BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008."

Átírás

1 BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által január 1-vel alapított társaság, amely az ajkai és az inotai erımővekbıl álló Bakonyi Hıerımő Vállalat átalakításával jött létre. A bánya-erımő integrációval a Veszprémi szénbányák F.A. Ajkai Bányaüzeme április 1-vel, a Balinkai Bányaüzeme január 1-vel apportálással a társaság részévé vált. A részvénytársaság (cégjegyzékszám: ) a Bakonyi Hıerımő Vállalat általános jogutódja, valamint a Veszprémi Szénbányák F.A. Ajkai és Balinkai Bányaüzemének részleges jogutódja. A társaság alaptıkéje, részvények száma, megoszlása A társaság alaptıkéje az átalakulási vagyonmérleg szerinti vagyon - az Állami vagyonügynökség vonatkozó határozata alapján -, valamint az április 27-én /21.számon, illetve az január 27-én /31.számon kelt Veszprém Megyei Cégbírósági végzés alapján, továbbá az szeptember 27-i /56. számú határozat (szavazatelsıbbséget biztosító részvény) alapján Ft december 31-én. A 7/1999 (V.26.) számú Közgyőlési határozat döntött a BAERT alaptıkéjének forinttal történı leszállításáról, amely döntést a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság augusztus 16-tal, /84 sz. végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. A 10/2001 (V.15.) számú Közgyőlési határozat döntött a BAERT alaptıkéjének forinttal történı leszállításáról, így a társaság alaptıkéje Ft ra csökkent. Ezen döntést a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság május 29-vel, /92 számú végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. A 14/2007. (V.31.) számú Közgyőlési határozat döntött a BAERT alaptıkéjének ,- forint tıkekivonással történı leszállításáról, így a társaság alaptıkéje ,- forintra csökkent, amely db 1.700,- Ft névértékő, névre szóló törzsrészvényre oszlik. Ezen döntést a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság október 2-val, Cg /158 számú végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. Tulajdonosi struktúra december 31-én Fıtulajdonosok: Euroinvest Erımőfejlesztı és Üzemeltetı Kft. (1022 Budapest,Eszter u. 6./B.) Euroinvest Közép-Európai Befektetési Zrt. (1054 Budapest, Hold u. 6.) Tosnio Investments Limited (Limassol III Fortuna) Piston Investments Limited (Limassol III Fortuna) IFBL Informatikai Kft (1022 Budapest, Eszter u. 6./B.) részvényérték eft % ,1 40, ,0 24, ,8 16, ,6 7, ,5 6,60 Állam 1,7 0,00 Települési önkormányzatok 1 434,8 0,05 Kisbefektetık ,3 3,50 Mindösszesen ,8 100,00 2

3 A Társaság alapítója NÉV: Állami Vagyonügynökség SZÉKHELYE: Budapest, Vigadó utca 6. A Társaság cégneve, székhelye, telephelyei A TÁRSASÁG CÉGNEVE: Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság SZÉKHELYE: 8401 Ajka, Gyártelep Pf FIÓKTELEPEK: Inotai Erımő 8104 Várpalota, Pf Balinka Bánya 8054 Balinka, Pf. 1. TELEPHELYEK: Ármin Bánya 8403 Ajka, Központi telep 1. Szénelıkészítımő 8400 Ajka, Rákóczi u. 95. Beszámoló aláírójának adatai: Németh Frigyes vezérigazgató (8400, Ajka Avar u. 1.) Tornai Ilona gazdasági igazgató (8492, Kerta József A. 7.) (regisztrációs szám: ) A társaságnál a könyvvizsgálat kötelezı. Könyvvizsgáló adatai: B&P Pénzügyi Tanácsadó és Könyvszakértı Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 31.) Prosits Lászlóné (1084 Budapest, Mátyás tér 4. II. em. 6) A Társaság tevékenységi köre Elsıdleges: 3511 Villamosenergia-termelés (fıtevékenység) 3530 Gız-, melegvízellátás 3

4 A Részvénytársaság piaci helyzete A társaság alaptevékenysége a villamos energia- és hıtermelés, illetve hıszolgáltatás. A évben közzétett új VET (villamos energiáról szóló, évi LXXXVI. törvény) és kapcsolódó jogszabályai jórészt január 1-tıl léptek életbe. Ezek alapján évben jelentısen módosult a villamos energia értékesítés mind szerkezetében, mind arányaiban, mind mennyiségében. A megváltozott jogi szabályozás jelentısebb hatásai: - Egy termelıi egység csak egy termékkel vehet részt a kötelezı átvételi mérlegkörben. E kitétel miatt a jóval kisebb mennyiségő, lakossági távhıvel kapcsolt villamos energia KÁT mérlegkörbe adása megszőnt, ezzel lehetıséget biztosítva a nagyobb mennyiségő és jövedelmezıbb megújuló villamos energia értékesítésének. - A villamos energia további értékesítése csak szigorú menetrendi szabályok betartása mellett maradt folytatható. - A vegyes tüzeléssel (megújuló és fosszilis tüzelıanyagok egyidejő felhasználása) kapcsolatos kötelmek miatt a kiadott villamos energia egy, a felhasznált szénnel arányos részét a továbbformálódó szabad piacon kényszerül értékesíteni az erımő. Emellett a kapcsolt hıtermeléshez is azt a tüzelıanyag-összetételt kötelezı alkalmazni, mely a villamos energiatermelést jellemzi évben a megújuló villamos energia átvevıje a villamos energia rendszerirányító (MAVIR Zrt.) által alakított KÁT (kötelezı átvételi szabályok szerint mőködı) mérlegkör volt, az átadott mennyiség megfelelt a termelıi engedélyben szereplı 95 GWh / év szintő kvótának. A fosszilis tüzelıanyagból elıállított, 89 GWh mennyiségő villamos energia értékesítésére szabadpiaci feltételek mellett került sor. A MAL Zrt. ajkai timföldgyára felé értékesített gız mennyisége az elmúlt évek során nem mutatott jelentıs ingadozásokat. Átadási ára a felek kölcsönös megállapodása szerint alakult. Az ajkai távhıszolgáltató társaság felé átadott forróvíz árának hatósági szabályozása 2008.évben megszőnt, így e termék esetében is egyedi ármegállapodás megkötése vált szükségessé. A II. negyedévtıl egyre jellemzıbb piaci szénhiány, illetve szénár-növekedés miatt az ajkai hıtermelı létesítmények (kazánok) üzemeltetésében egyre nagyobb hangsúlyt kapott a hazai eredető biomassza. Az inotai telephely leghangsúlyosabb tevékenysége a 120/35/6 kv-os alállomás üzemeltetése. Az itt üzemelı szélturbina által termelt villamos energiát is, a már említett KÁT mérlegkör vásárolta meg. 4

5 2. A számviteli politika fı vonásai A Bakonyi Erımő Zrt. elfogadott számviteli politikájának célja: - meghatározza a számviteli törvény végrehajtásával kapcsolatos társasági szabályozórendszer kereteit, - összefoglalja a társaság álláspontját a számviteli törvényben alternatívaként megfogalmazott szabályok érvényesítése tekintetében, - megfogalmazzon további olyan szabályokat, melyek a társaság vezetés információs igényének kielégítését szolgálják Számviteli rendet érintı szabályok A társaság kettıs könyvvitelt vezet, - és megalakulásától fogva - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl és azok változásáról megbízható és valós képet bemutató éves beszámolót készít. Az éves beszámolóban a forintosított érték adatokat ezer forintban adja meg. A vállalkozás által készített éves beszámoló a számviteli törvénynek megfelelıen: - mérlegbıl, - eredmény-kimutatásból - és kiegészítı mellékletbıl áll. Az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, de a beszámoló elkészítésével egyidejőleg a vállalkozás az üzleti jelentést elkészíti. A társaság az éves beszámoló mérlegének A változatát készíti el. A vállalkozás eredmény-kimutatását forgalmi költség eljárással készíti el, annak A változatában. Kiegészítésként összköltség eljárással is elkészül az eredménykimutatás A változata. A vállalkozás költségeit elsıdlegesen költséghelyköltségviselı, másodlagos költségnemek rendszerben számolja el, ami elısegíti a forgalmi költség eljárással készülı eredménykimutatás összeállítását. Nyilvántartási rend január 1. napjával módosult, mivel társaságcsoporton belül egységes számlakeret került kialakításra. A beszámoló fordulónapja december 31, a mérlegkészítés idıpontja február hó utolsó napja. Eszközök minısítése A mérlegben eszközként a vállalkozás rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozás mőködését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív idıbeli elhatárolásokat tartja nyilván a vállalkozás. Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen a vállalkozás a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolja. A. Befektetett eszközök A befektetett eszközök - a részvénytársasági átalakulás miatt - az december 31-i fordulónappal elkészített auditált vagyonmérleghez tartozó vagyonleltár (apportlista) szerinti értéken lettek a könyvekbe megnyitva. Az erımő-bánya integrációval - alaptıke-emeléssel - átvett eszközök is vagyonértékeléssel kerültek átvételre. A befektetett eszközök besorolása a számviteli törvénynek megfelelıen történik, azaz befektetett eszközként mutatja ki a vállalkozás azokat az eszközeit, amelyek a tevékenységet, a mőködést tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. Az immateriális javak között mutatja ki a vállalkozás a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékő jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott elılegeket. Az immateriális javak között kerül nyilvántartásra az alapításátszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. 5

6 A tárgyi eszközök között a számviteli törvény alapján azokat az anyagi eszközöket mutatja ki a vállalkozás, amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozó tevékenységét. A tárgyi eszközök között szerepel a mérlegben az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott elılegek összege is. A tárgyi eszközök két nagy csoportra oszthatók: - az üzembe nem helyezett, rendeltetésszerően használatba nem vett tárgyi eszközök; - az üzembe helyezett, rendeltetésszerően használatba vett (aktivált) tárgyi eszközök. A beruházások, felújítások között szerepelteti a vállalkozás a rendeltetésszerően használatba nem vett, üzembe nem helyezett eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bıvítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggı munkák még nem aktivált bekerülési értékét. A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a részesedéseket, értékpapírokat, adott kölcsönöket mutatja ki a Zrt, amelyeket tartós jövedelem (osztalékra, illetve kamatra) elérése céljából, vagy befolyásolási, irányítási, ellenırzési lehetıség megszerzése céljából szerez meg a vállalkozás. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban mérlegtételként a vállalkozásban lévı tulajdoni részesedést jelentı, tartósan befolyásolási, irányítási, ellenırzési lehetıséget biztosító befektetéseket (részvényeket, üzletrészeket, vagyoni betéteket) kell kimutatni. Itt mutatja ki a társaság az általa alapított Kft.-ben lévı részesedését. Egyéb tartósan adott kölcsönként kell kimutatni a nem részesedési viszonyban lévı adóssal szembeni pénzkölcsönt és tartós bankbetétet. Itt kerül kimutatásra a dolgozók részére adott kedvezményes kölcsön egy éven túli lejáratú összege is. B. Forgóeszközök A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó tevékenységét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentı befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni. Készletek A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek a tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, egy éven belül felhasználásra, értékesítésre vagy átalakításra kerülnek, illetve elhasználódnak. A Zrt a készletek között mutatja ki azokat a készleteket, amelyek a tulajdonát képezik, de nincsenek a birtokában: úton lévı készletek, idegen helyen tárolt készletek, bérmunkára, illetve bizományba átadott készletek. A készletekhez tartoznak az anyagok, amelyeket a Zrt termék elıállításához, szolgáltatás nyújtásához felhasználás céljából szerez be. Itt kerülnek kimutatásra használatba vételükig az egy évnél rövidebb ideig használt szerszámok, mőszerek, berendezések, felszerelések, valamint a munkaruha és a védıruha. A társaság a készletek között mutatja ki az Üvegházhatású gázok kibocsátási egységét (EUA egységet) is. A Zrt. fıtevékenységének eredménye, - villamosenergia és hı - jellegébıl következıen nem kerülhet készletre. Készletek értékelése A vállalkozás a tüzelıanyagokról, üzem- és főtıanyagokról, tartalékalkatrészekrıl folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készleteket a vállalkozás mérlegelt átlagáron tartja nyilván. A vállalkozás a félés késztermékeirıl folyamatosan vezeti a mennyiségi és értékbeni nyilvántartásokat. Mind a félkész terméket, mind a készterméket tényleges elıállítási költségen veszi nyilvántartásba. A társaság az EUA egységrıl szintén folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, melyet beszerzési költségen (beszerzéskori piaci értéken) tart nyilván. A vállalkozás az Értékelési szabályzat alapján értékeli a készleteket, s amennyiben könyv szerinti értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, értékvesztést számol el. 6

7 Követelések Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl jogszerően eredı, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, tulajdoni részesedést jelentı befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, elılegfizetéshez (ideértve az osztalékelıleget is) kapcsolódnak. Ide értve az egyéb követeléseket, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is. A vevıkövetelésen belül elkülönítve mutatja ki az Zrt. a leányvállalattal, illetve kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követeléseket, amelyeknél a követelés nem tartozik a pénzkölcsönök közé. Értékpapírok A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést jelentı befektetéseket kell kimutatni. Pénzeszközök A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekkeket, továbbá a bankbetéteket foglalják magukban. A könyvvezetés során a pénzeszközöket pénztárak, csekkek, elszámolási betétszámlák, elkülönített betétszámlák, és átvezetési számlák bontásban mutatja ki a vállalkozás. Valutapénztárral a társaság nem rendelkezik. Források minısítése A vagyonmérlegben kimutatott felhalmozott vagyonból alapítói vagyonnak tekintendı a társasági szerzıdés szerinti alaptıke értéke. Tıketartalékba van könyvelve az alaptıke és a vagyonmérlegben szereplı saját vagyon különbözete. A források között a tıketartalékban szerepelnek december 31-ig véglegesen kapott és adott pénzeszközök. Céltartalékképzés várható kötelezettségekre Az Zrt a következı várható kötelezettségeire képzett céltartalékot az adózás elıtti eredmény terhére: - felmentési idıre járó bérre és végkielégítésre; - környezetvédelmi (rekultivációs) kötelezettségekre; - folyamatban lévı peres ügyekre évtıl a társaság a környezetvédelmi (rekultivációs) feladatokra történı céltartalék képzés során a január 14-én kelt, bánya telephelyek tekintetében 2009-ban aktualizált Összefoglaló jelentés a Bakonyi Erımő Rt. környezetvédelmi feladatainak teljesítésérıl címő tanulmányt veszi alapul. A társaság évtıl céltartalékot képez a várható kibocsátási adatok alapján számolt EUA egység vételi kötelezettségre is. Idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolásként kerülnek bemutatásra a mérlegben az üzleti év mérlegének fordulónapja elıtt felmerült, elszámolt olyan összegek, amelyek költségként, ráfordításként (ide értve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követı idıszakra számolhatók el, valamint az olyan kamat- és egyéb bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idıszakra számolandók el. Az EUA egységgel kapcsolatosan felmerült díjak mennyiségarányos felosztás módszerével kerülnek elszámolásra. A készleten lévı EUA egységre jutó díjak aktív idıbeli elhatárolásra kerülnek Passzív idıbeli elhatárolásként kerül elkülönítetten bemutatásra a mérleg fordulónapja elıtt befolyt, elszámolt bevétel, amely a mérleg fordulónapja utáni idıszak árbevételét, bevételét képezi, valamint a mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terhelı költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni idıszakban realizálódnak (merülnek fel). A társaság halasztott bevételek között szerepelteti az államtól térítésmentesen átvett EUA egység készletértékét, mely a kvóta felhasználásával arányosan kerül feloldásra. 7

8 A társaság amortizációs politikája Amortizációs politika célja Az Zrt. amortizációs politikájának célja az alábbi elszámolások szabályozása: - Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása - Terven felüli értékcsökkenés - Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Általános szabályok: - Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. - Az Ft egyedi beszerzési/elıállítási költséget meg nem haladó vagyoni értékő jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket a vállalkozás a használatba vételkor egyösszegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. - Az értékcsökkenés számításának alapja az eszközök bekerülési értéke csökkentve a maradványértékkel. A maradványérték meghatározása egyedi minısítést követıen történik, de a vállalkozás eltekint a maradványérték meghatározásától, ha annak értéke valószínősíthetıen nem jelentıs. Nem minısül jelentısnek a maradványérték, ha annak mértéke 10 MFt alatti, kivéve a gépjármőveket, ahol nem minısül jelentısnek a maradványérték, ha annak mértéke 500 eft alatti. - A tárgyi eszközökrıl, immateriális javakról a fıkönyvi számlákkal bruttó értékben, terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésben megegyezı analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az analitikus nyilvántartást a fıkönyvvel folyamatosan egyeztetni kell. - A nullára leírt és még használatban lévı immateriális javakat, tárgyi eszközöket analitikus és fıkönyvi szinten elkülönítve tartjuk nyilván mindaddig, amíg ténylegesen selejtezésre nem kerülnek. - A ráaktiválások bruttó értékre történnek, amelyet követıen - a ráaktiválás hasznos élettartam módosító hatására figyelemmel a várható hasznos élettartam alapján megállapításra kerül az új leírási kulcs. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris leírással történik az eszközök használatba vételétıl az állományból való kikerülésig napra arányosan számítva. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányamővelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdı bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál. Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni a képzımővészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, valamint az olyan kép- és hangarchívumnál, illetve egyéb győjteménynél, egyéb eszköznél, amely értékébıl a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke különleges helyzetébıl, egyedi mivoltából adódóan évrıl-évre nı. Terven felüli értékcsökkenés A Zrt terven felüli értékcsökkenést számol el az immateriális javaknál, a tárgyi eszköznél akkor, ha - az immateriális javak, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı. 8

9 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Amennyiben a leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni. A megbízható és valós összkép érdekében az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). Amennyiben az üzleti év mérlegfordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke jelentısen meghaladja a könyv szerinti értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor számításba vett értékéig, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékig kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg. A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, illetve visszaírásánál tartósnak minısül az egy évet meghaladó idıtartam. Jelentısnek minısül, ha a terven felüli értékcsökkenés, illetve a visszaírásának összege az adott tárgyi eszköz, immateriális jószág éves terv szerinti értékcsökkenésének mértékét meghaladja. Immateriális javak Az immateriális javakat a mérlegben nettó értéken kell kimutatni. A nettó érték az eszköz bruttó (bekerülési) értéke csökkentve a halmozott értékcsökkenés összegével. A terv szerinti értékcsökkenés megtervezésénél a vállalkozás figyelembe veszi a számviteli törvény elıírásait, amely alapján az üzleti vagy cégértéket és a befejezett kísérleti fejlesztést, továbbá az alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év alatt írja le. A társaság az üzleti vagy cégértéket a cégvásárlást követı hónap elsı napján aktiválja. A hasznos élettartam meghatározásánál a vállalkozás figyelembe veszi a vagyoni értékő jogokra, szellemi termékekre vonatkozó szerzıdéses feltételeket, valamint az eszköz erkölcsi avulásának ütemét, megfelelı piaci információk alapján. Tárgyi eszközök A tervszerinti értékcsökkenésre vonatkozóan a tárgyi eszközök esetében a számviteli törvény nem tartalmaz leírási korlátokat. Az eszköz bekerülési értékét csökkentve a maradványértékkel az eszköz hasznos élettartama alatt kell elszámolni értékcsökkenési leírásként. Hasznos élettartam az az idıszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai elhasználódás (mőszakok száma, tevékenységre jellemzı körülmények, az eszköz fizikai jellemzıi), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezık figyelembe vételével várhatóan használni fogja. Várható hasznos élettartamok, leírási kulcsok A társaságnál a várható hasznos élettartam megállapítását befolyásolja: a Magyar Energia Hivatal mőködési engedélyei, környezetvédelmi korlátozások, jogszabályok, a Zrt mőködését érintı Kormányhatározatok, a társaság áramvásárlási szerzıdései. Ha a társaság szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszköznél az évenként elszámolásra kerülı értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben lényeges változás következik be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülı értékcsökkenést a vállalkozás megváltoztatja. Meghatározó jelentıségőnek minısülnek azok az eszközök, amelyek az alaptevékenységhez, azaz a villamosenergia-termeléshez és hıszolgáltatáshoz nélkülözhetetlenek, tehát a termelésben közvetlenül résztvevı tárgyi eszközök. 9

10 Hasznos élettartamok a évi elszámolás során - Ajkai Erımő A hasznos élettartam a Magyar Energia Hivatal engedélyéhez kötött termelı berendezéseknél, illetve azokhoz kapcsolódó tárgyi eszközöknél december 31-ig tart. Minden egyéb tárgyi eszköz esetében a társasági adóról szóló törvényben meghatározott leírási kulcsok szerinti élettartam az alkalmazandó. - Inotai Erımő A hasznos élettartam a Magyar Energia Hivatal engedélyéhez kötött termelı berendezéseknél, illetve azokhoz kapcsolódó tárgyi eszközöknél december 31-ig tartott, a szélerımő és a 120 kv-os alállomás kivételével. A szélerımő és ahhoz kapcsolódó tárgyi eszközök hasznos élettartama március 31-ig tart. A 120 kv-os alállomás és ahhoz kapcsolódó tárgyi eszközök hasznos élettartama december 31-ig tart. Minden egyéb tárgyi eszköz esetében a társasági adóról szóló törvényben meghatározott leírási kulcsok szerinti élettartam az alkalmazandó. - Ajkai Bánya Minden bányászati épület, építmény, gép, berendezés és jármő hasznos élettartama július 31-ig tartott. Minden egyéb tárgyi eszköz esetében a társasági adóról szóló törvényben meghatározott leírási kulcsok szerinti élettartam került alkalmazásra. - Balinka Bánya Minden bányászati épület, építmény, gép, berendezés és jármő hasznos élettartama június 30-ig tartott. Minden egyéb tárgyi eszköz esetében a társasági adóról szóló törvényben meghatározott leírási kulcsok szerinti élettartam került alkalmazásra. 10

11 3. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 3.1. Vagyoni helyzet alakulása A. Befektetett eszközök eft B. Forgóeszközök eft C. Aktív idıbeli elhatárolás eft A társaság vagyona december 31-én eft. A társaság összevont mérlegének alakulása (eft): E s z k ö z ö k F o r r á s o k A. Befektetett eszközök D. Saját tıke I. Immateriális javak I. Jegyzett tıke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tıketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok 0 VII. Mérleg szerinti eredmény IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövidlejáratú kötelezettségek C. Aktív idıbeli elhatárolás G. Passzív idıbeli elhatárolás Eszközök összesen Források összesen Tıkeerısség vizsgálata Saját tıke (eft) Összes forrás (eft) Tıkeerısség (%) 44,16 64,81 68,62 65,06 61,01 53,65 Likviditási mutató alakulása Forgóeszközök (eft) Rövidlejáratú kötelezettségek (eft) Likviditási mutató 5,28 2,88 2,62 3,70 2,42 2,05 11

12 3.2. A pénzügyi tevékenység értékelése A társaság pénzügyi helyzete továbbra is stabilnak mondható. A pénzügyi mőveletek eredménye pozitív ( eft) Kötelezettségek alakulása A részvénytársaságnak december 31-én nincs az állammal és szállítóval szemben lejárt határidejő tartozása. A társaságnak lízingszerzıdése nincs. Mérlegen kívüli kötelezettségek alakulása Üzletrészt terhelı zálogjog A társaság GM Pólus 10 Kft-ben és GM Pólus 20 Kft-ben. beolvadt án GM Pólus 10 Kft-be lévı üzletrészét zálogjog terheli, amely jogosultja a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. A zálogjog az MKB Nyrt. GM Pólus 10 Kft-vel és GM Pólus 20 Kft-vel szembeni kintlévı követeléseinek biztosítására jött létre eft és eeur különbözete, valamint eeurnak megfelelı forint tıkeösszeg és járulékai erejéig. Mérlegen kívüli követelések alakulása A korábbiakban hatályos Villamos Energia Termelésrıl és Szolgáltatásról szóló évi XLVIII. tv. rendelkezett a környezetvédelmi költségek árbani elismerésérıl, amelyet azonban az energia árában még nem sikerült érvényesíttetni. A Magyar Energia Hivatalban kidolgozás alatt áll a fenti költségek árbani elismerésének eljárási rendje és forrásának meghatározása, a június 30-án átadott - az érintett társaságok által készíttetett - bezárási rekultivációs tervdokumentációk alapján. A társaság aktív idıbeli elhatárolásba helyezte december 31-ig a rekultivációs ráfordításait. Ezen aktív elhatárolást csökkentette a társaság évben 265 MFt-tal, amely az ÁPV Zrt-vel szembeni peres eljárás befejezése következtében megtérült. A társaság évben a rekultivációs ráfordítások miatti aktív elhatárolást megszüntette. Nyilvántartott, meg nem térített rekultivációs ráfordítások (eft) dec. 31-ig év összesen Ajka Erımő Inota Erımő Ajka Bánya Balinka Bánya összesen

13 II. SPECIFIKUS RÉSZ 1. Mérleghez kapcsolódó táblázatok 1.1. Az immateriális javak állományának (bruttó érték) alakulása (eft) A társaságnak immateriális javakra adott elılege nincs december 31-én. Megnevezés nyitó beszerzés (+) értékesítés (-) selejtezés (-) átvezetés (±) Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke * ** Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen * Alternatív tüzelıanyaggal történı tüzelési kísérlet ** Átminısítés tárgyi eszközök közé Immateriális javak értékcsökkenésének alakulása (eft) nyitó terv szerinti (+) értékesítés (-) selejtezés (-) átvezetés (+-) Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Immateriális javak nettó értékének alakulása (eft) Alapítás-átszervezés aktívált értéke nyitó Beszerzés (+) Értékesítés (-) Selejtezés (-) Átvezetés (+) Tervsz. Écs (-) záró záró záró Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen

14 1.2. A tárgyi eszközök állományának (bruttó érték) alakulása, átsorolások (eft) nyitó nyitó aktiválás értékesítés selejtezés Egyéb* helyesb. (+) (-) (-) (+-) záró Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen * Tárgyi eszközök átminısítése Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása (eft) nyitó nyitó helyesb. terv szerinti (+) értékesítés (-) terven felüli (+) egyéb (+-) Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása (eft) záró nyitó nyitó hely. Beszerzés (+) Értékesítés (-) Selejtezés (-) Átvezetés, értékhely. (+) Tervsz. Écs (-) Beruh. aktiv. (-) Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb berendezések Beruházások felujitások Tárgyieszk. értékhelyesb Összesen záró 1.3. Beruházás állományváltozása (eft) nyitó beszerzés átvezetés aktiválás selejtezés Értékesítés záró Beruházások * összesen * Immateriális javak közül átminısítés tárgyi eszközök közé A társaságnak beruházásokra adott elılege nincs december 31-én. 14

15 1.4. Részesedések állományának alakulása Befektetések Befektetés értéke eft Részesedés mértéke % Bakonyi Kombiciklus Kft 8400 Ajka (1) 23,3 Bakonyi Távhı Kft Ajka, Gyártelep hrsz ,3 Bakonyi Bioenergia Kft Ajka, Gyártelep hrsz ,9 Füzitı-GM Kft Budapest, Eszter u. 6./B ,9 GM Pólus 10 Kft Budapest, Váci út (2) 100,0 Biomassza Erımővek Egyesülése 8400 Ajka, Gyártelep hrsz ,0 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban összesen Zánkai Üdülı Egyesület 8400 Ajka ,2 Hotel Carbona Zrt Hévíz ,0 Egyéb tartós részesedés összesen Részesedések összesen: (1) (2) Taggyőlés 1/2008(X.29.) határozatával döntött a törzstıke emelésérıl. Cégbíróság ezen döntést december 11-én CG /45 számon jegyezte be. Taggyőlés 2/2008(XII.18) számú határozatával ismételten a törzstıke emelésérıl döntött. Bakonyi Erımő Kft-re jutó tıkeemelés összege: eft. A cégbírósági bejegyzés mai napig nem történt meg, így ezen összeg december 31-én nem szerepel a társaság részesedés állományában. A cégvásárláskor saját tıkéjük negatív elıjelő, ezért a részesedésként állományba vett érték 0. A cégvásárlás ellenértéke teljes egészében üzleti vagy cégértékként került állományba. A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéken szerepelnek az év végi beszámolóban. Bakonyi Bioenergia Kft részesedésére értékhelyesbítés került elszámolásra, lásd 1.5. pontnál. A Bakonyi Erımő Zrt. által évben alapított Bakonyi Távhı Kft. megalakulásától kezdve jelentıs gazdasági tevékenységet nem folytat. 15

16 1.5. Befektetett eszközök értékhelyesbítése (eft) nyitó növekedés csökkenés záró Ajka Erımő 120 kv-os alállomás Inotai Erımő 120 kv-os alállomás Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen Bakonyi Bioenergia Kft. részesedése Bef. pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Értékhelyesbítés (Értékelési tartalék) össz Az Eston International Zrt. által februárban készített vagyonértékelés alapján az ajkai 120 kv-os alállomás piaci értéke 734,24 MFt., az inotai 120 kv-os alállomás piaci értéke 416 MFt. Az ECHO Gazdasági és Tanácsadó Kft által készített vagyonértékelés alapján a Bakonyi Bioenergia Kft-ben lévı részesedés piaci értéke 662 MFt. A Számvitelrıl szóló törvény 57. (3) bekezdése alapján értékhelyesbítésként az eszközök, és értékelési tartalékként a források között kimutatható a társaság éves beszámoló mérlegében a 120 kv-os alállomások és a Bakonyi Bioenergia Kft. részesedése vagyonértékelt és nettó nyilvántartási értéke közötti MFt különbözet december 31-én. Az Ajkai 120 kv-os alállomás, valamint a Bakonyi Bioenergia Kft részesedésének vagyonértékelése a jövedelem alapú megközelítés módszerével történt, az Inotai 120 kv-os alállomás vagyonértékelése során a piaci összehasonlító és a hozam alapú értékelési módszerek kerültek alkalmazásra A vásárolt készletek és állatok állományának változásai (eft) megnevezés Nyitó Nyitó beszerzés felhasználás értékesítés egyéb módosítás* (+) (-) (-) (±) záró Szén tüzelıanyag Biomassza tüzelıanyag Egyéb alapanyag Segédanyagok Üzemanyagok Tartalék alkatrészek Éven belül elhasználódó Egyéb anyagok Állatok Áruk (göngyölegek) Áruk (átsorolt) Áruk (EUA) Vásárolt készletek összesen * január 1. nappal az anyagok besorolása felülvizsgálatra került, a szükséges átsorolások megtörténtek A saját termeléső készletek állományának változásai (eft) Saját termeléső készlete nincs a társaságnak. 16

17 1.8. Értékvesztés részletezése nyitó növekedés csökkenés (visszaírás)* záró Vevıkövetelésre elszámolt értékvesztés Készletre elszámolt értékvesztés Értékvesztés összesen * Készleteknél az elızı évben elszámolt értékvesztés felhasználásra, valamint selejtezésre jutó hányada került kivezetésre. 1.9.Vevı állományának alakulása (eft) a.) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Megnevezés január december villamosenergia vevık hı vevı egyéb vevık Összesen * ebbıl - 90 napon belüli kintlévıség napon túli kintlévıség ebbıl: nap közötti nap közötti napon túli * - Az itt bemutatott vevı követelés összesen eft-tal több a mérleg szerinti vevı állománynál, mivel ezen összegre értékvesztést számolt el a társaság eft követel jellegő vevı, ezért az itt bemutatott összeg 259 eft-tal több, mint a fıkönyi kivonat szerinti vevı állomány. A követel jellegő vevık a mérlegben az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepelnek. b.) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben január december 31. tagi szállítói Összes tagi Egyéb szállítói Összes megnevezés kölcsön tartozás követelés kölcsön követelés tartozás követelés - Bakonyi Kombiciklus Kft * Euroinvest Kft Euroinvest Zrt. - Bakonyi Bioenergia Kft Füzitı-GM Kft GM Pólus 10 Kft. *** ** Összesen ebbıl - 90 napon belüli kinntl napon túli kintl ebbıl: nap nap napon túli * Taggyőlés 2/2008(XII.18) számú határozatával törzstıke emelésérıl döntött. A cégbírósági bejegyzés december 31-ig nem történt meg, így a nyilvántartásokban egyéb követelésként szerepel. ** pótbefizetés *** GM Pólus 10 Kft az MKB Nyrt-vel kötött szerzıdése alapján tagi kölcsöneit csak azután törlesztheti, miután az MKB Nyrt felé fennálló hiteleit rendezte. 17

18 1.10. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozásai (eft) A társaságnak nincs forgóeszközök között kimutatott értékpapír állománya jan. 1-én, illetve dec. 31-én Aktív idıbeli elhatárolás (eft) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 258 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Összesen Bevételek elhatárolásából jelentısebb tételek banki kamat elhatárolása elhatárolása. Költségek elhatárolásából jelentısebb tételek: EUA egység megszerzésével kapcsolatos díj, szoftver bérleti költségek, és hírlap elıfizetési díjak elhatárolása. Halasztott ráfordítások között az állami alapjuttatás fix járadéka (7,5 MFt) szerepel Lekötött tartalék részletezése alapítás-átszervezés aktivált értéke eft minıségirányítási rendszer felülvizsgálata folyamat átvilágítás kísérleti fejlesztés aktivált értéke eft rönkfa szállítmányok valós idejő nedvesség tartalom vizsgálata; közúti beszállítások optimális ütemezésének informatikai támogatása; tüzeléstechnikai kísérletek; biohulladék komposztálása összesen eft Jegyzett tıke részletezése Fıtulajdonosok: Euroinvest Erımőfejlesztı és Üzemeltetı Kft. (1022 Budapest, Eszter u. 6./B.) Piston Investments Limited (Limassol III Fortuna) Tosnio Investments Limited (Limassol III Fortuna) Euroinvest Közép-Európai Befektetési Zrt. (1054 Budapest, Hold u. 6.) IFBL Informatikai Kft (1022 Budapest, Eszter u. 6./B.) részvényérték eft % ,1 40, ,0 24, ,8 16, ,6 7, ,5 6,60 Állam 1,7 0,00 Települési önkormányzatok 1 434,8 0,05 Kisbefektetık ,3 3,50 Mindösszesen ,8 100,00 Névre szóló részvény: db 1.700,-Ft névértékő. 18

19 1.14. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid.lej.kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ebbıl: Bakonyi Bioenergia Kft-vel szembeni: Euroinvest Kft Saját tıke változásai (eft) Megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék évi eredmény átvezetése - átvezetés lekötött tartalékba - visszavezetés lekötött tartalékból Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény évi eredmény átvezetés - tárgyévi eredmény Saját tıke alakulása

20 1.16. Adó megállapítása (eft) Társasági adó Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti eredményt növelı tételek 1. A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, átsorolásakor a nyilvántartási érték rendezése (apport és befejezetlen beruházás kivezetés) Nem a vállalkozási, bevételszerzı tevékenységgel összefüggı költségek, ráfordítások Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, valamint elızı években követelésre elszámolt értékvesztésbıl adóalap csökkentı tételként elszámolt összeg Adott támogatás Jogerıs határozatban megállapított bírság ráfordításként elszámolt összege 3 7.Visszatérítési kötelezettség nélkül adott támogatás, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek 1. Elhatárolt veszteség A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg Környezetvédelmi kötelezettség fedezetére az adóévben képzett céltartalék Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, átsorolásakor a nyilvántartási érték rendezése Kapott osztalék 0 6. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, átvállalt tartozás Követelésekre visszaírt értékvesztés Adóellenırzés, önellenırzés hatása Helyi iparőzési adó 100%-a Igazolt adomány Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen Adóalap 0 20

21 Különadó levezetése Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti eredményt növelı tételek 1. Adott támogatás Adóellenırzés, önellenırzés hatása Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek 1. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, átvállalt tartozás K+F kedvezménye Adóellenırzés, önellenırzés hatása Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen Különadó alap Különadó (4%) Jövedelem (nyereség) minimum adó levezetése Összes bevétel Bevételt csökkentı tételek Korrigált összes bevétel Adózás elıtti eredmény Társasági adóalap 0 Jövedelem (nyereség) minimum(2%) Adó összege (16%) 0 Adófizetési kötelezettség összesen: eft 21

22 1.17. Mérleg szerinti eredmény levezetése (eft) megnevezés Értékesítés nettó árbevétele ebbıl kapcsolt vállalkozástól Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés bruttó eredménye Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek ebbıl kapcsolt vállalkozástól Egyéb ráfordítások ebbıl kapcsolt vállalkozásnak EUA egységgel összefüggı Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek bevételei ebbıl kapott osztalék kapcsolt vállalkozástól Pénzügyi mőveletek ráfordításai Pénzügyi mőveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek ebbıl EUA egységgel összefüggı Rendkívüli ráfordítások ebbıl EUA egységgel összefüggı Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség (Különadó) Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A rendkívüli ráfordítások között került elszámolásra az EUA egység felhasználás elszámolása áprilisában (1,6 MFt) A rendkívüli bevételek között az EUA egység áprilisi elszámolása miatti idıbeli elhatárolás feloldása (0,6 MFt) szerepel. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeihez kapcsolódó, az állammal történı elszámolásból eredı gazdasági események eredményt érintı tételei rendkívüli bevételként, illetve rendkívüli ráfordításként kerülnek kimutatásra a könyvelésben. A társaság tehát az államnak visszaszolgáltatott EUA-t nem a számviteli elıírások szerinti egyéb ráfordításként, hanem rendkívüli ráfordításként számolja el. A számviteli törvénytıl való eltérés a számviteli törvény 4. (4) bekezdése alapján a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében megengedett. Véleményünk szerint a valós és megbízható összképet a rendkívüli ráfordításokba történı klasszifikáció jobban szolgálja, mivel a felhasználás során feloldott halasztott bevétel a rendkívüli bevételek között kerül kimutatásra, így a bevétel és ráfordítás is a rendkívüli eredményt érinti. 22

23 1.18. Céltartalék-képzés (mft) megnevezés Céltartalék képzés jövıbeni kötelezettségekre összesen ebbıl - környezetvédelmi garanciális kötelezettségekre ebbıl - Ajkai Erımő bezárás, rekultiváció Inotai Erımő bezárás, rekultiváció Ajkai Bányák bezárása, rekultivációja Balinka Bánya bezárása, rekultivációja Környezetvédelmi tényfeltárás EUA egység vételi kötelezettségre hasznos élettartam végén várható humán jellegő ráfordításokra korengedményes nyugdíjazás költsége életbiztosítás árfolyamvesztesége Apeh vizsgálat várható megállapításának fizetési kötelezettsége Licencdíjjal kapcsolatos kifizetési kötelezettség munkaügyi perekre A Társaság évtıl képez céltartalékot bányabezárással, valamint rekultivációval kapcsolatos jövıbeli kötelezettségek fedezetére. A céltartalék képzés alapja évig az december 1-én készült a Bakonyi Erımő Rt. üzleti értékének meghatározásához szükséges fıbb információkat tartalmazó tanulmány, amely korrigálásra került évtıl a tárgyév december 31-én ismert készültségi fokkal. A társaság évtıl a környezetvédelmi (rekultivációs) feladatokra történı céltartalék képzés során a január 14-én kelt Összefoglaló jelentés a Bakonyi Erımő Rt. környezetvédelmi feladatainak teljesítésérıl címő tanulmányt vette alapul, amelybıl a bányákat érintı tételek aktualizálásra kerültek a évi elızetes üzleti terv alapján. A társaság évtıl céltartalékot képez EUA egység vételi kötelezettségre is, évtıl pedig céltartalékot képzett tüzeléstechnikai licenciadíjjal kapcsolatos kötelezettségre is évben a társaság céltartalékot képzett következı években várható korengedményes nyugdíjazás várható költségeire, az életbiztosítási szerzıdések évben realizált árfolyamveszteségére, valamint a folyamatban lévı APEH vizsgálat várható fizetési kötelezettség megállapításának 50%-ára is. 23

24 1.19. Hosszúlejáratú kötelezettségek állományának alakulása (eft) megnevezés nyitó csökkenés Záró Bányabezárási kötelezettség Rövidlejáratú kötelezettségek állományának alakulása (eft) megnevezés nyitó Záró Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 Rövid lejáratú hitelek 0 0 Vevıtıl kapott elılegek 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások (eft) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek Összesen Bevételek passzív idıbeli elhatárolása bérleti díj bevételek elhatárolását tartalmazza. Költségek és ráfordítások elhatárolásából jelentıs tételek: tárgyévi vezetıi prémium, raktárépület bontásával kapcsolatos költség. A halasztott bevételek állományban található az inotai szélerımőre, az ajkai emissziós monitorrendszerre és az ajkai 10. sz. kazán zónás tüzeléstechnikai átalakítására kapott támogatás rendkívüli bevételként még el nem számolt része. 24

25 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó táblák 2.1. Kutatás-fejlesztés alakulása évben Kutatás-fejlesztés címén évben eft költség merült fel. Kutatás-fejlesztés címén felmerült költségek között legjelentısebb tétel a szén tüzeléstechnikai kísérlet (49MFt), valamint az elızı évekrıl áthúzódó alternatív tüzelıanyag tüzeléstechnikai és környezetvédelmi hatásainak vizsgálata. (18MFt) 2.2. Költségek költségnemi bontása (eft) m e g n e v e z é s Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolg. értéke Anyagjellegő ráfordítás összesen Bérköltség Személyi jellegő kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítás összesen Értékcsökkenés Költségek mindösszesen Aktivált saját teljesítmény értéke (eft) Saját elıállítású eszköz aktivált értéke Saját termeléső készlet állományváltozása 0 Aktivált saját teljesítmények értéke összesen

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben