Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről"

Átírás

1 1 Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (Hatályos: április 1-jétől) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló evi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet Altalános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Rábapatona Község közigazgatási területén lévő köztemető, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos tevékenységet végző összes jogi és magánszemélyre terjed ki. (2) Az Önkormányzat kezelésében lévő köztemető Rábapatonán az István utcában van (3) A kezelő által biztosítottak a) ravatalozó és technikai berendezései, b) halott hűtő, c) közlekedő utak, parkolók, d) közművek (víz, villany) e) hulladékgyűjtő edényzetek, f) temetési helynek megfelelő terület, g) a temető kerítése, mint meglévő létesítmények. E rendelet alkalmazásában 2. a) köztemető: az Önkormányzat kezelésében lévő temető b) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. II. fejezet A temetési helyek kialakításának szabályai 3- (1) Temetkezésre szolgáló temetési helyek: a) egyes sírhely, b) kettes sírhely, c) sírbolt,

2 2 (2) A sírhelyek méretei: Hossza szélessége a) felnőtt egyes sírhely 210 cm 90 cm b) felnőtt kettes sírhely 210 cm 190 cm c) gyermek sírhely (10 éves korig) 130 cm 60 cm d) urna földbetemetése 60 cm 40 cm (3) A sírgödör mélysége 200 cm; a sírdomb magassága 30 cm, felhantolása nem kötelező. (4) A sírbolt méretei: a) mélysége: 190 cm b) belső hossza: cm c) szélessége: 150 cm (2 holttest esetén) 250 cm (4 holttest esetén) 4. (1) Síremlék létesítése csak a köztemető kezelőjének engedélye és nyilvántartásba vétele után engedélyezett. (2) A síremlék maximális magassága a csatlakozó terepszinttől 1,8 m. Magasabb síremlék csak a tulajdonos és az üzemeltető közös engedélyével létesíthető. (3) A síremlékek gondozásáról, esetleges helyreállításáról a létesítő, vagy örököse saját költségén köteles gondoskodni. (4) Az egy éven át gondozatlan sírhalmokat - felhívás eredménytelensége esetén - a fejfa (feliratos rész meghagyása mellett az üzemeltető elegyengeti és fűvel beveti. Az ezzel kapcsolatos költséget az üzemeltető a létesítőtől (örököstől) vagy a sírhely megváltójától igényelheti. (5) A már felállított síremlékeket a rendelkezésre jogosult csak az üzemeltető engedélyével távolíthatja el. (6) Sírbolt csak érvényes építési engedély, valamint a köztemető kezelőjének hozzájárulásával létesíthető. 5. (1) A sírhelysorokban a temetkezés az elhalálozás sorrendjében történhet, ennek érdekében a temetkezési szolgáltató egyezteti a temetkezések idejét az üzemeltetővel. (2) A köztemetőben az újonnan létesített felnőtt sírhelyek között 60 cm távolságot, míg a gyermek sírok között 50 cm távolságot biztosítani kell. Az új sírhelytáblák között minimum 2,2 m széles közlekedési utat kell elhagyni. 6. (1) A köztemetőkben lévő katonasíroknak, hősi temetkezési helyeknek, valamint a kegyeleti emlékhelyeknek lejárati ideje nincs. (2) A köztemető üzemeltetője köteles a tulajdonos által meghatározott helyen díszsírhelyeket, sírhelyet fenntartani.

3 3 1 (3) 2 A köztemetők üzemeltetője köteles a pelínatáris halottak és a csonkolt emberi szervek számára a köztemetőben temetkezési helyet fenntartani. (3) A köztemető üzemeltetője köteles a köztemetőben a hamvak szétszórására alkalmas helyet biztosítani. III. fejezet Temetési hely feletti rendelkezési iog szabályai 7- (1) A sírhely használati - lejárati ideje a) egyes sírhely esetén 25 év b) kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év c) sírbolt esetén 60 év 8. (1) Ha a kettős sírhely megváltásától számított 25 éven belül a második temetésre nem kerül sor, a két sírhely használati jogát az első 25 év leteltétől számítva csak újra megváltással lehet fenntartani. (2) A kettős sírhelyű parcellában lehetőség van a temetett sir mellett még egy temetési hely (fenntartott sírhely) megváltására. (3) A köztemető üzemeltetője felajánlás esetében a megváltott, de igénybe nem vett sírhelyet köteles a sírhellyel rendelkezni jogosulttól, visszaváltam. A sírhely újraértékesítését követően a 20 % kezelési és az igénybe nem vett használati időre eső összeg levonása után - 30 napon belül - a megváltási összeget vissza kell fizetni. 9- (1) A sírbolt (kripta) újbóli megváltására a köztemetők üzemeltetőjének engedélyével van lehetőség. (2) A sírbolt feletti rendelkezési jogot csak a létesítő, illetve annak örököse gyakorolhatja. (3) A sírboltba, való temetkezési jogot a létesítő köteles azt az üzemeltetőnél elhelyezett sírbolt könyvbe bejegyeztetni. (4) Ha a létesítő a temetkezésről nem intézkedett, a sírboltba csak egyeneságbeli rokon és annak hozzátartozója (a Ptk b) pontja alapján) temethető. (5) A sírbolt létesítőjének azt kel! tekintetni, aki azt felépítette és minőségét a sírbolt könyvbe feljegyeztette. 10. (1) A temetési helyek használatáért az 1. számú mellékletben meghatározott megváltási díjat kell fizetni. (2) A megváltási díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően egy összegben kell megfizetni. 1 Hatályon kívül helyezte a 14/2008.(VII.3.) Kt. rendelet 1. (1) bek. Hatályos: július 3-tól. 2 Számozását módosította a 14/2008.(VII.3.) kt. rendelet 1. (2) bek. Hatályos: július 3-tól

4 4 (3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, újra váltáskor a sir felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. (4) Az e rendeletben szabályozott díjak emelését a köztemető üzemeltetője minden év január 3 l-ig kezdeményezheti. IV. fejezet Temetési szabályok 11- (1) A temetés hamvasztással, vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás keretében. (2) Az egyes sírhelyekbe általában egy, a kettős sírhelyekbe két felnőtt koporsó helyezhető el. Gyermeksírba 10 éven aluli gyermek temethető, ha a koporsó mérete a 120 cm-t nem haladja meg. 5 (3) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. 12. (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani a halottvizsgáló engedélye esetén. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. (2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. 13. (1) A rátemetés a 25 év porladási idő előtti temetkezés. Rátemetés egyes és kettes sírhelyre csak olyan esetben végezhető, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kerüljön. (2) Rátemetésre vonatkozó engedély csak abban az esetben adható, ha a sírhelytáblát még nem zárták le. (3) Betemetett gyermeksírba a sir mélyítése mellett - díjfizetés ellenében - még egy 10 éven aluli gyermek koporsója rátemethető. (4) Urnát sírhelybe és sírboltba, sírnyitási engedély nélkül is lehet a 11. (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint elhelyezni, de a rátemetés a használati időt nem hosszabbítja meg. (5) Betemetett egyes felnőtt sírba 2 urna, kettős felnőtt sírba 2-2 urna, gyermeksírba 1 urna rátemethető. Az üres sírhelynél az engedélyezett urnaszám az előző kétszerese. Az urnát úgy kell elhelyezni, hogy a talajszinttől legalább 0,5 m mélyre kerüljön. (6) Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése végett a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

5 5 V. fejezet A temetők fenntartása, üzemeltetése 14. (1) A köztemető építési és felújítási feladatairól a kezelő gondoskodik. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. (2) A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről a köztemető kezelője kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Jószív" Temetkezési Kft. Győr, Szauter út 1-3. (Képviseli: dr. Ladocsy Géza ügyvezető igazgató),.(továbbiakban: üzemeltető) keresztül gondoskodik. (3) A köztemetők ellenőrzését Rábapatona Község Jegyzője látja el. 15. (1) A köztemető karbantartására és üzemeltetésére irányuló tevékenységet csak a köztemető üzemeltetője végezhet. Annak során az Önkormányzat érdekében, annak megbízásából jár el. (2) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. (3) A köztemetőt üzemeltető köteles a nyitvatartási időt, a temető térképét a temető rendjét szabályozó hirdetményeket a bejáratnál, jól látható helyen kifüggeszteni. (4) A temetőben fa ültetése - az üzemeltetőn kívül - csak az üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető. Az ültetésnél az örökzöld és a kis lombkoronájú fafajták elsőbbségét biztosítani kell. 16. (1) A temető üzemeltetője a nyilvántartó könyv, a sírbolt könyv vezetése mellett köteles urna könyvet és betűsoros névmutatót vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. (2) A nyilvántartásnak az évi XLIII. törvény 18. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címet, illetve csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát. (3) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. (4) Urna kiadása esetén az átvétel igazolása, illetőleg e körülmények nyilvántartásba való feljegyzése az üzemeltető feladata. (5) A köztemetők üzemeltetője köteles a nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet vezetni. A temetési rend megváltoztatása, a temetőtérkép módosítása csak a kezelő hozzájárulásával történhet. (6) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni. Azt követően azokat a területileg illetékes levéltárnak kell átadni.7

6 6 VI. fejezet A temetők rendje 17. (1) A köztemető nyitvatartási ideje: április 1-október ,00 november 1-március Halottak napja alkalmával a temető egész nap nyitva tart. (2) A köztemetőben a járműforgalom - kivéve a köztemetők fenntartását és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járműveket - tilos. (3) A köztemetőben mindenki köteles a helynek, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsítani. (4) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (5) Kutyát - kivéve vakvezető kutyát, illetve a köztemetők őrzését szolgáló kutyát - vagy egyéb más állatot a köztemető területére bevinni tilos. (6) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítésére szolgáló olyan tárgyak helyezhetők el, melyek mérete s sírhely méretét nem haladja meg. (7) Egyéb tárgyak elhelyezéséhez az üzemeltető írásos engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani. 18. (1) Szemetet csak az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő edények kiürítéséről, a hulladék kezeléséről a köztemető üzemeltetője gondoskodik. (2) A köztemetőben kegyeleti gyertyát, mécsest legkésőbb a köztemető zárása előtt fél órával szabad meggyújtani. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket ennek kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta. (3) Tilos a köztemetőben lévő sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat, bokrokat, tájékoztató táblákat, épületeket, illetve bármilyen ott elhelyezett tárgyat megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló virágokat letépni, eltávolítani, illetéktelenül elvinni, a köztemetőből kivinni. (4) A sírok, síremlékek közötti terület gondozása 20 cm szélességben az örökös -rendelkezni jogosult - kötelessége. (5) A köztemető területén a sírok gondozása kivételével a talajt és a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elszállítani, azt sírhantolásra használni tilos. 19. (1) A köztemető területére csak kész síremlék, vagy sírbolt építéséhez szükséges építőanyag vihető be. A tárolt anyag az utak forgalmát, a szomszédos sírok megközelíthetőségét nem zavarhatja. (2) Az építkezéssel járó törmelék, hulladék elszállíttatása az építtető feladata. Ha az elszállításról a létesítő 8 napon belül nem gondoskodik, az ő költségére az üzemeltető elszállíttathatja. (3) A temetések vagy javítások alkalmával megbontott síremlékeket, sírboltokat 1 hónapon belül eredeti állapotába kell visszaállítani.

7 7 (4) Üzletszerű tevékenység - mely kizárólag síremlék kiszállítása, állítása, szétszedése, javítása, összerakása, tisztítása lehet - az üzemeltetőnél tett bejelentést követően a 2. Számú mellékletben meghatározott díjak megfizetése után végezhető. VII. fejezet A köztemető lezárása, megszűntetése, lezárt temető kiürítése, hasznosítása 20. (1) A köztemető lezárásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. (2) A köztemetőn belüli temetőrész, sírhelytábla betelte esetén, annak lezárását a kezelő döntése alapján az üzemeltető határozhatja el. 21. (1) A köztemető (temetőrész, parcella) lezárásától számított sírhelyhasználati idő letelte után a Képviselő-testület dönthet a köztemető (temetőrész, parcella) megszüntetéséről, újrahasznosításáról. (2) Az üzemeltető a lezárt temetőrész (parcella) megszűnte előtt köteles 6 hónappal - 2 havonta megismételve - egy területileg illetékes napilapban - a Polgármesteri Hivatal és a köztemető hirdetőtábláján jelezni a változást. (3) Ha a sírhellyel rendelkezni jogosultak a lejárati időt követő 6 hónapon belül nem rendelkeznek és a felhívásnak sem tesznek eleget, vagy a sírhely használati idejét díjfizetés ellenében nem hosszabbítják meg, az üzemeltető jogosult a holttestek maradványait (urnáit) közös sírhelyre áttemettetni, illetve az eredeti sírhelyben lemélyítve elhelyezni. Az így megürül sírhely újból értékesíthető, de erről az üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni. 22. (1) A temetési helyek kiürítése előtt síremlék, sírbolt magánforgalomban adás-vétel vagy csere tárgyát nem képezheti. (2) Exhumálás esetén a kiürült sírhelyet a rendelkezésre jogosult köteles a kiürítést követően 48 órán belül az üzemeltetőnek felajánlani. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a használati időre eső, a kezelési költséggel (20 %) csökkentett megváltási díjat a rendelkezésre jogosult részére az újraértékesítést követő 30 napon belül kifizetni. (3) A köztemető (temetőrész, parcella) kiürítésekor a síremlékkel a létesítő (örökös) jogosult rendelkezni. (4) Ha a jogosult (örökös) a síremlékre vonatkozóan a megjelölt időpontig nem rendelkezik, azt a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a köztemető tulajdonosa értékesítheti, de az így befolyt összeg kizárólag a köztemető fenntartására fordítható.

8 8 VIII. fejezet Temetkezési szolgáltatások 23. (1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a köztemetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek a temetkezési szolgáltatás megkezdéséig megfizetni. (2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek a temetés megkezdéséig - temetésenként - a 2. Számú mellékletben meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni. (3) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a köztemető kezelőjével, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. (4) A temetkezési szolgáltatás végzése és a szertartás ideje alatt a szolgáltatást, szertartást végző felelős a köztemető rendjének betartásáért, oly mértékben amennyire a tevékenysége kiterjed. (5) 3 A köztemető üzemeltetője és a temetkezési szolgáltató a temetkezés részletes feltételeiről megállapodást köt a jelen rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott szövegrésszel. IX. fejezet Szabálysértési rendelkezések X. fejezet Záró rendelkezések 25. (1) Ez a rendelet a január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rábapatona Községi Tanács, a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 2/1987./IX.24./ sz. rendelete A rendelet kihirdetve: Kovács László dr Papp László Polgármester jegyző// Rábapatona, november 29. Dr. Papp László jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: Rábapatona, május 13. dr. Németh Balázs jegyző 3 Módosította a 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos április 1-től 4 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V.31.) ÖK. Rendelet június 1-től.

9 9 1. sz. melléklet A temetkezési helyek megváltási díja 1.) Egyes sírhely 25 évre Ft/sírhely* 2.) Urna sírhely 25 évre Ft/sírhely* 3.) A kettes sírhely díja a mindenkori egyes sírhely díjának kétszerese. *A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 5 Módosította: a 11/2004.(IV.1.) Kt. rendelet. Hatályos április 1-jétől. 6 Módosította: az 5/2005.(III.31.) Kt. rendelet. Hatályos: április 1-jétől. 7 Módosította: az 1/2006.(I.26.) Kt. rendelet. Hatályos február 1-jétől 8 Módosította a 8/2007.(IV.26.) kt. rendelet. Hatályos: május 1-jétől 9 Módosította az 5/2008.(III.20.) Kt. rendelet. Hatályos április 1-jétől 10 Módosította a 2/2009.(III.26.) Kt. rendelet. Hatályos: április 1-jétől 11 Módosította a 4/2010.(III.25.) Kt. rendelet. Hatályos: április 1-jétől 12 Módosította a 7/2011.(III.31.) ÖK. rendelet. Hatályos: április 1-jétől 13 Módosította a 4/2012.(III.29.) ÖK. Rendelet 2. -a. Hatályos: április 1-jétől 14 Módosította a 4/2013.(IV.10.) ÖK. Rendelet 1. -a. Hatályos: április 11-től. 15 Módosította a 3/2014.(III.27.) ÖK. rendelet 1. -a. Hatályos április 1-től 16 Módosította az 5/2015.(III.26.) ÖK. rendelet 1. -a. Hatályos április 1-től

10 10 A temető létesítményeinek igénybevételi díjai 2. sz. melléklet ) Ravatalozó használati díja alkalmanként Ft* 2.) Halott átvételének díja alkalmanként Ft* 3.) Hamvak átvételének díja alkalmanként Ft* 4.) Hulladékkezelési díj 3.000,- Ft* 5.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (jellemzően síkövesek) nem kötelezettek temető fenntartási hozzájárulás fizetésére. *A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák 17 Módosította a 11/2004.(IV.1.) Kt. rendelet. Hatályos: április 1-jétől 18 Módosította az 5/2005.(III.31.) kt. rendelet. Hatályos: április 1-jétől 19 Módosította az 1/2006.(I.26.) kt. rendelet. Hatályos február 1-jétől 20 Módosította a 8/2007.(IV.26.) kt. rendelet. Hatályos: május 1-jétől. 21 Módosította az 5/2008.(III.20.) kt. rendelet. Hatályos: április 1-jétől. 22 Módosította a 2/2009.(III.26.) kt. rendelet. Hatályos április 1-jétől. 23 Módosította a 4/2010.(III.25.) Kt. rendelet. Hatályos április 1-jétől. 24 Módosította a 7/2011.(III.30.) ÖK. Rendelet. Hatályos április 1-jétől. 25 Módosította a 4/2012.(III.29.) ÖK. Rendelet 3. -a. Hatályos április 1-jétől. 26 Módosította a 4/2013.(IV.10.) Ök. Rendelet 2. -a. Hatályos: április 11-től. 27 Módosította a 3/2014.(III.27.) ÖK. rendelet 2. -a. Hatályos április 1-től 28 Módosította az 5/2015.(III.26.) ÖK. rendelet 2. -a. Hatályos április 1-től

11 11 3. sz. melléklet 29 mely létrejött az alulírott helyen és időben egyrészről: M E G Á L L A P O D Á S a JÓSZÍV Temetkezési Kft., mint Rábapatona temetőjének üzemeltetője, képviseli: dr. Ladocsy Géza ügyvezető, székhely: 9024 Győr, Szauter u. 12., cégjegyzékszám: ; adószám: ; számlaszám: K&H Bank ; telefonszám: 96/ ; kapcsolattartásra jogosult neve:., továbbiakban mint üzemeltető másrészről:.., képviseli:. székhely: cégjegyzékszám:. adószám:. számlaszám: telefonszám: kapcsolattartásra jogosult neve:., továbbiakban mint vállalkozó együttes felek továbbiakban felek között az alábbi feltételekkel 1. A temetők üzemeltetője kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező temető, Rábapatonai Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az üzemeltető a tulajdonos Önkormányzattal a 36/2011. (IV.27) számú határozatával, január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időbeli hatállyal kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött az üzemeltetésre. 2. Az üzemeltető biztosítja a vállalkozó részére a Rábapatonai Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőben a temetési szolgáltatás tevékenységének végzését, jelen megállapodás betartása mellett. 3. Ezen megállapodás az aláírástól lép érvénybe és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés lejártáig marad érvényben. 4. Szerződő felek kötelezettségei : 29 Beiktatta a 4/2012.(III.29.) ÖK. Rendelet 4. -a. Hatályos április 1-jétől.

12 Az üzemeltető általános kötelezettsége Az üzemeltető a megállapodás alapján vállalja, hogy az esetenkénti temetések végrehajtásának a szolgáltató által történő teljesítését elősegíti, azt nem akadályozza A temető ügyrendjét és üzemeltető elérhetőségi címét, telefonszámát a temetőben kifüggeszti A temető ravatalozójának, berendezéseinek használatát bérbeadását a mindenkor érvényes árjegyzék szerint a szolgáltató rendelkezésre bocsátja Az üzemeltető munkanapokon 8 órától 15 óráig tart ügyfélfogadást, amely idő alatt vállalkozó rendezheti a temetéssel kapcsolatos ügyeit. A temetési időpontot a vállalkozó az üzemeltetővel egyeztet és ezt követően adja meg a hozzátartozók részére A vállalkozó általános kötelezettsége A vállalkozó köteles a temetési szertartást a közvélemény által elfogadott módon, a kegyeleti hagyományoknak megfelelő módon, színvonalon szolgáltatni, ebben a körben alkalmazottai megbízottai magatartásáért felelősséggel tartozik A vállalkozó a temető területén mindenkor felelős a munka-, tűz- és vagyonvédelmi előírások betartásáért, ezek elmulasztásából eredő károkért felel A vállalkozó tudomásul veszi, hogy, egyházi és állami ünnepekkor nem rendez temetési szertartást A temetőkben a szolgáltatást közvetlen vállalkozás útján látja el, alvállalkozásba a szolgáltatás nem adható A temetkezési vállalkozó bemutatja és egy másolati példányban átadja üzemeltető részére a teljes körű temetkezési szolgáltatásra vonatkozó működési engedélyét. Továbbá kijelenti, hogy az abba foglalt előírásokat maradéktalanul teljesíteni tudja A vállalkozó kijelenti, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI.29.) önkormányzati rendeletét és a kegyeleti követelményeket ismeri és betartja A ravatalozók hangosító berendezéssel nincsenek felszerelve, a hangosítás a megrendelő kívánsága szerint a vállalkozókötelezettsége, egyben köteles rendezni az elhangzott zeneszámok jogdíjait is, melynek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért vállalkozó felel Vállalkozó sírhely értékesítésével nem foglalkozik. Azt minden esetben a közvetlen eljáró hozzátartozó(k) és a temető üzemeltetője hatáskörébe tartozik. A sírt csak a temetés napján áshatja ki A sírhely kiásásnál a kitermelésre kerülő földet a szomszéd sírok kímélése miatt fóliára deponálja, a sírról lekerülő síremléket elrakja, a kikerülő törmeléket, hulladékot elszállítja és a temetés befejezését követően a területet tisztán, rendben adja vissza az üzemeltetőnek A kölcsönzött eszközöket, tisztán visszahelyezi, a már nem aktuális gyászhirdetést eltávolítását üzemeltetőnél kezdeményezi. A ravatalozót az üzemeltetőtől tisztán veszi át és kitakarítva hagy hátra, adja vissza az üzemeltető képviselőjének A vállalkozó temetési időpontot az üzemeltetőtől a temetési szertartás tervezett időpontja előtt, telefonon vagy személyesen kérhet. Az így előzetesen egyeztetett időpontot az üzemeltető a temetési szertartás igénylő felé úgy, illetve akkor véglegesíti, ha a vállalkozó és hozzátartozó a halottvizsgálati bizonyítványt az

13 13 üzemeltetőnél a temetés előtt leadja és a rendeletben meghatározott díjakat megfizeti. A halottvizsgálati bizonyítványok leadása temetés előtt minden alkalommal az érvényben lévő temetői jogszabály szerint kötelező. Ennek elmulasztása a temetés elmaradását vonhatja maga után, melynek összes anyagi és erkölcsi kárát a Vállalkozó viseli. Az esetleges le nem adott halottvizsgálati bizonyítványokat Megbízó automatikusan beszerzi és azt a Vállalkozó felé ,- Ft/db+ÁFA összeggel számlázza A temetendő halottat legkorábban a temetés napján között, de legkésőbb a temetés kezdete előtt egy órával szállítja be, ravatalozza fel, melyről a temetési napot megelőző nap ig az üzemeltetőt értesíti A temető ravatalozójában lévő hűtőt sem üzemelés közben, sem üzemeltetésen kívül nem kezeli Külső ravatal állításához a ravatalozóból nem viheti ki a felszerelést. Külső ravatalozás esetén a felszerelési berendezési tárgyakról a vállalkozó gondoskodik. 5. Vállalkozó vállalja, hogy a üzemeltető állományában lévő alkalmazottakkal semmilyen magánjellegű külön megállapodást nem köt. 6. Az üzemeltető jogosult a megállapodást előzetes írásbeli felszólítás eredménytelensége után azonnali hatállyal felmondani, ha a vállalkozó a 4. pontban rögzített szolgáltatói kötelezettség bármelyikét megszegi. 7. A megállapodást a vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondás a konkrét temetési szerződés teljes körű teljesítése után válik érvényessé. 8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek vitáik elintézését tárgyalás útján kísérelik meg rendezni, ha ez nem vezet eredményre, úgy a Győri Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 9. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Csorna, JÓSZÍV Temetkezési Kft. üzemeltető.. Temetkezési vállalkozó

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 17/2012. (IX.26.))

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VII. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1. EGYSÉGES SZERKEZET 152. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) 6, 19/2014. (VII.04.) 5, 36/2013. (XI. 19.) ÖR 4, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR és 42/2011.

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 5/2007./III.23./ rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések 1 Módosította: (27/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezve), 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.)

Részletesebben

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL Petrivente Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetben) Balatonhenye Önkormányzat

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1..

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1.. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1993.(III.5.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló (49/2004.(XII.23.) rendelettel

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2007. (XI.26.) KT. sz. rendelete kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet)

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(III.20.), 5/2003.(II.12.) (2003. évi költségvetésről szóló), 2/2004.(II.11.) (2004. évi költségvetésről szóló), 11/2005.(III.1.) (2005. évi

Részletesebben

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) élve

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről. Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (a módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (IV. 15.) rendelete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól. 1 Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről.

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. T e r v e z e t Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetben a 8/2011(VI.24..) számú rendeletekkel Egyházashollós

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a temetőkről és temetkezésről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 20/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet 21/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

22/2008.(XII. 20.) rendelete

22/2008.(XII. 20.) rendelete PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2008.(XII. 20.) rendelete a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A temetőkről

Részletesebben

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 18/2000. (XI. 30.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről - egységes szerkezetben a 11/2003. (IX. 29.) sz. módosító rendelettel - Tokod Nagyközség

Részletesebben

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges!

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának (8. sz. előterjesztés) és Báta Község Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 címzetes FŐJEGYZŐJE E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(V.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011.(VII.28.) önkormányzati

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

K E G Y E L E T I K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S

K E G Y E L E T I K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S K E G Y E L E T I K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Tiszabercel Község Önkormányzata székhely: 4474 Tiszabercel, Fő u. 40. Adószám:15732406215 bankszámlaszám:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a temetőkről

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a temetőkről Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a temetőkről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1996.(IV.5.)Kt.sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról (egységes szerkezetben) Kunfehértó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-10/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A temető használatának és

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben