Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója november

2 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE A VÁROSBAN 5 II.1. Az ellátási kötelezettség jelen állapota 5 II.2. Pénzbeli ellátások 6 II.3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 9 II.3.1. Alapellátás 10 II Étkeztetés 10 II Házi segítségnyújtás 11 II Családsegítés 15 II Utcai szociális munka 17 II.3.2. Szakosított ellátás 17 II Nappali ellátást nyújtó intézmények 18 II Idısek klubja 18 II Fogyatékosok nappali intézménye 20 II Nappali melegedı 22 II Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 22 II Idıskorúak gondozóháza 22 II Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 23 II Tartós bentlakást nyújtó intézmény 23 II Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (ápoló otthon) 23 III. KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŐKÖDÉS 27 IV. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI IRÁNYVONALAI, ELKÉPZELÉSEK 27 IV.1. A szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásai 27 IV.1.1. Az ellátási kötelezettségbıl hiányzó ellátási formák megszervezése 27 IV Alapellátások 28 IV Szakosított ellátások 30 IV.1.2. A végleges mőködési engedélyek megszerzésére irányuló törekvés 31 IV Idıskorúak gondozóháza 31 IV Ápoló Otthon 31 IV.1.3. A jelenleg mőködı intézmények bıvítése, tárgyi feltételeinek szinten tartása, eszközök pótlása, fejlesztése 32

3 3 Bevezetés A koncepció szükségessége, szerepe a szociális ellátások területi koordinációjában A társadalomban lezajló gazdasági, demográfiai változások tükrében minden rászorult védelmét és létbiztonságát jelentı szociális háló jelentısége az elmúlt évtizedben felértékelıdött. A lakosság szociális létbiztonságának fıbb elemeit a foglalkoztatási lehetıségek, a munkanélküliek ellátása, a társadalombiztosítás és az önállósult szociálpolitika képezik. A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai a kedvezıtlen szociális körülmények között élık közül kerülnek ki, közülük is elsısorban az idısek, a betegek és a fogyatékosok. A lakosság korösszetétele, elöregedése, az aktív népesség csökkenı aránya, jövedelemviszonyai meghatározzák a szociális szolgáltatások keresletét. A szociális igények kielégítésére szolgáló ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: szociális törvény) határozza meg. A szociális törvény évi módosítása átfogóan meghatározta a fenntartói feladatokat, szabályozva a fenntartó fogalmát, valamint az intézményekkel kapcsolatos felelısségét és teendıit. A személyes gondoskodás megszervezésére az önkormányzatokat, mint állami fenntartókat kötelezte. Ezzel összhangban a évi törvénymódosítás (2001. évi LXXIX. tv a) a 2000 lakos felett és legalább két ellátási forma megszervezése esetén az önkormányzatok számára szolgáltatástervezési koncepció készítését írta elı, amelynek fı célját, alapvetı tartalmát is meghatározták. Sajnos társadalmunknak egyre több olyan tagja van, akik betegség, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, munkanélküliség, a család hiánya, hajléktalanság miatt szorulnak segítségre a szociális ellátórendszer keretében. A szolgáltatástervezési koncepció készítésénél fontos követelmény a realitáson alapuló adatokból származó információk feldolgozása, a tervezés, a fejlesztés ütemezése során a realitás, a fokozatosság elvének érvényesítése, a meglévı szolgáltatások szakmai feltételeinek korszerősítése, színvonalának emelése, a dolgozók szakmai felkészültségének növelése. Elınyben kell részesíteni a rászoruló személy saját környezetében történı gondozását, hogy lehetıleg saját otthonukban vagy ismerıs környezetükben kapják meg az igényelt segítségnyújtást, gondoskodást. A koncepció célja, hogy átfogó képet adjon az önkormányzat ellátási kötelezettsége teljesítésének jelenlegi helyzetérıl és alapul szolgáljon a kötelezettsége körébe tartozó szolgáltatások tervezéséhez. A koncepciónak tartalmaznia kell a szolgáltatások mőködtetési, fejlesztési feladatait, az ütemtervet, a hiányzó szolgáltatások megszervezésének módját. Képet kell nyújtania az ellátások területi összehangolásáról és az egyéb fenntartóval történı kapcsolattartásról, együttmőködésrıl. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a Megyei Önkormányzat által készített koncepcióhoz. A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat véleményezteti az intézményvezetıkkel, a kisebbségi önkormányzattal. A települési önkormányzat szolgáltatástervezési koncepcióját a Megyei Önkormányzat elızetesen véleményezi.

4 4 A szolgáltatástervezési koncepció elkészítési határidejét a szociális törvény évi módosításával a megyei önkormányzatok esetében december 31-ében, a települési önkormányzatokra vonatkozóan december 31-ében jelölte meg. A koncepciót a helyi önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálnia, és aktualizálni szükséges annak tartalmát. I. HELYZETKÉP I. 1. Várpalota város társadalmi-gazdasági helyzete Várpalota a Bakony lábánál, a 8. sz. fıút mellett, Székesfehérvár és Veszprém között félúton található város. A település lakosságszámának alakulása, valamint korcsoportos megoszlása között Év Állandó népesség száma férfiak összesen nık összesen 0-2 évesek 3-5 évesek Állandó népesség ebbıl: 6-13 évesek 14 évesek évesek évesek 60- évesek A várpalotai kistérség népsőrősége 140 fı /km2, mely a legmagasabb a megyében. A 60 évesnél idısebb népesség aránya a kistérségben 18,4%, mely a évi 18%-hoz viszonyítva lassú emelkedést mutat, azonban alulmarad a megyei átlagnak (19,7%). Foglalkoztatási helyzet Az 1990-es rendszerváltást követıen a városban meghatározó szerepet betöltı nagyüzemek teljes vagy részleges leépítésével, megszőnésével kellett szembenéznünk. A város ipari fejlıdésében meghatározó szerepet betöltı bánya 1996-ban bezárt, 1991-tıl az akkor még Várpalotához tartozó Nitrogénmővek Rt-nél is tömeges elbocsátások következtek be. Leépítések voltak az akkor még NITROIL néven ismert vegyipari vállalatnál, az Inotai Alumíniumkohónál, a Bakony Hıerımőnél, amely január 1-jén véglegesen bezárt. A nagyüzemek létszám-leépítési intézkedései következtében jelentıs munkanélküliség sújtotta a város lakosságát. A városban ugyan két ipari park kialakítására került sor, azonban a vállalkozók betelepülése csak igen lassú ütemben halad. A lakosság egy része a közeli városok kereskedelmi vállalatainál és multicégeknél helyezkedett el. A munkanélküliségi ráta a kistérségben jelenleg is a második legmagasabb a megyében.

5 5 Foglalkoztatási adatok a városban Megnevezés dec dec dec dec szept. 30. Regisztrált munkanélküliek: Tartós munkanélk. (180 napon túli): * 251* Járadékra jogosultak: Rendsz. szoc. segélyben részesül: Munkavállalási korú népesség: Területi mutató: 5,45 5,45 6,20 6,5 6,33 Országoshoz viszonyított szám: 0,91 1,04 1,17 1,18 1,13 * = 365 napon túli tartós munkanélküli II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE A VÁROSBAN II. 1. Az ellátási kötelezettség jelen állapota A szociális törvény 87. -a meghatározza azokat az ellátási formákat, melyeket a települési önkormányzatoknak biztosítania kell fınél több állandó lakosú településeken a következı szolgáltatásokat kell biztosítani: Alapellátás - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítés - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás - Speciális alapellátási feladatok Támogató szolgálat Közösségi pszichiátriai ellátás Utcai szociális munka Szakosított ellátások Nappali ellátást nyújtó intézmények - Idısek klubja - Fogyatékosok nappali intézménye - Pszichiátriai betegek nappali intézmények - Szenvedélybetegek nappali intézménye - Nappali melegedı Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - Idıskorúak gondozóháza - Éjjeli menedékhely

6 6 Egyes ellátási formákat (utcai szociális munka, nappali melegedı, éjjeli menedékhely) az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja. Várpalota Város Önkormányzata a kötelezı feladatain túl azonban önként vállalt feladatot is ellát. Tartós, bentlakást biztosító intézményt, ápoló otthont mőködtet. Vannak azonban hiányzó szolgáltatásaink is, melyek a következık: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Speciális alapellátási feladatok: Támogató szolgálat Közösségi pszichiátriai ellátás Pszichiátriai betegek nappali intézménye Szenvedélybetegek nappali intézménye II. 2. Pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka év év év év Év Rendszeres szociális segély Korcsoport Összesen -29 év év 62- év férfi nı férfi nı férfi nı férfi nı Év Aktív korú nem foglalkoztatottak Korcsoport Összesen -29 év év 62- év

7 7 Lakásfenntartási támogatás Év 61 év alattiak 62 év felettiek Összesen férfi nı férfi nı Ápolási díj Év Alanyi Méltányossági Összesen jogon alapon Átmeneti segélyezés adatai (pénzbeli) Év Fı Átmeneti segélyezben részesülık nemenként, korcsoportonként (tárgyév decemberben, természetbeni ellátottakkal együtt) Év Korcsoport Összesen év 62 év felett férfi nı férfi nı férfi nı férfi nı

8 8 Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetések számának alakulása Év Fı Közgyógyellátásban részesülık (tárgyév december 31-én, érvényes igazolvánnyal rendelkezık) év év év év - alanyi normatív méltányosság Természetbeni szociális ellátások év év év év - gyógykezelési támogatás bérlettámogatás Természetbeni ellátások év év év év - tankönyvásárlási támog térítési díj támogatás A követezı ábra szemléletesen mutatja be a városban saját intézményben, ellátási szerzıdéssel mőködtetett szociális ellátási formákat, valamint a nem mőködtetett ellátásokat.

9 9

10 10 II Alapellátás Az alapellátások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére a saját otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotuktól, mentális állapotuktól, vagy mások okból származó problémáik megoldásában. A Városi Népjóléti Gondozási Központ (8100 Várpalota, Mártírok u. 1.) keretében történik az étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltató tevékenységek ellátása. II Étkeztetés Étkeztetésben elsısorban azok az idısek, rokkantak, munkanélküliek, hajléktalanok részesíthetık, akik anyagi helyzetük, egészségi állapotuk, körülményeik miatt saját élelmezésükrıl nem képesek gondoskodni. Az étkeztetést Szociális Konyha mőködtetésével, valamint a város különbözı pontjain vendéglátó-egységektıl vásárolt szolgáltatással biztosítjuk a rászorulók részére. Szociális Konyha (8100 Várpalota, Körmöcbánya út 3.) Az intézmény lakókörnyezetben, helyi járati autóbusszal is jól megközelíthetı helyen található. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.évi III. tv. értelmében a Szociális Konyha a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokon belül, étkeztetés céljából létrehozott intézmény, amely október 01-én nyitotta meg kapuit. Feladata azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étellel való ellátása, akik ezt önmaguknak, ill. önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. İk teszik ki a konyha ellátotti körét. A Szociális Konyha mőködési engedélye 100 adag étel napi elkészítésére szól. Az intézmény határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik. Az étkezésre jelentkezıket szinte azonnal tudják fogadni, várakozási lista nem jellemzı. A kihasználtság % közötti, ami a hajléktalan ellátottak "vándorlásai" miatt folyamatosan változó. Az intézmény alkalmazásában 4,5 fı áll: 0,5 fı élelmezésvezetı - képesített 2 fı szakácsnı - képesített 2 fı konyhai kisegítı. Az intézményegység-vezetıi, az adminisztrátori és a takarítói munkakört - átfedéssel - a Fogyatékosok Napközi Otthona (FONO) dolgozói látják el, az ott leírtak szerint. Az intézmény folyamatos mőködéssel (hétvégén és munkaszüneti napokon is) biztosítja az ellátást a rászorulók részére. Minıségügyi Kézikönyvük 3 éve elkészült, az anyagi feltételeket nem igénylı munka ennek megfelelıen történik azóta is, bár a tanúsítványuk már nem érvényes. Az ellátottak nemek szerinti megoszlása: 60% - férfi, 40% - nı.

11 11 A férfiak korösszetétele: év közötti: 20 fı év közötti: 35 fı év közötti: 5 fı A nık korösszetétele: év közötti: 10 fı év közötti: 20 fı év közötti: 5 fı - 70 év fölötti: 5 fı Az épület, eszközök állaga: Az épület állapotát tekintve: a konyha helyiségét kivéve, a nyílászárók használhatatlanok, nincs szellıztetési lehetıség, nincs hıszigetelés. A rágcsáló- és rovarhálók hiányoznak. Az étkezık által használt folyosón esızéskor 3-4 cm magasan áll az esıvíz. A konyha megközelítésére, áruszállításra használt hátsó bejárata nem rendelkezik rámpával, ami megnehezíti az árumozgatást. Az épületen belüli közlekedés sem akadálymentes (küszöbök), így megfelelı eszköz beszerzésével sem tudják az anyagmozgatást megkönnyíteni, pedig férfi munkaerı hiánya miatt munkavédelmi szempontok miatt ez fontos lenne. Az élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) mőködtetéséhez a minimális feltételek megvannak, a dokumentumok elkészültek és természetesen ezeknek megfelelıen végzik dolgozóik a napi munkájukat. Sürgısen elvégzendı feladatok: - a nyílászárók cseréje, rovarhálóval való ellátása, - hıszigetelés, - a konyhai eszközök cseréje - fertıtlenítı meszelés és festés, - fertıtleníthetı fal- és munkafelületek kialakítása, - hulladékgyőjtık cseréje, - behatási idıt mérı eszközök biztosítása, - a munka- és védıruházat elkülönített tárolására alkalmas öltözıszekrények biztosítása, - konyhai helyiségek világításának korszerősítése, - a helyben étkezés feltételeinek megteremtése. II Házi Segítségnyújtás A Várpalotán élı idıs segítségre szoruló embereket házi segítségnyújtásban részesítjük. Az idıskorú népesség aránya hazánkban és így természetesen Várpalotán is egyre nı. Városunkban az ellátotti létszám emelkedése is ezt mutatja: december 31.: 37 fı december 31.: 46 fı szeptember 30.: 54 fı részesült házi segítségnyújtásban. Az idıs emberek életében lényeges probléma az elmagányosodás. A nyugdíjazással és a mozgékonyság csökkenésével az eddigi aktív kapcsolatok lazulnak távolabbi rokonokkal, munkatársakkal, barátokkal. Az egyedül élık aránya az életkorral együtt emelkedik, és különösen jellemzı az idıs nık esetében. Fokozza helyzetük problematikusságát az, hogy a nık nyugdíja rendszerint alacsonyabb a férfiakénál, így a megözvegyülés azzal jár, hogy az egy fıre jutó jövedelem jelentısen csökken.

12 12 Az idıs emberek problémái közé tartozik az egészségi állapot romlása. A testi egészség gyengülésével párhuzamosan fokozottan jelentkeznek a lelki problémák is. Az életfeltételek nehezedésével egyre inkább csökken az idısekkel szemben a családtagok, a környezetükben élık, az egész társadalom toleranciája. Házi Segítségnyújtás alapfeladata: - azokról az idıs emberekrıl való gondoskodás, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek gondoskodni és róluk nem gondoskodnak, - azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl valamint szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, ill. bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, - informálni az ellátásra szoruló egyéneket az igénybe vehetı szolgáltatásokról és ezen szolgáltatások igénylésében aktívan közremőködni. Házi gondozás: 1970-ben kezdıdött városunkban ig tiszteletdíjas gondozónı látta el a gondozási feladatokat tıl hivatásos gondozónıket is alkalmaz az intézmény. A Házi Segítségnyújtás keretén belül jelenleg 54 fıt lát el 6 fı szociális szakember. Szociális étkeztetésben részesülık száma jelenleg: 196 fı. Jelenleg nincs várakozó. Minden indokoltan segítségre szorulót el tudunk látni. Teljes dolgozói létszám: - 1 fı vezetı gondozónı - 5 fı szociális gondozónı Elıírt szakmai létszám: Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a Házi segítségnyújtás szakmai létszámnormáit a következıképp határozza meg: a) gondozási körzetenként ( fı lakos) - szociális gondozó: 1 fı (ajánlott gondozotti létszám: 1 fı hivatásos gondozó esetén: 5-6 fı) b) öt vagy annál több fıállású szociális gondozó esetén - vezetı gondozónı: 1 fı Jelenleg 1 fı szociális gondozónı naponta 10 fı ellátottról gondoskodik. Ez a szám duplája a törvényileg elıírtnak. A feladat ellátását tiszteletdíjas gondozók is segítik. Tiszteletdíjas gondozók száma: 11 fı + 2 fı étkezési adminisztrátor dolgozik az étteremben. A tiszteletdíjas dolgozók szakképzetlenek. Az intézmény szakképzettségi aránya: - 5 fı szakképzett - 1 fı szakképzetlen Szakképzetlen dolgozónk ebben az évben megkezdi tanulmányait a szakképesítés megszerzése érdekében. Az intézmény határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik.

13 Az ellátottak korösszetétele: - átlagéletkor: 77 év - legfiatalabb: 21 éves (súlyos beteg, lakását csak segítséggel hagyja el) - legidısebb: 93 éves - nemek aránya: férfi: 20 %, nı 80% - Mozgásszervi fogyatékos: 9 fı (ebbıl 3 fı tolókocsihoz kötött) - Látási fogyatékos: 3 fı - Hallási fogyatékos: 1 fı - Értelmi fogyatékos: nincs 13 Az épület, eszközök állaga: Az intézményben a tárgyi feltételek biztosítottak. A gondozók részére rendelkezésre állnak a megfelelı dolgozószobák, takarító eszközök, mosó és fertıtlenítı szerek. Az eszközök, amelyekre a szociális gondozónıknek szükségük van az ellátottal kapcsolatos teendıik elvégzéséhez (mosógép, vasaló, vérnyomásmérı stb.) - nincsenek elhasználódva, tökéletes állapotban vannak. Speciális ellátásként fájdalomcsillapításra alkalmas kezeléseket tudnak végezni ingeráram (TENS) készülékkel. Az akadálymentesítés nem megoldott, az ügyfélfogadás helyszínét nem lehet tolókocsival megközelíteni, de ez problémát még nem okozott, mivel az otthonukban felkeressük a segítséget kérı embereket. Minıségbiztosítás: 2004 évben a minıségbiztosítási rendszert már nem tanúsíttatták, de az ellátottakról továbbra is ennek megfelelıen gondoskodnak. A szakmai munka javításának egyik feltétele megteremtıdött a kötelezı továbbképzési rendszer bevezetésével és a hozzá tartozó forrás biztosításával. Tovább javíthatná az adekvát gondozást, ha az alkalmazottak képesítéseiknek megfelelı szintő munkát végeznének. Az elsı lépést ez évben sikerült megtenni azzal, hogy a kistérség által nyert pályázati forrásból gépkocsit vásárolhattunk, ami az ebédszállítások terheit levette a dolgozók válláról. Tovább javíthatná az ellátás színvonalát, ha az egyéb, szakképesítést nem igénylı feladatokat (mosás, takarítás, bevásárlás), például közcélú munkások látnák el. Ekkor nyílna arra lehetıség, hogy ne csak az alapvetı fizikai ellátást biztosíthassák a segítséget igénylıknek, hanem foglalkoztatásukkal emberi kapcsolataik megtartásával, újak építésével, mentális egészségükkel is törıdhessenek a gondozók a szükségleteknek megfelelıen. Ezzel a szakdolgozói létszámmal ennyi idıs embert (54 fı) csak a fentiek megvalósításával tudnak a szakma szabályai, elvárásai szerint megfelelıen ellátni és megfelelni annak az elvárásnak, hogy minél tovább aktív emberként, saját környezetükben, intézményi elhelyezés nélkül megtarthassák a segítséget kérıket. Sürgısen elvégzendı feladatok: - Jelzırendszeres segélyhívó rendszer telepítése Ez a rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy a gondoskodásra szoruló, egyedül élı, beteg emberek a nap 24 órájában biztonságban érezhessék magukat, mert szükség esetén egy gombnyomással kapcsolatba léphetnek a segítı szolgálattal. A rendszer telepíthetıségének technikai oldalról egyetlen elıfeltétele, hogy az adott lakásban legyen mőködı telefonvonal. A segélyhívó egy asztali készülékbıl és egy nyakba akasztható vagy csuklón hordható távirányítóból áll. A készülék a telefonvonalra csatlakozik. A távirányító gomb megnyomása után (segélyhívás) a készülék automatikusan kétoldalú kapcsolatot hoz létre a hívó és a diszpécserközpont között, ahol megjelennek a hívó fél adatai, egészségügyi státusza. A diszpécser hallja a segítségre szoruló hangját, a beépített hangszórókon keresztül pedig a hívó fél is hallja az ügyeletes szavait. Ezek alapján adekvát intézkedésre (orvos, mentı vonulás, rendırség, szociális gondozó) nyílik lehetıség.

14 14 Az orvosi ügyeletre, gondozó központba, rendırségre történik az átjelzés, valamint az ellátott által megadott hozzátartozó is értesítést kap. A segélyhívó rendszer elınyei: A sokoldalúbb gondozási forma városunkban való megjelenése színvonalasabb, gyorsabb segítséget tud nyújtani. Megnyugtató érzést biztosít az idıs, beteg embereknek, akik köztudott, hogy az erıszakos cselekedeteknek (betörés, bántalmazás) egyre nagyobb arányban vannak kiszolgáltatva. Kivédhetıek azok az esetek melyek során több órát a földön fekve - segítség nélkül kell tölteni az idıs embernek. A segélyhívóval rendelkezı gyors segítséghez jut, így az életbemaradási esélyei nınek, a maradandó károsodást kiváltó tényezık csökkennek. Elızetes igényfelmérés során 70 fı igényelné a jelzırendszer használatát. Ennek a létszámnak a 80%-a idıs, egyedül élı, 20%-a családban él, de a nap legnagyobb hányadában magára van utalva, mivel a hozzátartozói dolgoznak. Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szakmai létszám normája a következı: - 4 fı hivatásos vagy társadalmi gondozó - 1 fı hivatásos vagy társadalmi gondozó készenléti rendszerben - 1 fı rendszergazda - 1 fı gépkocsivezetı (szükség esetén) A jelenlegi szociális gondozónıi létszámmal megoldhatónak látszik a rendszer mőködtetése. A délutáni és éjszakai készenlétet vállalni tudják az alkalmazottak. - Támogató Szolgálat megvalósítása A támogató szolgálat megvalósításával lehetıvé válna a fogyatékkal élık életminıségének javítása. A szolgáltatás célja: speciális igények kielégítése. Tudvalévı, hogy a súlyosan mozgássérült, esetleg tolókocsihoz kötött emberek életstílusa, életmódja negatív irányban változik, emberi kapcsolatai, kikapcsolódási lehetıségei beszőkülnek. Lehetıvé válna számukra mozi-, színházlátogatás, baráti kapcsolatok ápolása. Az 1/2000.(I.7.) SzCsM-rendelet alapján a támogató szolgálat szakmai létszáma a következı: - 1 fı vezetı - 2 fı személyi segítı - 1 fı gépkocsivezetı Jelenleg a házi segítségnyújtásban részesülık közt: 9 fı mozgásszervi fogyatékos személy van, melybıl 3 fı tolókocsihoz kötött. A Gondozási Központ vezetıje el tudná látni a Támogató Szolgálat vezetıi feladatait is. Személyi segítıként egy fı szociális gondozó, aki jelenleg házi gondozást végez, áthelyezhetı - mivel az elıbbiekben leírtak alapján a 9 fı mozgásszervi fogyatékost jelenleg is ellátjuk. Tehát 1 fı személyi segítı és gépkocsivezetı alkalmazására lenne szükség, mellyel az autó más ellátások segítését is folyamatosan el tudná látni. Jelenleg vállalkozót alkalmaz az intézmény gépjármő vezetésére, ami hosszú távon nem megfelelı megoldás. A kistérség nyertes pályázata teszi ezt lehetıvé átmeneti jelleggel.

15 15 II Családsegítés A Városi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (8100 Várpalota, Felsıinkám u. 1.) végzi a családsegítés szolgáltató tevékenységet. A családsegítı szolgáltatás általános és speciális szolgáltatása keretében a települési önkormányzat feladata a területén élı lakosság számára a segítségnyújtás a szociális vagy mentálhigiénés probléma, illetve krízishelyzet miatt veszélyeztetett személyek, családok számára, mellyel a cél a krízishelyzet megszőntetése, megelızése, valamint az életvezetési képesség megırzése. Az intézmény - típusa: szociális alapellátás - alapfeladata: családsegítés - mőködésének kezdı éve: november 1. Az intézmény határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik. Teljes dolgozói létszám: 11 fı - családsegítı szolgálat: 6 fı - gyermekjóléti szolgálat: 5 fı Betöltött szakmai létszám: 11 fı Az intézmény szakképzettségi aránya: 91% Fıállásban foglalkoztatottak: - teljes munkaidıben: 5 fı 1 fı vezetı, 2 fı családgondozó, 1 fı szociális asszisztens, 1 fı ügyviteli munkatárs - nem teljes munkaidıben: 1 fı családgondozó (gyes alatt, 4 órában) január 1-jétıl a családsegítı szolgálat munkacsoportja önálló csoportként, helyileg is elkülönítve dolgozik. Szakmai tevékenységük során a problémák súlya, vagy az ügyek azonnali intézkedést váró jellege miatt leggyakrabban tőzoltás jellegő a munkájuk. Minden eset gondozása a Családsegítı Szolgálatnál kezdıdik, és akkor kerül a Gyermekjóléti Szolgálathoz, ha a gyermekek veszélyeztetettsége olyan mértékő, hogy védelembevételi eljárást kell kezdeményezni. Az épület, eszközök állaga: - A számítógép, fax, fénymásoló egyre több karbantartást, javítást igényel. - Az akadálymentesítés megoldott. Sürgısen elvégzendı feladatok: - Intézményünkben a Felsıinkám u. 1. sz. alatt mőködésünk kezdete óta nem volt festés. Egészségügyi festésre mindenképpen szükség lenne. - Mőpadló cseréje, vagy javítása: a 7 éve felrakott vékony, gyenge minıségő mőanyag padló sok helyen elszakadt, felpödrıdött és balesetveszélyessé vált. - A fejlesztı-pedagógiai teremben a hét éve használt székek eltörtek, használhatatlanná váltak. A fejlesztésre járó gyermekek a családgondozók székeit használják, de ez idı alatt a kollégák nem tudnak leülni íróasztalukhoz, így szükséges stabil székek beszerzése. (Mőanyag szék nem megfelelı, mert olyan igénybevételnek van kitéve, hogy nagyon rövid idı után újra cserét kellene kérni.)

16 16 A következı idıszak szakmai tervei a következık: A jelenleg mőködı csoportjaikon kívül tervezik beindítani: - Közösségi pszichiátriai munka keretében: utógondozó csoport pszichiátriai betegek számára (a szociális asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozó elvégezte a pszichiátriai közösségi gondozó képzést, így szakmailag képzett a feladat ellátására). - Kamasz panasz csoport a város középiskolai kollégiumaiban lakók számára. Köztük több gondozott gyermekünk is van. Egyéni beszélgetések kapcsán úgy érzik a családgondozók, hogy csoport beindítására szükség van. - Elvált anyák csoportja (fıképp a gondozotti körbıl). - Serdülık csoportja pszichológusi jelenléttel azoknak a családoknak a gyermekeibıl, akiknél feloldhatatlannak látszó családi problémák miatt a serdülı menekülni akar a családjából. Ugyanezeknek a fiataloknak a szüleit szeretnék szintén csoportos beszélgetésre hívni és ezt követıen családterápiás segítséget adni nekik. - A háziorvosokkal való kapcsolattartással idıs emberek megkeresése olyan segítségnyújtási szándékkal, akiknek csak átmeneti ügyintézési segítségre van szükségük a betegségük idején. - A kapcsolatügyeletet igénybevevı családok idıszakonkénti csoportos találkozóját is tervezik és mediációs segítséget kívánnak nyújtani a számukra. - A kapcsolatügyelet hét végére való kiterjesztése megtörtént az igények miatt, de az ügyeletet biztosító szakemberek túlmunkadíját nincs módjukban kifizetni. Évek óta fokozódó az igény a kapcsolattartási ügyeletre, de túlmunkában ez már nem végezhetı. Erre gyors megoldást kell találni. A kapcsolatügyelet-szolgálathoz a meglévınél több játékra lenne szükség. - Ruhaakciókat eddig is szerveztek az intézmény dolgozói, de évente több alkalommal is hasznos lenne gyermekruhák begyőjtése, továbbadása vagy cseréje meghirdetett akcióval, de az eddigi helyiséggondot meg kell oldani a szervezett lebonyolítás érdekében. - Játékklinika programot is szeretnének beindítani a következıképpen: használt játékokat idısebb nıkbıl álló csoport felújítana és olyan gyermekekhez adhatnánk, akik nehéz helyzetük miatt játékok híján vannak. - Természetjáró csoport gyermekeknek és családoknak. A program részben már beindult gyermekekkel, ezt szeretnék családok programjává bıvíteni, de a pénzhiány jelentıs akadályt jelent. - Gyermekfelügyeletet szeretnének szervezni egyedülálló szülık részére, az igényt tapasztalják, de a szakemberek leterheltsége miatt munkaidın túli feladatot nehezen tudják ellátni. - Kézmőves csoport fejlesztése. Egy csoport mőködik, de helyszőke miatt csak 8 gyermeket tudnak egyszerre foglalkoztatni. Szükséges lenne több gyermeket is bevonni értelmes szabadidıs foglalkozásokba, de pénzhiány miatt nem tudnak több csoportot szervezni. Egyre több prevenciós tevékenységre lenne igény. Az intézmény dolgozói is szeretnék bıvíteni ezeket a tevékenységeket, de mindig beleütköznek abba az akadályba, amit a pénzhiány teremt. Nincs olyan tevékenység, amelynek valamilyen anyagigénye ne lennel, ezért a dolgozók az elképzeléseiket csak részben tudják megvalósítani.

17 17 II Utcai szociális munka Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A hajléktalanok ellátásának ez a formája a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete által a városban mőködtetett Hajléktalan Szálló szervezésében mőködik. Várpalota Város Önkormányzata e feladat ellátására ellátási szerzıdést kötött a Vöröskereszttel. Jelenleg ~50 fı hajléktalan él a városban, akiknek az ellátásáról gondoskodnak. Összegzés Valamennyi szociális alapellátási formára vonatkozóan elmondható, hogy ezek az ellátási formák az igények számához igazodóan rugalmasan képesek a rászorultság mértékének megfelelı segítségnyújtásra. Az alapellátások közül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére még ezidáig nem került sor. Az intézményvezetés felméréseket végzett az igényekre vonatkozóan és pályázatot nyújtott be 2004-ben, ami sajnos sikertelenül zárult. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetésénél kistérségi szinten gondolkodunk, megszervezésének elıkészületei elkezdıdtek, mivel a finanszírozási rendszer pozitív változása elérhetıvé teheti jelentıs önkormányzati forrás bevonása nélkül. A szociális törvény januárjától nevesíti a speciális alapellátások körébe tartozó szolgáltatásokat, melyeknek biztosítása a települési önkormányzatok feladata lakosságszámtól függıen. A támogató szolgálat célja a fogyatékos személy önálló életvitelének megkönnyítése, elsıdlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elérésének segítségével, valamint önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása, munkához való jutás segítése. A városban jelenleg támogató szolgálat nem mőködik, azonban az ellátásszervezés évben elkezdıdhet. A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása évi sikeres pályázatának köszönhetıen gépkocsi vásárlására került sor, mely a területi szociális munkavégzést segíti. A közösségi pszichiátriai ellátás keretében a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében kell komplex segítséget nyújtani a mindennapi életvitelben, továbbá lehetıség szerint biztosítani szükséges a meglévı képességeink megtartását, illetve fejlesztését. II.3.2. Szakosított ellátás Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekrıl az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelı szakosított ellátási formában kell gondozni. Szakosított ellátási formák: - nappali ellátást nyújtó intézmények, - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, - ápolást, gondozást nyújtó intézmények, - rehabilitációs intézmények, - lakóotthonok.

18 18 II Nappali ellátást nyújtó intézmények A nappali ellátást nyújtó intézmények elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosítanak lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Nappali ellátást nyújtó intézmények: - idısek klubja, - fogyatékosok nappali intézménye, - szenvedélybetegek nappali intézménye, - pszichiátriai betegek nappali intézménye, - nappali melegedı. II Idısek klubja Fekete Gyémánt Idısek Klubja (8100 Várpalota, Fekete Gyémánt u. 5.). Az intézmény a Városi Népjóléti Gondozási Központ szervezetéhez tartozik. A nappali ellátás és az átmeneti elhelyezés egy épületben mőködik, közös helyiségekkel és személyzettel. Az intézmény - mőködésének kezdete: 1984.március 1. - férıhelyeinek száma: 30 fı. Az intézmény elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Jelenleg a férıhelyek átlagos kihasználtsága: kb. 97%-os. Teljes dolgozói létszám, mely az idıskorúak gondozóházában lakókat is ellátja: 10 fı ebbıl 1 fı klubvezetı, 8 fı szociális gondozónı, 1 fı kisegítı (6 órás), 1 fı karbantartó szakmunkás (6 órás), 1 fı orvos heti 2 órában, 1 fı pszichológus heti 2 órában. Az elıírt szakmai létszámfeltételekbıl a napi 4 órás szociális, mentálhigiénés munkakör kialakítását kifogásolta a Megyei Módszertani Intézet a szakmai ellenırzés során. A szakdolgozók közül 1 fınek nincs szakirányú képesítése, melynek megszerzése 5 éven belül fog megtörténni. Az intézmény a nappali ellátásra vonatkozóan határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik.

19 19 Az ellátottak korösszetétele Idısek Klubja Korcsoport (év) Férfi (fı) Nı (fı) év év év év év felett 0 0 Összesen: 20 7 Az ellátottak fogyatékosság szerinti összetétele Idısek Klubja Megnevezés Létszám (fı) Mozgásszervi fogyatékos 6 Látásfogyatékos 2 Halláskárosodott 1 Értelmi fogyatékos 0 Krónikus belgyógyászati beteg 3 Pszichiátriai kezelt beteg 7 Alkoholbeteg 6 Összesen: 25 Az épület, eszközök állaga: Az épület az 1950-es évek elején épült szolgálati lakásnak. Ebbıl adódóan többszöri átalakításon ment keresztül annak érdekében, hogy a szakmai jogszabályokban elıírtaknak, valamint az ÁNTSZ elvárásainak is megfeleljen. Az épület tetején levı cserép régi, rendkívül áteresztıvé vált, minden esızés után jelentıs beázás következik be a helyiségek mennyezetén, falain, hiába fóliázzuk le a padlásteret, pótoljuk az elcsúszott cserepeket. Az épület homlokzati párkányvakolata több helyen elvált a nádszerkezettıl, ezért balesetveszélyes. Az épület külsı vakolata elhasználódott, tönkrement, repedezett, foltozott. Az épület bejárata elıtti járda töredezett, egyenetlen, néhol megsüllyedt. Az eszközök közül az ellátottak által használatos ülıgarnitúrák, fotelok, ágyak, szekrények nagy része 20 éves, erısen elhasználódott, tönkrement. Néhány eszköz pótlása (mikrosütı, színes tv, székek, stb.) ez év végén megtörténhet a Veszprém Megyei Közgyőlés várpalotai tagjainak támogatásával. Akadálymentesítés: Az épület fıbejárata rámpával és a hozzá kapcsolódó korláttal lehetıvé teszi az akadálymentes közlekedést, de az épületen belül a küszöbök még nem kerültek kiváltásra, a WC-kben a kapaszkodók hiányoznak. A küszöbök és egyéb akadályok (beépített szekrény a folyosón) miatt a szolgáltatásuk tolókocsival közlekedıknek nem biztosított.

20 20 HACCP bevezetése, minıségbiztosítás: A HCCCP jétıl bevezetésre került, az alábbi feltételek hiányoznak A tálaló asztaloknak és a polcoknak tisztítható, résmentes bevonatúnak, a munkaasztaloknak acélborításúnak kell lennie. Az árumozgató segédeszköz használatát írja elı a kiszállított ételhordók átvétele során, mert az élelmiszert tartalmazó szállítóedényt közvetlenül a padozatra helyezni tilos. Kézmosót kellene biztosítani a tálalókonyhában. Sürgısen elvégzendı feladatok: - Az épület alapterületének bıvítése, a terasz beépítésével. Az ellátottak jogos igénye lenne, hogy ebéd után lepihenjenek, de terület hiányában nem tudnak erre alkalmas ágyakkal ellátott szobát biztosítani, ezért az ellátottak többsége ebéd után inkább hazamegy lepihenni. A terasz beépítésével ezt a helyiséget erre a célra ki tudnák alakítani. - Az épület beázásának megszüntetése, födémcsere, szigetelés. - Az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosítása. - Redınycsere. A redınyök elhasználódtak, tönkrementek, többségük felújításra, cserére szorul. A fa redınyöket mőanyagra kellene cserélni. - Az érintésvédelmi és tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatban van, de a fedezet a hiányosságok kiküszöbölésére csak részben biztosított. - Az épület világítástechnikai berendezéseinek felújítása. A berendezések elavultak, a fénycsı armatúrák hiányzó búrái már nem beszerezhetık. Némelyik armatúrában a foglalat elöregedett, elporladt. A még fent lévı de repedezett búrákat célszerő lenne eltávolítani, mert balesetveszélyesek. - Árumozgató segédeszköz beszerzése az ételszállítás épületen belüli megoldására. II Fogyatékosok nappali intézménye Fogyatékosok Napközi Otthona (8100 Várpalota, Körmöcbánya út 3.) A Fogyatékosok Napközi Otthona (FONO) Várpalota Város Önkormányzatának intézménye, a Városi Népjóléti Gondozási Központ egysége. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény értelmében, a szakosított ellátási formákon belül, nappali ellátást nyújtó intézmény, amely a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok gondozására, foglalkoztatására, nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátási forma. Célja a saját otthonukban élı, különbözı fokban sérült értelmi fogyatékos, ill. mozgáskorlátozott fiatalok meglévı képességeinek megtartása, illetve fejlesztése. Az intézmény mőködési engedélye 10 fı ellátotti férıhelyre, határozatlan idıre szól. Átlagban fıt látnak el naponta, ami maximális kihasználtságot jelent (plusz az utógondozásban részesülık). Nincs intézményi ellátásra várakozó, sürgısségi elhelyezésre várakozó lista a nyitás óta nem volt. Az intézmény a Tési dombon található, ami ugyan nem központi hely a városban, de minden irányból jól megközelíthetı helyi járatokkal. Elérhetı közelségben van élelmiszer- és egyéb üzlet, posta, orvosi rendelı, gyógyszertár, stb. Az épületbe való bejutás már jóval nehezebb, mivel a napközi otthon akadálymentesítése sajnos még csak részben valósult meg. Az utcáról az udvarba, ill. az udvarból az épületbe, csak komoly segítséggel juthat be akadályozottsággal élı személy.

21 21 Jelenleg 13 gondozott van nyilvántartásban. A mőködési engedélye az intézménynek 10 fı ellátását teszi lehetıvé. Városunkban és a kistérségben is vannak olyan rászorulók, akik eddig nem tudták az intézmény ellátását igénybe venni egyrészt a területi ellátás korlátai miatt (Várpalota város közigazgatási területe), illetve szállítási okok miatt. A kistérségi együttmőködés szélesítése lehetıvé tenné, hogy a környezı települések lakói is hozzájuthassanak ezen intézmény szolgáltatásaihoz. Mivel a gépkocsi beszerzése már megtörtént, így igény esetén az ellátottak be- és hazaszállítását meg tudnánk szervezni. Az ellátottak egy része sajnos nem rendelkezik családi háttérrel, az esti-éjszakai elhelyezésük nem megoldott. Ebbıl sok probléma adódott az elmúlt évek során (rendırségi is). Egy részüknek van családja, de ıket is az intézmény gondozza a családgondozókkal, gondnokokkal, gyámhivatallal karöltve, mert önálló életvezetésre nem képesek. Ellátottaik köre szinte csak a társadalom perifériájára sodródott családokból kerül ki. Amennyiben bentlakásos intézmény bármilyen szintő megvalósulása lehetséges lesz, úgy talán érdemes (kb. 5 férıhely) ezen ellátottak elhelyezésére szolgáló részleg kialakítása is. A FONO-ban 5 fı áll alkalmazásban: - 1 fı intézményegység-vezetı óvodapedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógus - 1 fı adminisztrátor, - 2 fı szociális gondozónı. Az intézményegység-vezetı, az adminisztrátor és a takarítói munkakört ellátó személy a Szociális Konyhán is végez munkát, mivel azonos épületben mőködik mindkét intézmény. Az elıírt és betöltött szakmai létszám és szakirányú képesítés 100%-os. A jelenleg beíratott 13 fıbıl (2004. szeptember 30.): - 7 nı, - 6 férfi. Korcsoport Nı Férfi Összesen Összesen Jelen ellátottainkból 3 fı cselekvıképességet kizáró, 1 pedig korlátozó gondnokság alatt áll. A 13 fıbıl 11 fı értelmi fogyatékos, 2 fı pedig az egyéb fogyatékosság csoportjába tartozik. Ehhez 3 fınél mozgásszervi akadályozottság is hozzájárul, 4 fınél pedig halmozott fogyatékosságról beszélhetünk (hallási, beszéd, stb. akadályozottság). Az épület, eszközök állaga: Az épület állapota közepesnek mondható: l-l részen a korábbi években megvalósult a nyílászárók cseréje, a felénél ez még várat magára. Itt nem megoldott a szellıztetés, a hıszigetelés, penészesek a falak. A vakolat több helyen omladozik. A vizesblokkok, öltözık elavultak. Mivel intézményünk a volt bölcsıde épületrészében kapott elhelyezést, így ebbıl adódó problémáik nehezen megoldhatók. Egy volt bölcsıdei pavilon az óvodához került, aminek jelenlegi funkciói az intézmény elhelyezési gondjaihoz viszonyítva luxus igényeket elégít ki. Az intézményben a vezetınek nincs módja a hozzátartozókkal leülni egy négyszemközti beszélgetésre, mivel a konyha

22 22 folyosóján lévı kismérető irodahelyiséget osztja meg az adminisztrátorral. Az alkalmazottaknak is biztosítani kellene egy étkezésre szolgáló helyiséget, mivel a pályázati forrásból vásárolt sportszereket az eddigi ebédlıben tudtuk csak elhelyezni, így az étkezési lehetıség a konyhában adott, ami az új elıírások szerint szabálytalan. Ennek a problémának a megoldása viszonylag egyszerő lehetne, ha a csoportzárolás miatti használaton kívüli helyiségbe költöztetné át az óvoda azokat a funkciókat, ami jelenleg a volt bölcsıdei pavilonban kapott helyet. Az eszközök egy része hiányos (pl. öltözıszekrények, székek), más része - amelyeket pályázati úton nyertek jó állapotúak, az ellátottak speciális igényeit is kielégítik. A Minıségbiztosítási Kézikönyvük 2001-ben elkészült, az intézményben minden olyan tevékenység minıségi módon megoldott, amelyhez anyagi háttér nem szükséges. Sürgısen elvégzendı feladatok: - a FONO-ban az É-i oldal nyílászáróinak cseréje, hıszigetelése, - egy tornaterem kialakítása, - az öltözık és vizesblokkok felújítása, - utcai akadálymentesítés megoldása, - székek és öltözıszekrények vásárlása, - korrekciós foglalkoztató eszközök, szakkönyvek biztosítása. II Nappali melegedı A nappali melegedı elsısorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetıséget. Az önkormányzat nappali melegedıt nem mőködtet. Ellátási kötelezettségének a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Intézete szervezetével kötött ellátási szerzıdés útján tesz eleget. A nappali melegedı a hajléktalan szálló épületében (8100 Várpalota, Mészáros L. u. 53.) mőködik, 25 fı befogadására alkalmas. A kihasználtsága változó, az évszaktól függ, hideg téli napokon 100%-os. II Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évvel hosszabbítható idıtartamra teljeskörő ellátást biztosítanak. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai, melyeket az önkormányzatnak mőködtetnie kell: - idıskorúak gondozóháza, - éjjeli menedékhely. II Idıskorúak Gondozóháza Várpalota Város Önkormányzata a Népjóléti Gondozási Központ keretében idıskorúak gondozóházát mőködtet, mint azt már említettük, az idısek klubjával egy épületben, a Fekete Gyémánt u. 5. szám alatt. Az idıskorúak gondozóházába azok az idıskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonunkban idılegesen nem képesek gondoskodni. Az intézmény mőködésének kezdete: november 11.

23 23 Az intézmény férıhelyeinek száma: 10 fı. Az intézmény határozott idejő mőködési engedéllyel rendelkezik december 31-éig. Az ellátottak korcsoportos megoszlása Korcsoport (év) Férfi (fı) Nı (fı) év év év év év felett 0 4 Összesen: 2 8 Az ellátottak fogyatékosság szerinti megoszlása Megnevezés Létszám (fı) Mozgásszervi fogyatékos 5 Látásfogyatékos 0 Halláskárosodott 1 Értelmi fogyatékos 1 Krónikus belgyógyászati beteg 3 Pszichiátriai kezelt beteg 0 Alkoholbeteg 0 Összesen: 10 Egyéb, az akadálymentesítésre, az épület állagára, minıségbiztosításra vonatkozó tudnivalók az Idısek Klubja címszó alatt találhatók. II Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetıvé tevı szolgáltatás. Az önkormányzat ezen feladatának a Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötött ellátási szerzıdés útján tesz eleget. A hajléktalan szállóval egy épületben mőködı éjjeli menedékhely 20 fı befogadására alkalmas. II Tartós bentlakást nyújtó intézmények II Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Ápoló Otthon (8100 Várpalota, Honvéd u. 2.) A város központjában könnyen elérhetı helyen helyezkedik el. Ez elınyt jelent olyan szempontból, hogy a látogatók könnyen megközelítik az intézményt, a gondozottak a városban mőködı társadalmi szervezetekkel, valamint iskolákkal való kapcsolatát is megkönnyíti (egyházak, óvodák, stb.). Az Evangélikus Óvoda és iskolák diákjai színesítik ünnepeiket, rendszeresen szerveznek számukra kulturális elıadásokat.

24 24 Az ellátottak egészségi problémái miatt a labor, röntgen, szakorvosi ellátás közelsége kedvezı, ám az a tény, hogy a krónikus belgyógyászattal közös folyosón helyezkedik el az intézmény, sok nehézséget is jelent az intézmény számára. - Az intézmény mőködtetıje: Városi Népjóléti Gondozási Központ - Tevékenység megkezdésének ideje: március 1. - Ellátási területe: Várpalota város közigazgatási területe - Az intézmény típusa: szakosított ellátás / idısek otthona, folyamatosan üzemelı bentlakásos intézmény. A férıhelyek száma: Várakozók száma: Sürgısségi kérelmek száma: 30 fı 12 fı 2 fı Férıhely átlagos kihasználtsága: 100% Átlagos várakozási idı: 179 nap (nıknél: 191 nap, férfiaknál: 153 nap) Az intézmény alapfeladata Az ellátottak korának, egészségi állapotának megfelelı fizikai és egészségügyi ellátása, mentális gondozásuk, valamint célszerő és hasznos tevékenységük megszervezése és foglalkoztatása. Az intézmény célja A magas színvonalú, rugalmas ellátás biztosítása. A lakók általános egészségi állapotának szinten tartása, a testi-lelki aktivitás fenntartása, ill. annak elısegítése, figyelembe véve az ellátást igénybe vevı korát, egészségi állapotát, képességeit és egyéni adottságait. Teljes dolgozói létszám: Az állományban lévı teljes dolgozói létszám: 14 fı. Az 1/2000 SzCsM-rendelet szerint meghatározott szakmai létszámnorma és betöltöttség Munkakör Kötelezı létszám Tényleges létszám Intézményvezetı 1 fı Orvos heti 4 óra heti 4 óra Osztályvezetı ápoló 1 fı 1 fı Ápoló-gondozó 7,2 7 fı Mozgásterapeuta heti 4 óra napi 4 óra Szoc. mentálhigiénés munkatárs 1 fı 1 fı Foglalkoztatás-szervezı 100 férıhelyre: aki a fogl.szerv. 1 fı feladatok ellátja Hiányzó létszám 1 fı 4 órás Diétás nıvér heti 4 óra heti 4 óra

25 Egyéb, nem szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók: irányszám: mosó-, varrónı: 50 férıhelyre 1 fı, ügyviteli dolgozó 50 férıhelyre 1 fı. 25 Tényleges létszám: - 2 fı betegkísérı, - 2 fı tálalós, - 1 fı adminisztrátor (havonta 8 x 8 óra) (alkalmi munkavállalói könyvvel), 1 fı napi 4 órában (tálalós besegítı, varrónı). 100 férıhelyig az osztályvezetı ápoló bízható meg az intézményvezetı ápoló feladatainak ellátásával. A gondozási központ vezetıje látja el a bentlakásos intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat is. Az ellátottak egészségi állapota miatt szükséges lenne a gondozói létszámot 10 fıre, emelni. Szakképzettségi arány: 100%. Az intézmény ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik december 31-éig (ennek oka a személyi és tárgyi feltételek hiánya). Az ellátottak elhelyezésére 1 db 5 ágyas, 2 db 1 ágyas, 1 db 2 ágyas és 7 db 3 ágyas szobában történik. Az étkezésre, közösségi együttélésre, foglalkoztatásra, a látogatók fogadására egyetlen 21 m 2 -es helyiség biztosított. Mivel ezek a tevékenységek idıben ütközhetnek, célszerő lenne legalább még egy helyiség kialakítása. Az orvos számára a betegek vizsgálatához a krónikus belgyógyászattal közös helyiség van kijelölve. A gondozottak pénzkezelése, az adminisztrátor, a fınıvér, és a szociális munkás adminisztratív tevékenysége legalább még egy helyiség kialakítását tenné szükségessé. Az ellátottakkal, illetve hozzátartozóikkal való egyéni beszélgetésre sincs jelenleg mód az intézményben. A lakószobákban az ellátottakra elıírt 6 m 2 alapterület minden szobában adott. 59 ellátottra 6 db zuhany, az Ápoló Otthonban + 1 db zuhany áll az ellátottak rendelkezésére. Ellátottak: a 30 fı ellátott közül - nı: 21 fı, - férfi: 9 fı. Az ellátottak kor szerinti megoszlása Életév Érintettek Arányuk száma év között 11 37% év között 13 43% év között 4 13% év között 2 7%

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2008. január 1-i állapot

2008. január 1-i állapot KOLLEKTÍV SZERZİDÉS azoknak a munkavállalóknak a számára, akiket az egészségügyi és szociális szakmák munkáltatóit tömörítı szakmai egyesület tagjai foglalkoztatnak 2008. január 1-i állapot 2. A KOLLEKTÍV

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008)

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 3250 PÉTERVÁSÁRA, KOSSUTH L. ÚT 1. KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) 2005 1/120 KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása Komló, 2012. április 27. Polics József Elnök

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE Szekszárd 2011. február 25. Kara Ákos BEVEZETÉS 1. Helyzetértékelés 2. Kihívások, szők keresztmetszetek 3. A foglalkoztatási célkitőzés 4.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató TÁJÉKOZTATÓ az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Pécs, 2009.12.28. Dr. Brebán

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben