Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény"

Átírás

1 Közvilágítási kapcsoló szekrények A termék megnevezése: BERENDEZÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLİBERENDEZÉS Típus változatok: Típus JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 JMK-3X1 JMK-1X1 Megnevezés Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Hat, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 1 fázisú áramkörös szabadvezetéki közvilágítási vezérlıszekrény Egy, 1 fázisú áramkörös szabadvezetéki közvilágítási vezérlıszekrény Rövid jellemzés A JMK típusú szabadtéri, többnyire nyilvános helyeken alkalmazott, mőanyag szekrényes tokozású, egy oldalról kezelhetı, burkolt, oszlopra szerelt vagy talajszintre telepített közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezések az ISZJ-KEM család utódjaként, közvilágítási áramkörök mőködtetésére, vezérlésére, túláramvédelmére és betáplálási oldalán energiaforgalmának mérésére alkalmasak. Betáplálása és áramköreinek indítása, típustól függıen földkábellel vagy szabadvezetékkel lehetséges. A kapcsoló-berendezés ismertetése Szekrény A berendezés szekrénye Jean Müller gyártmányú, KVS 1/222, KVS 0/222 típus, mely a gyártók által bizonylatolt mőszaki tulajdonságokkal rendelkezı üvegszál erısítéső polyészterbıl készül, ellenáll a külsı hatásoknak (UV-sugárzás, csapadék, mechanikai behatások, elektromosság, hı, vegyi, stb.). Védettsége IP-44. A szekrény modulelemekbıl csavarozással összeszerelt, így sérülés esetén a sérült elem könnyen cserélhetı. Felsı része a kötıelemek oldása után a lábazatról egyben leemelhetı. A szabadvezetéki, oszlopra szerelhetı kivitel lábazat nélküli. Egy oldalán van nagymérető, három ponton rögzítı zárszerkezettel felszerelt ajtóval ellátva. A zárszerkezet mőködtetése a mőködtetı kar kihajtás utáni elforgatásával történik. A szekrény zárása, a csukásnyitástól függetlenül háromszög- vagy négyszög profilkialakítású félcilinderes zárbetéttel történhet. A szekrény lábazatának ajtó felıli oldala könnyen eltávolítható a kábelek utólagos beforgathatóságának érdekében. Az ajtó belsı felén egy térképzseb található, mely a berendezéshez tartozó hálózati térképvázlat elhelyezésére, valamint a leágazások tartós, jól látható jelölésére szolgál. 1

2 Közvilágítási kapcsoló szekrények A szekrényajtó külsı felületének felsı felén kelül elhelyezésre a figyelmeztetı tábla, valamint a szolgáltató nevét feltüntetı tábla is (BDK Kft Közvilágítás). A szekrényajtó külsı felén található a 6 karaktert befogadó felirati zóna is, mely a szekrény egyedi azonosítására szolgál. A szekrény szerkezete nem igényel karbantartást. Beépített szakaszolókapcsoló-biztosító készülék A betáplálási fı készülék, amely a túlterhelés- és zárlatvédelmet látja el, illetve a biztonságos leválasztást teszi lehetıvé, Jean Müller gyártmányú, 250 A-es LTL1-3/9 vízszintes elrendezéső, 3 pólusúan mőködtethetı, szakaszolókapcsoló-biztosító. A készülék alkalmas a betápláló kábel ereinek elıkészítés (saruzás) nélküli csatlakoztatására, szorítóegységgel. Energiaforgalom mérése Az áramszolgáltatói illetve üzemeltetıi igényeknek megfelelıen mód van a berendezés energiaforgalmának mérésére. Az keresztsínes rögzítı rendszer segítségével tetszıleges típusú, közvetlen csatlakozású fogyasztásmérı építhetı be. Vezérlés A berendezésben megfelelı hely áll rendelkezésre a tetszıleges távmőködtetı, vagy helyi vezérlı készülék beépítésére. Az üzemeltetık jelenleg az alábbi hangfrekvenciás (HFKV) vezérlıkészülékeket alkalmazzák, melyek a berendezésbe beépíthetık. (LCR 544, BBC REU, ABB LCR 500, ABB LCR 540 típusok) Kontaktor A közvilágítási hálózat üzemeltetıje által alkalmazott vezérlıberendezés mőködteti a beépített 1db, DIL-K45X-22 illetve DIL-K75X-22 típusú (GANZ gyártmányú), 3x85 illetve 3x140A névleges áramú mágneskapcsolót, amely a közvilágítási áramkörök üzemi áramainak ki- és bekapcsolását végzi. A mágneskapcsoló behúzó tekercsét ellátó áramkört egy B karakterisztikájú 6A-es kismegszakító védi. Ugyanez szolgál a kontaktor esetleg szükségessé váló üzem közbeni lekapcsolására is. Kézi mőködtetéső (kerülı) kapcsoló A mágneskapcsolóval (JMK-1X1 berendezésnél a HFKV-vel) párhuzamosan kapcsolt AC-23A üzemmódú, ún. kerülı kapcsolón keresztül, a közvilágítási áramkörök vezérléstıl függetlenül is mőködtethetıek. A HKFV vezérlıkészülékkel a DILOS 0/32A 2P, a DIL-K45X-22 mágneskapcsolóval a DILOS 1/80A 3P, a DIL-K75X-22 mágneskapcsolóval pedig a DILOS 2/160A 3P típusú kézikapcsoló kerül, párhuzamosan kötve beépítésre. 2

3 Közvilágítási kapcsoló szekrények Leágazási áramköri túláramvédelmi kismegszakítók A közvilágítási áramkörök túlterhelés- és zárlatvédelmét 1, 3, 6, 12 vagy 18 db kismegszakító látja el. Alapkiépítésben az ELMŐ Nyrt. által elkészített specifikációnak megfelelıen C karakterisztikájú 32 A-es készülékek kerülnek beépítésre. Egyéb kiegészítık és kiegészítések A leágazási áramkörök (JMK-1X1 berendezés betápláló áramköre) mm2 keresztmetszető, re illetve rm kábel CU/AL ereinek bekötését UK 35 típusú sorkapcsok biztosítják. A berendezésben (kivéve JMK-1X1) található egy érintésvédelemmel ellátott dugaszolóaljzat elektromos kéziszerszámok vagy egyéb elektromos eszközök csatlakoztathatósága céljából. A dugaszolóaljzat túláram- és zárlatvédelmét egy B karakterisztikájú 16A-es kismegszakító látja el. A szekrény belsı világítását E27 típ. porcelán foglalatba helyezett 40W-os izzó szolgáltatja. A munkahelyi védıföldelés kialakítása a szolgáltatónál a közvilágítási berendezésekhez rendszeresített VILLBEK gyártmányú VK-NR-2000 típusú földelı-rövidzáró segítségével, zárt szekrényajtó mellett is lehetséges. A berendezés PEN sínjéhez a helyi földelés csatlakoztatása M 12-es csavarral lehetséges. A PEN sínen a betápláló kábel nulla-vezetıjének csatlakoztatására max. 240 mm2-es csatlakozó elem, az elmenı kábelek nulla- és védıvezetıjének csatlakoztatására mm2 tartományú, a kábelek árnyékolásbekötésére pedig 50 mm2 keresztmetszetig alkalmas direkt csatlakozó elemek vannak felszerelve. A kábelrögzítı sín és a PEN sín érintésvédelmi védıvezetıvel van összekötve. A berendezésben a kábelek kábelrögzítı sínhez való rögzítése körmös, csavaros szorítású, mőanyag nyomólapos kábelrögzítıvel lehetséges. A kábelek árnyékolásbekötésének teljesen beépített állapotban való mérési célú hozzáférhetısége biztosított. A berendezés belsı vezetékezése 25 mm2-es mőanyag szigeteléső hajlékony, érvéghüvellyel ellátott rézvezetékkel készült. A szabadvezetéki közvilágítási vezérlıszekrények a VÁT-H9 ÁGAZATI TÍPUSTERV -ben megadott , illetve jelő BMSZ szekrénytartó alkalmazásával felszerelhetık a szabadvezetéki oszlopokra. 3

4 Közvilágítási kapcsoló szekrények Kezelési utasítás Ez a rész a szabadtéri mőanyag házas, közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezés üzemeltetését végzı szerv, üzemi kezelı személyzetének ad útmutatást az üzemvitel során szükséges tevékenységek elvégzéséhez. 1. Tőzrendészeti, munkavédelmi és biztonságtechnikai elıírások a kezelés alatt A közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezést csak arra kioktatott és szakképzett személyek kezelhetik. A szakképzettség ellenırzése és a kioktatás a mindenkori üzemeltetı szerv feladata. Az üzemeltetés, kezelés során be kell tartani az MSZ 1600; MSZ 1585; MSZ 172 számú szabványok vonatkozó elıírásait, valamint az üzemeltetı speciális - kezelésre vonatkozó - egyedi szakmai szabályzatait, elıírásait. A berendezés üzemeltetéséhez szükséges biztonsági felszereléseket az üzemeltetı üzemi személyzete viszi magával, ide értve a berendezéshez alkalmazható 3 fázisú földelırövidrezáró készletet is. A munka megkezdése elıtt azonosítani kell a berendezést, annak azonosító számát, a berendezés épségét, szemrevételezéssel. A kezelés, illetve munkavégzés elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a mőveletekhez elegendı hely áll-e rendelkezésre. A közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezés nem igényel különleges tőzvédelmi eszközöket. 2. A kezelıszemélyzet által végezhetı feszültségmentesítés Az közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezésben nincs fıkapcsoló, ezért a berendezés feszültségmentesítése a betápláló kábel lekapcsolásával és földelı-rövidrezárásával történhet: Az közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezés energiaátviteli szakaszolókapcsolóbiztosítója alkalmas üzemi áramok be- és kikapcsolására. A készülék fedelét a behelyezett biztosítóbetétekkel együtt határozott dinamikus mozdulattal kapcsoljuk ki, vagy be. Lehetıség van földelı-rövidrezárására is. A földelı-rövidrezáró berendezés felhelyezésekor a következı sorrendet kell figyelembe venni. A kapcsolófedelet a betétekkel együtt ki kell emelni. A földelı-rövidrezáró készülék földelı vezetékét csatlakoztatni kell az elıre kiképzett földelıponthoz. A földelı-rövidrezárót a készülékbe kell illeszteni, és kémleléssel meg kell gyızıdni a készülék érintkezıinek feszültségmentes állapotáról, majd a fedelet be kell csukni. 4

5 Közvilágítási kapcsoló szekrények 3. Mőszaki állapot ellenırzése A berendezés minden kinyitása esetén, de legalább 2 évenként egyszer szemrevételezéssel kell ellenırizni az alábbiakat: A közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezés állapotát A beépített olvadóbiztosító-betétek és leágazó kismegszakítók állapotát. A kontaktor és a kerülı kapcsoló állapotát. 4. Raktározás A berendezés külsı térben is raktározható. A raktározás során a következıkrıl kell gondoskodni: A berendezést védeni kell a mechanikai sérülések ellen. A berendezést olyan csomagolással kell ellátni, amely por, víz és egyéb idegen anyagok behatolása ellen véd (pl. fóliatakarás). A tárolótér hımérséklete 25 C és + 40 C között legyen. Karbantartási utasítás A mőszaki dokumentációnak ez a része a közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezés üzemi és karbantartó személyzetének a karbantartási munkák elvégzéséhez ad útmutatást. Tartalmazza: Az általános, biztonságtechnikai és munkavédelmi elıírásokat, az idıszakos karbantartás tevékenységeit, a szükséges eszközöket, anyagokat. 1. Általános biztonságtechnikai, munkavédelmi elıírások a karbantartáshoz A karbantartási munkák elvégzése idejére egyrészt azok az elıírások érvényesek, amelyek a kezelésnél, másrészt be kell tartani a balesetelhárítási és egészségvédı óvórendszabályok elıírásait is. A munkához felhasznált lemosó- és oldószerek általában tőzveszélyesek és az egészségre károsak. Így ezekkel a munkát fokozott figyelemmel kell végezni. Fontos, hogy a berendezés karbantartásához csak ez eredetivel azonos típusú, vagy azzal mindenben egyenértékő készülékek, anyagok használhatók fel. El kell kerülni az olyan jellegő beavatkozásokat, amelyek az eredeti tulajdonságokat, funkciókat megváltoztatnák. 2. Idıszakos karbantartás A konstrukció miatt üzembe helyezés után elégséges 5 évenként karbantartást végezni. A karbantartás során az alábbiakat kell elvégezni: portalanítás, az összes rögzítı, kötıelem és belsı áramút ellenırzése, biztosító betétek és leágazó kismegszakítók ellenırzése, feliratok meglétének ellenırzése, a védı és üzemi földelések, érintésvédelem ellenırzése. 5

6 Közvilágítási kapcsoló szekrények 3. A karbantartáshoz szükséges eszközök és anyagok A 250 A-es szakaszolókapcsoló-biztosító földelı-rövidrezárója, szerszámok a szereléshez, oldószerek, zsírtalanító folyadékok, rongy. A szükséges eszközöket és anyagokat a karbantartó személyzet viszi magával. Telepítési és üzembe helyezési utasítás A mőszaki dokumentációnak ez a része a közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezés üzemeltetıjének ad útmutatást a telepítés és üzembe helyezés során elvégzendı munkákhoz. Tartalmazza: A biztonságtechnikai, munkavédelmi elıírásokat, az átvételi ellenırzést, a telepítési, szerelési tennivalókat, az üzembe helyezési elıírásokat. 1. Biztonságtechnikai, munkavédelmi elıírások az üzembe helyezéshez A telepítés és az üzembe helyezés során is be kell tartani az egyéb munkaféleségekre elıírt biztonságtechnikai elıírásokat: A berendezés szállítása, emelése és mozgatása során be kell tartani az emelıgépekre és az anyagmozgatásra vonatkozó munkavédelmi elıírásokat. Az üzembe helyezést megelızı esetleges méréseket csak szakképzett és kioktatott személyek végezhetik el megfelelı üzembiztonsági mérıberendezésekkel. Csak olyan berendezés helyezhetı üzembe, amely a gyártói darabvizsgálaton megfelelt. A megfelelısséget a Megfelelıségi nyilatkozat kitöltött állapota igazolja. Kitöltetlen vagy hiányos Megfelelıségi nyilatkozat esetén az üzembe helyezés csak az üzemeltetı felelısségére történhet. 2. Átvételi ellenırzés A berendezésen a gyártótól való beérkezés és az üzemeltetési helyre való lehelyezés után ellenırizni kell a következıket: A mőszaki dokumentáció, a Megfelelıségi nyilatkozat meglétét és kitöltött állapotát, a berendezés külsı épségét, a beépített készülékek külsı épségét és komplettségét, 6

7 Közvilágítási kapcsoló szekrények 3. Telepítés, helyszíni szerelés Az közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezés telepítésének helykiválasztási szempontjai az alábbiak: A berendezést olyan helyen célszerő elhelyezni, ahol, a közlekedési káreseteknek a legkevésbé van kitéve, valamint a létesítési- és kezelési szempontból a körülmények a lehetı legkedvezıbbek, Miután a berendezés csak egy oldalán van ajtóval ellátva, célszerően a korábbi megoldásoknál védettebben az épületfalak vagy egyéb, mechanikai védelmet nyújtó objektumok mellett is elhelyezhetı. A kábelhálózati berendezések telepítése külön alapozást nem igényel, így célszerő azokat a kábelfektetéssel egy idıben, vagy azt követıen felállítani. A kábelárokhoz illeszkedıen egy, a szekrény méretéhez igazodó, minimum 60 cm mély gödröt kell készíteni, majd a szekrényt a rajta feltüntetett mélységig behelyezni, és a szintezését elvégezni. A szekrény és a lábazat mellsı, ajtó alatti takaróelemei az ajtó levétele után, felülrıl lefelé haladva bonthatóak a kábelek beköthetısége és rögzíthetısége érdekében. A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellsı takaróelemek fordított sorrendben visszahelyezendık, az ajtó a stiftek bepattintásával visszaszerelhetı. Ezt követıen a kitermelt talajt felhasználva, rétegesen tömörítve kell a stabil rögzítést elérni, miközben vízmértékkel a beállítást folyamatosan ellenırizzük. A szekrény anyaga elviseli az aszfaltozás okozta hı- és vegyi hatásokat, így a környezet aszfaltburkolása sem okoz problémát. Ebben az esetben azonban a szekrénytıl kifelé kismértékő lejtést kell kialakítani, hogy a csapadék a szekrény tövében ne győljön össze. A szabadvezetéki berendezéseket a VÁT-H9 ÁGAZATI TÍPUSTERV -ben megadott , illetve jelő BMSZ szekrénytartó alkalmazásával kell felszerelni a szabadvezetéki oszlopokra. 4. Üzembehelyezés Ha a berendezés nem a helyszíni szereléssel (telepítéssel) egyidejőleg kerül üzembe, illetve, ha az üzembe helyezést nem a helyszíni telepítés kivitelezıi végzik, a Mőszaki állapot ellenırzése elıírásain túlmenıen ellenırizni kell még: Az üzemeltetési dokumentáció meglétét és kitöltött állapotát, el kell végezni az áramkörök azonosítását, az összes kapcsolókészülék mőködtetését (2-3 ki-be kapcsolással). Feszültség alá helyezést követıen ellenırizni kell: a berendezés üzemét, a fıaramkör feszültségét. 7

8 Közvilágítási kapcsoló szekrények GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ: JMK-9X2, JMK-6X2, JMK-3X2 TÍPUS: ALKALMAZÁS: CSATLAKOZÁS MÓDJA: MÉRETEK: ELHELYEZÉS: TARTÓSZERKEZET: HÁROMFÁZISÚ KAPCSOLÓ BERENDEZÉS 9db-, 6db-, 3db- KÉTFÁZISÚ LEÁGAZÁSSAL SZABADTÉR FÖLDKÁBEL 1600 (1050) x 720/460 x 222 mm TALAJBA TELEPÍTVE NEM SZÜKSÉGES ANYAGLISTA: JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 KVS 1/222/MPL Mőanyag szekrény, szerelılappal 1 db - - KVS 0/222/MPL Mőanyag szekrény, szerelılappal - 1 db 1 db Fogyasztásmérı rögzítı keresztsín 1 db 1 db 1 db LTL1-3/9 Szakaszolókapcsoló-biztosító, 3P/250 A 1 db 1 db 1 db DIL-K75X-22 Mágneskapcsoló, 3P/140 A 1 db - - DIL-K45X-22 Mágneskapcsoló, 3P/85 A - 1 db 1 db DILOS 2/160 Kerülıkapcsoló, 3P/125 A 1 db - - DILOS 1/80 Kerülıkapcsoló, 3P/80 A - 1 db 1 db F1 Leágazó kismegszakító, 1P, 32A 18 db 12 db 6 db F2 Vezérlı áramköri kismegszakító, 1P, 6A 1 db 1 db 1 db X1 Dugaszoló aljzat, védelemmel 1 db 1 db 1 db X2 Belsı világítás, kapcsolóval 1 db 1 db 1 db PEN PEN sín csatlakozókkal 1 db 1 db 1 db Kábelrögzítı bilincs 9+1 db 6+1 db 3+1 db Vezetékezés, zárbetét, kulcs VAN VAN VAN 8

9 Közvilágítási kapcsoló szekrények GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ: JMK-3X1, JMK-1X1 TÍPUS: ALKALMAZÁS: CSATLAKOZÁS MÓDJA: MÉRETEK: ELHELYEZÉS: HÁROMFÁZISÚ KAPCSOLÓ BERENDEZÉS 3db-, 1db- EGYFÁZISÚ LEÁGAZÁSSAL SZABADTÉR FÖLDKÁBEL / SZABADVEZETÉK 1000 x 460 x 222 mm, 420 x 264 x 245 mm OSZLOPRA SZERELVE TARTÓSZERKEZET: VÁT-H9 / , ANYAGLISTA: JMK-3X1 JMK-1X1 KVS 0/222/MPL Mőanyag szekrény, szerelılappal, lábazat nélkül 1 db - OSZ 26x40 PMV Mőanyag szekrény, szerelılappal, lábazat nélkül - 1 db Fogyasztásmérı rögzítı keresztsín 1 db - LTL1-3/9 Szakaszolókapcsoló-biztosító, 3P/250 A 1 db - DIL-K45X-22 Mágneskapcsoló, 3P/85 A 1 db - DILOS 1/80 Kerülıkapcsoló, 3P/80 A 1 db - DILOS 0/32 Kerülıkapcsoló, 2P/32 A - 1 db F1 Leágazó kismegszakító, 1P, 32A 3 db 1 db F2 Vezérlı áramköri kismegszakító, 1P, 6A 1 db - X1 Dugaszoló aljzat, védelemmel 1 db - X2 Belsı világítás, kapcsolóval 1 db - PEN PEN sín csatlakozókkal 1 db - Kábelrögzítı bilincs 1 db - Vezetékezés, zárbetét, kulcs VAN VAN 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Kábelhálózati közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezések A berendezés megnevezése/ típusa/ gyártója JMK-9X2 Jellemzık Mértékegység Követelmény Mennyiség 1. Névleges üzemi feszültség (U e ) V Névleges szigetelési feszültség (U i ) V Névleges lökıfeszültség állóság (U imp ) kv Névleges frekvencia Hz Névleges áram A Névleges feltételes zárlati árama (Icc) ka A leágazások száma 9db 2 fázisú 9x2 8. A leágazások névleges árama A A leágazások névleges feltételes zárlati ka árama (Icc) 10. Alkalmazott szekrény típusa KVS1/222/MPL A berendezés megnevezése/ típusa/ gyártója JMK-6X2 Jellemzık Mértékegység Követelmény Mennyiség 1. Névleges üzemi feszültség (U e ) V Névleges szigetelési feszültség (U i ) V Névleges lökıfeszültség állóság (U imp ) kv Névleges frekvencia Hz Névleges áram A Névleges feltételes zárlati árama (Icc) ka A leágazások száma 6db 2 fázisú 6x2 8. A leágazások névleges árama A A leágazások névleges feltételes zárlati ka árama (Icc) 10. Alkalmazott szekrény típusa KVS0/222/MPL A berendezés megnevezése/ típusa/ gyártója JMK-3X2 Jellemzık Mértékegység Követelmény Mennyiség 1. Névleges üzemi feszültség (U e ) V Névleges szigetelési feszültség (U i ) V Névleges lökıfeszültség állóság (U imp ) kv Névleges frekvencia Hz Névleges áram A Névleges feltételes zárlati árama (Icc) ka A leágazások száma 3db 2 fázisú 3x2 8. A leágazások névleges árama A A leágazások névleges feltételes zárlati ka árama (Icc) 10. Alkalmazott szekrény típusa KVS0/222/MPL 19

20 Szabadvezetéki közvilágítási kapcsoló- és vezérlıberendezések A berendezés megnevezése/ típusa/ gyártója JMK-3X1 Jellemzık Mértékegység Követelmény Mennyiség 1. Névleges üzemi feszültség (U e ) V Névleges szigetelési feszültség (U i ) V Névleges lökıfeszültség állóság (U imp ) kv Névleges frekvencia Hz Névleges áram A Névleges feltételes zárlati árama (Icc) ka A leágazások száma 3db 1 fázisú 3x1 8. A leágazások névleges árama A A leágazások névleges feltételes zárlati ka árama (Icc) 10. Alkalmazott szekrény típusa KVS0/222/MPL, lábazat nélkül A berendezés megnevezése/ típusa/ gyártója JMK-1X1 Jellemzık Mértékegység Követelmény Mennyiség 1. Névleges üzemi feszültség (U e ) V Névleges szigetelési feszültség (U i ) V Névleges lökıfeszültség állóság (U imp ) kv Névleges frekvencia Hz Névleges áram A Névleges feltételes zárlati árama (Icc) ka A leágazások száma 1db 1 fázisú 1x1 8. A leágazások névleges árama A A leágazások névleges feltételes zárlati ka árama (Icc) 10. Alkalmazott szekrény típusa OSZ 26x40 PMV, lábazat nélkül 20

EGY- ÉS HÁROMFÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK

EGY- ÉS HÁROMFÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék megnevezése: JBH-10M ELOSZTÓ ÖNÁLLÓAN TELEPÍTHETİ, SZABADTÉRI EGY- ÉS HÁROMFÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék gyártója: A termék forgalmazója: BUDAI ELEKTROMECHANIKA KFT. JEAN MÜLLER GMBH.

Részletesebben

Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére

Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére 1.Bevezetés Típusválaszték KH00/KU5 1x3xNH00-100A K12/KM2G-F 1x3xNH2-250A KH00/KU5 1x3xNH00-100A, falon kívüli 2. Általános

Részletesebben

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék megnevezése: Budai Elektromechanikai Kft. ÖNÁLLÓAN TELEPÍTHETİ, SZABADTÉRI ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék gyártója: TTK sorszáma: BUDAI ELEKTROMECHANIKA KFT. / EMITER SP. J. 09/2-8.2

Részletesebben

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék megnevezése: Budai Elektromechanikai Kft. ÖNÁLLÓAN TELEPÍTHETİ, SZABADTÉRI ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék gyártója: A termék forgalmazója: BUDAI ELEKTROMECHANIKA KFT. JEAN MÜLLER

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT MINIGAZ EVOLUTION MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok Centrifugális vagy axiális ventilátor Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (létesítmények, helyiségek ırzésének, valamint vagyontárgyak tárolásának és szállításának szabályai) HB-11899 A betöréses lopás és rablás

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Gimnázium Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

Flamco Fill Compact. Termékadatok. Felhasználási cél. 3.1. Áttekintés

Flamco Fill Compact. Termékadatok. Felhasználási cél. 3.1. Áttekintés Flamco Fill Compact Termékadatok Felhasználási cél Az automatikus főtési utántöltı szerelvény a max. 90 C-os főtıvíz-hımérséklető főtıkörökben való használatra alkalmas. A DIN EN 1717 szabvány szerint

Részletesebben

Képzelt riport egy szabályzatról

Képzelt riport egy szabályzatról Képzelt riport egy szabályzatról Azaz pontosabban a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési mőszaki biztonsági szabályzatáról. Az új szabályzat - amely a 2004. január

Részletesebben

ÚS - Bikás park kiszolgáló épület elektromos - Tájékoztató az eljárás eredményéről

ÚS - Bikás park kiszolgáló épület elektromos - Tájékoztató az eljárás eredményéről ÚS - Bikás park kiszolgáló épület elektromos - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

G4000 4001/ G6000-6001

G4000 4001/ G6000-6001 KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft. 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel. : 433-16 - 66 Fax: 262-28 - 08 www.kling.hu magyarországi képviselet G4000 4001/ G6000-6001 ipari gyorsmőködéső karos sorompó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK A szigethőtık max.+25 C fokos és legfeljebb 65% relatív páratartalmú környezetben biztosítják a megadott paramétereket! TÍPUSVÁLASZTÉK: W 15 MR/G, W 15 MR/G/o, W 20 MR/G,

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

STEREOMEDICAL KFT. Felhasználói Gépkönyv

STEREOMEDICAL KFT. Felhasználói Gépkönyv STEREOMEDICAL KFT. Felhasználói Gépkönyv az STmed-700 Hang- és fényjelzéses nıvérhívó rendszerhez Verzió: 1.5 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetı... 3 2. A rendszer felépítése, mőködése... 3 3. Készülékek

Részletesebben

GXR Kft felújított berendezései

GXR Kft felújított berendezései GXR Kft felújított berendezései Technikai ismertetı PFE AUTOMAILER 1 Irodai célokat szolgáló borítékoló berendezés, kb. 25.000 darabos havi csomagolási szükségletig. Egyszerően kezelhetı, a két adagoló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

Mőszaki Tájékoztató KB 13... billenıkapcsoló család

Mőszaki Tájékoztató KB 13... billenıkapcsoló család Mőszaki Tájékoztató KB 13.... billenıkapcsoló család Elektromos háztartási és hasonló jellegő villamos készülékek és berendezések, valamint mőszeripari és vezérléstechnikai berendezések kapcsolási feladatainak

Részletesebben

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály valamint a Mérési Központ

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató Ez az útmutató az eredeti, a gyári csomagban megtalálható leírás kiegészítése, csak azzal együtt értelmezhetı! Köszönjük, hogy

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő ciklikus karbantartása I: Alapfeltételek: 1. Az üzemeltetı által jóváhagyott ciklusrend alapján történik o A 2006 évre érvényes Ciklusrend a mellékletben

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8 VKM MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA ZÖLDHÁZ Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez Általános előírások: A létesítmény az alább felsorolt

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Értelmezı rendelkezések

179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Értelmezı rendelkezések 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a nemzetközi szerzıdés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minısített adat védelmének eljárási szabályairól Az államtitokról és a szolgálati

Részletesebben

Budai Elektromechanika Kft

Budai Elektromechanika Kft Budai Elektromechanika Kft Szerelt termék- és tartozék árlista, 2012 222 mm mélységő szekrények Jean Müller JMFT12400 KVS 00/222 üres, lábazattal 63 500 Ft JMFT12450 KVS 00/222/MPL szerelılappal, lábazattal

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI Külsı szárnyaskapu hajtás F1000 F1100 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

Egyszerû és hatékony megoldások

Egyszerû és hatékony megoldások Moduláris túlfeszültség-levezetôk Egyszerû és hatékony megoldások A siker egyértelmû! A legtöbbet tesszük a villamosságért. A villámmal kapcsolatos kockázatok A villám a talajjal kondenzátort képezô zivatarfelhôkben

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-02 Szerelhető gáz alatti megfúró PE nyeregidomhoz 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-03 TT 2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetés

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Beép. szélesség. Rendelési kód 2 TE 46004 46004-TNC 46004-TNS 46004-TT 46054 46054-TNC 46054-TNS 46054-TT 46070-TNC 46070-TNS 46070-TT 6 TE 8 TE 8 TE

Beép. szélesség. Rendelési kód 2 TE 46004 46004-TNC 46004-TNS 46004-TT 46054 46054-TNC 46054-TNS 46054-TT 46070-TNC 46070-TNS 46070-TT 6 TE 8 TE 8 TE ÁRAMELLÁTÁS Termékáttekintõ Kombivédelem B/C/D; 1/2/3 típus Típus Kivitel Beép. szélesség Rendelési kód Méretezési fesz. Uc Iimp (10/350) Levezetõképesség Maradékfesz. Ures Köv. áram kioltóképesség Max.

Részletesebben

Katalógus. Kaedra Vízálló kiselosztó-rendszer PK ipari csatlakozók

Katalógus. Kaedra Vízálló kiselosztó-rendszer PK ipari csatlakozók Katalógus 2003 Kaedra Vízálló kiselosztó-rendszer PK ipari csatlakozók Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Rendelési számok... 2 A Kaedra rendszer áttekintése... 4 A PK ipari csatlakozórendszer áttekintése...

Részletesebben

UNIVERZÁLIS VIZSGÁLÓLÁMPA EXALIGHT

UNIVERZÁLIS VIZSGÁLÓLÁMPA EXALIGHT MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Postakert u. 10. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNIVERZÁLIS VIZSGÁLÓLÁMPA EXALIGHT Típus: EL - 01 A készülék gyártási száma: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 Lábonálló 2 személyes ivókút idızített nyomógombos fejjel BK01427 9/1 11.07.21 BEFOGLALÓ MÉRETEI: Típus BK01427 Medence belsı méret: 210x74 mm Magasság (A): 1060 mm Kút átmérı: 365

Részletesebben

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója:

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója: FALFŐTÉSI RENDSZER Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu Az Ön forgalmazója: 2 TARTALOMJEGYZÉK Néhány szó a falfőtési rendszerrıl Általában a

Részletesebben

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 2. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára Utolsó frissítés: 2010.01.28 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. tantárgy 2 sz. szerkesztı gyakorlatához Folding tokos ajtó, ajtókiválasztás

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. tantárgy 2 sz. szerkesztı gyakorlatához Folding tokos ajtó, ajtókiválasztás 1 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 3. Épületszerkezettani Tanszék Elıadók: Dr. Becker G., Dr. Hunyadi Z. Évf. felelıs: Dr. Takács Lajos 2012/13. tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok s Működtető fesz. Rendelési szám mûszaki adatok 55 24 V~ 082H022 Az AME 55 szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL vagy VFS 2 szelepekhez használjuk

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beépítési lehetõségek

Beépítési lehetõségek Beépítési lehetõségek Alkalmazási területek Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekbõl a csatornába bocsátás elõtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben ez nem történne meg,

Részletesebben

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék Diriczi Miklós A tőzoltóságnál 1984-tıl egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédı készülék váltotta fel az elızıeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelő sőrített

Részletesebben

NEW SMILE PC7 háztartási klímaberendezés Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

NEW SMILE PC7 háztartási klímaberendezés Használati - kezelési utasítás, gépkönyv 1 NEW SMILE PC7 háztartási klímaberendezés Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Típusnagyság: 7000 30 000 2 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy a FERROLI háztartási klímaberendezését választotta.

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Analóg kijelzésû mutatós villamos mérõmûszerek

Analóg kijelzésû mutatós villamos mérõmûszerek Analóg kijelzésû mutatós villamos mérõmûszerek MÛSZAKI ISMERTETÕ A villamos vagy nem villamos mennyiségek villamos úton történõ mérésére alkalmas mechanikai szerkezeteket elektromechanikus mérõmûszereknek

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

Vízmérés vízmérık. Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5.

Vízmérés vízmérık. Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5. Vízmérés vízmérık Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5. 1 Vízfogyasztásmérık A vízfogyasztás mérésre leggyakrabban a szárnykerekes vagy turbinakerekes vízmérıket használják. Ezek összegzı

Részletesebben

XL 3 4000. Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET. www.legrand.hu

XL 3 4000. Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET. www.legrand.hu XL 3 4000 Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET www.legrand.hu A Legrand széles termék kínálata képes megfelelni az Ön minôségi követelményeinek az elismert megbízhatóság, az üzembe helyezés egyszerûsége

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei

M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei 1/11. oldal Jelen melléklet hatálya háztartási fogyasztók, legfeljebb 3x63A rendelkezésre álló

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK------ --------------------------- Mielıtt hegeszteni kezdene, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

AME 55, AME 56 szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz

AME 55, AME 56 szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz AME 55, AME 56 szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz Leírás Az AME 55 és az AME 56 szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL 3 vagy VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-töl DN 100 -ig, a VF 2, VF 3 szelepekhez

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz A vonatkozó rendelet: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról Az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

Öntözırendszerek tervezése

Öntözırendszerek tervezése Öntözırendszerek tervezése Egy öntözıberendezés megtervezése, kivitelezése gyakorlott szakembert kíván, de az emberek barkácsolási kedve és a rosszul értelmezett spórolás miatt gyakran találkozunk rosszul

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4032 Debrecen, Postakert u. 10. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA Típus: EL - 02F A készülék gyártási száma:

Részletesebben

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra Dr. Németh Róbert Prof. Dr Takáts Péter Szabvány fogalma A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA KS/ATM KOMPACT SOROZATOK, medencével 1. ÜZEMBE HELYEZÉS 1.1 Mőveleti sorrend Elıször is ellenırizze, hogy tele van a medence, és nem áll fenn

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz AME 55, AME 56

Szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz AME 55, AME 56 Szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz AME 55, AME 56 Leírás Az AME 55 és az AME 56 szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL 3 vagy VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-töl DN 100 -ig, a VF 2, VF 3 szelepekhez

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben