A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I"

Átírás

1 A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedélyének száma: III/ /2002. (2002. december 13) és a III/71.021/2003 (2003. december 22.) Hatályos: január 17-től A 6. számú melléklet hatályos január 17-től. A 4. számú melléklet hatályos március 29-től. Az 1. számú melléklet hatályos október 1-től.

2 I. 1.a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások valamint a Bszt ának (5) bekezdésében meghatározott tevékenységének felsorolása. a) befektetési szolgáltatási tevékenység (1)a) és b)megbízás felvétele és továbbítása., megbízás végrehajtása az ügyfél javára b) kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység (2)a) pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése (2)b) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése 1.b) A Felügyelet által kiadott, az a) pontban foglalt tevékenységek végzésére jogosító határozat száma és kelte, valamint a Felügyelet elnevezése és levelezési és honlapcíme A határozat száma: /1995 A Felügyelet elnevezése: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Felügyelet levelezési címe: 1535 Bp. 114., Pf.: 777 A felügyelet honlapcíme: 1.c) Az ügyfél által a vállalkozással való kapcsolattartás nyelve A Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás hivatalos nyelve - kivéve, ha a felek kifejezetten elérően nem állapodnak meg a magyar. Az Ügyfél kérése esetén - az erre vonatkozó megállapodásban meghatározott esetekben és körben - a Társaság jogosult egyes értesítéseket, tájékoztatásokat más nyelven is megadni azzal, hogy az eltérő nyelven küldött értesítések esetén is eltérés felmerülése esetében - a Társaság által magyar nyelven kiállított értesítések minősülnek hivatalosnak. Az idegen nyelvű tájékoztatásokban, értesítésekben használt fogalmakat az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. 1.d) A vállalkozás az ügyféllel történő kapcsolattartásának módja, ideértve a megbízás küldésének és fogadásának módját, eszközét Az ügyfél csak személyesen vagy meghatalmazottja útján köthet számlavezetési vagy adásvételi szerződést a társaság székhelyén, illetve valamelyik vele szerződéses kapcsolatban lévő ügynök irodájában. Az ügynökök felsorolását és címét az üzletszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.

3 Az ügynök által az ügyfeleknek az ügynöki tevékenysége körében okozott esetleges károkért a Társaság köteles helytállni. Bizományosi megbízás megkötésére kizárólag a központi épületben, a Társaság székhelyén van lehetőség. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 2 A szerződés megkötésével, teljesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szabályok 2.a Az ügyfél azonosításának részletes szabályai Az azonosításhoz a Társaság rendelkezésére bocsátandó adatok, dokumentációk körét, a számlatulajdonos azonosításának szabályait a mindenkor hatályos pénzmosási jogszabályok határozzák meg. Ezeken kívül a Társaság ügyfeleinek egyéb adatait is rögzítheti, amennyiben arra adatszolgáltatásaihoz vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. A Társaság nemcsak az ügyfél személyét azonosítja, hanem feladata az üzleti kapcsolat illetve az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegéről információt szerezni. Ügyfél-átvilágítás természetes személy esetén A Planinvest Bróker Zrt. az üzleti kapcsolat létesítésekor, valamint a hárommillióhatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (figyelembe véve a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízást is), illetve pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az ügyfél-átvilágításra még nem került sor, valamint ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával, vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, - köteles azonosítani az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá köteles a képviselőt és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Természetes személy esetén a befektetési szolgáltató átvilágítást végző munkatársa legalább a következő adatokat köteles írásban rögzíteni (minimum adatkör): családi és utónevét (születéskori nevét) állampolgárságát lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor lakcím nélküli megjelölést) és az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak(azok) típusát(ait) Külföldi természetes személy esetében az azonosító okmány alapján kell a fenti adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet (ha van) dokumentálni. A társaság érintett munkatársa kockázatérzékenységi alapon dönthet arról, hogy a minimum adatokon túlmenően további adatokat is rögzít. Ebben az esetben természetes személy esetén a következő adatokat is rögzíti: születési hely, idő 3

4 anyja neve A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyintéző köteles megkövetelni az alábbi okmányok bemutatását: Természetes személy esetén: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa Az azonosítást végző munkatárs köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét is, valamint köteles az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegéről információt szerezni. Ennek érdekében legalább a következő adatokat rögzíti (minimum adatkör): üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét A befektetési szolgáltató munkatársa ezen túlmenően kockázatérzékenységi alapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében rögzítheti az alábbi adatokat is: a teljesítés körülményei (hely, idő, mód) Az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kell kísérni, annak érdekében, hogy az adott ügyleti megbízások összhangban vannak-e az ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adatokkal. Az ellenőrző tevékenységbe beleértendő az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyleti megbízások elemzése is. A befektetési szolgáltató fenti adatokon túlmenően egyéb ügyféladatokat is rögzíthet (pl.: adóazonító jel), ha erre adatszolgáltatásaihoz, vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a Pénzügyminisztérium április 2-i tájékoztatása alapján a társaság szolgáltatást nyújthat olyan magánszemélyeknek is, akiknek nincs otthonuk. Lakcím nélküli ügyfelek esetében különös gondossággal kell eljárni. Amennyiben nagyobb összeg van az ügyfél számláján, illetve az ügyfél nagyobb mennyiségű befektetéssel rendelkezik, azt a Társaság bejelenti az erre illetékes hatóságnak. Ügyfél-átvilágítás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén A társaság azonosításért felelős munkatársa az azonosítás érdekében legalább a következő adatokat rögzíti (minimum adatkör): a neve és rövidített neve 4

5 székhelye és külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe cégjegyzékszáma vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma Ezeken túlmenően kockázatérzékenységi alapon, a minimum adatokon túlmenően az alábbi adatokat is rögzítheti: a főtevékenység képviseletre jogosultak neve és beosztása kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) az előző pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően a befektetési szolgáltató az azt igazoló 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását követeli meg, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént 3. külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént 4. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. Az igazolást a Planinvest Bróker Zrt. csak hitelesített fordítással együtt fogadja el. A 4. pontban meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént és a befektetési szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. A jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását követően a társaság elvégezi a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását is. 5

6 A személyazonosság igazoló ellenőrzésénél köteles ellenőrizni az azonosság igazolására bemutatott okirat érvényességét. Amennyiben valamelyik adat az elfogadott okmányban nem szerepel, vagy az ügyfél lakcímkártyával nem rendelkezik, akkor ezt az ügyintézőnek dokumentálni kell. A befektetési szolgáltató köteles az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegéről információt szerezni. Ennek érdekében legalább a következő adatokat rögzíti (minimum adatkör): üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét A társaság munkatársa ezen túlmenően kockázatérzékenységi alapon rögzítheti az alábbi adatokat is: a teljesítés körülményei (hely, idő, mód) A társaság az ügyfeleivel fennálló üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kíséri, annak érdekében, hogy az adott ügyleti megbízások összhangban vannak-e az ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adatokkal. A monitoring tevékenységbe beleértendő az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyleti megbízások elemzése is. A társaság fenti adatokon túlmenően egyéb ügyféladatokat is rögzíthet, ha erre adatszolgáltatásaihoz, vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. A tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése A Planinvest Bróker Zrt. arra kijelölt alkalmazottja az ügyfél-átvilágítás során köteles ügyfelét írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy az ügyleti megbízást saját, vagy más nevében teljesíti-e. Amennyiben az ügyfél a szolgáltató részére tett írásbeli nyilatkozata arra vonatkozik, hogy nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, akkor az írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos következő adatait kell tartalmaznia (minimum adatkör): tényleges tulajdonos neve lakcíme állampolgársága A társaság a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának ezen három adatát elkérheti abban az esetben, amennyiben az adatok a bemutatott dokumentumokból nem állapíthatók meg. A Planinvest Bróker Zrt. kockázatérzékenységi alapon az alábbi adatokat is rögzítheti (maximum adatkör): az azonosító okmány típusa és száma külföldi természetes személy esetében a magyarországi tartózkodási hely születési hely és idő anyja neve. 6

7 A nyilatkozat szerepelhet a szerződésben, illetve arról készülhet külön formanyomtatványon, az ügyfél minden esetben büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik. Amennyiben az ügyfél a nyilatkozatot megtagadja, vagy átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, az ügyleti megbízást a társaság nem teljesíti, az ügyféllel nem lép üzleti kapcsolatba, vagy megszünteti a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Amennyiben a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban kétség merül fel, akkor a társaság az ügyfelet ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve ha a személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a társaságot értesíteni. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás A Pmt a értelmében a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentő ügyfelek vonatkozásában egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazható. Ebben az esetben kizárólag az üzleti kapcsolatot köteles figyelemmel kísérni és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket csak pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat vagy körülmény felmerülése esetén kell elvégeznie. A befektetési szolgáltató egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele befektetési szolgáltatási tevékenységét az Európai Unió területén végzi. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat abban az esetben is, ha olyan harmadik országban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató, befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújtó, biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységet folytató, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytató, postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és kézbesítést folytató, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tevékenységet folytató szolgáltatónak minősül, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll. A befektetési szolgáltató egyszerűsített átvilágítási eljárást folytathat, amennyiben az ügyfél olyan társaság amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak. Továbbá amennyiben az ügyfél a Pmt. 7

8 alkalmazásában felügyeletet ellátó szervnek minősül, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság, ügyvédek esetében az a kamara, melynek az ügyvéd a tagja, közjegyzők esetében az a kamara, melynek a közjegyző a tagja. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárást alkalmazza a befektetési szolgáltató, ha ügyfele központi államigazgatási szerv, valamint helyi önkormányzat, továbbá az Európai Közösség intézménye, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank. Fokozott ügyfél-átvilágítás A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében magas kockázatot jelentő ügyfelek és ügyletek esetén a társaság köteles fokozott ügyfélátvilágítási eljárást alkalmazni. A Planinvest Bróker Zrt. illetékes munkatársa a következő két esetben köteles elvégezni a fokozott ügyfél-átvilágítást: 1. Az ügyfél nem jelent meg személyesen azonosítás céljából 2. Más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő személyekkel üzleti kapcsolat létesítése, részükre ügyleti megbízás teljesítése 1. Az ügyfél-átvilágítás az ügyfél személyes megjelenése hiányában A társaság illetékes munkatársa az azonosítás során, mind a belföldön, mind a külföldön tartózkodó távollévő ügyfél vonatkozásában az ügyfél-azonosítás esetére meghatározott maximum adatkört köteles rögzíteni. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles a szolgáltató részére átnyújtani az ügyfél-azonosítás során előírt okirat hiteles másolatát is. Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy a magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, amely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja. Az ellenőrzés során elfogadható az a másolat is, melyet az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. 2. Más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő azonosítása 8

9 Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles minden esetben a befektetési szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, akkor milyen minőségben. (Pénzmosási szabályzat szerint) Külföldi kiemelt közszereplővel történő üzleti kapcsolat létesítéséhez, az ügyleti megbízás teljesítéséhez a társaság elnök-igazgatójának jóváhagyása szükséges. Amennyiben a társaság a nyilatkozat valódiságát kétségesnek tartja köteles intézkedéseket tenni ezen nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. Külföldi kiemelt közszereplő esetén a társaság valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedést elvégzi, azaz a bemutatott azonosító okmány alapján a minimum adatkört rögzíti és kockázatérzékenységi alapon dönthet arról, hogy további adatokat is rögzít, elvégzi a személyazonosságának igazoló ellenőrzését, azonosítja a tényleges tulajdonost, és ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor személyazonosságának igazoló ellenőrzését is végrehajtja, rögzíti az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó adatokat és folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyleti kapcsolatot. Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések elfogadása A Pmt. lehetővé teszi a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadását, azonban az ügyfél-átvilágítási követelmények teljesítése vonatkozásában a felelősség a más szolgáltató által elvégzett ügyfélátvilágítás eredményét elfogadó szolgáltatót terheli. A Planinvest Bróker Zrt. teljes mértékben mellőzi a Pmt aiban szabályozott, más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye elfogadásának lehetőségét. 2. b) Azon okiratok és nyilatkozatok felsorolása, amelyek alkalmasak a vállalkozás számára az előírt megfelelési teszt elvégzéséhez valamint az ügyfélminősítés szabályai b.1) Azon okiratok és nyilatkozatok felsorolása, amelyek alkalmasak a vállalkozás számára az előírt megfelelési teszt elvégzéséhez A Planinvest Bróker Zrt. a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően meggyőződik arról, hogy a leendő szerződő fél, illetve az ügyfél ismeretei és a szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. Mivel a 45. (1) bekezdésében nem említett befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetén a megbízás végrehajtását megelőzően - a leendő szerződő féltől, illetőleg az ügyféltől nyilatkozatot kér 9

10 a) a szerződésben foglalt ügylet lényegével, b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és c) különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a befektetési vállalkozás valóban a számára megfelelő ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánlja. Az (1) bekezdésben foglalt ismeret és tapasztalat értékelése (a továbbiakban: megfelelési teszt) során a társaság a) feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg, és c) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását.. A megfelelést teszt eredményének következménye: Amennyiben a Társaság nem tudja a teszt alapján megállapítani, hogy az eszköz amire az ügyfél ügyletet kíván kötni megfelel-e az ügyfél ismereteinek, illetve kockázatvállalásának, erre a Társaság felhívja az ügyfél figyelmét, és az ügyfélnek kifejezetten rendelkeznie kell arról, hogy továbbra is szeretné az ügyletet megkötni. A teszteket a szolgáltatás nyújtása illetve az ügyletkötés előtt kell elvégezni és értékelni. A társaság által alkalmazott megfelelési tesztet az üzletszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza. b.2) Az ügyfélminősítés szabályai A Társaság - a Bszt. rendelkezései alapján - az alábbiak szerint határozza meg, hogy az Ügyfeleket milyen ügyfélkategóriákba sorolja, valamint az alábbiak rendelkeznek a kategóriák közötti átjárás szabályairól. 1. A Társaság által alkalmazott ügyfélkategóriák: Elfogadható partner (eligible counterparty) Szakmai ügyfél (professional client) Lakossági ügyfél (retail client) 1.1. Elfogadható partner: Azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, amelyek esetében a szakmai és piaci ismeret, jártasság, tapasztalat és ebből következően a kockázatviselő képesség egyes pénzügyi eszközök, ügyletek tekintetében alappal feltételezhető. Elfogadható partner az a vállalkozás, amellyel a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére és továbbítására anélkül hozhat létre vagy köthet ügyleteket, hogy be kellene tartania az ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez közvetlenül kötődő kiegészítő szolgáltatások tekintetében a tájékoztatási, ügyletkötési (pl.: legjobb végrehajtás elve, ügyfélminősítés) kötelezettségeket. Elfogadható partner: 10

11 a) a befektetési vállalkozás, b) az árutőzsdei szolgáltató, c) a hitelintézet, d) a pénzügyi vállalkozás, e) a biztosító, f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, j) a központi értéktár, k) tőzsde l) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, m) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam szakmai ügyfélnek ismer el, n) ún. kiemelt vállalkozás o) Kiemelt intézmények, és p) az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el. Ezen belül: Kiemelt vállalkozás: Kiemelt vállalkozásnak minősül az, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított a) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, b) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, c) saját tőkéje legalább kétmillió euró. Kiemelt intézmény a) valamely EGT-állam kormánya, b) valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, c) az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete, d) az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, e) a Világbank, f) a Nemzetközi Valutaalap, g) az Európai Beruházási Bank, és h) minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre Szakmai ügyfél: Valamennyi elfogadható partner, amennyiben a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére vonatkozó tevékenységeken kívüli tevékenységei keretében nyújt befektetési szolgáltatást Lakossági ügyfél Azon ügyfelek tartoznak ebbe a körbe, akik/amelyek nem minősülnek elfogadható partnernek vagy szakmai ügyfélnek. 11

12 2. Ügyfelek minősítésére vonatkozó szabályok 2.1. A Társaság valamennyi ügyfelet minősíti az 1. pont szerinti ügyfélkategóriák szerint. Amennyiben az Ügyfél nem felel meg az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott kritériumoknak, alapértelmezett minősítésként lakossági ügyfélnek minősül. A Társaság az ügyfélminősítésről tartós adathordozón értesíti az ügyfelet. A Planinvest Bróker Zrt, speciális tevékenyégénél fogva valamennyi ügyfelét akivel értékpapír adásvételi szerződést köt illetve kíván kötni alapértelmezettként lakossági ügyfélnek sorolja be és eszerint kezeli, mivel a lakossági ügyfél az, akire a legnagyobb figyelmet szükséges szentelni, számára a legrészletesebb tájékoztatást kell adni. Az ő esetében a legkifinomultabbak legrészletesebbek a tájékoztatási elvárások Minden Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az alapértelmezett ügyfélkategóriájának változtatását kérje. Erre a 3. pont szerinti körben és feltételekkel nyílik lehetősége azzal, hogy az átminősítésének alapfeltétele a Társasággal erre vonatkozó megállapodás kötése. Az átminősítés hatályba lépésének az időpontja a Társaság központi nyilvántartási rendszerében történő átvezetés időpontja függetlenül attól, hogy az Ügyfél a módosítást a Társaság székhelyén vagy azon kívül (pl. ügynökhálózatában) kezdeményezi A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben hivatalos tudomására jut, hogy: - a szakmaivá átsorolt ügyfél esetében az átsorolás alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn - azon szakmai ügyfél esetében, amelynek a törvényben meghatározott mutatószámai nem állnak fenn, - azon szakmai ügyfél és elfogadható partner esetében, amelyek ilyen státuszú besorolásához szükséges törvényben meghatározott kritériumoknak nem felelnek meg (pl. tevékenységi engedély visszavonása) a Bszt-ben meghatározott feltételek szerinti ügyfélkategóriába sorolja át az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül, amelynek hatályba lépése ezen automatikus átsorolás időpontja A Társaság fenntartja a jogot az ügyfelek fentiektől eltérő besorolására is, de az eltérés csakis olyan irányban történhet, hogy azáltal az ügyfél védelme magasabb fokú, az ügyfél a tájékoztatás tágabb körét élvezi: Az elfogadható partnert - a törvényi előírások keretein belül - szakmai vagy lakossági ügyfélként kezeli A szakmainak tekintett ügyfelet lakosságiként kezeli A Társaság fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a besorolás változatlanul hagyásával a szakmai ügyfelek/elfogadható partnerek esetében is a lakossági ügyfelekre vonatkozó egyes szabályokat alkalmazza. 3. Ügyfél kérésére történő átminősítés feltételei 3.1. A Társaság lehetőséget biztosít az ügyfélkategóriák közötti átjárhatóságra az alábbiak szerint: 12

13 Szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történő átminősítésére sor kerülhet általánosan és ügylettípusonként azzal, hogy. az átminősítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá Elfogadható partner szakmai és lakossági ügyféllé történő átminősítésére kizárólag kiemelt intézmények és kiemelt vállalkozások esetében kerülhet sor, azzal, hogy az átminősítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá Lakossági ügyfél szakmai ügyféllé történő átminősítésére sor kerülhet általánosan vagy ügylettípusonként, azonban kizárólag az alábbi feltételek fennállása esetén: A lakossági ügyfelek elfogadható partneri minősítést nem szerezhetnek A következő kritériumok közül legalább kettő teljesül: a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le, pénzügyi eszközökből álló portfoliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetőleg feladatkört tölt be a) befektetési vállalkozásnál, b) árutőzsdei szolgáltatónál, c) hitelintézetnél, d) pénzügyi vállalkozásnál, e) biztosítónál, f) befektetési alapkezelőnél, g) kollektív befektetési társaságnál, h) kockázati tőkealap-kezelőnél, i) magánnyugdíjpénztárnál, j) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, k) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, l) központi értéktárnál, vagy m) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél írásban nyilatkozik a Társaság felé az átminősítési igényéről, beleértve azt a nyilatkozatot is, hogy elfogadja, hogy ezáltal a lakossági ügyfeleket megillető magatartási szabályok előnyeiről lemond, ismeri az ilyen védelem elveszítésének 13

14 következményeit és köteles tájékoztatni a Társaságot minden olyan változásról, amely érintheti a jelen nyilatkozata alapján elvégzett szakmai ügyfél besorolását, ennek elmulasztásából eredő következményekért a Társaság nem tehető fellelőssé írásbeli megállapodást köt a Társasággal az átminősítéssel kapcsolatosan 2c) Az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások keretében köthető ügyletek részletes szabályai, ideérve ügyletenként az ügyfélnek a vállalkozás által kezelt pénzügyi eszköze és pénzeszköze feletti rendelkezésének módját és részletes szabályit is. 1. Megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára 1.1. Általános rendelkezések Az értékpapír bizományosi tevékenység során a Társaság az Ügyfél megbízása alapján saját nevében, de az Ügyfél javára (számlájára), a megbízásban rögzített feltételek mellett köt értékpapír adásvételi szerződést. A Társaság kizárólag dematerializált, nyilvános kibocsátású és szabályozott piacra nem bevezetett részvények esetében köt bizományosi szerződést Az értékpapír bizományi szerződés kiterjed legalább: a) a szerződő felek megnevezésére és lakcímére (székhelyére), b) az ügylet fajtájának megjelölésére, c) az ügylet tárgyának pontos megjelölésére (az eladni vagy venni kívánt értékpapír megnevezésére, mennyiségére és címletére), d) a megbízás időtartamára, amely lehet eseti, vagy szólhat meghatározott időtartamra, e) az ár megjelölésére, f) az Üzletfelet terhelő díj, jutalék és költségek megjelölésére, illetve azok számítási módjára, továbbá az Ügyféllel való elszámolás módjára A Társaság értékpapír adásvételre vonatkozó megbízást akkor fogad el és teljesít, ha az Ügyfél legkésőbb a megbízással egyidejűleg a megbízás fedezetét (az értékpapírt vagy az értékpapír letéti bizonylatának eredeti példányát, illetve a vételárat) és a bizományosi díjat a Társaságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett vételár összegnek fedezetet kell nyújtania az Ügyfél által még elfogadható legmagasabb áron történő vásárláshoz Az értékpapír fedezet elhelyezése a megbízással érintett értékpapírnak a Társaság számlájára történő transzferálásával lehetséges A bizományosi üzlet keretében átvett értékpapírt illetve a készpénzt a Társaság saját eszközeitől és vagyonától elkülönítetten tartja nyilván, azok az adásvétel tényleges megkötéséig az Ügyfél tulajdonában maradnak. 14

15 Egy megbízás csak egynemű értékpapírokra vonatkozhat, különböző értékpapírokra a Társaság egyedi megbízásokat fogad el Az Ügyfél a korábban adott megbízást minden munkanapon az üzleti órák alatt írásban módosíthatja. A mennyiség vagy a limitár változtatása új megbízásnak, míg a teljesítési határidő módosítása az eredeti szerződés módosításának minősül. Mindkét esetben a módosítás elfogadása az új megbízásokra vonatkozó szabályok szerint történik A megbízás visszavonása illetőleg módosítása legkorábban a következő munkanapra - tőzsdei megbízás esetén a következő tőzsdei napra - vonatkozik, de a Társaság amennyiben lehetősége van rá, jogosult a módosítást korábban is végrehajtani Az Ügyfél az értékpapír bizományosi szerződést annak teljesítése és lejárta előtt felmondhatja a kikötött kezelési költség, továbbá a Társaság kellő körültekintés melletti eljárásával felmerült, igazolt teljes kárának a megfizetése ellenében. A Társaság e követelését a letétbe helyezett bizományosi díj/értékpapírok terhére jogosult érvényesíteni A letétbe helyezett értékpapírokat illetve a vételárat, valamint a bizományosi díj esetlegesen visszajáró részét a Társaság lehetetlenülés esetén visszaszolgáltatja az Ügyfél részére Az Ügyfél halála (megszűnése) esetén annak igazolt örököse (jogutódja) válik a megbízás, illetve a megkötött ügylet jogosultjává vagy kötelezettjévé A Társaság a bizományosi megbízások teljesítése során igénybe veszi a vele szerződéses kapcsolatban lévő ügynöki hálózatot is. A befizetések könyvelése a Planinvest Bróker Zrt. központi irodájában (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) történik. Az ügynökök az ügyfelek pénzét és értékpapírjait nem kezelik. (A Planinvest Bróker Zrt. ügynökeinek felsorolását az Üzletszabályzat 4.sz. melléklete tartalmazza.) A Társaság e tevékenységi körben is az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el TELJESÍTÉS A Planinvest Bróker Zrt. az ügyfél megbízását az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb módon hajtja végre. Az legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a társaság a következő szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát, b) a megbízás tárgyát képező befektetési eszköz tulajdonságait, c) a megbízás költségét, d) a megbízás végrehajtásának időigényét, e) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, f) a megbízás nagyságrendjét, g) a megbízás természetét, 15

16 h) az ügyfél minősítését, és ha a társaság lakossági ügyfél megbízását hajtja végre, akkor minden, az ügyfelet terhelő költséget figyelembe vesz az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapításakor. Az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálat során, ha a megbízás több, a befektetési vállalkozás több helyszínen is teljesíthető, a társaság az összehasonlításban figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költséget. Az ügyfél kérésére a társaság írásban igazolja, hogy az ügyfél a megbízását a legkedvezőbb módon hajtotta végre A társaság értékpapír-bizományosi megbízásokat a szükséges fedezet (értékpapír, megbízási díj, kezelési költség, vételár) letétbe helyezésével együtt minden munkanapon a társaság által meghirdetett üzleti órák alatt fogad el, központi irodájában. Az ezen idő alatt beérkezett és rendben talált megbízások teljesítését - hacsak az Ügyfél másképp nem rendelkezik - a Társaság a megbízási szerződés megkötésének napját követő 1. (első) munkanaptól kísérli meg teljesíteni A megbízás tartama alatt a társaság változatlan feltételek mellett kísérli meg az ügylet megkötését A társaság a részére nyújtott megbízásokat időrendben nyilvántartásba veszi, és az azonos tartalmúakat ebben a sorrendben teljesíti Az azonos időpontban érvényes, azonos értékpapírra, azonos ügylettípusra és azonos limitárra vonatkozó megbízásokat a Társaság együtt kísérli meg teljesíteni. A különböző feltételű megbízásoknál a teljesíthetőség, az azonos feltételű megbízásoknál a megbízások benyújtási sorrendje a teljesítés rendező elve Különböző feltételű megbízások esetén a vételi megbízások közül a Társaság azt a megbízást teljesíti először, amely a legmagasabb vételi limitárhoz, az eladási megbízások közül pedig azt, amelyik a legalacsonyabb eladási limitárhoz kötötte az ügylet megkötését A z ügylet elszámolása Az értékpapír-bizományosi megbízás alapján létrejött ügylet megkötését követően a társaság gondoskodik az ügylet elszámolásáról A szerződés teljesítéséről az ügyfél jogosult a társaságtól telefax, illetve telefon útján érdeklődni. A társaság az ügyfelet a megbízás teljesítéséről (részteljesítéséről) külön tájékoztatja A szerződés megkötését követő munkanapon a) az ügyfélnek járó pénzösszeget átutalja az ügyfél által megadott bankszámlára, illetve pénztáron keresztül kifizeti a megjelenő 16

17 ügyfélnek, vagy az összeg az ügyfélnek a társaságnál vezetett ügyfélszámláján jóváírásra kerül. b) az értékpapírt az Ügyfél értékpapírszámláján jóváírja A társaság az elszámolás mellett az ügyfél részére a szolgáltatásról számlát állít ki. 2. Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése 2.1 Igény esetén nyomdai úton előállított értékpapírokat a Társaság letéti szerződés alapján értéktárában őrzi az ügyfél javára. 2.2 Nyomtatott értékpapírok letéti őrzése során a Társaság az értékpapír valódiságát nem vizsgálja. 2.3 Az értékpapírt a Társaság sorszám szerint veszi át, és átadáskor ugyanazokat a sorszámú (és címletű) értékpapírokat adja vissza. 2.4 Az értékpapírok átadása illetve átvétele átadás-átvételi bizonylattal történik. 2.5 A letétbe helyezett értékpapírok társasági eseményekkel kapcsolatos kezelése csak külön megállapodás alapján történhet. 3. Letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése 3.1 Értékpapír-számla vezetése A dematerializált értékpapírokról a Társaság az értékpapír tulajdonos az ügyfél javára értékpapír-számlát vezet. Az értékpapír-számla az értékpapírszámla szerződés megkötésével jön létre. Ebben a számlavezető Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő ügyfél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Társaságnál megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos ügyfél szabályszerű rendelkezéseit teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonos ügyfelet értesíti Az értékpapír-számla tartalmazza: - a számla számát és elnevezését, - a számlatulajdonos ügyfél nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), illetve a jogszabályban az azonosításra előírt adatokat, - az értékpapír ISIN azonosítóját, megnevezését és mennyiségét, - az értékpapír esetleges zárolására való utasítást. 17

18 3.1.3 Az értékpapír-számlán végrehajtott műveletet a társaság a művelet napján kiállított visszaigazolásban rögzíti, és azt eltérő megállapodás hiányában a kivonatot évente, a pénzügyi számlával együtt megküldi az ügyfélnek A Társaság az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos ügyfél kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem minősül értékpapírnak, nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. Az értékpapír-számla feletti rendelkezésre a számlatulajdonos ügyfél illetve az általa meghatalmazott személy jogosult. A Társaság felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt a társasággal az ügyfél a társaság által rendszeresített formában és tartalommal írásban közölte Az értékpapír-számla feletti rendelkezésre jogosult személyek aláírását a számla megnyitásakor a számlatulajdonos ügyfél közli a társasággal, ez az értékpapír-számla megnyitásának feltétele. A társaság mindaddig a nála bejelentett aláírókat fogadja el az értékpapír-számla felett rendelkezni jogosult személyekként, amíg az arra jogosult személytől új, az értékpapír-számla felett rendelkezésre jogosult személyek megjelölését meg nem kapja Az Ügyfél írásbeli utasítására a Társaság az értékpapírokat harmadik személynek a KELER Rt.-nél, más befektetési szolgáltatónál vagy a társaságnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlájára átvezetteti (értékpapír transzfer). Az értékpapír transzfer teljesítési határideje legkésőbb a megbízó írásbeli utasításától számított 1.(első) munkanap (a továbbiakban értéknap) Az ügyfél jogosult bejelenteni a társaságnak, hogy az értékpapír-számlán elhelyezett értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. A Társaság kedvezményezetti zárolást kizárólag abban az esetben teljesít, ha abban a KELER Rt. közreműködik. A Társaság az így meghatározott, illetve a jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető joggal terhelt értékpapírokat ún. zárolt értékpapírszámlára vezeti át, megjelölve a zárolás jogcímét (különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás, stb.) és azt a személyt, akinek a javára a zárolás szól. A zárolt alszámláról a Társaság számlakivonatot állít ki, amelyet megküld a számlatulajdonos ügyfélnek és a zárolás jogosultjának, illetve az érintett bíróságnak, hatóságnak, vagy végrehajtónak. Ugyanígy jár el a Társaság a jogosultság bejegyzésének törlése esetén. A Társaság a jogosultságot kizárólag a jogosult írásbeli nyilatkozata alapján törli. Amennyiben a számlatulajdonos Ügyfél a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníti, a Társaság gondoskodik arról, hogy a zárolás tényének és jogcímének feltüntetésével kerüljön az értékpapír átvezetésre az új értékpapír-számlán Az értékpapír-számlaszerződést a számlatulajdonos ügyfél írásban bármikor felmondhatja, a felmondás azonban - a számla kimerülése kivételével - csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejűleg más számlavezetőt jelöl meg. A számla kimerülése a számlát nem szünteti meg. 18

19 3.1.9 A Társaság jogosult a számlaszerződést 30 (harminc) napi felmondási idővel írásban megszüntetni akkor, ha: - tevékenységével felhagy, vagy - a számlatulajdonos ügyfél a számla vezetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére sem teljesítette. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Ennek hiányában a társaság a számlán elhelyezett értékpapírokra a felelős őrzés szabályait megfelelően alkalmazza Amennyiben a számlatulajdonos részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról a Társaság tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolás tartalmazza a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). E tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán az adott értékpapírra vonatkozóan a társaság változást nem vezet át, a számla feletti rendelkezés a közgyűlés befejezéséig nem lehetséges, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül. A közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról a Társaság a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőzően írásban tájékoztatja a részvénytársaságot Az értékpapír-számla nem lehet "tartozik" egyenlegű, azaz az Ügyfél nem adhat érvényes megbízást, vagy rendelkezést, nem idézhet elő olyan helyzetet, amelynek eredményeként az értékpapír-számlát terhelő esedékes értékpapír szállítási, teljesítési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek legyenek A társaság az értékpapír-számla egyenlegéről legalább évente tájékoztatja az ügyfelet A társaság munkanapokon az üzleti órái alatt fogad el az értékpapírszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Társaság az üzleti órái alatt 8 órától 14 óráig beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat a tárgynapon, az ezt követően beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat pedig a megbízásban megjelölt időpontban, ennek hiányában a következő munkanapon hajtja végre. 3.2 Ügyfélszámla vezetése A társaság az ügyfél javára olyan, korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlát vezet, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál Az ügyfélszámlán a társaság jóváírja az ügyfél javára befolyt jövedelmi jellegű tételeket is, valamint az ügyfélszámlára terheli az esetlegesen fizetendő 19

20 forrásadó tételeket, valamint a társaságot illető esedékessé vált díjakat, költségeket Az ügyfélszámla nem lehet "tartozik" egyenlegű, azaz az ügyfél nem adhat olyan érvényes megbízást vagy rendelkezést, nem idézhet elő olyan helyzetet, amelynek eredményeként az ügyfélszámlát terhelő esedékes fizetési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek legyenek A társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközt kizárólag hitelintézetnél vezetett letéti, illetve - a pénztári kifizetések érdekében a pénztárában tarthatja, és azt kizárólag az ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel. az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül kizárólag - átutalási megbízás, illetve - pénztári készpénz fizetés alkalmazható. A kettőszázezer forint összeghatárt meghaladó készpénzfelvételi igényét az Ügyfél köteles 1 munkanappal megelőzően előzetesen bejelenteni A társaság munkanapokon az üzleti órái alatt fogad el az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A társaság az üzleti órák alatt 8 órától 14 óráig beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat a tárgynapon, az ezt követően beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat pedig a megbízásban megjelölt időpontban, ennek hiányában a következő munkanapon hajtja végre Az ügyfélszámla nyitására, a számlakivonatokra, a számla feletti rendelkezésre és a számla megszűnésére az értékpapír-számlával kapcsolatban leírtakat kell megfelelően alkalmazni A társaság az ügyfélszámla szerződés felmondása esetén a felmondás közlésével értesíti az Ügyfelet a számla megszűnésének jogkövetekezményeiről, és egyidejűleg felhívja az ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Ennek hiányában a társaság a számlán elhelyezett pénzt legkésőbb a számlaszerződés megszűnését követő munkanapon készpénzben vagy postai úton kifizeti az ügyfélnek Mivel az ügyfélszámla nem kamatozik, emiatt a Planinvest Bróker Zrt. valamennyi pénzeszközt mely a társasághoz befolyik és ügyfeleit illeti, haladéktalanul, vagy legkésőbb másnap átutalja az ügyfél által megadott hitelintézeti bankszámlára. 2. d) Az ügyféllel történő szerződéskötés megtagadásának törvényben meghatározott okai A Társaság a szerződés megkötését köteles megtagadni a Bszt. alapján, ha 1 azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg a megtagadási kötelezettség ez esetben akkor áll fenn, ha a társaságnak tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve 20

21 alappal feltételezhető -, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy piac-befolyásolást eredményez, 2 jogszabályba, a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne, 3 az ügyfél a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt, vagy 2. e) Az ügyféllel történő elszámolás módja, határideje 1. A teljesítés elszámolása 1.1. Az értékpapír-bizományosi megbízás alapján létrejött ügylet teljesítését illetve részteljesítését követően a társaság gondoskodik az ügylet elszámolásáról A szerződés teljesítéséről az ügyfél jogosult a társaságtól telefax, illetve telefon útján érdeklődni. A társaság az ügyfelet a szerződés teljesítéséről (részteljesítéséről) külön tájékoztatja A szerződés teljesítését követő munkanapon a) az ügyfélnek járó pénzösszeget átutalja az Ügyfél által megadott bankszámlára, illetve pénztáron keresztül kifizeti a megjelenő ügyfélnek, vagy az ügyfélnek a társaságnál vezetett ügyfélszámláján jóváírásra kerül. b) az értékpapírt az ügyfél értékpapírszámláján jóváírja, illetve az értékpapírt letéti őrzésbe veszi, illetve - az Ügyfél külön, írásbeli, értékpapír kiadási kérelmére díj ellenében az értékpapírt az ügyfélnek átadja. 1.4 Amennyiben az ügyfél kiköti, hogy a megbízása alapján megvételre kerülő értékpapírt fizikailag át kívánja venni, úgy az értékpapírt a vételi ügylet megkötésétől számított 10. munkanaptól kezdődően veheti át a megbízás felvételének helyén A társaság nem vállal felelősséget a 1.3.és 1.4 pontbeli határidő teljesítéséért, amennyiben a megkötött ügylet alapján az értékpapír átadása a társaság hibáján kívüli okból később következik be. Nem felel az értékpapír átadásának határidejéért akkor sem, ha a megkötött ügylet alapján az értékpapír átadása a tőzsdei kereskedelem esetén a tőzsdei kereskedés elszámolásából eredő okból, a Tőzsdén kívüli kereskedelem esetén pedig a társaság hibáján kívüli okból nem történt meg. A társaság továbbá nem vállal felelősséget azért sem, ha az ügyfél megbízásából vásárolt értékpapír az ügyfél által megkívánt címletben áll rendelkezésre. Az ügyfél által igényelt címletváltoztatás miatti késedelemért és felmerülő költségekért a társaságot felelősség nem terheli. 21

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt.

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. A SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. SZABÁLYZAT Kiadás: 4 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Oldal: 29 Hatályos: 2007. március 21. Módosítás: 2016. január 08. Hivatkozás: 2007.

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Hatályos: 2013. október 1. I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend Nextep Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-866018, 1147 Budapest, Gervay u. 102/a.) 1 1.1 Büntető

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2016. január 08. SZABÁLYZAT Kiadás: 2016. január 08. Hatályos:

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT Kiadta:. Kelt: Jóváhagyta: Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2015. december 3. Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek hatálya

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL CÉGNÉV: KOZMA ÉS TÁRSA KFT. SZÉKHELY: 2536 NYERGESÚJFALU, AKÁCFA U. 8. ADÓSZÁM: 11799182-2-11 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 11-09-007053

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 5. Fizikai szállítást eredményező tőzsdei ügyletek általános szabályai 5.1 Az áruszállítások feltételei 5.1.1 A Tőzsdén forgalmazott áruk adásvétele akkor tekinthető

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015. július 8-tól Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

T/1479. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1479. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1479. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2010. október 2 2010. évi.törvény

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

A fenti feltételeknek nem megfelelő járadékkérelmet a Pénztár elutasítja. Előnyök és hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

A fenti feltételeknek nem megfelelő járadékkérelmet a Pénztár elutasítja. Előnyök és hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál Tájékoztató az OTP Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat rendelkezésre állása esetén A nyugdíjszolgáltatásra

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Válasz B: több biztosításközvetítőnél végezheti a tevékenység irányítását.

Válasz B: több biztosításközvetítőnél végezheti a tevékenység irányítását. Kérdések Válaszok Válassza ki a helyes választ! A független biztosításközvetítői tevékenység irányítója... Válasz A: csak egy biztosításközvetítőnél végezheti a tevékenység irányítását. Válasz B: több

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Ajánlattételi Felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Az eljárás felelős vezetője: Ádám-Liszkai Katalin Székhelye: 1087 Budapest,

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben