A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..."

Átírás

1 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/ /0063(COD)) A7-0329/2010 Rendeletre irányuló javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2011/EU RENDELETE az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK irányelv hatályon kívül helyezésérıl (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára történı továbbítását követıen, a rendes jogalkotási eljárással 1 összhangban, mivel: (1) Az Európai Tanács december 14-i elnökségi következtetéseiben kiemelte, hogy * 1 Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig a jel mutatja. Az Európai Parlament április...-i álláspontja. AM\862827HU.doc 1/29 PE v01-00

2 az idegenforgalom milyen döntı szerepet játszik az Unióban a növekedés serkentésében és a munkahelyteremtésben, valamint felszólította a Bizottságot, a tagállamokat, a gazdasági ágazatot és az egyéb érdekelt feleket, hogy fogjanak össze a fenntartható és versenyképes európai idegenforgalom menetrendjének idıben történı végrehajtása érdekében. (2) Az uniós idegenforgalmi ágazat fontos szerepet tölt be a tagállamok gazdaságában, és az idegenforgalmi tevékenységek révén nagy foglalkoztatási potenciált rejt magában. Versenyképességének bármilyen felméréséhez az idegenforgalom alapos ismeretére van szükség, mind volumene, jellemzıi, a turisták profilja, mind pedig az idegenforgalomra fordított kiadások és a tagállamok nemzetgazdasága számára nyújtott elınyök tekintetében. (3) Ahhoz, hogy felmérjük a keresletnek az idegenforgalmi szálláshelyek befogadóképességére gyakorolt szezonális befolyását, és segítsük az állami hatóságokat és a gazdasági szereplıket abban, hogy megfelelıbb stratégiákat és politikát dolgozzanak ki az üdülések szezonális eloszlásának és az idegenforgalmi tevékenységeknek a fejlesztésére, havi adatokra van szükség. (4) Az idegenforgalmi ágazatban tevékenykedı európai vállalkozások többsége kis- vagy középvállalkozás (kkv); stratégiai jelentıségük az európai idegenforgalomban nem csupán gazdasági értékükre és jelentıs munkahelyteremtı potenciáljukra korlátozódik. Ezek a vállalkozások az európai régiókra oly jellemzı vendégszeretet és helyi identitás megırzése által egyben a helyi közösségek stabilitását és jólétét is megalapozzák. Tekintettel e vállalatok méretére figyelembe kell venni a kkv-kra nehezedı potenciális adminisztratív terheket, és küszöbrendszert kell bevezetni annak érdekében, hogy a felhasználók igényeit úgy lehessen kielégíteni, hogy mindeközben csökkenjen a statisztikai adatok szolgáltatóira, elsısorban a kkv-kre nehezedı válaszadási teher. (5) Az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyőjtésrıl szóló, november 23-i 95/57/EK tanácsi irányelv 1 hatálybalépése óta a turisztikai magatartásban tapasztalható változások, csakúgy mint a rövid és az egynapos utak fokozott jelentısége, amelyek számos országban vagy régióban az idegenforgalomból származó bevételek jelentıs részét teszik ki, továbbá a nem bérelt szálláshelyek vagy kisebb létesítményekben elérhetı szálláshelyek növekvı fontossága, valamint az internetnek a turisták foglalási szokásaira és az idegenforgalmi ágazatra gyakorolt egyre fokozódó hatása azzal jár, hogy az idegenforgalmi statisztikákat az új fejleményekhez kell igazítani. (6) Annak érdekében, hogy az idegenforgalom tagállami gazdaságokban kifejtett makroökonómiai jelentıségét az idegenforgalom gazdaságra és munkahelyekre gyakorolt hatásait mutató turisztikai szatellitszámlák nemzetközileg elfogadott rendszere alapján fel lehessen mérni, javítani kell az ilyen adatgyőjtés valamint amennyiben azt a Bizottság szükségesnek ítéli meg, a turisztikai szatellitszámlák céljára harmonizált táblázatok továbbításáról szóló jogalkotási javaslat elıkészítésének 1 HL L 291., , 32. o. AM\862827HU.doc 2/29 PE v01-00

3 alapját képezı, alapvetı idegenforgalmi statisztikák elérhetıségén, teljességén és átfogó jellegén, ami a jelenleg a 95/57/EK irányelvben meghatározott jogi elıírások naprakésszé tételét teszi szükségessé. (7) Az idegenforgalmi ágazat fontos, gazdasági és társadalmi jelentıségő kérdéseinek kiváltképp a speciális kutatást igénylı új kérdések elemzéséhez a Bizottságnak mikroadatokra van szüksége. Az uniós idegenforgalom elsısorban Európán belülre irányul, ami annyit tesz, hogy a kiutazó idegenforgalom iránti keresletre vonatkozó, harmonizált európai statisztikákból származó mikroadatok egyben tehermentes statisztikai forrást jelentenek az úti célt képezı tagállam számára a beutazó idegenforgalom iránti kereslet terén, és ezáltal elkerülhetı a turistaforgalom figyelemmel kísérésének megkettızése. (7a) A szociálturizmus lehetıvé teszi, hogy az idegenforgalomban a lehetı legtöbb ember részt vegyen. Ezenkívül hozzájárulhat az idényjelleg leküzdéséhez, az európai állampolgárságról alkotott kép megerısítéséhez, valamint a regionális fejlıdés elımozdításához, továbbá az egyes helyi gazdaságok fejlıdésének elısegítéséhez is. Ahhoz, hogy a Bizottság fel tudja mérni a különbözı szociodemográfiai csoportok részvételét az idegenforgalomban, valamint hogy nyomon tudja követni a szociálturizmus területén indított uniós programokat, rendszeres tájékoztatásra van szüksége a különbözı társadalmi csoportok idegenforgalomban történı részvételérıl és idegenforgalmi viselkedésérıl. (8) Az elismert uniós keretrendszer segíthet megbízható, részletes és összehasonlítható adatokat biztosítani, amelyek viszont lehetıvé teszik az idegenforgalmi kereslet és kínálat szerkezetének és alakulásának megfelelı figyelemmel kísérését. A statisztikai és metaadatok módszertana, fogalmai és programjai tekintetében elengedhetetlen a kellı mértékő összehasonlíthatóság uniós szinten. (9) Az e rendelet referenciakeretét képezı, az európai statisztikákról szóló, március 11-i 223/2009/EK tanácsi rendelet 1 szerint a statisztikák győjtése a következı normáknak kell, hogy megfeleljen: pártatlanság, átláthatóság, megbízhatóság, tárgyszerőség, tudományos függetlenség, költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése. (10) Az európai statisztikák e rendelet értelmében történı készítése és közzététele során a nemzeti és uniós statisztikai hatóságok a statisztikai programbizottság által február 24-én elfogadott európai statisztikai magatartási szabályzatnak megfelelıen járnak el, melyet csatoltak a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségérıl, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló május 25-i bizottsági ajánláshoz. (10a) A Bizottságot az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. cikkének megfelelıen fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására a fogalommeghatározások, az adattovábbítási határidık és a kért információk opcionális jellegét és a tárgykör mellékletekben meghatározott szőkítését nem érintve a mellékletek kiigazítása 1 HL L 87., , 164. o. AM\862827HU.doc 3/29 PE v01-00

4 céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság elıkészítı munkája során többek között szakértıi szinten megfelelı konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elıkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a releváns dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történı egyidejő, idıszerő és megfelelı átadását. (10b) E rendelet végrehajtásához egységes feltételekre van szükség. A végrehajtási hatáskört ezért a Bizottságra kell ruházni, és azt a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenırzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel 1 összhangban kell gyakorolni. (11) Mivel e rendelet célját, nevezetesen az idegenforgalomra vonatkozó, összehasonlítható és átfogó európai statisztikák győjtésére és készítésére irányuló közös keretrendszer létrehozását a tagállamok nem képesek a közös statisztikai jellemzık és minıségi követelmények, valamint a módszertani átláthatóság hiánya miatt megfelelı módon megvalósítani, de a közös statisztikai keretrendszernek köszönhetıen mindez hatékonyabban valósítható meg uniós szinten, ezért az Európai Unió az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelıen intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitőzés eléréséhez szükséges mértéket. (12) Az idegenforgalmi ágazatban, valamint a Bizottság és az európai idegenforgalmi statisztikák egyéb felhasználói által megkövetelt információk típusában tapasztalható változások fényében a 95/57/EK irányelv rendelkezései már nem relevánsak. Mivel a vonatkozó jogszabályokat aktualizálni kell, a 95/57/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni. (13) A közös normák használatának és összehasonlítható statisztikák elıállításának biztosítására a rendelet a megfelelı eszköz. (14) Az e rendeletben elıírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Tárgy E rendelet közös keretrendszert hoz létre az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák rendszeres kidolgozásához, elıállításához és közzétételéhez. 1 HL L 55., , 13. o. AM\862827HU.doc 4/29 PE v01-00

5 E célból az idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált statisztikai adatokat a tagállamok győjtik, összeállítják, feldolgozzák és továbbítják. 1. E rendelet alkalmazásában: 2. cikk Fogalommeghatározások a) referencia-idıszak : az az idıszak, amelyre az adatok vonatkoznak; b) referenciaév : egy naptári évnek megfelelı referencia-idıszak; c) NACE Rev.2 : az európai unióbeli gazdasági tevékenységeknek az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 1 meghatározott, közös statisztikai osztályozása; d) NUTS : a területi egységeknek az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 2 meghatározott, közös statisztikai osztályozása európai unióbeli regionális statisztikák elıállítása céljából; f) szokásos környezet : az a nem feltétlenül összefüggı földrajzi terület, amelyen belül egy adott személy a mindennapi életével összefüggı teendıit végzi; a következı kritériumok alapján kerül meghatározásra: a közigazgatási határok átlépése vagy a szokásos lakóhelytıl való távolság, a látogatás gyakorisága, a látogatás célja; fa) idegenforgalom : a szokásos környezetükön kívül esı fı úti célra kevesebb mint egy évre utazó látogatók tevékenysége, bármilyen fı célból (üzleti tevékenység, szabadidıs tevékenység vagy egyéb személyes cél), anélkül hogy a meglátogatott helyen rezidens valamely jogalany foglalkoztatná a látogatót; g) belföldi idegenforgalom : egy bizonyos tagállam rezidensei által megtett utak ugyanazon tagállamon belül; h) beutazó idegenforgalom : egy bizonyos tagállamba tett utak olyan látogatók által, akik nem a felkeresett tagállam rezidensei; i) kiutazó idegenforgalom : egy bizonyos tagállam rezidenseinek a tagállamon kívül tett útjai; j) nemzeti idegenforgalom : a belföldi és a kiutazó idegenforgalom együttesen; 1 2 HL L 393., , 1. o. HL L 154., , 1. o. AM\862827HU.doc 5/29 PE v01-00

6 k) belsı idegenforgalom : a belföldi és a beutazó idegenforgalom együttesen; l) idegenforgalmi szálláshely : a 696/93/EGK tanácsi rendelet 1 mellékletében található fogalommeghatározás szerinti szakosodott egység, amely fizetett szolgáltatásként melynek árára ugyan részben vagy egészben állami támogatás adható rövid távú vagy átmeneti szálláshely-szolgáltatásokat kínál a NACE Rev (szállodai szolgáltatás), 55.2 (üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás) és 55.3 (kempingszolgáltatás) csoportjai szerint; m) nem bérelt szálláshely : családtagok vagy barátok által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott szálláshely és saját használatú szálláshely, ideértve az idımegosztásos üzemeltetéső ingatlanokat is; ma) egynapos utak : rezidensek által tett, szokásos lakóhelyükrıl kiinduló, szokásos környezetükön kívülre irányuló, vendégéjszakával nem járó utak. 2. A Bizottság a 9. cikknek megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosításokat fogadhat el az (1) bekezdésben foglalt fogalommeghatározásokra vonatkozóan, hogy hozzáigazítsa azokat a megváltozott nemzetközi fogalommeghatározásokhoz. 3. cikk A statisztikák tárgya és a kért információk jellemzıi 1. E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak az alábbiakról kell adatokat továbbítaniuk a 7. cikknek megfelelıen: a) belsı idegenforgalom, az idegenforgalmi szálláshelyek kapacitása és kihasználtsága tekintetében az I. melléklet 1., 2. és 3. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban; b) belsı idegenforgalom, a nem bérelt tekintetében, az I. melléklet 4. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban; c) nemzeti idegenforgalom, az idegenforgalmi kereslet tekintetében, ami kiterjed az idegenforgalomban való részvételre, a turistautak és a látogatók jellemzıire, a II. melléklet 1. és 2. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban; d) nemzeti idegenforgalom, az idegenforgalmi kereslet tekintetében, ami kiterjed az egynapos utak jellemzıire a II. melléklet 2a. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban. 1 HL L 76., , 1. o. AM\862827HU.doc 6/29 PE v01-00

7 2. A gazdasági, társadalmi vagy mőszaki fejlemények figyelembevétele érdekében adott esetben a Bizottság a 9. cikknek megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a kért információk opcionális jellegét és a tárgykörnek a mellékletekben meghatározott szőkítését érintı módosítások kivételével módosításokat fogadhat el a mellékletekre vonatkozóan. Az e rendelkezésben foglalt hatáskörének gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy az elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak további jelentıs adminisztratív terhet a tagállamokra és a válaszadókra. A megfigyelés tárgya: 4. cikk A megfigyelés tárgya a) a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelmények tekintetében az I. melléklet eltérı rendelkezéseinek hiányában a 2. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, idegenforgalmi szálláshelyet nyújtó valamennyi létesítmény; b) a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelmények tekintetében a rezidensek vagy nem rezidensek által nem bérelt szálláshelyen töltött összes vendégéjszaka; c) a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában az idegenforgalomban való részvételrıl szóló adatokkal kapcsolatban meghatározott követelmények tekintetében a II. melléklet 1. szakasza eltérı rendelkezéseinek hiányában az adott tagállam területén élı összes rezidens; d) a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában a turistautak és a látogatók jellemzıirıl szóló adatokkal kapcsolatban meghatározott követelmények tekintetében a II. melléklet 2. szakasza eltérı rendelkezéseinek hiányában az összes olyan turistaút, amely a rezidens populáció szokásos környezetén kívül esik, legalább egy vendégéjszakára kiterjed, és a referencia-idıszak alatt ért véget; e) a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában az egynapos utak jellemzıivel kapcsolatban meghatározott követelmények tekintetében a 2. cikk (1) bekezdése ma) albekezdésének meghatározása szerinti összes egynapos út, hacsak a II. melléklet 2a. szakasza másképpen nem rendelkezik. 4a. cikk Kísérleti tanulmányok AM\862827HU.doc 7/29 PE v01-00

8 1. A Bizottság programot állít össze a tagállamok által önkéntes alapon elkészítendı kísérleti tanulmányok számára annak érdekében, hogy elıkészítsék a turisztikai szatellitszámlák harmonizált táblázatainak kidolgozását, elkészítését és terjesztését, illetve hogy felmérjék az adatgyőjtés költségeihez viszonyított elınyöket. 2. A Bizottság ezenkívül programot állít össze a tagállamok által önkéntes alapon elkészítendı kísérleti tanulmányok számára annak érdekében, hogy kidolgozzanak egy rendszert az idegenforgalom környezetre gyakorolt hatásait mutató adatok győjtésére. 5. cikk Minıségi kritériumok és jelentések 1. A tagállamok biztosítják a továbbított adatok minıségét, 2. E rendelet alkalmazásában a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minıségértékelési szempontok követendık. 3. A tagállamok minden évben jelentést tesznek a Bizottságnak (az Eurostatnak) a referenciaév referencia-idıszakaira vonatkozó adatok minıségérıl és minden módszertani változtatásról. A jelentést a referenciaév végét követı kilenc hónapon belül nyújtják be. 4. A (2) bekezdésben említett minıségi szempontoknak a rendelet hatálya alá tartozó adatokra történı alkalmazásakor a minıségi jelentések részletes szabályait és felépítését végrehajtási jogi aktusok formájában a Bizottság határozza meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 5a. cikk Értékelési jelentés -ig *, valamint azután ötévenként a Bizottság értékelı jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében összeállított statisztikákról, különösen azok relevanciájáról és a vállalkozásokra rótt terhekrıl. 6. cikk Adatforrások * HL: Kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet hatálybalépésétıl számított öt év. AM\862827HU.doc 8/29 PE v01-00

9 Ami az adatgyőjtés alapját illeti, a tagállamok minden lehetséges intézkedést meghoznak az eredmények minıségének fenntartásához. A tagállamok a szükséges statisztikai információk elıállításához különbözı források kombinációját használhatják: a) felmérések, amelyekben az adatszolgáltató egységeket idıszerő, pontos és teljes információk megadására kérik; b) egyéb megfelelı források, az adminisztratív adatokat is beleértve, ha azok az idıszerőség és a relevancia szempontjából megfelelıek; c) megfelelı statisztikai becslési eljárások. 7. cikk Adattovábbítás 1. A tagállamok az adatokat, ideértve a bizalmas adatokat is, a 223/2009/EK rendelet 21. cikke szerint továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak). 2. A tagállamok az I. mellékletben és a II. melléklet 1. és 2a. szakaszában felsorolt adatokat aggregált táblázatok formájában továbbítják, amihez a Bizottság (Eurostat) által meghatározott, standardizált adatcsere-formátumot használják. Az adatokat elektronikus úton továbbítják vagy töltik fel a Bizottság (Eurostat) egypontos adatbeviteli rendszerébe. Az adattovábbításra vonatkozó gyakorlati részleteket végrehajtási aktusok formájában a Bizottság fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 3. A tagállamok a II. melléklet 2. szakaszában felsorolt adatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott, standardizált adatcsere-formátum szerint továbbítják, teljes mértékben ellenırzött, szerkesztett és szükség szerint imputált mikroadat-állományok formájában, ahol a továbbított adatkészletben minden egyes megfigyelt utazást egyedi bejegyzésként rögzítenek. Az adatokat elektronikus úton továbbítják vagy töltik fel a Bizottság (Eurostat) egypontos adatbeviteli rendszerébe. Az adattovábbításra vonatkozó gyakorlati részleteket végrehajtási aktusok formájában a Bizottság fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 4. A tagállamok az alábbi adatokat továbbítják: a) az I. mellékletben meghatározott, eltérı rendelkezések hiányában az I. melléklet 1. és 2. szakaszában felsorolt éves adatokat a referencia-idıszak végét követı hat hónapon belül; b) az I. melléklet 2. szakaszában felsorolt havi adatokat a referencia-idıszak végét követı három hónapon belül; AM\862827HU.doc 9/29 PE v01-00

10 c) a rezidens és nem rezidens lakosok által az idegenforgalmi szálláshelyekben töltött vendégéjszakákhoz kapcsolódó, az I. melléklet 2. szakaszában felsorolt, gyorsan rendelkezésre bocsátandó kulcsmutatókat a referencia-idıszak végét követı nyolc héten belül; d) az I. melléklet 4. szakaszában felsorolt adatokat ha a tagállam továbbításuk mellett dönt a referencia-idıszak végét követı kilenc hónapon belül; e) a II. mellékletben felsorolt adatokat a referencia-idıszak végét követı hat hónapon belül. 5. A gazdasági, társadalmi és mőszaki fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottság a 9. cikknek megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén az e cikk (4) bekezdésben meghatározott adattovábbítási határidıkre vonatkozó módosításokat fogadhat el. Az ilyen módosításoknak tekintettel kell lenniük a tagállamok már létezı adatgyőjtési gyakorlataira. 6. A rendelet által elıírt valamennyi adat tekintetében az elsı referencia-idıszak eltérı rendelkezés hiányában január 1-jén kezdıdik. 8. cikk Módszertani kézikönyv A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal folytatott szoros együttmőködésben módszertani kézikönyvet állít össze, és rendszeresen aktualizálja tartalmát; a kézikönyv az e rendelet szerint elıállított európai statisztikákra vonatkozó iránymutatásokat, köztük a kért információk jellemzıire alkalmazandó fogalommeghatározásokat és az adatminıség biztosítását célzó közös normákat is tartalmaz. 9. cikk A felhatalmazás gyakorlása 1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg. 1a. A 2. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (5) bekezdésében említett, Bizottságnak adott felhatalmazás a -tól/tıl * kezdıdı ötéves idıtartamra vonatkozik. A Bizottság legkésıbb kilenc hónappal az ötéves idıszak vége elıtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelı idıtartamra, kivéve ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésıbb három hónappal az egyes idıtartamok vége elıtt kifogást emel a meghosszabbítás ellen. * HL: Kérjük, illessze be a rendelet hatálybalépésének idıpontját. AM\862827HU.doc 10/29 PE v01-00

11 1b. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében, valamint a 7. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti a benne meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı napon vagy a határozatban szereplı késıbbi idıpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévı felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényét. 2. Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, errıl egyidejőleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot 2a. A 2. cikk (2) bekezdésnek, a 3. cikk (2) bekezdésének és a 7. cikk (5) bekezdésének megfelelıen elfogadott valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstıl számított két hónapos határidın belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha a határidı lejártát megelızıen az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. A nevezett határidı az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható. 12. cikk A bizottság 1. A Bizottság munkáját a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Az említett bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak kell tekinteni. 2. Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. A 95/57/EK irányelv hatályát veszti. 13. cikk Hatályon kívül helyezés -ban/ben *. a tagállamok a 95/57/EK irányelv szerint nyújtják be az eredményeket az év valamennyi referencia-idıszakára. * HL: Kérjük, illessze be a rendelet hatálybalépésének évét. AM\862827HU.doc 11/29 PE v01-00

12 14. cikk Hatálybalépés Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történı kihirdetését követı huszadik napon lép hatályba. Rendelkezései teljes egészében kötelezık és közvetlenül alkalmazandók valamennyi tagállamban. Kelt az Európai Parlament részérıl részérıl az elnök az elnök a Tanács AM\862827HU.doc 12/29 PE v01-00

13 I. MELLÉKLET Belsı idegenforgalom 1. szakasz: Az idegenforgalmi szálláshelyek kapacitása A. A továbbítandó változók és bontások 1) NUTS 2. (regionális) és nemzeti szinten, az éves adatok számára történı továbbításhoz Szálláshelytípus Változók Bontások NACE 55,1 Létesítmények a) és b) helységtípus Férıhelyek Szobák NACE 55,2 Létesítmények a) és b) helységtípus Férıhelyek NACE 55.3 Létesítmények Férıhelyek a) és b) helységtípus 2) [fakultatív] Csak nemzeti szinten, az éves adatok számára történı továbbításhoz Szálláshelytípus Változók Bontások NACE 55,1 Létesítmények Férıhelyek Szobák Méretkategória 2a) Csak nemzeti szinten, a hároméves adatok számára történı továbbításhoz Szálláshelytípus Változók Bontások NACE 55,1 A csökkent mozgásképességő személyek, köztük kerekes széket használók számára megközelíthetı szobával vagy szobákkal rendelkezı létesítmények B. A tárgykör szőkítése 1) A szállodai szolgáltatások és az üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatások tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következıt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz férıhellyel rendelkezı idegenforgalmi szálláshely. AM\862827HU.doc 13/29 PE v01-00

14 2) A kempingszolgáltatások tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következıt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz leállóhellyel rendelkezı idegenforgalmi szálláshely. 3) Az Európai Unió idegenforgalmi szálláshelyein egy évben töltött összes vendégéjszakák kevesebb mint 1 %-át magukénak tudó tagállamok addig szőkíthetik a megfigyelés tárgyát, hogy minden, legalább 20 férıhellyel (illetve legalább 20 állóhellyel) rendelkezı idegenforgalmi szálláshelyet figyelembe vegyenek. Ba. Rendszeresség A II. melléklet A. 3) címsora alatt felsorolt, háromévente benyújtandó változók tekintetében az elsı referenciaév AM\862827HU.doc 14/29 PE v01-00

15 2. szakasz: Az idegenforgalmi szálláshelyek kihasználtsága (belföldi és beutazó idegenforgalom) A. Az éves adatokhoz továbbítandó változók és bontások 1) NUTS 2. (regionális) és nemzeti szinten Szálláshelytípus Változók Bontások Összesen (az idegenforgalmi szálláshelyek összes típusa) NACE 55,1 NACE 55,2 NACE 55.3 Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nettó férıhely-kihasználtsági arány Nettó szobakihasználtsági arány Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi a) és b) helységtípus AM\862827HU.doc 15/29 PE v01-00

16 Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése 2) Csak nemzeti szinten Szálláshelytípus Változók Bontások NACE 55,1 NACE 55,2 NACE 55.3 Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nettó férıhely-kihasználtsági arány Nettó szobakihasználtsági arány Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése a) és b) helységtípus a vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület [fakultatív] méretkategória a vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület [fakultatív] méretkategória a) és b) helységtípus a vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület a vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület a) és b) helységtípus a vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület a vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület AM\862827HU.doc 16/29 PE v01-00

17 Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése B. A havi adatokhoz nemzeti szinten továbbítandó változók és bontások Szálláshelytípus Változók Bontások NACE 55,1 NACE 55,2 NACE 55.3 Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nettó férıhely-kihasználtsági arány Nettó szobakihasználtsági arány Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Rezidensek által idegenforgalmi Nem rezidensek által idegenforgalmi Rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése Nem rezidensek idegenforgalmi szálláshelyekre történı megérkezése C. A tárgykör szőkítése AM\862827HU.doc 17/29 PE v01-00

18 1) A szállodai szolgáltatások és az üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatások tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következıt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz férıhellyel rendelkezı idegenforgalmi szálláshely. 2) A kempingszolgáltatások tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következıt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz leállóhellyel rendelkezı idegenforgalmi szálláshely. 3) Az Európai Unió idegenforgalmi szálláshelyein egy évben töltött összes vendégéjszakák kevesebb mint 1 %-át magukénak tudó tagállamok addig szőkíthetik a megfigyelés tárgyát, hogy minden, legalább 20 férıhellyel (illetve legalább 20 állóhellyel) rendelkezı idegenforgalmi szálláshelyet figyelembe vegyenek. 4) Azokban az esetekben, amikor a tárgykört az 1), 2) vagy 3) pont szerint szőkítik, évente becsült adatokat kell továbbítani a referenciaév alatt a rezidensek és nem rezidensek által a megfigyelés tárgya alól kivételt képezı idegenforgalmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák teljes számáról. 5) Az elsı olyan referenciaévben, amely tekintetében e rendelet adatszolgáltatást ír elı, a 4) pontban említett becsült adatokat a referencia-idıszak végét követı 12 hónapon belül kell továbbítani. 6) A tagállamok a szállodák és hasonló szálláshelyek nettó szobakihasználtsága tekintetében addig szőkíthetik a megfigyelés tárgyát, hogy minden, legalább 25 szobával rendelkezı idegenforgalmi szálláshelyet figyelembe vegyenek. D. Gyorsan rendelkezésre bocsátandó kulcsmutatók A rendelet 7. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett gyorsan rendelkezésre bocsátandó kulcsmutatók azok a mutatók, amelyek a B. címsor alatt felsorolt vendégéjszakákra utalnak. AM\862827HU.doc 18/29 PE v01-00

19 3. szakasz: Az 1. és 2. szakasz tekintetében alkalmazandó osztályozások A. Szálláshelytípus A szálláshelytípusok tekintetében használt, a NACE 55.1, 55.2 és 55.3 csoportjaira hivatkozó, három kategória a következı: - szállodai szolgáltatás - üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás - kempingszolgáltatás B. a) helységtípus Az a) helységtípus tekintetében használt, az idegenforgalmi szálláshelyek helye szerinti település (vagy ennek megfelelı közigazgatási egység) urbanizációs fokára utaló három kategória a következı: - sőrőn lakott terület - közepes mértékben lakott terület - ritkán lakott terület. C. b) helységtípus A b) helységtípus tekintetében használt, az idegenforgalmi szálláshelyek helye szerinti település (vagy ennek megfelelı közigazgatási egység) tengerhez való közelségére utaló két kategória a következı: - tengerparti - nem tengerparti. D. Méretkategória A méretkategória tekintetében használt, az idegenforgalmi szálláshelyek szobáinak számára utaló három kategória a következı: - kis létesítmények: 25 szoba alatt - közepes mérető létesítmények: szoba - nagy létesítmények: legalább 100 szoba; fakultatív jelleggel külön adatszolgáltatással: szoba és legalább 250 szoba. AM\862827HU.doc 19/29 PE v01-00

20 E. Országok és földrajzi területek Az idegenforgalmi szálláshelyek vendégeinek lakóhelye szerinti ország és földrajzi terület tekintetében használt kategóriák a következık: - Európai Unió (EU); az EU egyes tagállamairól külön kell adatokat szolgáltatni - Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA); Izlandról, Norvégiáról, Svájcról (ideértve Liechtensteint is) külön kell adatokat szolgáltatni - egyéb európai országok (az EU-n és az EFTA-n kívül; Oroszország, Törökország és Ukrajna kivételével) - Oroszország - Törökország - Ukrajna - Afrika; Dél-Afrikáról külön kell adatokat szolgáltatni - Észak-Amerika; az Amerikai Egyesült Államokról és Kanadáról külön kell adatokat szolgáltatni - Közép- és Dél-Amerika; Brazíliáról külön kell adatokat szolgáltatni - Ázsia; a Kínai Népköztársaságról, Japánról, a Koreai Köztársaságról külön kell adatokat szolgáltatni - Ausztrália, Óceánia és egyéb területek; Ausztráliáról külön kell adatokat szolgáltatni AM\862827HU.doc 20/29 PE v01-00

21 4. szakasz: Belsı idegenforgalom nem bérelt szálláshelyeken A. Az éves adatokhoz továbbítandó változók [fakultatív] A referenciaévben nem bérelt B. Bontás [fakultatív] Az A. címsor alatt megadott változót amennyiben az EU lakosairól van szó a látogatók lakóhelye szerinti ország szerint kell bontani, az EU-n kívül rezidens személyeket pedig egyetlen kiegészítı kategóriában kell összefoglalni. AM\862827HU.doc 21/29 PE v01-00

22 II. MELLÉKLET Nemzeti idegenforgalom 1. szakasz: Az idegenforgalomban való részvétel A. Az éves adatokhoz továbbítandó változók és bontások Változók 1. A magán- vagy személyes célú idegenforgalomban részt vevı, legalább 15 éves rezidensek a referenciaév alatt 2. A magán- vagy személyes célú idegenforgalomban részt nem vevı, legalább 15 éves rezidensek a referencia év alatt a) A magán- vagy személyes célú idegenforgalmi utak idıtartam és úti cél szerinti bontásban a) bármilyen út (legalább egy, 1 vendégéjszakával járó út) b) csak belföldi utak (legalább egy, 1 vendégéjszakával járó belföldi út, ahol kiutazás nem történt) c) csak kiutazások (legalább egy, 1 vendégéjszakával járó kiutazás, ahol belföldi út nem történt) d) belföldi utak és kiutazások (legalább egy, 1 vendégéjszakával járó belföldi út és legalább egy, 1 vendégéjszakával járó kiutazás) e) rövid utak (legalább egy, 1-3 vendégéjszakával járó út) f) hosszú utak (legalább egy, 4 vendégéjszakával járó út) g) hosszú utak, csak belföldi utak (legalább egy, 4 vendégéjszakával járó magáncélú belföldi út, ahol legalább 4 vendégéjszakával járó, magáncélú kiutazás nem történt) h) hosszú utak, csak kiutazások (legalább egy, 4 vendégéjszakával járó magáncélú kiutazás, ahol legalább 4 vendégéjszakával járó, magáncélú belföldi út nem történt) i) hosszú utak, belföldi utak és kiutazások egyaránt (legalább egy, 4 vendégéjszakával járó magáncélú belföldi út és legalább egy, 4 vendégéjszakával járó magáncélú kiutazás) Szociodemográfiai bontások 1. Nem 2. Korcsoport 3. [fakultatív] Iskolai végzettség 4. [fakultatív] Foglalkoztatási helyzet 5. [fakultatív] Háztartásonkénti jövedelem A magán- vagy személyes célú idegenforgalmi utak idıtartam és úti cél szerinti bontását a szociodemográfiai bontásokkal kell kombinálni. AM\862827HU.doc 22/29 PE v01-00

23 B. A háromévente benyújtandó adatokhoz továbbítandó változók és bontások Változók 1. A referenciaévben az idegenforgalomban részt nem vett, legalább 15 éves rezidensek (nem tett egy, legalább egy vendégéjszakával járó, magáncélú utat sem a referenciaév alatt) A referenciaévben az idegenforgalomból való kimaradás fı okai szerinti bontás (a válaszadó több felelet közül választhat) a) anyagi okok (nincs pénze nyaralásra, nem engedheti meg magának a nyaralást) b) nincs szabadideje családi kötelezettségek miatt c) nincs szabadideje tanulmányi kötelezettségek miatt d) egészségügyi okok vagy csökkent mozgásképesség e) jobban szeret otthon lenni, nincs kedve utazni f) biztonság g) egyéb ok Szociodemográfiai bontások 1. Nem 2. Korcsoport 3. [fakultatív] Iskolai végzettség 4. [fakultatív] Foglalkoztatási helyzet 5. [fakultatív] Háztartásonkénti jövedelem A referenciaévben az idegenforgalomból való kimaradás fı okai szerinti bontást a szociodemográfiai bontásokkal kell kombinálni. A háromévente benyújtandó változókra vonatkozó elsı referenciaév C. A szociodemográfiai bontásokra alkalmazandó osztályok 1) Nem: férfi, nı. 2) Korcsoport: 15 éven aluli [fakultatív], éves, éves, éves, éves, éves, 65 éves vagy idısebb, a éves és a éves korosztály tekintetében részösszegekkel. 3) Iskolai végzettség: alacsony (0., 1. vagy 2. szint az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere (ISCED) szerint), közepes (3. vagy 4. ISCED-szint), magas (5. vagy 6. ISCED-szint). 4) Foglalkoztatási helyzet: foglalkoztatott (alkalmazott vagy önfoglalkoztató), munkanélküli, hallgató (vagy tanuló), egyéb nem dolgozó személy. 5) Háztartásonkénti jövedelem: kvartilisekben megadva. AM\862827HU.doc 23/29 PE v01-00

24 A. A továbbítandó változók 2. szakasz: Turistautak és turistautakat tevı látogatók Változók Továbbítandó kategóriák Rendszeresség 1. Az indulás hónapja Évente 2. Az utazás idıtartama vendégéjszakákban megadva 3. [Csak a kiutazások esetében] az utazás idıtartama: a belföldön töltött vendégéjszakák 4. Fı célország a rendelet 8. cikke szerint megírt módszertani kézikönyvben található országlistának megfelelıen 5. Az utazás fı célja a) magán-/személyes cél: szabadidıs tevékenység, kikapcsolódás, üdülés 6. Csak a magán-/személyes célú utak esetében] Az úti cél típusa, az alábbi kategóriák használatával, több válasz megjelölésének lehetıségével 7. [Csak a magán-/személyes célú utak esetében] Gyermekek részvétele az utazásban b) magán-/személyes cél: rokonok és barátok meglátogatása c) magán-/személyes cél: egyéb (pl. zarándokút, egészségügyi kezelés stb.) d) szakmai/üzleti cél a) város b) tengerpart c) vidék (ideértve a tópartokat, folyókat stb. is) d) tengeri utasszállító hajó e) hegyek (hegyvidékek, dombok stb.) f) egyéb a) igen b) nem Évente Háromévente Évente Évente Háromévente Háromévente AM\862827HU.doc 24/29 PE v01-00

25 8. Fı közlekedési eszköz a) repülı (menetrend szerinti vagy charter repülıutak vagy egyéb légi közlekedési szolgáltatások) b) hajó (menetrend szerinti személyszállító hajók és kompok, tengeri utasszállító hajók, kedvtelési célú hajók, bérelt hajók stb.) c) vonat d) busz, távolsági autóbusz (menetrend szerinti vagy sem) e) gépjármő (magán vagy bérelt) f) egyéb (pl. kerékpár) 9. Fı szálláshely a) bérelt szállás: szállodák vagy hasonló szálláshelyek 10. Utazásfoglalás: a fı közlekedési eszköz lefoglalása utazásszervezın vagy utazási irodán keresztül 11. Utazásfoglalás: a fı szálláshely lefoglalása utazásszervezın vagy utazási irodán keresztül b) bérelt szállás: kempingek, lakókocsiparkok (nem állandó lakóhelyek) c) bérelt szállás: egyéb bérelt szállás (egészségügyi létesítmények, ifjúsági szállók, jachtkikötıhelyek stb.) d) nem bérelt szállás: saját nyaraló e) nem bérelt szállás: rokonok vagy barátok által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott szálláshelyek f) nem bérelt szállás: egyéb nem bérelt szállás a) igen b) nem c) nem tudja a) igen b) nem c) nem tudja Évente Évente Háromévente Háromévente AM\862827HU.doc 25/29 PE v01-00

26 12. [Csak olyan utazások esetén, ahol a fı közlekedési eszközt és a fı szálláshelyet nem utazásszervezın vagy utazási irodán keresztül foglalták le] utazásfoglalás (egyénileg) 13. Utazásfoglalás: szervezett társasutazás 14. Utazásfoglalás: a fı közlekedési eszköz internetes foglalása 15. Utazásfoglalás: a fı szálláshely internetes foglalása 16. Az egy utazóra jutó, közlekedéssel kapcsolatos költségek az utazás során 17. Az egy utazóra jutó, szállással kapcsolatos költségek az utazás során 17a. [fakultatív] Az egy utazóra jutó, a kávézókban és éttermekben elfogyasztott ételekkel és italokkal kapcsolatos költségek az utazás során 18. Az egy utazóra jutó egyéb költségek az utazás során, amelyekrıl külön kell adatokat szolgáltatni (18b): tartós, illetve értékes fogyasztási cikkek 19. A látogató profilja: nem, az alábbi kategóriák szerint a) a szolgáltatásokat közvetlenül a szolgáltatónál foglalták le b) nem volt szükség foglalásra a) igen b) nem a) igen b) nem c) nem tudja a) igen b) nem c) nem tudja a) férfi b) nı Háromévente Háromévente Háromévente Háromévente Évente Évente Évente Évente Évente 20. A látogató profilja: életkor Évente 21. A látogató profilja: lakóhely szerinti ország 22. [fakultatív] A látogató profilja: iskolai végzettség a) alacsony (ISCED 0, 1 vagy 2) b) közepes (ISCED 3 vagy 4) c) magas (ISCED 5 vagy 6) Évente Évente AM\862827HU.doc 26/29 PE v01-00

27 23. [fakultatív] A látogató profilja: foglalkoztatási helyzet 24. [fakultatív] A látogató profilja: háztartásonkénti jövedelem kvartilisekben megadva a) foglalkoztatott (alkalmazott vagy önfoglalkoztató) b) munkanélküli c) hallgató (vagy tanuló) d) egyéb nem dolgozó személy Évente Évente B. A tárgykör szőkítése A megfigyelés tárgya az összes olyan turistaút, amely a rezidens népesség szokásos környezetén kívül esik, legalább egy vendégéjszakára kiterjed, és a referencia-idıszak alatt ért véget; a 15 évesnél fiatalabb személyekre vonatkozó adatok megadása fakultatív. C. Rendszeresség 1) Az A. 3), A. 6), A. 7) címsor alatt felsorolt, háromévente benyújtandó változók és kategóriák tekintetében az elsı referenciaév ) Az A. 10) A. 15) címsor alatt felsorolt, háromévente benyújtandó változók és kategóriák tekintetében az elsı referenciaév AM\862827HU.doc 27/29 PE v01-00

28 2a. szakasz: Egynapos utak A. Évente továbbítandó változók és bontások (egynapos külföldi utak) Változók 1) Egynapos, magáncélú külföldi utak 2) Egynapos, szakmai célú külföldi utak 3) Egynapos, magáncélú külföldi utakkal kapcsolatos kiadások 4) Egynapos, szakmai célú külföldi utakkal kapcsolatos kiadások [fakultatív] Bontások a) célország szerint a) célország szerint b) kiadások típusa szerint: utazás, vásárlás, étterem/kávézó, egyéb [fakultatív] Szociodemográfiai bontások 1. Nem 2. Korcsoport 3. Képzettségi szint 4. Foglalkoztatottsági státusz 5. Háztartásonkénti jövedelem B. Háromévente továbbítandó változók és bontások (egynapos belföldi utak) Változók 1) Egynapos, magáncélú belföldi utak 2) Egynapos, szakmai célú belföldi utak 3) Egynapos, magáncélú belföldi utakkal kapcsolatos kiadások 4) Egynapos, szakmai célú belföldi utakkal kapcsolatos kiadások [fakultatív] Bontások a) kiadások típusa szerint: utazás, vásárlás, étterem/kávézó, egyéb [fakultatív] Szociodemográfiai bontások 1. Nem 2. Korcsoport 3. Képzettségi szint 4. Foglalkoztatottsági státusz 5. Háztartásonkénti jövedelem C. A szociodemográfiai bontásokra alkalmazandó osztályok A szociodemográfiai bontásokra alkalmazandó besorolások megegyeznek az e melléklet 1. szakaszának C. címsora alatt találhatóakkal. D. A tárgykör szőkítése A megfigyelés tárgya az összes olyan egynapos út, amely a legalább 15 éves rezidens populáció szokásos környezetén kívül esik. A 15 évesnél fiatalabb személyekre vonatkozó adatokat fakultatív jelleggel, külön lehet továbbítani. AM\862827HU.doc 28/29 PE v01-00

29 E. Rendszeresség és átmeneti idıszakok 1) Az egynapos utak A. címsorban szereplı jellemzıit évente kell továbbítani, különkülön jelentve az elızı naptári év négy negyedévét. Az elsı referencia-idıszak január 1-jén kezdıdik. 2) Az egynapos utak B. címsorban szereplı jellemzıit háromévente kell továbbítani, külön-külön jelentve az elızı naptári év négy negyedévét. Az elsı referencia-idıszak január 1-jén kezdıdik. Kizárólag az elsı referencia-idıszak esetében az adattovábbítás fakultatív. Or. en AM\862827HU.doc 29/29 PE v01-00

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikáról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikáról EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 5.10.2010 2010/0063(COD) MÓDOSÍTÁS: 18 32 Jelentéstervezet Brian Simpson (PE445.969v01-00) Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikáról

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. július 6. keddi ülés P7_TA-PROV(2010)07-06 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.887 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2011. november 22. (OR. en) 2010/0133 (COD) PE-CONS 54/11 STATIS 70 AGRI 649 CODEC 1581

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2011. november 22. (OR. en) 2010/0133 (COD) PE-CONS 54/11 STATIS 70 AGRI 649 CODEC 1581 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2011. november 22. (OR. en) 2010/0133 (COD) PE-CONS 54/11 STATIS 70 AGRI 649 CODEC 1581 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

T/5841. számú törvényjavaslat

T/5841. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5841. számú törvényjavaslat a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 34-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 27.10.2011. Jelentéstervezet Kurt Lechner (PE473.716v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 34-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 27.10.2011. Jelentéstervezet Kurt Lechner (PE473.716v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.10.2011 2011/0038(COD) MÓDOSÍTÁS: 34-40 Jelentéstervezet Kurt Lechner (PE473.716v01-00) a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek a központi

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül Útmutató jogászoknak Jogérvényesülés 2 Útmutató jogászoknak A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben