/2010. ( ) SZMM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2010. ( ) SZMM rendelet"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: /2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól Budapest, március

2 2 /2010. (...) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvény 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A rendelet alkalmazási köre 1. (1) A termékekre vonatkozóan a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése és a kijelölést követő ellenőrzése során e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. (2) Az e rendeletben meghatározott kijelölési eljárásban a kijelölést a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: kijelölő) látja el. 2. A kijelölési eljárás megindítása 2. (1) A kijelölést az 1. melléklet szerinti adattartalommal, a kijelölő által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kezdeményezni a Kijelölést Előkészítő Bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság). (2) A Bizottság ügyviteli feladatait az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) látja el. (3) A kérelemhez mellékelni kell a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Msztv.), valamint a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottakat. (4) A kérelemhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, továbbá kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a kijelölés iránti kérelem elbírálása során felmerülő szakértői költségek megfizetését a kijelölést kérő (a továbbiakban: kérelmező) vállalja, vagy az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához hozzájárul. (5) A kérelemhez csatolt dokumentumokat, valamint az idegen nyelven készült anyagok magyar nyelvű fordításának szakmai megfelelőségét a kérelmező cégszerű aláírásával tanúsítja. 3. A Bizottság 3. (1) A Bizottság 3 tagú. A Bizottság 2 tagját az OMMF javaslatára, 3 éves időtartamra a kijelölő jelöli ki, akik közül 1 fő az OMMF köztisztviselője, 1 fő munkahigiénés szakirányú szakképesítéssel rendelkező személy. A Bizottság harmadik tagja a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) képviselője. (2) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrendben rendelkezni kell különösen a Bizottság vezetője megválasztásának szabályairól, valamint feladatairól. (3) A Bizottság határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. A Bizottság döntéseit a bizottsági tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság vezetőjének szavazata dönt.

3 3 (4) A Bizottság személyi összetételéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben indokolt a Bizottság az eljárása során szakértőt vesz igénybe. (5) A Bizottság tagjaiként nem járhat el olyan személy, aki maga, vagy akinek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója a kérelmezővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel vagy a kérelmező tulajdonosa. (6) A Bizottságba csak olyan személy jelölhető ki, aki előzetesen hozzájárult az összeférhetetlenség vizsgálatához. 4. A kérelmezőre vonatkozó közös szabályok 4. A kérelmezőnek meg kell felelnie az Msztv.-ben és a Korm. rendeletben foglalt feltételeknek, felkészültnek kell lennie a kijelölt megfelelőségértékelési területe szerinti megfelelőségértékelési tevékenység ellátására, továbbá folyamatosan rendelkeznie kell a) az eljárások leírását tartalmazó részletes szabályzattal; b) a kijelölt megfelelőségértékelési területét érintő, alkalmazott szabványokkal és műszaki előírásokkal; c) általa feljogosított, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező alkalmas személyzettel; d) működő minőségirányítási rendszerrel; e) az Európai Unió Belső Piacán való tevékenység végzéséhez szükséges nyelvtudással rendelkező személyzettel, a tevékenység végzésével összefüggő dokumentumok fordításaival, valamint a kijelölt megfelelőségértékelési területén az Európai Unióban az egyéni védőeszközökre vonatkozó uniós szabályozással összefüggő bizottsági munkákban való részvételhez szükséges személyi, tárgyi és szervezési feltételekkel; f) a kérelemben meghatározott kijelölt megfelelőségértékelési területe szerinti megfelelőségértékelési tevékenységre vonatkozó, az Msztv. szerinti, legalább 10 millió forintnak megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel. 5. A tanúsításra kijelölést kérelmezőre vonatkozó különös szabályok 5. (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell a) a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges vizsgálóhelyiségekkel, terekkel; b) vizsgáló-, mérő- és egyéb berendezésekkel, eszközökkel és anyagokkal; c) a kijelölés területe tekintetében tanúsítási jellel, továbbá a jelhasználat engedélyezése, visszavonása során követendő eljárási szabályzattal; d) az általa a vizsgálatra, illetve a tanúsításra feljogosított személyzettel. (2) Nem jogosítható fel tanúsításra az adott egyéni védőeszköz típusának vizsgálatát, illetve ellenőrzését folytató személy. (3) Vizsgálati és ellenőrzési eredmények kiértékelésével és a megfelelőségértékelési tanúsítással kapcsolatos tevékenységbe közreműködő nem vonható be. 6. Az ellenőrzésre kijelölést kérelmezőre vonatkozó különös szabályok 6. (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell a) a kijelölés területe tekintetében alkalmazott, a minőségirányítási vagy az egyéni védőeszköz minőségét garantáló rendszer kialakítására és fenntartására vonatkozó szabványokkal és műszaki előírásokkal, b) az a) pont szerinti szabványokban, műszaki dokumentációkban meghatározott, a minőségirányítási vagy az egyéni védőeszköz minőségét garantáló rendszer értékelését és felügyeleti ellenőrzését lehetővé tevő személyi és tárgyi feltételekkel; c) az általa az ellenőrzésre feljogosított személyzettel.

4 4 (2) Nem jogosítható fel megfelelőségértékelési ellenőrzésre az adott egyéni védőeszköz típusának megfelelőségértékelési tanúsítását - ezen belül megfelelőségértékelési vizsgálatát - folytató személy. 7. A döntés-előkészítő eljárás 7. (1) A Bizottság döntés-előkészítő eljárásában a kérelmezőnek az Msztv.-ben és a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő, a megfelelőségértékelési tevékenységre való felkészültségét megvizsgálja és értékeli a következő szempontok szerint: a) a szervezeti felépítésre, az általános működésre és a minőségirányításra vonatkozó követelményeknek való megfelelés; b) a kérelemben megjelölt kijelölés területére vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelés; c) a személyzet rendelkezik-e legalább középfokú, a kijelölés területe szerinti műszaki képzettséggel és vizsgálatok terén szerzett három éves gyakorlattal; d) a helyszíni ellenőrzés megállapításai. (2) A nemzeti akkreditálási rendszerben kiadott akkreditálási okirat benyújtása esetén az abban meghatározott tevékenység vonatkozásában a (1) bekezdésben foglaltak megvizsgálásáról dönt. (3) A Bizottság a kijelölési eljárással kapcsolatos dokumentációt tíz évig őrzi meg. (4) A kérelem elbírálása érdekében a Bizottság a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést tarthat. Ennek keretében a) kérheti az alap- és részvizsgálatok bemutatását, illetve a személyzettől a szükséges szakmai felvilágosítást; b) ellenőrizheti a rendelkezésre álló mérőeszközöket és vizsgálóberendezéseket, azok hitelesítésének, illetve kalibrálásának meglétét, áttekintheti a műszernyilvántartást; c) megtekintheti a vizsgálóhelyiségeket, tereket. (5) Ha a kérelmező egyes megfelelőségértékelési tevékenységek elvégzéséhez az 5. (3) bekezdésében foglaltak kivételével közreműködőt vesz igénybe, a Bizottság e közreműködőnél a kérelmezőével azonos módon vizsgálja a személyi, szakmai és tárgyi feltételek meglétét. 8. (1) A Bizottság a helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a kérelmező számára jegyzőkönyvben határidőt állapít meg. A hiányosság megszüntetéséről a kérelmező az azt igazoló dokumentációnak a Bizottsághoz történő megküldésével, írásban köteles tájékoztatást adni. (2) Ha a kérelmező a hiányosságot nem szünteti meg ideértve az (1) bekezdés szerinti írásos tájékoztatás elmaradását is a Bizottság azt a kijelölésre vonatkozó javaslatában feltünteti. 8. Kijelölés 9. (1) A Bizottság a kérelem hozzá történő beérkezésétől számított huszonöt munkanapon belül a kérelmet a kijelölőnek megküldi, és javaslatot tesz a megfelelőségértékelési tevékenység végzésének engedélyezésére (kijelölés) vagy a kérelem elutasítására. (2) A (1) bekezdés szerinti javaslat tartalmazza a) az összefoglaló értékelést a döntés-előkészítő eljárásról és arról, hogy a kérelmező minden tekintetben megfelel-e a követelményeknek; b) indokolással ellátott indítványt a bejelentett szervezetté válásra, e státusz fenntartására vagy megszüntetésére; (3) A kijelölő a Bizottság javaslata alapján hozza meg döntését és erről a kérelmezőt az OMMF útján tájékoztatja. (4) Amennyiben a kijelölő a kérelmet elutasítja az erre vonatkozó határozatát az OMMF útján közli a NAT-tal, ha a döntés-előkészítő eljáráshoz a kérelmező a nemzeti akkreditálási rendszerben kiadott akkreditálási okiratot nyújtott be.

5 5 9. Eljárási szabályok a kijelölés után 10. (1) A bejelentett szervezet a kijelölő okiratban (a továbbiakban: Okirat) meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységének végzését lényegesen akadályozó - a kijelölt megfelelőségértékelési területét, illetve a kijelölés feltételeinek való megfelelését hátrányosan érintő - minden változásról (a megfelelőségértékelési tevékenységéhez kellő berendezés, műszer tartós meghibásodása, vizsgálóhelyiségek alkalmatlanná válása stb.) köteles az OMMF útján a kijelölőt öt munkanapon belül írásban értesíteni. Az értesítésben foglaltakat a kijelölő a Bizottság útján haladéktalanul megvizsgálja. A vizsgálat befejezéséig megfelelőségértékelési tevékenységet a szervezet nem folytathat. (2) A kijelölt megfelelőségértékelési területe feltételeit jelentősen érintő, a bejelentett szervezet tevékenységéhez szükséges felkészültséget növelő változtatások (így különösen új közreműködő bevonása, új személyzet, új szabványok felvétele) a megfelelőségértékelési tevékenység során csak a kijelölő jóváhagyását követően alkalmazhatóak. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben az írásban történt bejelentés alapján a Bizottság lefolytatja a szükséges vizsgálatot. A Bizottság a vizsgálat alapján javaslatot tesz a kijelölőnek az elbírálásra. Az elbírálás alapján a kijelölő az Okiratot módosíthatja, visszavonhatja, a bejelentett szervezet megfelelőségértékelési tevékenységét felfüggesztheti vagy a felfüggesztést megszüntetheti. 11. A bejelentett szervezet köteles a kijelölés alapján végzett megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumokat (így különösen a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyveket, EK-típustanúsítványokat) tíz évig megőrizni. A bejelentett szervezetet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény vagy adat tekintetében, amelyről a kijelölés vagy a bejelentés alapján végzett megfelelőségértékelési vizsgálati, megfelelőségértékelési ellenőrzési, megfelelőségértékelési tanúsítási eljárások során szerzett tudomást. 12. (1) A bejelentett tanúsító szervezet az általa kiállított EK-típustanúsítvány kiadásáról, módosításáról, hatályának korlátozásáról vagy felfüggesztéséről, a felfüggesztés megszüntetéséről vagy a felfüggesztés visszavonásáról, továbbá a tanúsítvány visszavonásáról vagy kiadásának megtagadásáról az OMMF útján öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a kijelölőt. (2) A bejelentett tanúsító szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területe szerinti megfelelőségértékelési tevékenységéről az OMMF útján a kijelölőt éves jelentésben, írásban tájékoztatja évente február 20-áig. (3) A bejelentett tanúsító szervezet éves jelentése legalább a következőket tartalmazza: a) EK-típustanúsítvány iránti kérelmek száma; b) EK-típustanúsítvány kiadása megtagadásának száma; c) EK-típustanúsítványok száma a következők szerint: ca)kiadott, cb)módosított, cc)korlátozott, cd)felfüggesztett, ce)felfüggesztés megszüntetése, cf)felfüggesztés visszavonása, cg)visszavont; d) megfelelőségértékelési ellenőrzések száma és az ellenőrzés alá vont egyéni védőeszköz megnevezése, e) időszakos felülvizsgálatok és a felülvizsgált egyéni védőeszközök száma, a felülvizsgálatok tapasztalatai, f) piacfelügyeleti megkeresések száma és tartalma; g) alkalmazott szabványokkal kapcsolatos hasznosítható információk; h) megfelelőségértékelési tevékenységgel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok elsődlegesen az egyéni védőeszközök tekintetében;

6 6 i) határon átnyúló tevékenység ismertetése; j) az Európai Bizottság szervezetivel történő kapcsolattartás módja és eredményei; k) a gazdasági szereplőkkel történő megfelelőségértékelési tevékenységgel kapcsolatos kapcsolattartás módja és gyakorisága; l) a minőségirányítási rendszerét érintő panaszok száma és ismertetése; m) a megfelelőségértékelési tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységének ismertetése; n) javaslatok az egyéni védőeszközök megfelelőségértékelésével kapcsolatos tevékenység fejlesztése érdekében. 13. (1) A bejelentett szervezet Okiratban foglalt feltételeknek való megfelelését a kijelölő a Bizottság útján évente ellenőrzi. Az ellenőrzésre a (3)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel a döntéselőkészítő eljárás szabályait kell alkalmazni. (2) A Bizottság az ellenőrzés céljából a) a kijelölt megfelelőségértékelési terület szerinti megfelelőségértékelési tevékenység alapjául szolgáló iratokat, jegyzőkönyveket, EK-típustanúsítványokat és egyéb dokumentumokat bekérheti, b) a bejelentett szervezetet a szükséges információk megadására felszólíthatja; c) helyszíni ellenőrzést tarthat, d) műszeres vizsgálatokat végezhet. (3) A bejelentett szervezetnél a Bizottság helyszíni ellenőrzést tart, ha a) a bejelentett szervezet megfelelőségértékelési tevékenységével kapcsolatosan írásban indokolt kifogást nyújtanak be a kijelölőhöz; b) az Okirat kiadásának alapjául szolgáló követelmény, körülmény, a megfelelőségértékelési tevékenység (vizsgálóképesség vagy a tanúsítási, illetve az ellenőrzési tevékenység) lényegesen megváltozott; c) a bejelentett szervezet által vizsgált, tanúsított, illetve ellenőrzött egyéni védőeszköz használata során baleset vagy egészségkárosodás következett be, és valószínűsíthető, hogy a bekövetkezés oka összefügg a bejelentett szervezetnek az egyéni védőeszközzel kapcsolatos tevékenységével; d) a bejelentett szervezet a piacfelügyeleti hatóságtól érkező, a megfelelőségértékelési tevékenységre vonatkozó tájékoztatás kéréséről a kijelölőt 5 munkanapon belül nem értesíti. (4) A Bizottság megvizsgálja, hogy a (3) bekezdés b) pontja szerinti változás nem teszi-e alkalmatlanná a bejelentett szervezetet az Okiratban meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységének végzésére. (5) A kijelölő a Bizottság javaslatára az Okiratot felfüggeszti, részben vagy egészben visszavonja, ha az ellenőrzés eredményeként megállapítható, hogy a kijelölt megfelelőségértékelési terület tekintetében a bejelentett szervezet a) tevékenységében, b) működésében, c) személyi, illetve tárgyi felkészültségében olyan változás történt, amely miatt a bejelentett szervezet nem felel meg a kijelölés feltételeinek. A kijelölő erről elektronikus úton tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat. (6) Ha a kijelölő által visszavont Okirat akkreditálási okiraton alapult, a kijelölő az OMMF útján az Okirat visszavonásáról tájékoztatja a NAT-ot. 14. A kijelölő nyilvántartja és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban: SZMM) honlapján és hivatalos lapjában, valamint az OMMF honlapján közzéteszi az Msztv.-ben meghatározott adatokat, továbbá a) a kijelölés tényét (a kijelölt megfelelőségértékelési területe feltüntetésével), módosításának-, megszűnésének tényét, b) az EK-típustanúsítvány számát a bejelentett tanúsító szervezet azonosító számának, és a tanúsított egyéni védőeszköz megnevezésének egyidejű feltüntetésével.

7 7 10. Díjfizetési szabályok 15. (1) E rendelet szerinti kijelölési eljárásért, a megfelelőségértékelési tanúsításra történő kérelem esetén Ft, a megfelelőségértékelési ellenőrzésre történő kérelem esetén Ft igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, a kérelem benyújtását megelőzően. (2) A díj az OMMF bevételne. A díjat az OMMF., Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell megfizetni. A díjak elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A rendeletben meghatározott díj tekintetében a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. -ának (2) bekezdésében foglaltakat, b) a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. -ának (1) bekezdésében foglaltakat, c) a díj visszatérítésére az Itv. 79. (1)-(2) bekezdésében és az Itv. 80. (1) bekezdés f)-g) pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság helyett a kijelölőt, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni. 11. Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet. (3) A (2) bekezdés e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 17. (1) E rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő kijelölési ügyekben az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. (2) Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet alapján kiadott, az e rendelet hatályba lépését megelőző napon hatályos Okirat az abban meghatározott időpontig hatályos. 18. (1) Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 9. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kiadott EK-típustanúsítvány nem átruházható, érvényességi ideje - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - öt év. Az EK-típustanúsítvány a tanúsító szervezet tulajdona. 19. Ez a rendelet az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv - a 93/68/EGK tanácsi irányelvvel módosított - 9. cikkének és V. mellékletének, valamint a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklete R4. fejezetével összhangban álló szabályozást tartalmaz. Budapest, március Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter

8 8 A kijelölési eljárás megindítása iránti kérelem minimális tartalma: 1. melléklet a /2010. ( ) SZMM rendelethez 1. Kérelmező szervezet adatai a) neve, b) címe, c) telefonszáma, d) telefaxszáma, e) törvényes képviselőjének ea) családi és utóneve, eb) hivatali címe, ec) hivatali telefonszáma, ed)hivatali telefaxszáma, ee)hivatali címe, f) a kijelölő hatósággal való kapcsolattartásra megjelölt személy fa) családi és utóneve, fb)hivatali címe, fc)hivatali telefonszáma, fd)hivatali telefaxszáma, fe)hivatali címe, g) a Bizottság és az EGT-államok felé megadandó kapcsolattartó személy, ha az nem azonos az f) pontban megjelölt kapcsolattartóval: ga) családi és utóneve, gb)hivatali címe, gc)hivatali telefonszáma, gd)hivatali telefaxszáma, ge) hivatali címe, h) cégbejegyzési adatok (nem kötelező megadni) ha)cégbíróság, hb)cégbejegyzés kelte, száma, hc)társasági szerződés, alapító okirat vagy az alapszabály azonosítója (kelte, száma), hd)szervezeti forma, he)állományi létszám, i) személyek megnevezése ia) a kérelmező szervezet a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállalója neve (családi és utónév), ib) a kérelmező szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy neve (családi és utónév). 2. A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység tekintetében a) a kijelölés területe (tanúsítás és/vagy ellenőrzés), b) a kijelölés területe szerinti szabvány száma, c) az egyéni védőeszköz típusok (védendő testrész szerint) megnevezése, d) a kijelölés területére vonatkozó szabványok száma és címe. 3. A kérelemmel egyidejűleg átadott dokumentumok felsorolása és azonosítószáma, különösen: a) NAT akkreditálási okirata, száma; b) tanúsítási jellel való rendelkezést igazoló dokumentáció, száma vagy azonosító jele; c) igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum,

9 9 d) egyéb okirat megnevezése és azonosítószáma. 4. A kijelölést kérelmező szervezet a) szervezeti felépítését bemutató és ábrázoló dokumentáció száma vagy azonosítója, b) általános működését bemutató dokumentáció száma vagy azonosítója, c) szervezeten belüli minőségirányítási rendszere leírásának vagy annak elismerését igazoló dokumentációnak a száma vagy azonosítója, d) a kijelölés területére vonatkozó tevékenysége eljárási szabályzatának száma vagy azonosítója, e) minőségirányítási kézikönyve,.. f) közreműködő igénybevételével végzendő tevékenysége, megnevezése, fa) közreműködő neve, fb) címe, fc) cégbejegyzésének kelte, száma, g) felelősségbiztosítási szerződése száma vagy azonosítója, h) kötelezettségvállalási nyilatkozat a szakértői költségek megtérítésére, illetve annak elmaradása esetén az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához való hozzájárulásra. 5. A kérelemhez csatolt további dokumentumok megnevezése és azonosító adatai, különösen: a) a kérelmező akkreditálási okiratának száma, b) a nemzetközi tanúsítási rendszerben kapott elismerések másolata, c) a kérelemben megjelölt kijelölés területére vonatkozó referencia, 6. A kérelem benyújtásának kelte, a kérelmező aláírása.

10 10 2. melléklet a /2010. ( ) SZMM rendelethez FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS MINISZTER Szám:.../20... KIJELÖLŐ OKIRAT Az egyéni védőeszközök megfelelőségértékelését végző szervezetek kijelölésének és bejelentésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló /2010. ( ) SZMM rendeletben meghatározott eljárás alapján megállapítottam, hogy... (szervezet) a bejelentett szervezetre vonatkozó követelményeket kielégíti, ezért kijelölöm a... az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet, az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv szerinti megfelelőségértékelési tanúsítására, ellenőrzésére. A bejelentett szervezet azonosító száma: A bejelentett szervezet a kijelölés területe szerinti megfelelőségértékelési tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó szabályok következetes és pontos megtartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni. Ennek megítélése céljából a kijelölő általi ellenőrzésben közreműködni tartozik. Kelt: Budapesten, én... kijelölő

11 11 INDOKOLÁS Az Európai Unióban július 9-én jelent meg az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről. E két szabályozás alapján hatályba lépett hazai jogszabályok a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Msztv.), valamint a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.), szükségessé tették az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását. Az Európai Unióban a termékek forgalmazására vonatkozóan megjelent két új szabályozás a termékek megfelelőségértékelését végző szervezetekre, azok jogosultságának megszerzésére egységes követelmény- és eljárásrendszert határoz meg. Ezeket a szabályokat alkalmazni kell az egyéni védőeszközök tekintetében megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek kijelölési eljárásában is. A rendelet címét is érintő változások mértéke új rendelet (továbbiakban: Rendelet) megalkotását tett szükségessé. A kérelem benyújtása során a Rendelet 1. mellékletében meghatározott adatokat kell legalább megadni. Az új szabályozás ötről háromra csökkentette a Kijelölést Előkészítő Bizottság tagjainak számát, akik közül egy fő az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség köztisztviselője, egy fő munkahigiénés szakember, egy fő pedig a Nemzeti Akkreditáló Testület képviselője. A Rendelet szabályozása értelmében a kijelölő a kérelmező részére a kérelmezőnek az Európai Bizottság által bejelentett szervezetként történő közzététele alapján a Kijelölő Okiratot a közzététel időpontjára visszamenőleges hatállyal adja ki. Az új szabályozás értelmében az Okirat a hatályos szabályozás szerinti 3 év helyett visszavonásig hatályos. A Rendeletben az Msztv. 3. -a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján legalább 10 millió forintnak megfelelő biztosítási összegben meghatározásra került a felelősségbiztosítás mértéke. Az egyéni védőeszközök szakterületén a kijelölt szervezet tevékenysége körében okozható kár nagysága eltérő mértékű lehet, azonban a felelősségbiztosítás Rendeletben meghatározott összege elégséges fedezetet jelent a kijelölt szervezet számára egy esetleg bekövetkező eseményre. A második legkisebb biztosítási összeg megadásával a csak néhány termék megfelelőségértékelésére felkészült kisebb szervezet kijelölési lehetőségét kívánja a szabályozás elősegíteni. A Rendelet egyértelműen szabályozza a felelősségbiztosítás megléte igazolásának módját is. Az Msztv ának (2) bekezdése c) pontjának szabályozása alapján a kijelölt szervezetek éves jelentésének tartalmi követelményeit, benyújtásának idejét és módját a Rendelet részletesen szabályozza. Az Msztv. 6. (4) bekezdése szerint a kijelölési eljárásért az Msztv. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét a Rendelet a kérelmezett megfelelőségértékelési területen folytatni

12 12 tervezett megfelelőségértékelési tevékenységek, mint a tanúsítás amely egyben a vizsgálói tevékenységet is magában foglalja, valamint az ellenőrzés függvényében határozza meg. A kijelölt megfelelőségértékelési terület bővítésére irányuló-, vagy a kijelölt szervezet bármely egyéb nyilvántartott és közzétett adatának (pl. cégforma, székhely megváltozása stb. esetén) módosítására irányuló kérelem esetén külön díj megfizetése nem indokolt, mivel a kérelmező általános követelményeknek való megfelelése vizsgálatára kiterjedő eljárás lefolytatása nem feltétlenül szükséges. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítását a bejelentett szervezetek koordinálásával foglalkozó Horizontális Bizottságnak a 89/686/EGK irányelv alkalmazásához december 15-én kiadott ajánlása, valamint a december 16-án kelt körlevele tette szükségessé.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/1507. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/1507. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1507. számú a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 12885/2008-SZMM Előterjesztés a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Budapest, 2008. július 2 2008. évi törvény a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Tartalom. 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság

Tartalom. 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság Tartalom 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság 1.1. Beruházáslebonyolítói tevékenység folytatásának feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mi változott a tűzoltási és a műszaki mentési technika alkalmazását szabályozó rendeletben? Május 12-én megjelent a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó technika alkalmazhatóságáról szóló

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

564/2011. (13) NGM rendelet

564/2011. (13) NGM rendelet 564/2011. (13) NGM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról A szerencsejáték

Részletesebben

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. (2) bekezdésében

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61873-2012:text:hu:html HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 21., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLII. törvény Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378128-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő és energiatakarékos víziközlekedés fejlődése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16.

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 5. kiadás Hatálybalépés: 2009. október 16. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés j) pontjában

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

1. A rendelet alkalmazási köre

1. A rendelet alkalmazási köre 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 1. szám A nemzetgazdasági miniszter 2/2016. (I. 5.) NGM rendelete a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd Tartalomjegyzék 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I.

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I. 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról Az Országgyűlés a légi, a vasúti és a vízi közlekedés biztonságának javítása,

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

/2011. (.) Korm. rendelet

/2011. (.) Korm. rendelet /2011. (.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről

90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről 1. oldal, összesen: 9 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. (2) bekezdésének b) pontjában,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27037-2011:text:hu:html HU-Siófok: Tűzoltó készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 17-027037

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

62/2011. (XI. 10.) NEFMI

62/2011. (XI. 10.) NEFMI V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erőforrás miniszter 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelete a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt.

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. A SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. SZABÁLYZAT Kiadás: 4 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Oldal: 29 Hatályos: 2007. március 21. Módosítás: 2016. január 08. Hivatkozás: 2007.

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. elismerésének szabályzata NAR-01OE. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. elismerésének szabályzata NAR-01OE. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Külföldi akkreditált státusz elismerésének szabályzata NAR-01OE 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/6

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

T/9522. számú törvényjavaslat. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

T/9522. számú törvényjavaslat. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9522. számú törvényjavaslat a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. december 201. évi...

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete

A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete 6174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/59. szám A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő SZABÁLYZAT

A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben