16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól"

Átírás

1 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: június 2. változat

2 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban: ER.) 5.sz. mellékletének II. fejezetében foglalt általános technológia vizsgálati szempontjait és módszereit jelen szabályzat melléklete szerint szabályozom. Jelen szabályzat 1. változata hatályba lépésének idıpontja: július. Jelen szabályzat 2. változata az aláírás napján lép hatályba és egyben hatályát veszíti a Felszerelt vonógömbök elbírálásáról szóló 12/2007. számú Módszertani Útmutató. Budapest, január 25. Horváth Zsolt Csaba elnök Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 1/1 Filenév: SZ doc

3 TARTALOMJEGYZÉK 0. AZONOSÍTÁS Okmányok Jármő FELSZERLÉSEK Tükrök Hangjelzés Mőszerek Zavarszőrés Főtés, szellızés Tartozékok VILÁGÍTÁS Világító berendezések Fényjelzı berendezések Visszajelzés/ kapcsolók Fényvisszaverı Áramforrás KORMÁNYZÁS Kormányozhatóság Kormánymő/ rásegítı Korm rudazat/csuklók FÉKBERENDEZÉS Üzemi fék /biztonsági/ rögzítıfék Fékmőködés Jelzések Fékcsövek Kerékfékszerkezet FUTÓMŐ/KERÉK Tengelyek/felfüggesztés Gumiabroncsok Keréktárcsák Csapágyazás ALVÁZ, FELÉPÍTMÉNY Alváz, segédalváz Vezetıtér, utastér Külsı kialakítás Raktér/rakfelület Vontatás Erıátvitel Méretek TÜZELİANYAG ELLÁTÓ BERENDEZÉS Tüzelıanyag ellátó berendezés KIPUFOGÓ RENDSZER Kipufogó rendszer/körny. védelem EGYEBEK Autóbusz Mozgáskorlátozottak jármőve Megkülönböztetı, figyelmeztetı lámpák Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 1/41

4 0. AZONOSÍTÁS 001 Forgalmi engedély/ lassú jármő igazoló lap 002 Környezetvédelmi igazolólap 003 Egyéb okmány/ engedély a) Átalakított jármő: b) Gázüzemő jármő: c) Nemzetközi közúti személyszállításra használt autóbusz: d) Különleges felépítményő jármő: 00 Okmányok Egyeztetni kell a forgalmi engedélybe/lassú jármő igazoló lapba azonosítás bejegyzett jármőazonositó adatokat - alvázszám, motorszám, hatósági szemrevételezéssel, jelzés (rendszám) - a jármővön elhelyezett azonos rendeltetéső okmányvizsgáló UV lámpa, adatokkal. okmányminta-tár, Ellenırizni kell a forgalmi engedély: az ER. 5. számú melléklet I. érvényességét, eredetiségét, fejezet pontja alapján jármőre vonatkozó egyéb adatok meglétét és helyességét, meghatározott mőszaki (vontatás bejegyzése, ADR-s jármő esetén a jóváhagyási igazolás feltételeket kielégítı száma, stb.) informatikai eszközök, az esetleges változások bejegyzését, jármőtípus mőszaki adattár, a bejegyzett szín egyezését, digitális fényképezıgép az engedély állapotát. (legalább: 3,0 Megapixel A rendszám és/vagy alvázszám rögzítése a helyi informatikai felbontás, 512 KB mérető eszközön. memória kártya, közvetlen Az ER. mentesítési feltételeinek vizsgálata (az integrált vizsgálat PC-re töltés lehetısége, az alóli mentesülés esetén az integrált vizsgálat további technológiai alvázszám rögzítéséhez lépései csak szemrevételezéssel történnek. alkalmas makro-funkció) A rögzített azonosító adatok elküldése adatvizsgálatra. A mőszaki adatok ellenırzése az okmány és a jármő összehasonlításával, ellenırzés adatbázis segítségével. A vizsgálatok során esetlegesen tapasztalt manipulációra utaló nyomok esetében ennek rögzítése (fényképen). A jármő mőszaki adatrekordjának rögzítése. Ellenırizni kell: ellenırzés a rendszám, alvázszám és motorszám adatok megfelelıségét, szemrevételezéssel, érvényességét, eredetiségét. okmányvizsgáló UV lámpa ellenırzés szemrevételezéssel - átalakítási engedély. - tanúsítvány a gázbiztonsági szemlérıl - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi szerve által kiadott egyedi megfelelıségi tanúsítvány. - Nemzetközi Idıszakos Vizsgálati Bizonyítvány, - Üzemeltetési és karbantartási napló, napja elıtt használatba vett autóbusz esetében, tanúsítás a megvizsgálásáról. - a felépítményre vonatkozó szakhatósági engedély a./ erısáramot elıállító vagy erısárammal mőködı berendezéseknél villamos biztonsági szakvélemény (MEEI vagy akkreditált vizsgálólaboratórium), b./ Veszélyes, környezetszennyezı, vagy undort keltı anyag szállítására szolgáló tartályfelépítménynél, valamint az olyan tartályfelépítményeknél, amelyeknél az üzemszerő használatsorán a légköri nyomástól eltérı nyomás keletkezik vagy keletkezhet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal igazolása, c./ egyéb felépítmény, berendezés esetében a jogszabály, vagy az erre felhatalmazott hatóság által kijelölt szerv igazolása. - a gyártmány megfelelésére vonatkozó mőbizonylat, - a felszerelés helyességének igazolása. Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 2/41

5 e) Vonószerkezet felszerelése: - jogosító vizsgálatnál Mőbizonylat a vonóhorogról és a felszerelésrıl. f) ADR-s jármő: g) Taxi: - a rakterület és a jármő tisztításának -fertıtlenítésének, gáztalanításának- igazolása, - igazolás az idıszakos vizsgálat elvégzésérıl (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal), - ADR jóváhagyási igazolás. - szakértı intézmény tanúsítása,- taxi-igazolólap és taxirendszámtábla. h) Mozgáskorlátozottak jármőve: 011 Alvázszám 012 Motorszám - a forgalmi engedély melléklete. 01 Jármő Az alvázszám és motorszám ellenırzése a karakterek kialakítása, ellenırzés szemrevételezéssel, elhelyezése szempontjából, a gyári típusjellemzıkkel összevetéssel segédeszközök - az okmánnyal nem egyezik, igénybevételével (kaparóeszköz, - hiányzik, hiányos, olvashatatlan, drótkefe, csiszoló- - nem gyártómővi vagy hatósági beütéső, hamisított, sérült, papír, kézilámpa, kézi - nem típusazonos (engedély nélküli alváz- vagy motorcsere), nagyító, festék rétegvastagság - típusazonos (engedély nélküli alvázcsere). vizsgáló készülék (acél- és Az alvázszámot hordozó alváz- vagy karosszériaelem vizsgálata a fém alaphoz), kézi anyagfolytonosság gyári kivitel esetleges megváltoztatása szempontjából. és tömörség- A típusra jellemzı másodlagos azonosítók ellenırzése megbontás vizsgáló eszköz, tükör, nélkül (típustábla, címkék, a gyártásra utaló azonosítók). rongy), A KIV-GJM program döntése szerint digitális fénykép készítése a jármőtípus mőszaki adattár, jármőrıl ferdén elölrıl és hátulról, valamint az alvázszámról. digitális fényképezıgép (legalább: 3,0 Megapixel felbontás, 512 KB mérető memória kártya, közvetlen PC-re töltés lehetısége, az alvázszám rögzítéséhez alkalmas makro-funkció), az ER. 5. számú melléklet I. fejezet pontja alapján meghatározott mőszaki feltételeket kielégítı informatikai eszközök ellenırzés szemrevételezéssel kézilámpa, tükör, (gép)rongy, kézi nagyító, festék rétegvastagság vizsgáló készülék (acél- és fém alaphoz), 013 Hatósági jelzés A rendszámtáblák eredetiségének ellenırzése (biztonsági elemek a fólián, gravírozás) - a jármővön lévı az okmányokkal nem egyezik, - szabványtól eltérı, engedély nélküli, - nem érvényes, olvashatatlan, - nem megfelelı kivitelő (méret, anyag) hamisított, - az államjelzés nem szabványos. Ha az NKH regionális igazgatósága a típusbizonyítvány nélkül forgalomba helyezhetı segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés elıtti vizsgálata alapján megállapítja, hogy a jármő a jogszabályban meghatározott mőszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jellel látja el. A segédmotoros kerékpár azonosítási jele a jármő vázába beütött CM bető és a hajtómotor cm3-ben meghatározott hengerőrtartalmát jelzı szám. segédmoros azonosítási beütıkészlete kerékpár jelzésének Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 3/41

6 Egyebek gyári adattábla A jármővön gyárilag rögzített adattábla volt, de hiányzik. Gépkocsik és pótkocsik gyári adattáblája a következı adatokat tartalmazza: 1. a gyártó neve, 2. a jármő azonosítási száma, 3. a jármő megengedett legnagyobb össztömege, 4. a vontató megengedett legnagyobb össztömege, ha a jármővet vontatóként használják, 5. a jármő megengedett legnagyobb tengelyterhelése az egyes tengelyek szerint, elölrıl hátrafelé, sorrendben megadva, 6. nyerges pótkocsinál a hivatalosan megengedett, a nyeregtalp nyergelési pontjára esı tömeg (felfekvési terhelés). A gyártó a fent elıírt feliratok alatt vagy mellett kiegészítı adatokat is elhelyezhet, de csak a gyári adattáblán kívül. A gyári adattáblán kizárólag az pontban meghatározott adatokat lehet feltüntetni. Pl:... Teherjármő Gyár Rt. XXXXXXXXXXXXXXXXX kg kg kg kg kg... Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár gyári adattáblája a következı adatokat tartalmazza: 1. A gyártó neve 2. A jármő azonosító száma 3. A statikus hangnyomásszint:... dba... ford/perc (min-1) A gyártó kiegészítı adatokat helyezhet el ezek között az elıírt adatok alatt vagy mellett, de azon a kiegészítı adatoknak mindenképpen azon a megjelölt négyszögön kívül kell esniük, amelyben kizárólag az pontokban megnevezett adatok szerepelhetnek. Pl: szemrevételezés HAZAI MOTORKERÉKPÁRGYÁR (STELLA FABBRICA MOTOCICLI) XXXXXXXXXXXXXXXXX 80 dba ford/perc (min -1 ) Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 4/41

7 1. FELSZERLÉSEK 101 Visszapillantó tükör 102 Elıretekintı tükör 10 Tükrök Elıírt darabszám megléte és az elhelyezés helyessége szemrevételezés, mozgatás, Minden gépjármővön valamint zárt vezetıfülkéjő mezıgazdasági szükség esetén mérıeszközös vontatón és lassú jármővön legalább kettı darab legyen: egy bal és ellenırzés. egy jobb oldali a jármő külsı részén ( M 2, M 3, N 2, N 3 és L jármőkategóriák esetében az EU jármővein kötelezı), vagy egy bal oldali külsı és egy belsı tükör( M 1 és N 1 kategóriák). Nem zárt vezetıfülkéjő mezıgazdasági vontatón és lassú jármővön legalább egy bal oldali külsı tükör. Menetrend szerinti forgalmat lebonyolító autóbuszon továbbá az utasok le-és felszállásának figyelésére szolgáló tükör. Menetrend szerinti helyi forgalmat lebonyolító autóbuszon és hulladékgyőjtı jármővön - a közvetlen rálátás hiánya esetén - a jármő elıtti gyalogosok észlelésére szolgáló tükör. Menetrend szerinti helyi forgalmat lebonyolító autóbuszon a jobb oldali külsı tükör (illetve tartószerkezete) legalsó pontja az úttest szintjétıl legalább 2,10 m-re legyen. A tükrök állapotának ellenırzése: nem megengedett a foncsorozás sérülése, homályosság, a látómezı közepén húzódó repedés, továbbá ellenırizni kell az állíthatóságot (kétállású tükrök esetében a nappali/éjszakai állást is), elmozdulásmentes rögzíthetıséget. Külsı tükör kinyúlása: 2,0 m alatt szerelve legfeljebb 0,20 m-el nyúlhat túl a jármő legnagyobb szélességén. Jóváhagyási jel: "E" illetve "e" jel. Kiegészítı jel: belsı tükör "I", kiegészítı belsı tükör "Is", külsı tükör "II" vagy "III", kiegészítı külsı tükör "IIs" vagy "IIIs", széles látószögő külsı tükör IV, :külsı közeltéri tükör V, mellsı tükör VI, motorkerékpár "L". A pótalkatrészként gyártott tükrök minısítı vizsgálatra kötelezettek. Minısítı jel: "H" Elıírás a tükrök felszerelésére Külsı visszapillantó tükrök Belsı Széles szögő Szoros Fı visszapillantó tükrök közelségő Jármő- visszapillantó visszapillantó visszapillantó kategória tükör tükrök tükör I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály M1 1 1 M2 2 (1 bal, és 1 jobb) M3 2 (1 bal, 1 jobb) N1 1 1 (úttest felöli oldalon,) N2 7,5 t 2 (1 bal, 1 jobb) N2 7,5 t (1 bal, 1 jobb) N3 ) (1 bal, 1 jobb) Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 5/41

8 Vizsgálat 11 Hangjelzés 111 Hangjelzı berendezés Felszereltség Kötelezı: minden jármővön (kürt), a pótkocsi kivételével. Fel kell szerelni: szemrevételezés, mőködtetés 112 Megkülönböztetı megkülönböztetı hangjelzést adó berendezést a használatára hangjelzés jogosult jármővön autóbuszt, ha a vezetıfülke az utastértıl el van választva, hangjelzıvel a vezetı felé, valamint menetrendszerő helyi járatban indulás jelzı, mezıgazdasági vontató utasszállító pótkocsiját hangjelzıvel a vezetı felé, az N2, N3,M2,és M3 kategóriájú jármőveket hátramenetet jelzı kiegészítı hangjelzıvel. Hangkibocsátás: a kötelezı hangjelzés (kürt) egyenletes hangmagasságú és erısségő, a megkülönböztetı hangjelzés változó hangmagasságú, kiegészítı hangjelzések egyenletes hangmagasságúak, Elektromos kapcsolás: a kötelezı hangjelzés (kürt) a motor álló helyzetében is mőködjön, hátramenetet jelzı hangjelzı a hátrameneti sebességfokozat bekpacsolásakor Jóváhagyási jel: Csak a kötelezı hangjelzı berendezésnek (kürt) kell jóváhagyási jellel rendelkeznie. A jóváhagyási jel "E" vagy "e", kiegészítı jellel nincs ellátva. A gépkocsinak hangjelzésre vonatkozóan jóváhagyási jellel kell rendelkeznie a hangjelzı berendezésen kívül a gépkocsinak is, jelölése 28R. Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 6/41

9 12 Mőszerek 121 Sebességmérı mőszer Megléte, állapota, mőködıképessége, méréshatár megfelelése szemrevételezés, szükség esetén mőködés vizsgálat 122 Menetíró készülék (tachograf) A jármő menetírójának e jellel kell rendelkeznie. A jármő menetíróján a következıket kell vizsgálni: a laboratóriumok minısítı bélyegzıjének meglétét és érvényességét, az "e" jeles menetírókon a szervizek ellenırzést tanúsító címkéjének dátumát, a vizsgálatot végzı szervezet vizsgálati jegyzıkönyvét. A menetírók vizsgálatát az erre feljogosított vizsgálószervezetek végzik. A menetíró jármőbe történı beépítését és jármőhöz való illesztését megfelelı felkészültségő és a tevékenységre feljogosított gépjármőszervizek végzik a gyártó cég elıírásai szerint. A hitelesítés érvényességi idején belül a jármőbe épített menetírók mőködıképességét, a lezárások (plombák) épségét a gyártó és a jármő idıszakos mőszaki vizsgája elıtt - de legalább két évenként - az erre felhatalmazott gépjármő-szervizek vizsgálják. Újonnan beépített menetíróval érkezı jármő esetén a gyártó cég minısítése elfogadható, vizsgálni kell azonban, hogy megtörtént-e a menetíró jármőhöz való illesztése. A kötelezı ellenırzések: A menetírók idıszakos és javítás utáni minısítését a feljogosított laboratóriumok minısítı bélyegzıvel tanúsítják. Az illesztést, illetve a két évenkénti ellenırzést a szervizek saját címkéjükkel, illetıleg vizsgálati jegyzıkönyvükkel tanúsítják. ADR hatálya alá tartozó gépjármővek esetében ellenırizni kell, hogy ADR kivitelő menetírót építettek-e be. Megjegyzés: A menetírók ADR szerinti kivitele arra irányul, hogy az áramellátó fıkapcsoló kikapcsolása után a menetíró óraszerkezete olyan tápellátást kapjon, amely gátolja a szikraképzıdést. szemrevételezéses ellenırzés A vizsgálat végzéséhez szükséges, hogy naprakész információ álljon rendelkezésre a típusengedéllyel rendelkezı menetírókról, az illesztést igazoló címkék kivitelérıl és tartalmáról, a minısítésre valamint illesztésre feljogosított menetíró szervizekrıl és személyekrıl, a szervizek által használt és jóváhagyott plombajelekrıl Sebességkorlátozó A sebességkorlátozónak jóváhagyási jellel kell rendelkeznie, jelölése: szemrevételezéses ellenırzés R89. Jármővek jóváhagyásának jelölése: 89R és egy kiegészítı jelkép, amely a beállított sebességet (beállított sebességtartományt) jelöli km/órában és azt körülvevı négyszög. Pl.: a a/2 E4 a/3 89R A beépített sebességkorlátozók vizsgálatát hasonlóan a menetírókhoz - az erre feljogosított vizsgálószervezetek végzik, a beállított sebességhatárt, illetve a két évenkénti ellenırzést a szervizek vizsgálati jegyzıkönyvükkel tanúsítják. Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 7/41

10 131 Rádiófrekvenciás sugárzás 13 Zavarszőrés A gépjármőnek rádió zavarszőrés szempontjából jóváhagyási jellel ellenırzés szemrevételezéssel kell rendelkeznie, mely a gyári adattáblán vagy annak közelében van elhelyezve. Jóváhagyó jel: "E" jel, kiegészítı jel "10R" A jóváhagyási jel használatának feltételeit az ENSZ-EGB 10.sz. Elıírás tartalmazza. Ellenırizni kell a gyújtási áramkör részeinek állapotát a szigetelések épsége szempontjából, valamint a kifejezetten rádiózavarszőrés céljára szolgáló földelı és árnyékoló elemek meglétét. 14 Főtés, szellızés 141 Főtés/szellızés Utastér fütésének és szellızésének ellenırzése mőködéspróbával és mőködés vizsgálat érzékeléssel. Kipufogógáz a főtési rendszeren keresztül nem juthat a vezetı és utastérbe. 15 Tartozékok 151 Tőzoltó készülékek Az MR rendelkezésének megfelelı mennyiségő, töltetsúlyú, szemrevételezéses ellenırzés oltóanyagú készülék megléte. ADR jármővekre az ADR vonatkozó elıírásai az irányadók, de minimum az alábbi táblázatnak megfelelı tőzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Szavatossági idı ellenırzése. Rögzítés biztonsága, elhelyezés szakszerősége (függıleges vagy a függılegestıl legfeljebb 15 fokos szöggel eltérı helyzet). Tehergépkocsin, mezıgazdasági vontatón és lassú jármővön, valamint autóbuszon a jármőtőz eloltására az alábbi oltókészülékeket kell tartani (vontatás esetén a pótkocsihoz szükséges oltókészülék számát hozzá kell adni). Porral oltó készülék Egyéb készülék autóbusz 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os 1 db 5A és 34B autóbusznál személy befogadóképesség között 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb kg megengedett 1 db 6 kg-os 1 db 13A és 89B legnagyobb össztömegő jármő esetében 152 Elsısegélynyújtó felszerelés autóbusz 100 személy befogadóképesség felett kg-ot meghaladó, de legfeljebb kg megengedett legnagyobb össztömegő jármő esetében kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő teherszállító jármő esetében 1 db 12 kg-os, vagy autóbusznál 2 db 6 kg-os 1 db 34A és 144B, vagy autóbusznál 2 db 13A és 89B 2 db 12 kg-os 2 db 34A és 144B Az MR elıírásának megfelelı elsısegélynyújtó felszerelés megléte, teljessége. Az elıírásnak megfelelı jelölés megléte. A felszerelést tartalmazó szabványos doboz, táska oldalán fel kell tüntetni: a vöröskereszt jelet, a felszerelés változatának betőjelét ( A,B és C ), a rövid szabványjelet (MSZ 13553), a gyártó nevét vagy jelét, továbbá a 14/1990.(VI.17.) SZEM r. 2. (3) bek. alapján az ORKI azonosító jelet, vagy a 8/2003. (III. 13.) ESzCsM r. alapján az ESzCsM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala CЄ jelét. Az elıírt jelölések hiányában az elsısegélynyújtó felszerelés nem fogadható el szabványosnak. szemrevételezéses ellenırzés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 8/41

11 153 Izzólámpa készlet Megléte, teljessége, a jármő világítóberendezéseihez való alkalmazhatóság A készlet tartalmazzon legalább egy-egy darab elsı és hátsó helyzetjelzı lámpában, tompított fényszóróban, féklámpában, irányjelzı lámpában használt izzólámpát, az izzólámpacsere elvégzéséhez szükséges szerszámokat, valamint a jármővön alkalmazott olvadóbiztosítékot. Nem vonatkozik e kötelezettség azokra az izzólámpákra, amelyek cseréjéhez a gyártó szakmőhely igénybevételét írja elı. Az izzókon jóváhagyási jel: "E" vagy "e" jel megléte. 154 Elakadásjelzı háromszög Megléte, fényvisszaverı felület állapota, használhatósága. (csak jóváhagyási jellel ellátott alkalmazható) Jóváhagyási jel: "E" vagy "e" jel, kiegészítı jel nincs. 155 Kerékkitámasztó ék Meglét. Legalább kettı darab: minden 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő jármővön, olyan gépjármővön, mg vontatón és lassú jármővön amely 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő pótkocsit vontathat Jármőnek megfelelı méret és teherbírás ellenırzése, Elhelyezés, elvesztés elleni biztosítás megléte Állapot korrodáltság, deformáció szempontjából 201 Fényszórók üveg/ tükör állapota 2. VILÁGÍTÁS 20.Világító berendezések A világító és fényjelzı berendezések vizsgálata során az egyes berendezéseknél felsorolt ellenırzési szempontok mellett mindenhol ellenırizni kell a fényáteresztı / fényvisszaverı felület állapotát, épségét, rögzítettséget, állíthatóságot, számát, páros lámpák színazonosságát, szimmetrikus elhelyezését. A fényszóró átvilágított felületén nem lehet díszítı elem. A nem európai rendszerő világító és fényjelzı berendezések alkalmazása nem fogadható el, kivételek: kizárólag tompított fényszóró esetében a közlekedési hatóság "alanyi jogú" (névre szóló) határozata, mely a tulajdonos részére engedélyezi a nem európai rendszerő tompított fényszóró használatát. A határozat iktatószáma a forgalmi engedélyben záradékként szerepel. A gépkocsi értékesítésekor a használat joga nem ruházható át, azaz a fényszórót ebben az esetben már ki kell cserélni, a DT, CK és CD betőjelő forgalmi rendszámmal ellátott jármővek. szemrevételezéses ellenırzés szemrevételezéses ellenırzés szemrevételezéses ellenırzés szemrevételezés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 9/41

12 202 Tompított fényszóró / mőködés Felszereltség, az engedélyezett darabszám betartása, felszerelés helyessége: Jármőre felszerelendı tompított fényszórók száma: - gépkocsi, mg vontató, motoros tricikli és lassú jármő esetében 2 db - motorkerékpár, 1.30 m-nél nem szélesebb motoros tricikli és lassú jármő esetében elegendı 1 db. A tompított fényszórónak európai rendszerőnek (ernyızöttnek) és aszimmetrikusnak kell lennie, a motorkerékpár tompított fényszórója azonban szimmetrikus kivitelő is lehet. A motorkerékpár kivételével a nem európai rendszerő tompított fényszóró nem fogadható el. A kibocsátott fény színe: csak kszíntelen (fehér) vagy kadmiumsárga lehet. Elhelyezés helyessége: Szélességben: a világító felület külsı széle a jármő legszélsı pontjától 0,40 m-nél távolabb, belsı szélei egymástól 0,60 m-nél közelebb nem lehetnek. Magasságban: a világító felület alsó széle 0,50 m.nél közelebb, felsı széle 1,20 m-nél távolabb az úttest szintjétıl nem lehet. Elektromos kapcsolás: A fényszóró csak a helyzetjelzı lámpákkal együtt, illetıleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzı lámpákat már bekapcsolták. A távolsági fényszóróról a tompított fényszóróra való átkapcsoláskor a távolsági fényszórók - kivéve a fénykürt kapcsolást - nem világíthatnak. EU: A tompított fényszórók bekapcsolva maradhatnak az országúti fényszórókkal egyidejőleg) A fényszóró megfelelı beállítottsága. Jóváhagyási jel megléte, megfelelısége, a kiegészítı jel: C. szemrevételezés, mőködtetés, mérıberendezéses ellenırzés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 10/41

13 203 Távolsági fényszóró / mőködés Felszereltség, az engedélyezett darabszám betartása, felszerelés helyessége: Szélességben: a távolsági fényszóró átvilágított felületének külsı széle nem lehet kijjebb, mint a tompított fényszóró átvilágított felületének a külsı széle. Magasságban: nincs meghatározva. A jármőre kötelezıen felszerelendı távolsági fényszórók száma: a) a gépkocsi esetében 2 vagy 4 db, b) oldalkocsi nélküli, illetıleg oldalkocsis, motorkerék-pár esetében 1 db. Nem kötelezı, de ha fel van szerelve: mezıgazdasági vontató és lassú jármő esetén 2 db, 1,30 m-nél nem szélesebb lassú jármő esetén, 1 db. Utólagos felszerelés esetén sem zavarhatja a kibocsátott fény a gépjármővezetıt. A fényszórók által kibocsátott fény színe: csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga lehet, Elektromos kapcsolás ellenırzése A távolsági fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a fényszóró csak a helyzetjelzı lámpákkal együtt, illetıleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzı lámpákat már bekapcsolták. EU irányelv: A fényszórók bekapcsolása egyszerre vagy párosával történhet. A tompított fényszóró távolsági fényszóróra való átkapcsolásakor legalább egy pár távolsági fényszórónak kell bekapcsolódnia. A tompított fényszórók a távolsági fényszórókkal egyidejőleg bekapcsolva maradhatnak. Ha van fénykürt funkció, megfelelı mőködése. EU irányelv: négy elrejthetı fényszóró esetén csak kettı darab szolgálhat a figyelmeztetı fényzelzés céljára. Elrejthetı fényszóróknál az elrejtés megfelelı mőködése. A kormányzott kerékkel együttforduló fényszórók esetén a mozgás akadásmentessége, Terhelés függı szabályozó berendezés mőködıképessége. Kitőzhetı fényszóró megfelelı rögzíthetısége, helyes beállítottsága. A fényszóró megfelelı beállítottsága. A jóváhagyási jel megléte, megfelelısége, a kiegészítı jel: R. szemrevételezés, mőködtetés, mérıberendezéses ellenırzés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 11/41

14 204 Ködfényszóró A felszerelt ködfényszórók darabszáma a) gépkocsi, mezıgazdasági vontató, lassú jármő esetén 2 db, b) oldalkocsi nélküli, illetıleg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db, c) 1,30 méternél nem szélesebb lassú jármő esetében elegendı 1 db. Elhelyezés helyessége Szélességben: az átvilágított felület külsı széle a jármő legkülsı pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet. Magasságban: legalább 0,25 méterre a talajszint felett, de a világító felület egyik pontja sem lehet magasabban a tompított fényszóró világító felületének felsı szélétıl. Motorkerékpár: hosszirányú függıleges felezısíkban vagy ettıl legfeljebb 0,25 méterre Hosszirányban: a jármő elején olymódon, hogy a kibocsátott fény nem zavarhatja a gépjármővezetıt Kibocsátott fény színe Csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki. Elektromos kapcsolás Csak a helyzetjelzı lámpákkal együtt, illetıleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzı lámpákat már bekapcsolták. EU: A ködlámpák legyenek ki-és bekapcsolhatóak az országúti és a tompított fényszóróktól vagy azok bármely kombinációjától függetlenül. Jóváhagyási jel megléte, a kiegészítı jelek: B, mőagyag lencsét tartalmazó elsı ködlámpán PL. szemrevételezés, mőködtetés, mérıeszközös ellenırzés 205 Pótlólagos lámpák Fentiek értelemszerő alkalmazásával. 21 Fényjelzı berendezések 211 Helyzet- / Belsı világítás várakozásjelzı / belsı Színe: világítás / mőködés Csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki. Szemrevételezés, mőködtetés, mérıeszközös ellenırzés Elektromos kapcsolás: A belsı világításnak kivéve a kizárólag helyi megvilágítást adó lámpákat a vezetıülésbıl kapcsolhatónak kell lennie. Autóbusz esetén a belsı világítás mőködése, lépcsıvilágítás hatásossága. (Az autóbusz belsı világításának az utasteret, valamint a fel- és leszállásra szolgáló lépcsıket közel egyenletesen kell megvilágítania. A belsı világítás a vezetıt a jármővezetésben nem zavarhatja.) Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 12/41

15 Helyzetjelzı lámpák Elıírt darabszámú lámpa megléte: Gépjármő, mezıgazdasági vontató és lassú jármő: két db elsı, kettı vagy négy db hátsó, motorkerékpár: egy db hátsó, és felszerelhetı egy db elsı, pótkocsi: kettı vagy négy db hátsó, kettı db elsı kötelezı, ha a pótkocsi 1,60 m-nél szélesebb és megengedett minden egyéb pótkocsin. Lámpák fényének színe: Elsı helyzetjelzı: csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga. Hátsó helyzetjelzı: csak piros. Oldalsó: a jármő hosszának hátsó harmadában elhelyezett borostyánsárga vagy piros, ennél elıbbre csak borostyánsárga. Hosszú jármővek hátsó helyzetjelzıje 6.00 m-nél hosszabb és 2,00 m-nél szélesebb jármő hátsó sarokpontjaira felszerelhetı olyan helyzetjelzı lámpa, mely elıre fehér fényt bocsát ki. Ajtókon elhelyezett lámpa :nyitott állapotában hátrafelé piros fényt ad. Elektromos kapcsolás: Az összes helyzetjelzı lámpa csak együttesen legyen kapcsolható. A lámpák az oldalkocsi nélküli motorkerékpár lámpái kivételével a motor álló helyzetében is bekapcsolhatók legyenek. Elhelyezés helyessége: Szélességben: átvilágított felület külsı széle a jármő legszélsı pontjától 0,40 méternél pótkocsi elsı helyzetjelzı lámpája esetében 0,15 méternél távolabb, a különbözı oldalon lévı helyzetjelzı lámpák átvilágított felületének a belsı szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb ne legyenek Motorkerékpáron a jármő hosszirányú függıleges felezısíkjában, kivéve, ha az elsı helyzetjelzı lámpa a távolsági fényszóróval egyesített, Oldalkocsis motorkerékpáron a második elsı és hátsó helyzetjelzı lámpát az oldalkocsi kerekének a síkjában. Magasságban: átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez 0.35 m-nél közelebb, felsı széle az útest szintjétıl - gépjármő és pótkocsi esetében 1.5 m-nél, - mg vontató és lassú jármő esetében 1.90 m-nél távolabb nem lehet Ha a jármő szerkezeti kialakítása szükségessé teszi, az átvilágított felület felsı széle az úttest szintjétıl legfeljebb 2.10 m-re lehet. Jóváhagyási jel megléte, a kiegészítı jel gépjármővek (kivéve motorkerékpár) és pótkocsi esetén: elsı helyzetjelzı (oldalsó) helyzetjelzı lámpa tekintetében: A; hátsó helyzetjelzı (oldalsó) helyzetjelzı lámpa tekintetében:r. szemrevételezés, mőködtetés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 13/41

16 Várakozást jelzı lámpa Felszereltség: Fel szabad szerelni a 6,00 méternél nem hosszabb, és 2,00 méternél nem szélesebb gépjármővet, mezıgazdasági vontatót és lassú jármővet. Minden más jármővön tilos. Felszerelt lámpák száma: Helyzetjelzı lámpák darabszáma alapján, elrendezéstıl függıen. EU irányelv: vagy két lámpa elöl és két lámpa hátul, vagy egy-egy lámpa mindegyik oldalon. Elhelyezés helyessége: a helyzetjelzı lámpák elhelyezésére vonatkozó elıírásokat kell alkalmazni. Szélességben: a világító felület külsı széle a jármő legszélsı pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet. Magasságban: világító felület alsó széle az úttest szintjéhez 0,35 méternél közelebb, felsı széle 1,5 ( legfeljebb 2,10 ) méternél távolabb nem lehet. szemrevételezés, mőködtetés, mérıeszközös ellenırzés Kibocsátott fény színe: Elıre fehér, hátra piros, borostyánsárga. az oldal-irányjelzıvel egyesített lámpa Elektromos kapcsolás: A jármő két oldalán lévı várakozást jelzı lámpák külön legyenek bekapcsolhatók. A várakozást jelzı lámpa helyett alkalmazható olyan elektromos kapcsolás, amely lehetıvé teszi minden más világító és jelzıberendezés mőködtetésétıl függetlenül a jármő bal oldali, illetıleg jobb oldali helyzetjelzı lámpáinak a külön való bekapcsolását. Jóváhagyási jel: nincs elıírva 212 Méretjelzı lámpa Felszereltség: Fel szabad szerelni minden 2,10 méternél szélesebb gépjármővet, mezıgazdasági vontatót, lassú jármővet és pótkocsit. Megjegyzés: EU irányelv szerint kötelezı 2,10 m-nél szélesebb jármőveken, használható 1,80-2,10 m széles jármőveken. Felszerelt lámpák száma: Két elsı és két hátsó. Elhelyezés helyessége: A jármő (vezetıfülke, zárt felépítmény) külsı széléhez lehetı legközelebb és egyúttal a lehetı legmagasabban kell elhelyezni. Kibocsátott fény színe: Az elsı méretjelzı lámpák csak fehér, a hátsó méretjelzı lámpák csak piros. Elektromos kapcsolás: Csak a helyzetjelzı lámpákkal együtt legyenek kapcsolhatók. Megjegyzés: túlnyúló rakomány megjelölésére szolgáló lámpáknak nem kell a helyzetjelzı lámpákkal együtt kapcsolhatóknak lenniük. Jóváhagyási jel megléte: "E" illetve "e" jel, kiegészítı jellel nincs ellátva. szemrevételezés, mőködtetés, mérıeszközös ellenırzés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 14/41

17 213 Féklámpa Kötelezı ellátottság megléte: Gépkocsi, mezıgazdasági vontató és ezek pótkocsijai 2 db. Oldalkocsi nélküli és oldalkocsis motorkerékpár valamint a rendelet szerinti pótkocsija 1 db. Megengedett: középsı féklámpa: 1 db, lassú jármő és pótkocsija: 1 vagy 2 db. Kibocsátott fény színe: A féklámpa fényerejének jól érzékelhetıen nagyobbnak kell lennie a hátsó helyzetjelzı lámpa fényerejénél. A féklámpa csak piros fényt bocsáthat ki. Elhelyezés helyessége: A féklámpát hátul a motorkerékpáron, valamint a motorkerékpár 0.80 m-nél szélesebb pótkocsiján a jármő hosszirányú függıleges felezısíkjában, a többi jármővön pedig úgy kell elhelyezni, hogy a két féklámpa átvilágított felületének belsı szélei egymáshoz 0.60 m-nél - mg vontató és lassú jármő esetén 0.50 m-nél - közelebb ne legyenek. Ha a jármő 1.40 m-nél nem szélesebb, a két féklámpa átvilágított felülete közti távolság 0.40 m-ig csökkenthetı. Ha a lassújármővet egy féklámpával szerelik fel, azt a jármő hosszirányú függıleges felezısíkjában, vagy attól balra kell elhelyezni. A féklámpa átvilágított felületének az alsó széle az úttest szintjéhez 0.35 m-nél közelebb, az átvilágított felület felsı széle az úttest szintjétıl: - motorkerékpár és pótkocsija esetében 1.20 m-nél, - gépkocsi és pótkocsi esetében 1.50 m-nél, - mg vontató és lassú jármő esetében 1.90 m-nél, - amennyiben a jármő szerkezeti kialakítása a fenti magassági elhelyezést nem teszi lehetıvé 2.10 m-nél távolabb nem lehet. A féklámpa legkésıbb az üzemi fékrendszer 0.5 m/s 2 lassulást eredményezı hatásossággal fékezésekor kapcsoljon be és mindaddig világítson, amíg a fékrendszer legalább ilyen fékhatással mőködik. Gépkocsi és pótkocsija középsı féklámpa: Elrendezés: a féklámpa átvilágított felületének alsó széle kötelezıen elıírt féklámpa átvilágított felületének felsı szélénél magasabban, a gépkocsi (pótkocsi) hosszirányú függıleges felezısíkjában legyen. Amennyiben a rakfelület ajtaja a középen való elhelyezést nem teszi lehetıvé, úgy a felezısíkhoz a lehetı legközelebb 1 db, (a lámpa optikai középpontja a felezısíktól 150 mm-nél távolabb nem lehet) vagy egymáshoz lehetı legközelebb 2 db lámpát szabad felszerelni. Magasságban: belsı térben történı elhelyezés esetén a hátsó ablak alsó vagy felsı szélénél. A lámpát a hátsó ablakhoz tokozással kell illeszteni illetve a lehetı legközelebbre kell szerelni. Egyéb elhelyezés esetén a hátsó ablak alsó széle alatt legfeljebb 0,15 méterrel, vagy az úttest felszínétıl legalább 0,85 méter magasságban. Elektromos kapcsolás A kötelezıen felszerelt féklámpákkal együtt kell mőködnie. szemrevételezés, mőködtetés, mérıeszközös ellenırzés. Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 15/41

18 Jóváhagyási jel megléte, megfelelısége: Középsı féklámpa kizárólag S3 vagy S3D kategóriájú európai jóváhagyott lámpa lehet. Az EGB jóváhagyással egyenértékőnek kell tekinteni a következı jóváhagyási jeleket viselı lámpákat. SAE J 186 (US/SAE szabványszám), DOT (USA Közlekedési Minisztérium) FMVSS No.108 (USA jármőbiztonsági szabvány) A nem középsı féklámpa céljára jóváhagyott lámpák (S1 vagy S2 kategóriájú lámpa, ködlámpa, helyzetjelzı vagy méretjelzı lámpatestek) középsı féklámpa helyett nem alkalmazhatók. 214 Rendszámtábla megvilágító lámpa Jármőminısítési különlegességek: Hátsó helyzetjelzı ködlámpa szélsı, vagy középsı féklámpaként történı alkalmazása esetén a jármővet alkalmatlannak kell minısíteni, egyéb esetekben korlátozottan alkalmasnak (2 hónap) és a meg nem felelı berendezéseket le kell szereltetni. A gyárilag beépített eredeti kialakítású középsı féklámpák esetén elıfordulhat (fıleg a LED-ekbıl összeállított lámpáknál) a jóváhagyási vagy azzal egyenértékő jel hiánya. Az ilyen lámpával a jármővet alkalmasnak lehet minısíteni, ha a vizsgálat során megállapítható, hogy a középsı féklámpa nem vakít és egyebekben megfelel az elıírt követelményeknek. Kibocsátott fény színe, erıssége, iránya: A rendszámtáblát színtelen (fehér) fénnyel, teljes felületen, közelítıleg egyenletesen kell megvilágítania A rendszámtáblát megvilágító lámpa hátrafelé fényt közvetlenül nem bocsáthat ki. szemrevételezés, mőködtetés Elektromos kapcsolás A lámpa külön bekapcsolás nélkül a helyzetjelzı lámpákkal együtt világítson. Jóváhagyási jel megléte. Jóváhagyási jel: "E" illetve "e", kiegészítı jellel nincs ellátva. Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 16/41

19 215 Hátsó helyzetjelzı ködlámpa Felszereltség: Fel szabad szerelni: oldalkocsi nélküli motorkerékpárt és a motorkerékpár 0,80 méternél nem szélesebb pótkocsiját, minden más gépjármővet, mezıgazdasági vontatót, lassú jármővet és pótkocsit Felszerelt lámpák száma: Motorkerékpár és pótkocsija egy, minden más jármő egy vagy kettı db. Elhelyezés helyessége: Szélességben: átvilágított felülete a féklámpa átvilágított felületéhez 0,10 méternél közelebb nem lehet. Ha a jármővön csak egy hátsó helyzetjelzı ködlámpát alkalmaznak, akkor azt a bal oldalon kell elhelyezni. Magasságban: átvilágított felület alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb, felsı széle az úttest szintjétıl 1,00 méternél távolabb nem lehet. Mezıgazdasági vontató és lassú jármő esetében az átvilágított felület a felsı széle az úttest szintjétıl legfeljebb 1,90 méterre ha a jármő szerkezeti kialakítása szükségessé teszi, legfeljebb 2,10 méterre lehet. Kibocsátott fény színe A hátsó helyzetjelzı lámpa fényénél nagyobb fényerejő piros fény. Elektromos kapcsolás Csak külön kapcsolóval, a helyzetjelzı lámpák bekapcsolt állapotában legyen bekapcsolható. Megjegyzés: EU irányelv szerint a villamos kapcsolások olyanok legyenek, hogy csak akkor mőködhessen, amikor a tompított fényszórók vagy a távolsági fényszórók vagy az elsı ködfényszórók vagy ezek kombinációja be van kapcsolva. Olyanok legyenek, hogy bekapcsolva képes legyen együttmőködni a távolsági-, a tompított- és az elsı ködfényszóróval. Bekapcsolt állapotában tompított fényrıl a távolsági fényre (és vissza) való átkapcsolás nem iktathatja ki. Jóváhagyási jel és a kiegészítı jel megléte, megfelelése kiegészítı jele nincs ellátva Hátrameneti lámpa A felszerelhetı lámpák darabszáma: egy vagy kettı Megjegyzés:A vonatkozó EU irányelv szerint felszerelése gépjármőveken kötelezı, pótkocsikon alkalmazható. Elhelyezés helyessége Szélességben: nincs követelmény Magasságban: úttest szintje felett legalább 0,25 méterre és legfeljebb 1,20 méterre. Kibocsátott fény színe Csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki. Elektromos kapcsolás Csak akkor világíthasson, ha a gyújtáskapcsoló (központi kulcsos kapcsoló) és a hátrameneti sebességfokozat bekapcsolt állapotban van. Jóváhagyási jel és a kiegészitı jel megléte, megfelelése. szemrevételezés, mőködtetés, mérıeszközös ellenırzés szemrevételezés, mőködtetés, mérıeszközös ellenırzés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 17/41

20 217 Irányjelzı lámpa A lámpák színének, a kibocsátott fény erısségének, a villogás gyakoriságának és egyformaságának ellenırzése Az irányjelzı lámpák csak borostyánsárga fényt bocsáthatnak ki. Az azonos oldalon lévı valamennyi irányjelzı lámpának azonos fázisban kell villognia) A hátsó irányjelzı lámpa a helyzetjelzı lámpa és a féklámpa bekapcsolt állapotában is jól látható legyen. Elektromos kapcsolás Az irányjelzık az egyéb világító és fényjelzı berendezésektıl függetlenül, egy kapcsolóval és a különbözı oldalon lévı lámpák külön-külön, de az azonos oldalon lévık csak együtt legyenek kapcsolhatók. A pótkocsi irányjelzı lámpáinak külön kapcsolás nélkül a vonó jármő megfelelı oldali irányjelzı lámpáival együtt kell mőködniük. Megengedett felszerelés Fel szabad szerelni a motorkerékpárt és a nyitott vezetıfülkéjő lassú jármővet. Oldalirányjelzıt minden irányjelzıvel ellátott jármőre fel szabad szerelni Elhelyezés helyessége: Szélességben: a lámpák átvilágított felületének külsı széle a jármő legkülsı pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet. Belsı szélei egymáshoz: motorkerékpár elsı irányjelzıi 0,30, a fényszóróhoz 0,10 hátsó irányjelzıi 0,24, mg vontató és lassú jármő irányjelzıi 0,50 méternél közelebb nem lehetnek. Magasságban:a lámpák alsó széle: elsı és hátsó irányjelzı lámpa az úttesthez 0,35 méternél közelebb, felsı széle az úttest szintjétıl 1,50 méternél mezıgazdasági vontató és lassú jármő esetében 1,90 méternél legfeljebb 2,10 m-nél) távolabb nem lehet Oldalirányjelzı: elsı széle a jármő elejétıl, 1,80 méternél (legfeljebb 2,50 méternél) távolabb nem lehet. Elakadás jelzési (vészjelzési) feladat vizsgálata: (az összes irányjelzı lámpa a jármő meghibásodásának a jelzésére együtt legyen bekapcsolható. Ez esetben valamennyi irányjelzı lámpának azonos fázisban kell villognia.) Megjegyzés: az EU elıírása szerint az elakadás jelzés feladat kötelezı. Jóváhagyási jel megléte, megfelelısége, a kiegészítı jelnek megfelelı alkalmazás. Kiegészítés: a nem európai közlekedésre készült jármővek irányjelzıinek borostyánsárga színőre történı betétezésére aaz NKH által feljogosított vállalkozók "Af" jel alkalmazására engedélyt kaptak. Az irányjelzı átalakítását mőbizonylattal kell igazolni és az "Af" jelet valamint az engedélyezési számot az irányjelzı búráján fel kell tüntetni. Motorkerékpár jóváhagyási jelének kiegészítései: 11 kategória: legalább 75 mm távolságra a tompított fényszórótól 11a kategória: legalább 40 mm távolságra a tompított fényszórótól 11b kategória: legalább 20 mm távolságra a tompított fényszórótól 11c kategória: kevesebb, mint 20 mm távolságra a tompított fényszórótól szemrevételezés, mérıeszközös mőködtetés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 18/41 ellenırzés,

21 218 Munkahely megvilágító lámpa A felszerelhetı lámpák száma: nincs meghatározva Elhelyezés helyessége: nincs külön követelmény Kibocsátott fény színe Csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki. Elektromos kapcsolás Csak akkor legyenek bekapcsolhatók, ha a jármő helyzetjelzı lámpái be vannak kapcsolva. Jóváhagyási jel: nincs elıírva szemrevételezés, mőködtetés 221 Kapcsolók/ biztosítékolás 222 Visszajelzı lámpa/ mőködés 223 Dugasz/ aljzat/ vezeték/ mőködés 22Visszajelzés/ kapcsolók MR szerint. szemrevételezés, mőködés ellenırzés A kötelezıen visszajelzett fényjelzı berendezések és a visszajelzı lámpáik szemrevételezés, mőködés által kibocsátott fényük színei a) távolsági fényszórók kék, ellenırzés b) helyzetjelzı lámpák, fehér, vagy a mőszerfalvilágítás c) hátsó helyzetjelzı ködlámpa borostyánsárga, d) elsı és hátsó irányjelzı lámpák, ideértve pótkocsi vontatása esetén a pótkocsi hátsó irányjelzı lámpáit is, villogó zöld, összes irányjelzı lámpának az elakadás jelzése, villogó piros, e) a vezetıülésbıl nem látható munkahely megvilágító lámpa, kék kivételével bármilyen, f) megkülönböztetı lámpa, kék, g) figyelmeztetı lámpa borostyánsárga Jármőfelszerelések mőködését és/vagy meghibásodását jelzı lámpák, pl. Kettıs üzemő jármőnél a gázüzem állapot, Blokkolásgátló (ABS), Kipörgésgátló (ASR), Visszatartó fék (retarder): kék kivételével bármilyen Szabványos bekötés, rögzítettség, vezetékek szigetelésének szemrevételezés, mőködés ellenırzése. ellenırzés ellenırzı készülékkel Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 19/41

22 231 Fényvisszaverı prizmák 23 Fényvisszaverı Hátsó fényvisszaverı Felszereltség Oldalkocsi nélküli motorkerékpár és 0,80 m-nél nem szélesebb pótkocsija esetében 1 db Minden más jármővön 2 vagy 4 db Visszavert fény színe: piros Fényvisszaverı alakja Pótkocsi és csuklós autóbusz esetében csak csúcsával felfelé álló egyenlı oldalú háromszög lehet Többi jármő esetében háromszög kivételével bármilyen Elsı fényvisszaverı Felszereltség Minden pótkocsin (a motorkerékpár pótkocsi kivételével) 2 db Engedélyezett minden egyéb jármővön 2 db, oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és pótkocsiján 1 db Visszavert fény színe: fehér Fényvisszaverı alakja Háromszög alakú nem lehet Elhelyezés helyessége Motorkerékpáron és pótkocsiján a hosszirányú függıleges felezısíkban, motorkerékpár oldalkocsin a kerék síkjában. Minden más jármővön Szélességben: a hatásos felület külsı széle a jármő legkülsı pontjától 0,40 méternél a pótkocsi elsı fényvisszaverıje esetében 0,15 méternél távolabb, a különbözı oldalon lévı fényvisszaverık hatásos felületének belsı szélei egymáshoz 0,60 méternél az 1,30 méternél nem szélesebb jármővek esetében 0,40 méternél közelebb ne legyenek Magasságban: hatásos felület alsó széle az úttest felületéhez 0,35 méternél közelebb, felsı széle az úttest felületétıl 0,90 méternél (elsı és oldalsó fényvisszaverıknél legfeljebb 1,50 m-nél) távolabb nem lehet. Oldalsó fényvisszaverı Felszereltség Megengedett minden Visszavert fény színe A jármő hosszának hátsó harmadában elhelyezett oldalsó fényvisszaverı esetében borostyánsárga vagy piros, az ennél elıbbre elhelyezett fényvisszaverı színe csak borostyánsárga lehet. Fényvisszaverı alakja Háromszög alakú nem lehet Elhelyezés helyessége oldalanként 1 db: a jármő középsı harmadában, oldalanként több: az elsıt a jármő (jármőszerelvény) elejétıl számított 3,00 méteren belül, az utolsót a jármő (jármőszerelvény) végétıl számított 1,00 méteren belül. Két oldalsó fényvisszaverı hatásos felületei közti távolság 6,00 méternél több nem lehet. Kiegészítés: egyes jármőveken (pl. közúton munkavégzésre használt jármővek) engedélyezett fényvisszaverı felület alkalmazása, melyet erre a célra kiállított tanúsítással kell igazolni. Jóváhagyási jel megléte, megfelelısége: IA és IB osztály lámpákkal egyesített, IIIA osztály pótkocsi, IVA osztály egyéb. Motorkerékpárnál: IA osztályú szemrevételezés mérıeszközös ellenırzés Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 20/41

23 24 Áramforrás 241 Akkumulátor Ellenırizendı: a saruk épsége, rögzítettsége, továbbá az akkumulátor rögzítettsége, a ház állapota törés, repedés szempontjából. 301 Elkormányozhatóság/ mőködés 3. KORMÁNYZÁS 30 Kormányozhatóság 302 Kormány holtjáték Megengedett érték a típusadat szerint, ennek hiányában - személygépkocsi, tehergépkocsi 3,5 t össztömegig 20 - autóbusz, tehergépkocsi 3,5 t felett 36 - lassújármő 45 - motorkerékpár Kormánykerék, kormányszarv 304 Kormányoszlop, csuklók Gyártmány, méret: Eredetitıl eltérı kormánykerék minısítettsége (H jel). Rögzítettség, deformáció, folytonossági hiány, törés, repedés. ( Nem kell meghiányolni a kormányt borító mőanyag bevonat törését, ha az a fémvázat nem érinti.) Motorkerékpár kormányszarv állapota, rögzítettsége, eredetisége. Kormányoszlop rögzítettsége (karosszériához, vezetıfülkéhez), kormánytengely csatlakozás megfelelısége a kormánymőhöz, kardánokhoz (csuklószerkezetekhez), kardánkeresztek holtjátékának érzékelése.) A motorkerékpár kormány-nyakcsapágy állapotának az elsı kerék tehermentesített helyzetében történı ellenırzése 305 Kormányzár -akadálymentes mőködés -véletlenszerő bekapcsolódás kizárt legyen 311 Kormányberendezés/ mőködés 312 Kormányrásegítı berendezés/ mőködés 313 Kormányrásegítı csıvezeték.mr szerint. 31 Kormánymő/ rásegítı Megfelelı mőködés, kormánykerék mozgatásához szükséges erı, végálláshatárolás Tömítettség, csıvezetékek állapota szemrevételezés mőködtetés, mérés, mőszaki dokumentációval történı egyeztetés. talajon álló kerékkel a kormánykerék jobbra-balra történı forgatását végezni a kerék megmozdulásáig és figyelni a kormánykerék szabad elfordulásának mértékét. Határesetben kormány holtjáték mérıvel ellenırizni szemrevételezés, talajon álló keréknél a kormánykerék jobbra-balra és le-fel történı mozgatásával érzékelés. Mérés mérıszalaggal, típusbizonyítvány, átalakítási engedély. talajon álló keréknél a kormánykerék oszlopirányú lefel és jobbra-balra történı mozgatása során kardáncsuklók (csuklószerkezetek) játékának, állapotának szemrevételezése, érzékelése. Motorkerékpár közép-támaszra állított helyzetében a kormányszarv jobbra-balra történı mozgatásával a könnyő elmozdítás, véghelyzet ütközés vizsgálata, az elsı keréknek befékezett állapotában a tengelyre merıleges mozgatásával a csapágy illesztési hézagának ellenırzése. mőködtetés. mőködtetés kerekekkel a talajon, mőködı motorral a kormánykerék forgatásával szemrevételezéses és érzékeléses vizsgálat kormányerı mérı. kerekekkel a talajon, mőködı motorral a kormánykerék forgatásával szemrevételezéses és érzékeléses vizsgálat Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 21/41

24 314 Kormánymő rögzítés A kormánygép akadás, szorulásmentes mőködése, zajossága, rögzítettsége. Csavarbiztosítások megléte, porvédık állapota, tömítettség. Pótkocsi forgózsámoly golyóskoszorú állapota 315 Kormánymő porvédık 316 Kormánymő tömítettség 321 Kormányrudazat/ gömbcsuklók 322 Kormánytolórúd/ nyomtávrúd 323 Kormány irányítókar 324 Kormőnyrudazat/ kötél 325 Kormány lengéscsillapítás szerelıaknán vagy emelın álló jármővel a kormányzott kerekek talajon majd megemelt helyzetében a kormányt mindkétoldali ütközésig forgatva szemrevételezéssel és érzékeléssel történı ellenırzés futómő mozgatópad segítségével - állapot szemrevételezés, tapintás szemrevételezés 32 Korm rudazat/csuklók Kormányrudazat, gömbcsuklók kopottsága, deformációk. szerelıaknán vagy emelın Nyomtávrúd, segédkar állapota. Csavarkötések biztosításának megléte. önsúllyal terhelt állapotban a Talajkormányzott tengelynél (keréknél) ellenırizni kell a kerekek kormánykerék gyors mozgatásával, rögzíthetıségét. vagy futómő holtjáték vizsgálóval tengelyirányú mozgatással. Értékelés szemrevételezéssel, tapintásos érzékeléssel futómő mozgatópad segítségével 326 Forgózsámoly Rögzítettsége, kopottsága mozgatással 4. FÉKBERENDEZÉS 401 Fékrendszer mőködése és hatásossága 402 Rögzítıfék hatásossága 403 Fékfokozatosság (motoros jármő) 404 Fékfokozatosság (pótkocsi) 40 Üzemi fék /biztonsági/ rögzítıfék A jármővek fékberendezésének hatásosságát és mőködését görgıs fékerımérı próbapadon kell ellenırizni. A görgıs fékerımérı meghibásodása, valamint olyan jármővek esetében, ahol a fékhatásosság mérése görgıs fékerımérın nem végezhetı el az ellenırzést közúti lassulásméréssel kell végezni. A nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3) vizsgálatát mérı-adatgyőjtı berendezéssel kell végezni. A görgıs fékerımérı próbapadon történı fékhatás ellenırzés végrehajtását a MSZ ágazati szabvány szerint kell végrehajtani. Fékpadon vagy lassulásmérıvel történı fékvizsgálat, mérı-adatgyőjtı berendezés 405 Fékrendszer tömítettség A fékberendezés hatásosságának közúti lassulásméréssel történı ellenırzését az MSZ sz. szabvány elıírásai szerint kell végrehajtani. A vizsgálathoz a közúti jármővek lassulásmérıinek követelményeit meghatározó MSZ sz. szabvány szerkezeti követelményekre vonatkozó elıírásait kielégítı lassulásmérı berendezést kell használni. szemrevételezéses vizsgálat Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 22/41

25 406 Visszatartó fék (retarder) Adatközlés A vizsgára jelentkezés adatszolgáltatásában meg kell kérni a gépjármő üzemeltetıjétıl a következı adatokat: - a gépjármő visszatartó fékkel van ellátva, - a visszatartó fék a gépjármő gyártója által vagy utólag lett felszerelve, - a visszatartó fék gyártmányát és típusjelét, - utólagos felszerelés esetén az átalakítási engedélyt. (a felszerelést követı elsı vizsgálatkor) Vizsgálat Általános szempontok: - adattáblák (retarderen és vezérlıegységen) adatainak ellenırzése, összevetése az adatközléssel, - retarder rögzítettsége, - ellenırzı lámpa mőködésének vizsgálata, - "gyújtás be", fékfokozat kapcsoló 0 helyzetben: rövid fel-villanás, - fokozatkapcsolót bekapcsolva folyamatosan világít, - minden fékfokozatban folyamatos villogás: hiba van a fékrendszerben, (Megjegyzés: a VOITH fékek ellenırzı lámpája indításkor alacsony hőtıvíz-hımérséklet esetén villog, ez nem hiba. A motor üzemi hımérsékletének elérésekor kialszik) - fokozatkapcsoló ellenırzése: - akadásmentes mőködtetés, - kapcsolási helyzetek határozott aretálásának ellenırzése, - a jármő féklámpája nem jelezhet. Hidrodinamikus fék esetén: - hőtıvíz-, olaj-, vezérlılevegı csıvezetékek és csatlakozások tömítettsége, állapota (öregedés, külsı sérülés), - retarder tömítettsége, nem lehetnek olajfolyás nyomok, - elektromos csatlakozások rögzítettsége, vezetékek épsége. Örvényfék esetén: - a forgórész sérülés és repedésmentes állapota, - örvényfékhez csatlakozó elektromos vezetékek, csatlakozások hibamentes állapota, - állórész és forgórész közötti légrés mérése a forgórész tengelyirányú feszítése mellett - villamos áramkör ellenırzése: - a fokozatkapcsoló mőködtetésével az egyes áramkörök ellenırzése. (Az elıírt értékektıl megengedett eltérés ± 5 %.) - hıvédı pajzs alkalmazása esetén rögzítettségének, állapotának ellenırzése. Motorfék esetén: - jelzılámpa, annak mőködıképessége, - próbaúton a motorfék mőködésének ellenırzése. - kipufogófék/kompressziófék kapcsoló megléte, mőködtethetısége, állapota szemrevételezése, Mőködtetés álló helyzetben és - amennyiben biztonságosan végrehajtható - haladás közben ellenırzés, Ellenırzı mőszerek: - lassulásmérı, - voltmérı 0-30 V, - ampermérı A mérımő-szeres Készítés dátuma: január Változatszám: 2. változat Oldal: 23/41

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése

Részletesebben

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Közvilágítási kapcsoló szekrények A termék megnevezése: BERENDEZÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLİBERENDEZÉS Típus változatok: Típus JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 JMK-3X1 JMK-1X1 Megnevezés Kilenc, 2 fázisú

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

A szén-monoxid. A szén-monoxid.

A szén-monoxid. A szén-monoxid. A szén-monoxid A szén-monoxid. A szén-monoxid élettani hatása. A szén-monoxid keletkezése veszélyes mennyiségben. Kit veszélyeztet leginkább a szén-monoxid? Hogyan kerülhetı el a szén-monoxid mérgezés?

Részletesebben

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (létesítmények, helyiségek ırzésének, valamint vagyontárgyak tárolásának és szállításának szabályai) HB-11899 A betöréses lopás és rablás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések A közúti közlekedésrıl szóló 1988 évi I törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a mővelıdési

Részletesebben

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés VIZSGABIZTOSKÉPZÉS Szintentartó III. képzés 121. Új világító és fényjelző berendezések Gál István Budapest, 2016. L kategóriájú járművek világító és fényjelző berendezései (A különálló számok a szövegrészhez

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék Diriczi Miklós A tőzoltóságnál 1984-tıl egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédı készülék váltotta fel az elızıeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelő sőrített

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára Utolsó frissítés: 2010.01.28 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról A jármővet az EVOBUS Hungária Kft. munkatársai, Uray Dóra és Szıke Péter mutatták be a BKV kelenföldi telephelyén. A jármő a Mercedes

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

EGY- ÉS HÁROMFÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK

EGY- ÉS HÁROMFÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék megnevezése: JBH-10M ELOSZTÓ ÖNÁLLÓAN TELEPÍTHETİ, SZABADTÉRI EGY- ÉS HÁROMFÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék gyártója: A termék forgalmazója: BUDAI ELEKTROMECHANIKA KFT. JEAN MÜLLER GMBH.

Részletesebben

Közlekedési Felügyelőség Vezetô. Tájékoztató Motorkerékpáros közlekedéséhez kapcsolódó szabályokról

Közlekedési Felügyelőség Vezetô. Tájékoztató Motorkerékpáros közlekedéséhez kapcsolódó szabályokról Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztató Motorkerékpáros közlekedéséhez kapcsolódó szabályokról Részletek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/ 1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendeletből: A járművek

Részletesebben

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM MHK adatbázis 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirıl A közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése

Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése Kötelező felszerelés Fehér színű első lámpa Piros színű hátsó lámpa Egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás

2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás 2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás Ellenőrző kérdések_ki_2.1.-2.2. 1. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, a kötelezően előírt világító-

Részletesebben

179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Értelmezı rendelkezések

179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Értelmezı rendelkezések 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a nemzetközi szerzıdés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minısített adat védelmének eljárási szabályairól Az államtitokról és a szolgálati

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-143-4 LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunapataj 2007. április 20. HUGHES HELI-269C HA-MSY

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-143-4 LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunapataj 2007. április 20. HUGHES HELI-269C HA-MSY ZÁRÓJELENTÉS 2007-143-4 LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunapataj 2007. április 20. HUGHES HELI-269C HA-MSY A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére

Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére 1.Bevezetés Típusválaszték KH00/KU5 1x3xNH00-100A K12/KM2G-F 1x3xNH2-250A KH00/KU5 1x3xNH00-100A, falon kívüli 2. Általános

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása I: Alapfeltételek: 1. Az üzemeltetı által jóváhagyott ciklusrend alapján történik o A 2006 évre érvényes Ciklusrend a mellékletben

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz A vonatkozó rendelet: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról Az

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Házilagos lıszerszerelés és újratöltés

Házilagos lıszerszerelés és újratöltés 1. Változat Házilagos lıszerszerelés és újratöltés Jogszabályi ismeretek 1. Mely jogszabályok rendelkeznek a lıszerek házilagos szerelésének szabályairól? - a 2004. évi XXIV. törvény a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Elektronikus vetıgép-vezérlés Easytronic Version 2.2 Solitair 8 - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon

Részletesebben

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez Tartalomjegyzék 1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez... 2 I. Az úttal kapcsolatos fogalmak... 2 II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak... 3 III. A közúti forgalommal

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. a játszótéri eszközök biztonságosságáról

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. a játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben

Részletesebben

H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Vontatott növényvédı permetezıgép Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Az eredeti használati útmutató fordítása

H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Vontatott növényvédı permetezıgép Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Az eredeti használati útmutató fordítása Vontatott növényvédı permetezıgép Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000 Az eredeti használati útmutató fordítása H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Használatbavétel elıtt gondosan el kell olvasni! Használati útmutatót

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-192-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI RENDELLENESSÉG Balatonfüred 2009. augusztus 19. ECUREUIL, AS 350B HA-BDC

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-192-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI RENDELLENESSÉG Balatonfüred 2009. augusztus 19. ECUREUIL, AS 350B HA-BDC ZÁRÓJELENTÉS 2009-192-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI RENDELLENESSÉG Balatonfüred 2009. augusztus 19. ECUREUIL, AS 350B HA-BDC A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:50 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a zajvédelemrıl II. forduló (t e r v e z e t) E L İ T E R J E

Részletesebben

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4 egyes festékek, lakkok és jármővek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2016/S 041-068220 Bevezetés A műszaki előírások által meghatározott autóbuszok feleljenek meg a belföldi közúti menetrend szerinti közösségi közlekedés általános és speciális

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben