NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről"

Átírás

1 NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya Nagymányok Város közigazgatási területén lévő és működő városi temetőkre (a továbbiakban: köztemető), ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos összes tevékenységre, a köztemetőt üzemeltető, valamint a köztemetőt igénybevevőkre terjed ki. 1. (2) A köztemető címe: - Önkormányzati tulajdonban lévő temető: 7355 Nagymányok, Dózsa György u. 11/a. (392 és 414 hrsz.) - Egyházi tulajdonban lévő temető: 7355 Nagymányok, Dózsa György u. 11/a (391 hrsz.) II. A köztemető üzemeltetése 2. (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről Nagymányok Város Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) - kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) keretein belül - a

2 Klem Temetkezési Kft Nagymányok Zrínyi u. 4/A (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik. (2) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző - ellenőrzési jogkörében eljárva - ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. 3. Az egyes temetési helyek (sírok, urnafalak, fülkék, sírbolthelyek, díszsírhelyek stb.) folyamatos karbantartásáról - a rendelkezési jog átadásáig az üzemeltető gondoskodik. 4. (1) Az üzemeltetőnek olyan magatartást kell tanúsítania, és olyan üzletpolitikát kell folytatnia, hogy a megrendelő igényét - adottságaiktól, lehetőségeiktől függően - teljes körűen kielégíthesse. Ennek érdekében: a.) folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat), b.) rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl. baleset stb.), c.) álljanak készen helyettesítésre (vállalkozáson belül ill. más vállalkozóval), d.) rendelkezzenek megfelelő tartalékkal a szolgáltatás eszközeit tekintve. (2) Az üzemeltető köteles a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. (1) bekezdésében előírt nyilvántartásokat vezetni, az (1a) bekezdésben meghatározott adatokkal. (3) A temető használatának részletes rendjét a temetőszabályzat határozza meg, melyet e rendelet 1. függeléke tartalmazza. (1) A köztemető nyitva tartása: III. A köztemető és a ravatalozó használatának rendje 5. a.) március.1-től október. 30-ig: 07,00-21,00 óráig, b.) november. 1-től február.28.-ig: 08,00-17,00 óráig c.) kivéve: halottak napját és a következő héten: 20,00 óráig. A nyitvatartási idő leteltekor a köztemetőt - külön felszólítás nélkül - el kell hagyni. (2) Az üzemeltetőnek a köztemető térképén (vázrajzán) naprakészen fel kell tüntetnie, hogy a parcellák, sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. 2

3 (3) A köztemető nyitva tartásának idejét, valamint a térképét (vázrajzát), a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni. 6. (1) A köztemető területén gépjárművel behajtani t i l o s, kivéve: a.) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművet, b.) a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművet, c.) a köztemető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművet, valamint d.) a köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt gépjárművet, az üzemeltető előzetes engedélyével. (2) Az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott igényt, a tervezett munka előtt 3 munkanappal kell írásban bejelenteni a köztemető üzemeltetőjének. 7. (1) T i l o s a köztemető területére állatot bevinni, ott 10 éven aluli gyermekek kísérő nélkül nem tartózkodhatnak. (2) T i l o s a köztemetőben minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely sérti, sértheti a látogatók kegyeleti érzéseit. (3) A köztemető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - t i l o s temetkezési szolgáltatásra utaló reklám vagy hirdetőtábla elhelyezése. (4) A temetési sírhelyre ültetett növények magassága nem haladhatja meg a 1,5 m-t, illetve t i- l o s bármilyen növényt a sírok közé ültetni. 8. (1) A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani. Az elszáradt virágokat, koszorúkat az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni. (2) A temetőben a temető területén lévő létesítményeket, síremlékeket, temetési helyeket, a növényzetet stb. megrongálni, illetve beszennyezni, vagy a temetési helyek díszítésére szolgáló bármely tárgyat engedély nélkül elvenni, eltávolítani t i l o s. 9. 3

4 (1) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetetési helyek között nem tárolható. (2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni. Elszállításukról az üzemeltető szükség szerint intézkedik. (3) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül, ülőalkalmatosságok a temető szakaszokban csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával létesíthetők, feltéve, hogy a közlekedést nem zavarja, a szomszédos sírhely tulajdonosának érdekét nem sérti. Amennyiben az üzemeltető felhívására a tulajdonos a létesített kerítést nem bontja le, ellene az üzemeltető szabálysértési eljárás indít, egyidejűleg a tulajdonos költségére ezeket lebontja. 10. (1) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. (2) Az üzemeltető a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti, a temető rendjét zavaró tárgyakat eltávolíthatja a rendelkezési jog tulajdonosának költségére. (3) A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel. 11. (1) A ravatalozót az üzemeltetőnek a temetés időpontja előtt legalább 1,5 órával korábban átadnia a temetési szolgáltató részére. (2) A temetési szolgáltató a ravatalozóhoz tartozó alapkellékeken túl saját ravatalozó kellékeit használhatja. (3) A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles gondoskodni. (4) A ravatalozóban található halott hűtő berendezést a rendeletben meghatározott díj megfizetése mellett minden temetkezési szolgáltató igénybe veheti. IV. A temetkezési szolgáltatások 12. (1) A temetési szolgáltatások körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg. 4

5 (2) A temetkezési szolgáltatások közül az elhunytnak a temetőn belüli hűtésével, ravatalozásával, a temetőn belüli szállításával, a hamvak szétszórásával, az urnaelhelyezéssel, a sírásással, a sírhelynyitással, a sírbehelyezéssel, a visszahantolással, az újratemetéssel és az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető személyzetének és berendezéseinek igénybevétele kötelező. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozó a temetkezési szolgáltatások végzését a városi köztemetőben csak az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján folytathatja. (3) Az üzemeltető kizárólagos hatáskörébe tartozik a közköltségen történő eltemetés. (4) A temető üzemeltetője más temetkezési szolgáltatást végzőtől a szolgáltatás végzését nem tagadhatja meg, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat. A temetkezési szolgáltatások és más vállalkozók munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik. (5) A temetési szolgáltatást végző csak a sírkijelölés/azonosítás és díjbefizetés megrendelő általi igazolása után jelentkezhet az üzemeltetőnél. (6) A temető üzemeltetője is köteles a temetkezési szolgáltatókat terhelő és e rendelet 1. mellékletének felsorolt díjakat megfizetni. V. A szociális temetés rendje VI. A temetés 15. (1) A köztemetőbe temetni, illetve urnát elhelyezni csak a fenntartó által kijelölt helyen lehet. (2) A köztemetőben temetni - egyházi vagy világi szertartás szerint - hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, valamint amennyiben a fenntartó az ehhez szükséges feltételeket megteremtette - a hamvak szétszórása útján lehet. 1 Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet 2 Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet 5

6 (3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírbolthelybe temetés és az urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet. VII. Temetési hely 16. (1) A köztemetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek: a) egyes sírhely, b) kettes sírhely, c) díszsírhely, d) sírbolthely (kripta), e) urnahenger, urnafal f) urnasírhely, (2) A temetési helyek közül - kizárólag csak az (1) bekezdés d) f) pontjaiban említett temetési helyek válthatók meg előre, a temetési helyek sorrendjét betartva. Temetési hely a szociális temetésre szolgáló parcellán belül nem váltható meg. (3) A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből az üzemeltető - a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett - visszaveheti, illetve igénybe veheti. 17. (1) Sírbolthely általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben legfeljebb 6 (hat) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető. (2) Sírbolthely csak építésügyi hatósági engedéllyel és levehető fedőlappal építhető. (3) A sírbolthely létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a használati díjat befizette és e tényt a sírbolt-könyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolthely felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig igazolt örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírbolthelybe betemethető személyek tekintetében is. 18. (1) A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba lehet temetni, vagy urnafülkében illetve - urnatartóban - a síremlék felületére is el lehet helyezni. 6

7 (2) Egy urnasírba legfeljebb 4 (négy) urna temethető. (3) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el. (4) Hamvak szétszórása - az eltemettető igénye esetén - csak az erre a célra kijelölt és parkszerűen kialakított temetői részen történhet. 19. (1) A díszsírhely - indokolt esetben kettős sírhely díszurnafülke, vagy díszurnasírhely a város közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek eltemetésére szolgáló temetési hely, melynek adományozása Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. (2) A díszsírhelyek, díszurnafülkék, dísz-urnasírhelyeknek a temető esetleges átrendezése miatti áthelyezéséről a fenntartó gondoskodik. (3) A város társadalmi szervei, volt szövetségei, egyesületei stb. által a múltban adományozott emléksírokat és emléktáblákat, valamint a város közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek sírhelyeit védelem illeti meg. (4) A díszsírhely, a díszurnafülke és a díszurnasírhely után használati díjat nem kell fizetni, használati idejük korlátlan. VIII. Temetési helyek méretei 20. (1) A temetési helyek méretei: (kivéve szociális sírhelyeket): A temetőben lévő sírgödör,- és sírhelyek méretei: a./ a felnőtt egyes sírgödör: 210 cm hosszú és 90 cm széles sírhely: 250 cm hosszú és 150 cm széles b./ a felnőtt kettős sírgödör: 210 cm hosszú és 180 cm széles sírhely: 250 cm hosszú és 240 cm széles c./ a gyereksírgödör: 170 cm hosszú és 90 cm széles sírhely: 210 cm hosszú és 150 cm széles a sírgödör mélysége: 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy felülre kerüljön a koporsó, alsó része legalább 160 cm mélységbe kerüljön. d./ az urnasírhely:60 cm hosszú, 60 cm széles és 100 cm mély; e./ sírbolthely: 7

8 2 koporsóra 300 cm hosszú, 200 cm széles és 210 cm mély; 4 koporsóra 300 cm hosszú, 300 cm széles és 210 cm mély; 6 koporsóra 300 cm hosszú, 300 cm széles és 260 cm mély. (2) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. (3) Mélyített felnőtt sírhelybe a Járási Népegészségügyi Intézet engedélye alapján még egy koporsó temethető. (4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül még két urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg. (5) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni. (6) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos. (7) Sírbolt csak levehető fedőlappal építhető. (8) Urnafalban lévő urnafülkében legfeljebb kettő, urnasírban legfeljebb négy urna temethető. IX. Rátemetés 21. (1) Rátemetés a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy elhalt elhelyezése vagy urna rá- vagy elhelyezése, vagy koporsókban két 25 évnél régebbi holttest maradványának elhelyezése illetve olyan urnasírba, történő urna betemetés, ahová már előzetesen lett urna betemetve. (2) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő. (3) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Sírboltba a 60 év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 60 évre történik. (4) Egyes sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna temethető rá. 8

9 (5) Urnát sírhelybe, sírbolthelybe rátemetni egyaránt szabad. X. Temetési helyek használati ideje 22. (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) - a megváltástól számított; a.) sírba temetés esetén 25 év b.) sírbolthely esetén 60 év c.) urnahenger, urnafal, urnasírhely esetén 20 év (2) Az (1) bekezdésben meghatározott használati idők eltelte után a sírhelyeket újra válthatók a Korm. rendelet 18. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 23. (1) A sírbolthely nem örökölhető és nem forgalmazható, azonban a lejárt bérleti időt az egyeneságú leszármazott vagy igazolt örökös újra meghosszabbíthatja. (2) A sírbolthelyeket a temetési hely megváltásától számított 2 (kettő) éven belül kell kiépíteni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, az üzemeltető - a használati díj visszafizetése mellett - a temetési helyet ismét értékesítheti. XI. Használati díjak 24. (1) A temetési helyek, a rátemetések illetőleg az újraváltások díjait, valamint a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet melléklete tartalmazza, melyet a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) A díjakat minden esetben a temetést (rátemetést) megelőzően kell befizetni az üzemeltetőnek. 9

10 25. (1) Üzemeltető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles évenként megállapítani. Az év második felében egy alkalommal legalább a megyei napilapban, illetve a helyi TVben fel kell hívnia az érdekeltek figyelmét a lejárt sírhelyek használati idejének meghosszabbítására úgy, hogy a közzététel a használati jog megszűnte előtt legalább 6 (hat) hónappal történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a város hirdetőtábláin, a temetőkapukon, a ravatalozón és az érintett temetői parcellán feltűnő helyen is el kell helyezni. (2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak, a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhely használati idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a használat idejét nem hosszabbítják meg, üzemeltető jogosult a holttestek maradványait, az urnákat közös sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők. XII. Temetői munkák 26. (1) A köztemetőben az 5. -ának (1) bekezdésében rögzített nyitvatartási időben - végzendő minden munkát a temetési helyek gondozása, növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - az üzemeltetőnek a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni. Fák, díszfák, cserjék ültetéséhez, illetve a sírhelyhez, síremlékhez nem kötődő tárgyak elhelyezéséhez az üzemeltető hozzájárulását minden esetben ki kell kérni. (2) A síremlékek felállításához, sírbolthelyek építéséhez szükséges anyagokat az üzemeltető által meghatározott módon és úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát ne zavarja. Az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához az üzemeltető hozzájárulása szükséges. (3) A tulajdonos vagy a vállalkozó köteles a munka kezdését és befejezését az üzemeltetőnek bejelenteni, aki átveszi a területet, ellenőrzi az építési törmelék, anyag elszállítását, az építkezéshez használt közterület helyreállítását. Amennyiben ezen kötelezettségét az érintett nem teljesíti, az üzemeltető a tulajdonos költségére végzi el. (4) Lejárt megváltási idejű temetési helyen munkálatok végzése nem engedélyezhető

11 (1) A síremlékeket szilárd alapra, billenésmentesen kell elhelyezni. (2) Síremlék állítása esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet 3. mellékletében meghatározott díjat számolhatja fel, továbbá az igénybevevőnek a munkához elhasznált elektromos energiáért és vízfogyasztásért átalánydíjat kell fizetnie. (3) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet, a sírboltot úgy kell készíteni, hogy oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelő védelmet nyújtson. (4) A síremlék magassága a járdaszinttől számítva maximum 150 cm lehet. 28. Az erősen megrongált, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető sírbolthelyek, síremlékek karbantartására a létesítőt (örököst) az üzemeltető köteles felhívni. Ennek eredménytelensége esetén elrendelheti a síremlék veszélyességének megszüntetését, helyreállítását, vagy eltávolítását. Ebben az esetben a bontással, illetve más temetési helyen való felállításával kapcsolatos költségeit, a létesítővel (örökössel) szemben - a Ptk. szabályai szerint - érvényesítheti. XIII. A temető lezárása, megszüntetése 29. A köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárására és megszüntetésére a Kormány rendeletben. foglaltak az irányadók. XIV. A temető fenntartásának ellenőrzése 30. A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Nagymányok Város Jegyzője ellenőrzi a Ttv.-ben foglaltak alapján. XV. 11

12 Vegyes és záró rendelkezések 31. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba, díjait a rendelet hatálybalépését követően indult temetések esetében kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2007.(III.30.) rendelet hatályát veszíti. (3) E rendeletben nem szabályozott további kérdésekben a Ttv.-ben valamint a Korm rendeletben foglaltak az irányadóak. (4) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak. Karl Béla polgármester Dr. Sebestyén István aljegyző Záradék: A rendelet kihirdetése december 17. napján megtörtént. Dr. Sebestyén István aljegyző 12

13 1. melléklet a 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Temetőtérkép 1 db 13

14 2. melléklet a 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról Sírhely 25 évre: Gyermeksírhely Felnőtt egyes sírhely Felnőtt kettős sírhely Urnasírhely földbe 20 évre: Urnasírhely urnafalba 10 évre: Ft Ft 9000 Ft Ft Ft Sírbolthely 60 évre 2 elhunyt részére Ft 4 elhunyt részére Ft 6 elhunyt részére Ft Díszsírhely lejárati idő nélkül Újraváltási díj Rátemetési díj díjtalan Az első megváltási díjjal megegyező Ft A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 14

15 3. melléklet a 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez 1.) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak: 1/a.) Temetői létesítmények igénybevételi díja: Temetői létesítmények igénybevétele / temetés Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) nagymányoki lakhelyü elhunyt személy nem nagymányoki lakhelyü elhunyt személy Temetőfenntartási hozzájárulás (síremlék építése, teljes felújítása / db esetén) Temetőfenntartási hozzájárulás (sírbolt építése / db esetén) Temetőfenntartási hozzájárulás (sírhelykeret építése / db esetén) Temetőfenntartási hozzájárulás (síremlék részmunkái,részleges felújítás/db/fődarab esetén) fődarab: keret, fedlap, fejrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1/b.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak: Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás): egyes sírhely Ft kettős sírhely Ft Sírboltnyitás: lejáratos Ft fedlapos Ft Exhumálás: 5 éven belüli temetés esetén Ft 5 éven túli temetés esetén Ft 10 éven túli temetés esetén Ft 2.) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatás kivételével vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő hozzájárulási díj: Síremlék javítási munkái /nap Sírgondozás / nap Temető behajtás 600 Ft + villamos energia használata esetén 1000,-/nap 500 Ft díjtalan Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 15

16 4. melléklet a 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat sírba, sírboltba temetés esetén Alulírott. lakik továbbiakban mint nyilatkozó, a mai napon év hó nap..... temetőben található Parcella Sor Hely... a minden további sírba / sírboltba temetés díját fizetem, ebben az esetben nem hosszabbodik meg az eredetileg meghatározott lejárati idő. a használati díj időarányos részét fizetem meg, ebben az esetben a lejárati idő időarányosan meghosszabbodik. Nyilatkozatot csak kizárólag tulajdonos, örökös vagy meghatalmazott tehet. A nyilatkozó kijelenti hogy a fent említett sírhely / sírbolthely per és tehermentes. 20. év hó.. nap.. nyilatkozó Személyi ig szám 16

17 5. melléklet a 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Szociális temetések esetén az üzemeltető által biztosított eszközök a.) koporsós temetés 1 db. ásó 1 db. csákány 4 db lapát fejvédő sisak 2 db. 2,5 m-es palló 1 db. 2,5 m-es támasztó létra 2 db legalább 6 m-es koporsó leeresztő kötél b.) urnás temetés 1 db. ásó 1 db. csákány 1 db lapát 17

18 1. függelék a 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez A temető rendje! A KLEM Temetkezési és Szolgáltató KFT tájékoztatja a Nagymányoki temető sír, sírbolt tulajdonosait, hogy április 01. hatállyal üzemelteti a Nagymányoki temetőt. Elérhetőségeink: 7355 Nagymányok, Zrínyi utca 4/a Tel.: 74/ Mobil: 30/ Fax.: 74/ WEB: A temető nyitva tartása: A temetői kiskapuk 0-24-ig. A nagykapuk nyitása igény esetén vállalkozások illetve temető látogatók részére kettő munkanappal előre egyeztetett időpontban vehetők igénybe. Gépkocsival behajtani MUNKAIDŐBEN, munkavégzés céljából, illetve előzetesen egyeztetett időpontban mozgáskorlátozott temetőlátogatóknak lehetséges, Temetési szertartás ideje alatt minden nemű zajos munkavégzés illetve gépkocsival való behajtás biztonsági okokból korlátozható illetve szüneteltethető. A keletkezett hulladékot a zöld színű konténerekbe szíveskedjenek elhelyezni, KÖSZÖN- JÜK! Igény szerint a sírokon lévő temetési koszorúk elszállításában díjmentesen felajánljuk ügyfeleinknek segítségünket. A temető padot elhelyezni, valamint örökzöldet kivágni szigorúan TILOS! Az intézkedések a temető rendje, valamint a szemetes edények kapacitásának megnövelése érdekében született. Tájékoztatjuk a temetőlátogatókat, hogy a temetői WC kizárólag fagymentes időszakban vehető igénybe. A Nagymányoki temetőben kihelyezett locsolókannák a temető tulajdonát képezik. Kérjük, hogy VEGYSZERT a kannákba ne töltsenek, illetve kérjük, hogy használat után helyezzék vissza a csapoknál található kannatárolókba. A Nagymányoki köztemető napnyugtától napkeltéig a temető látogatók biztonsága illetve kényelme érdekében elektromos világítással rendelkezik. Sírhelymegváltások, sírhelyfelmondások: Sírhelyeket megváltani illetve felmondani a Klem Kft. telephelyén lehetséges munkanapokon: De: 08 11h-ig. 18

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VII. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 17/2012. (IX.26.))

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet)

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(III.20.), 5/2003.(II.12.) (2003. évi költségvetésről szóló), 2/2004.(II.11.) (2004. évi költségvetésről szóló), 11/2005.(III.1.) (2005. évi

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA

BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA Urnatemetői Szabályzat A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség (továbbiakban Tulajdonos) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1. EGYSÉGES SZERKEZET 152. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) 6, 19/2014. (VII.04.) 5, 36/2013. (XI. 19.) ÖR 4, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR és 42/2011.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2007. (XI.26.) KT. sz. rendelete kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

II. A mosdóhigiéniai üzletágra vonatkozó speciális rendelkezések és szolgáltatási szintek.

II. A mosdóhigiéniai üzletágra vonatkozó speciális rendelkezések és szolgáltatási szintek. Általános Szerződési Feltételek a CWS-boco Hungary Kft. (a továbbiakban: CWS-boco) mosdóhigiéniai, illetve szennyfogó szőnyeg üzletágaira és szolgáltatásaira vonatkozóan I. A mosdóhigiéniai és a szennyfogó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 1 Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (Hatályos: 2015. április 1-jétől) Rábapatona Község Önkormányzatának

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetben) Balatonhenye Önkormányzat

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben