TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI"

Átírás

1

2 A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TŐZ ÉS KIEGÉSZÍTİ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: Biztosító) a Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei rendelkezéseinek valamint az azt kiegészítı feltételeknek és záradékoknak megfelelıen biztosítási szolgáltatást teljesít, a biztosítási szerzıdésben megnevezett Biztosított részére. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerzıdés szerinti biztosítási események véletlen, váratlan, balesetszerő bekövetkezése miatt a biztosítási szerzıdésben, annak ajánlatában, adatközlıiben meghatározott vagyontárgyakban keletkezett vagyoni (dologi) károk, valamint a biztosított költségek megtérítésére vonatkozik, amennyiben a Szerzıdı (Biztosított) a biztosítási szerzıdésben meghatározott biztosítási díjat megfizette. A jelen feltételek, az ezt kiegészítı feltételek és záradékok alapján létrejött szerzıdésekre a Biztosító Vagyonbiztosítási Általános Szerzıdési Feltételei (VÁSZF) rendelkezéseit alkalmazni kell. Ha jelen feltétel valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitıl eltér, akkor - amennyiben az eltérı rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a feltételt és a VÁSZF-et értelemszerően együttesen kell alkalmazni; - amennyiben a VASZF és a feltétel eltérı rendelkezései egymást kizárják, a feltétel rendelkezéseit kell alkalmazni. I. A BIZTOSÍTOTTAK KÖRE 1. Biztosított a szerzıdésben * - Biztosítottként - feltüntetett: a) társasház közösség, vagy b) lakásszövetkezet. 2. Biztosítottnak minısülnek továbbá: a) a társasház közösségét alkotó tulajdonosok, tulajdoni hányaduk arányában, b) a lakásszövetkezeti tagok. * Szerzıdés: a biztosítási jogviszony létrejöttét írásban rögzítı megállapodás, melynek minimálisan szükséges dokumentumai: a) a Szerzıdı (Biztosított) által tett biztosítási ajánlat, b) az ajánlat elfogadását igazoló, a Biztosító által kiadott, biztosítási kötvény, c) az ajánlatban megnevezett feltételek, kiegészítı feltételek, záradékok. az ajánlat és a kötvény helyettesíthetı, mindkét fél részérıl elfogadott (aláírásukkal hitelesített) szerzıdéssel. Szóbeli megállapodás, illetve bármely fél részérıl szóban tett nyilatkozat semmilyen esetben sem válik a szerzıdés részévé. II. A KOCKÁZATVISELÉS HELYE 1. A kockázatviselés helye -feltéve ha, a kiegészítı feltételek vagy záradékok eltérıen nem rendelkeznek- a biztosítási szerzıdésben cím -cím hiányában a helyrajzi szám- szerint megjelölt telek (telkek) és az azon (azokon) lévı a) többlakásos épület(ek), b) építmény(ek). 2. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzıdésben azonosítható módon feltüntetett, jelen feltételek III. fejezetében meghatározott vagyontárgyakra, vagyoncsoportokra terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén találhatók. III. BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK, BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 1. A társasház közösség (társasház közösségi tagok), illetve a lakásszövetkezet (lakásszövetkezeti tagok) tulajdonában lévı: - épületek, - épületrészek: a külön tulajdonként meg nem jelölt közös tulajdon biztosítása esetén, * - épülettartozékok, épület felszerelési tárgyak, ideértve az épületre felszerelt, a Biztosított tulajdonában lévı antennákat is, - építmények (pl.: kerítés, kerti építmény, szabadtéri úszómedence stb.) Nem biztosított vagyontárgy: - a fóliasátor, - az üveg- és hajtóház, - a földbe vájt, kikövezetlen falú építmény. 2. A társasházi vagy a lakásszövetkezeti lakóközösség mindennapos mőködéséhez szükséges, a társasházi vagy a lakásszövetkezeti lakóközösség közös tulajdonát képezı be nem épített vagyontárgyak (ingóságok), amennyiben nem tartoznak a kockázatviselésbıl kizárt, külön megnevezett vagyontárgyak közé. Nem biztosított ingóságok: - okiratok, kéziratok, tervek, dokumentációk, adathordozókon tárolt adatok, programok; - értéktárgyak (nemesfémek és azok felhasználásával készült vagyontárgyak, képzı-, ipar-, és népmővészeti alkotások, antik tárgyak, kézi csomózású szınyegek); - készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takarékkötvény, értékpapír, értékcikk. 3. A kockázatviselés helyét képezı telken található, a társasházi vagy a lakásszövetkezeti lakóközösség közös tulajdonát képezı lábonálló növényi kultúrák, kerti berendezések és felszerelési tárgyak az épület biztosítási összegének 0,1%-áig, de maximum Ft- ig. * Csak a közös tulajdon biztosítása esetén biztosítottak: - a lakóépület alapozásának alkotórészei, - a szerkezeti és lakáselválasztó falak vakolatig, - födémek, - tetıszerkezet, tetı héjazat, kémények, - tetıteraszok és tetıfelépítmények, - pince, padlás, kapualj, lépcsıház, - folyosók, függıfolyosók,

3 - közös tulajdonú területek vakolata, festése, mázolása, tapétázása, burkolatai, - közös tulajdonú területek kapu-, ajtó- és ablakszerkezetei korlátok, mellvédek, - felvonó, szellıztetı berendezés, szemétledobó, tároló, - kaputelefon, csengı, riasztó és tőzjelzı berendezés, - közös tulajdonban lévı tőzivíz hálózat, - lefolyó és nyomó vezetéke a külön tulajdoni leágazásig, illetve a külön tulajdonú vízóráig, - teljes gépészeti és villamos hálózat a központi mérıóráktól a külön tulajdonú mérıórákig, beleértve a központi mérıórákat, - beépített központi főtı, hideg és melegvíz ellátó berendezések - központi szellıztetı és egészségügyi berendezések és azok szerelvényei, - villámvédelmi rendszer, - központi antennarendszer alkotó elemei és tartozékai a külön tulajdonú leágazásokig, - közös helyiségek üvegezései, - a lakóközösség közös tulajdonában lévı a biztosított épület szerkezeti elemeihez rögzített tartozék, amely a lakóépület rendeltetésszerő mőködtetéséhez szükséges, - közös tulajdonban lévı építmények. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK MEGHATÁROZÁSA 1. Épületek, épületrészek, építmények A biztosításra kerülı épülettel, épületrésszel, építménnyel megegyezı mérető, szerkezető, kivitelő, azonos építési anyagok, épületgépészeti, épület-berendezési és épület-felszerelési tárgyak felhasználásával készített épület, épületrész, építmény építési költsége a biztosítási összeg meghatározásának alapja. A biztosítási összeg meghatározásához az ajánlattétel idıpontjában érvényes átlagos építıipari anyagárakat és az építıipari szolgáltatások átlagos értékét kell figyelembe venni, beleértve a tervezési, engedélyezési és szállítási költségeket is. A telek árát a biztosítási összeg megállapításánál nem kell számításba venni. A Biztosító javaslatot tehet arra a biztosítási összegre, ami mellett nem érvényesíti az esetlegesen fennálló alulbiztosítottság jogkövetkezményét. A javasolt biztosítási összeget a szerzıdés tartalmazza. A javasolt biztosítási összeg megállapításának alapja, a biztosításra kerülı épület(ek), épületrészek ajánlattétel idıpontjában meglévı hasznos alapterülete és az ajánlattétel idıpontjában a kockázatviselés helyére a Biztosító által meghatározott m 2 -re vetített átlagos újraépítési költség. A hasznos alapterületet társasházak esetében az alapító okiratban, vagy lakásszövetkezeteknél az alapszabályban szereplı négyzetméter értékek alapján, illetve ezek hiányában a kockázatviselés helyén elvégzett szemle és felmérés alapján kell meghatározni. 2. Ingóságok A biztosítási összeg a szerzıdı által megjelölt értékben kerül meghatározásra az ajánlati részletezésnek megfelelıen. A biztosítási összeg meghatározásánál a teljes biztosítottság érdekében, a szerzıdésben megjelölt kockázatviselési helye(ke)n, az ajánlattétel idıpontjában ténylegesen meglévı ott tartott, az adott vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyaknak az ajánlattétel idıpontjában érvényes, a vagyontárgyak új állapotban történı beszerzési árát kell figyelembe venni. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK ÉRTÉKKÖVETÉSE 1. A biztosított épületek, épületrészek, építmények és ingóságok értékkövetése érdekében a Biztosító évenként módosítja, ezen vagyoncsoportok biztosítási összegét. 2. Az értékkövetésre a biztosítási ajánlatban meghatározottak szerint a GT002 számú záradék elıírásai vonatkoznak. IV. DÍJSZÁMÍTÁS, DÍJFIZETÉS 1. A biztosítási idıszakra vonatkozó biztosítási díjat a biztosított vagyoncsoportok biztosítási összegei alapján számítja ki a biztosító. 2. A biztosítási összegek a szerzıdésben ezer forintban (E Ft), a díjak forintban (Ft) vannak meghatározva. 3. A biztosító a díjakat egész forintban számítja ki, a kerekítést a matematikai szabályok szerint (0,5 Ft alatt lefelé, 0,5 Ft -tól felfelé) végzi. 4. A biztosító a szerzıdésre vonatkozó fizetendı éves biztosítási díjat a 12-vel oszthatóságnak megfelelıen számítja ki, a kerekítést a matematikai szabályoknak megfelelıen végzi. 5. A díjfizetés történhet évente, félévente, negyedévente és havonta. A díjfizetés gyakoriságát a biztosítási szerzıdés tartalmazza. 6. A díjfizetés a választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelı idıszak elsı napján esedékes. A díjfizetés kezdetét és a díjfizetés esedékességét a biztosítási szerzıdés tartalmazza. 7. A Vagyonbiztosítási Általános Szerzıdési Feltételek (VÁSZF) III. 9/b. pontjában megfogalmazottak helyett a biztosító a következıkben leírtakat alkalmazza. Amennyiben a szerzıdı a díjfizetés esedékességétıl számított 3 hónapon belül nem fizeti meg a díjfizetés gyakoriságának megfelelı hátralékos díjat, úgy a szerzıdés megszőnik a harmadik hónap utolsó napjának 24. órájával. 8. A díj-nemfizetés miatt megszőnt szerzıdésre vonatkozó késedelmes díjfizetéssel kapcsolatos VÁSZF III. 9./c pontjában leírt feltételek változatlanul érvényben maradnak. V. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK TŐZ : Biztosítási eseménynek minısül a tőz, a villámcsapás, a robbanás és a személyzet által irányított légi jármővek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása, ideértve a VII. (Káreseménnyel kapcsolatos költségek térítése) fejezet korlátozásainak figyelembevételével ezen események miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkezett károkat is, a következı meghatározások szerint. 1. Tőz: tőz alatt olyan tőzesetet kell érteni, amely nem rendeltetésszerő tőztérben keletkezik vagy ott keletkezik, de azt elhagyja és önerıbıl továbbterjedni képes. A Biztosító nem téríti meg:

4 a) a gyulladási hımérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölıdés, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában bekövetkezı károkat, kivéve ha ezek amiatt keletkeznek, mert tőz esemény következett be; b) a tőzkár nélküli füst- és koromszennyezıdésbıl származó károkat; c) öngyulladás miatt az öngyulladt anyagban keletkezett károkat; d) azokat a tőzkárokat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból (pl. fızés, füstölés, szárítás, pörkölés) hasznos tőznek vagy hıkezelésnek vetik alá, vagy füsthatásnak teszik ki, ideértve mindazon vagyontárgyakat is, amelyekben vagy amelyeken keresztül hasznos tüzet, hıt vagy füstöt állítanak elı, közvetítenek vagy vezetnek tovább, valamint azt az esetet, ha a vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tőztérbe dobták vagy azok tőztérbe estek; Abban az esetben, ha a c) és d) pontok szerinti okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (átterjedı tőz), a Biztosító az átterjedı tőz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti. A Biztosító megtéríti az elektromos áram okozta tőz miatt a biztosított elektromos (elektronikus) gépekben, készülékekben és berendezésekben ide értve a biztosított épület/lakás elektromos hálózatának a mérıóra utáni szakaszában keletkezett tőzkárokat. 2. Villámcsapás: villámcsapás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a becsapódó villám erı- és hıhatása okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve ha az épületbe becsapódó villámcsapás az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt. A Biztosító megtéríti továbbá a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció hatására a biztosított elektromos (elektronikus) gépekben, készülékekben és berendezésekben ide értve a biztosított épület/lakás elektromos hálózatának a mérıóra utáni szakaszában keletkezett károkat. A Biztosító nem téríti meg a villámcsapás által okozott kárt, ha az a hatóságilag elıírt villámhárító rendszer hiánya, vagy a meglévı villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztása miatt keletkezett. 3. Robbanás: a gázok vagy gızök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen bekövetkezı erı-megnyilvánulás. Egy tartály (kazán, csıvezeték) esetében robbanás csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mértékben reped szét, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlítıdik ki. Ha egy tartály belsejében a robbanást kémiai reakció idézi elı, akkor a tartályban keletkezı károkat a Biztosító akkor is megtéríti, ha annak falazata nem reped szét. A Biztosító csak külön megállapodás esetén téríti meg a robbanóanyagok felrobbanása miatt bekövetkezı károkat. A kockázatviselés helyén kívüli nem a Biztosított rendelkezése alá tartozó létesítményekben bekövetkezı robbanóanyag miatti robbanás által okozott károk térítésére csak akkor szükséges külön megállapodás, ha a Biztosítottnak a szerzıdéskötéskor tudomása volt, illetve tudomása kellett, hogy legyen a robbanóanyag létezésérıl, vagy használatáról. A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek: a) belsı égéső motorok égésterében fellépı robbanások, valamint elektromos megszakítókban a már meglévı vagy keletkezı gáznyomás miatt keletkeznek; b) az üzemeléssel összefüggı mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erı, csıtörés) következtében keletkeznek; c) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása miatt keletkeznek; d) légi jármővek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek. 4. Biztosítási esemény továbbá a személyzet által irányított légi jármővek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása és ezen események miatti tőz vagy robbanás. 5. A Biztosító nem téríti meg azt a tőzkárt és/vagy robbanáskárt, amely a kockázatviselési helyen A vagy B tőzveszélyességi osztály * szerint tőzveszélyesnek illetve robbanásveszélyesnek minısülı anyagok, nem háztartási mértékő vagy jellegő felhasználásával, tárolásával okozati összefüggésben következik be. * A - B tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagok: Az Országos Tőzvédelmi Szabályzatban ebbe a kategóriába sorolt anyagok. 1. Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes (jelzése A ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotában heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetıleg más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, - az a folyadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legfeljebb 20 o C, - az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi (robbanási) határértéke a levegı térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%; b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben ezek az anyagok tőz- és robbanásveszélyes mennyiségben és módon fordulnak elı. 2. Tőz- és robbanásveszélyes (jelzése: B ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) - az a por, amely levegıvel robbanásveszélyes keveréket képezhet, - az a folyadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 20 o C-nál nagyobb, nyílttéri lobbanáspontja pedig legfeljebb 50 o C, - az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi (robbanási) határértéke a levegı térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb; b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben ezek az anyagok tőz és robbanásveszélyes mennyiségben és módon fordulnak elı. V. KIZÁRÁSOK A VÁSZF általános kizárásain, valamint a biztosítási események fejezet(ek)ben meghatározott kizárásokon túlmenıen a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége - tekintet nélkül a keletkezés okára - nem terjed ki azokra a károkra, amelyek: a) az épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve ha a Biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben;

5 b) a biztosítás megkötésekor már meglévı olyan hibák és hiányosságok miatt keletkeztek, melyekrıl a Biztosított (Szerzıdı) tudott, vagy tudnia kellett; c) bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntetı jellegő költségek. VI. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÉS A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE 1. A Biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felsı határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a biztosítási szerzıdésben tételesen felsorolt vagyoncsoportokra (vagyontárgyakra) vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik. A biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a biztosított vagyontárgy meglétét és értékét. Ha egy biztosítási vagyoncsoport alatt több vagyontárgy van biztosítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak, a Biztosító a károkat úgy kezeli, mintha ezen vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna. 2. Nem vizsgálja a Biztosító az esetleges alulbiztosítottságot az épületek, épületrészek és az építmények tekintetében abban az esetben, ha szerzıdéskötéskor a biztosítási összeg a Biztosító által ajánlott négyzetméterenkénti egységár alkalmazásával került megállapításra és a szerzıdı fél a hasznos alapterületet a valóságnak megfelelıen határozta meg. A biztosított ingóságok esetében a Biztosító nem vizsgálja az alulbiztosítottságot. Ugyancsak eltekint a Biztosító az alulbiztosítottság vizsgálatától minden olyan esetben amikor a kárösszeg nem éri el a károsodott vagyoncsoport biztosítási összegének 5%-át. 3. A Biztosító teljes (totál) kárnak tekinti az elveszett, megsemmisült, illetve nem javítható vagyontárgyakon túlmenıen azt az esetet is, ha a vagyontárgy részleges kárának javítási, illetve helyreállítási költségei annak biztosítási értékét elérik, vagy meghaladják. 4. Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a Biztosító az eredeti állapot helyreállításának számított költségeit téríti meg. A hazai kereskedelemben nem beszerezhetı vagyontárgyak károsodása esetén a Biztosító a belföldön kapható hasonló jellemzıkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkezı vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe. 5. Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a Biztosító ezen vagyontárgyak biztosítási összegén belül a keletkezett kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben a biztosított a hatályos jogszabályok alapján azt megfizetni tartozik. 6. Muzeális vagy mővészi értékkel bíró vagyontárgyak esetén a Biztosító a kárösszeg megállapításánál a restaurálási (helyreállítási) költségeket, de maximum a biztosítási esemény bekövetkezésének idıpontjában megállapítható forgalmi értéket veszi alapul. 7. A Biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ideértve a gépek, berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása, vagy megsemmisülése miatt elszenvedtek. A Biztosító szolgáltatása nem terjed ki a sorozathoz (garnitúrához), készlethez, győjteményhez tartozó egyes darabok károsodása esetén arra az anyagi hátrányra, amely a felsoroltak megcsonkulása miatt következett be, továbbá az úgynevezett elıszereteti értékre sem. 8. A Biztosító az egy káreseménnyel kapcsolatban megállapított kártérítési összeget minden esetben csökkenti: a) az értéket képviselı maradványok értékével; b) azon összegekkel, amelyek a Biztosított részére harmadik személy által bármilyen jogcímen eszközölt kifizetések alapján megtérülnek; c) az önrészesedés összegével, abban az esetben, ha önrész alkalmazására a biztosítási szerzıdésben külön megállapodás történt. Épületkárokra vonatkozó kiegészítı rendelkezések 1. A szerzıdés alapján a Biztosító megtéríti a biztosítási események által okozott károk káridıponti, új értéken számított helyreállítási költségeit. Amennyiben a nem lakás céljára szolgáló épület elhasználtsága (avultsága) a kár idıpontjában meghaladja a 75%-ot, akkor a biztosító szolgáltatása káridıponti avult értéken történik. 2. Totál kár esetén a kártérítési összeg megállapításának alapja a károsodott épülettel azonos épület káridıponti újraépítésének költsége. 3. Részkároknál a szolgáltatás alapját a károsodott épületrészek káridıponti állapotának helyreállítási költségei képezik. 4. Ha a biztosított épületen vagy lakáson a helyiség - mennyezetének és egyik oldalfalának, - vagy két oldalfalának festése, tapétázása vagy mázolása károsodik, a Biztosító a helyiség egész felületének helyreállítási költségeit téríti meg. Lépcsıházak esetében a Biztosító a lépcsıkar(ok), valamint az ezt(ezeket) határoló falsíkok két egymást követı lakószint, vagy két egymást követı lépcsı pihenıszint közé esı szakaszát tekinti egy helyiségnek. A lépcsıházakhoz kapcsolódó helyiségeket (pl. folyosó, kapubejárat és lépcsıház közötti elıtér stb.) függetlenül attól, hogy nyílászáróval vagy szabad nyílással kapcsolódnak a lépcsıházhoz, külön helyiségeknek kell tekinteni. 5. Ha a biztosítási szerzıdéssel fedezett biztosítási események miatt, a biztosított lakóépület a Biztosító megítélése szerint is lakhatatlanná vált, továbbá árvízveszély miatt elrendelt kiköltözés esetén a kiköltözködéstıl a lakhatóvá válásig, de legfeljebb 120 napig a Biztosító az ideiglenes lakások indokolt és igazolt többlet bérleti díjait az épület biztosítási összegének 2,5%-áig, ezen összegen belül lakásonként (albetétenként) maximum Ft-ig megtéríti. Megtéríti továbbá a fenti okok miatti kiköltözés költségeit a teljes épület biztosítási összegének 0,5%-áig, ezen összegen belül maximum Ft/lakás (albetét) limitösszegig. 6. Bérbe adott épületek, helyiségek esetében a Biztosító a biztosítási esemény okozta tényleges bérleti díj kiesést megtéríti legfeljebb 120 napig, de maximum Ft-ig. 7. Abban az esetben, ha csak a külön tulajdonként meg nem jelölt közös részek biztosítottak, a Biztosító az 5. és 6. pontok szerinti szolgáltatásra csak a szerzıdés szerinti biztosítási összeg és a teljes épület érték arányában kötelezhetı. Az ingóságok káraira vonatkozó kiegészítı rendelkezések 1. A biztosítási szerzıdés alapján a Biztosító megtéríti a károsodott vagyontárgy új állapotban való beszerzési értékét (árát), illetve a biztosítási események által okozott károk javítással történı helyreállításának költségeit.

6 Amennyiben a károsodott vagyontárgy elhasználtsága (avultsága) a kár idıpontjában 85%-nál nagyobb, akkor a biztosító szolgáltatása avult értéken történik. VII. KÁRESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK TÉRÍTÉSE 1. A Biztosító megtéríti a biztosítási szerzıdés szerinti biztosítási események bekövetkezése során illetve azzal kapcsolatban felmerült és igazolt, a következıkben felsorolt költségeket: a) a kárenyhítés költségeit: az oltás és mentés költségeit, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgálatára hivatott tőzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett (szervezet vagy személy) szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket; a kárenyhítés költségei akkor is a Biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre. b) a károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségeit, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetızet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közmővesítéssel, továbbá az esetleges kényszer-kitelepítési, vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedéssel kapcsolatban merültek fel. 2. Ha a biztosítási összeg a vagyontárgy(ak) káridıponti értékénél kisebb, a Biztosító az 1. pont szerinti költségeket olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy(ak) káridıponti értékéhez aránylik. 3. A Biztosító megtéríti a biztosítási szerzıdés szerinti biztosítási események bekövetkezése során illetve azzal kapcsolatban felmerült és igazolt, a következıkben felsorolt további költségeket: a) a rom- és törmelékeltakarítás költségeit, amelyek hacsak a maradványértékek felmérése során nem kerültek beszámításra a kárhelyszín megtisztításával, valamint a bontási törmeléknek és a nem felhasználható maradványoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel; b) a bontási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megmaradt részeinek szükségessé váló elbontásával és azoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel; c) a takarítási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel; d) a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel. Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a 3. pont szerinti költségek és a biztosított vagyontárgyakra meghatározott kártérítési összegek együttesen sem haladhatják meg a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegét, kivéve, ha a biztosítási szerzıdésben a költségek térítésére külön biztosítási összeget (elsı kockázati összeg) határoztak meg. Ebben az esetben a Biztosító a felmerült költségeket az elsı kockázat összegéig téríti meg. VIII. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG VÁLTOZÁSA KÁRTÉRÍTÉS ESETÉN IX. A Biztosító a kifizetett kártérítési összeggel nem csökkenti a biztosítási szerzıdés szerinti biztosítási összeget. A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR 1. A Biztosítottnak (Szerzıdınek) a biztosítási eseményt bekövetkezése után, haladéktalanul, de legkésıbb az észleléstıl számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítási szerzıdést kezelı Biztosító egységhez, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetıvé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenırzését. Ha ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. Lényeges körülmények: a kártérítés jogalapja, a káresemény bekövetkezésének idıpontja, a kár összege. 2. A Biztosítottnak (Szerzıdınek) tıle telhetıen gondoskodnia kell a további kár elhárításáról és enyhítésérıl, mely intézkedések során követnie kell a Biztosító útmutatásait, elıírásait, kivéve, ha a Biztosító mulasztása miatt ezek nem voltak beszerezhetık. 3. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotán a Biztosított (Szerzıdı) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legkésıbb a bejelentéstıl számított 5 napon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvő változtatások következtében a Biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. 4. Ha a Biztosító részérıl a bejelentés kézhezvételétıl számított 5 napon belül nem történik meg a kár szemlézése, akkor a Biztosított (Szerzıdı) intézkedhet a javításról, vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A javításnál fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket stb. azonban további 30 napig változatlan állapotban meg kell ırizni. A tárolás többletköltségei a Biztosítót terhelik. 5. A Biztosítottnak (Szerzıdınek) a keletkezett kár összegszerőségét hitelt érdemlıen bizonyítania kell. Ennek hiányában a Biztosító szolgáltatása a belföldi kereskedelmi forgalom átlagos árszínvonalához igazodik. 6. A Biztosító a kárösszeg kifizetését tőzkárnál a tőzrendészeti hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány, betöréses lopásnál, rablásnál a nyomozó hatóság nyomozást megszőntetı, vagy a bíróság jogerıs határozatának megküldéséhez köti. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS A Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei alapján létrejött biztosítás (a továbbiakban: alapbiztosítás) bármely fél általi felmondása, vagy egyéb okból történı megszőnése esetén valamennyi kiegészítı biztosítás és záradék az alapbiztosítás megszőnésével egyidejőleg megszőnik. A kiegészítı biztosítás vagy záradék önállóan is felmondható, annak felmondása, vagy bármely okból történı megszőnése az alapbiztosítás, illetıleg az egyéb kiegészítı biztosítások és záradékok hatályát nem érinti.

7 VIHAR ÉS KIEGÉSZÍTİ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTİ FELTÉTELEI A kiegészítı feltételek keretében a szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerzıdı (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a következıkben meghatározott biztosítási események miatt keletkezett károk megtérítésére, a következıkben részletezetteknek megfelelıen. VIHAR: 1. Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket legalább 15 m/sec sebességő szél nyomó- és szívóhatása, illetve a vihar által sodort tárgyaknak a biztosított vagyontárgyakkal történı ütközése okoz. 2. A Biztosító nem téríti meg: a) a szabadban tárolt, helyükrıl elmozdítható vagyontárgyakban keletkezett károkat; b) a viharral együttjáró csapadék (esıvíz, jég, hó) által az épületek külsı vakolatában, burkolatában, festésében keletkezett károkat; c) a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történı beáramlása miatti károkat, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek; d) az épületek külsı falain vagy a tetın elhelyezett tárgyakban (pl. cégérek, védıtetık, antennák, napelemek), elektromos szabadvezetékekben, állványzatokban és bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkezett károkat; e) a lábonálló növényi kultúrákban, a szabadban tartott terményekben, termékekben, állatokban keletkezett károkat, f) az idıjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésekben (fólia, ponyva stb.) keletkezett, illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék által okozott károkat; g) a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkat. FELHİSZAKADÁS 1. Felhıszakadás-kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket az intenzív csapadékból eredı, talajszinten áramló nagy mennyiségő víz rombolással, elöntéssel ide értve az elvezetı rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is a biztosított vagyontárgyakban okoz. 2. A Biztosító nem téríti meg: a) a talajszint alatti padozatú, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben lévı vagyontárgyakban keletkezett károkat; b) az áramló víz által a talajban okozott károkat (erózió); c) az elöntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás miatt keletkezı károkat; d) a felhıszakadás miatti belvíz által okozott károkat. JÉGVERÉS 1. Biztosítási eseménynek minısül a jégszemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülés. 2. A Biztosító a biztosított épületek (építmények) kivéve a hideg- és melegágyak üvegezését, az üvegtetıket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia, ponyva) tetızetében keletkezett, valamint a megrongált tetın keresztül beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg. 3. A Biztosító nem téríti meg: a) az üvegezett felületekben valamint nyílászárók üvegezésében keletkezett töréskárokat, b) azokat a károkat, amelyek a tetıszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt következtek be. HÓNYOMÁS 1. Biztosítási eseménynek minısül a nagy mennyiségben felgyülemlett hó statikus nyomása, illetve annak lezúdulása miatt bekövetkezı törés vagy deformációs sérülés. 2. A Biztosító a biztosított épületek (építmények) kivéve a hideg- és melegágyak üvegezését, az üvegtetıket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia, ponyva) tetızetében keletkezett, valamint a megrongált tetın keresztül beáramló csapadék által az épületben (építményben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg, ide értve az épületek (építmények) vagy azok részeinek biztosítási esemény miatti összeomlása, ledılése során a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat is. 3. A Biztosító nem téríti meg: a) az üvegezett felületekben valamint a nyílászárók üvegezésében keletkezett károkat, b) az esıvíz elvezetı csatornákban, hófogókban keletkezett károkat, c) azokat a károkat, amelyek a tetıszerkezet nem megfelelı méretezése vagy karbantartásának elmulasztása miatt következtek be. SZIKLA-, Kİ- ÉS FÖLDOMLÁS, FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA 1. Sziklaomlás, kıomlás, illetve földomlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a lehulló (legördülı), elmozduló szikladarab, kızetdarab illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoz. A Biztosító nem téríti meg a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat továbbá a támfalakban, a mesterséges rézsőkben és egyéb mőtárgyakban keletkezett károkat. 2. Földcsuszamlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felszíni talajrétegek lejtıirányú lassú vagy hirtelen bekövetkezı elmozdulása okoz. A Biztosító nem téríti meg az épületek (építmények) alatti feltöltések ülepedése illetve az alapok és padozatok alatti talajsüllyedés miatt keletkezett károkat, továbbá a támfalakban, a mesterséges rézsőkben és egyéb mőtárgyakban keletkezett károkat.

8 3. Ismeretlen üreg * vagy építmény beomlása okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot külsı erıhatás miatti megszőnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkezı beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz. A Biztosító nem téríti meg a keletkezett kárt, ha az ismeretlen üreg beomlása bányában, bányászati tevékenység közben, vagy elhagyott bányákban történt. * Ismeretlen üreg: az, amely az építési illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva. JÁRMŐVEK ÜTKÖZÉSE 1. Biztosítási eseménynek minısül a biztosított épületek (építmények), ide értve a bennük elhelyezett biztosított vagyontárgyakat is és a hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése), melyet sínen közlekedı vagy közúti jármő nekiütközése okozott. 2. A Biztosító nem téríti meg: a) az olyan jármővek által okozott károkat, amelyeket a Biztosított, a biztosított épület (építmény) használója vagy ezek munkavállalója üzemeltet, b) a jármővekben keletkezett károkat. IDEGEN TÁRGYAK RÁDİLÉSE Biztosítási eseménynek minısül a biztosított épületek (építmények), ide értve a bennük elhelyezett biztosított vagyontárgyakat is és a hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése), melyet idegen vagyontárgynak * ezen vagyontárgyakra történı rádılése okozott. * Idegen vagyontárgy: az a vagyontárgy, amely a káresemény idıpontjában nem volt a Biztosított tulajdonában, illetve használatában, továbbá az amelyet nem bérelt, kölcsönzött, illetve nem az ı érdekében használtak fel és amely nem a kockázatviselés helyén volt elhelyezve. FÜST ÉS Hİ 1. A Biztosító megtéríti a Biztosított tulajdonában lévı tüzelı, főtı, fızı vagy szárító-berendezésekbıl hirtelen, nem rendeltetésszerően kiáramló füst és hı hatására a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat. 2. A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek: a) magában a füstöt illetve hıt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkeztek; b) a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentı, kizárólag esztétikai károk; c) a füstnek illetve hınek rendeltetésszerően kitett vagyontárgyakban keletkeztek.

9 ÁRVÍZ KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTİ FELTÉTELEI A kiegészítı feltételek keretében a szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerzıdı (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed az árvíz miatt keletkezett károk megtérítésére, a következıkben részletezetteknek megfelelıen. 1. Árvízkárként a Biztosító az árvíz * vagy belvíz ** miatt fellépı vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károkat téríti meg. * Árvíz: az állandó, vagy idıszakos jellegő, természetes, vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépı fakadó vizek (buzgárok) vízhatása. ** Belvíz: a kizárólag árvíz következményeként feltörı talajvíz. 2. A Biztosító nem téríti meg: a) a víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi létesítményekben, mőtárgyakban (pl. áteresz, zsilip), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában, b) a hullámtérben * és nem mentett árterületeken ** levı vagyontárgyakban, c) a talajerıben, illetve a talajszerkezetben keletkezett károkat. * Hullámtér: a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek a magas partok közötti terület. ** Nem mentett árterület: a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítıen párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegyő) közút, vasúti töltés, vagy magas part, valamint a települések belterületének határa között fekszik. 3. A Biztosító nem téríti meg az árvíz, belvíz megelızési, továbbá az árvíz-, és belvízvédelmi munkák címén felmerült költségeket.

10 FÖLDRENGÉS KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTİ FELTÉTELEI A kiegészítı feltételek keretében a szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerzıdı (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a földrengés miatt keletkezett károk megtérítésére, a következıkben részletezetteknek megfelelıen. 1. Biztosítási eseménynek kizárólag az a föld belsı energiájából származó földrengés minısül, amely a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérte vagy meghaladta. 2. A Biztosító megtéríti a biztosítási események, továbbá ezen eseményekkel összefüggésben keletkezı tőzesetek által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. A Biztosító a 72 órán belül bekövetkezı károkat egy káreseménynek tekinti. Ha egy biztosítási eseményt követıen a károk ennél hosszabb idıtartamon belül következnek be, a Biztosított határozhatja meg a 72 órás idıintervallumokat, de azok nem fedhetik egymást. 3. A Biztosító nem téríti meg: a) a freskókban és falfestményekben keletkezett károkat; b) az árvíz (áradás) miatt keletkezett károkat.

11 VEZETÉKTÖRÉS MIATTI KÁROK BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTİ FELTÉTELEI A kiegészítı feltételek keretében a szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerzıdı (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a vezetékek törése miatt keletkezett károk megtérítésére, a következıkben részletezetteknek megfelelıen. 1. Vezetékes vízkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a biztosított épületen belüli illetve a kockázatviselés helyén belüli víz- (ide értve az önálló tőzivíz hálózatot és sprinkler berendezést is), szennyvíz- és csapadékvíz vezetékek, a csatlakozó melegvíz-szolgáltató- és központi főtés rendszerek biztosított vezeték szakaszain belüli, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása miatt kiáramló víz illetve gız a biztosított vagyontárgyakban okoz, ide értve, ha a kiáramlás elkerülhetetlen következményeként a biztosított vagyontárgyak megsemmisülnek vagy megrongálódnak. 2. A Biztosító megtéríti továbbá a) az épületen belüli be- és elvezetı vezetékek kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények tömítési hibái miatt keletkezı károkat, valamint a tömítési hiba javítási költségeit; b) az épületen belüli elvezetı csövek dugulása miatt keletkezı károkat valamint a dugulás elhárításának költségeit; c) a szerzıdésben foglalt külön megállapodás esetében az 1. pont szerinti káreseteknél legfeljebb 6 m új csı beszerzési és annak behúzási költségeit; 3. A Biztosító nem téríti meg: a) a fakorhadási, gombásodási és penészesedési károkat; b) a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízveszteség, elmaradt haszon; c) talajvíz, árvíz vagy más idıjárási hatások miatt összegyőlt víz által okozott károkat; d) a talajszint alatti padozatú, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkat; e) sprinkler berendezések és önálló tőzivíz hálózatok csıtörése, illetve szabályszerő mőködése miatt keletkezett károkat; f) a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvényekben (csaptelepek, vízmérık, víztartályok, kazánok, főtıtestek, bojlerek, mosó- és mosogató gépek) keletkezett károkat; g) az épületek vezetékeinek, berendezéseinek és az épületekben lévı gépek vezetékeinek fagykárait illetve ezek következményi kárait, amennyiben azok a szükséges/indokolt víztelenítés elmulasztása miatt keletkeztek.

12 ÜVEGBIZTOSÍTÁS KIEGÉSZÍTİ FELTÉTELEI A kiegészítı feltételek keretében a szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerzıdı (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed az üvegtörés miatt keletkezett károk megtérítésére, a következıkben részletezetteknek megfelelıen. 1. Biztosított üvegnek minısülnek a) átalány (épületérték alapján kötött) biztosítás esetén: a biztosított épületek (építmények) szerkezetileg beépített üvegezései, a külsı és belsı nyílászárók üvegezései, kivéve: az ón-, ólom- és rézfoglalatokban lévı díszüvegezéseket, a felülvilágítók és kupolák üvegezését, a napenergia berendezéseket, a különleges homokfúvott és savmaratott üvegeket, az üvegtetıket, valamint az üvegházak és télikertek üvegezését. b) üvegértékre kötött biztosítás esetén: a biztosítási szerzıdésben részletezett üvegezések, üvegfelületek és speciális üvegek. 2. Biztosítási eseménynek minısül a biztosított üvegekben (üvegezésekben) keletkezett törés- vagy repedéskár, még abban az esetben is, ha azok a) betöréses lopás, vagy annak kísérlete során, b) vihar vagy jégesı következtében, c) épületek javítási, karbantartási illetve állványozási munkái (kivéve az új építkezéseket) során keletkeztek. 3. A Biztosító a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségeit, továbbá a következı költségeket téríti meg: a) az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védıberendezések, belsı zárak) le- és visszaszerelési költségeit, az üvegkárra meghatározott kártérítési összegnek megfelelı limitösszegen belül; b) a közvetlen vagyonvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit, a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének 20 %-áig terjedı mértékben. 4. A Biztosító nem téríti meg: a) a tőz, villámcsapás, robbanás, hangrobbanás illetve személyzettel ellátott légijármő vagy annak részeinek, illetve rakományának lezuhanása miatt keletkezett üvegkárokat; b) az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédı bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat; c) a biztosított üveg keretében (foglalatában) keletkezett károkat; d) a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat; e) a taposó üvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében, neonokban és fényforrásokban keletkezett károkat. 5. A Biztosító csak külön megállapodás esetén, az erre külön meghatározott biztosítási összegen belül, téríti meg az üvegfelületen elhelyezett fénytörı és egyéb fóliákban valamint az üvegfelületen lévı dekorációkban az üvegtörés miatt keletkezett károkat. 6. Az üvegbiztosítás díját a Biztosító a) épületértékre kötött biztosítás esetén a biztosított épület (építmény) értéke, b) üvegértékre kötött biztosítás esetén a biztosított üvegezések újraüvegezési költsége alapján határozza meg. 7. Ha a kárt harmadik személy okozta, a Biztosított köteles megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy a kárt okozó személy ismertté váljon.

13 BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS KIEGÉSZÍTİ FELTÉTELEI A kiegészítı feltételek keretében a szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Tőz és Kiegészítı Kockázatok Biztosításának Szerzıdési Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy: - a Szerzıdı (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, és - a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség(ek)re a kár idıpontjában megvalósulnak a minimális mechanikai védelem* elıírásai a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a betöréses lopás, valamint a vandalizmus és rablás miatt keletkezett károk megtérítésére, külön záradék hiányában Ft-ig, ezen belül maximum a biztosítási összegig a következıkben részletezetteknek megfelelıen. Jelen kiegészítı biztosítás fedezete kiterjed: - a szerzıdésben meghatározott biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonításával és/vagy rongálásával okozott károkra, továbbá - az alapbiztosításban biztosított épületek/lakások betöréses lopással, annak kísérletével, illetve vandalizmussal okozott rongálási káraira, ideértve az épületberendezési, épületgépészeti-, épületfelszerelési tárgyak megrongálását, leszerelését és eltulajdonítását is. * Megvalósul a minimális mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, padozatai, födémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeknek megfelelnek: - a kétszárnyú bejárati ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek, - az ajtók zárását biztonsági zár végzi, - a hengerzárat törés ellen védettek, - a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága min. 6 cm- es, hagyományos, kismérető, tömör téglafallal azonos értékő. I. Betöréses lopás és vandalizmus 1. Betöréses lopás, ha az elkövetı a lopás során a biztosítási szerzıdésben megjelölt kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe: a) nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tetı kibontásával erıszakos módon hatolt be; b) nehezítı akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglévı nyíláson (pl. szellızınyílás) keresztül hatolt be; c) eredeti kulcs vagy kulcsmásolat használatával jutott be, úgy, hogy a betörés során a kulcsokhoz az a) b) pontok szerinti a kockázatviselés helyén egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történı betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott. 2. Betöréses lopás továbbá, ha az elkövetı a kockázatviselés helyére nem az 1. a) c) pontban leírtak szerint hatolt be, de ott a lezárt helyiség ajtaját vagy a zárt tárlókat vagy ezek zárszerkezetét feltörte. Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése csak a lezárt helyiségben illetve lezárt tárolóban levı vagyontárgyakra terjed ki. Nem minısül feltörésnek az ajtók vagy tárlók vagy ezek zárszerkezeteinek külsérelmi nyomok nélkül történı felnyitása. 3. Ha a vagyontárgyak külön megállapodás szerint csak zárt tárolókban (pl. pénzszekrény, falba épített páncélkazetta, páncélszekrény) vannak biztosítva, akkor e vagyontárgyak eltulajdonítása csak akkor minısül betöréses lopásnak, ha az elkövetı a tárolók elhelyezésére szolgáló helyiségbe az 1. pontban meghatározottak valamelyike szerint hatolt be és ott az értéktárolókat vagy ezek zárszerkezetét: a) feltörte; b) eredeti kulccsal vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt helyen (bútor, pénzkazetta, széf, pénzszekrény, páncélszekrény) tárolták, és az elkövetı a kulcsok birtokába úgy jutott hogy ezek tárolási helyét feltörte. Nem minısül feltörésnek az ajtók vagy tárlók vagy ezek zárszerkezeteinek külsérelmi nyomok nélkül történı felnyitása. 4. Vandalizmus: ha az elkövetı a biztosított vagyontárgyakat azok eltulajdonítása nélkül a betöréses lopás vagy annak kísérlete során, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja. 5. A Biztosító a biztosítási események elkövetésével kapcsolatban felmerülı következı többletköltségeket téríti meg: a) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket, beleértve a szükséges romeltakarítást is; b) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárlók feltörése illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket; c) zárak cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha az elkövetés során eredeti kulcsot, vagy kulcsmásolatot használtak; d) a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még akkor is, ha az nem vezetett eredményre; e) egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések (ırzés, ideiglenes zár és nyílásvédelem) költségeit, amennyiben ezen intézkedések megtételéhez a Biztosító elızetesen hozzájárult. 6. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a VÁSZF általános kizárásain túlmenıen tekintet nélkül a keletkezés okára, nem terjed ki azokra a károkra, amelyek olyan vagyontárgyak eltőnése miatt keletkeztek, amelyeknél az 1 3. pontok valamelyike szerinti tényállás nem állapítható meg (pl.: lopás, dézsmálás, eltőnés). 7. A Biztosító a betöréses lopás elkövetése során okozott (keletkezett) tőz vagy robbanás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat csak abban az esetben téríti meg, ha ezen kockázatokat fedezı más biztosítási szerzıdés nem volt érvényben. 8. Abban az esetben, ha a biztosítási összeg meghaladja az Ft-ot, a Biztosító a kockázatviselési helyén (épület, helyiség) megvalósuló vagyonvédelem színvonalától függıen kártérítési limitösszeget határoz meg, amely az ingóság vagyoncsoport biztosítási összegén belül az egy káreseménnyel kapcsolatos biztosítási szolgáltatás felsı határa. Abban az esetben, ha a betöréses lopás elkövetése idıpontjában a szerzıdésben rögzítettektıl eltérı színvonalú vagyonvédelem valósult meg, a Biztosító a káridıpontban ténylegesen megvalósult vagyonvédelemnek megfelelı védelmi osztály szerinti kártérítési limitösszeget tekinti szolgáltatási felsı határnak, ez azonban nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A kár

14 idıpontjában megvalósult betörés elleni vagyonvédelem színvonalától függı kártérítési limitösszegeket jelen feltételek GT 001. számú záradéka tartalmazza. A Biztosító a vagyonvédelem színvonalától függı védelmi osztályt a szerzıdésben rögzíti. II. Rablás 1. Rablás, ha az elkövetı biztosított vagyontárgyat jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégbıl valaki ellen erıszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetıleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez. Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a biztosított vagyontárgy megtartása végett erıszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. 2. A Biztosító a rablás elkövetésével kapcsolatban felmerülı következı többletköltségeket téríti meg: a) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket, beleértve a szükséges romeltakarítást is; b) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárlók feltörése illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket; c) a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még akkor is, ha az nem vezetett eredményre; d) egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések (ırzés, ideiglenes zár és nyílásvédelem) költségeit, amennyiben ezen intézkedések megtételéhez a Biztosító elızetesen hozzájárult. 3. A Biztosító a rablás elkövetése során okozott (keletkezett) tőz vagy robbanás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat csak abban az esetben téríti meg, ha ezen kockázatokat fedezı más biztosítási szerzıdés nem volt érvényben.

15 TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉPÜLET TULAJDONOSI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Jelen szerzıdési feltételek alapján kötött felelısségbiztosítási szerzıdés keretében a Biztosított követelheti, hogy a Biztosító a feltételben meghatározott módon és mértékben mentesítse ıt az olyan kár megtérítése alól, amelyet a feltételekben meghatározott minıségében okozott, feltéve, hogy azért mint károkozó a magyar jog szabályai szerint felelısséggel tartozik. I. BIZTOSÍTOTT Jelen szerzıdési feltételek alapján Biztosítottnak minısülnek: 1. A szerzıdésben megnevezett Biztosítottak, akik a mindenkor hatályos társasházakról szóló törvény hatálya alá esnek. Melyek szerint a társasház az az épület, amelyet a tulajdonostársak alapító okiratba foglalt megállapodással társasháznak minısítettek. Az alapító okiratot a bíróság ítélete pótolhatja. 2. A szerzıdésben megnevezett Biztosítottak, akik a mindenkor hatályos szövetkezetekrıl szóló, törvény alá esnek, miszerint az a lakás minısül szövetkezeti lakásnak, amely a lakásszövetkezet tagjainak vagy a lakásszövetkezetnek a tulajdonában van. A szabályzat szempontjából szövetkezeti ház a szövetkezeti lakásokat magába foglaló lakóépület. A lakásszövetkezet jogi személy. II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY ÉS KIZÁRÁSOK 1. A szerzıdési feltételek szerint biztosítási eseménynek minısül a Biztosított szerzıdésen kívüli károkozása, amely lehet a károsult életének, testi épségének, valamint egészségének károsítása, továbbá vagyoni és nem vagyoni károkozás, és amelyeket a Biztosított mint a biztosítási szerzıdésben megjelölt ingatlan (épület, lakás, melléképület, építmény, telek), továbbá épületberendezési tárgyak (felvonók, főtı, elektromos, víz, gáz stb. szerelések és berendezések), valamint a telken lévı úszómedencék, sport és játszóterek, kerti berendezések tulajdonosa, bérlıje, használója, kezelıje, karbantartója minıségében okoz. 2. A Biztosító a szerzıdésben foglalt külön megállapodás esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenıen megtéríti azokat a károkat is, amelyeket tőz, robbanás, vezetékekbıl és azok szerelvényeibıl csıtörés, vagy csırepedés miatt kiömlı víz okoz, feltéve, hogy a Biztosított felelıssége megállapítható és ezek miatt - az egyes tulajdonosok ill. harmadik személynek nem tekinthetı más károsultak a lakóközösséggel szemben, - az elıbbiek egymással szemben, - a lakóközösség az egyes lakókkal szemben, érvényesítenek igényt. 3. A Biztosító kockázatviselése szempontjából biztosítási esemény a károsodás bekövetkezte. A károsodás bekövetkeztének idıpontja az az idıpont, amikortól a károkozó kártérítési fizetési kötelezettsége esedékessé válik. Ez az idıpont személysérüléses károknál a testi sérülés idıpontja vagy a halál beállta, illetıleg az egészségkárosodás kezdete, vagyoni károk tekintetében pedig azok felmerülése. 4. A biztosítási fedezet kiterjed a megalapozott kárigények rendezésére, valamint a megalapozatlan igények elhárítására is. 5. A biztosítási fedezet nem terjed ki a) a Biztosított és más jelen feltételek alapján Biztosítottnak minısülı személy egymás ellen érvényesített kárigényeire, kivéve a 2. pontban meghatározott eseteket. b) a keresı foglalkozás vagy tevékenység végzése során, azzal összefüggésben okozott kárra, c) a lassú, folyamatos állagromlással okozott károkra, mely zaj, rázkódás, szag, füst kormozódás, korrózió, gız, vagy egyéb hasonló hatások következtében állottak be, továbbá a környezet szennyezésével okozott károkra, d) a Biztosított jogszabályban írt felelısségénél szigorúbb, szerzıdésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapuló károkra, e) az elmaradt vagyoni elınyre (tervezett nyereség, elmaradt haszon, termeléskiesés, elmaradt megtakarítás, egyéb veszteség). III. A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSÉNEK TERÜLETI ÉS IDİBENI HATÁLYA 1. A Biztosító kockázatviselése kizárólag a szerzıdésben meghatározott ingatlanra korlátozódik. 2. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzıdés hatálya (kockázatviselés kezdeti idıpontjától a szerzıdés lejáratáig terjedı idıszak) alatt okozott és érvényesített károkra terjed ki. Az érvényesítés idıpontja az a nap amikor a károsult kárigényét elsı ízben a Biztosított részére bejelenti. IV. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 1. A káreseményenkénti biztosítási összeg az a legmagasabb összeg, amit a Biztosító egy biztosítási eseménnyel összefüggésben megtérít. Ez akkor is érvényes, ha a térítési kötelezettség több személyt terhel, illetve ha több személy lép fel kártérítési igénnyel. Egy biztosítási idıszak alatt a Biztosító legfeljebb a biztosítási idıszakra érvényes biztosítási összeg erejéig téríti meg a károkat. Amennyiben a biztosítási évfordulót megelızıen a biztosítási összeg kifizetésre került, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége eltérı megállapodás hiányában a biztosítási idıszak végéig nem áll fenn. 2. Amennyiben egy károkozással okozati összefüggésben több káresemény (sorozatkár) következik be, azt a biztosítási összeg szempontjából egy káreseménynek kell tekinteni. V. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAI 1. A kártérítés szabályai: a) A Biztosító a balesetbıl eredı munkaképtelenség, vagy munkaképesség csökkenés esetében a keresetveszteséget (jövedelem-kiesést) illetıleg a járadékot, továbbá a tartást pótló járadékot és a nem vagyoni kárpótlást is a szerzıdésben meghatározott biztosítási összegen belül, a magyar jog által meghatározott terjedelemben és mértékben teljesíti a károsultnak. A járadékot a jogosultnak a szerzıdésben meghatározott biztosítási összegen belül a fizetési kötelezettség kezdı idıpontjától a jogosultság lejártáig fizeti meg. A járadékfizetéssel járó személyi sérüléses károk esetén a Biztosító csak a maximált kár és a járadék tıkeértékének arányában számított kárt téríti meg járadék formájában. A járadék a károsult kérésére egy összegben is átadható.

16 b) Felmerült kárként a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, azaz azt az értéket téríti meg a Biztosító, amelytıl a károsult valamely dolog megsemmisülése, elpusztulása, elvesztése, megrongálódása, értékcsökkenése, stb. folytán elesett vagy egyébként károsodott. c) Megtéríti a Biztosító a biztosítási összeg keretén belül azt a kártérítést és költséget, amely a károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. d) Kár bekövetkezésekor a kárelhárítás és kárenyhítés körébe esı indokolt költséget a Biztosító a biztosítási összeg keretén belül akkor is megtéríti, ha azok eredményre nem vezettek. e) A Biztosító a perköltségre csak akkor nyújt fedezetet, ha képviselıje a perben részt vett, vagy a perrıl ıt a Biztosított elızetesen, írásban értesítette. A perköltség nem része a biztosítási összegnek, azt a Biztosító a biztosítási összegen felül téríti. f) A Biztosító a kártérítés összegébıl a maradványértéket és a máshonnan megtérülı kárértéket jogosult levonni. g) A Biztosító kártérítést kizárólag a mindenkor érvényes törvényes belföldi fizetıeszközben teljesít. 2. A kárrendezés szabályai: a) A károk mennyiségi és összegszerő megállapítása a Biztosító helyszíni vizsgálata után a károsulttal, és a Biztosítottal való együttmőködést követıen történik meg. b) A Biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak fizeti ki. c) A Biztosított csak annyiban követelheti, hogy a Biztosító az ı kezéhez teljesítsen, amennyiben a károsult követelését közvetlenül kielégítette. d) A Biztosítónak és a Biztosítottnak a károsulttal kötött egyezsége csak akkor hatályos, ha az egyezség megkötésében mind a Biztosított, mind pedig a Biztosító részt vett, vagy azt kölcsönösen tudomásul vették. e) A Biztosítónak jogában áll mentesítenie magát a további kifizetésektıl a kártérítési összegnek a károsult javára történı letétbe helyezésével. A kártérítés mértékének végleges megállapításakor a Biztosító a letétbe helyezett összegbıl teljesít a károsult részére. Ha a Biztosító a károsulttal történt megegyezéssel vagy egyéb módon a kárt rendezni tudná, azonban az ügy lezárása a Biztosított ellenállása miatt meghiúsul, a Biztosító a megegyezés szerint fizetendı kártérítési összeget a károsult részére rendelkezésre tartja addig az idıpontig, amíg a Biztosított nem rendelkezik, illetve az ügy el nem évül. A Biztosított ellenállása miatt felmerülı többletkárt, költséget, kamatot a biztosítás nem fedezi. f) A Biztosító szolgáltatása a kárrendezés lezárásához szükséges összes okirat beérkezését követı 15 munkanapon belül esedékes. 3. A járadék tıkésítésére vonatkozó rendelkezések: Járadékfizetési kötelezettség esetén a Biztosító a nettó tıketartalékot a megállapított fix tartamra vagy élethosszig (életjáradék) szólóan képezi, a biztosításmatematikai elvek szerint. Ennek értéke életjáradék esetén az egy év során kifizetendı járadékok összegének és az ügyfél várható élettartamának a szorzata. A Biztosító a tıketartalék részeként, a járadékfolyósításhoz kapcsolódó költségek fedezetére a képzéskori szükséglet szerint költségtartalékot is képez. VI. A BIZTOSÍTÓ VISSZAKÖVETELÉSI JOGA 1. A Biztosító visszakövetelheti a Biztosítottól a kifizetett kártérítési összeget, ha a Biztosított: a) a kárt szándékosan vagy b) súlyosan gondatlan magatartásával idézte elı. 2. Súlyosan gondatlan a Biztosított károkozása, ha: a) e tényt bíróság határozatával megállapította, b) az épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve ha a Biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben, c) a kárt súlyosan ittas állapotban, vagy kábító illetve egyéb bódulatot keltı szer hatása alatt, és ezzel az állapotával összefüggésben okozta. 3. A visszkereset szabályai nem alkalmazhatók, ha a Biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes. VII. KÁRBEJELENTÉSRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 1. A Biztosított a káreseményt, illetıleg az azzal kapcsolatos igény érvényesítését a bekövetkezéstıl, illetve a tudomására jutásától számított 2 munkanapon belül köteles a Biztosítónak írásban bejelenteni. Haladéktalanul jelentenie kell továbbá, ha peres vagy peren kívüli eljárásban kártérítést érvényesítenek vele szemben. 2. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a károsult nevét, a kár bekövetkezésének idıpontját, helyét, nagyságát (mértékét) a káresemény rövid leírását, illetve a kárral kapcsolatos valamennyi egyéb lényeges információt. 3. A Biztosító a károsult bejelentése alapján is köteles a kárbejelentést megtörténtnek tekinteni, errıl két munkanapon belül értesíti a Biztosítottat. 4. A Biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a Biztosított e kár bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt a kárral összefüggı lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. A Biztosító törvényi engedményi joga alapján a visszkereset érvényesítéséhez szükséges bizonyítékokat, tájékoztatást és minden elvárható támogatást a Biztosított megadni tartozik. E kötelezettség elmulasztásából származó hátrányok a Biztosítottat terhelik. 2. A Biztosított a kárra hozzá bármilyen jogcímen befolyó megtérülést a Biztosító által fizetett kártérítési összeg erejéig egyidejő írásbeli tájékoztatás mellett a Biztosítóhoz befizetni tartozik. 3. A jelen feltételek alapján létrejött szerzıdésekre a Biztosító Vagyonbiztosítási Általános Szerzıdési Feltételei (VÁSZF) rendelkezéseit jelen feltétel fejezetének kiegészítéseivel együttesen kell alkalmazni. Ha jelen feltétel valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitıl eltér, akkor - amennyiben az eltérı rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a feltételt és a VÁSZF-et értelemszerően együttesen kell alkalmazni; - amennyiben a VASZF és a feltétel eltérı rendelkezései egymást kizárják, a feltétel rendelkezéseit kell alkalmazni.

17 GT 001. számú záradék: Vagyonvédelmi elıírások A Betöréses Lopás Biztosításának Kiegészítı Feltételei a következı elıírásokkal egészülnek ki. 1. A biztosító az egy biztosítási eseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettségének felsı határát a táblázatban a kockázatviselési helyén (épület, helyiség) megvalósuló vagyonvédelem színvonalától függıen meghatározott kártérítési limitösszegek képezik, feltéve, hogy a biztosított vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) meghatározott biztosítási összegek ezeket meghaladják. KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEK Ft-ban Minimális mechanikai védelem esetében Részleges mechanikai védelem esetében Nincs elektronikai jelzırendszer Minimális elektronikai jelzırendszer van Részleges elektronikai jelzırendszer van Meghatározások: Minimális mechanikai védelem Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, padozatai, födémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik: - az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek, - az ajtók zárását biztonsági zár végzi: biztonsági zárnak minısül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a szám- vagy betőjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetıségek száma meghaladja a et, az egyedi minısített lamellás zár, a henger vagy mágneszár, illetve minimum 4 bető-, vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, mely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú, - a hengerzár törés ellen védett, - a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es, hagyományos, kismérető, tömör téglafallal azonos értékő. Részleges mechanikai védelem Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, födémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók az alábbi követelményeknek megfelelnek: - a 2 m-nél alacsonyabban fekvı nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású, 12 mm átmérıjő köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékő más mechanikai szerkezettel, illetve minısített biztonsági üveggel) védettek:, - a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db, a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszető falazó körömmel van rögzítve, a minimális beépítési mélység 150 mm (15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén), vagy ezzel egyenértékő, kívülrıl nem szerelhetı más mőszaki megoldás fogadható el (pl. belsı leereszthetı biztonsági rács), - a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeteit falazó körmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erısítve, - a zárást minimum kettı darab biztonsági zár végzi: biztonsági zárnak minısül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám-, vagy betőjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetıségek száma meghaladja a et, valamint az egyedi, minısített lamellás zár, - az ajtólapok minimum 3 diópánttal vannak a tokhoz rögzítve, - az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 5 mm-en belül van, - a bevésı zár esetén az ajtólap külsı, keskenyebbik oldala fémlemezzel meg van erısítve, - fatok esetén megerısített zárlemez szükséges, - a zárszerkezetet fúrás, a hengerzárat törés és fúrás ellen védettek, - az ajtólapok, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja, - a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárnak, - az ajtószerkezetek megerısített kivitelőek, kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen védettek, - a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 12 cm-es, hagyományos, kismérető, tömör téglafallal azonos értékőek. Megjegyzés: A lakat nem minısül biztonsági zárnak! III. Minimális elektronikai jelzırendszer Minimális az elektronikai védelem, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, a felületvédelem csak 2 m-nél alacsonyabban fekvı nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerő területvédelem van kialakítva. Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények: - a betörésjelzı központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre, - a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázsvonalon, - a központi egység burkolata az üzemeltetı által sem nyitható kivitelő, szabotázsvédett, min. 1 mm-es lágyacél vagy azzal egyenértékő szilárdságú anyagból készüljön, - az élesítés kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza minimum 1,5 mm-es lágyacél vagy ezzel egyenértékő mechanikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást, - az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, - élesbe kapcsolt állapotban a vezérlı központnak valamennyi jelzıvonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell, - a jelzıáramkör megszakadását a rendszernek jelezni kell, - a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszőnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szőnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelı vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni, a rendszer a riasztást követıen ismételten kapcsoljon éles állapotba, - a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektıl, tárgyaktól, építményektıl, épületszerkezetektıl, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetısége csak segédeszközzel legyen megoldható, - a kültéri hangjelzı szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél legyen, vagy ezzel egyenértékő mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,

18 - az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatás-mentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás esetén a rendszer min. 3 hónapig maradjon üzemképes, - az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa, - akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésrıl gondoskodni kell, - a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül, vagy acél védıcsıben kell vezetni. II. Részleges elektronikai jelzırendszer Részleges az elektronikai védelem, ha teljes körő térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljes körő, és csapdaszerő térvédelem van kialakítva. Részlegesnek tekinthetı az elektronikai védelem akkor is, ha a kockázat-elbírálás során kiderül, hogy a térvédelem, tárgyvédelem, felületvédelem elektronikus úton megvalósított, ám a védendı objektum egyes részei "árnyékban" vannak (árnyék alatt azt kell érteni, hogy a védendı területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatásos védelem.) Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények: - a betörésjelzı központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre, - a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázsvonalon, - az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni, - a központi egység burkolata az üzemeltetı által sem nyitható kivitelő, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból vagy azzal egyenértékő szilárdságú anyagból készüljön, - az élesítés csak külsı, min. 6 bető- vagy számkombinációs kódkapcsolóval végezhetı, a kódkapcsoló központot vezérlı áramkörét lehetıleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni, - az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak mőködıképesek, - a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzık, kódkapcsolók stb.) állandó ırzésére csak a teljes rendszerrel együtt az üzemeltetı vagy a szerviz által kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni, - a rendszer üzemképességét és riasztás mentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell, - élesbe kapcsolt állapotban a vezérlı központnak valamennyi jelzıvonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell, - a szabotázsvonalak jelzéseit nem élesbe kapcsolt állapotban is a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell, - a jelzı áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 40 %-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell), - minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges, - az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie, - a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektıl, tárgyaktól, építményektıl, épületszerkezetektıl, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetısége csak segédeszközzel legyen megoldható, - a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszőnte után 1 3 percen belül automatikusan meg kell szőnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelı vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követıen ismételten kapcsoljon éles állapotba, - a kültéri hangjelzı szabotázsvédett, kettıs, min. 1,5 mm-es lágyacél lemez burkolatú legyen vagy ezzel egyenértékő mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel, - az optikai jelzésadó borostyán sárga színő, villogó, minimálisan 200 lux fényerıs legyen, - az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, - az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell mőködnie, - az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa, - az akkumulátor automatikus töltésérıl gondoskodni kell, - nyitásérzékelık csak rejtve, süllyesztve szerelhetık, - a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védıcsıbe helyezve kell vezetni.

19 GT 002. számú záradék: Értékkövetésre vonatkozó kiegészítı mellállapodás I. A szerzıdı felek a biztosítási összegek értékkövetése érdekében a következıkben állapodnak meg. 1. A biztosított épületek és ingóságok esetében a Biztosító a biztosítási évfordulón módosítja azok biztosítási összegét. 2. Az index értékérıl a Biztosító a szerzıdıt legkésıbb az évfordulót megelızı 60 nappal értesíti. A szerzıdınek az évforduló elıtt legalább 30 nappal írásban közölnie kell, ha az indexelést elutasítja. 3. Az index értéke az indexértesítı kiküldését megelızı 12 hónap a legfrissebb KSH Közlemény alapján megállapítható fogyasztói árindexe. 4. A biztosító az épületek és az ingóságok biztosítási összegeit külön-külön határozza meg. Az évfordulót követı biztosítási idıszakban (egy év) Biztosító szolgáltatási kötelezettségének felsı határát minden esetben az így meghatározott biztosítási összeg képezi. 5. A biztosító az értékkövetés mértéke szerint megváltozott biztosítási összeg és a szerzıdéskori díjtétel szorzataként számítja ki a szerzıdés következı biztosítási idıszakra vonatkozó új éves díját. 6. A biztosító eltekint a soron következı biztosítási idıszakra vonatkozó díjemeléstıl, amennyiben a 3. pont szerint meghatározott index nem éri el az 5%-ot, azonban a nem érvényesített díjtöbbletet a következı évfordulón esedékes indexszám meghatározásánál figyelembe veszi. 7. Az indexelésre elıször a szerzıdés létrejöttét követı elsı biztosítási évforduló alkalmával kerül sor, majd azt követıen minden biztosítási évforduló idıpontjában.

20 GT 004. számú záradék: Elızetes kármentességi engedmény A záradék alkalmazása esetén a Biztosító a biztosítási ajánlatban meghatározott mértékő elızetes kármentességi engedménnyel csökkenti a biztosítási díjat, a következı kiegészítı rendelkezéseknek megfelelıen. 1. A kármentességi engedmény a szerzıdés szerinti összesen díjból illeti meg a Szerzıdıt. 2. A kármentességi engedmény a biztosítási idıszakra (egy év) érvényes, az ezen idıszak alatt bekövetkezett elsı olyan káreseményig, amelyre a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége fenn áll. 3. A Biztosító jogosult a tárgyévre meghatározott kármentességi engedmény összegét az elsı kár kártérítési összegébıl levonni. 4. A Szerzıdıt a biztosítási évfordulót követıen abban az esetben is megilleti az elızetes kármentességi engedmény, ha az ezt megelızı idıszak alatt a 3. pont szerinti levonás történt feltéve, hogy a biztosítási évfordulóra ezzel ellentétes szerzıdés módosítás nem történt.

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi IB98 TŐZBIZTOSÍTÁS - ZÁRADÉKOK 001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŐZ 2 002 FÖLDRENGÉS 2 003 FÖLDCSUSZAMLÁS, Kİ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA 2 004 ÁRVÍZ, BELVÍZ 3 005 FELHİSZAKADÁS 3 006 VIHAR 4 007

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján az Atlasz Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított részére,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) Az alábbi általános vagyonbiztosítási feltételek alapján az UNION Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító)

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Feltétel Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 3 B) ltalános vagyonbiztosítási feltételek

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098 Házõrzõ új otthon biztosítás Ügyféltájékoztató és feltételek Hatályos: 2007. május 15-étõl Nysz.: 13098 Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató.....................................................................3

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

4. oldal. 10. oldal. 23. oldal

4. oldal. 10. oldal. 23. oldal 4. oldal 10. oldal 23. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói Csoportok Nyilvántartásába bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik. 2 TARTALOMJEGYZÉK A Genertel Biztosító Zrt. e-lakás feltételek

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Vagyonőr. vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17948

Vagyonőr. vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17948 Vagyonőr vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17948 2 Tartalomjegyzék Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF)... 3 I.

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004)

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004) (MJK: ARV 001-2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) jelen szabálzat alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételben foglaltak

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat A Kerékpár Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest, Üllôi

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

II. Záradék az MKB Családi Otthonbiztosítás Általános Szerzıdési Feltételeinek és a Különös Biztosítási Feltételek változásáról

II. Záradék az MKB Családi Otthonbiztosítás Általános Szerzıdési Feltételeinek és a Különös Biztosítási Feltételek változásáról Tárgy: Értesítés biztosítási szerzıdés módosításáról Tisztelt Ügyfelünk! A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. tv. 2010. április 1-jétıl hatályos 96. (8) bekezdésébe foglalt

Részletesebben

Vagyonőr. vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17947

Vagyonőr. vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17947 Vagyonőr vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17947 2 Tartalomjegyzék Vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF)... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Bástya 2011. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2011. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2011 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB227 JELŰ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere ALAPBIZTOSÍTÁS Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné

Részletesebben

GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (1998) A biztosítási szerződésre a Vállalkozások Általános Vagyonbiztosítási Feltételei (1996) is vonatkoznak. I. Biztosított vagyontárgyak (1) A biztosítási védelem a biztosítási

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

Általános Vagyon- és Felelôsségbiztosítás

Általános Vagyon- és Felelôsségbiztosítás Általános Vagyon- és Felelôsségbiztosítás Könyvvezetésre kötelezett szervezetek számára Hatályos: 2016. január 1-tôl Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Preambulum... 9 Fogalmak... 10

Részletesebben

Házõrzõ családi otthonbiztosítás

Házõrzõ családi otthonbiztosítás Feltételek Házõrzõ családi otthonbiztosítás Ügyféltájékoztató és feltételek Érvényes: 2003. június 15-étõl Ny.sz.: 11383 Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató.....................................................................3

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (létesítmények, helyiségek ırzésének, valamint vagyontárgyak tárolásának és szállításának szabályai) HB-11899 A betöréses lopás és rablás

Részletesebben

Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz

Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz A 2013. február 1. után bekövetkezô villámcsapás kockázatvállalásra vonatkozóan a Vagyonbiztosítás különös feltételeinek VI.1.3. pontja helyett az alábbi szabályozás

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje Budapest Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete 33/2005. (IX.14.) rendelete a két-vagy több lakásos 100 %-os, illetve többségi, avagy kisebbségi önkormányzati tulajdonú, vagy kezeléső

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása A biztosítást megkötheti az a - Magyarországon bejegyzett utazásszervezı által, Magyarország területén belül - szervezett utazáson

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

GÉPÉSZ plusz Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása (feltételgyűjtemény) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16584

GÉPÉSZ plusz Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása (feltételgyűjtemény) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16584 GÉPÉSZ plusz Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása (feltételgyűjtemény) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16584 Tartalomjegyzék GÉPÉSZ plusz Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítás

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben