Az Európai Parlament szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))"

Átírás

1 P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel Európai Unióról szóló szerzıdés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 8. cikkére, 153. cikke (1) bekezdésének i. francia bekezdésére és 157. cikkére, tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére, tekintettel a Bizottság Út a munkahelyteremtı fellendülés felé címő, április 18-i közleményére (COM(2012)0173) és annak kísérı dokumentumára a személyi és háztartási szolgáltatások foglalkoztatási potenciáljának kiaknázásáról (SWD(2012)0095), tekintettel az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, október 6-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0609), tekintettel az Európai Tanács által 2011 márciusában elfogadott, nemek közötti egyenlıségrıl szóló európai paktumra ( ) 1, tekintettel a Bizottság a férfiak és a nık közötti egyenlıség terén 2010-ben elért elırehaladásról szóló évi jelentésére (SEC(2011)0193), tekintettel A nık és férfiak közötti egyenlıségre vonatkozó stratégia címő, szeptember 21-i bizottsági közleményére (COM(2010)0491), tekintettel A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról Az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része címő tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2010)0193), tekintettel a Tanács június 8-i Rugalmas biztonság válság idején címő következtetéseire, tekintettel a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK irányelvre 2, tekintettel a férfiak és nık közötti esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történı megvalósításáról szóló, július 1 A március 7-i tanácsi következtetések melléklete. 2 HL L 376., , 36. o.

2 5-i 2006/54/EK irányelvre (átdolgozott szöveg) 1, tekintettel a nık és férfiak közötti egyenlı bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történı végrehajtásáról szóló, december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelvre 2, tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért évi, A nıi és férfi munkavállalók helyzete közötti különbségek Európában címő jelentésére, tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért évi, Európai munkakörülmények: távlatok a nemek közötti egyenlıség terén címő jelentésére, tekintettel a nıkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló, december 18-i egyezményre, tekintettel A nık és a férfiak közötti egyenlıségrıl az Európai Unióban 2011 címő, március 13-i állásfoglalására 3, tekintettel A nıket sújtó szegénység megjelenési formáiról az Európai Unióban címő, március 8-i állásfoglalására 4, tekintettel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nıkrıl szóló, október 19-i állásfoglalására 5, tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, tekintettel a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0246/2012), A. mivel számos ország gazdaságában lezajlott a harmadik ágazat térnyerésének folyamata, amelynek eredményeképpen a szolgáltatási ágazat a legnagyobb foglalkoztatóvá lépett elı és a legnagyobb mértékben járul hozzá az érintett országok GDP-jéhez, illetve a szolgáltatási ágazat adja az Európai Unió gazdasági tevékenységének 70%-át, valamint a az összes foglalkoztatott hasonló és egyre növekvı százalékos részarányát, továbbá mivel 2010-ben az EU átlagában a szolgáltatási ágazatban dolgozott az összes foglalkoztatott majdnem 70%-a, míg az iparban 25,4%-a, a mezıgazdaságban pedig 5,2%-a; B. mivel jelenleg tízbıl kilenc munkahely a szolgáltatási ágazatban jön létre, a felmérések pedig azt mutatják, hogy az egységes szolgáltatási piac további bıvítése elısegítheti egy jelentıs foglalkoztatási potenciál kibontakoztatását, azaz munkahelyek létrejöttét, amire az EU-nak sütgıs szüksége van a jelenlegi válság idején; 1 HL L 204., , 23. o. 2 HL L 373., , 37. o. 3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012) HL C 199E, , 77.o. 5 HL C 70E., , 1. o.

3 C. mivel a nık foglalkoztatottsági aránya 62,1%, a férfiaké pedig 75,1%, ami azt jelenti, hogy az Európa 2020 stratégia elsıdleges célja 75%-os foglalkoztatottsági arány elérése 2020-ig csak akkor teljesíthetı, ha több nı tud belépni a munkaerıpiacra; D. mivel a nıi munkavállalók többsége a szolgáltatási ágazatban dolgozik, és mivel az Unióban ez a hányad átlagosan 83,1% volt, szemben az aktív férfi lakosság esetében mért 58,1%-kal; E. mivel a nık aránytalanul nagy számban dolgoznak a rugalmas és részmunkaidıs foglalkoztatási piacon a társadalmunkban meglévı nemi sztereotípiák miatt is, amelyek szerint a nık elsıdleges feladata a családról való gondoskodás, ezért az általános nézet szerint a férfiaknál alkalmasabbak arra, hogy idıszakos, alkalmi vagy részmunkaidıs munkát végezzenek, illetve otthonról dolgozzanak; mivel a rugalmas munkaidıt, többek között a távmunkát, a részidıs vagy otthoni irodai munkát jórészt még mindig nıi munkaidı-beosztásnak tekintik; F. mivel a szolgáltatási ágazat sok megoldást kínál a rugalmas munkaszerzıdések tekintetében mint például a rugalmas munkaidı, a részmunkaidı és a határozott idejő szerzıdések, amelyek, ha szabadon választhatóak, segíthetnek a nıknek és férfiaknak egyaránt abban, hogy összeegyeztethessék a munkát és a gondozási tevékenységet; mivel a nık inkább igénybe veszik a rugalmas vagy részmunkaidıs állásokat szakmai és családi kötelezettségeik összeegyeztetése érdekében, akkor is, ha az óradíj tekintetében különbség van a részmunkaidıs és a teljes munkaidıs munkavállalók óradíja között; mivel a nık többször szakítják meg karrierjüket és kevesebb munkaórát győjtenek, mint a férfiak, ami ronthatja szakmai elımenetelüket és társadalmi felemelkedési kilátásaikat, és ami kevésbé jól jövedelmezı szakmai életpályában is megnyilvánul; G. mivel a bizonytalan foglalkoztatás az uniós munkaerıpiac tartós jellemzıje, és mivel e bizonytalanság inkább a nıket érinti, akik bér tekintetében megkülönböztetést szenvednek, több részidıs állást vállalnak és emiatt a férfiakénál alacsonyabb fizetést kapnak, kevesebb szociális védelemben részesülnek, életpályájuk tekintetében lassabban haladnak elıre, kisebb lehetıségük van a gazdasági függetlenségre, ami arra ösztönzi ıket, hogy visszatérjenek a privát szférába/háztartásba, ami visszalépést jelent a feladatok megosztása terén; mivel a be nem jelentett foglalkoztatásban jelentıs a nık aránya, akiket fıként házimunkára és gondozásra alkalmaznak; H. mivel a férfiaknak minden képzettségi szinten nagyobb százalékának van munkahelye, mint a nıknek, noha ez utóbbiak ugyanolyan képzettek, vagy magasabb végzettséggel bírnak, mint a férfiak, de képességeiket gyakran kevésbé veszik figyelembe, és a szakmai pályafutásuk lassabban fejlıdik; I. mivel az egyetemi diplomával rendelkezık közel 60%-a nı, ennek ellenére aránytalanul kis számban képviseltetik magukat a szolgáltatási ágazat vezetıi tisztviselıi és döntéshozói pozícióiban; J. mivel a nık túlságosan nagy arányban a szolgáltatási ágazat legalacsonyabb képzettséget igénylı, legkevésbé elismert és legrosszabbul fizetett állásait töltik be, éppen ezért a bizonytalan foglalkoztatottság sokkal inkább jellemzı a nık, mint a férfiak körében;

4 K. mivel a nık munkaerı-piaci szerepét a munkaadók általában alábecsülik, mivel esetükben valószínőbb, hogy szülés és gyermeknevelés miatt pályájukat megszakítják; L. mivel a nıknek a szakmai élet terén adott nagyobb lehetıségeket eszköznek és a társadalom egészébe történı befektetésnek kell tekinteni, különösen a jelenlegi európai demográfiai változások és kihívások összefüggésében; M. mivel a nık több nehézségbe ütköznek a munka és a magánélet összeegyeztetése terén, mert a családi élet és a családi felelısségek felosztása sokszor egyenlıtlen és az eltartott családtagok gondozása többnyire a nıkre hárul, valamint mivel a munka és a magánélet jobb egyensúlyát lehetıvé tevı politikák elısegítik a foglalkoztatási potenciál felszabadítását a nık körében, és megkönnyítik a nık és a rendelkezésre álló munkahelyek jobb egymáshoz rendelését, ezáltal serkentve a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és az innovációt; mivel ezzel összefüggésben a gyerekeknek és az eltartott családtagoknak ellátási szolgáltatások nyújtására irányuló kormányzati politikák jelentısen hozzájárulnak ahhoz, hogy a nık és a férfiak képesek legyenek a munkahely és a gondozási tevékenységek eltérı követelményeit kezelni; N. mivel a hagyományos nemi szerepek és sztereotípiák továbbra is erıs hatást gyakorolnak a férfi és a nıi szerepkörök elosztására otthon, a munkahelyen és az egész társadalomban, és érvényesül a nemek közötti egyenlıség megvalósítása elıtt álló örökölt akadályok fennálló állapotának megırzésére irányuló tendencia, emiatt és a szolgáltatási ágazatban a nık foglalkoztatásának és személyes fejlıdésének lehetıségei gyakran korlátozottak, ami akadályozza egyénekként és gazdasági szereplıkként történı teljes kibontakozásukat; O. mivel a nık elleni családon belüli, házastársi, gazdasági és nemi erıszak az emberi jogok megsértését jelenti, ami a kulturális és gazdasági háttértıl függetlenül valamennyi társadalmi réteget érint; P. mivel a nık gazdasági függetlensége elengedhetetlen feltétele annak, hogy egyéni és szakmai útjukat irányítani tudják, és valódi döntéseket hozhassanak; Q. mivel a nık és a férfiak között az új technológiákhoz és az internethez való hozzáférés és azok használata terén egyenlıtlenség áll fenn, mely jelenség a nemek közötti digitális szakadék néven ismert és gyakran készséghiányhoz, sıt digitális analfabetizmushoz vezet; R. mivel férfiak és nık közötti, ugyanazért a munkáért vagy azonos értékő munkáért járó keresetkülönbség éppen a szolgáltatási ágazatban az egyik legmagasabb mértékő; 1. kiemeli, hogy a szolgáltatási ágazatban erıteljes horizontális szegregáció érvényesül, azaz a munkahelyek nemek közötti megoszlása egyenlıtlen: a munkahellyel rendelkezı nık közel fele Nemzetközi Munkaügyi Szervezet foglalkozások egységes nemzetközi osztályozási rendszerében felsorolt 130 foglalkozás közül 10-ben összpontosul: bolti eladó és termékbemutató ügynökök, háztartási alkalmazottak és más kisegítık, takarítók és mosást végzı személyek, személyi ápolók és hasonló munkakört ellátók, irodai munkát végzık, középfokú végzettségő igazgatási alkalmazottak, szállodai-vendéglátóipari személyzet, titkárok és adatrögzítık, kisvállalkozás-vezetık, középfokú végzettséget igénylı pénzügyi és kereskedelmi foglalkozásokban dolgozók, valamint ápolók és szülésznık;

5 2. felszólítja a Bizottságot, hogy ezeket a szakmákat népszerősítı kampányokkal lépjen fel e nemi megosztottság ellen; 3. hangsúlyozza, hogy a nık és a férfiak fizetése közötti szakadék áthidalása érdekében csökkenteni kell a foglalkoztatás területén érvényesülı kirekesztést, ami a tipikusan nıi munkahelyeken alkalmazott nık esetében gyakran rosszabb, mint a hasonló képesítéső, de más ágazatokban alkalmazott nık esetében. 4. megjegyzi, hogy a közszférában is a nıi foglalkoztatás túlsúlya jellemzı, ahol az aktív nıi népesség 25%-a, ám az aktív férfi népesség csupán 17%-a dolgozik; kiemeli, hogy e szektorban a nıket sokkal jobban fenyegeti a munkahely elvesztése a költségvetési megszorítások miatt; rámutat, hogy az Európa 2020-ban az EU növekedési stratégiájában rögzített, nıkre és férfiakra vonatkozó 75%-os foglalkoztatási célkitőzések teljesítése érdekében erıfeszítéseket kell tenni azért, hogy a köz- és magánszférában egyaránt több nı jelenjen meg a munkaerıpiacon; rámutat, hogy sok tagállam esetében jelentısen több a nıi, mint a férfi orvos; 5. felkéri a tagállamokat, biztosítsák, hogy az átlátható és egyértelmő felvételi és elıléptetési kritériumokkal jellemezhetı közszféra tanúsítson példás magatartást a közigazgatási állásokba, különösen pedig a vezetı pozíciókba való egyenlı bejutás terén; hangsúlyozza a foglalkoztatottakra vonatkozó átlátható kiválasztási és felvételi szabályok bevezetésének szükségességét a magánszektorban is; 6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a szolgáltatási piac további mélyítése felé az abban rejlı jelentıs munkalehetıségek fejlesztése érdekében; 7. hangsúlyozza a sztereotípiák és a nemi alapú megkülönböztetés elleni, a nık hátrányos helyzetét csökkentı aktív politikák révén történı küzdelem fontosságát a szolgáltatási ágazatban, ahol feltételezik, hogy vannak férfi és nıi munkák, mely utóbbiak a háztartásban a nık által végzett munkákhoz hasonlatosak és ezek egyfajta kiterjesztésének tekinthetık (ruha- és textilkészítés, oktatás, betegápolás, takarítás stb.); arra kér, hogy az oktatási és szakmai tanácsadás vállaljon nagyobb szerepet az iskolában annak érdekében, hogy a fiatalok közében elımozdítsa a férfiak és a nık közötti egyenlıséget, illetve hogy küzdjön a sztereotípiák ellen, ezzel olyan képesítések és szakmák irányába terelje a fiatal nıket, amelyben alulképviseltek; megjegyzi, hogy a férfiak jelentısen kisebb arányban választják a pedagógus szakmát, mint a nık, és hangsúlyozza, hogy e hivatás területén több férfira van szükség; 8. rámutat, hogy a szolgáltatási szektorban foglalkoztatott nık között többségben vannak azok, akik a szociális, ápolói és telekommunikációs ágazatban helyezkednek el, amely szektorok jellemzıje, hogy alacsonyabb képzettségi szintet igényelnek, kisebb társadalmi presztízsnek örvendenek, és megfelelnek a hagyományosan nıknek tulajdonított társadalmi szerepeknek, miközben a férfiak dominálnak a legnagyobb presztízzsel és bevétellel járó pénzügyi és a banki ágazatban; 9. rámutat, hogy a nemek közötti egyenlıség létrejöttének legalapvetıbb elemei közé tartozik az idısekre, az ellátásra szorulókra és a gyermekekre irányuló politikák és szolgáltatások, köztük a szülési, az apasági és szülıi szabadságot biztosító ellátások megléte; megjegyzi ezért, hogy a nık és a férfiak joga, hogy fizetett állást vállaljanak, és anélkül, hogy a foglalkoztatáshoz és az egyenlı esélyekhez való jogaik teljes és

6 szabad gyakorlásától megfosztanák ıket, gyerekük és családjuk lehessen; 10. felhívja a figyelmet arra, hogy a részmunkaidıs foglalkoztatás (2010-ben az EU összes foglalkoztatásának 19,2%-a) továbbra is alapvetıen nıi foglalkoztatási forma: megjegyzi, hogy az Unió aktív nıi népességének 31,9%-a dolgozott részmunkaidıben, szemben az aktív férfiak közötti mindössze 8,7%-os aránnyal, ami azt jelenti, hogy a részmunkaidıs tevékenységek 78%-át nık végzik; rámutat, hogy az EU egészét tekintve a nık 19%-a, míg a férfiak 7%-a dolgozik rövidített részmunkaidıben (kevesebb mint heti 20 órában), és a év közötti férfiaknak mindössze 3%-a dolgozik rövidített részmunkaidıben, szemben a nık 18%-os arányával ugyanezen korcsoportban; egyúttal megjegyzi, hogy a részmunkaidıs állások többnyire bizonyos ágazatokban jellemzıek, a részmunkaidıben többek között rövidített munkaidıben vagy törzsidıben, azaz heti órában foglalkoztatott munkavállalók több mint 38%-a az oktatásban, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, illetve egyéb szolgáltatásokban vagy a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ágazatban dolgozik; 11. felhívja a figyelmet a rugalmas munkaidı koncepciójának általános elterjedésére: ide tartozik a hétvégi munkavégzés és a rendszertelen, kiszámíthatatlan és megnövelt munkaidı; illetve felhívja a figyelmet arra, hogy ez a fajta rugalmasságigény nagyobb mértékben érinti a többségében nıkbıl álló részmunkaidıs munkavállalói csoportot, a nık a férfiaknál nagyobb számban vannak kitéve munkaidejük egyik hétrıl a másikra történı változásának, ami tovább nehezíti számukra a munka és a családi élet összeegyeztetését, különösen egyedülálló anyák és eltartott családtagokat gondozók esetében; hangsúlyozza, hogy a munkaszerzıdéseknek stabilaknak kell lenniük és tartalmazniuk kell a pontosan meghatározott munkaidıt, ugyanakkor a nı kérésére és a családi és magánéletnek a munkával való jobb összeegyeztetése érdekében a munkaidıt újra lehessen tárgyalni; hangsúlyozza, hogy a rugalmas munkaidınek a munkavállaló saját döntésének, nem pedig a munkáltató által kierıszakolt és rákényszerített helyzetnek kell lennie; elutasítja az olyan rugalmas és bizonytalan szerzıdéses helyzeteket, amelyek nem teszik lehetıvé a családi élet stabilitásának megszervezését; 12. emlékeztet arra, hogy az ágazat számos munkahelyére jellemzıek rugalmas munkafeltételek; hangsúlyozza, hogy egyfelıl a munkakörülmények fokozott rugalmassága feltéve, hogy önkéntes és a munkavállalók valódi igényeihez igazodik, illetve hogy a munkavállalók munkaidejük és részmunkaidıs beosztásuk tekintetében ellenırzésük alatt tartják és tisztában vannak a feltételeivel növeli a nık lehetıségeit a szolgáltatási ágazatban való aktív részvételre és támogatja a munka, család és magánélet összeegyeztetését, ám másfelıl a rugalmasság negatív hatással lehet a nık bérére és nyugdíjára, illetve olyan negatív következményekkel jár a foglalkoztatott nık számára, mint a formális szerzıdések, a szociális biztonság és a foglalkoztatási biztonság hiánya; megjegyzi, hogy mindez eredményezheti a munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek a munkáltató általi nem megfelelı biztosítását is; 13. hangsúlyozza az egyre divatosabbá váló otthoni munka jelentıségét; rámutat arra, hogy Németországban és Svédországban a vállalatok több mint 90%-a új felfogás szerint osztja el a munkahetet, a személyi állomány számára éves és nem heti óraszámot állapít meg és engedélyezi, hogy a férj és feleség megosztozzon az állásán; 14. hangsúlyozza a megfelelı munkakörülmények biztosításának fontosságát, az ehhez

7 kapcsolódó jogokkal együtt, többek között a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági normák, a hozzáférhetıség, az elımeneteli kilátások, a továbbképzés, a fenntartható szociális biztonság és az egész életen át tartó tanulás tekintetében; 15. megjegyzi, hogy 2010-ben az EU-ban a határozott idıre szóló munkaszerzıdések aránya kissé magasabb volt az aktív nıi népesség körében (14,5%), mint a férfiak körében (13%); 16. ismét felhívja a figyelmet, hogy a nık az Európai Unióban átlagosan 16,4%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak; jelzi, hogy a nık alacsonyabb bért kapnak azokban az esetekben is, amikor a férfiakkal azonos vagy egyenértékő állásokat töltenek be; megjegyzi, hogy más esetekben nem ugyanolyan állásokat töltenek be, mint a férfiak a továbbra is érvényesülı vertikális és horizontális foglalkoztatási szegregáció miatt, illetve azt, hogy a részmunkaidıs foglalkoztatás gyakoribb a nık körében; ezért kéri, hogy a tagállamok, a munkaadók és a szakszervezeti mozgalom dolgozzanak ki és vezessenek be a munkahelyek értékelésére szolgáló használható és konkrét eszközöket, amelyek hozzájárulhatnak annak meghatározásához, hogy mi az egyenlı értékő munka, ezáltal biztosítva az egyenlı díjazást a férfiak és a nık között, illetve arra ösztönzi a vállalatokat, hogy az egyenlı díjazás területén évente tartsanak vizsgálatot, és a legnagyobb átláthatóság és a nık és a férfiak díjazása közötti szakadék csökkentése érdekében az adatokat hozzák nyilvánosságra; hangsúlyozza, hogy a nık és a férfiak fizetése közötti szakadék következményeként gyakran a nyugdíjak között is szakadék keletkezik, ami azt eredményezheti, hogy a nık a szegénységi küszöb alá kerülnek; 17. hangsúlyozza ezért, hogy a Lisszaboni Szerzıdés 157. cikke alapján biztosítani kell, hogy az ugyanazon a munkahelyen dolgozó nık és férfiak egyenlı díjazásban részesüljenek; emlékeztet a férfi és nıi munkavállalók egyenlı vagy egyenlı értékő munkáért járó egyenlı díjazása elvének alkalmazásáról szóló május 24-i állásfoglalására 1 és megismétli az ebben megfogalmazott, a 2006/54/EK irányelv legkésıbb február 15-ig megvalósuló felülvizsgálatára irányuló kérését; 18. aggodalommal állapítja meg, hogy az alacsony bérek hatalmas többsége és a nagyon alacsony béreknek gyakorlatilag az összessége a részidıs munkavégzéshez kapcsolódik, és a bérbıl és fizetésbıl élı szegények mintegy 80%-a nı; jelzi, hogy konkrét intézkedésekkel kell fellépni, különösen a szolgáltatási ágazatban, a bizonytalan munkaviszonnyal szemben, amely különösen a nıket érinti, és ezért kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiákat a bizonytalan munkaviszony elleni küzdelem érdekében; 19. rávilágít arra, hogy egy igen elterjedt és megkülönböztetı gyakorlat szerint ugyanazon tevékenységnek vagy egy azzal egyenértékő tevékenységnek eltérı foglalkozási besorolást adnak a férfiak és a nık esetében, a takarítási szolgáltatásokon belül például a férfiak inkább karbantartási technikusként, míg a nık takarító személyzetként dolgoznak, és e helyzettel a nık kedvezıtlenebb javadalmazását kívánják indokolni; 20. megjegyzi, hogy a nık esetében a magasabb iskolai végzettség megszerzése ritkán jár együtt a munkahelyi hierarchiában való elırelépéssel, sem pedig a munkakörülmények javulásával, ilyeténképpen a nıi népesség körében túlképzettségrıl beszélhetünk; 1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0225.

8 21. felhívja a figyelmet arra, hogy a nık részmunkaidıben történı foglalkoztatásának növekvı trendjével és a határozatlan idejő munkaszerzıdéssel rendelkezı munkavállalókba történı befektetésre irányuló munkáltatói preferenciával összefüggésben a nıknek láthatóan korlátozott hozzáférésük van a továbbképzéshez és képesítésük továbbfejlesztéséhez, ami csökkenti esélyüket a szakmai fejlıdésre; 22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi munkavállaló különös tekintettel a kiszolgáltatott csoportok tagjaira hozzáférhessen a készségfejlesztı programokhoz és az egész életen tartó tanuláshoz, jövıbeni munkaerı-piaci lehetıségeik javítása, valamint a készségek és a munkaköri feladatok közötti eltérések csökkentése érdekében; 23. megjegyzi, hogy az egész életen át tartó tanulás összefüggésében a szolgáltatási ágazatban alacsony a nık szakképzésben való részvételi aránya, és felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket e téren; 24. hangsúlyozza a készségfejlesztés szükségességét a munkaerıpiacra visszatérı idısebb munkavállalók és szülık esetében, akik korábban gyermekek és eltartott hozzátartozók gondozásával foglalkoztak; 25. jelzi, hogy 2010-ben a legjelentısebb európai vállalatok igazgatótanácsainak csak minden hetedik tagja (13,7%) volt nı, és a legnagyobb vállalatok igazgatótanácsi elnökei között mindössze 3,4% volt a nık aránya; 26. kiemeli annak a munkának a fontosságát, amely arra irányul, hogy a kutatási ágazatban több nı dolgozzon, valamint hangsúlyozza, hogy a nık meghatározó szerepet játszhatnak az új innovatív rendszerek, termékek és szolgáltatások kifejlesztésében a szolgáltatási ágazatban, különösen azért, mert bár a nık felelısek a világban a vásárlási döntések 80%-áért, a termékek nagy részét férfiak tervezik, beleértve a technikai termékek 90%-át; véleménye szerint a nık innovációs folyamatokban való nagyobb mértékő részvétele új piacokat nyithatna, és fokozhatná a vállalatok versenyképességét; úgy véli továbbá, hogy az innovatív szolgáltatások elıfeltételei annak, hogy kezelni lehessen a jövıbeli kihívásokat, különösen a népesség gyorsuló elöregedése esetén bekövetkezı, jóléti szolgáltatások iránti növekvı igényt, valamint a jó kommunikációs és kereskedelmi szolgáltatások révén az egész Európai Unióban jobb lehetıségeket teremtenek a városi és vidéki élethez és munkához; 27. hangsúlyozza, hogy mivel sok nı továbbra is a szolgáltatási ágazatban választ képzést, ennélfogva e területen rendelkezik üzleti tapasztalattal és kereskedelmi ismeretekkel, rengeteg lehetıség és hatalmas potenciál kínálkozik a nıi vállalkozások számára; úgy véli, hogy a nık vállalkozói szellemének és vállalkozási tevékenységének fokozására irányuló erıfeszítések hatékonyságának érdekében a termelıi szektorban ugyanolyan feltételekre van szükség, mint a szolgáltatói szektorban; ezzel kapcsolatban üdvözli azt a javaslatot, hogy a mikrofinanszírozást bıvítsék ki a társadalmi változás és innováció program speciális tengelyévé, és hangsúlyozza a mikrofinanszírozás fontosságát olyan eszközként, amely a nıi vállalkozók és a szolgáltatási ágazatban kiszolgáltatott munkaerı-piaci helyzetben lévı egyének támogatására szolgál, üdvözli a társadalomtudatos vállalkozás kezdeményezésrıl szóló bizottsági közleményt (COM(2011)0682), mivel elsısorban a nık helyezkednek el társadalomtudatos vállalkozásokban;

9 28. megjegyzi, hogy a szolgáltatási ágazatban a nık legnagyobbrészt a kiskereskedelemben és a szállodaiparban töltenek be vezetı pozíciót, noha egyre inkább jelen vannak a kevésbé hagyományos területek mint a biztosítási és a bankszektor vezetı állásaiban; a nık az esetek többségében kisvállalkozások vagy fizetett munkavállaló nélküli vállalkozások ügyvezetıiként töltenek be vezetı pozíciót; megjegyzi továbbá, hogy a nagyvállalatoknál a nık rendszerint a kevésbé jelentıs területeken mint a humánerıforrás vagy az adminisztráció bírnak felsı vezetıi szerepekkel; ösztönzi a vállalatokat, hogy tegyenek lehetıvé rendszeres képzéseket a junior munkavállalók számára és léptessenek életbe hatékony anyasági, apasági és szülıi támogatási rendszereket; 29. kéri, hogy számolják fel a közigazgatásban jelen lévı üvegplafont, amely megakadályozza a nıket, hogy nagy felelısséggel járó pozíciókat töltsenek be; megjegyzi, hogy az állami szektornak példát kell mutatnia ezen a területen; 30. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási ágazatban nagyobb arányú a nık illegális foglalkoztatása, mint a férfiaké, részben azért, mert azok a területek, amelyeken hagyományosan nık dolgoznak például a háztartási szolgáltatások, gondozás jellemzıen kevésbé szabályozottak; megjegyzi, hogy a válság eredményeképpen egyébiránt megnövekedett a feketegazdaság szerepe, jóllehet jellegzetességeit nehéz meghatározni, hiszen elıfordulásáról és jelentıségérıl megbízható adatok nem állnak rendelkezésre; 31. üdvözli az éves növekedési jelentésnek A személyi és háztartási szolgáltatások foglalkoztatási potenciáljának kiaknázása címő munkadokumentumát, és felszólítja a tagállamokat, a szociális partnereket és más érdekelt feleket, hogy aktívan éljenek a szóban forgó kérdés megvitatására irányuló bizottsági felhívással; 32. felszólítja a tagállamokat, hogy például adókedvezmények vagy szolgáltatási utalványok bevezetésével dolgozzanak ki politikákat az informális gazdaság bizonytalan helyzetben lévı munkavállalóinak szabályos munkavállalókká válása céljából; felhív egy, a szolgáltatási ágazat munkavállalóinak jogairól és e munkavállalók szervezettségének elımozdításáról szóló oktatási program kialakítására; kezdeményezéseket igényel a bizonytalan és szabálytalan munka negatív hatásainak tudatosítására a munkavállalókban és a nagyközönségben, ideértve a munkahelyi biztonság és egészség területét érı hatásokat is; 33. felhívja a Bizottságot, hogy rendeljen független tanulmányt a házi gondozói szolgáltatások liberalizálásának hatásairól a munkavállalók helyzetére és körülményeire; 34. aggodalmát fejezi ki a szolgáltatási ágazatban dolgozó migráns, nem bejelentett munkavállaló nık helyzetével kapcsolatban, különösen, ha magánháztartásokban vannak alkalmazva, mivel többségük bizonytalan munkahelyeken, illetve a háztartási szolgáltatások területén, szerzıdés nélkül, rossz munkakörülmények között, a bejelentett munkavállalóknál jelentısen alacsonyabb bérért és mindenféle szociális jogot nélkülözve dolgozik; hangsúlyozza ezért megfelelı politikák szükségességét, amelyek biztosítják a migráns munkavállalók alapvetı emberi jogait, köztük az egészségügyi ellátáshoz, a tisztességes munkakörülményekhez, az oktatáshoz és a képzéshez, az erkölcsi és testi integritáshoz és a törvény elıtti egyenlıséghez való jogot; felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a nemzeti politikákat és

10 gyakorlatokat és fordítsanak fokozott figyelmet a toborzási gyakorlatra, az információ hozzáférhetıségére és az emberi jogok védelmére, valamint hogy bátorítsák a munkavállalókat arra, hogy anélkül hogy ez bármiféle hatással lenne tartózkodási engedélyükre, jelentsék, ha munkakörülményeikkel kapcsolatban visszaélést tapasztalnak; 35. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy haladéktalanul ratifikálják az ILO 189. egyezményét, amelyet a háromoldalú szervezet 2011-ben fogadott el azzal a céllal, hogy biztosítsa a háztartási alkalmazottak tisztességes munkakörülményeit, valamint a többi munkavállalót megilletı jogokkal azonos alapvetı munkajogokat és támogassa a formális háztartási és gondozási szolgáltatási szektor fejlıdését; 36. felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra egy külön adó- és kedvezményrendszer kialakítását a személyi szolgáltatást vagy háztartási munkát végzık számára a be nem jelentett munka széles körő gyakorlatának szabályozása és ezáltal méltó munkakörülmények biztosítása érdekében; felszólítja a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégia keretében benyújtott nemzeti reformprogramjaikban számoljanak be a be nem jelentett munka elleni küzdelemben tett erıfeszítéseikrıl; 37. felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el a kiszolgáltatott munkavállalók munkaerıpiaci integrációjára irányuló politikákat, különös tekintettel az alacsonyan képzett, munkanélküli, fiatalabb vagy idısebb munkavállalókra, a fogyatékkal élıkre, a szellemi fogyatékkal élıkre, illetve a kisebbségi csoportokra, így például a migránsokra és a romákra, mégpedig célzott és személyre szabott pályaorientáció, valamint képzési és gyakornoki programok révén; 38. jelzi, hogy egyes ágazatokban a gazdasági válság és az úgynevezett megszorító intézkedések a nemek közötti egyenlıség érvényesítését célzó intézkedések csökkenéséhez vezettek, ami további akadályt jelent a nemek közötti egyenlıség elvének megvalósítása terén, elsısorban a munkahelyek elvesztésével, az új munkahelyekre történı bejutással és a nık bizonytalan helyzetének súlyosbodásával kapcsolatban, ami kiegészülve azzal a ténnyel, hogy a férfi foglalkoztatottság a nıinél gyorsabban áll helyre nagyon hátrányosan érinti a nık foglalkoztatását a szolgáltatási ágazatban, valamint a nık karrierjét és nyugdíját is; felszólítja a Bizottságot, hogy győjtsön adatokat a megszorító intézkedéseknek a nık munkaerıpiaci helyzetére gyakorolt hatásáról, különös hangsúlyt fektetve a szolgáltatási ágazatra; hangsúlyozza, hogy mivel a társadalmi kérdésekre fordított nagyobb figyelem a nemek közötti egyenlıtlenségek hatékony kezelésének elıfeltétele, a társadalmi és gazdasági kérdések kölcsönös függıségét jobban fel kell ismerni; 39. hangsúlyozza, hogy az európai munkakörülményekrıl szóló, áprilisi ötödik felmérés alapján a munkavállalók 18%-a számolt be a munka és a magánélet egyensúlyának hiányáról; hangsúlyozza, hogy a munka és a családi élet összeegyeztetését elısegítı megerısített politikákra van szükség, különös tekintettel a családi és magánélet és a szakmai tevékenység összeegyeztetésével kompatibilis, ingyenes, minıségi gyermekgondozási szolgáltatásokra és egyéb eltartottak gondozására irányuló szociális közszolgáltatások és -létesítmények bıvítésére és létesítésére, mind a vidéki, mind pedig a városi térségekben; hangsúlyozza, hogy a gondozási szolgáltatások elısegítik a nık körében a szegénység csökkentését azáltal, hogy lehetıvé teszik számukra a munkavállalást;

11 40. hangsúlyozza, hogy a férfiak aktív részvétele és érdekeltsége az összehangolást elısegítı intézkedésekben, például a részidıs foglalkoztatásban kulcsszerepet játszik a munka és a magánélet kiegyensúlyozásában, mivel a családbarát foglalkoztatáspolitikák és a háztartás nem fizetett munkáiban és felelısségeiben való egyenlı részvétel mind a nık, mind a férfiak számára elınyökkel jár; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek határozott politikai lépéseket a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák elleni küzdelemben, és hogy ösztönözzék a férfiakat arra, hogy egyenlı mértékben osztozzanak a gondozás és a háztartás felelısségein, különösen az olyan intézkedések révén, amelyek arra ösztönzik a férfiakat, hogy vegyenek ki szülıi és apasági szabadságot, ami erısíti szülıi jogaikat és biztosítja a férfiak és nık közötti nagyobb fokú egyenlıséget és a családért és a háztartásért való felelısség megfelelı megosztását, valamint kiegyenlíti a nök azon lehetıségeit, hogy teljes mértékben részt vegyenek a munkaerıpiacon; arra biztatja a tagállamokat, hogy a nemek közötti egyenlıséget célzó jogalkotási és oktatási intézkedések révén helyesen alkalmazzák a szülıi szabadságról szóló 2010/18/EU tanácsi irányelvet 1 ; 41. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fogadjanak el cselekvési tervet a barcelonai célkitőzések gyermekgondozással kapcsolatos célkitőzéseinek végrehajtására vonatkozóan, és hozzanak létre menetrendet a kitőzött szintek fokozatos elérése tekintetében; 42. felhívja a figyelmet a nık korlátozott lehetıségeire a téren, hogy alkalmazkodjanak a munkaerı-piaci követelményekhez a jelenkori, erısen globalizált világban, amelyben a munkavállaló nélkülözhetetlen tulajdonsága a nagyfokú mobilitás, illetve a könnyő költözés lakóhelyen kívül esı településen található állás esetén, ami a gyermekgondozás és az otthonnal kapcsolatos teendık iránt sokkal inkább elkötelezett nık esetében gyakorta lehetetlen, illetve nem teszi lehetıvé a nık számára, hogy teljes mértékben kihasználják a munkaerıpiacon kínált lehetıségeket; 43. sürgeti a Tanácsot, hogy szüntesse meg a várandós munkavállalókról szóló irányelv módosításának elfogadása kapcsán kialakult holtpontot, helyt adva az Európai Parlament által javasolt rugalmasságnak, hogy a várandós munkavállalók és a kismamák jogainak védelme és munkakörülményeik javítása terén elırelépések történjenek Európában; ennek kapcsán hangsúlyozza az anyaság és apaság védelmének fontosságát i. a terhesség alatti és utáni elbocsátás, ii. a szülési szabadság alatti fizetéscsökkentés és iii. a pozíciónak és a bérnek a munkába való visszatéréskor történı leszállítása ellen; hangsúlyozza, hogy a vállalatoknál az atipikus munkavállalók, mint a kölcsönzött munkavállalók, a szabadúszó munkavállalók és más ideiglenes alkalmazottak számára biztosítani kell, hogy olyan terjedelemben élhessenek jogaikkal, amely tükrözi az egyes munkavállalók teljesítményét a terhességet és a szülést megelızı idıszakban, és amely a kérdéses ágazatban állandó munkaviszonnyal rendelkezı munkatársakkal összehasonlítva a lehetı legnagyobb mértékben biztosítja az egyenlı bánásmódot; 44. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva és a szociális partnerekkel konzultálva alakítsanak ki olyan stratégiákat, amelyek révén megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban alkalmazandó minimumszabályok, beleértve a szabványszerzıdéseket és a kollektív tárgyalást, valamint törekedve a 1 HL L 68., , 13. o.

12 horizontális és vertikális szegregáció kedvezıtlen következményeinek kezelésére; 45. hangsúlyozza, hogy a nık elleni erıszak minden formája ellen küzdeni kell a szolgáltatási ágazatban, különös tekintettel a gazdasági erıszakra, a munkahelyi lelki és szexuális zaklatásra, a szexuális visszaélésekre és az emberkereskedelemre; 46. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy a szolgáltatási ágazatban a nık foglalkoztatásának munkafeltételei (az elvégzett munka nehézsége és kockázatai, valamint a munkakörnyezet) megfeleljenek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkajogokról és -alapelvekrıl szóló, júniusban elfogadott nyilatkozatának és annak alapvetı különegyezményeinek; 47. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a személyi szolgáltatásokkal mint a masszázs vagy a szauna való visszaélés ellen, amennyiben azok szexuális jellegő, gyakran kényszer alatt végzett és emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatok által ellenırzött szolgáltatásokat takarnak; 48. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a szolgáltatási ágazatban dolgozó nagyszámú mobil munkavállaló szociális és munkaviszonyhoz kapcsolódó jogainak védelmét, és küzdjenek a kizsákmányolás valamennyi formájával és a társadalmi kirekesztés kockázatával szemben, a munkavállalók jogaira vonatkozó információk könnyő hozzáférhetıségének biztosítása mellett; hangsúlyozza, hogy a mobilitásnak önkéntesnek kell kennie; 49. hangsúlyozza a nık célzott és koherens képzésének és továbbképzésének támogatását a munkaerıpiacra történı belépéshez és a karrierépítéshez szükséges tudományos és mőszaki ismeretek fejlesztése érdekében; 50. megjegyzi, hogy noha növekszik az alapszinten számítógépet használó és az interneten böngészı nık száma, a készségeket tekintve továbbra is jelentıs a digitális szakadék, ami akadályt jelent a nık számára a az információs és kommunikációs technológiák (ikt-k) elérhetısége és használata szempontjából és megnehezíti számukra, hogy magas képzettséget igénylı munkát keressenek és találjanak, és ezáltal növeli a háztartásokon, a közösségeken, a munkaerıpiacon és a tágabb gazdaságon belüli egyenlıtlenségeket; kéri ezért annak elısegítését, hogy a nık megismerkedjenek az új technológiák használatával, továbbá az ingyenes tanfolyamokra történı jelentkezés során kapjanak elsıbbséget; felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott projektek útján dolgozzanak ki ingyenes számítástechnikai oktatásokat, és ezzel biztosítsanak lehetıséget a nıknek arra, hogy az új technológiákhoz és a számítástechnikához kapcsolódó és a nıknek a szolgáltatási szektorban történı foglalkoztatásához jobb lehetıségeket biztosító területeken új mőszaki készségeket sajátítsanak el; kéri ezért a kormányokat, hogy hajtsanak végre politikákat annak érdekében, hogy minél több nı jelentkezzen hallgatónak az információs és kommunikációs technológiai tanfolyamokra; 51. határozott társadalmi párbeszédre, valamint a munkaadók és a munkavállalók képviselıinek a szolgáltatási ágazatra vonatkozó uniós prioritások megállapításába való bevonására szólít fel, különösen ami a szociális és munkavállalói jogok védelmét, a munkanélküli ellátásokat és a képviseleti jogokat illeti. 52. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a

13 tagállamok kormányainak.

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI))

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) P7_TA-PROV(2011)0458 Az egyedülálló anyák helyzete Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

KORAI ÉS FOKOZATOS NYUGDÍJBA MENETEL EURÓPAI VÁLLALATOKNÁL AZ EIRO KIADVÁNYÁNAK RÖVIDÍTETT ÉS SZERKESZTETT VÁLTOZATA

KORAI ÉS FOKOZATOS NYUGDÍJBA MENETEL EURÓPAI VÁLLALATOKNÁL AZ EIRO KIADVÁNYÁNAK RÖVIDÍTETT ÉS SZERKESZTETT VÁLTOZATA 1 KORAI ÉS FOKOZATOS NYUGDÍJBA MENETEL EURÓPAI VÁLLALATOKNÁL AZ EIRO KIADVÁNYÁNAK RÖVIDÍTETT ÉS SZERKESZTETT VÁLTOZATA A tanulmány ábráiban használt rövidítések: EU21=EU15+6 új tagország EU15= a 2004-es

Részletesebben

NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN

NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN Dr. Kelemen Ida NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN Már az ókori görögök sem egy kis történelmi áttekintés Állami feminizmus nıpolitika a szocializmus idején Feminizmus helyett familizmus

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2047(INI) 20.6.2012. a lányok szexualizációjáról (2012/2047(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2047(INI) 20.6.2012. a lányok szexualizációjáról (2012/2047(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság 20.6.2012 2012/2047(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok szexualizációjáról (2012/2047(INI)) Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság Elıadó: Joanna

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

TAN`CS. (InformÆció) (2005/C 58 E/01)

TAN`CS. (InformÆció) (2005/C 58 E/01) 2005.3.8. C 58 E/1 I (InformÆció) TAN`CS 10/2005/EK KÖZÖS `LL`SPONT a TanÆcs Æltal 2004. december 21-Øn elfogadva a szakmai køpesítøsek elismerøsørıl szóló, ð-i 2005/ð/EK európai parlamenti Øs tanæcsi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerı-piaci helyzetében Magyarországon

Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerı-piaci helyzetében Magyarországon Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerı-piaci helyzetében Magyarországon Gödri Irén 1. Bevezetés 1 Napjainkban az európai országokba és ezen belül a Magyarországra irányuló migráció jelentıs

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen. Monspart Sarolta 2007. 12.05.

Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen. Monspart Sarolta 2007. 12.05. Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen Monspart Sarolta 2007. 12.05. Elsı KÉRDÉS: ÉN és a munkahely? vagy a munkahely és én? Szeretem a munkám? És ez a munka engem választana? Bízom a Fınökömben? És

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/13 Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. szeptember 9. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. szeptember 9. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. szeptember 9. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2010)09-09 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 447.088 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések 1. Az esélyegyenlıségi tervet elfogadó felek Az egyenlı bánásmódról

Részletesebben

2007-2008 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2007. április 26. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2007)04-26 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 387.050

2007-2008 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2007. április 26. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2007)04-26 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 387.050 2007-2008 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2007. április 26. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2007)04-26 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 387.050 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2007)0157 A gyakorlati megvalósításra

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 ÜZLETI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 484/B/2003. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta

Részletesebben

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Dr. Bokor Attila OD Partner Kft., partner, tanácsadó Budapesti Corvinus Egyetem, címzetes egyetemi docens KM dilemmák HR Tükör - HR rendszerek Elégedettség

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell 1. sz. melléklet Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak?

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak? Brüsszel, 2012. szeptember 12. Kérdések és válaszok: Az Európai Bizottság javaslata az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról Mi a javaslat célja?

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM

A SEMMELWEIS EGYETEM 48/2011.( IV. 28.) számú határozat A SEMMELWEIS EGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2011. Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Terv célja és hatálya... 4 3. Az Esélyegyenlıségi

Részletesebben

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L H Í R L E V É L Engedje meg, hogy megismerjük az Ön cégének informatikai rendszerét, és felhívjuk figyelmét az informatikai problémákra, legyen az hardver vagy software jellegő. Mert mi figyelembe vesszük

Részletesebben

Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról

Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról A TUDOMÁNY NAPJA NYÍLT NAP A KOKIBAN Az agykutatás fontossága Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról Tudnunk kell, hogy egyes egyedül

Részletesebben

I. Általános rész. Általános elvek

I. Általános rész. Általános elvek TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata... 3 2. Az esélyegyenlıségi terv hatálya... 3 II. A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok meghatározása...

Részletesebben

MISOFT-WORK MI-SOFT. Munkaidı nyilvántartó rendszer

MISOFT-WORK MI-SOFT. Munkaidı nyilvántartó rendszer MISOFT-WORK Munkaidı nyilvántartó rendszer MI-SOFT Kártyás beléptetés Változó munkarendek Minısített mozgási adatok Balanszidı számítás Automatikus korrekciók Manuális korrekciós lehetıség Havi jelentések

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

Az év HR csapata. A HR szerepe a társadalmi felelısségvállalásban

Az év HR csapata. A HR szerepe a társadalmi felelısségvállalásban Az év HR csapata A HR szerepe a társadalmi felelısségvállalásban A vállalat rövid bemutatása: A MAM-HUNGÁRIA Kft és a Bamed AG. Magyarországi Fióktelepe két szorosan együttmőködı vállalat - bébitermékek

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése, MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGA A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN A 116. közgyőlésen egyhangúlag elfogadott határozat (Nusa Dua, Bali, 2007. május 4.) Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató 2010. október 21. Innováció és a humánerıforrás fejlesztés hatása a versenyképesség növelésére 1 sanofi-aventis:

Részletesebben

2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2010. május

2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2010. május 2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közremőködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1.

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1. A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE GÖDÖLLİ 2005. március 1. A megállapodást az aláíró felek 2005. 03.01-tıl 2007. 03.01-ig tartó idıszakra fogadják el. A következı idıszakra szóló esélyegyenlıségi

Részletesebben

Dr. Oszlánczi Tímea: A felnıttoktatás jogi környezete - Az Európai Unió és Magyarország felnıttképzési joga

Dr. Oszlánczi Tímea: A felnıttoktatás jogi környezete - Az Európai Unió és Magyarország felnıttképzési joga Dr. Oszlánczi Tímea: A felnıttoktatás jogi környezete - Az Európai Unió és Magyarország felnıttképzési joga A közösségi jog forrásai és az Európai Unió felnıttképzésre vonatkozó szabályanyaga A klasszikus

Részletesebben

SAJTÓSZEMLE PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2012. JANUÁR 5.

SAJTÓSZEMLE PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2012. JANUÁR 5. SAJTÓSZEMLE PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2012. JANUÁR 5. HVG http://hvg.hu/gazdasag/20120104_patria_takarekszovetkezet http://hvg.hu/cimke/p%c3%a1tria+takar%c3%a9ksz%c3%b6vetkezet Pátria néven egyesült három

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére Tárgy: 2009. évi Bőnmegelızési Program Elıkészítette: Kálmán Tibor sport referens Véleményezı Ügyrendi, Lakásügyi és bizottság: Közrendvédelmi Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.579/2008. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére audiológiai szőrés és utánkövetés céljából Tisztelt

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Összefoglaló 1. A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 3. Eredmények, tervek 2010-re 5. A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Útkeresés Segítı Szolgálat szabályzata készült a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben