Az Európai Parlament szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))"

Átírás

1 P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel Európai Unióról szóló szerzıdés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 8. cikkére, 153. cikke (1) bekezdésének i. francia bekezdésére és 157. cikkére, tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére, tekintettel a Bizottság Út a munkahelyteremtı fellendülés felé címő, április 18-i közleményére (COM(2012)0173) és annak kísérı dokumentumára a személyi és háztartási szolgáltatások foglalkoztatási potenciáljának kiaknázásáról (SWD(2012)0095), tekintettel az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, október 6-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0609), tekintettel az Európai Tanács által 2011 márciusában elfogadott, nemek közötti egyenlıségrıl szóló európai paktumra ( ) 1, tekintettel a Bizottság a férfiak és a nık közötti egyenlıség terén 2010-ben elért elırehaladásról szóló évi jelentésére (SEC(2011)0193), tekintettel A nık és férfiak közötti egyenlıségre vonatkozó stratégia címő, szeptember 21-i bizottsági közleményére (COM(2010)0491), tekintettel A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról Az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része címő tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2010)0193), tekintettel a Tanács június 8-i Rugalmas biztonság válság idején címő következtetéseire, tekintettel a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK irányelvre 2, tekintettel a férfiak és nık közötti esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történı megvalósításáról szóló, július 1 A március 7-i tanácsi következtetések melléklete. 2 HL L 376., , 36. o.

2 5-i 2006/54/EK irányelvre (átdolgozott szöveg) 1, tekintettel a nık és férfiak közötti egyenlı bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történı végrehajtásáról szóló, december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelvre 2, tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért évi, A nıi és férfi munkavállalók helyzete közötti különbségek Európában címő jelentésére, tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért évi, Európai munkakörülmények: távlatok a nemek közötti egyenlıség terén címő jelentésére, tekintettel a nıkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló, december 18-i egyezményre, tekintettel A nık és a férfiak közötti egyenlıségrıl az Európai Unióban 2011 címő, március 13-i állásfoglalására 3, tekintettel A nıket sújtó szegénység megjelenési formáiról az Európai Unióban címő, március 8-i állásfoglalására 4, tekintettel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nıkrıl szóló, október 19-i állásfoglalására 5, tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, tekintettel a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0246/2012), A. mivel számos ország gazdaságában lezajlott a harmadik ágazat térnyerésének folyamata, amelynek eredményeképpen a szolgáltatási ágazat a legnagyobb foglalkoztatóvá lépett elı és a legnagyobb mértékben járul hozzá az érintett országok GDP-jéhez, illetve a szolgáltatási ágazat adja az Európai Unió gazdasági tevékenységének 70%-át, valamint a az összes foglalkoztatott hasonló és egyre növekvı százalékos részarányát, továbbá mivel 2010-ben az EU átlagában a szolgáltatási ágazatban dolgozott az összes foglalkoztatott majdnem 70%-a, míg az iparban 25,4%-a, a mezıgazdaságban pedig 5,2%-a; B. mivel jelenleg tízbıl kilenc munkahely a szolgáltatási ágazatban jön létre, a felmérések pedig azt mutatják, hogy az egységes szolgáltatási piac további bıvítése elısegítheti egy jelentıs foglalkoztatási potenciál kibontakoztatását, azaz munkahelyek létrejöttét, amire az EU-nak sütgıs szüksége van a jelenlegi válság idején; 1 HL L 204., , 23. o. 2 HL L 373., , 37. o. 3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012) HL C 199E, , 77.o. 5 HL C 70E., , 1. o.

3 C. mivel a nık foglalkoztatottsági aránya 62,1%, a férfiaké pedig 75,1%, ami azt jelenti, hogy az Európa 2020 stratégia elsıdleges célja 75%-os foglalkoztatottsági arány elérése 2020-ig csak akkor teljesíthetı, ha több nı tud belépni a munkaerıpiacra; D. mivel a nıi munkavállalók többsége a szolgáltatási ágazatban dolgozik, és mivel az Unióban ez a hányad átlagosan 83,1% volt, szemben az aktív férfi lakosság esetében mért 58,1%-kal; E. mivel a nık aránytalanul nagy számban dolgoznak a rugalmas és részmunkaidıs foglalkoztatási piacon a társadalmunkban meglévı nemi sztereotípiák miatt is, amelyek szerint a nık elsıdleges feladata a családról való gondoskodás, ezért az általános nézet szerint a férfiaknál alkalmasabbak arra, hogy idıszakos, alkalmi vagy részmunkaidıs munkát végezzenek, illetve otthonról dolgozzanak; mivel a rugalmas munkaidıt, többek között a távmunkát, a részidıs vagy otthoni irodai munkát jórészt még mindig nıi munkaidı-beosztásnak tekintik; F. mivel a szolgáltatási ágazat sok megoldást kínál a rugalmas munkaszerzıdések tekintetében mint például a rugalmas munkaidı, a részmunkaidı és a határozott idejő szerzıdések, amelyek, ha szabadon választhatóak, segíthetnek a nıknek és férfiaknak egyaránt abban, hogy összeegyeztethessék a munkát és a gondozási tevékenységet; mivel a nık inkább igénybe veszik a rugalmas vagy részmunkaidıs állásokat szakmai és családi kötelezettségeik összeegyeztetése érdekében, akkor is, ha az óradíj tekintetében különbség van a részmunkaidıs és a teljes munkaidıs munkavállalók óradíja között; mivel a nık többször szakítják meg karrierjüket és kevesebb munkaórát győjtenek, mint a férfiak, ami ronthatja szakmai elımenetelüket és társadalmi felemelkedési kilátásaikat, és ami kevésbé jól jövedelmezı szakmai életpályában is megnyilvánul; G. mivel a bizonytalan foglalkoztatás az uniós munkaerıpiac tartós jellemzıje, és mivel e bizonytalanság inkább a nıket érinti, akik bér tekintetében megkülönböztetést szenvednek, több részidıs állást vállalnak és emiatt a férfiakénál alacsonyabb fizetést kapnak, kevesebb szociális védelemben részesülnek, életpályájuk tekintetében lassabban haladnak elıre, kisebb lehetıségük van a gazdasági függetlenségre, ami arra ösztönzi ıket, hogy visszatérjenek a privát szférába/háztartásba, ami visszalépést jelent a feladatok megosztása terén; mivel a be nem jelentett foglalkoztatásban jelentıs a nık aránya, akiket fıként házimunkára és gondozásra alkalmaznak; H. mivel a férfiaknak minden képzettségi szinten nagyobb százalékának van munkahelye, mint a nıknek, noha ez utóbbiak ugyanolyan képzettek, vagy magasabb végzettséggel bírnak, mint a férfiak, de képességeiket gyakran kevésbé veszik figyelembe, és a szakmai pályafutásuk lassabban fejlıdik; I. mivel az egyetemi diplomával rendelkezık közel 60%-a nı, ennek ellenére aránytalanul kis számban képviseltetik magukat a szolgáltatási ágazat vezetıi tisztviselıi és döntéshozói pozícióiban; J. mivel a nık túlságosan nagy arányban a szolgáltatási ágazat legalacsonyabb képzettséget igénylı, legkevésbé elismert és legrosszabbul fizetett állásait töltik be, éppen ezért a bizonytalan foglalkoztatottság sokkal inkább jellemzı a nık, mint a férfiak körében;

4 K. mivel a nık munkaerı-piaci szerepét a munkaadók általában alábecsülik, mivel esetükben valószínőbb, hogy szülés és gyermeknevelés miatt pályájukat megszakítják; L. mivel a nıknek a szakmai élet terén adott nagyobb lehetıségeket eszköznek és a társadalom egészébe történı befektetésnek kell tekinteni, különösen a jelenlegi európai demográfiai változások és kihívások összefüggésében; M. mivel a nık több nehézségbe ütköznek a munka és a magánélet összeegyeztetése terén, mert a családi élet és a családi felelısségek felosztása sokszor egyenlıtlen és az eltartott családtagok gondozása többnyire a nıkre hárul, valamint mivel a munka és a magánélet jobb egyensúlyát lehetıvé tevı politikák elısegítik a foglalkoztatási potenciál felszabadítását a nık körében, és megkönnyítik a nık és a rendelkezésre álló munkahelyek jobb egymáshoz rendelését, ezáltal serkentve a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és az innovációt; mivel ezzel összefüggésben a gyerekeknek és az eltartott családtagoknak ellátási szolgáltatások nyújtására irányuló kormányzati politikák jelentısen hozzájárulnak ahhoz, hogy a nık és a férfiak képesek legyenek a munkahely és a gondozási tevékenységek eltérı követelményeit kezelni; N. mivel a hagyományos nemi szerepek és sztereotípiák továbbra is erıs hatást gyakorolnak a férfi és a nıi szerepkörök elosztására otthon, a munkahelyen és az egész társadalomban, és érvényesül a nemek közötti egyenlıség megvalósítása elıtt álló örökölt akadályok fennálló állapotának megırzésére irányuló tendencia, emiatt és a szolgáltatási ágazatban a nık foglalkoztatásának és személyes fejlıdésének lehetıségei gyakran korlátozottak, ami akadályozza egyénekként és gazdasági szereplıkként történı teljes kibontakozásukat; O. mivel a nık elleni családon belüli, házastársi, gazdasági és nemi erıszak az emberi jogok megsértését jelenti, ami a kulturális és gazdasági háttértıl függetlenül valamennyi társadalmi réteget érint; P. mivel a nık gazdasági függetlensége elengedhetetlen feltétele annak, hogy egyéni és szakmai útjukat irányítani tudják, és valódi döntéseket hozhassanak; Q. mivel a nık és a férfiak között az új technológiákhoz és az internethez való hozzáférés és azok használata terén egyenlıtlenség áll fenn, mely jelenség a nemek közötti digitális szakadék néven ismert és gyakran készséghiányhoz, sıt digitális analfabetizmushoz vezet; R. mivel férfiak és nık közötti, ugyanazért a munkáért vagy azonos értékő munkáért járó keresetkülönbség éppen a szolgáltatási ágazatban az egyik legmagasabb mértékő; 1. kiemeli, hogy a szolgáltatási ágazatban erıteljes horizontális szegregáció érvényesül, azaz a munkahelyek nemek közötti megoszlása egyenlıtlen: a munkahellyel rendelkezı nık közel fele Nemzetközi Munkaügyi Szervezet foglalkozások egységes nemzetközi osztályozási rendszerében felsorolt 130 foglalkozás közül 10-ben összpontosul: bolti eladó és termékbemutató ügynökök, háztartási alkalmazottak és más kisegítık, takarítók és mosást végzı személyek, személyi ápolók és hasonló munkakört ellátók, irodai munkát végzık, középfokú végzettségő igazgatási alkalmazottak, szállodai-vendéglátóipari személyzet, titkárok és adatrögzítık, kisvállalkozás-vezetık, középfokú végzettséget igénylı pénzügyi és kereskedelmi foglalkozásokban dolgozók, valamint ápolók és szülésznık;

5 2. felszólítja a Bizottságot, hogy ezeket a szakmákat népszerősítı kampányokkal lépjen fel e nemi megosztottság ellen; 3. hangsúlyozza, hogy a nık és a férfiak fizetése közötti szakadék áthidalása érdekében csökkenteni kell a foglalkoztatás területén érvényesülı kirekesztést, ami a tipikusan nıi munkahelyeken alkalmazott nık esetében gyakran rosszabb, mint a hasonló képesítéső, de más ágazatokban alkalmazott nık esetében. 4. megjegyzi, hogy a közszférában is a nıi foglalkoztatás túlsúlya jellemzı, ahol az aktív nıi népesség 25%-a, ám az aktív férfi népesség csupán 17%-a dolgozik; kiemeli, hogy e szektorban a nıket sokkal jobban fenyegeti a munkahely elvesztése a költségvetési megszorítások miatt; rámutat, hogy az Európa 2020-ban az EU növekedési stratégiájában rögzített, nıkre és férfiakra vonatkozó 75%-os foglalkoztatási célkitőzések teljesítése érdekében erıfeszítéseket kell tenni azért, hogy a köz- és magánszférában egyaránt több nı jelenjen meg a munkaerıpiacon; rámutat, hogy sok tagállam esetében jelentısen több a nıi, mint a férfi orvos; 5. felkéri a tagállamokat, biztosítsák, hogy az átlátható és egyértelmő felvételi és elıléptetési kritériumokkal jellemezhetı közszféra tanúsítson példás magatartást a közigazgatási állásokba, különösen pedig a vezetı pozíciókba való egyenlı bejutás terén; hangsúlyozza a foglalkoztatottakra vonatkozó átlátható kiválasztási és felvételi szabályok bevezetésének szükségességét a magánszektorban is; 6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a szolgáltatási piac további mélyítése felé az abban rejlı jelentıs munkalehetıségek fejlesztése érdekében; 7. hangsúlyozza a sztereotípiák és a nemi alapú megkülönböztetés elleni, a nık hátrányos helyzetét csökkentı aktív politikák révén történı küzdelem fontosságát a szolgáltatási ágazatban, ahol feltételezik, hogy vannak férfi és nıi munkák, mely utóbbiak a háztartásban a nık által végzett munkákhoz hasonlatosak és ezek egyfajta kiterjesztésének tekinthetık (ruha- és textilkészítés, oktatás, betegápolás, takarítás stb.); arra kér, hogy az oktatási és szakmai tanácsadás vállaljon nagyobb szerepet az iskolában annak érdekében, hogy a fiatalok közében elımozdítsa a férfiak és a nık közötti egyenlıséget, illetve hogy küzdjön a sztereotípiák ellen, ezzel olyan képesítések és szakmák irányába terelje a fiatal nıket, amelyben alulképviseltek; megjegyzi, hogy a férfiak jelentısen kisebb arányban választják a pedagógus szakmát, mint a nık, és hangsúlyozza, hogy e hivatás területén több férfira van szükség; 8. rámutat, hogy a szolgáltatási szektorban foglalkoztatott nık között többségben vannak azok, akik a szociális, ápolói és telekommunikációs ágazatban helyezkednek el, amely szektorok jellemzıje, hogy alacsonyabb képzettségi szintet igényelnek, kisebb társadalmi presztízsnek örvendenek, és megfelelnek a hagyományosan nıknek tulajdonított társadalmi szerepeknek, miközben a férfiak dominálnak a legnagyobb presztízzsel és bevétellel járó pénzügyi és a banki ágazatban; 9. rámutat, hogy a nemek közötti egyenlıség létrejöttének legalapvetıbb elemei közé tartozik az idısekre, az ellátásra szorulókra és a gyermekekre irányuló politikák és szolgáltatások, köztük a szülési, az apasági és szülıi szabadságot biztosító ellátások megléte; megjegyzi ezért, hogy a nık és a férfiak joga, hogy fizetett állást vállaljanak, és anélkül, hogy a foglalkoztatáshoz és az egyenlı esélyekhez való jogaik teljes és

6 szabad gyakorlásától megfosztanák ıket, gyerekük és családjuk lehessen; 10. felhívja a figyelmet arra, hogy a részmunkaidıs foglalkoztatás (2010-ben az EU összes foglalkoztatásának 19,2%-a) továbbra is alapvetıen nıi foglalkoztatási forma: megjegyzi, hogy az Unió aktív nıi népességének 31,9%-a dolgozott részmunkaidıben, szemben az aktív férfiak közötti mindössze 8,7%-os aránnyal, ami azt jelenti, hogy a részmunkaidıs tevékenységek 78%-át nık végzik; rámutat, hogy az EU egészét tekintve a nık 19%-a, míg a férfiak 7%-a dolgozik rövidített részmunkaidıben (kevesebb mint heti 20 órában), és a év közötti férfiaknak mindössze 3%-a dolgozik rövidített részmunkaidıben, szemben a nık 18%-os arányával ugyanezen korcsoportban; egyúttal megjegyzi, hogy a részmunkaidıs állások többnyire bizonyos ágazatokban jellemzıek, a részmunkaidıben többek között rövidített munkaidıben vagy törzsidıben, azaz heti órában foglalkoztatott munkavállalók több mint 38%-a az oktatásban, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, illetve egyéb szolgáltatásokban vagy a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ágazatban dolgozik; 11. felhívja a figyelmet a rugalmas munkaidı koncepciójának általános elterjedésére: ide tartozik a hétvégi munkavégzés és a rendszertelen, kiszámíthatatlan és megnövelt munkaidı; illetve felhívja a figyelmet arra, hogy ez a fajta rugalmasságigény nagyobb mértékben érinti a többségében nıkbıl álló részmunkaidıs munkavállalói csoportot, a nık a férfiaknál nagyobb számban vannak kitéve munkaidejük egyik hétrıl a másikra történı változásának, ami tovább nehezíti számukra a munka és a családi élet összeegyeztetését, különösen egyedülálló anyák és eltartott családtagokat gondozók esetében; hangsúlyozza, hogy a munkaszerzıdéseknek stabilaknak kell lenniük és tartalmazniuk kell a pontosan meghatározott munkaidıt, ugyanakkor a nı kérésére és a családi és magánéletnek a munkával való jobb összeegyeztetése érdekében a munkaidıt újra lehessen tárgyalni; hangsúlyozza, hogy a rugalmas munkaidınek a munkavállaló saját döntésének, nem pedig a munkáltató által kierıszakolt és rákényszerített helyzetnek kell lennie; elutasítja az olyan rugalmas és bizonytalan szerzıdéses helyzeteket, amelyek nem teszik lehetıvé a családi élet stabilitásának megszervezését; 12. emlékeztet arra, hogy az ágazat számos munkahelyére jellemzıek rugalmas munkafeltételek; hangsúlyozza, hogy egyfelıl a munkakörülmények fokozott rugalmassága feltéve, hogy önkéntes és a munkavállalók valódi igényeihez igazodik, illetve hogy a munkavállalók munkaidejük és részmunkaidıs beosztásuk tekintetében ellenırzésük alatt tartják és tisztában vannak a feltételeivel növeli a nık lehetıségeit a szolgáltatási ágazatban való aktív részvételre és támogatja a munka, család és magánélet összeegyeztetését, ám másfelıl a rugalmasság negatív hatással lehet a nık bérére és nyugdíjára, illetve olyan negatív következményekkel jár a foglalkoztatott nık számára, mint a formális szerzıdések, a szociális biztonság és a foglalkoztatási biztonság hiánya; megjegyzi, hogy mindez eredményezheti a munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek a munkáltató általi nem megfelelı biztosítását is; 13. hangsúlyozza az egyre divatosabbá váló otthoni munka jelentıségét; rámutat arra, hogy Németországban és Svédországban a vállalatok több mint 90%-a új felfogás szerint osztja el a munkahetet, a személyi állomány számára éves és nem heti óraszámot állapít meg és engedélyezi, hogy a férj és feleség megosztozzon az állásán; 14. hangsúlyozza a megfelelı munkakörülmények biztosításának fontosságát, az ehhez

7 kapcsolódó jogokkal együtt, többek között a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági normák, a hozzáférhetıség, az elımeneteli kilátások, a továbbképzés, a fenntartható szociális biztonság és az egész életen át tartó tanulás tekintetében; 15. megjegyzi, hogy 2010-ben az EU-ban a határozott idıre szóló munkaszerzıdések aránya kissé magasabb volt az aktív nıi népesség körében (14,5%), mint a férfiak körében (13%); 16. ismét felhívja a figyelmet, hogy a nık az Európai Unióban átlagosan 16,4%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak; jelzi, hogy a nık alacsonyabb bért kapnak azokban az esetekben is, amikor a férfiakkal azonos vagy egyenértékő állásokat töltenek be; megjegyzi, hogy más esetekben nem ugyanolyan állásokat töltenek be, mint a férfiak a továbbra is érvényesülı vertikális és horizontális foglalkoztatási szegregáció miatt, illetve azt, hogy a részmunkaidıs foglalkoztatás gyakoribb a nık körében; ezért kéri, hogy a tagállamok, a munkaadók és a szakszervezeti mozgalom dolgozzanak ki és vezessenek be a munkahelyek értékelésére szolgáló használható és konkrét eszközöket, amelyek hozzájárulhatnak annak meghatározásához, hogy mi az egyenlı értékő munka, ezáltal biztosítva az egyenlı díjazást a férfiak és a nık között, illetve arra ösztönzi a vállalatokat, hogy az egyenlı díjazás területén évente tartsanak vizsgálatot, és a legnagyobb átláthatóság és a nık és a férfiak díjazása közötti szakadék csökkentése érdekében az adatokat hozzák nyilvánosságra; hangsúlyozza, hogy a nık és a férfiak fizetése közötti szakadék következményeként gyakran a nyugdíjak között is szakadék keletkezik, ami azt eredményezheti, hogy a nık a szegénységi küszöb alá kerülnek; 17. hangsúlyozza ezért, hogy a Lisszaboni Szerzıdés 157. cikke alapján biztosítani kell, hogy az ugyanazon a munkahelyen dolgozó nık és férfiak egyenlı díjazásban részesüljenek; emlékeztet a férfi és nıi munkavállalók egyenlı vagy egyenlı értékő munkáért járó egyenlı díjazása elvének alkalmazásáról szóló május 24-i állásfoglalására 1 és megismétli az ebben megfogalmazott, a 2006/54/EK irányelv legkésıbb február 15-ig megvalósuló felülvizsgálatára irányuló kérését; 18. aggodalommal állapítja meg, hogy az alacsony bérek hatalmas többsége és a nagyon alacsony béreknek gyakorlatilag az összessége a részidıs munkavégzéshez kapcsolódik, és a bérbıl és fizetésbıl élı szegények mintegy 80%-a nı; jelzi, hogy konkrét intézkedésekkel kell fellépni, különösen a szolgáltatási ágazatban, a bizonytalan munkaviszonnyal szemben, amely különösen a nıket érinti, és ezért kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiákat a bizonytalan munkaviszony elleni küzdelem érdekében; 19. rávilágít arra, hogy egy igen elterjedt és megkülönböztetı gyakorlat szerint ugyanazon tevékenységnek vagy egy azzal egyenértékő tevékenységnek eltérı foglalkozási besorolást adnak a férfiak és a nık esetében, a takarítási szolgáltatásokon belül például a férfiak inkább karbantartási technikusként, míg a nık takarító személyzetként dolgoznak, és e helyzettel a nık kedvezıtlenebb javadalmazását kívánják indokolni; 20. megjegyzi, hogy a nık esetében a magasabb iskolai végzettség megszerzése ritkán jár együtt a munkahelyi hierarchiában való elırelépéssel, sem pedig a munkakörülmények javulásával, ilyeténképpen a nıi népesség körében túlképzettségrıl beszélhetünk; 1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0225.

8 21. felhívja a figyelmet arra, hogy a nık részmunkaidıben történı foglalkoztatásának növekvı trendjével és a határozatlan idejő munkaszerzıdéssel rendelkezı munkavállalókba történı befektetésre irányuló munkáltatói preferenciával összefüggésben a nıknek láthatóan korlátozott hozzáférésük van a továbbképzéshez és képesítésük továbbfejlesztéséhez, ami csökkenti esélyüket a szakmai fejlıdésre; 22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi munkavállaló különös tekintettel a kiszolgáltatott csoportok tagjaira hozzáférhessen a készségfejlesztı programokhoz és az egész életen tartó tanuláshoz, jövıbeni munkaerı-piaci lehetıségeik javítása, valamint a készségek és a munkaköri feladatok közötti eltérések csökkentése érdekében; 23. megjegyzi, hogy az egész életen át tartó tanulás összefüggésében a szolgáltatási ágazatban alacsony a nık szakképzésben való részvételi aránya, és felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket e téren; 24. hangsúlyozza a készségfejlesztés szükségességét a munkaerıpiacra visszatérı idısebb munkavállalók és szülık esetében, akik korábban gyermekek és eltartott hozzátartozók gondozásával foglalkoztak; 25. jelzi, hogy 2010-ben a legjelentısebb európai vállalatok igazgatótanácsainak csak minden hetedik tagja (13,7%) volt nı, és a legnagyobb vállalatok igazgatótanácsi elnökei között mindössze 3,4% volt a nık aránya; 26. kiemeli annak a munkának a fontosságát, amely arra irányul, hogy a kutatási ágazatban több nı dolgozzon, valamint hangsúlyozza, hogy a nık meghatározó szerepet játszhatnak az új innovatív rendszerek, termékek és szolgáltatások kifejlesztésében a szolgáltatási ágazatban, különösen azért, mert bár a nık felelısek a világban a vásárlási döntések 80%-áért, a termékek nagy részét férfiak tervezik, beleértve a technikai termékek 90%-át; véleménye szerint a nık innovációs folyamatokban való nagyobb mértékő részvétele új piacokat nyithatna, és fokozhatná a vállalatok versenyképességét; úgy véli továbbá, hogy az innovatív szolgáltatások elıfeltételei annak, hogy kezelni lehessen a jövıbeli kihívásokat, különösen a népesség gyorsuló elöregedése esetén bekövetkezı, jóléti szolgáltatások iránti növekvı igényt, valamint a jó kommunikációs és kereskedelmi szolgáltatások révén az egész Európai Unióban jobb lehetıségeket teremtenek a városi és vidéki élethez és munkához; 27. hangsúlyozza, hogy mivel sok nı továbbra is a szolgáltatási ágazatban választ képzést, ennélfogva e területen rendelkezik üzleti tapasztalattal és kereskedelmi ismeretekkel, rengeteg lehetıség és hatalmas potenciál kínálkozik a nıi vállalkozások számára; úgy véli, hogy a nık vállalkozói szellemének és vállalkozási tevékenységének fokozására irányuló erıfeszítések hatékonyságának érdekében a termelıi szektorban ugyanolyan feltételekre van szükség, mint a szolgáltatói szektorban; ezzel kapcsolatban üdvözli azt a javaslatot, hogy a mikrofinanszírozást bıvítsék ki a társadalmi változás és innováció program speciális tengelyévé, és hangsúlyozza a mikrofinanszírozás fontosságát olyan eszközként, amely a nıi vállalkozók és a szolgáltatási ágazatban kiszolgáltatott munkaerı-piaci helyzetben lévı egyének támogatására szolgál, üdvözli a társadalomtudatos vállalkozás kezdeményezésrıl szóló bizottsági közleményt (COM(2011)0682), mivel elsısorban a nık helyezkednek el társadalomtudatos vállalkozásokban;

9 28. megjegyzi, hogy a szolgáltatási ágazatban a nık legnagyobbrészt a kiskereskedelemben és a szállodaiparban töltenek be vezetı pozíciót, noha egyre inkább jelen vannak a kevésbé hagyományos területek mint a biztosítási és a bankszektor vezetı állásaiban; a nık az esetek többségében kisvállalkozások vagy fizetett munkavállaló nélküli vállalkozások ügyvezetıiként töltenek be vezetı pozíciót; megjegyzi továbbá, hogy a nagyvállalatoknál a nık rendszerint a kevésbé jelentıs területeken mint a humánerıforrás vagy az adminisztráció bírnak felsı vezetıi szerepekkel; ösztönzi a vállalatokat, hogy tegyenek lehetıvé rendszeres képzéseket a junior munkavállalók számára és léptessenek életbe hatékony anyasági, apasági és szülıi támogatási rendszereket; 29. kéri, hogy számolják fel a közigazgatásban jelen lévı üvegplafont, amely megakadályozza a nıket, hogy nagy felelısséggel járó pozíciókat töltsenek be; megjegyzi, hogy az állami szektornak példát kell mutatnia ezen a területen; 30. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási ágazatban nagyobb arányú a nık illegális foglalkoztatása, mint a férfiaké, részben azért, mert azok a területek, amelyeken hagyományosan nık dolgoznak például a háztartási szolgáltatások, gondozás jellemzıen kevésbé szabályozottak; megjegyzi, hogy a válság eredményeképpen egyébiránt megnövekedett a feketegazdaság szerepe, jóllehet jellegzetességeit nehéz meghatározni, hiszen elıfordulásáról és jelentıségérıl megbízható adatok nem állnak rendelkezésre; 31. üdvözli az éves növekedési jelentésnek A személyi és háztartási szolgáltatások foglalkoztatási potenciáljának kiaknázása címő munkadokumentumát, és felszólítja a tagállamokat, a szociális partnereket és más érdekelt feleket, hogy aktívan éljenek a szóban forgó kérdés megvitatására irányuló bizottsági felhívással; 32. felszólítja a tagállamokat, hogy például adókedvezmények vagy szolgáltatási utalványok bevezetésével dolgozzanak ki politikákat az informális gazdaság bizonytalan helyzetben lévı munkavállalóinak szabályos munkavállalókká válása céljából; felhív egy, a szolgáltatási ágazat munkavállalóinak jogairól és e munkavállalók szervezettségének elımozdításáról szóló oktatási program kialakítására; kezdeményezéseket igényel a bizonytalan és szabálytalan munka negatív hatásainak tudatosítására a munkavállalókban és a nagyközönségben, ideértve a munkahelyi biztonság és egészség területét érı hatásokat is; 33. felhívja a Bizottságot, hogy rendeljen független tanulmányt a házi gondozói szolgáltatások liberalizálásának hatásairól a munkavállalók helyzetére és körülményeire; 34. aggodalmát fejezi ki a szolgáltatási ágazatban dolgozó migráns, nem bejelentett munkavállaló nık helyzetével kapcsolatban, különösen, ha magánháztartásokban vannak alkalmazva, mivel többségük bizonytalan munkahelyeken, illetve a háztartási szolgáltatások területén, szerzıdés nélkül, rossz munkakörülmények között, a bejelentett munkavállalóknál jelentısen alacsonyabb bérért és mindenféle szociális jogot nélkülözve dolgozik; hangsúlyozza ezért megfelelı politikák szükségességét, amelyek biztosítják a migráns munkavállalók alapvetı emberi jogait, köztük az egészségügyi ellátáshoz, a tisztességes munkakörülményekhez, az oktatáshoz és a képzéshez, az erkölcsi és testi integritáshoz és a törvény elıtti egyenlıséghez való jogot; felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a nemzeti politikákat és

10 gyakorlatokat és fordítsanak fokozott figyelmet a toborzási gyakorlatra, az információ hozzáférhetıségére és az emberi jogok védelmére, valamint hogy bátorítsák a munkavállalókat arra, hogy anélkül hogy ez bármiféle hatással lenne tartózkodási engedélyükre, jelentsék, ha munkakörülményeikkel kapcsolatban visszaélést tapasztalnak; 35. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy haladéktalanul ratifikálják az ILO 189. egyezményét, amelyet a háromoldalú szervezet 2011-ben fogadott el azzal a céllal, hogy biztosítsa a háztartási alkalmazottak tisztességes munkakörülményeit, valamint a többi munkavállalót megilletı jogokkal azonos alapvetı munkajogokat és támogassa a formális háztartási és gondozási szolgáltatási szektor fejlıdését; 36. felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra egy külön adó- és kedvezményrendszer kialakítását a személyi szolgáltatást vagy háztartási munkát végzık számára a be nem jelentett munka széles körő gyakorlatának szabályozása és ezáltal méltó munkakörülmények biztosítása érdekében; felszólítja a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégia keretében benyújtott nemzeti reformprogramjaikban számoljanak be a be nem jelentett munka elleni küzdelemben tett erıfeszítéseikrıl; 37. felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el a kiszolgáltatott munkavállalók munkaerıpiaci integrációjára irányuló politikákat, különös tekintettel az alacsonyan képzett, munkanélküli, fiatalabb vagy idısebb munkavállalókra, a fogyatékkal élıkre, a szellemi fogyatékkal élıkre, illetve a kisebbségi csoportokra, így például a migránsokra és a romákra, mégpedig célzott és személyre szabott pályaorientáció, valamint képzési és gyakornoki programok révén; 38. jelzi, hogy egyes ágazatokban a gazdasági válság és az úgynevezett megszorító intézkedések a nemek közötti egyenlıség érvényesítését célzó intézkedések csökkenéséhez vezettek, ami további akadályt jelent a nemek közötti egyenlıség elvének megvalósítása terén, elsısorban a munkahelyek elvesztésével, az új munkahelyekre történı bejutással és a nık bizonytalan helyzetének súlyosbodásával kapcsolatban, ami kiegészülve azzal a ténnyel, hogy a férfi foglalkoztatottság a nıinél gyorsabban áll helyre nagyon hátrányosan érinti a nık foglalkoztatását a szolgáltatási ágazatban, valamint a nık karrierjét és nyugdíját is; felszólítja a Bizottságot, hogy győjtsön adatokat a megszorító intézkedéseknek a nık munkaerıpiaci helyzetére gyakorolt hatásáról, különös hangsúlyt fektetve a szolgáltatási ágazatra; hangsúlyozza, hogy mivel a társadalmi kérdésekre fordított nagyobb figyelem a nemek közötti egyenlıtlenségek hatékony kezelésének elıfeltétele, a társadalmi és gazdasági kérdések kölcsönös függıségét jobban fel kell ismerni; 39. hangsúlyozza, hogy az európai munkakörülményekrıl szóló, áprilisi ötödik felmérés alapján a munkavállalók 18%-a számolt be a munka és a magánélet egyensúlyának hiányáról; hangsúlyozza, hogy a munka és a családi élet összeegyeztetését elısegítı megerısített politikákra van szükség, különös tekintettel a családi és magánélet és a szakmai tevékenység összeegyeztetésével kompatibilis, ingyenes, minıségi gyermekgondozási szolgáltatásokra és egyéb eltartottak gondozására irányuló szociális közszolgáltatások és -létesítmények bıvítésére és létesítésére, mind a vidéki, mind pedig a városi térségekben; hangsúlyozza, hogy a gondozási szolgáltatások elısegítik a nık körében a szegénység csökkentését azáltal, hogy lehetıvé teszik számukra a munkavállalást;

11 40. hangsúlyozza, hogy a férfiak aktív részvétele és érdekeltsége az összehangolást elısegítı intézkedésekben, például a részidıs foglalkoztatásban kulcsszerepet játszik a munka és a magánélet kiegyensúlyozásában, mivel a családbarát foglalkoztatáspolitikák és a háztartás nem fizetett munkáiban és felelısségeiben való egyenlı részvétel mind a nık, mind a férfiak számára elınyökkel jár; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek határozott politikai lépéseket a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák elleni küzdelemben, és hogy ösztönözzék a férfiakat arra, hogy egyenlı mértékben osztozzanak a gondozás és a háztartás felelısségein, különösen az olyan intézkedések révén, amelyek arra ösztönzik a férfiakat, hogy vegyenek ki szülıi és apasági szabadságot, ami erısíti szülıi jogaikat és biztosítja a férfiak és nık közötti nagyobb fokú egyenlıséget és a családért és a háztartásért való felelısség megfelelı megosztását, valamint kiegyenlíti a nök azon lehetıségeit, hogy teljes mértékben részt vegyenek a munkaerıpiacon; arra biztatja a tagállamokat, hogy a nemek közötti egyenlıséget célzó jogalkotási és oktatási intézkedések révén helyesen alkalmazzák a szülıi szabadságról szóló 2010/18/EU tanácsi irányelvet 1 ; 41. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fogadjanak el cselekvési tervet a barcelonai célkitőzések gyermekgondozással kapcsolatos célkitőzéseinek végrehajtására vonatkozóan, és hozzanak létre menetrendet a kitőzött szintek fokozatos elérése tekintetében; 42. felhívja a figyelmet a nık korlátozott lehetıségeire a téren, hogy alkalmazkodjanak a munkaerı-piaci követelményekhez a jelenkori, erısen globalizált világban, amelyben a munkavállaló nélkülözhetetlen tulajdonsága a nagyfokú mobilitás, illetve a könnyő költözés lakóhelyen kívül esı településen található állás esetén, ami a gyermekgondozás és az otthonnal kapcsolatos teendık iránt sokkal inkább elkötelezett nık esetében gyakorta lehetetlen, illetve nem teszi lehetıvé a nık számára, hogy teljes mértékben kihasználják a munkaerıpiacon kínált lehetıségeket; 43. sürgeti a Tanácsot, hogy szüntesse meg a várandós munkavállalókról szóló irányelv módosításának elfogadása kapcsán kialakult holtpontot, helyt adva az Európai Parlament által javasolt rugalmasságnak, hogy a várandós munkavállalók és a kismamák jogainak védelme és munkakörülményeik javítása terén elırelépések történjenek Európában; ennek kapcsán hangsúlyozza az anyaság és apaság védelmének fontosságát i. a terhesség alatti és utáni elbocsátás, ii. a szülési szabadság alatti fizetéscsökkentés és iii. a pozíciónak és a bérnek a munkába való visszatéréskor történı leszállítása ellen; hangsúlyozza, hogy a vállalatoknál az atipikus munkavállalók, mint a kölcsönzött munkavállalók, a szabadúszó munkavállalók és más ideiglenes alkalmazottak számára biztosítani kell, hogy olyan terjedelemben élhessenek jogaikkal, amely tükrözi az egyes munkavállalók teljesítményét a terhességet és a szülést megelızı idıszakban, és amely a kérdéses ágazatban állandó munkaviszonnyal rendelkezı munkatársakkal összehasonlítva a lehetı legnagyobb mértékben biztosítja az egyenlı bánásmódot; 44. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva és a szociális partnerekkel konzultálva alakítsanak ki olyan stratégiákat, amelyek révén megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban alkalmazandó minimumszabályok, beleértve a szabványszerzıdéseket és a kollektív tárgyalást, valamint törekedve a 1 HL L 68., , 13. o.

12 horizontális és vertikális szegregáció kedvezıtlen következményeinek kezelésére; 45. hangsúlyozza, hogy a nık elleni erıszak minden formája ellen küzdeni kell a szolgáltatási ágazatban, különös tekintettel a gazdasági erıszakra, a munkahelyi lelki és szexuális zaklatásra, a szexuális visszaélésekre és az emberkereskedelemre; 46. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy a szolgáltatási ágazatban a nık foglalkoztatásának munkafeltételei (az elvégzett munka nehézsége és kockázatai, valamint a munkakörnyezet) megfeleljenek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkajogokról és -alapelvekrıl szóló, júniusban elfogadott nyilatkozatának és annak alapvetı különegyezményeinek; 47. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a személyi szolgáltatásokkal mint a masszázs vagy a szauna való visszaélés ellen, amennyiben azok szexuális jellegő, gyakran kényszer alatt végzett és emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatok által ellenırzött szolgáltatásokat takarnak; 48. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a szolgáltatási ágazatban dolgozó nagyszámú mobil munkavállaló szociális és munkaviszonyhoz kapcsolódó jogainak védelmét, és küzdjenek a kizsákmányolás valamennyi formájával és a társadalmi kirekesztés kockázatával szemben, a munkavállalók jogaira vonatkozó információk könnyő hozzáférhetıségének biztosítása mellett; hangsúlyozza, hogy a mobilitásnak önkéntesnek kell kennie; 49. hangsúlyozza a nık célzott és koherens képzésének és továbbképzésének támogatását a munkaerıpiacra történı belépéshez és a karrierépítéshez szükséges tudományos és mőszaki ismeretek fejlesztése érdekében; 50. megjegyzi, hogy noha növekszik az alapszinten számítógépet használó és az interneten böngészı nık száma, a készségeket tekintve továbbra is jelentıs a digitális szakadék, ami akadályt jelent a nık számára a az információs és kommunikációs technológiák (ikt-k) elérhetısége és használata szempontjából és megnehezíti számukra, hogy magas képzettséget igénylı munkát keressenek és találjanak, és ezáltal növeli a háztartásokon, a közösségeken, a munkaerıpiacon és a tágabb gazdaságon belüli egyenlıtlenségeket; kéri ezért annak elısegítését, hogy a nık megismerkedjenek az új technológiák használatával, továbbá az ingyenes tanfolyamokra történı jelentkezés során kapjanak elsıbbséget; felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott projektek útján dolgozzanak ki ingyenes számítástechnikai oktatásokat, és ezzel biztosítsanak lehetıséget a nıknek arra, hogy az új technológiákhoz és a számítástechnikához kapcsolódó és a nıknek a szolgáltatási szektorban történı foglalkoztatásához jobb lehetıségeket biztosító területeken új mőszaki készségeket sajátítsanak el; kéri ezért a kormányokat, hogy hajtsanak végre politikákat annak érdekében, hogy minél több nı jelentkezzen hallgatónak az információs és kommunikációs technológiai tanfolyamokra; 51. határozott társadalmi párbeszédre, valamint a munkaadók és a munkavállalók képviselıinek a szolgáltatási ágazatra vonatkozó uniós prioritások megállapításába való bevonására szólít fel, különösen ami a szociális és munkavállalói jogok védelmét, a munkanélküli ellátásokat és a képviseleti jogokat illeti. 52. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a

13 tagállamok kormányainak.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. július 6. keddi ülés P7_TA-PROV(2010)07-06 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.887 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc A NEMZETI PARLAMENTEK SZEREPE A KÉZI- ÉS KÖNNYŐFEGYVER VALAMINT EZEK LİSZEREIVEL VALÓ KERESKEDELEM ELLENİRZÉSÉNEK

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 17.7.2013 2013/2093(INI) JELENTÉSTERVEZET az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI))

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelıs szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/085-021/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ujfalussy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén) által képviselt Hungaropharma

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben