TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl 1. számú melléklet Bevételek és kiadások ai számú melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése / a. számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek / b. számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások 89 Oldalszám 1 3.2/ a. számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege V. fejezet nélkül - Bevételek 3.2/ b. számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege V. fejezet nélkül- Kiadások számú melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai számú melléklet Környezetvédelmi feladatterv III. negyedévi teljesítése számú táblázat Általános tartalék III. negyedévi felhasználása számú táblázat Céltartalékok III. negyedévi felhasználása számú táblázat Közmővelıdési feladatok III. negyedévi felhasználása számú táblázat Sportfeladatok III. negyedévi felhasználása számú táblázat Civil szervezetek, ifjúsági feladatok III. negyedévi felhasználása számú táblázat Oktatási feladatok III. negyedévi felhasználása számú táblázat Képviselıi alap III. negyedévi felhasználása számú táblázat A Cigány Kisebbségi Önkormányzat III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása 9. számú táblázat A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3 Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -a szerint önkormányzati költségvetés háromnegyed évi teljesítésének alakulásáról tájékoztatni kell a Közgyőlést. A gazdasági tájékoztató 1 sz. melléklete az V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet évi belépésével eltér az elızı évek struktúrájától. Az összehasonlíthatóság érdekében a továbbiakban a 3. sz. melléklet a fenti fejezet nélkül is elkészül, így a 3.2/a és 3.2/b mérlegtáblák adatai alapján a korábbi évek hasonló idıszakával való összevetés is könnyen megtehetı, a gazdálkodási folyamatok alakulása meghatározható. A vizsgált háromnegyed éves gazdálkodás folyamatát a stabil, kézbentartott pénzellátási helyzet jellemezte, így a feladatellátás zavartalansága biztosított volt. A pénzellátás stabilitása mind a mőködés, mind a felhalmozási szektorban fennállt. A szeptember végéig tartó idıszakban, az idıközben kibontakozott tıkepiaci válság hatása még nem jelentkezett. A költségvetési teljesítés általános értékelése Bevételek A bevételi fıösszeg korrigálása szükséges az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben realizált ezer forint összegő bevétellel, mivel ezen források nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátáshoz tartoznak. Az elızı idıszakhoz viszonyító elemzést ezen bevételek nélkül lehet megnyugtatóan elvégezni. A vizsgált idıszakban realizált korrigált bevételi fıösszeg ezer forintot tett ki, amely ezer forinttal, 12,8%-kal növekedett az elızı év hasonló idıszakához képest. A módosított teljesítése 78,6%-os az idıarányos szintet kissé meghaladja. Mőködési bevételek korrigált összege ezer forint nagyságrendben jelentkezett. A teljesítési szint 83,4%. A bevételi volumen elmarad a év hasonló idıszakának mértékétıl, abból adódóan, hogy az SZJA normatív módon elosztott része a normatív állami támogatások között kerül kimutatásra. Ezen bevételi kategóriába tartozó jelentısebb volumenő tételek az alábbiak: Az SZJA bevétel ezer forint, ami az nak a 76,9%-a. Ezen központi átengedett adó a költségvetési törvény ütemezésének megfelelıen érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. 1

4 A helyi adóbevétel ezer forintban realizálódott, amely a jóváhagyott nak a 90,6%-a. Az adóbevétel teljesítési szintje alapján várhatóan az éves tervezett adóbevétel realizálódik. Az illetékbevétel jogcímen ezer forint keletkezett. Az teljesítése 98,2%. Intézményi mőködési bevétel összességében ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott nak a 77%-a,megfelel az idıarányosnak. Az összes mőködési bevételnek a költségvetés bevételi szerkezetén belüli aránya 37,4%, az elızı évhez képest 18,7% pontos csökkenést mutat. Támogatások jogcímen a központi költségvetésbıl ezer forint érkezett. A bevétel a jóváhagyott nak a 86,1%-a. Ezen bevétel az elızı év hasonló idıszakához képest jelentısen növekedett abból adódóan, hogy az SZJA normatív módon elosztott része ezen bevételi jogcímben kerül kimutatásra. A mőködési feladatokhoz kapcsolódó központi források ezer forintot tettek ki elsısorban az SZJA bevétel normatív módon elosztott része miatt. A 13. havi járandóság 50%-ának megtérítése és a bérfejlesztéssel kapcsolatos pót ezer forint bevételt eredményezett a vizsgált idıszakban. A felhalmozási feladatokra irányulóan ezer forint forrás érkezett a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatásának támogatására elkülönített központi ból. A támogatások bevételi csoport aránya a bevételi fıösszegen belül 41,4%, amely 13,3% ponttal növekedett az elızı év hasonló idıszakához képest alapvetıen az átengedett személyi jövedelemadó járandóság ideszámítása miatt. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer forint összeget eredményezett, amely a jóváhagyott nak a 83,2%-a. A bevételi alakulása kedvezı, így várhatóan az éves bevételi terv is tartható. A költségvetés bevételi fıösszegén belüli arány 1,4%, 4,1% ponttal csökkent a 2007.év hasonló idıszakához képest. Támogatásértékő bevételek összességében ezer forint bevételt eredményeztek. Az teljesítése 96,2%. A bevételi csoporton belül meghatározó a mőködési feladatokra irányuló forrás ezer forint összegben. A bevételi fıösszegen belüli arány 9,8%, amely 2,3% pont növekedést mutat a korábbi évhez képest. 2

5 Támogatási kölcsön visszatérítés bevétele ezer forint a korábban kölcsönadott munkáltatói és önkormányzati kölcsönök ütemezett visszafizetése miatt. Hitelfelvétel a vizsgált idıszakban ezer forintot tett ki felhalmozási feladatok finanszírozása érdekében. A hitel az elmúlt évben megnyitásra került, ez évben történt az igénybevétel. Pénzmaradvány igénybevétele, figyelemmel arra, hogy az intézmények végrehajtották a pénzmaradvány igénybevételére irányuló Közgyőlési döntést, illetve a jóváhagyott pénzmaradvány alapján a teljesítés ezer forint. Kiadások A kiadási fıösszeg korrigálása szükséges az önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetben realizált 5 ezer forint összegő kiadással, mivel ezek nem közvetlenül az önkormányzati feladatellátáshoz tartoznak. Az elızı idıszakhoz viszonyító elemzést ezen kiadások nélkül lehet megnyugtatóan elvégezni. Az összes költségvetési kiadás fıösszege ezer forint, amely a jóváhagyott nak a 67,1%-a. Az idıarányostól való elmaradást alapvetıen a felhalmozási feladatok alacsonyabb teljesítési szintje okozza. A mőködési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások) ezer forint felhasználást eredményeztek. A felhasználás a rendelkezésre álló nak a 71,9%-a, elmarad az idıarányos mértéktıl. A kiadási fıösszegen belül a mőködési kiadások aránya 73,2%-os, amely 0,7%-ponttal növekedett az elızı év hasonló idıszakának teljesítéséhez képest. A személyi juttatás és a munkaadói járulékok teljesítése együttesen ezer forint, 73,3%-os felhasználást eredményeztek. A teljesítési szint kedvezınek értékelhetı, hiszen ezt az idıszakot terheli a 13. havi járandóság 50%-ának kifizetése is. A felhasználás alakulása azt mutatja, hogy az intézmények várhatóan az i korláton belül tudnak gazdálkodni az év során. 3

6 A dologi kiadás jogcímen ezer forint a felhasznált összeg, amely 69,5%-os teljesítési szintet jelent. Ez összességében kedvezı, hiszen várhatóan önkormányzati szinten a rendelkezésre álló biztosítja a lehetıséget a felmerülı költségek finanszírozására. Mőködési támogatás kiadási jogcímen felhasznált összeg ezer forint, amely a rendelkezésre álló nak a 77,2%-át jelenti. A kiadás túlnyomó részét a szociális területet érintıen jelentkezı folyósított juttatások jelentették. A kiadási fıösszegen belüli arány 17,6%, amely 2,2% ponttal növekedett az elızı évhez képest. A felhalmozási kiadásokra ezer forint kiadás irányult. A jóváhagyott felhasználása 48,3%-os, jelentısen elmarad az idıarányos mértéktıl. A kivitelezési ütemek nem az idıarányos szinthez igazodnak, hanem a szerzıdésben rögzítetthez. A tervezett felhalmozási feladatok nagyobb részben a kivitelezési szakaszban vannak. A kiadási fıösszeghez viszonyított felhalmozási arány 6,3%, 2,8% ponttal elmarad az elızı évi mértéktıl, abból adódóan, hogy az elızı évben nagyobb volumenő felhalmozási feladatok valósultak meg. Adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére ezer forint pénzfelhasználásra került sor, amely növekedést mutat az elızı évhez képest. A növekedés jelentıs részben a évben igénybevett hitelek miatt következett be, hiszen a törlesztés ez évben már jelentkezett. Az önkormányzati költségvetés 2008 háromnegyed éves gazdálkodását a stabil pénzellátási helyzet jellemezte. A szükséges források minden idıben rendelkezésre álltak a felmerült kiadások finanszírozásához. A mőködési szektor likviditásának fenntartásához technikai hitel-igénybevételre nem kellett sor kerüljön. A költségvetés mőködési szektorának teljesítése az idıarányos alatt maradt, ami kedvezınek értékelhetı, általánosságban nem mutat fedezet-ellátási feszültséget, ami kézben tartott -felhasználásra utal. Felhalmozási területen a feladatok kivitelezési ütemeinek megfelelı a felhasználás, de elmarad az idıarányostól. A feladatok megvalósításával kapcsolatos számlakifizetések a negyedik negyedévben várhatóak. A gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni. 4

7 A költségvetési teljesítés részletes értékelése I. Bevételi ok teljesítése 1. Mőködési bevételek A költségvetésben szereplı mőködési feladatok végrehajtására irányuló korrigált mőködési bevételek együttesen ezer forint forrást eredményeztek. Ezen önkormányzati bevétel ezer forinttal, 24,8%-kal elmarad az elızı év hasonló idıszakának mértékétıl. Az alacsonyabb mértékő forrás abból adódóan alakult ki, hogy ez évben az SZJA bevétel normatív módon elosztott része a támogatási jogcímen kerül kimutatásra. A meghatározott teljesítése 83,4%, nagyobb az idıarányos mértéknél, ami kedvezınek értékelhetı. A bevételi csoport elemei az alábbiak: Intézményi mőködési bevétel kategóriában az önkormányzati szinten realizált forrás ezer forintot tesz ki. A bevétel ezer forinttal, 2,5%-kal növekedett az elızı év hasonló idıszakának mértékétıl. A rendelkezésre álló teljesítése 77,6%, kedvezı. Az intézményeknél realizálódott bevétel ezer forint, amely ezer forinttal, 0,8%-kal növekedett a évhez képest. Az intézményeknél jelentkezı bevétel teljesítése 76,6%, meghaladja az idıarányos mértéket, ami eredményes erıfeszítést mutat az intézmények vezetése részérıl. A Polgármesteri Hivatal fejezetben jelentkezı bevétel ezer forint, ami az nak a 79%-a. Illetékbevétel ezer forint összegben érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Az teljesítése 98,2%. Az illetékbevétel beszedése a évi költségvetési törvény 19. -a szerint január 1-jétıl az APEH feladata, de továbbra is a város közigazgatási területén belül keletkezett illetékbevétel, a megosztás szabályainak figyelembe vételével, az önkormányzatot illeti. 5

8 Helyi adók bevétele ezer forint, amely figyelemmel az elızı év hasonló idıszakának értékére, ezer forint összegő, 9,5% mértékő növekedést mutat. Az éves szinten meghatározott teljesítése 90,6%, amely azt mutatja, hogy az éves szinten teljesíthetı. A saját folyó bevételek forrásai között kiemelkedı jelentıségő és nagyságrendjét tekintve meghatározó tényezı a helyi adó bevételének alakulása, amelynek adónemenkénti megoszlása az alábbi: Adónemek I-III.n.év. Adatok: ezer forintban I-III. n. év I-III. n. évi ténybıl: Társas váll. Egyéni Tény Terv Tény % % Építményadó , ,6 Iparőzési adó , ,2 Váll. komm. adója Idegenforg. adó , ,9 Helyi adó össz.: , ,9 A bevétel az elızı év azonos idıszaka teljesítéséhez képest összességében ezer forinttal több, azaz 9,5 %-os, a háromnegyedévre ütemezett bevételi tervhez képest ezer forinttal több, azaz 6,5 %-os emelkedést mutat. Iparőzési adóban az elızı év azonos idıszakához mérten a teljesítés ezer forinttal, az I-III. negyedévre ütemezett bevételi tervtıl ezer forinttal több. A bevételi többlet okai a behajtási cselekményeken túl a bevételek bıvülése, valamint a likviditási gondokkal nem rendelkezı adózók fizetési hajlandóságának növekedése. Építményadóban az elızı évitıl ezer forinttal több, az I-III. negyedéves tól ezer forinttal kevesebb a bevétel. Az tól való elmaradás oka elsısorban az, hogy néhány nagy adós gazdaságilag ellehetetlenült volna az adókötelezettség egyösszegő megfizetésével, ezért a fizetési kötelezettség esedékessége méltányossági eljárás során átütemezésre került. Idegenforgalmi adóban az elızı év azonos idıszakától 616 ezer forinttal több, az I-III. negyedéves tól 390 ezer forinttal kevesebb a bevétel. 6

9 Az adósállomány ezer forint, (helyi adók: ezer forint, bírság: ezer forint, pótlék: ezer forint) amelynek megoszlása: Adónemek A d ó s á l l o m á n y I- III. összesen összesbıl Adatok: ezer forintban Nettó elıtti n. évi FA+VA Építményadó Helyi ip. adó Vállal.komm.a Idegenforg. adó Helyi adók össz: Bírság Késedelmi p Összesen Adatok: ezer forintban M e g n e v e z é s A d ó s á l l o m á n y szeptember 30-án Eltérés % késıbb esed. kötelezettségek ,1 gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása ,4 miatt fizetési halasztások miatt ,4 hátralék ,7 Összesen ,1 Az összes adósállomány az elmúlt év azonos idıszakához viszonyítva ezer forinttal nıtt, azaz az eltérés 2,1 %. A késıbb esedékes kötelezettségek ezer forinttal, új felszámolási eljárások megindítása miatt a végelszámolási és felszámolási eljárások adósállománya ezer forinttal emelkedett. A hatékony végrehajtás eredményeként a hátralék ezer forinttal 24,3 %-kal csökkent. Végrehajtási intézkedések: Eljárás Eredmény M e g n e v e z é s mennyiség összeg mennyiség összeg % (db) (eft) (db) (eft) % Inkasszó , ,3 Letiltás , ,9 Követelés ,

10 lefoglalás Ingó foglalás , ,2 Önk-hoz behajt.átjelentés , ,5 Összesen: , ,0 Helyszíni behajtási eljárás keretében ezer forint helyi adó került beszedésre. Az elmúlt év azonos idıszakához viszonyítva 97 db inkasszóval több eljárás indult ezer forinttal több összegre. Az inkasszók eredménye a I-III. negyedévben ezer forint. Átengedett központi adók bevétele összességében ezer forint nagyságrendben realizálódott, amely ezer forinttal, 55%-kal elmarad a évi összegtıl. A kisebb bevételi szint abból adódott, hogy ez évben az átengedett SZJA normatív módon elosztott része a támogatási bevétel jogcímen kerül kimutatásra. Személyi jövedelemadó ezen jövedelemkategóriában összességében ezer forint bevételt eredményezett, amelynek szerkezete az alábbi: - helyben maradó rész ezer forint - jövedelemkülönbség mérséklése ezer forint A helyben maradó rész ezer forinttal, 2,6%-kal növekedett a évhez képest. Ezen szerény növekedés azt mutatja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén mőködı gazdálkodó szervezetek által két évvel ezelıtt befizetett jövedelemadója közel szinten maradt, tehát jövedelemkiáramlás nominálisan is alig növekedett, reálértékben pedig csökkent. Gépjármőadóból ezer forint bevétel származott, amely ezer forinttal, 4,8%- kal növekedett. Az éves szinten meghatározott teljesítése 92,3%. Az I-III. negyedévre ütemezett 771 ezer forinttal lett túlteljesítve. Az adósállomány ezer forint, ( ezer forint elıtti, ezer forint évi) amelynek megoszlása: Adatok: ezer forintban M e g n e v e z é s A d ó s á l l o m á n y szeptember 30-án Eltérés % késıbb esed. kötelezettségek ,7 gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása ,7 8

11 miatt fizetési halasztások miatt ,9 hátralék ,7 összesen ,9 Az adósállomány ezen belül a hátralék csökkenését (adósállomány ezer forint, hátralék ezer forint) alapvetıen a gépjármőadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetıségek alkalmazása, valamint a hatékony végrehajtási cselekmények eredményezték. Végrehajtási intézkedések: Eljárás Eredmény M e g n e v e z é s mennyiség összeg mennyiség összeg % (db) (eft) (db) (eft) % Inkasszó , ,0 Letiltás , ,9 Követelés 100, lefoglalás Ingó foglalás , ,7 Önk-hoz behajt.átjelent Összesen: , ,4 Helyszíni behajtási eljárás keretében ezer forint gépjármőadót szedtek be. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek együttesen ezer forint forrást eredményeztek. Ezen bevétel ezer forinttal, 2,9%-kal haladja meg az elızı évi teljesítést. A jóváhagyott a vizsgált idıszakban 75,8%-ban teljesült. A bírságok, pótlékok jogcímen ezer forint bevétel keletkezett. Ezen belül az adópótlék és bírság ezer forintot tett ki az alábbiak szerint: Megnevezés Bevétel I-III. n. év I-III. n. év Adatok: ezer forintban I-III. negyedévi ütemterv Bírság Pótlék Összesen

12 A bírságnál az elızı év azonos idıszakához képest ezer forinttal (17,2 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan ezer forinttal (47.2 %-kal) kevesebb a teljesítés. A pótléknál az elızı év azonos idıszakához képest ezer forinttal (11,3 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva ezer forinttal (16 %-kal) több a bevétel. Az egyéb sajátos bevétel jogcímen megjelenı önkormányzati bérlakások mőködtetésével kapcsolatos bevétel ezer forint összeget tett ki. A keletkezett bevétel 462 ezer forinttal, 0,3%-kal növekedett az elızı év hasonló idıszakához képest. A szerény növekedés a lakások számának csökkenésével magyarázható. Az éves teljesítése 73,9%, elmarad az idıarányostól. Az év hátralévı részében a bevétel növekedését kell elérni a meghatározott teljesítése érdekében szeptember 30-án a lakbér-, üzemeltetési költség- és közüzemi díjhátralék összege ezer forint volt, amely ezer forinttal, 0,8%-kal növekedett az elızı év hasonló idıszakához képest. A hátraléknövekedés mértéke kedvezıtlen változás az elızı idıszakban tapasztalt csökkenéshez viszonyítva. A hátralékállományból ezer forintot (a hátralék 82%-át) a forint feletti tartozások alkotják, amelyek már összegszerőségükre tekintettel is igen nagy sok esetben kezelhetetlen problémát jelentenek az anyagi gondokkal küzdı bérlıknek. A hátralék behajtása iránt I-III. negyedévben tett intézkedéseket az alábbi táblázatok mutatják: Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások Megnevezés Mennyiség Ügyérték (db) (eft) Bérleti jogviszony felmondása Fizetési meghagyás benyújtása Keresetlevél benyújtása Végrehajtási eljárás Kitőzött kilakoltatás Megvalósult kilakoltatás A nem lakás célú helyiségek bérbeadása ezer forint bevételt eredményezett. A bevétel 182 ezer forinttal, 0,2%-kal növekedett az elızı évhez képest. A növekedési mérték olyan alacsony, hogy gyakorlatilag a bevétel szinten maradásáról lehet beszélni. A vagyonkezelı Salgó Vagyon Kft-nél kimutatott helyiség bérleti díjak esetében ezer forint tartozás mutatkozik szeptember 30-án, ami az elızı negyedévi ezer 10

13 forint kintlévıséghez képest nem tőnik számottevı javulásnak. Számottevı romlás mutatkozik az elızı év hasonló idıszakában kimutatott kintlévıséghez való viszonyítás esetében. Itt ugyanis ezer forint, 44,5%-os mértékő hátraléknövekedés figyelhetı meg. A tartozások 21%-a (4.195 ezer forint) 90 napon belüli, amibıl nem lehet messzemenı következtetéseket levonni. Bármelyik vállalkozással elıfordul, hogy 1-2 hónapos késedelembe esik. A 90 nap és 180 nap közötti tartozás összege ezer forint, melyet két vállalkozás halmozott föl, az Apolló mozi bérlıje ellen bőntetı feljelentést tettek, egy vendéglátós vállalkozóval pedig részletfizetésben egyeztek meg. Az egy éven túli tartozások összege ezer forint, melynek behajtására döntı többségében peres eljárást kezdeményeztek, kisebb részére peren kívül részletfizetési megállapodást kötöttek. A földbérleti díjak elmaradása ezer forint, ami az elızı negyedévi ezer forinthoz képest ezer forint emelkedést mutat. Ennek oka, hogy több évre visszamenıleg kértek emelt földbérleti díjat idegen felépítmények tulajdonosaitól. Közterület használati díjak fizetésébıl a vizsgált idıszakban ezer forint bevétel származott. A bevétel teljesítése elmarad az idıarányostól, de a negyedik negyedévben a közterület használat igénye jelentısen növekedni fog, figyelemmel a karácsonyi ünnepekre. A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg ezer forint, megfelel a közgyőlés döntésének. 2. Támogatások A központi költségvetésbıl támogatásként ezer forint érkezett az önkormányzathoz, amely ezer forinttal, 66,5%-kal növekedett, alapvetıen abból adódóan, hogy az SZJA normatív módon elosztott része ebben az évben ezen bevételi kategóriában kerül kimutatásra. A mőködési feladatokat érintı állami támogatás összességében ezer forint. A mőködési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak: 11

14 - Normatív központi költségvetési támogatás ezer forint összegben érkezett, amely ezer forinttal, 20,8%-kal növekedett az elızı évhez képest az SZJA járandóság miatt. A központi forrás a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelı ütemezésben érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. A járandóság feladatmutató alapján ezer forint, illetve lakosságszámhoz kötötten ezer forint összegben felhasználási kötöttség nélkül illette meg az önkormányzatot. - A központi költségvetés központosított aiból ezer forint érkezett az önkormányzathoz az alábbi tételeknek megfelelıen: =lakossági közmőfejlesztés támogatása 426 ezer forint =szakmai vizsgák lebonyolítása 948 ezer forint =helyi kisebbség támogatása ezer forint =Tőzoltóság kiegészítı támogatása ezer forint =helyi tömegközlekedés támogatása ezer forint =2008. évi bérpolitikai intézkedés ezer forint =zenekarok támogatása ezer forint =létszámcsökkentési hozzájárulás ezer forint =vizitdíj támogatás 163 ezer forint =közoktatás-fejlesztési célok ezer forint =nyári gyermekétkeztetés támogatása ezer forint =alapfokú mővészeti oktatás támogatása ezer forint =Madzsar út ezer forint =könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 564 ezer forint - Normatív kötött felhasználású támogatás jogcímen ezer forint összegben érkezett a központi költségvetésbıl a következı részletezettség szerint: =pedagógus szakvizsga és továbbképzés ezer forint =pedagógiai szakszolgálat ezer forint =szociális segély ezer forint =idıskorúak járadéka ezer forint =ápolási díj ezer forint =közcélú foglalkoztatás ezer forint 12

15 =szociális továbbképzés 183 ezer forint =lakásfenntartás támogatása ezer forint =adósságcsökkentési támogatás ezer forint =Tőzoltóság támogatása ezer forint =gyermekvédelmi támogatás pénzbeli juttatás ezer forint - Egyéb központi támogatás jogcímen ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára az alábbi részletezettségnek megfelelıen: =2007. évi 13. havi illetmény támogatása ezer forint =TÜO szakközépiskolai idı beszámítás támogatása ezer forint =egyszeri kereset kiegészítés ezer forint =elırehozott öregségi nyugdíjazás ezer forint - Vis maior támogatás a Rónai út vízkár miatti karbantartásának támogatása kapcsán érkezett ezer forint összegben. Ezzel a kényszerően elvégzett karbantartási feladat elvégzése jelentıs finanszírozási segítséget kapott a központi költségvetés elkülönített forrásából. A felhalmozási támogatások jogcímei és összegei az alábbiak: A leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatására irányuló központi ból származnak összességében ezer forint nagyságrendben, aminek jogcímei és összegei az alábbiak: =Kálmán I. út ezer forint =Feketesereg út ezer forint =Iskola út ezer forint =Huszita út ezer forint 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek A felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer forint forrást eredményeztek a beszámolási idıszakban. Az i teljesítés 83,2%-os, várhatóan az éves elıírás teljesülni fog. A teljesült bevételi elemek az alábbiak: - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ezer forintot eredményezett. 13

16 A bevételen belül ezer forint 2 db gépkocsi tároló és 29 db garázs alatti, illetve ezer forint egyéb földterületek értékesítésébıl származott. - Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevételei jogcímen összességében ezer forint érkezett az önkormányzathoz. Ezen belül a bevételi tételek az alábbiak: =Az önkormányzati lakóingatlanok eladása ezer forint bevételt eredményezett. A bevétel jelentıs részét az elızı években megkötött adásvételi szerzıdések részletfizetési ütemei képezik, másrészt a 27/2008. (III. 25.) Öh. számú határozattal értékesítésre kijelölt lakások eladásából származott. A I-III. negyedévben a Tanács út 2/A. és a Gorkij krt. 56., Déryné út 21., Szerpentin út 23. szám alatti lakások értékesítése történt meg. Ennek megfelelıen az teljesítési szintje 84,6%. Az értékesítésre került lakásállomány esetében 502 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezık száma 137, tartozásuk nagysága ezer forint. Az egy fıre jutó hátralék összege ezer forint. A negyedév alatt összesen 17 ügyfél rendezte egyösszegő kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát. =Telekértékesítésbıl ezer forint bevétel jelentkezett az év beszámolási idıszakában. Az eredeti alapját a Forgách úton és a Frigyes körúton kialakítható mintegy 27 db családi ház építésére alkalmas építési telek és az esetlegesen elıforduló telek-kiegészítések képezték. A Habitat for Humanity Kht. által kiírt pályázat miatt az jelentıs részét, a mintegy ezer forint árbevételt jelentı Forgách úti telekértékesítést be kellett fagyasztani. A Frigyes körúti telkek iránt rendkívül gyenge az érdeklıdés, mindössze ketten jelezték vételi szándékukat, egyikükkel az adásvétel már létrejött. =Privatizációs bevétel jogcímen ezer forint érkezett a beszámolási idıszak alatt. A tervezett ezer forint volt, amely az E hitel törlesztési ütemek alapján került meghatározásra. A teljesítés az alábbi tételeknek megfelelıen történt: =ANRO Ruha Rt. E hitel törlesztés ezer forint =JAVKAR 507 ezer forint =Egyéb 20 ezer forint 14

17 =Egyéb sajátos felhalmozási bevétel jogcímen ezer forint származott. A bevétel nagyságának meghatározásánál döntı részben a 99/2005. (IV. 28) Öh. számú határozattal jóváhagyott Zemlinszky u. 11. sz. alatti ingatlan értékesítése szerepelt. Az ingatlanra nyilvános pályázatot írtak ki, amelyre egy ajánlat érkezett, azonban tartalmában nem felelt meg a kiírásnak. - Pénzügyi befektetések bevételei ezer forint összeget eredményeztek. Ennek tételei az alábbiak: =Csatornamő Kft. osztaléka ezer forint =állampapír hozam ezer forint =államkötvény értékesítése ezer forint - Felhalmozási célra az államháztartáson kívülrıl érkezett pénzeszközök ezer forint összegben jelentkeztek. Ezen belül ezer forint a garzonház felújításával kapcsolatos társasházi támogatásként, illetve az intézményi szférában ezer forint keletkezett különféle felhalmozási feladatok finanszírozásával összefüggésben. 4. Támogatásértékő bevételek Az összes támogatásértékő bevétel ezer forintot tett ki. Az teljesítése 96,2%. Támogatásértékő mőködési bevétel realizált összege ezer forint, amelynek a Polgármesteri Hivatalon belül jelentısebb tételei az alábbiak: - intézményektıl pénzmaradvány elszámolás ezer forint - mozgáskorlátozottak támogatása ezer forint - otthonteremtési támogatás ezer forint - Mátraszele önkormányzatának oktatási feladathoz térítése ezer forint - népszavazás támogatása ezer forint évi érettségi vizsga támogatása ezer forint - TISZK támogatása ezer forint - közokt. normatív tám. átadása a kistérségtıl ezer forint - jövedelemdifferenciálás év végi elszámolása ezer forint 15

18 Az intézményeknél realizált bevétel ezer forintot tesz ki, amelybıl ezer forint a szociális és egészségügyi területen keletkezett. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ezer forintot finanszírozott, amely az anyatejgyőjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védınıi hálózat és az önkormányzati mőködtetésben lévı orvosi rendelık mőködtetésére irányult. Támogatásértékő felhalmozási bevétel ezer forintot eredményezett. A Polgármesteri Hivatal fejezetben ezer forint keletkezett az alábbi részletezettségnek megfelelıen: - Sportcsarnok pályázati támogatás ezer forint - Állati hulladéklerakó támogatása 665 ezer forint - orvosügyelet beruházáshoz a kistérségi társulástól ezer forint 5. Támogatási kölcsön visszatérülés A kölcsön visszatérülés ezer forint összegben jelentkezett az alábbi tételek szerint: - munkáltatói kölcsön visszafizetése 496 ezer forint - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése ezer forint - Zöldfa úti vízmérısítés kölcsön visszafizetése 5 ezer forint 6. Hitelek A beszámolási idıszakban hitelfelvételre hosszúlejáratú kategóriában került sor ezer forint összegben a felhalmozási források bıvítése érdekében. 7. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétel Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ezer forint összegben jelentkezett. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal fejezetben ezer forint, az intézményi szférában ezer forint igénybevételére került sor. A pénzmaradvány igénybevételével kapcsolatos döntést a Közgyőlés a évi költségvetési beszámoló kapcsán hozta meg. 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek A beszámolási idıszak elszámolási egyenlege ezer forint. Az egyenleg meghatározása során az elızı évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív elıjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Azon bevételi 16

19 elemeket, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a felhasználás célja még nem ismert a tárgyévben pozitív elıjellel kell szerepeltetni. Az egyenlegben a legjelentısebb tételt a év végén évet érintıen megjelent állami hozzájárulás tette ki ezer forint összegben. II. Kiadási ok teljesítése 1. Mőködési kiadások 1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai tartalmazzák a központi intézményi feladatellátáshoz tartozó központi irányítás költségeit (személyi juttatás, munkaadót terhelı járulékok, dologi kiadások). Az egészségügyi alapellátás, mind különálló intézményi feladat elkülönülten jelenik meg a költségvetésen belül. A központi intézmény keretein belüli szolgáltatásként az alábbi szociális feladatok jelennek meg: Intézményi szociális szolgáltatások és ellátások Az önkormányzat egyes szociális intézményi feladatainak ellátása az Egészségügyi Szociális Központ szervezeti keretei között biztosítottak. Az intézmény összességében megfelelı színvonalú feladatellátást végzett. Étkeztetésben szeptember 30-ig átlagosan 474 fı részesült. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosított, ezáltal mindenki számára könnyen elérhetı. A népkonyhán átlagosan naponta 60 adag ebéd került kiosztásra. Az ellátást igénylık száma március 1.-tıl kiugróan megnıtt a térítési díjszámítás módjának, valamint az ellátást igénylık rászorultsági feltételei megállapításának jogszabályi változása következtében. A gyermekek napközbeni ellátását 4 családi napközi csoportban 28 férıhelyen biztosította az önkormányzat. A 28 férıhelyen összesen 46 gyermek ellátása volt megoldva. A kiesı ellátási napok miatt a tényleges kihasználtság 80 %-os volt. 17

20 A családi napközi mőködésének segítésére az intézmény részére 20 ezer forint képviselıi támogatás is érkezett. A nappali szociális ellátás keretében a fogyatékos személyek nappali ellátása a Félsziget Napközi Otthonban valósul meg. A férıhelyek száma 20, a kihasználtság 95 % volt szeptember 30-ig a gondozási napok száma 2701 volt. Az intézmény a három éves kistérségi szociális fejlesztési program keretében bıvítésre került, illetve 12 férıhelyes lakóotthon került kialakításra, mely szeptember 22. napjától nyitotta meg kapuit. A hajléktalanok ellátása a férfi és nıi átmeneti szállón valósul meg. Férıhelyek száma (fı) Kihasználtság (%) Férfi Átmeneti Szálló Nıi Átmeneti Szálló Mindkét szálló folyamatos (24 órás) nyitva tartással állt a rászorulók rendelkezésére. A Férfi Átmeneti Szállón 2005-ben kialakított 2 kríziskezelı helyiség nagy segítséget jelentett az együttmőködésre képtelen hajléktalanok ellátásában. Az intézmény a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton ezer forint vissza nem térítendı támogatásban részesült, mely során olyan programok kerültek támogatásra, melyek hozzájárultak a mőködési engedély megszerzéséhez (nappali melegedı hiányosságainak pótlása), ezenkívül szintén a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton az intézmény 755 ezer forint egyszeri, vissza nem térítendı támogatásban részesült. A tavalyi évben a hajléktalan emberek egészségügyi ellátására pályázaton nyert program megvalósítása elsı félévében fejezıdött be. Az intézményben végzett adósságkezelési szolgáltatást 366 család vette igénybe. A programot sikeresen fejezte be 46 fı. Pénzhiány miatt elutasításra került 60 család kérelme. Várakozó listán 24 fı kérelme szerepel. A szolgálat kliensforgalma 2470 fı volt. Családlátogatás 429 esetben történt. 18

21 Aktív korú rendszeres segélyezettek együttmőködési programja keretében az Egészségügyi- Szociális Központtal a beszámolási idıszakban együttmőködési megállapodást kötött 16 fı, rendszeresen együttmőködik 132 fı. Az együttmőködési programban szeptember 30-ig összesen 909 fı (életvezetési tanácsadásra kötelezett 19 fı, életvezetési tanácsadásra, illetıleg az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelı munkalehetıség elfogadására kötelezett 8 fı, munkavégzésre történı felkészülési programban való részvételre kötelezett 882 fı) vett részt év folyamán 33 eset került lezárásra. Egészségügyi alapellátás Az egészségügyi ágazat alapellátási feladatait az Egészségügyi - Szociális Központ végzi. Az ellátandó feladatkör évente változik, vállalkozó háziorvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatok mőködtetését az intézmény biztosítja. Az Anyatejgyőjtı Állomáson szakember hiánya miatt polgármesteri engedéllyel nyugdíjas védınıt alkalmaznak. Az Egészségügyi - Szociális Központ a leadott anyatejért a donor anyák részére forint/liter díjat fizet, melyet az OEP külön elszámolás alapján az intézménynek megtérít szeptember 30-ig átlagosan havonta 7 anya adott és 6 gyermek kapott anyatejet. A területi ellátási kötelezettség mellett mőködı védınıi szolgálatban május 1-jétıl 11 területi védını, ebbıl kettı vegyes körzetben 2392 (0-6 éves) gyermeket és 179 várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3. A 6 fıállású iskolai védını 6245 fı általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el. Kettı védını területi munkája mellett végzi két általános iskolában és a speciálpedagógiai iskolában védınıi feladatokat. Védınıhiány miatt továbbra is 3 nyugdíjas védını foglalkozatása szükséges, foglalkozatásukra polgármesteri engedéllyel rendelkezik az intézmény. 19

22 A fıállású iskolaorvos, valamint részmunkaidıben két középiskolában 2 fı vállalkozó háziorvos által ellátott gyermek létszáma a beszámolási idıszakban 3279 fı volt. Munkájukat 3 védını segítette. A 3. számú házi gyermekorvosi körzet (Salgótarján, Ady E. út 1.) mőködtetése január 1-tıl tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel három vállalkozó házi gyermekorvos látta el. Az ellátott gyermekek száma szeptember 30-án 825 fı volt. A 11. sz. házi gyermekorvosi körzet (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónı és takarítónı végezte. A körzetben ellátott gyermekek száma havonta változó, de növekvı tendenciát mutat. Az ellátott gyermekek száma szeptember 30-án 665 fı volt. A 11. sz. felnıtt háziorvosi körzet (Salgótarján, Csokonai út 182.) mőködtetése az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerzıdés alapján történik. A háziorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb mőködtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerzıdés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma szeptember 30-án 1409 fı volt. A fogorvosi ügyelet ellátásában a városi fogorvosok mellett 14 fı városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten szeptember 30-ig 1249 fı került ellátásra. Ezen költségvetési fejezet mőködési feladataira irányuló a beszámolási idıszakban ezer forinttal, 6,2%-kal növekedett a Közgyőlés döntése következtében. A jóváhagyott kiemelt ok változása és felhasználása a következı: Mőködési kiadások, támogatások Eredeti Elıirányzat módosítás Elıirányzat teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok ,9 Dologi kiadások ,5 20

23 A fejezet mőködési kiadásainak finanszírozására a beszámolási idıszakban összességében ezer forint pénzfelhasználás történt, amely ezer forinttal, 5,3%-kal csökkent az elızı év hasonló idıszakához képest. A rendelkezésre álló felhasználása 67,1% az idıarányos mértéket nem éri el. Az alacsony -felhasználás a racionális, takarékos gazdálkodás eredménye, illetve a kistérséghez kiszervezett feladatellátás ez évben is éreztette hatását. A kiemelt ok mindhárom esetben az idıarányos szint alatt költöttek, amely takarékos gazdálkodást mutat. A karbantartásra elkülönített felhasználása 37,9%-os, alacsony teljesítéső. Az év késıbbi idıszakában az épület-karbantartásra figyelemmel kell lenni. 1.2.Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok A Közgyőlés a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan gazdálkodó intézményre bízta az óvodai ellátás, az általános és a középiskolai ellátás feladatait, és az érintett költségvetési szervek részben önállóan gazdálkodó szervezetekként jelennek meg az önálló intézmény szervezetrendszerében. Központosított szervezésben jelenik meg a takarítás, karbantartás, ırzés-védelem, központi beszerzés. Az önállóan gazdálkodó intézmény, mint szolgáltató az év elmúlt idıszakában jelentısen segítette a hozzá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási feladatait. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek dologi kiadás feletti rendelkezési jog gyakorlása szervezettebbé tette a feladatok megvalósulását. Az önállóan gazdálkodó intézmény a központosítottan megjelenı mőködési feladatokkal kapcsolatosan összességében ezer forint kiadást teljesített. Ezen kiadás az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva ezer forinttal, 19,4%-kal növekedett. A növekedés abból adódott, hogy ebben az évben az óvodai ellátással kapcsolatos általános kiadások is itt jelentkeztek. Az felhasználása a jóváhagyott nak a 67,5%-a, ami takarékos gazdálkodást mutat. Óvodai nevelés A 2008/2009-es nevelési évet 1268 óvodás kezdte meg, az elıjegyzettek száma 77, ık 3. életévük betöltését követıen január május 31. között érkeznek az óvodába. 21

24 A nevelımunka egy központi intézményegységben és 11 tagóvodában, összesen 52 óvodai csoportban indult az idei nevelési évben. Két óvodai csoport megszüntetésével a Hétszínvirág és a Napsugár Tagóvodában a feltételrendszeren igyekezett javítani az intézményvezetés. A Hétszínvirág Tagóvodában mőködı gyógypedagógiai csoportban 10 középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztése történik az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek irányításával. Az alapító okiratnak megfelelıen folytatódik a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása a szakszolgálat utazó gyógypedagógusainak közremőködésével. A logopédiai feladatellátás szintén az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel történik. A Salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét. Pályázatokon az elmúlt nevelési évben ezer forintot nyert az intézmény. Elkülönítetten megjelenı mőködtetési feladatokra irányuló kiemelt ok összességében az év során ezer forinttal, 6,8%-kal növekedtek. A mőködési ok módosulását, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja: Mőködési kiadások, támogatások Eredeti Elıirányzat módosítás Elıirányzat teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Személyi juttatások ,9 Munkaadót terhelı járulékok ,4 Dologi kiadások ,7 A beszámolási idıszakban az óvodai ellátás feladataira közvetlenül ezer forint kiadás valósult meg, amely ezer forinttal, 13,1%-kal csökkent az elızı év hasonló idıszakához képest. A csökkenés alapvetıen abból adódott, hogy az elızı évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelı intézkedési terv ebben az évben teljes mértékben éreztette hatását. A feladatellátásra rendelkezésre álló teljesítése 72,3%, az idıarányos mértéket alulról közelíti. A kiemelt ok felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben a kiadás alatta maradt az idıarányos mértéknek, ami takarékos gazdálkodást jelent. 22

25 Általános iskolai oktatás A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon szeptemberben a szervezeti átalakulás utáni második tanévet kezdte meg. A tagiskolák tanévet összegzı beszámolóiból kitőnik, hogy az iskolában ez idıszak alatt az oktató-nevelı munka a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt. Az iskolavezetés heti rendszerességgel ülésezik, biztosítva ezzel a szakmai vezetés következetességét és az operatív ügyek naprakész kezelését. Az elmúlt tanév országos kompetenciamérésen összességében jó eredményt ért el az iskola, viszont két tagintézmény az elvárt szint alatt teljesített. A szülık körében népszerő a korai két tanítási nyelvő képzés, valamint az idegen nyelv és az ének-zene emelt szintő oktatása. A 2008/2009-es tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a létszámok a következıképpen alakultak: Tagintézmény neve Napközi Bejáró Csoportok Tanuló otthonos tanulók száma (fı) (fı) (fı) Székhely Arany János Tagiskola Beszterce-lakótelepi Tagiskola Bóna Kovács Károly Tagiskola Dornyay Béla Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kodály Zoltán Tagiskola Petıfi Sándor Tagiskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola ifjúsági nappali és esti Összesen: Diákotthon 4 49 A tanulói létszám az elızı tanévhez képest 84 fıs csökkenést mutat, a csoportok száma néggyel kevesebb. A Diákotthon tagintézményben 49 tanuló nyert elhelyezést. A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola ifjúsági tagozatán 94-en tanulnak, közülük 14 tanuló esti tagozatos. Az intézményben az osztályonkénti átlaglétszám 24 fı, az általános iskolába vidékrıl bejáró tanulók száma

26 A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a közoktatási statisztika adatai szerint a halmozottan hátrányos helyzető tanulók száma 534 fı, ez az összes tanulók 15%- a, a sajátos nevelési igényő tanulók száma 96 fı. Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladata igen sokrétő. Az itt tanuló általános iskolások, a szakvélemény szerint nem integrálható sajátos nevelési igényő tanulók, akik a létszám számításánál kétszeres vagy háromszoros szorzóval számítandók. A tanulók megfelelı szintő fejlesztése érdekében rendszeresek az egyéni foglalkozások. A speciális szakiskolai képzéssel pedig már biztosítja az intézmény a szakma megszerzésének lehetıségét számukra. A szeptemberében kezdıdött tanévben az általános iskolába 104 tanuló tanul nyolc csoportban. Az autista tanulók csoportjába 8 sajátos nevelési igényő tanuló részesül speciális fejlesztésben. Az intézménybe összesen 139 tanuló nyert felvételt, a tanulók 39%-a (54 fı) bejáró és 64%-a (89 fı) halmozottan hátrányos helyzető. A Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézménybe a 2008/2009-es tanévben a zenemővészeti ágra 526-an, míg az egyéb mővészeti ágra 395-en iratkoztak be. Az önkormányzat által benyújtott pályázatnak köszönhetıen ezer forint támogatásban részesült az intézmény, melyet felszerelésre, taneszközök korszerősítésére illetve a mőködtetéssel összefüggı beszerzésekre használ fel az iskola. Az általános iskolai oktatás ellátási körben mőködési feladatellátásra rendelkezésre álló közvetlenül megjelenı összességében az év során ezer forinttal, 5,4%- kal növekedett, bıvítve ezzel az anyagi lehetıségeket. Az elkülönítetten megjelenı mőködési ok alakulását, illetve a felhasználás szintjét az alábbi táblázat mutatja: Mőködési kiadások, támogatások Eredeti Elıirányzat módosítás Elıirányzat teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Személyi juttatások ,6 Munkaadót terhelı járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 24

27 A feladat mőködési feladataira az elmúlt idıszakban összességében ezer forint felhasználás történt, amely ezer forinttal, 0,4%-kal csökkent a 2007 hasonló idıszakához képest. A rendelkezésre álló teljesítése 73,9%, alatta marad az idıarányos szintnek, amely takarékos gazdálkodásra utal. A csökkenés alapvetıen abból adódott, hogy az elızı évi kiadásracionalizáló, hatékonyságnövelı intézkedési terv ebben az évben teljes mértékben éreztette hatását, illetve ebben az évben történt megszorítás is jelentkezett a szakterületet érintıen a Közgyőlés döntése alapján. Az intézményeket vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt ok esetében az -felhasználás közel van az idıarányos mértékhez, amely nagyon pozitív eredményként értékelhetı. A dologi kiadások között megjelenı karbantartási kiadás a Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény esetében 118,4%-os, amely nagyobb mint a Közgyőlés által meghatározott mérték. A jóváhagyottat meghaladó kiadás miatt az -rendezést el kell végezni. Középiskolai oktatás A 2007/2008. tanévben a októberi statisztika szerint nappali tagozaton az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat speciális szakiskolai osztályával együtt 103 tanulócsoportban 3017 diák tanult. Ebbıl az általános mőveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı oktatásban 2683 fı, a szakképzı évfolyamokon folyó elméleti és gyakorlati képzésben 401 fı vett részt. Az iskolarendszerő felnıttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola levelezı tagozatán 4 csoportban összesen 67 hallgató tanult. A tanulók és osztályok számának iskolatípusonkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja: Iskolatípus Tanulók nyitó létszáma (fı) A létszám nappali felnıtt összesen Osztályok megoszlása száma %-ban Gimnázium ,1 38 Szakközépiskola ,5 64 Szakiskola ,0 4 Speciális ,4 1 25

28 szakiskola Összesen ,0 107 A 2007/2008. tanévben a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében és Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében, a Stromfeld Aurél Gépipari, Építıipari és Informatikai Szakközépiskolában, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyén indult idegen nyelvi elıkészítı évfolyam. A nyelvi elıkészítı évfolyamon 7 osztályban 237 tanuló folytatta tanulmányait. A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola két tanítási nyelvő gimnáziumi képzésében 112 diák tanult, akik közül a végzıs évfolyam 18 tanulója tett sikeres érettségi vizsgát. A középiskolások negyedik éve érettségiznek a kétszintő érettségi rendszerben. Az érettségi eredményekrıl készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizık összesen 2603 tantárgyi vizsgát tettek a május-júniusi vizsgaidıszakban. Ebbıl 2464 tantárgyi vizsgát középszinten, (94,7 %), 139 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (5,3 %) teljesítettek a jelöltek. Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 6 szakmában ápoló, gépipari számítástechnikai technikus, rendszerinformatikus, magasépítı technikus, európai üzleti asszisztens, vendéglátó technikus és kereskedelmi technikus végzıs diák tett. Közülük 101 fı - sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést szerzett. A középiskolai oktatás ellátására elkülönítetten megjelenı közvetlen mőködési feladataira szolgáló ok a Közgyőlés döntése értelmében összességükben ezer forinttal, 9,2%-kal növekedtek. A kiemelt mőködési ok változását, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja: Mőködési kiadások, támogatások Eredeti Elıirányzat módosítás Elıirányzat teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Személyi juttatások ,9 Munkaadót terhelı járulékok ,7 Dologi kiadások ,3 26

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 6/2006 /II.23/ számú rendeletével fogadta el a város

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben