A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek"

Átírás

1 A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága pedig a 22,00 métert nem haladhatja meg. A mezıgazdasági vontató vagy lassú jármő, továbbá azok pótkocsijainak, valamint az önjáró és vontatott mezıgazdasági gépeknek a szélessége a 2,55, magassága a 4,00, hosszúsága a 12,00 métert nem haladhatja meg. A jármővek tömegére vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekő jármő, illetıleg jármőszerelvény megengedett legnagyobb össztömege: kéttengelyes jármő esetében a 20,0 tonnát, háromtengelyes jármő esetében a 24,0 tonnát, négy- és ennél több tengelyes jármő esetében a 30,0 tonnát, háromtengelyes jármőszerelvény vagy csuklós jármő esetében a 28,0 tonnát, négytengelyes jármőszerelvény vagy csuklós jármő esetében a 36,0 tonnát, öt- vagy ennél több tengelyes jármőszerelvény vagy csuklós jármő esetében a 40,0 tonnát nem haladhatja meg. Fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekőnek kell tekinteni azt a jármővet, amelynek kereke az útigénybevétel szempontjából a fúvott gumiabronccsal legalább azonos értékő. A lánctalpas jármő a közutat nem használhatja, ezért annak össztömegére határérték nincs meghatározva. Ez alól kivétel, ha a lánctalpas jármő az út kezelıjének hozzájárulásával (útvonalengedély) az abban meghatározott útvonalon és feltételek megtartásával a közúti forgalomban részt vehet. Az útvonalengedély birtokában a lánctalpas jármő megengedett legnagyobb sebessége 15 km/óra, kivéve, ha az útvonalengedély csak ennél alacsonyabb sebességet engedélyez.

2 A jármővek tengelyterhelésére vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Ha a jármő két szomszédos tengelyének egymástól mért távolsága 1,00 méternél kisebb, a két tengelyt a megengedett tengelyterhelés szempontjából egy tengelynek kell tekinteni, két szomszédos tengelyének egymástól mért távolsága 1,00 és 2,00 méter között van, az ilyen tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése 16,0 tonna, három tengelybıl álló tengelycsoportjának szélsı tengelyei közötti távolság nem több, mint 2,60 méter, az ilyen tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése 22,0 tonna, három tengelybıl álló tengelycsoportjának szélsı tengelyei közötti távolság több mint 2,60 méter, az ilyen tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése 24,0 tonna. A nem fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekő jármő megengedett legnagyobb tengelyterhelése a lánctalpas jármővet kivéve 6 tonna. Vontatásra vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A vontatott pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt vontató, mezıgazdasági vontató és lassú jármő össztömegének a négyszeresét. A vontatható tömeg nagyságát sok esetben az alkalmazott vonóberendezés terhelhetısége korlátozza, így minden esetben ellenırizni kell, hogy a négyszeres tömeg a vonóberendezésre engedélyezett-e. Vontató, mezıgazdasági vontató és lassú jármő vonóberendezéseként statikusan és dinamikusan vizsgált szerkezeteket alkalmaznak. A statikusan vizsgált vonóberendezés azonosító táblája a gyártó és a típus megjelölésén túl közvetlenül tartalmazza a vonóberendezéshez kapcsolható vontatmány össztömegét és a megengedett függıleges terhelhetıséget. A dinamikusan vizsgált vonóberendezés azonosító táblája a gyártó és a típus megjelölésén túl három adatot tartalmaz: a megengedett maximális traktortömeget (M T ), a megengedett függıleges terhelhetıséget, a D számot.

3 Ebben az esetben a megengedett maximális vontatható össztömeg az azonosító tábláról közvetlenül nem olvasható le, azt a következı képlettel lehet kiszámítani: MT MR D = g MT + MR D a vonóberendezés adattáblájáról leolvasható szám, g a nehézségi gyorsulás, MT az adattáblán megadott maximálisan megengedett traktortömeg, MR a kiszámítandó maximálisan megengedett vontatmánytömeg. Üzemi fék nélküli könnyő pótkocsi gépjármővel, mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármő 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét. Ráfutófékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármő össztömegének a háromnegyedét. Vontatóval és mezıgazdasági vontatóval legfeljebb két pótkocsit, lassú jármővel egy pótkocsit szabad vontatni. Mezıgazdasági vontatóval egy személyszállításra berendezett pótkocsit szabad vontatni. A pótkocsin csak akkor szabad személyeket szállítani, ha a rajta szállított teher a személyeket nem veszélyezteti, és ha rakfelületük nem billentıs kivitelő. Két pótkocsi vontatása esetén csak az elsı pótkocsin szabad személyeket szállítani. Lassú jármő pótkocsiját gépjármővel nem, mezıgazdasági vontatóval pedig csak abban az esetben szabad vontatni, ha az megfelel a mezıgazdasági vontató pótkocsijára vonatkozó elıírásoknak. Vontatott munkagép a vontatási sebességre vonatkozó rendelkezések megtartásával mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel akkor is vontatható, ha nem elégíti ki a pótkocsik világító és fényjelzı berendezéseire vonatkozó elıírásokat, de fel van szerelve "kitőzhetı fényjelzı berendezéssel". Ez az elıírás akkor is érvényes, ha a vonatatott munkagépnek üzemi fékberendezése nincs, de össztömege nem haladja meg a vonójármő 75 kilogrammal növelt saját tömegét.

4 Vonóberendezésre vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A pótkocsi vontatására szolgáló szerkezeteknek a használat közben reájuk ható erık felvételére alkalmasnak kell lenniük, biztosítaniuk kell a jármővek biztonságos és könnyő össze-, illetıleg szétkapcsolhatóságát, ki kell zárniuk a vonóberendezés véletlenszerő szétkapcsolódását. A pótkocsi vonószerkezete a pótkocsi lekapcsolt helyzetében és menet közbeni szétkapcsolódás esetén sem érhet le a talajra. 1 vonócsap kioldó kar 2 vonócsap 3 automata rögzítı 28. ábra Az egytengelyes vagy a legfeljebb 1,00 méter tengelytávolságú és nem kormányzott kerekő kéttengelyes pótkocsit olyan másodlagos kapcsolószerkezettel is fel kell szerelni, amely a menet közben történı szétkapcsolódás esetén biztosítja, hogy a vonószerkezet ne érjen le a talajra, a szerelvény ne váljon szét, és az megállásig tegye lehetıvé a pótkocsi irányítását. A pótkocsi vonószerkezetének olyannak kell lennie, hogy az össze-, illetıleg szétkapcsoláshoz szükséges kézi erı a 250 N-t ne haladja meg. A gépjármő, a mezıgazdasági vontató és a lassú jármő fékezésére vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Az üzemi fék állandó nagyságú mőködtetı erı melletti fékerı-ingadozása kerekenként nem haladhatja meg az azokon mért legnagyobb átlagos fékerı 30 %-át.

5 Mezıgazdasági vontatók és lassú jármővek üzemi fékrendszerének 3,0 m/s 2 féklassulást kell biztosítani. A mezıgazdasági vontatót és a lassú jármővet üzemi és rögzítı fékrendszerrel is el kell látni. Azoknak olyan fékezett felületekre kell hatniuk, amelyek megfelelı szilárdságú alkatrészekkel állandóan a kerekekhez csatlakoznak. A mezıgazdasági vontató és a lassú jármú üzemi fékrendszerének legalább a jármő egyik tengelyén levı valamennyi kereket fékeznie kell. Az üzemi fékrendszer fékhatásának finoman változtathatónak kell lennie. A rögzítı fékrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a jármővet a vezetı távollétében is a rögzítı fékezésre elıírt hatásossággal rögzítse. A rögzítı fékrendszernek a jármővet kizárólag mechanikus alkatrészekkel kell rögzített állapotban megtartania. A gépjármő rögzítı fékrendszerének a jármő haladása közben is mőködtethetınek kell lennie. Az üzemi és a rögzítı fékrendszereknek kivéve a lassú jármő fékrendszereit egymástól függetlenül mőködtethetıknek kell lenniük, de ha az a biztonságos, elkülönített mőködésüket nem veszélyezteti lehetnek közös alkatrészeik. A fékrendszereknek olyanoknak kell lenniük, hogy a vezetıülésbıl biztonságosan és kényelmesen mőködtethetık legyenek, és az üzemi fékrendszer mőködtetése közben a vezetınek a kormányt egyik kezével sem, illetve lassú jármú esetében mindkét kezével ne kelljen elengednie, a jármő üzemszerő használata közben még tartós fékezés esetén is üzembiztosan mőködjenek, a fékezés folytán a jármővön rendellenes rezgéseket ne okozzanak, az üzemi fékrendszer fékhatásának a fékezett tengelyek közötti elosztása a dinamikus tengelyterheléssel megközelítıen arányos legyen. A különbözı tengelyeket fékezı, de azonos rendeltetéső fékeknek egy vezérlı berendezéssel (pedállal) mőködtethetınek kell lenniük. A mezıgazdasági vontató és a lassú jármő oldalanként önállóan mőködtethetı fékszerkezeteinek egyetlen vezérlı berendezéssel együttesen is mőködtethetıknek kell lenniük.

6 Az olyan gépjármő, mezıgazdasági vontató és lassú jármő rögzítı fékrendszerének, amellyel pótkocsi vontatását engedélyezték, alkalmasnak kell lennie arra, hogy 12 %-os lejtın vagy emelkedın a teljes jármőszerelvényt rögzítse. Pótkocsi fékezésére vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A pótkocsit üzemi és rögzítı fékrendszerrel kell ellátni. Az egytengelyes vagy a legfeljebb 1,00 méter tengelytávolságú, nem kormányzott kerekő kéttengelyes könnyő pótkocsit nem kell üzemi és rögzítı fékrendszerrel ellátni. A pótkocsi fékrendszereinek olyan fékezett felületekre kell hatniuk, amelyek megfelelı szilárdságú alkatrészekkel állandóan a kerekekhez csatlakoznak. Az üzemi fékrendszernek kivéve a ráfutóféket, valamint a mezıgazdasági vontató és a lassú jármő pótkocsijának üzemi fékrendszerét a pótkocsi valamennyi kerekét fékeznie kell. A pótkocsi üzemi fékrendszerének átmenı vagy részben átmenı rendszerőnek kell lennie (ezeknél a vezetı egy mővelettel mőködteti a vontató jármő és a pótkocsi fékjét). Ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege 3,5 tonnánál kisebb, akkor az üzemi fékrendszer ráfutó fék is lehet. A pótkocsit a menet közbeni szétkapcsolódáskor automatikusan mőködésbe lépı, részleges vagy teljes fékhatást létrehozó fékkel kell ellátni. Az önmőködı befékezıdés csak a pótkocsi leszakadásakor, másodlagos kapcsolószerkezet esetén pedig csak annak leszakadása után léphet mőködésbe. A pótkocsi rögzítı fékrendszerét úgy kell kialakítani, hogy azt a talajon álló személy mőködtetni tudja. Sőrített levegıvel mőködı fékrendszerek esetén a pótkocsi levegıszállító csatlakozói kivéve a mezıgazdasági vontató és a lassú jármő pótkocsiját kétvezetékes rendszerőek legyenek.

7 A kormányzásra vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármő kormányberendezésének olyannak kell lennie, amely lehetıvé teszi, hogy a vezetı a jármő terhelési állapotától és sebességétıl függetlenül a jármő haladási irányát könnyen, gyorsan változtathassa, illetıleg a jármővet könnyen és megbízhatóan egyenes irányban tarthassa. A kormányberendezés a vezetıre fárasztó rezgéseket, illetıleg lökéseket ne továbbítson. A kormánymőnek és a futómőnek olyannak kell lennie, hogy az a jármő megfelelı menetstabilitását biztosítsa. A kormányberendezésnek menet közben érzékelhetı visszaállási törekvést kell mutatnia bekormányzott helyzetbıl a közép-állás felé. A jármőnek és a jármőszerelvénynek olyan mértékben kell kormányozhatónak lennie, hogy 12,00 méter sugarú körön belül meg tudjon fordulni. Ha a jármő (jármőszerelvény) legkülsı pontja ilyen sugarú kört ír le, a jármő (jármőszerelvény) egy pontja sem lehet az azonos középpontú 5,30 méter sugarú körön belül. A kormánykeréken a kormányzáshoz szükséges kerületi erı nem haladhatja meg a 150 N értéket. A kormányberendezés úgy is kialakítható, hogy az a vezetı erején kívül egyidejőleg más erı igénybevételével (erırásegítéső kormányberendezés vagy szervokormány) vagy csak külsı erıvel mőködjön (külsı erıvel mőködtetett kormányberendezés vagy hidraulikus gépkormány). Az ilyen kormányberendezésnek a jármő álló helyzetében is üzemszerően mőködtethetınek kell lennie. A kormányberendezés kialakításának olyannak kell lennie, hogy üzemzavara esetén a kormányzott kerekek és a kormányzás vezérléserıátvitele mechanikus alkatrészeinek meghibásodását kivéve a jármő kormányozható maradjon. Ez esetben a kormánykeréken a kormányozáshoz szükséges kerületi erı nem haladhatja meg a 400 N értéket.

8 Minden pótkocsinak olyannak kell lennie, hogy a vonószerkezettel való megbízható kormányzása a vezetı külön beavatkozása nélkül lehetséges legyen. Függesztett munkagépnek mezıgazdasági vontatóhoz, illetve lassú jármőhöz való kapcsolása esetén az elsı tengelyre jutó terhelés csökken, a tömegközéppont hátra tolódik. A biztonságos kormányzás alapfeltétele, hogy felkapcsolt függesztett munkagép esetén a mellsı tengelyre jutó tömeg elérje vagy meghaladja a mezıgazdasági vontató, illetve lassú jármő tömegének 25 %-át. Ezt figyelembe véve függesztett munkagép vásárlása elıtt minden esetben számítással kell meggyızıdni arról, hogy felfüggesztése elıtt a kormányozhatóság feltételei teljesülnek-e. A számítás menete a következı: a súlypont helyének meghatározása;

9 E mellsı tengelyre jutó tömeg, H hátsó tengelyre jutó tömeg, G a traktor tömege, l tengelytávolság, s súlypont távolsága a hátsó tengelytıl. E * l s = G [ mm] a munkagép felkapcsolása nélkül, hídmérlegen megmérjük a traktor tömegét és a mellsı tengelyre jutó terhelést, majd az elızı képlettel kiszámítjuk a traktor súlypontjának távolságát a hátsó tengelytıl, a csatlakoztatható munkagép tömegének meghatározása:

10 az alábbi képlettel meghatározhatjuk, hogy a kormányozhatóság feltételei teljesülése mellett a traktorhoz mekkora tömegő munkagép kapcsolható, ha a megvásárolni kívánt munkagép tömege a számított értéknél nagyobb, akkor az adott traktorral a munkagép nem üzemeltethetı, Q = G * s 0,25G * l k + X [ kg] Q a munkagép tömege, k a hátsó tengely és a függesztı pont távolsága, X a függesztı pont és a munkagép tömegközéppontjának távolsága. Világító - és fényjelzı berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Távolsági fényszóróra vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Távolsági fényszóróval minden gépjármővet fel kell szerelni. A mezıgazdasági vontatóra és a lassú jármőre felszerelendı távolsági fényszórók száma kettı. Jármőre csak európai jóváhagyási jellel (EGB) ellátott távolsági fényszórót szabad felszerelni. A távolsági fényszórónak az út felületét a jármő elıtt sötétben, tiszta idıben legalább 100 méter távolságon meg kell világítania úgy, hogy e távolságban a megvilágítás erıssége a távolsági fényszóró középpontjának magasságában 1 luxnál kevesebb nem lehet. A távolsági fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmium-sárga fényt bocsáthat ki. A távolsági fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a fényszórót csak a helyzetjelzı lámpákkal együtt lehessen bekapcsolni, vagy csak akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzı lámpákat már bekapcsolták. Tompított fényszóróra vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Tompított fényszóróval minden gépjármővet, mezıgazdasági vontatót és minden lassú jármővet fel kell szerelni. A mezıgazdasági vontatóra és lassú jármőre felszerelendı tompított fényszórók száma kettı. A tompított fényszórónak európai rendszerőnek (ernyızöttnek) és aszimmetrikusnak kell lennie. Jármőre csak európai jóváhagyási jellel ellátott tompított fényszórót szabad felszerelni.

11 A tompított fényszórónak anélkül, hogy a szembejövı jármő vezetıjét vakítaná az út felületét a jármő elıtt sötétben, tiszta idıben legalább 40 méter, mezıgazdasági vontató és lassú jármő elıtt legalább 30 méter távolságon meg kell világítania. A megvilágítás erıssége a tompított fényszóró középpontján átmenı vízszintes síkban és e felett a jármőtıl 25 méter távolságban, aszimmetrikus tompított fényszóró esetében 0,7 luxnál több ne legyen. A tompított fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmium-sárga fényt bocsáthat ki. A tompított fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszórót csak a helyzetjelzı lámpákkal együtt lehessen bekapcsolni, illetıleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzı lámpákat már bekapcsolták. Helyzetjelzı lámpára vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A gépjármőre, a mezıgazdasági vontatóra, a lassú jármőre és a pótkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott helyzetjelzı lámpát szabad felszerelni. Irányjelzı lámpára vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Jármőre csak jóváhagyási jellel ellátott irányjelzı lámpát szabad felszerelni. A 4,60 méternél nem hosszabb és 1,60 méternél nem szélesebb mezıgazdasági vontató és lassú jármő elsı és hátsó irányjelzı lámpái ha a lámpákra vonatkozó láthatósági követelmények így is teljesülnek egyesíthetık, vagy azok egy lámpatestbe csoportosíthatók. Féklámpára vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Gépjármővet, mezıgazdasági vontatót és ezek pótkocsiját féklámpával kell felszerelni. A felszerelendı féklámpák száma mezıgazdasági vontató és ezek pótkocsija esetében kettı. A lassú jármővet és pótkocsiját egy vagy két féklámpával is fel szabad szerelni. Jármőre csak európai jóváhagyási jellel (lásd az elızıekben) ellátott féklámpát szabad felszerelni. A féklámpa fényének anélkül, hogy a többi jármő vezetıjét zavarná nappal, ráesı napfényben legalább 300 méterrıl egyéb fényjelzı berendezés bekapcsolt állapotában is határozottan felismerhetınek kell lennie. A féklámpa fényerejének jól érzékelhetıen nagyobbnak kell lennie a hátsó helyzetjelzı lámpa fényerejénél. A féklámpa csak piros fényt bocsáthat ki.

12 Igen gyakran a traktorokat ikerszereléső abroncsokkal üzemeltetik, és így közlekednek velük közúton. Ebben az esetben a gyárilag szerelt közúti világító- és fényjelzı berendezések nem jelzik elegendı pontossággal azaz nem pozícionálják megfelelıen a traktor szélességi méreteit. Ilyenkor a tömeges közúti balesetek elkerülése érdekében a traktorokat kihúzható világító- és fényjelzı berendezésekkel kell ellátni. Ha a függesztett vagy vontatott munkagép 1,6 m-nél nem hosszabb, akkor a kilógó rész leghátsó pontját a követı jármő vezetıje által látható feltőnı jelöléssel kell ellátni.

13 Kitőzhetı fényjelzı berendezések alkalmazása A munkagépek közúti szállítási helyzetükben gyakran eltakarják a vontató erıgép közlekedésbiztonsági szerelvényeit, ezért kiegészítı közlekedésbiztonsági szerelvénnyel kell azokat ellátni. Ilyent kell alkalmazni akkor is, ha a függesztett vagy vontatott munkagép 1,6 m-nél hosszabb. Ha a kiegészítı közlekedésbiztonsági szerelvényeket rögzítetten beépítik, akkor azok rövid idın belül a munkavégzés közben megsérülhetnek vagy meghibásodhatnak. Talaj-elıkészítı gépeken ezért elınyben kell részesíteni a Kitőzhetı Fényjelzı Berendezést (KFB). A KFB könnyő alkalmazhatósága érdekében a munkagépet olyan tartó hüvelyekkel kell ellátni, amelyek lehetıvé teszik a táblák megfelelı helyzetbe való felszerelését és rögzítését. A KFB üzemeltetéséhez szükséges vezetékek csatlakoztatása csak a kereskedelemben beszerezhetı szabványos, hétpólusú villamos csatlakozó felhasználásával legyen elvégezhetı. 1 köralakú, színtelen fényvisszaverı, 2 - mellsı, színtelen fényt kibocsátó helyzetjelzı lámpa, 3 hétpólusú, dugós csatlakozó aljzat.

14 KFB-t kell felszerelni a munkagépre, illetve a vontatmányra ha: az közutat vesz igénybe és beépített jelzıberendezései nincsenek, valamint a munkagép valamelyik része a vontató bármely jelzıberendezésének láthatósági szögei által meghatározott szabad térbe benyúlik, illetve azt takarja, vagy ha a munkagép legszélsı pontja vízszintes irányban a vontató jelzıberendezésének szélsı pontján 400 mm-re túlnyúlik, továbbá ha a munkagép valamely része 1500 mm-rel túlnyúlik elıre a vontató elsı vagy hátra a hátsó kerekei gumiabroncsainak legelsı, illetve leghátsó pontján átfektetett és a talajra merıleges síktól. Az elızıkbıl következik, hogy hosszúságuk miatt az ekéket és általában a talaj-elıkészítı gépeket is el kell látni KFB-vel. A következı alkalmazási példák mutatják be a KFB használatának elıírásait. Ha a munkagép maximum 400 mm-rel szélesebb, mint a vontató fényjelzı berendezéseinek külsı éle, és azokat takarja, akkor a KFB-nek csak hátulról kell láthatónak lennie. Ha a munkagép mindkét oldalon több mint 400 mm-rel szélesebb, mint a vontató fényjelzı berendezéseinek külsı éle, akkor a KFB-nek elılrıl és hátulról is láthatónak kell lennie.

15 Ha a munkagép mindkét oldalon több mint 400 mm-rel szélesebb, mint a vontató fényjelzı berendezésének külsı éle, és az olyan kialakítású, hogy takarja a KFB mellsı helyzetjelzı lámpáit, akkor a gép elölrıl látható részén is KFB-t kell elhelyezni. Ha a munkagép aszimmetrikus, és nem szélesebb a vontató fényjelzı berendezéseinek külsı élénél, de hossza meghaladja a gumiabroncstól mért 1500 mm-t, akkor a KFB-nek csak hátulról kell láthatónak lenni. Ha a munkagép aszimmetrikus, és egyik oldalon több, a másik oldalon kevesebb mint 400 mm-rel szélesebb a vontató fényjelzı berendezésének külsı élénél, akkor a KFB-nek csak azon oldalról kell elölrıl is láthatónak lennie, ahol az több mint 400 mmrel szélesebb a vontató fényjelzı berendezésének külsı élénél.

16 Amennyiben a munkagép aszimmetrikus, és mindkét oldalon több mint 400 mm-rel szélesebb, mint a vontató fényjelzı berendezéseinek külsı éle, akkor a KFB-nek elölrıl és hátulról is láthatóvá kell lennie. Az ismertetett KFB alkalmazása csak közúti közlekedés esetén kötelezı. Miután a talaj-elıkészítı gépek üzemeltetési idejüknek csak csekély részét töltik közúton, ezért nem célszerő minden egyes géphez KFB-készletet rendszeresíteni, az egyébként is nagy értékő gépet még ezzel a költséggel is terhelni. Ez esetben a munkagépet csak a vonatkozó szabvány szerinti csatlakozóelemekkel kell ellátni, és a KFB-készletet a traktor kötelezı tartozékává kell tenni. Így minden esetben az éppen vontatott munkagépre gyorsan fel lehet azt szerelni. Szükségszerővé teszi ezt az, hogy a talajelıkészítı gépek által okozott balesetek zömmel áttelepülés közben, a közúton fordulnak elı. Ezek ütközéses, tömeges balesetek, melyek általában abból adódnak, hogy a munkagép nincs felszerelve közlekedésbiztonsági szerelvényekkel, így a közlekedés többi résztvevıje nem kap kellı információt a munkagépet vontató erıgép vezetıjének szándékairól. Fényvisszaverıre vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Hátsó fényvisszaverıvel minden gépjármővet, mezıgazdasági vontatót, lassú jármővet és pótkocsit fel kell szerelni. A jármőre felszerelendı hátsó fényvisszaverık száma kettı vagy négy. A hátsó fényvisszaverı által visszavert fény csak piros lehet. A pótkocsi hátsó fényvisszaverıje csak csúcsával felfelé álló, egyenlı oldalú, 0,15-0,20 méter élhosszúságú háromszög lehet. Annak belsejében semmiféle világítóberendezést nem szabad elhelyezni. Az összes többi jármő hátsó fényvisszaverıje háromszög kivételével bármilyen alakú lehet.

17 Elsı fényvisszaverıvel minden pótkocsit fel kell és minden egyéb jármővet fel szabad szerelni. Az elsı fényvisszaverı háromszög alakú nem lehet. A jármőre két darab elsı fényvisszaverıt szabad felszerelni, az azok által visszavert fény csak fehér lehet. Oldalsó fényvisszaverıvel minden jármővet fel szabad szerelni. Az oldalsó fényvisszaverı háromszög alakú nem lehet. A fényvisszaverıknek olyan jármőbıl, amelynek a távolsági fényszórója a fényvisszaverıt megvilágítja sötétben, tiszta idıben legalább 150 méterrıl észlelhetıknek kell lenniük. A gépjármő, a mezıgazdasági vontató és a lassú jármő ajtaján elhelyezhetı olyan fényvisszaverı, amely az ajtó nyitott állapotában hátrafelé piros fényt ver vissza. Jármőre csak európai jóváhagyási jellel ellátott fényvisszaverıt szabad felszerelni. Kerti traktorra vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek Az egytengelyes motoros részbıl és a hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló, a közúti közlekedésben egy egységként résztvevı és 15 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes kerti traktort ha a lassú jármőre elıírt követelményeknek nem felel meg legalább a következıkkel kell felszerelni: olyan, a vezetı által menet közben is mőködtethetı és rögzíthetı fékberendezés, amely a jármővet bármely terhelési állapotában legalább 2 m/s 2 lassulással lefékezni és a terhelt jármővet 12%-os lejtın megtartani képes, kormányberendezés, elıre fehér, hátra piros fényt adó, éjszaka, tiszta idıben legalább 150 méter távolságból látható, nem vakító lámpák, amelyek a jármő elıtt az utat legalább 10 méter távolságig megvilágítják. Az 1,60 méternél nem szélesebb kerti traktoron e lámpákat a jármő bal oldalán, az 1,60 méternél szélesebb kerti traktoron a bal és a jobb oldalán egyaránt el kell helyezni, elhelyezési méreteikre a helyzetjelzı lámpákra vonatkozó elıírásokat kell alkalmazni. Energiaellátásuk olyan legyen, hogy a jármő álló helyzetében is világíthassanak, mind az egytengelyes motoros részen, mind a hozzákapcsolt pótkocsin elsı, fehér színő, nem háromszög alakú fényvisszaverık,

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez Tartalomjegyzék 1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez... 2 I. Az úttal kapcsolatos fogalmak... 2 II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak... 3 III. A közúti forgalommal

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Mezıgazdasági Gépkereskedelmi Kft. Iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.

Mezıgazdasági Gépkereskedelmi Kft. Iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. BCS VOLCAN ECO-POWER (EP) traktorok Rendeltetésszerő felhasználási területek: kertészeti, szılı és gyümölcsültetvények ápolása, állattartó telepek kiszolgálása, zöldtakarmány betakarítás, kommunális munkák.

Részletesebben

2007.3.9. HU 5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja A NEM MEGFELELŐSÉG KRITÉRIUMAI A kerék akkor nem felelt meg a vizsgálaton, ha fennáll az alábbi körülmények bármelyike: a) látható repedés(ek) hatol(nak)

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára Utolsó frissítés: 2010.01.28 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás

2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás 2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás Ellenőrző kérdések_ki_2.1.-2.2. 1. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, a kötelezően előírt világító-

Részletesebben

Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése

Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése Kötelező felszerelés Fehér színű első lámpa Piros színű hátsó lámpa Egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról A jármővet az EVOBUS Hungária Kft. munkatársai, Uray Dóra és Szıke Péter mutatták be a BKV kelenföldi telephelyén. A jármő a Mercedes

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Vontatott növényvédı permetezıgép Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Az eredeti használati útmutató fordítása

H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Vontatott növényvédı permetezıgép Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Az eredeti használati útmutató fordítása Vontatott növényvédı permetezıgép Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000 Az eredeti használati útmutató fordítása H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Használatbavétel elıtt gondosan el kell olvasni! Használati útmutatót

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

Mezőgazdasági pótkocsik AP-206. Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

Mezőgazdasági pótkocsik AP-206. Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi Mezőgazdasági pótkocsik AP-206 Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi Az AP-206 típusú traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű, kéttengelyes, golyóskoszorú kormányzású mezőgazdasági

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (létesítmények, helyiségek ırzésének, valamint vagyontárgyak tárolásának és szállításának szabályai) HB-11899 A betöréses lopás és rablás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat

Részletesebben

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz A vonatkozó rendelet: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról Az

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT MINIGAZ EVOLUTION MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok Centrifugális vagy axiális ventilátor Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata

Részletesebben

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS 2003 december 2004. szeptember FORGALMAZÓ: Dokument: 30221020 02(ME038034)mgyr 1 oldal t Müller Elektronik GmbH Bearing Kft. Felszerelési és kezelési utasítás

Részletesebben

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv Terra Kombi Kombinátor Gépkönyv l./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1.1 Munkagépek-felhasználási-területe Tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítése Kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtása Mütrágyák, vegyszerek

Részletesebben

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén!

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Fogalom meghatározások Az autóknak mereven zárt, nem

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban. Gödöllő, 2011. március 24. A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai

Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban. Gödöllő, 2011. március 24. A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai Előadó: Kovács Tamás, főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Gödöllő, 2011. március

Részletesebben

Elektron Kft. 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 7. UNGARN Tel.: +36-92-320-656 Fax.: +36-92-314-137 GSM: +36-30-9427-571 http//www.elektronkft.

Elektron Kft. 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 7. UNGARN Tel.: +36-92-320-656 Fax.: +36-92-314-137 GSM: +36-30-9427-571 http//www.elektronkft. Elektron Kft. 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 7. UNGARN Tel.: +36-92-320-656 Fax.: +36-92-314-137 GSM: +36-30-9427-571 http//www.elektronkft.hu http//www.kozlekedesitablak.hu E-mail: osbi@zalaszam.hu Sebességjelzı

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK A szigethőtık max.+25 C fokos és legfeljebb 65% relatív páratartalmú környezetben biztosítják a megadott paramétereket! TÍPUSVÁLASZTÉK: W 15 MR/G, W 15 MR/G/o, W 20 MR/G,

Részletesebben

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 1. Az olyan autót, melynek konstrukcióját veszélyesnek ítélték, a sportfelügyelők

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Mőszaki kiírás. A IV. Elektromobil verseny mőszaki kiírása. 2011. október

Mőszaki kiírás. A IV. Elektromobil verseny mőszaki kiírása. 2011. október A IV. Elektrmbil verseny mőszaki kiírása 2011. któber IV. Elektrmbil verseny 1. Általáns feltételek: a. Feladat egy lyan jármő ELEKTROMOBIL - tervezése és elkészítése, amelyet 8 db BOSCH PSR 18 LI-2 akkumulátrs

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsıdleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelı potrohszelvénye

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani 12 egymást követő hónap alatt

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI 2011 Barabás Péter AZ EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁS VIZSGÁLATA Lejtın leguruló golyó (vagy kiskocsi) gyorsulásának mérése különbözı meredekség esetén. hosszú

Részletesebben

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Közvilágítási kapcsoló szekrények A termék megnevezése: BERENDEZÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLİBERENDEZÉS Típus változatok: Típus JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 JMK-3X1 JMK-1X1 Megnevezés Kilenc, 2 fázisú

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI Nemzeti homológizáció vagy nemzeti homológizációs kiterjesztéssel kiegészített, lejárt FIA homológizáció alapján épített vagy átalakított, a közuti közlekedes

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés VIZSGABIZTOSKÉPZÉS Szintentartó III. képzés 121. Új világító és fényjelző berendezések Gál István Budapest, 2016. L kategóriájú járművek világító és fényjelző berendezései (A különálló számok a szövegrészhez

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Gimnázium Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev.2 2003. október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA KS/ATM KOMPACT SOROZATOK, medencével 1. ÜZEMBE HELYEZÉS 1.1 Mőveleti sorrend Elıször is ellenırizze, hogy tele van a medence, és nem áll fenn

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Vendi-Hungária Kft VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 TÍPUSVÁLASZTÉK: Importálja és forgalmazza:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Vendi-Hungária Kft VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 TÍPUSVÁLASZTÉK: Importálja és forgalmazza: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK TÍPUSVÁLASZTÉK: G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 Importálja és forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátóipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz György. Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása

MUNKAANYAG. Orosz György. Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása Orosz György Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása A követelménymodul száma: 2315-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása Macher Zoltán 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú járművek kormányberendezéseinek diagnosztikája, javítása, beállítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06

Részletesebben

SYSTEM KAN-therm Press mûszaki ismertetõ és termék katalógus

SYSTEM KAN-therm Press mûszaki ismertetõ és termék katalógus 2 SYSTEM KAN-therm Press mûszaki ismertetõ és termék katalógus ISO 9001 : 2000 Szerzõi jog KAN Sp. z o.o. Minden jog fenntartva. A KAN Sp. z o.o. kiadványokban szöveg, képek, grafika és elrendezés szerzõijog

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató Budapest, 2009. november 6. Rakodógépek a hulladékkezelésben Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai á i Intézet Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.67 1987. április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

MELLÉKLET az alábbi dokumentumhoz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. {SWD(2012) 206 final} {SWD(2012) 207 final}

MELLÉKLET az alábbi dokumentumhoz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. {SWD(2012) 206 final} {SWD(2012) 207 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.13. COM(2012) 380 final MELLÉKLET az alábbi dokumentumhoz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról

Részletesebben

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Összeállította: Dr. Kovács Zsolt NyME FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet http://tgyi.fmk.nyme.hu NYME FMK TGYI 2006.08.28. 7/1.

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Mercedes Capacity 19,54 csuklós autóbuszról

Összefoglaló jelentés a Mercedes Capacity 19,54 csuklós autóbuszról Összefoglaló jelentés a Mercedes Capacity 19,54 csuklós autóbuszról Az autóbusz Mannheimbıl érkezett egynapos bemutatóval egybekötött tesztelésre, Budapestre. A jármővet 2010. április 27-én az EvoBus értékesítési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

II. MELLÉKLET TARTALOM I. RÉSZ

II. MELLÉKLET TARTALOM I. RÉSZ C 303E/189 II. MELLÉKLET AZ 1., 2., 3. ÉS 4. ZÓNA BELVÍZI ÚTJAIN KÖZLEKEDŐ HAJÓKRA VONATKOZÓ MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK TARTALOM 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS 1.01. cikk Fogalommeghatározások 1.02. cikk (Üres)

Részletesebben

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat Összeszerelési útmutató 1 2 2. ábra Összeszerelés Miután kibontotta a távcsı dobozait helyezze üzembe a távcsövet. A tubus gyárilag már össze van

Részletesebben

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL 2005.03.08 1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL Legutóbbi frissítés: 2005-03-07 Mellékelve! A versenyzők felszerelése az Országos Bajnokságok futamain TARTALOMJEGYZÉK I. GÉPKÖNYVEZÉSI IDŐPONTOK... 1 II. NEMZETI

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben