Petrivente Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

( egységes szerkezetben)

( egységes szerkezetben) 1 OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1999.(XII.29.) számú önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 címzetes FŐJEGYZŐJE E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1996.(IV.5.)Kt.sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról (egységes szerkezetben) Kunfehértó

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a temetőkről és temetkezésről

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben