GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ"

Átírás

1 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki önmaga megszüntetésére c. nincs jelentısége a közgazdaságtanban d. azt jelenti, hogy az erıforrások korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésünkre e. egyik elızı válasz sem helyes 2. Ha a Fehérvári úti piacon a banán ára csökkent, akkor ennek a következı oka lehet a. a banán kereslete változatlan kínálat mellett nıtt. b. a banán kereslete változatlan kínálat mellett csökkent. c. a banán kínálata csökkent, miközben kereslete nıtt. d. a banán kínálata változatlan kereslet mellett csökkent. e. a banán kereslete nıtt, miközben a kínálata csökkent 3. Egy termék kínálata a. megmutatja, hogy különbözı árakon a termelık mennyit képesek és hajlandók eladni b. megmutatja, hogy a piacon érvényes árakon a termelık mennyit adtak el. c. mindig függ a kereslet alakulásától is d. a fentiek mindegyike helyes e. egyik válasz sem helyes 4. Ha a piacon mőködı vállalatok hatékonyabb technológiát használnak, mint korábban, akkor a. a piaci kereslet nı és a piaci ár nı b. a piaci kínálati görbe jobbra tolódik, és a piaci ár csökken c. a piaci kínálati görbe balra tolódik, és a piaci ár nı d. a piaci kínálati függvény meredekebb lesz, és az ár nı e. egyik válasz sem helyes. 5. A reélkamatláb a. a nominális kamatláb és az infláció összege b. a nominális kamatláb és az infláció különbsége c. a nominális kamatláb és az infláció szorzata d. a nominális kamatláb és az infláció hányadosa e. egyik válasz sem helyes 6. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke (PV) a. a nominális kamatláb és a reálkamatláb különbsége b. a befektetett tõke hozadékának és a piaci kamatlábnak a különbsége c. az adott pénzösszeg diszkontált értéke d. az adott pénzösszeg kamattal megnövelt értéke e. egyik sem az elızıek közül 7. A tökéletesen versenyzı vállalat a. Árelfogadó b. Áralakító c. Árkövetı d. Egyértelmően nem meghatározható 8. Az alternatív költségek a. Elmaradt bevételek b. Elıre nem látható költségek c. Elkerülhetı költségek d. Adózott jövedelem 9. A termelési lehetıségek határa mentén nem változik 1

2 a. a transzformáció határrátája b. a gazdaságban rendelkezésre álló erıforrások mennyisége c. az egyik termék elıállításának alternatív költsége d. az erıforrások elosztása e. a fentiek egyike sem változik 10. Melyik tényezı nem befolyásolja a kifli iránti keresletet? a. A vaj árának emelkedése b. A kifli árának változása c. Az ABC bérleti költségének változása d. Mindegyik tényezı befolyásolja 11. Ha egy ország külkereskedelmi mérlege (a termék- és szolgáltatás-forgalmat egyaránt figyelembe véve) többletet, de folyó fizetési mérlege hiányt mutat, akkor az ország a. GNDI-je szükségképpen kisebb, mint GDP-je. b. GNDI-je szükségképpen nagyobb, mint GDP-je. c. GNI-je szükségképpen nagyobb, mint GNDI-je. 12. Ha (ceteris paribus) jelentısen növekednek egy ország külföldre irányuló transzferkifizetései, akkor ez közvetlenül a. csökkenti az ország bruttó nemzeti jövedelmét, de bruttó hazai termékét nem változtatja meg. b. csökkenti az ország bruttó hazai termékét, de a bruttó nemzeti jövedelmet nem változtatja meg c. csökkenti az ország bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelmét, de a bruttó hazai terméket nem változtatja meg. d. csökkenti az ország nettó nemzeti jövedelmét, de bruttó nemzeti jövedelmét nem változtatja meg. 13. A makroökonómia a. a gazdaság egészének törvényszerőségeit vizsgálja b. az egyének, a vállalatok viselkedését írja le c. a kormányzati gazdaságpolitika lehetıségeivel foglalkozik d. Az a. és a c. válasz is igaz. 14. A nettó mutatók abban különböznek a bruttó mutatóktól, hogy a. kiszőrik a térbeli halmozódást b. nem tartalmazzák az amortizációt c. csak a hozzáadott értéket tartalmazzák d. Mindhárom válasz helytálló. 15. A gazdasági teljesítményt kifejezı bruttó típusú (GDP, GNI) mutatók a. idıbeni halmozódást tartalmaznak b. idıbeni és térbeni halmozódást tartalmaznak c. csak az anyagi ráfordítások értékét tartalmazzák d. meghatározása változatlan árak alkalmazásával történik 16. A termelıfogyasztás egyenlı: a. GO GDP különbségével b. a hazai tényezıtulajdonosok külföldön megtermelt jövedelmével c. kétszereplıs modellben a fogyasztással d. a nominál és a reál GDP mutatók közötti eltéréssel 17. A GNI: a. hazai jellegő jövedelem mutató b. nemzeti jellegő jövedelem mutató c. az SNA-rendszer nettó jellegő mutatója d. a hazai jellegő jövedelem nettó mutatója 18. Mitıl függ a munkapiac egyensúlyi helyzete? a. a nominálbértıl b. a reálbértıl c. az árszínvonaltól d. a külföldi árszínvonaltól 2

3 19. A munkanélküliség a. a munkapiac túlkínálatos helyzetében alakul ki b. a munkapiac túlkeresletes állapotában alakul ki c. a munkapiacon nem jelenik meg d. az aktív népesség és a munkakínálat különbsége 20. Az aktív népesség meghatározása: a. a munkaképes korúak összessége b. a foglalkoztatottak és a munkanélküliek összessége c. a teljes népesség és a nem munkaképes korúak különbsége d. a munkaképes korúak csökkentve a munkanélküliek számával 21. Egy nemzetgazdaság munkanélküliségének jellemzésére használt mérıszám: a. munkanélküliek száma / aktív népesség b. munkanélküliek száma / foglalkoztatottak száma c. kényszerbıl munka nélkül maradottak / munkaképes népesség száma d. önkéntes munkanélküliek / aktív népesség 22. Ha egy nemzetgazdaságban kényszerő munkanélküliség van, akkor ennek csökkentésében eredményes lehet: a. a pénzkínálat csökkentése b. a lakossági megtakarítások ösztönzése c. a beruházási tevékenység ösztönzése d. a nominálbérek növelése 23. Az aktivitása ráta kiszámítása: a. (aktív népesség/munkaképes népesség) *100 b. (aktív népesség száma /teljes lakosság száma) *100 c. (aktív népesség száma/inaktív népesség száma) *100 d. (foglalkoztatottak száma/aktív népesség száma) * Önkéntes munkanélküli az a személy, aki a. az adott munkapiaci feltételek mellett, saját döntése alapján nem vállal munkát b. a munkakínálat csökkenése miatt nem talál munkát c. a munkakereslet csökkenése következtében nem talál munkát d. saját vagyonának hozadékából él 25. Inflációról beszélünk, a. ha egy termék ára folyamatosan nı. b. ha az árszínvonal egyszer hirtelen megemelkedik. c. ha minden termék ára tartósan nı. d. egyik esetben sem. 26. Az évi pár százalékos inflációs ráta a... inflációt jellemzi. a. vágtató b. kúszó c. hiper d. a deflációt 2. SNA mutató számítási példa: Egy nemzetgazdaságban a bruttó hazai termék értéke 1000 egység. Az amortizáció 100. A külföldi szereplık hazai jövedelme 30, a hazai szereplık külföldi jövedelme 80. A gazdaságba 120 egység külföldi transzfer érkezett, míg más országoknak 270 transzfert juttattak. Számítsa ki a következı mutatókat: a. GNDI; b. bruttó nemzeti jövedelem; c. nettó hazai termék; d. rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem; e. NNI. 3

4 3. Munkanélküliségi ráta aktivitási ráta: Töltse ki az alábbi táblázatot, és számítsa ki a hiányzó adatokat, az aktivitási és a munkanélküliségi rátát! Összlakosság 95 efı Munkaképtelen korú lakosság 15 efı Munkaképes korú lakosság Inaktív lakosság Aktív lakosság Foglalkoztatottak 30 efı Munkanélküliek 25 efı 4. Pénzügyek alapjai tesztkérdések: 1. A nem monetáris pénzintézetek a. teremthetnek pénzt; b. nem nyújthatnak hitelt; c. nem termelnek profitot; d. a pénzújraelosztásban vesznek részt. 2. A pénz a. a vállalat passzívája, a bank aktívája; b. a vállalat aktívája a bank passzívája; c. nem minden; d. az a) és c) is igaz; e. a b) és c) is igaz. 3. Az M1 a. a szőken értelmezett pénz; b. nem tartalmazza a látra szóló betéteket; c. tartalmazza a lekötött betéteket; d. magában foglalja az M2-t. 4. Melyik nem pénztartási motívum? a. óvatossági motívum; b. fizetési motívum; c. tranzakciós motívum; d. spekulációs motívum. 5. A gazdaságban lévı pénzmennyiség csökken, ha a jegybank a. növeli a refinanszírozási kamatlábat. b. aranyat vagy értékpapírt vásárol. c. lecsökkenti a kötelezı tartalékrátát. d. Egyik sem. 6. A bankjegy: a. mögött mindig van aranyfedezet. b. bankok váltója, amit mindenkinek el kell fogadni. c. a központi bank bocsátja ki. d. Mindegyik. 4

5 7. Mibıl áll a kétszintő bankrendszer? a. Jegybank és nem monetáris pénzintézetek. b. Jegybank és az MNB. c. Kereskedelmi bankok. d. a) + c) e. b) + c) 8. Melyik funkciójában használjuk a pénzt, amikor kamatot fizetünk a felvett hitel után? a. Forgalmi eszköz b. Fizetési eszköz c. Elszámolási egység d. Felhalmozási eszköz 9. A jegybankpénz (JBP) jellemzıi: a. a központi bank által teremtett pénz b. lehet érme és papírpénz formája c. bankszámlapénz formában is létezhet d. Mindegyik válasz igaz. 10. Pénzteremtı mőveletrıl van szó, ha a. a bank kamatot ír jóvá és pénzmegsemmisítı mővelet, ha a bank kamatot szed ügyfeleitıl b. A bank kamatjóváírása és a kamatszedés az ügyfelektıl egyaránt pénzmegsemmisítı mőveletek c. A kamat jóváírása és a kamatszedés pénzteremtı mőveletek. d. Pénzteremtı mővelet, ha a bank kamatot szed ügyfeleitıl és pénzmegsemmisítı mővelet, ha a bank kamatot ír jóvá. 11. Milyen összetevıkbıl áll az M2 monetáris aggregátum? I. A bankrendszeren kívüli készpénz II. A bankrendszeren belüli készpénz III. A látra szóló betétek IV. A határidıs betétek a. II és III b. I, II, III, IV c. I és III d. I, III, IV 12. Az alábbi ügyletek közül melyek tartoznak a passzív számlapénz teremtés fogalmába: I. betételfogadás II. hitelnyújtás III. másik banktól érkezı átutalás fogadása a. csak I. b. csak II. c. I. és III. d. Mindhárom 13. Az alábbi megfogalmazások közül mely(ek) tekinthetı(k) a likviditás definíciójának? I. a likviditás a gazdasági szereplık fizetıképességét jelenti, azaz hogy fizetési kötelezettségeiknek idıben eleget tudnak tenni II. a likviditás az aktívák azon tulajdonsága, hogy bármely más aktívára gyorsan és jelentıs veszteség nélkül átválthatók a. Egyik sem b. Csak az I. c. Csak a II. d. mindkettı 14. Az alábbiak közül melyek tartoznak a bankszerően mőködı nem monetáris közvetítık csoportjába? I. Lakástakarék-pénztár II. befektetési alap 5

6 III. Biztosító IV. Jelzálogbank a. I. és IV. b. II. és III. c. I, II, és IV. d. Mindegyik 15. Melyik állítás igaz? Passzív bankügylet a. a banknak minden olyan tevékenysége, mellyel követelése keletkezik. b. az a banktevékenység, mellyel a bank tıkét szerez. c. az a banktevékenység, mellyel a bank idegen forrást szerez. d. az a banktevékenység, amikor a bank betétet helyez el másik bankba. 16. Az alábbiak közül melyek tartoznak az MNB feladatai közé napjainkban? I. A központi költségvetésnek meghatározott keretek között likviditási hitelt nyújt. II. Devizából készletet győjt, amelyet portfolió-szerően kezel. III. A nemzeti fizetıeszköz belsı és külsı vásárlóerejének védelme. IV. Támogatja a kormány gazdaságpolitikai programját. a. II., III. és IV. b. Mindegyik. c. I. és III. d. I., III. és IV. 17. Mely állítások igazak a tızsdékre? I. az értékpapírok elsıdleges piacát jelentik II. a mőködési szabályait önállóan alakíthatja ki III. az értékpapírok másodlagos piacát alkotják IV. csak meghatározott kontraktusokkal lehet kereskedni. a. csak I b. II, III és IV c. csak II d. mindegyik 18. Melyik nem a monetáris politika eszköze? a. adópolitika b. kötelezı tartalékráta c. kamatszabályozás d. refinanszírozási politika 5. Egy Kft adatai: Mérlegfıösszeg (mft): Éves nettó árbevétel (mft): Foglalkoztatottak száma (fı): Milyen beszámolót kell készíteni 2006-ban? Melyek lesznek ennek részei: 6. Egy Rt adatai: Mérlegfıösszeg (mft): Éves nettó árbevétel (mft): Foglalkoztatottak száma (fı):

7 Milyen beszámolót kell készíteni 2006-ban? Melyek lesznek ennek részei: 7. Milyen beszámolót készítenek az alábbi szervezetek a számviteli törvény alapján? Anyavállalat: Beszámoló formája: Indoklás: Rt: Egyéni vállalkozás: Külföldi Magyarországi kereskedelmi képviselete: Külföldi Magyarországi fióktelepe: vállalat vállalat 8. Döntse el az alábbi állítások közül, melyek igazak és melyek hamisak. Válaszát indokolja! a. A vezetıi számvitel szabályait a számviteli törvény szabályozza. b. Az anyavállalatnak két beszámolót kell készítenie, a saját egyedi beszámolóját és a konszolidált beszámolót. c. A mérleg szerinti eredmény a forrás oldalon lehet pozitív és negatív elıjelő is. d. A külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete is a számviteli törvény hatálya alá tartozik. e. A beszámoló fordulónapját a vállalkozás maga választja meg. f. Az egyéni vállalkozók is a számviteli törvény hatálya alá tartoznak és beszámolót kötelesek készíteni. 7

8 g. A valódiság elve kimondja, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló készítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. h. A folytonosság elve kimondja, hogy a beszámoló és a könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. i. Az éves zárás során a vállalkozó elıször az eredménykimutatást készíti el, és csak ezt követıen állítható össze a mérleg. 9. Döntse el melyik megállapítás igaz, vagy hamis: 1. Melyik megállapítás igaz? Az eredménykimutatás: a. Részletesen tartalmazza a hozamokat és a ráfordításokat, b. Adott idıpontra vonatkozik, c. Elıre meghatározott szerkezetben készül, 2. Melyik megállapítás hamis? Az eredménykimtatás célja: a. A mérlegben kimutatott eredmény okmányszerő alátámasztása, b. A vagyoni helyzet megállapítása, c. Az eredmény összetevıinek a megismerése, 3. Melyik megállapítás igaz mindig? a. Üzemi (üzleti) eremény nagyobb, mint a pénzügyi mőveletek eredménye, b. A pénzügyi mőveletek eredménye nagyobb, mint a realizált eredmény, c. Szokásos tevékenységek eredménye nagyobb, kisebb, vagy egyenlı, a mérleg szerinti eredménnyel, 4. Mit értünk üzemi eremény alatt? a. Adott idıszakban kibocsátott saját termeléső készletek és a kiszámlázott szolgátatások eladási árának és elıállítási költségének az összegét, b. Adott idıszakban kibocsátott vásárolt készletek bevételeinek és ráfordításainak különbsége, c. Pénzbefeketetés után járó kamat és fizetett kamat különbsége, 5. Melyik eredménykimutatásban szerepel a saját termeléső készletek állományváltozása? a. Forgalmi költség eljárásra épített, b. Önköltség eljárásra épített, c. Összköltség eljárásra épített eredménykimutatásban, 6. Melyik tétel szerepel a forgalmi költség eljárásra épített ereménykimutatásban? a. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége, b. Anyagfelhasználás költségei, c. Aktivált saját teljesítmények, 7. Melyik tétel nem képez önálló eredménykimutatás sort? a. Adófizetési kötelezettség, b. Bérköltség, c. Céltartalék képzés, 8. Melyik eredménykimutatásból látható az éves realizált eredmény? a. Forgalmi költség eljárásra épített, b. Összköltség eljárásra épített, c. Mindkettıbıl, 10. Határozza meg a termelıeszközök éves értékcsökkenéseit a megadott módszerek alapján: 8

9 1. Egy étterem október 1.-én egy mosogatógépet vásárolt. A berendezés költsége eft volt, aminek a beszerelését 480 eft-ért végezték el. A mosogatógép becsült élettartama 6 év, maradványértéke 372 eft. Határozza meg a gép elszámolt értékcsökkenését és a könyv szerinti éréket a 4. év végén lineáris módszerrel! 2. Egy építési vállalkozó cégét október 18.-án jegyezték be. A bejegyzés elıtt egy hónappal eft-ért egy teherautót vásárolt, amely az üzembe helyezésig még 500 eft értékő felújítást igényelt. Vettek egy szalagfőrészt is, 500 eft-ért. A teherautó becsült élettartama km, maradványértéke eft. A szalagfőrész becsült élettartama óra, maradványértéke 50 eft. Határozza meg a teherautó értékcsökkenését teljesítmény arányos módszerrel, ha a teherautó km-t futott december 31.-ig, a szalagfőrészt pedig 300 órát használták! 3. Egy vállalkozó vásárolt egy termelıgépet eft-ért, várható élettartama 5 év. Határozza meg a termelıgép értékcsökkenését kétszeresen csökkenı egyenleg módszerrel, ha a gépet: év elején vásárolták, ha az év 9. hónapjában vásárolták (09.01), 9

10 4. Egy nyomdaipari vállalkozás vásárolt egy vágógépet eft-ért, melynek maradványértéke eft, várható élettartama 5 év. Határozza meg a vágógép értékcsökkenését évek száma leírási módszerrel! 11. A ráfordítások összehasonlítása alapján melyik berendezést tartja jobbnak? Egymást kölcsönösen kizáró beruházási döntések pénzáramai (adatok eft-ban): Gép: Egyszeri Folyamatos ráfordítás: ráfordítás: A PV B PV A gépeken ugyanazon termékeket, azonos mennyiségben gyártják. A reáldiszkontráta 20%. 12. Azonos kockázatú, egymást kölcsönösen kizáró beruházási változatok adatai közül a következık ismertek: A B C Kamatláb (%) Összes hozam jelenértéke Kezdı befektetés jelenértéke Hasznos üzemeltetési idı (év) Feladat: a) Számítsa ki a nettó jelenértéket! b) Határozza meg a jövedelmezıségi indexet! c) A belsı megtérülési rátát értelmezze a kamatlábhoz viszonyítva! 10

11 13. Számítsa ki a vállalat nettó forgótıkéjét! A City-Alarm Kft karórák, faliórák és ébresztıórák gyártásával foglalkozik. A vállalkozás forrásállományának összege eft. A forrásállomány 70%-át a tulajdonosok bocsátották a kft rendelkezésére. A vállalkozás a rendelkezésére álló idegen tıke 40%-a hosszú lejáratú beruházási hitel. Az eszközállomány 60%-a befektetett eszköz, amelynek felét a tárgyi eszközök adják. A kft eft nettó árbevételt és eft adózott nyereséget realizált. 14. Mőködési cash-flow és pénzügyi fedezeti pont: Egy vállalat új termék gyártását tervezi. A gépek beszerzési ára 26 millió ft, a szállítási és üzembe helyezési költségeket 4 millió ft-re becsülik. A beruházás hasznos élettartama 5 év. Az értékcsökkenési leírást maradványérték nélkül, lineárisan tervezik elszámolni. A marketing részleg számításai szerint várhatóan db terméket lehet eladni, 4500 ft/db áron. A folyó mőködéssel kapcsolatos fix költség éves szinten 15 millió ft, a változó költség becsült nagysága 2800 ft/db. Feltételezzük, hogy a lekötött forgótıke az utolsó év végére felszabadul és az ebbıl származó bevétel az 5. évben befolyik. A cég 16 % társasági adót fizet. a. Mennyi a beruházás nettó jelenértéke, ha a vállalat átlagos tıkeköltsége 20 %? b. Hány év alatt térül meg a befektetett tıke a beruházás révén képzıdı pénzáramokból? c. Mekkora a beruházás jövedelmezıségi indexe? d. Számítás nélkül döntse el, hogy a beruházás belsı megtérülési rátája a tıkeköltségnél magasabb, vagy alacsonyabb? e. Milyen szintre csökkenhet az évi értékesítés anélkül, hogy a beruházás nettó jelenértéke negatívvá válna? 11

12 15. Átlagos tıkeköltség: Egy vállalkozás összes forrásából sajáttıke 55 %, banki hitel 25 %, kötvénytartozás 20 %. Mekkora össztıkére jutó hozamot kell realizálnia ahhoz, hogy a tulajdonosok 22 %-os hozamelvárásának meg tudjon felelni a vállalkozás? A kötvényei után 17 % kamatot fizet, bankhiteleinek átlagkamatlába 19 %. 16. Megtérülési idık: Egy édesipari vállalkozás 5 féle piskóta gyártásával szeretne foglalkozni, mely beruházások kapcsán az alábbi pénzáramlások ismertek: almás -2 2 Banános Meggyes Diós epres Számítsa ki a változatok egyszerő és diszkontált megtérülési idejét! Az elvárt hozam évi 10%! Diszkontált értékek: almás -2,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Banános -10,00 6,36 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meggyes -6,00 1,82 2,48 3,01 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Diós -10,00 2,73 2,48 2,25 2,05 1,86 1,69 1,54 1,40 epres -20,00 4,55 4,13 3,76 3,42 3,10 2,82 2,57 2,33 12

13 17. Egy gazdasági mőanyag poharak készítésével foglalkozik. A vállalkozás számviteli mérlegébıl az alábbi adatok állnak rendelkezésre: ESZKÖZÖK: eft FORRÁSOK: eft: Befektetett eszközök: Saját tıke: Készletek: 450 Hosszú lejáratú köt: 400 Vevık:.. Rövid lejáratú hitel: 600 Értékpapírok: 230 Szállítók: Pénzeszközök: 370 Egyéb rövid lej.köt: 140 Eszközök összesen: Források összesen: A készletek 50%-a, az értékpapírok 80%-a tekinthetı tartós lekötésnek. A forgási idıkre a következı információk vonatkoznak: készletek 50 nap, vevık 20 nap, szállítók 8 nap, adótartozás 10 nap, TB tartozás 10 nap, Feladat: a) Számítsa ki a vállalat nettó forgótıkéjét, a likviditási rátát, a gyorsrátát! b) Állapítsa meg, milyen finanszírozási stratégiát követ a vállalat! c) Számítsa ki a mőködési ciklus és a pénzciklus hosszát! d) Határozza meg a befektetett eszközök, forgóeszközök és a saját tıke arányát! e) Számítsa ki a tıkeáttételi mutatókat! 13

14 19. Számítsa ki a mérleg hiányzó adatait, majd a megadott mutatókat: ezer Ft Elızı év 2006 Tárgyév 2007 A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 300 Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ezer Ft Elızı év 2006 Tárgyév 2007 D Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke 0 0 III. Tıketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék 800 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok 0 0 F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Befektetett eszközök aránya: 2 Forgóeszközök aránya: 3 Saját tıke aránya: 4 Kötelezettségek aránya: 5 Saját tıke növekedése: 6 Likviditási mutató: 7 Gyors ráta: 8 Pénzhányad mutató: 9 Tıkearányos eredmény (ROE) * : 10 Eszközarányos eredmény (ROA): 11 Tıkeáttétel 1.: 12 Tıkeáttétel 2.: 13 Nettó forgótıke: * Adózott eredmény: 2006 = 1450, 2007 =

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA

GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA 1. Mi a közgazdaságtan három alapkérdése? a. mennyiért, kik, hogyan b. hányan, mit, mikor c. mit, hogyan, kinek d. mennyi, ennyi, annyi 2. Mit jelent a ceteris paribus?

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1.

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Az alábbi adatokat ismerjük: T o idıpontban 5 gép, 10 munkás 1200 db-ot 120.000 Ft. értékben, T 1 idıpontban 7 gép 14 munkás 1400 db-ot 150.000 Ft. értékben gyárt. A bevétel

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI Tartalom 1. A makroökonómia alapkérdései, a makroszintű jövedelem mérése 2. Gazdasági körforgás 3. Az árupiac és az IS görbe 4. A pénzpiac és az LM görbe 5. Az IS-LM rendszer 6.

Részletesebben

Ikerdeficit a magyar gazdaságban

Ikerdeficit a magyar gazdaságban Pénzügykutató RT 1998/1 Gáspár Pál Budapest 1999 december 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az ikerdeficit makrogazdasági háttere 6 I.1. A folyó fizetési mérleg mint a nettó devizaeszköz állomány változása

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak. Bacsi-Weisz, Közgazd.9

Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak. Bacsi-Weisz, Közgazd.9 Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak 1 Mivel foglalkozik a makroökonómia? Nem egy gazdasági szereplı, termék, hanem: AGGREGÁTUMOK kettıs aggregálás Gazdasági szereplık ÁGAZATOK, SZEKTOROK Termékek

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Készült: 2009. július TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2006. Készült: 2007. június TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17.

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Makroökonómia feladatok e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Az SNA (System of National Termelés Accounts) mutatók #1 Jövedelem Hazai Hazai Nemzeti GDP = GO - termelőfogyasztás NDP = GDP amortizáció

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése EUFIM minısítésre felkészítı továbbképzés elıadása Dr. Berdár Béla A termıföld jellemzıi A föld alapvetı funkciói: A nemzet létezésének alapja, benne ölt

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek Feladatgyőjtemény Közbeszerzési referens képzés Pénzügyi gazdasági moduljához 2011. 1. Pénzügyi ismeretek 1. 1000 Ft-os betét értéke mennyi lesz 120 nap múlva, ha az esedékes éves kamatláb 15%? 2. 2500

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke: A PÉNZ IDİÉRTÉKE A péz értéke többek között az idı függvéye. Ha idıbe késıbb jutuk hozzá egy jövedelemhez, akkor elveszítjük aak lehetıségét, hogy az eltelt idıbe azt befektessük, azaz elesük aak hozamától,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. május 21-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2009. I. negyedévi eredményeirıl, a pénzintézet kezdeményezése a szerzıdéses struktúra megváltoztatására. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-IV. modul A jelzáloghitelezés története: ie.. II-III. III. évezred: Egyiptom, Babilónia Magyarországon a XIV. sz-tól tól: mortum

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben