Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet."

Átírás

1 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a 2/2009.(II.1.), a 14/2010.(X.29.), számú rendeletekben foglalt módosításokkal egységes szerkezetben) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tetv.) 40. -ában és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A szabályozás célja, hogy Gyál közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. (3) A temetés módja lehet világi és egyházi. 2. (1) A rendelet hatálya Gyál közigazgatási területén működő köztemetőkre - ide értve a jövőben létesülő temető(ke)t is -, valamint az ezek fenntartásával, temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira terjed ki. (2) Gyál közigazgatási területén található temetők közül jelen rendelet hatálybalépésekor a) üzemelő köztemető: Bem J. utcai új köztemető, b) részben lezárt köztemető: Táncsics M. utcai köztemető, c) lezárt köztemetők: Munkácsy M. utcai köztemető, Némediszőlői köztemető. 3. E rendelet alkalmazásában a) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni s közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége; b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti; c) sírbolt (kripta): legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely; d) sírhely: egy, illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely; e) sírhelytábla: a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe vehető; f) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű, különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak; g) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól; h) urnafülke (kolumbárium), illetve urnasírbolt: a hamvakat tartalmazó urnák építményben való elhelyezésére alkalmas temetési hely; i) urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére alkalmas temetési hely A 2. (2) bekezdésében felsorolt köztemetők kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítéséről, kialakításáról, valamint a temető szabályzatok elkészítéséről a Képviselő-testület az 5. (1) bekezdésében meghatározott üzemeltetőn keresztül gondoskodik. 1 2 Kihirdetve: IV. 03. Módosította: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 1.. Hatályos: X. 31-től.

2 2 A köztemetők fenntartása és üzemeltetése 5. 3 (1) A köztemető üzemeltetéséről a Képviselő-testület az általa egyszemélyi alapítóként alapított Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságon (továbbiakban: üzemeltető) keresztül gondoskodik. (2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület éves költségvetésének terhére biztosítja az üzemeltetőnek. 6. (1) A köztemetők üzemeltetőjének feladatai: a) meghatározza a temetési szolgáltatási, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit; c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; d) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség-csoport és ezek technikai berendezéseik tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat; e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását; f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket; g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; h) kijelöli a temetési helyeket; i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hóeltakarítást; j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; l) összehangolja a temetéseket; m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. (2) A temetőket tömör vagy áttört kerítéssel kell bekeríteni. Biztosítani kell, hogy a temetőbe való be- és kijárás a kapukon keresztül történjen, valamint, hogy a temető átjárás céljára ne szolgáljon. 7. (1) A köztemető területe - ideértve a parcellákat és sírhelyeket is - és létesítményei feletti tulajdonosi rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető. (2) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül. (3) A kegyeleti közszolgáltatást a köztemető üzemeltetője végezi. Ezen tevékenységei során a Képviselő-testület megbízásából jár el, képviseli érdekeit, együttműködik más szolgáltatókkal illetve hatóságokkal. (4) Az üzemeltető temetkezési tevékenységet is végezhet, azonban biztosítania kell, hogy az egyéb temetkezési szolgáltatók azonos eséllyel vállalkozhassanak. (5) A temetőben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem a Képviselő-testületet, sem az üzemeltetőt nem terheli. 8. (1) Az üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatás ellátásáért a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől temető-fenntartási hozzájárulási díjat, az egyes létesítmények, sírásás temetkezési szolgáltatók általi igénybevételéért igénybevételi díjat szed, melyek mértékeit az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A temető-fenntartási hozzájárulási díjat a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző minden olyan nap után köteles az üzemeltetőnek megfizetni, amelyen a temető területén vállalkozói tevékenységet folytat. A köztemetők rendje 3 Módosította: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 2.. Hatályos: X. 31-től.

3 3 9. (1) A köztemető üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során az alábbiak betartásával köteles eljárni: a) A temetőt reggel 8 órától este 18 óráig kell nyitva tartani. Ettől eltérni csak az október 25-e és november 10-e közötti időszakban lehet. b) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni. c) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni. d) A temetőn belüli úthálózatot - gépjárművel is - járható állapotban kell tartani. e) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a súlyos mozgássérültet szállító járművet és a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet. Az üzemeltető a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat. f) A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő-hely kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállíttatásáról legalább havonta gondoskodni kell. g) A temetőben legalább 150 méterenként - a vízelvezető rendszer kiépítése mellett - vízvételi lehetőséget kell biztosítani. h) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felügyelő tartozik felelősséggel. i) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta. j) A temetőbe állatokat bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyát. k) A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez - a sírgondozás kivételével - a temető üzemeltetője adhat engedélyt. l) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. m) Tilos a temetőben bárminemű reklám-tevékenységet folytatni. 10. (1) A köztemetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírok gondozását - be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. (2) A sírok kiásását az üzemeltető, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat csak a temetéssel megbízott temetkezési szolgáltató végezheti, egyeztetve a temető üzemeltetőjével. (3) A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének megfizetni a temető területén építőipari anyag, valamint a munkavégzéshez szükséges egyéb anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat. (4) A temetői munkákat úgy kell elvégezni, hogy az ne sértsen kegyeleti érdekeket, ne járjon károkozással. A temetési hely 11. (1) A köztemetők belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet az üzemeltető készíti és a Képviselő-testület hagyja jóvá. (2) A temető térképét a temető bejárata mellett ki kell függeszteni és a változásokat azon legalább évente egy alkalommal át kell vezetni. (3) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni. Külön sírhelytáblát kell kijelölni a felnőttek, a tíz év alatti gyermekek, halvaszületettek és elvetélt magzatok, továbbá a csonkolt testrészek eltemetésére. A sírhelytáblákat az üzemeltetőnek elő kell készíteni a folyamatos temetésre. (4) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni. 12. (1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad. (2) Temetkezésre használt helyek: a) Koporsós temetés esetén

4 4 aa) sírhelyek, ab) gyermeksírhelyek. b) Hamvasztásos temetés esetén ba) urnasírhelyek, bb) urnafülkék (kolumbáriumok), illetve urnasírboltok. 13. (1) A díszsírhelyek a köztemetőkben kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket egyrészt az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül - bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet javaslatára - a polgármester 4 örök temetkezési hely céljára adományozhat. Adományozás esetén a díszsírhely síremlékének felállításáról, fenntartásáról és gondozásáról a Képviselő-testület határoz. 5 (2) A köztemető átrendezése vagy megszüntetése esetén az adományozott díszsírok áthelyezéséről a Képviselőtestülete dönt (1) A sírgödör mérete a) egyes sír esetében: 210 cm x 90 cm x 200 cm mély, b) kettős sír esetében: 210 cm x 190 cm x 200 cm mély, c) gyermeksír - 14 éven alul - esetében: 130 cm x 60 cm x 200 cm mély. 15. (1) A sírbolt (kripta) méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a Képviselő-testület hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. (2) A Képviselő-testületnek a hozzájárulást meg kell adni, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. (3) A sírbolt köztemetőn belüli elhelyezését a temetőrendezési terv alapján az üzemeltető jelöli ki. 16. (1) A kolumbáriumban az urnák elhelyezése 30 cm x 30 cm x 45 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet. (2) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete 80 cm x 60 cm x 100 cm mély. 17. A sírok egymástól való legkisebb távolsága 60 cm. A régi köztemetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. 18. (1) A Képviselő-testület az üzemeltető előterjesztése alapján a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani. (2) A mesterségesen vagy spontán abortusz folytán távozott magzatokat, a csonkolt testrészeket, emberi szerveket és szervmaradványokat külön sírhelytáblába kell eltemetni. 19. (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el. (2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, és magassága a talapzattal együtt legfeljebb 150 cm, urnasíremlék esetében legfeljebb 80 cm lehet. A felállítandó síremlék tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos. (3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad. (4) A temetési helyek megjelölésekor a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ter.) vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni Módosította: 22/2004.(XI.4.) számú rendelet. Hatályos: 2004.XI.4.-től. Módosította: 22/2004.(XI.4.) számú rendelet. Hatályos: 2004.XI.4.-től. A második mondatot hatályon kívül helyezte: 22/2004.(XI.4.) számú rendelet. Hatálytalan: 2004.XI.4.-től.

5 20. (1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megtelt, azokat le kell zárni. 5 (2) A temető vagy a temetőrész lezárásáról a Képviselő-testület, a sírhelytábla vagy temetési hely lezárásáról az üzemeltető határoz. A temetési hely feletti rendelkezési jog 21. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogot annak megváltásával lehet szerezni. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára (használati idejére) a Ter. vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy sírbolt és urnasírbolt esetében a használati idő 60 év. (3) A temetési helyek feletti rendelkezés joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható (meghosszabbítható). (4) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a Képviselő-testület a területet át kívánja alakíttatni vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet. 22. (1) 7 A temetési hely feletti rendelkezési jogért megváltási díjat kell fizetni, melynek mértékét - temetési hely típusonként a Bem József utcai köztemető vonatkozásában a 2. számú melléklet, a Táncsics Mihály utcai köztemető vonatkozásában a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. (3) Ha kettős sírhelynél az első koporsós temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a rendelkezési jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési jogot ismételten megváltja. (4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik - a Képviselő-testület fenntartásában lévő - köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely feletti rendelkezési jog megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken. (5) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki. 23. (1) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik. (2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a megváltási díj időarányos részét számára - a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével - vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani. A temetési szolgáltatás rendjére vonatkozó szabályok 24. (1) Ravatalozni a köztemetőben csak az arra kijelölt helyen szabad. (2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb három, de legalább egy órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a holttestet hűteni kell. 7 Módosította: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 3.. Hatályos: X. 31-től.

6 6 (3) Légmentesen lezárva kell tartani a koporsót, ha az elhalt fertőző betegségben hunyt el. Biztosítani kell, hogy a koporsó közvetlen közelében se tartózkodjon senki. (4) Egy koporsó csak egy holttest elhelyezésére szolgálhat. (5) A koporsót a földbe helyezés előtt véglegesen le kell zárni. (6) A temetést végző temetkezési szolgáltató köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani. 25. (1) Temetni hagyományos módon koporsóban vagy hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet. (2) A halott szállítás, a temetések, a rátemetések, az újratemetések, a sír- és urnanyitások során be kell tartani a Ter. vonatkozó rendelkezéseit. A temetkezési szolgáltatók 26. (1) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. (2) A temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetésfelvétel, a helyi és a távolsági halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése (a halott öltözetése, koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a sír betemetése (a halott elhantolása), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés. A temetői kötelező nyilvántartások vezetése 27. (1) A köztemető üzemeltetője állapotfelmérésen és kitűzésen alapuló nyilvántartókönyvet, tábla- és sírhelykönyvet tartozik vezetni, továbbá a látogató közönség számára is hozzáférhető helyen ellenőrzési naplót tartani. (2) A nyilvántartó könyvbe - minden temetés (urnaelhelyezés) alkalmával - az alábbi adatok kerülnek: - folyószám, - térképi azonosító szám, - a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak szétszórásának napja, - az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, foglalkozása, elhalálozásának időpontja, - a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma, - az eltemettető neve, lakcíme, - a temetést végző temetkezési vállalkozó neve, - a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események, - a síremlékre (sírkőre) vonatkozó jellemző adatok. A nyilvántartásba - az idő és a hely megjelölésével - be kell vezetni, ha holttestmaradványok közös sírba kerülnek elhelyezésre. A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell. A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát. (3) A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani. (4) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli - soronként is külön jelzett - sorszámozott sírhelyek nyilvántartása. (5) Nyilvántartást kell vezetni azokról a síremlékekről, amelyek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 28. (1) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető(k) és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(ek) betekinthet(nek), részükre a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani, továbbá felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek. (2) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni. A temető megszűnése után azokat át kell adni

7 7 a Pest Megyei Levéltárnak. Záró rendelkezések 29. (1) Szabálysértést követ el és maximum a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott összegű 8 pénzbírsággal sújtható, aki a jelen rendeletben, temető szabályzatban(okban) foglaltakat megszegi, vagy kijátssza így különösen a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja; b) a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít; c) engedély nélkül gépjárművel behajt a temető területére; d) a temető épületeiben és temető tartozékaiban, növényzetében kár tesz; e) a temető területén szemetel, nem a kijelölt helyre helyezi el a hulladékot; f) a temető területére - a vakvezető kutya kivételével - állatot visz be; g) a sírgödröt kifalazza; h) síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez; i) a temető területén bejelentés nélkül végez munkát. 30. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tetv. és a Ter. rendelkezéseit kell alapul venni. 31. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kivéve a 2. számú melléklet I. övezetre vonatkozó díjtételeit, melyek hatályba lépésének időpontja július 1. 9 napja. Az I. övezetre vonatkozó díjtételek hatályba lépéséig a Bem József utcai köztemetőben a II. övezetre vonatkozó díjakat kell alkalmazni. 10 (2) 11 A Bem József utcai köztemető területének övezeti besorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. (3) 12 Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Gyál Nagyközség Önkormányzatának a temetők rendjéről szóló 6/1992. (V.21.) számú rendelete, valamint az ezt módosító 14/1993.(X.21.) számú, a 6/1994.(IV.28.) számú, a 6/1996. (V.16.) számú, a 18/1997. (XII.01.) számú és a 6/1999. (VI.01.) számú rendeletei. Gyimesi István Ujlakiné Dr. Pék Éva polgármester jegyző s. k. s. k. 1. számú melléklet (a 8/2000.(IV.03.) Ök. számú. rendelethez) 1.) Temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke: 13 a) 2 személyes sírkő állítás esetén Ft+ÁFA/db, b) 1 személyes sírkő állítás esetén Ft+ÁFA/db, c) urnasírkő állítás esetén Ft+ÁFA/db, d) napi jegy (bontás, tisztítás, visszaállítás esetén) Ft+ÁFA/db. 2.) Igénybevételi díj mértéke: a) ravatalozó igénybevételéért Ft + ÁFA / alkalom 14, Módosította: 14/2010.(X.29.) számú rendelet 4.. Hatályos: 2010.XI.01-től. Módosította: 27/2000.(VI.30.) Ök. számú rendelet 1.. Hatályos: VII. 1-jétől. A második mondat szövegét módosította: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 4.. Hatályos: X. 31-től. Beiktatta: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 5.. Hatályos: X. 31-től. Számozását módosította: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 5.. Hatályos: X. 31-től. Módosította: 2/2009.(II.1.) számú rendelet 1.. Hatályos: 2009.II.1-től.

8 8 b) hűtőkamra - 72 órás igénybevételéért Ft + 12% ÁFA / nap, - 72 órát meghaladó igénybevételéért Ft + 12% ÁFA / nap, c) sírásás igénybevételéért Ft + ÁFA / alkalom. 15 d) 16 urna sírásás Ft + ÁFA / alkalom 17 e) 18 urna sírásás rátemetéskor Ft + ÁFA / alkalom 19 f) 20 sírtábla kihelyezés Ft + ÁFA / alkalom 21 g) 22 halott átvételi díj Ft + ÁFA / elhunyt számú melléklet (a 8/2000.(IV.03.) Ök. számú. rendelethez) Temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díja a Bem József utcai köztemetőben 24 a) egyes sírhely esetén b) kettes sírhely esetén I. övezetben: ,-Ft +12% ÁFA / 25év, II. övezetben: Ft + 12% ÁFA / 25 év, I. övezetben: Ft + 12% ÁFA / 25 év, II. övezetben: Ft + 12% ÁFA / 25 év, c) gyermek sírhely esetén ingyenes / 25 év, d) kettes sírbolt esetén Ft + 12% ÁFA / 60 év, e) négyes sírbolt esetén Ft + 12% ÁFA / 60 év, f) kettes urnasírbolt Ft + 12% ÁFA / 60 év, g) négyes urnasírbolt Ft + 12% ÁFA / 60 év, h) 25 urnasírhely esetén Ft + ÁFA / 10 év, 26 i) Beiktatta: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 6.. Hatályos: X. 31-től. Beiktatta: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 6.. Hatályos: X. 31-től. Beiktatta: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 6.. Hatályos: X. 31-től. Beiktatta: 6/2002.(III.25.) Ök. számú rendelet 3.. Hatályos: 2002.IV.1-jétől. Módosította: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 7..(1) bekezdés. Hatályos: X. 31-től. Módosította: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 7. (2) bekezdés. Hatályos: X. 31-től. Módosította: 7/2007.(III.10.) számú rendelet 2.. Hatályos: 2007.III.10-től. Hatályon kívül helyezte: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 7. (3) bekezdés. Hatálytalan: X. 31-től.

9 9 j) egyes urnafülke esetén Ft + ÁFA / 10 év, 28 k) kettes urnafülke esetén Ft + ÁFA / 10 év számú melléklet 30 (a 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelethez) Temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díja a Táncsics Mihály utcai köztemetőben a) egyes sírhely esetén Ft + 12% ÁFA / 25 év, b) kettes sírhely esetén Ft + 12% ÁFA / 25 év, c) gyermek sírhely esetén ingyenes / 25 év, d) kettes sírbolt esetén Ft + 12% ÁFA / 60 év, e) négyes sírbolt esetén Ft + 12% ÁFA / 60 év, f) kettes urnasírbolt Ft + 12% ÁFA / 60 év, g) négyes urnasírbolt Ft + 12% ÁFA / 60 év, h) urnasírhely esetén Ft + 12 % ÁFA / 10 év, i) egyes urnafülke esetén Ft + 12% ÁFA / 10 év, j) kettes urnafülke esetén Ft + 12% ÁFA / 10 év. 4. számú melléklet 31 (a 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelethez) A rendelet 4. számú melléklete a Bem József utcai köztemető övezeti beosztásáról készült térképvázlatot tartalmazza. Megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Jogi, Intézmény-felügyeleti Irodáján. ZÁRADÉK A jelen rendelet január 31. napjáig kihirdetett módosításaival egységes szerkezetbe foglalt - szövege közzé lett téve február 2. napján kifüggesztéssel. Gyál, február 2. Ujlakiné Dr. Pék Éva Módosította: 7/2007.(III.10.) számú rendelet 2.. Hatályos: 2007.III.10-től. Módosította: 7/2007.(III.10.) számú rendelet 2.. Hatályos: 2007.III.10-től. Beiktatta: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 8. (1) bekezdés. Hatályos: X. 31-től. Beiktatta: 30/2000.(XI.08.) Ök. számú rendelet 8. (2) bekezdés. Hatályos: X. 31-től.

10 10 jegyző s. k.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetben a 8/2011(VI.24..) számú rendeletekkel Egyházashollós

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 17/2012. (IX.26.))

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 5/2007./III.23./ rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (IV. 15.) rendelete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól. 1 Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) élve

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet)

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(III.20.), 5/2003.(II.12.) (2003. évi költségvetésről szóló), 2/2004.(II.11.) (2004. évi költségvetésről szóló), 11/2005.(III.1.) (2005. évi

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 1 Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (Hatályos: 2015. április 1-jétől) Rábapatona Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VII. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1. EGYSÉGES SZERKEZET 152. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) 6, 19/2014. (VII.04.) 5, 36/2013. (XI. 19.) ÖR 4, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR és 42/2011.

Részletesebben

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1..

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1.. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1993.(III.5.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló (49/2004.(XII.23.) rendelettel

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről.

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. T e r v e z e t Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések 1 Módosította: (27/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezve), 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.)

Részletesebben

22/2008.(XII. 20.) rendelete

22/2008.(XII. 20.) rendelete PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2008.(XII. 20.) rendelete a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL Petrivente Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2007. (XI.26.) KT. sz. rendelete kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (a módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 18/2000. (XI. 30.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről - egységes szerkezetben a 11/2003. (IX. 29.) sz. módosító rendelettel - Tokod Nagyközség

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges!

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának (8. sz. előterjesztés) és Báta Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1996.(IV.5.)Kt.sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról (egységes szerkezetben) Kunfehértó

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a temetőkről és temetkezésről

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetben) Balatonhenye Önkormányzat

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről. Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(V.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011.(VII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 20/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet 21/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A temetőkről

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-10/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A temető használatának és

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

A Tt. 131/2010. számú, A TEMETKEZÉSRŐL szóló törvénye

A Tt. 131/2010. számú, A TEMETKEZÉSRŐL szóló törvénye 1 A Tt. 131/2010. számú, A TEMETKEZÉSRŐL szóló törvénye Elfogadva: 2010. március 3-án A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt fogadta el: 1. A szabályozás tárgya Ez a törvény szabályozza

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Tárgy: A temetői díjak

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 címzetes FŐJEGYZŐJE E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnökét az alakuló ülésen a kerekasztal jelenlévő tagjainak többségi szavazatával választják meg.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnökét az alakuló ülésen a kerekasztal jelenlévő tagjainak többségi szavazatával választják meg. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2009. (III.03.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben