a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 30.-i ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl, a megye aktuális területrendezési feladatairól Popovics György elnök Pengı Julianna megyei fıépítész 1

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Intézkedési Javaslatairól szóló 184/2005 (XI. 29.) számú közgyőlési határozat 3. pontja szerint: A megyei fıépítész évente beszámol a Közgyőlésnek arról, hogy a településrendezési tervhez kapcsolódó tervtanácsi munkában és más területrendezési, államigazgatási véleményezési eljárások során hogyan érvényesülnek a megyei területrendezési terv követelményei. I. A megye településrendezési tervi ellátottsága A megye legfontosabb területrendezési feladata a megyei területrendezési terv elkészíttetése és elhatározásainak érvényre juttatása a települési tervek véleményezése során. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve (KEMTrT) szeptember 29-én a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelettel, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Irányelvekrıl és Ajánlásokról szóló 183/2005 (XI. 29.) számú és a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Intézkedési Javaslatairól szóló 184/2005 (XI. 29.) számú közgyőlési határozattal került elfogadásra. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a terv elhatározásai bekerültek a településtervezéssel foglalkozó önkormányzati vezetık és szakemberek napi gyakorlatába, nagyrészt elfogadják a terv alapján adott javaslatainkat. Komárom-Esztergom megye településeinek rendezési tervi ellátottsága kiemelkedıen jó. Megyénkben mind a tizenegy város rendelkezik hatályos településszerkezeti tervvel. A községek közül is csupán négy településen nincs még az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény szerint készült rendezési tervek, de valamennyi helyen folyamatban van a tervezés. Az érvényes rendezési tervvel rendelkezı településeken is folyik településrendezési tevékenység. Elsısorban a városokra jellemzı, hogy a szabályozási terveket és a helyi építési szabályzatot nem készíttették el egy ütemben a település egészére. Ezeken a helyeken vagy elıre meghatározott területegységekre, ütemezetten készül helyi építési szabályzat és szabályozási terv (Esztergom), vagy elsısorban a szerkezeti tervben funkcióváltásra kijelölt, frekventált területek szabályozására fektetik a hangsúlyt (Tatabánya, Dorog). A településrendezési terveknek követniük kell a település fejlesztési elképzeléseinek alakulását, fejlıdését, változását. A megyei területrendezési tervvel való ütközés legtöbb esetben a zöldmezıs ipari fejlesztések tekintetében keletkezik. A megyei terv kimondja, hogy a gazdasági területek túlkínálatát el kell kerülni, ugyanakkor a települések nehezen tudnak ellenállni a jelentkezı befektetıknek. A régebben készült tervek a változó gazdasági társadalmi környezet hatására szorulnak felülvizsgálatra. A tervkészítés során van mód feltárni a tervezett hasznosítás várható környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait is, ezért fontos, hogy az egyeztetés nyílt módon, és a törvényi határidık betartásával történjen. Ez évben szeptember 15-ig 45 db települési rendezési tervet vetettünk össze a megyei terv követelményeivel, a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelettel ellentétes igény nem merült fel, azonban a megyei területrendezési terv és az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) közötti eltérések miatti egyeztetés több esetben is szükségessé vált. 2

3 II. A megyei területrendezési terv felülvizsgálata A megyei területrendezési terv alapvetı funkciója az Országos Területrendezési Tervben kijelölt térségi területfelhasználási kategóriák, mőszaki infrastrukturális elemek és egyedi létesítmények, illetve az országos övezetek megjelenítése és pontosítása, valamint a megyei szintre tartozó térszerkezeti elemek és övezetek meghatározása. Ezzel teremt lehetıséget az egyes települések rendezési terveinek orientálására és összehangolására. A területrendezési terv tehát hosszú- és nagytávlatú jövıképet vázol fel, ahol a területfelhasználás és a mőszaki infrastrukturális hálózatok jövıképnek megfelelı, adott idıszakban történı konkrét megvalósulása a különbözı ágazati és területi fejlesztési dokumentumokban meghatározott idıszakban és pénzügyi eszközök felhasználásával történik. Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2008-ban módosított évi XXVI. törvény sok új elemet tartalmaz mind a térségi szerkezeti tervben alkalmazandó térségi területfelhasználási kategóriák, mind pedig a térségi övezetek tekintetében. A területi folyamatok alakulása és az új jogszabályi környezet szükségessé tette a megyei területrendezési terv komplex felülvizsgálatát. A törvény ennek elvégzésére december 31-i határidıt adott. A tervezési folyamat a szükséges egyeztetésekkel mintegy 14 hónapot vehet igénybe, becsült költsége bruttó 25 mft. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NFGM) a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény 1. sz. melléklet XV. Fejezet 25. címszám, 4. alcímszám, 1. jogcímcsoport Területrendezés elıirányzat kerete terhére, (melynek összege 120MFt), a területrendezési elıirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet alapján pályázatot hirdetett a megyei területrendezési tervek készítése, módosítása és érvényesítése támogatásának elnyerésére. E forrásra a Közgyőlés 100/2010 (V. 29.) számú határozatának megfelelıen június 15-én benyújtottuk pályázatunkat. A Belügyminiszter augusztus 13-án kelt döntése értelmében megyénk Ft, azaz tízmillió-ötszázkilencvenezer forint bruttó összegő támogatásban részesül, mely a becsült bruttó összköltség 42%-a. A tervet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeirıl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen kell elkészíteni. A tervezés folyamata a következı lépésekbıl áll: Tervezı megbízása Elıkészítı fázis Vizsgálatok és megalapozó munkarészek elkészítése Javaslattevı fázis Jóváhagyandó munkarészek elkészítése közgyőlési véleményezésre Javaslattevı fázis Jóváhagyandó munkarészek véleményezési anyagának összeállítása, kiküldése Javaslattevı fázis A beérkezı vélemények alapján közgyőlési egyeztetési anyag elkészítése Elfogadási fázis anyagának összeállítása, állami fıépítészi és miniszteri állásfoglalás beszerzése Közgyőlési jóváhagyás (rendeletalkotás) Az elfogadott terv dokumentálása, és közzététele A területrendezési terv 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti részletes tartalmi követelményeit az elıterjesztés melléklete tartalmazza. 3

4 III. Tájékoztató a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló évi LXIV. törvény módosításáról A Belügyminisztérium, mint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogutódja elkészíttette a PESTTERV Pest Megyei Terület- Település- és Környezet Tervezı és Tanácsadó Kft. közremőködésével a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló évi LXIV. törvény módosításának tervezetét. Ennek egyeztetési dokumentációját számunkra véleményezés céljából megküldték. A Budapesti Agglomeráció - mint azt a hatályos, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló évi LXIV. törvény (BATrT) indoklása is tartalmazza - a fıvárost és a városkörnyéki agglomerálódó településeket egyaránt magában foglaló - múltjában, jelenében és jövıjében - egymással sok szállal kapcsolódó, egymásra utalt, de közigazgatásilag megosztott térség. E terület a magyar térszerkezet sajátos eleme, az ország egyik legfrekventáltabb kiemelt térsége, más régiók fejlıdésének befolyásolója, amely ezért koordinált fejlesztést és összehangolt tervezést igényel. Az agglomerációs térségben zajló változások a térségi szabályozás hatékonyságának növelését igényelték. Olyan egyértelmő feltételek és szabályok megalkotása vált szükségessé, amelyek o kiindulásul figyelembe veszik a települési önkormányzatok által a településfejlesztési koncepciókban elfogadott célokkal összhangban kialakított - településszerkezetet és területfelhasználást, o hatékonyan biztosítják a természetes és épített környezeti értékek hosszú távú védelmét, o takarékosabb, hosszú távon is fenntartható területhasználatra ösztönöznek, o térségi szinten biztosítják a fejlesztésekhez szükséges területeket o elısegítik a közlekedés, az infrastruktúra fejlesztés, a terület-felhasználás és a környezethasználat hatályos tervben biztosítottnál hatékonyabb összehangolását. A törvénymódosítás vizsgálati munkarésze az alábbi, megyénk számára is fontos és hasznosítható megállapításokat tartalmazza az elmúlt évek területi folyamatairól: Nagyon kedvezıtlen, hogy a területek mővelésbıl kivonása az elmúlt 10 évben folyamatos volt a mezıgazdasági területek rovására. A területfelhasználások átrendezıdése során a legnagyobb veszteségeket a gyümölcsösök szenvedték el. A legjelentısebb tájátalakító és környezetterhelı folyamat az elmúlt évtizedben az üdülıterületek ellakósodása, és az új lakóterületek folyamatos terjedése, mely maga után vonja az ipar, kereskedelem és szolgáltatások helyigényének növekedését is. A településrendszer központjainak együttmőködési és vonzásterületei az agglomeráció határain túli területeket is lefednek, egy olyan többnyire nagyvárosi funkciókkal vagy speciális szerepkörrel rendelkezı városokat magában foglaló győrőt érintve, melynek elemei Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Kecskemét és Szolnok. Budapest és ezzel együtt a közép-magyarországi régió közlekedés-földrajzi helyzetén és központi funkcióin keresztül részben a régió határain kívül esı városi győrő elemein, pl. Esztergomon keresztül kihat az ország határon túli térszerkezeti átalakulási folyamatokra, valamint a transz-európai úthálózat kialakítására. A városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve térségi szerkezeti tervében alkalmazott legfontosabb területfelhasználási kategóriák. Ezek szabályozásához a terv - a térségi sajátosságok és a térségi területrendezési célok figyelembevételével - az OTrT-ben megfogalmazottakon túl kiegészítı elıírásokat is megfogalmaz. A tervszerő és takarékos területfelhasználás, az új beépítésre szánt területek kijelölése lassításának, a fenntarthatósági követelmények érvényesítésének szolgálatában már a hatályos terv és a tervrıl szóló törvény is tartalmazott szabályt, amely korlátozta a települési önkormányzatok mozgásterét az újabb és újabb beépítésre szánt területek kijelölésében. A törvény 4

5 módosítása - érvényt szerezve a új területek igénybevételének lassítására vonatkozó célkitőzésnek - a következı idıszakra átlag 2%-ban határozza meg a települési térség további bıvítésének lehetıségét, valamint az OTrTben meghatározott övezetek következetes alkalmazásával és lehatárolásával a bıvítés lehetséges helyét is befolyásolja. Ebbıl következıen erısödhet az a Komárom-Esztergom és Pest megye határán máris érzékelhetı tendencia, hogy az agglomerációs hatás eléri megyénket, és különösen a fıbb közlekedési útvonalak mentén fekvı települések beépítésre szánt területeinek nagyarányú növekedését idézi elı. A fıváros ingázási alapú munkaerıpiaci körzete: Ebbıl látszik, hogy Pest megyével szomszédos településeinket milyen jelentıs mértékben érinti az agglomerációs hatás. Elsısorban a 10-es út mentén fekvı Piliscsév, Leányvár, és Kesztölc, valamint Esztergom azok a települések, amelyek erısen kötıdnek a fıvároshoz, de Budapest vonzása Gyermely, Szomor, Bajna, Epöl, Máriahalom és Úny településekre is kihat. A Budapesti agglomeráció közlekedési hálózata kitüntetett szerepő, több nemzetközi és az országon belüli összes fı közlekedési irány metszéspontjában helyezkedik el. Közúti közlekedés Budapest jellemzıen a IV és V helsinki folyosók metszéspontjában helyezkedik el, de az országot érinti, az agglomeráció közlekedési hálózatán is megjelenik az V/c és X/b folyosók forgalmának bizonyos hányada. Így az európai tranzitforgalom jelentıs része érinti a térséget ennek közlekedési elınyeivel és környezeti, biztonsági hátrányaival együtt. A domborzati adottságok és az úthálózat szerkezete következtében a DNy-i területen egy viszonylag szők területre koncentrálódik a fıváros határát átlépı forgalomnak több mint 25 %-a. Az agglomeráció budai oldalának intenzívebb beépítése következtében, valamint a Budai hegység terepviszonyai által okozott nehézségek miatt ezen területek forgalmának fıvárosi bevezetése egyre jelentısebb problémát jelent. Az ÉNy-i agglomerációs területeket feltáró 10. sz. és 11. sz. fıútnak nincs alternatív útvonala. Az OTrT-ben meghatározottakkal összhangban a Zsámbéki medencében az agglomeráció területrendezési tervébe is beillesztésre került az M11 nyomvonal. Ez az OTrT-ben kijelölt és az 5

6 agglomerációt is érintı É-D irányú gyorsforgalmi kapcsolat - amennyiben a szlovákiai kapcsolat lehetıvé válik - kiemelkedı jelentıségő lehet a nyugati és déli irányban a Fıváros felé irányuló forgalom elosztásában, részben elkerülésében. Az új nyomvonal csökkentheti az agglomeráció nyugati szektorára nehezedı nyomást és lehetıséget adhat az M0 autópálya szektoronként eltérı jellemzıkkel történı kiépítésére. Vasúti közlekedés Az országos vasúti törzshálózat centrális jellege miatt a vasúti hálózat teljes szállítási teljesítményének több mint 50 %-a érinti a Budapestre befutó vonalakat. A fıvárosba érkezı 11 vasútvonal közül a transzeurópai vasúti hálózatba tartózó hazai vonalak mindegyike villamosított. A 3 egyéb országos törzshálózati vasútvonal közül a vácrátóti villamosított, az esztergomi és lajosmizsei dízel vontatású. A MÁV 11 Budapestre érkezı vonalán a környéki forgalom változó, részben a települések és a vasút relatív helyzetétıl, a ráhordás színvonalától, részben a párhuzamos egyéb közlekedési lehetıségektıl függ. Jelenleg a korszerő elıvárosi közlekedésnek a MÁV vonalakon nincsenek meg a teljeskörő infrastrukturális feltételei annak ellenére, hogy a gördülı állományban történ változások az utóbbi idıben szignifikánsak. A minıségi utazást lehetıvé tevı szerelvények beszerzésének értelmét jól mutatja, hogy a Budapest Esztergomi vonalon beállított új szerelvények hatására az utasforgalom ugrásszerően megnıtt. Hasonló érzékelhetı a Budapest Tatabánya Komárom vonalon is. Vízi közlekedés A Dunán belföldi menetrendszerő hajózás nincs, csak Bécsbe lehet menetrendszerő járattal eljutni. A nemzetközi forgalomban gyorsjáratként szárnyashajók közlekednek, amelyek sebessége km/h. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló évi LXIV. törvény módosításának tervezete szöveges mellékletei tartalmazzák a közúthálózat és a vasúthálózat fıbb elemeit, a Dunán tervezett hidak, az országos és térségi jelentıségő kerékpárút-hálózat pontosított, korszerősített felsorolását, melyeket Komárom-Esztergom Megye területrendezési tervének módosítása során figyelembe kell vennünk. Megállapítható, hogy a terv módosítási javaslatai között változatlanul kiemelt hangsúlyt kapott a környezeti szemléleten alapuló területhasználat. Összességében elmondható, hogy a jogszabály tervezet Komárom-Esztergom Megye és ezen belül a szomszédos települések érdekeit is szem elıtt tartva készült. Tatabánya, szeptember 22. Popovics György 6

7 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl, a megye aktuális területrendezési feladatairól szóló beszámolót. 2. Elhatározza Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálatát. A feladatra a szükséges saját forrást és évi költségvetésében biztosítja. 3. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló évi LXIV. törvény módosításának tervezetét áttekintette. Megállapítja, hogy a jogszabály tervezet elhatározásai illeszkednek Komárom-Esztergom megye területrendezési tervéhez. Felelıs: Határidı: Popovics György elnök folyamatos 7

8 melléklet A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei I. Elıkészítı fázis (vizsgálat és tervezési program készítése) 2. Elızmények feltárása (a térséget érintı területi tervek, ágazati koncepciók és programok, valamint a feladat szempontjából jelentıs településfejlesztési 1. Nagytérségi összefüggések és külsı kapcsolatok vizsgálata. koncepciók és településrendezési tervek értékelése, a hatályos területrendezési terv hatásainak átfogó értékelése). 3. Vizsgálati adatok győjtése és azok értékelése (az alábbi témakörök figyelembevételével): 3.1. természeti adottságok (éghajlat, földtan, vízrajz, domborzat, élıvilág és egyéb), 3.2. a táj jellemzıi, 3.3. a térszerkezet alakulása, a területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése, 3.4. településrendszer, 3.5. demográfiai folyamatok, 3.6. környezeti elemek állapota, szennyezett területek számbavétele (a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer kármentesítési információs rendszere FAVI-KÁRINFO alapján), 3.7. természet- és tájvédelem, 3.8. épített környezet és a kulturális örökség védelme (mőemlékek, régészeti lelıhelyek), 3.9. mezıgazdaság, erdıgazdálkodás (az Országos Erdıállomány Adattár alapján), üdülés, idegenforgalom, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz- és szennyvíziszap elhelyezés, felszíni és felszín alatti vízkészletek, energiaellátás, közúti, kerékpáros, vasúti, légi és vízi közlekedés, megközelíthetıségi viszonyok, kapcsolati hiányok vizsgálata és értékelése, honvédelem. 4. A térségi területfelhasználás vizsgálata a térségi területfelhasználási kategóriák figyelembevételével. 5. A táj terhelésének és terhelhetıségének meghatározása. 6. Területrendezési terv programjának meghatározása: 6.1. a térségi szerkezeti terv elsı változata: a) a mőszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje (szükség szerinti változatok meghatározása, azok összehasonlító értékelésével), b) a térségi területfelhasználás rendje, c) a településrendszer, 6.2. a térségi övezetek elsı változata. 7. A területrendezési terv területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatának megkezdése (a 9. melléklet szerinti tartalommal). 8. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti környezeti értékelés tematikájának meghatározása, az értékelés megkezdése. II. Javaslattevı fázis (terv készítése) A) Elfogadásra kerülı munkarészek: 1. Térségi szerkezeti terv 1.1. A térségi területfelhasználás rendje a térségi területfelhasználási kategóriák szerint 8

9 Országos Területrendezési Tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriák Kiemelt térségek és megyék területrendezési terveiben alkalmazott területfelhasználási kategóriák - erdıgazdálkodási térség - erdıgazdálkodási térség - mezıgazdasági térség - mezıgazdasági térség - vegyes területfelhasználású térség - vegyes területfelhasználású térség - vízgazdálkodási térség - vízgazdálkodási térség - települési térség - városias települési térség - hagyományosan vidéki települési térség - építmények által igénybe vett térség - építmények által igénybe vett térség 1.2. A településrendszer elemei Országos Területrendezési Tervben Kiemelt térségek és megyék területrendezési tervében - települések (Magyarország hivatalos helységnévtára szerint), illetve az elfogadott településrendszer rögzítése 1.3. A mőszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje Országos jelentıségő elemek Térségi jelentıségő elemek - gyorsforgalmi út - fıút - mellékút - gyorsforgalmi úton, fıúton és vasúti törzshálózaton tervezett nagy híd - térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon lévı híd - térségi jelentıségő logisztikai központ - gyorsforgalmi és fıúthálózaton lévı határátkelı és határátlépési pont - vasúti törzshálózaton lévı határátkelı és határátlépési pont - térségi határátkelı és határátlépési pont - nagysebességő vasútvonal - a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként mőködı országos törzshálózati vasútvonal - egyéb országos törzshálózati vasútvonal - vasúti mellékvonal - keskeny nyomtávú vasútvonal - országos jelentıségő polgári repülıtér - kereskedelmi (nemzetközi) repülıtérré fejleszthetı repülıtér - közös felhasználású katonai és polgári repülıtér - állami repülések céljára szolgáló repülıtér - egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülıtér - országos kerékpárút törzshálózat eleme - térségi kerékpárút-hálózat eleme - nemzetközi és országos jelentıségő vízi út - nemzetközi és országos jelentıségő közforgalmú kikötı - térségi közforgalmú kikötı - személyforgalmi kikötı - kompátkelıhely - határkikötı - atomerımő és egyéb erımő - kiserımő kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme - az átvitelt befolyásoló 120 kv-os elosztó hálózat - térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat - nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték - térségi szénhidrogén szállítóvezeték - országos jelentıségő öntözıcsatorna - térségi belvíz- és öntözıcsatorna - meglévı szükségtározó 9

10 - a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló árvízi tározó - belvíztározó - 10 millió m 3 -t meghaladó térfogattal tervezhetı tározási lehetıség - elsırendő árvízvédelmi fıvonal - veszélyeshulladék-ártalmatlanító - radioaktívhulladék-lerakó 2. Térségi övezetek - 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetıség - másodrendő árvízvédelmi fıvonal - térségi hulladéklerakó hely Országos Területrendezési Tervben Kiemelt térség és megye területrendezési tervében megállapított övezet alkalmazott övezet - országos ökológiai hálózat - magterület - ökológiai folyosó - puffer terület - kiváló termıhelyi adottságú szántóterület - kiváló termıhelyi adottságú erdıterület - erdıtelepítésre alkalmas terület - országos komplex tájrehabilitációt igénylı terület - térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület - országos jelentıségő tájképvédelmi terület - térségi jelentıségő tájképvédelmi terület - térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület - kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı terület - világörökség és világörökség-várományos terület - történeti települési terület - kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület - felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területe - ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület - együtt tervezhetı térségek - rendszeresen belvízjárta terület - nagyvízi meder - földtani veszélyforrás területe - vízeróziónak kitett terület - széleróziónak kitett terület - kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület - honvédelmi terület 3. Területrendezési szabályzat B) Megalapozó munkarészek: a) A területrendezési tervet megalapozó szakági tervjavaslatok és azok mőleírásai. b) Területrendezési intézkedési javaslat. c) A területrendezési tervek megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat (a 9. melléklet szerinti tartalommal). d) Az elfogadásra kerülı munkarészekre vonatkozó összefoglaló indoklás. e) Az egyeztetı eljárás eredménye (az egyes munkafázisok dokumentációjára érkezett észrevételek és tervezıi válaszok). f) Tervezıi nyilatkozat arról, hogy a területrendezési terv megfelel az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvénynek. g) A tervezı igazoló számítása arról, hogy a területrendezési terv összhangban van a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény 23/A. (1) bekezdés b) pontjában és 23/A. (4) bekezdésében foglaltakkal. 10

11 III. Elfogadási fázis A jogszabály-tervezet külön jogszabály szerinti egyeztetése és elfogadásra történı elıkészítése. Dokumentálás A területrendezési tervek dokumentálása során: a) az egyes munkafázisok eredményét külön kell dokumentálni, a munkafázison belül az egyes munkarészek összevonhatók; b) elkülöníthetı módon kell dokumentálni az elfogadó szerv által jóváhagyásra kerülı munkarészeket; c) a példányszám meghatározásánál figyelembe kell venni a külön jogszabályban meghatározott egyeztetési és tájékoztatási kötelezettséget; d) a papíralapú dokumentálás mellett a teljes tervanyagot elektronikus dokumentumként is elı kell állítani; e) a területrendezési tervek elfogadásra kerülı rajzi munkarésznek a hiteles példányait az alábbi jellemzı méretarányban kell megjeleníteni: ea) az ország területrendezési terve: M = 1: , eb) régió, kiemelt térség, megye vagy megye egy térségének területrendezési terve: M = 1: :

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Tököl Településrendezési Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és aktualizálása, valamint a Tököli Repül

Tököl Településrendezési Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és aktualizálása, valamint a Tököli Repül Tököl Településrendezési Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és aktualizálása, valamint a Tököli Repülıtér Szabályozási Terve és Építési Szabályzata c. munka kiegészítı egyeztetési anyagára érkezı

Részletesebben

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 2. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4. napirendi pont Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Elıterjesztés címe: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-105/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Általánosságban elmondható, hogy a jelen véleményezés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke VII. 733/2011 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-i ülésére Tárgya: Beszámoló a megyei területfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

2010. évi I. törvény

2010. évi I. törvény 1. oldal 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 1 Az Országgyőlés annak érdekében, hogy - az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, - az anyakönyvi rendszer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

SZEKSZÁRD, MEDINA, SIÓAGÁRD, SZÁLKA, SZEDRES TELEPÜLÉSEK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

SZEKSZÁRD, MEDINA, SIÓAGÁRD, SZÁLKA, SZEDRES TELEPÜLÉSEK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE SZEKSZÁRD, MEDINA, SIÓAGÁRD, SZÁLKA, SZEDRES TELEPÜLÉSEK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV A közoktatási esélyegyenlıségi program az Oktatási

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére X. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: a 052/37 hrsz-ú út szélesítése Az elıterjesztést készítette: Kovács Gábor fıtanácsos Tárgyalásra

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÉSZREVÉTELEI az Aarhusi Egyezmény 10.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január)

Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január) Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Elıszó... 3 Bevezetés... 5 Miért az egészségtervek?... 5 A Dunabogdányi egészségtervtıl várt hasznok, egészségnyereség...

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben