Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről"

Átírás

1 Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény /továbbiakban: Tv./ 40. /1/ bekezdésében és 41. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. /X.l./ Korm. rendelet /továbbiakban: Vhr./ szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet /területi hatály/ kiterjed Galambok község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre. A rendelet személyi hatálya érvényes tulajdonosra, fenntartóra, üzemeltető, temetkezési tevékenységet végzőkre, szolgáltatást igénybevevőkre, akik a hozzátartozóik vagy más személy eltemettetéséről gondoskodnak, valamint akik a temetőbe belépnek. (2) Köztemető az a terület, amelyet Galambok Község Önkormányzati Képviselőtestülete erre a célra kijelölt, illetve kijelöl. Galambok 263 hrsz 2 ha 7078 m2 264/2 hrsz. 200 m 2 (3) 1 Köztemetőben a szociális temetés helyeként az önkormányzat a Galambok 263 hrsz 2 ha 7078 m2 területen jelöli ki, azzal, hogy a polgármester határozza meg a szociális temetés célját szolgáló sir sort és a szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet. Szociális temetés céljára felhasználható sírhely mérete az Ör. 13. (1) bek. szerinti. (4) 2 A szociális temetéssel kapcsolatosan az önkormányzat hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A temetkezés rendjére vonatkozó e rendelet szerinti szabályokat a szociális temetés esetén a évi XLII. törvény, valamint a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben leírtak figyelembe vételével kell alkalmazni. 2.. (1) Az Önkormányzat gondoskodik a köztemető kezeléséről, fenntartásáról, de ezen feladat ellátásával más szervezetet is megbízhat. A köztemető felügyeletével kapcsolatos teendőket, ellenőrzéseket a bevezető részben megjelölt törvényi felhatalmazás alapján a jegyző látja el. (2) Temetkezési tevékenységet saját eszközeivel - a temető fenntartójával történő egyeztetés után- bárki végezhet, akinek erre engedélye van. A temetőben végzett munkát be kell jelenteni a tulajdonosnak. A temetőben üzletszerű /vállalkozó által/ végzett munkálatokkor a rendelet előírásait be kell tartani, illetve tartatni. 1 Módosította: 18/2013.(XI.26.) sz. ör. 1. -a 2 Módosította: 18/2013.(XI.26.) sz. ör. 1. -a

2 (3) Értelmező rendelkezések: köztemető tulajdonosa, fenntartója: Önkormányzat köztemető üzemeltetője: Önkormányzat vagy szerződés alapján kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását és üzemeltetését magában foglaló tevékenység /non-profit tevékenység/ temetkezési szolgáltatás: a kegyeleti közszolgáltatáson kívüli tevékenység /profit érdekeltségű tevékenység/ Szolgáltató csak a Tv. meghatározott előírásoknak megfelelő temetkezési szolgáltató szakképesítéssel rendelkező lehet/ temetési hely: a) a rendelet által meghatározott /egyes/ sírhely b) iker sírhely c) urnasírhelyek d) mélyített - egyes sírhelyek - iker sírhelyek /ikersírok/ Köztemető fenntartója (1) A 263 és 264/2 hrsz. alatti köztemető tulajdonosa Galambok Község Önkormányzata. 3.. (2) A tulajdon a működés alatt 51 % alá nem csökkenthető. (3) A köztemető fenntartója a tulajdonos, a kezelői jogot külön szerződés, megállapodás szerinti ideig térítés, vagy térítésmentesen átadhatja. (4) Az Önkormányzat, mint fenntartó gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldterületeinek, sírtábláinak megépítéséről, kialakításáról. A köztemető használatának szabályzatát ezen rendelet tartalmazza. Köztemető üzemeltetője 4. (1) A köztemető fenntartója kegyeleti közszolgálati szerződést köthet a köztemető fenntartására, üzemeltetésére. (2) Az üzemeltető feladatai különösen: a) a temetői szolgáltatás rendjének, b) egyéb vállalkozási tevékenységének rendjének kialakítása, c) eltemetés /urnaelhelyezés feltételeinek biztosítása/, d) megállapítja a temetőlátogatás gyakorlásának feltételeit nyitva tartást /lásd: temetői szabályzat/ e) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezéseinek, tárolók, hűtők, egyéb infrastrukturális létesítmények karbantartását, s működteti azokat f) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről g/ biztosítja a temető nyitásátzárását h) őrzi a nyilvántartó könyveket nyilvántartó könyv, sírbolt könyv/ i ) kijelöli a temetési helyet j ) végzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, utak karbantartását, síkosság mentesítését, hó eltakarítást k ) összegyűjti elszállítja a hulladékot l ) összehangolja a temetéseket m ) gondoskodik az ügyfélfogadásról (3) A fenntartó csak al45/1999. /X.1/ Korm. rendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelelő gazdasági szervezettel köt szerződést.

3 (4) A fenntartó pályázati eljárás keretében választja ki a szerződéskötés előtt az üzemeltetőt. (5) A szerződés a jogszabályi feltételeknek történő megfelelősségig, ill. maximum öt évi időtartama lehet. (6) Az üzemeltető vezeti a kötelező nyilvántartásokat. Temetés 5.. (1) 3 A temetés módja: hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint. (2) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. E rendelkezési jog kiterjed a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására, s gondozására. (3) 4 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, b) sírbolt esetén 60 év, c) urnafülke és urnasírhely 25 év, d) urnasírbolt esetén 25 év. (4) Földbe temetésnél jól zárható, környezetbarát anyagból készült, résmentes koporsó használható. Fém, üveg, műanyagból készült termék használata tilos. A fenntartói jogkörben megállapított díjak 5 6. (1) A sírhelyek és sírboltok megváltásáért fizetendő díj: bruttó a) egyes sírhelyek: 2.500,- Ft b) kettős sírhelyek /ikersírok/: 5.000,- Ft c) sírboltok /kripták/: 4 koporsó 2,6 x 3,3 m ,- Ft 6 koporsó3,3 x 4,5 m ,- Ft d) urnasírhelyek: 2.000,- Ft urnafülke: 5.000,- Ft urnasírbolt: ,- Ft e) mélyített egyes sírhelyek: 3.000,- Ft kettes sírhelyek: 6.000,- Ft (2) A különböző sírhelyek és sírboltok megváltásáért az (1) bekezdésben megállapított díjakat kell megfizetni a temető fenntartója részére. (3) Temetési hely, illetve sírhely újraváltási díja: bruttó a) egyes sírhelyek: 2.000,- Ft b) kettős sírhelyek /ikersírok/: 4.000,- Ft c) kripta: 4 koporsós ,- Ft 6 koporsós ,- Ft 3 Módosította: 2/2006.(II.15.) sz. ör. 1. -a 4 Módosította: 2/2006.(II,15.) sz. ör. 1. -a 5 Módosította: 2/2006.(II.15.) sz. ör. 2. -a

4 d) urnahelyek: 2.000,- Ft urnafülke: 5.000,- Ft urnasírbolt: ,- Ft e) mélyített egyes sírhelyek: 3.000,- Ft kettős sírhelyek: 6.000,- Ft (4) Temetőben vállalkozásszerűen munkát végző temető-fenntartási hozzájárulási díj:450,- Ft. (5) A kegyeleti közszolgálati igénybevételért (létesítmények) fizetendő bérleti díj fajtái és mértéke: Ravatalozó: 2.000,- Ft Hűtő: 1000,- Ft/nap A temető használatának szabályai (1) 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül a temetőben nem tartózkodhat. 8. (2) A temetőben mindenki a hely hármas funkciójának: csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. (3) A temetőbe állatot bevinni, beengedni tilos. (4) A temető épületeit, kerítését, sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat, a sírokba ültetett növényzetet megrongálni, bepiszkítani, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvinni tilos. (5) A sírokra ültetett növényzetet és a temetőbe bevitt virágokat kivinni nem lehet. A koszorúk szalagjai csak abban az esetben vihetők el, ha az elhunyt fertőző betegségben nem szenvedett. (6) A temető területén a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, bárhová elvinni tilos. (7) A temetőben gyertya gyújtása során ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék. (8) Már kiállított síremléket és a sír egyéni tartozékait a temetőből - javítás céljára is- csak a temető üzemeltetője engedélyével lehet elszállítani. A temető igénybevételének szabályai 9. Köztemető igénybevétele Az elhunyt eltemettetésére kötelezettje a halott vizsgálati bizonyítvánnyal, illetve a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával kérheti az igénybevételt. Rendelkezési jogosítvánnyal bíró személy az önkormányzat polgármesterénél jelenti be a köztemető igénybevételét. Köztemetés esetén a köztemetésre vonatkozó szabályok alkalmazásával kell az elhunyt eltemettetéséről gondoskodni Ravatalozás (1) Galambok község területén a köztemetőben szabad ravatalozni. Kivételes esetben a temetőn kívül ravatalozásra engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

5 Szolgálat Város Intézete adhat. (2) Fertőző betegségben elhunytak koporsóit a ravatalozóban felnyitni nem szabad. Az ilyen halottak ravatalozása tekintetében a Tisztiorvosi Szolgálat utasításait meg kell tartani. (3) A temető fenntartója /üzemeltetője/ köteles a ravatalozó és hűtőberendezés állandó üzemképes állapotáról és rendjének fenntartásáról gondoskodni. A temetési hely, sírhely méret, kegyeleti tárgyak, a növényzet, sírgondozás szabályai 11.. A köztemető beosztása (1) A köztemetőt be kell keríteni,a temető útjait, kerítését a terveknek megfelelően kell kialakítani. (2) A köztemető területét parcellákra (Sírhelytáblákra), ezeket sorokra, a sorokat pedig sírhelyekre kell felosztani. A parcellákat betűjellel (A, B, C, stb.), a sorokat római számmal, a sírhelyeket pedig arab számokkal kell jelölni. (3) A parcellákba és sírhelysorokba a temetkezés az elhalálozás idejének megfelelő sorrendben történik. A parcella mérete megközelítőleg négyzet alakú, a leghosszabb oldala 40 m-nél több nem lehet. Az egyes sírhelysorok között legalább 0,6 m távolságot kell elhagyni. (4) A 10 éven aluli gyermekek részére a helyi gyermekhalálozást illetve az igényt figyelembe véve kell a sírhelyeket kijelölni. (5) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnák a sírokba elhelyezhetők, de az urna a terepszinthez viszonyítva minimum 1 méter mélyre kell, hogy kerüljön. (1) A köztemetőben temetésre szolgálnak: a.) egyes sírhelyek, b.) kettős sírhelyek, (ikersírok), c.) sírboltok (kripták), d.) urnasírhelyek, e.) közös sírok Sírhelyek (2) Sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek csere, adásvétel tárgyai nem lehetnek, de eredeti állapotukban visszaválthatók. 6 12/A Díszsírhely (1) Galambok Község Önkormányzat Képviselőtestülete azon elhunyt személyeknek, akiket Galambok Község Díszpolgára, illetve Galambok Községért kitüntető címben részesített külön döntés nélkül díszsírhelyet adományoz. 6 Módosította: 19/2008.(XII.17.) sz. ör. 1. -a

6 (2) Azon elhunyt személyek részére, kik egyébként méltók az (1) bekezdésben meghatározott kitüntető címre, díszsírhely adományozásáról a polgármester vagy önkormányzati képviselő javaslatára a Képviselőtestület dönt rendkívüli képviselőtestületi ülés keretében. (3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. (4) A díszsírhelybe a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával és költségeinek viselésével az elhunyt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők. (5) A díszsírhely gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói kötelesek gondoskodni, ilyenek hiányában a díszsírhely gondozásáról a polgármester intézkedik. (6) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell. (7) A díszsírhelyek területének kijelöléséről és azok kialakításáról a képviselő-testület dönt. Ezen területen sírhely nem értékesíthető Sírhelyek nagysága (1) Az egyes nagysír 2 m hosszú, 1 m széles, 2 m mély. (2) Betemetett egyes nagysírba külön engedély alapján és a megállapított díj kifizetése mellett a.) még egy kiskoporsó, b.) a sír mélyítése esetén még egy nagy- és kiskoporsó temethető. A legfelső koporsó alsó síkja a terepszint alatt 1,6 m-re kell, hogy legyen. (3) A gyermeksír /10 éven aluli gyermek részére / 1,4 m hosszú,0,6 m széles és 2 m mély. (4) Az egyes sírhelyen rendszerint csak egy koporsó, gyermeksírba pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethető. (5) A kettős (iker) sír, 2 nagy koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részre ugyanolyan mértékben és feltételek mellett történhet a rátemetés, mint az egyes sírba. A kettős sír mérete1,6 m x 2m. Minimális mélysége 2 m. (6) Az egyes és kettős sírhelyek között legalább 0,6 m oldaltávolságot kell biztosítani. (7) Az egyes és kettős sírhelyek, valamint a gyermeksírhelyek kegyeleti ideje a megváltástól számított 25 év. A sírhely előre is váltható, azonban ez esetben a sírhely megjelölése és gondozása kötelező. Ennek elmulasztása esetén eredménytelen felhívás esetén a sírhely 10 %-os kezelési költség levonása mellett visszaváltható. (8) A sírhelyek teljes használati díját a sírhely megváltásakor kell megfizetni. Minden további temetés alkalmával ki kell fizetni azt a díjkülönbözetet, amellyel a 25 éves porladási idő biztosítása érdekében a használati idő szükségképpen meghosszabbodik. (9) A már betemetett sírokba történő rátemetéskor a felnőtt vagy gyermekkoporsóra eső díjat kel fizetni. (10) Az egyes és kettes nagysírokat, valamint gyermeksírokat előre kifizetni, egyedi elbírálás alapján csak a fenntartó külön engedélyével lehet, de ezek sírbolttá nem alakíthatók ki, és kegyeleti idejük nem változik.

7 (11) A fertőző betegségben elhaltakra csak a közegészségügyi előírásoknak megfelelően lehet rátemetni Sírboltok (kripták) (1) A sírboltok /kripták/ méretei: a) 4 koporsó2,6 x 3,3 m b) 6 koporsó, 3,0 x 4,5 m Minimális mélysége a terepszinttől számítva 2 m. Ennél nagyobb méretű sírbolt vagy mauzóleum méreteit a temető fenntartója (kezelője) külön állapítja meg. A sírboltok használati ideje a megváltástól számított 60év. (2) A sírbolt (kripta) építéséhez a temető tulajdonosának előzetes hozzájárulása szükséges. Előzetesen benyújtott terv alapján engedélyezheti szakember közreműködésével az önerős kivitelezést. (3) A sírbolt (kripta) birtokosa az, aki a használati díjat megfizette és birtokosi minőségét a temető nyilvántartó könyvébe bejegyeztette. A sírbolt feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a használati díjat megfizette, és aki nevére az azt igazoló bizonylat kiállításra került. (4) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt birtokosának nyilvántartó könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. Ha erről nem intézkedett, a birtokos házastársát, egyenes ágbeli /fel- és lemenő/ rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet temetni. (5) Egy nagykoporsó helyén kettő kiskoporsó helyezhető el Urnasírhelyek (1) Az urnasírhelyekben az elhamvasztott halottak urnái helyezhetők el. Az egyes urnasírhelyek között legalább 0,6 m oldaltávolságot kell elhagyni. Az urnasírhelyek méretei 1,5 x 1m. (2) Az urnasírhelyek kegyeleti ideje 25 év. A használati idő lejárta után az urnasírhely használata a lejáratkor érvénybe lévő díj megfizetésével megújítható. (3) A használati idő lejárta után az urnasírhelyek kiürítéséről a temető kezelője gondoskodik Temetésre szolgáló egyéb területek A községi temető fenntartója köteles gondoskodni közös sír megfelelő kialakításáról a köztemető területén, a már lezárt temetőből, köztemető megtelt lezárt részeiből kikerülő holttestmaradványok, hamvak elhelyezésére Síremlékek (sírjel) (1) A síremlékeket felállítani, felújítani, átépíteni, lebontatni, elvinni a temető tulajdonosának engedélyével lehet. (2) A síremlékek alapozásának méreteit a temető kezelője állapítja meg. A temető

8 komolyságát, a kegyeletet, a közízlést sértő síremlék feliratok nem engedélyezhetők. A síremlék, vagy szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt megállapított területénél. (3) A sírbolton lévő síremlék fenntartásáról a temetésre kötelezettek tartoznak gondoskodni. Ha a sírbolt, vagy síremlék összeomlásától lehet tartani, a köztemető kezelője felszólíthatja a kötelezettet(teket), hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Amennyiben a felhívás eredménytelen marad 6 hónap elteltével a temető kezelője a sírboltot, vagy síremléket kiüríti, s azzal, valamint a felépítmény anyagával rendelkezik. (4) A síremlékek szabályszerű felállítását a temető kezelője köteles ellenőrizni Sírgondozás, növényzet (1) A sírgondozási munkák elvégzésével amennyiben az nem maguk végzik a hozzátartozók a temető kezelőjét, illetve szervezetet bízhatnak meg. Amennyiben a munkát más szervezet végzi, úgy az ilyen tevékenységet a hozzátartozóknak a temető kezelője felé be kell jelenteni. (2) Az örök emléksírok, a közös sír, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása a temető kezelőjének feladata. (3) A sírboltok, sírok melletti ülőpad, fa, örökzöld a kezelő előzetes engedélyével helyezhető el. (4) A sírboltok és sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad. (5) A sírokon síremléket szilárd alapra kell felállítani. (6) A sírdomb magassága 50 cm lehet. A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sír körüli utakon a közlekedést nem gátolja. (7) Fák és 2m magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető kezelője engedély alapján elrendelheti. Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető kezelője, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ültethet. (8) Fásítást, növényzetváltást csak az Önkormányzat Képviselő-testületének határozatában meghatározottak szerint lehet. 21. Köztemető megtelt részeinek lezárása és újbóli felhasználása (1) Amikor valamely sírhelytábla, urnasírhelynek kijelölt terület megtelt, a területet az Önkormányzat lezárja. A lezárt sírhelytáblák, illetve urnasírhelyek, urnafülkék részére kijelölt területnek az utolsó temetéstől számított 25 év, illetve 10 év eltelte utáni kiürítését a Képviselőtestület rendeli el. (2) A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi /területi/ és országos sajtóban közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiakban pedig 2 havonként történjen. A hirdetményt Galambok község hirdetőtábláján, valamint a temetőkapun, ravatalozón, és az érintett temetőrésznél kell kifüggeszteni. (3) A kiürítés esetén az érdekelt hozzátartozók halottaik maradványait és síremlékeit - szabályszerű díjak megfizetése mellett - a rendelkezésre álló temetőhelyekre 6 hónap alatt áthelyezheti /exhumálhatják/. A síremlékkel csak az egyidejű exhumálás esetén

9 rendelkezhetnek. Amennyiben a kiürítés után a sírhelytábla újra megnyitásra kerül a sírhelydíj újbóli megfizetése esetén a holttestmaradványok, hamvak a helyükön is maradhatnak. (4) A határidő eltelte után a temető kezelője végrehajtja a sírhelytábla, valamint az urnasírhelyeknek, urnafülkéknek kijelölt terület kiürítését, és gondoskodik a maradványok, hamvak közös sírba helyezéséről - nyilvántartás vezetése mellett. (5) A nem gondozott, omladozó állapotban lévő sírboltokból a 60 évi elévülési idő elteltével a tetemmaradványok eltávolíthatók, ugyanez vonatkozik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető síremlékekre is. Az így megüresedett sírboltok helyein lévő összes építőanyagok, síremlékek és maga a sírbolt és maga a sírbolt felett a temető fenntartója, illetve kezelő szabadon rendelkezik, amennyiben a karbantartásra vonatkozó felhívás eredményre nem vezetett. (6) Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati idő eltelte előtt válik szükségessé, az áthelyezés költségeit az viseli, akinek érdekében az áthelyezés történik. 21/A. Nyilvántartások (1) 7 A temető üzemeltetője a temetőben a Tv ában foglaltak szerint nyilvántartást vezet. (2) A köztemető térképét a tulajdonosnak kell elkészíteni, melynek igénybevett sírhelyére a nyilvántartási számot rá kell vezetni. (3) A sírhelyre történő rátemetés, vagy földellés /exhumálás/ adatait, és az arra vonatkozó ügyirat számát a nyilvántartás megjegyzés rovatába fel kell jegyezni. (4) A köztemető nyilvántartó könyvéből köteles a nyilvántartó a felek részére díjtalan szóbeli, vagy írásos tájékoztatást adni. (5) A nyilvántartás szabályszerű vezetését a körjegyzőség hivatala végzi. (6) A köztemetőt látogatók panaszai a körjegyzőség hivatalában elhelyezett bejelentő könyvbe bejegyezhetők. (7) A köztemetőre vonatkozó nyilvántartókönyvek és ügyiratok nem selejtezhetők. (8) A köztemetőre vonatkozó nyilvántartókönyveket és ügyiratokat tűzbiztos szekrényben kell tárolni. A betelt és használaton kívüli nyilvántartókönyvek és ügyiratok megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik. (9) A köztemető tulajdonosa köteles a temető bejáratánál a nyilvántartásra utaló tájékoztató táblát kihelyezni, valamint a sírhelyárakat feltüntetni. Szabálysértés Módosította: 2/2006.(II.15.) sz. ör. 3. -a 8 Hatályon kívül helyezi: 12/2012.(VI.07.) sz. ör. 1. c) pontja.

10 Záró rendelkezések 23.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Galambok, szeptember 14. Bohár Józsefné körjegyző Kis Tóth László polgármester

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL Petrivente Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 17/2012. (IX.26.))

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet)

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(III.20.), 5/2003.(II.12.) (2003. évi költségvetésről szóló), 2/2004.(II.11.) (2004. évi költségvetésről szóló), 11/2005.(III.1.) (2005. évi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések 1 Módosította: (27/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezve), 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.)

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 1 Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (Hatályos: 2015. április 1-jétől) Rábapatona Község Önkormányzatának

Részletesebben

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1..

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1.. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1993.(III.5.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló (49/2004.(XII.23.) rendelettel

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) élve

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről.

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. T e r v e z e t Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2007. (XI.26.) KT. sz. rendelete kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VII. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről

Részletesebben

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetben a 8/2011(VI.24..) számú rendeletekkel Egyházashollós

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetben) Balatonhenye Önkormányzat

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 20/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet 21/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1. EGYSÉGES SZERKEZET 152. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) 6, 19/2014. (VII.04.) 5, 36/2013. (XI. 19.) ÖR 4, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR és 42/2011.

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (IV. 15.) rendelete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól. 1 Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének

Részletesebben

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(1) A temetési helyek, illetve az újraváltás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 18/2000. (XI. 30.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről - egységes szerkezetben a 11/2003. (IX. 29.) sz. módosító rendelettel - Tokod Nagyközség

Részletesebben

22/2008.(XII. 20.) rendelete

22/2008.(XII. 20.) rendelete PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2008.(XII. 20.) rendelete a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (a módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(V.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011.(VII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 címzetes FŐJEGYZŐJE E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a temetőkről és temetkezésről

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről. Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 5/2007./III.23./ rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. február 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. február 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki irodavezető 856-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Temetői sírhely és urnafülke díjak megállapítása. Az előterjesztést készítette: Strobl Alajos

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1996.(IV.5.)Kt.sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról (egységes szerkezetben) Kunfehértó

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A temetőkről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges!

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának (8. sz. előterjesztés) és Báta Község Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA

BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA Urnatemetői Szabályzat A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjéről I. Általános rendelkezések

a temetőkről és a temetkezés rendjéről I. Általános rendelkezések Galgaguta Község Önkormányzata képviselő-testületének 17/2015 (IX.30) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség (továbbiakban Tulajdonos) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Tárgy: A temetői díjak

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulásról (Egységes szerkezetben) Keménfa Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ózd, 2011.április. 21. Előterjesztő: Ózdinvest Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdinvest Kft. PH. Éphat. és Műszaki Osztály

Ózd, 2011.április. 21. Előterjesztő: Ózdinvest Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdinvest Kft. PH. Éphat. és Műszaki Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2011.április.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a temetőkről

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a temetőkről Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a temetőkről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló

Részletesebben