Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41."

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca A vállalkozás mőködési formája: Alapítás/átalakulás: Cégbírósági bejegyzés száma: Korlátolt felelısségő társaság Alapítás: közhasznú társaságként tól Nonprofit Kft. formában Statisztikai számjele: Adószáma: Számlavezetı pénzintézet: Jegyzett tıke én: Jegyzett tıke én: Fıtevékenység: Magyar Államkincstár eft eft 8610 fekvıbeteg-ellátás Vezetés ig: Dr.Schmidt László orvos ügyvezetı igazgató tıl: Dr.Kerekes László fıigazgató ig Schlág Judit gazdasági ügyvezetı igazgató tól: Nagy Béla mb. gazdasági igazgató Éves nettó árbevétel 2012-ben: Mérleg fıösszeg én: eft eft Éves beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Kerekes László 7200 Dombóvár Tátika u. 11. A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett: A könyvvizsgálati teendıket ellátja: Moosz Melinda 7200 Dombóvár Erzsébet u. 25. kamarai tagsági száma: felszámított díja 2012-ben: havi 55 eft A beszámoló készítéséért, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelıs személy: Gilicze Cecília 7252 Attala, Petıfi u. 65. PM nyilvántartási száma:

2 A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot (internetes honlapja: az június 22-i társasági szerzıdéssel hozta létre Dombóvár Város Önkormányzata és a ROLICARE Egészségügyi Szolgáltató Rt. Budapest március 1-tıl 100%-os tulajdonos Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: Dombóvár, Szent István tér 1.), majd május 01. napjától 100%-os tulajdonos a Magyar Állam. A fenntartói jogokat a GYEMSZI-re ruházta át. Egészségügyi tevékenységet július 1-tıl végez az ÁNTSZ engedélye és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadó nyilatkozata alapján. A Cégbíróság kérelem alapján május 25. napjával kiemelten közhasznú társasággá nyilvánította és bejegyezte. Cégbírósági határozat száma Cg /28. A kht. törvényi kötelezettség alapján április 20-tól Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságként mőködik, Cégbírósági bejegyzés száma: Cg A Nkft fıbb tevékenységi köre az alábbi: Szállodai szolgáltatás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Máshová nem sorolt egyéb oktatás Fekvıbeteg-ellátás (fıtevékenység) Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb, humán-egészségügyi ellátás Egyéb bentlakásos ellátás Textil mosás, tisztítás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (A vastag betővel kiemelt tevékenységek: közhasznú tevékenységek. ) A Nkft. csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja. A közhasznú tevékenységek közül évben a fekvıbeteg ellátás, a járóbeteg-ellátás (gondozás), egyéb humán-egészségügyi ellátás tevékenységeket végeztük. A fekvıbeteg ellátás keretében kezelt betegek száma és a teljesített ápolási napok a következıképpen alakultak: Kezelt beteg (fı) Teljesített ápolási nap Aktív kórházi osztályok Krónikus osztályok ebbıl: rehabilitációs osztály krónikus belgyógyászat ápolási osztály Egynapos ellátás Fekvıbeteg ellátás 415 kórházi ágyon történt, majd ez tıl 380 ágyra módosult. 2

3 Az ágyak elosztása a következı: Ssz: Szervezeti egység kód Szervezeti egység megnevezése Ágyszám: Intenzív Sőrgısségi fogadóhely x 3. M9101 Belgyógyászati típusú mátrix = belgyógyászat = gyermekosztály 20 - = idegosztály 15 = gasztroenterológia 5 4. M09201 Sebészeti típusú mátrix 70 = sebészet = traumatológia = szül.-nıgyógy = fül-orr-gége E3101 Gasztroenterológia egynapos x x 6. E1001 Ortopédia egynapos x x 7. E1101 Urológia egynapos x x Szülészet-nıgyógyászati osztály Gyerekosztály 15 Aktív fekvıbeteg szakellátás összesen: R2201 Rehabilitáció R2202 Mozgásszervi rehabilitáció R2203 Mozgásszervi rehab. Gunaras R4001 Kardiológiai rehabilitáció A2301 Krónikus ápolás C0101 Krónikus belgyógyászat Krónikus fekvıbeteg szakellátás összesen: Intézmény összesen: A járóbeteg-ellátás, gondozás területén augusztus 01. napjától az engedélyezett és teljesített óraszámok: - gondozóintézeteknél 154 szakorvosi óra - járóbeteg szakellátásoknál szakorvosi óra (+180 nem szakorvosi óra) A járóbeteg-ellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség mintegy 90 ezer fı. A rendelıintézet két telephelyen mőködik: Dombóvár és Tamási. Az egyéb humánegészségügyi ellátás keretén belül érvényes engedélyek és szerzıdés alapján mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nıgyógyászati) mőködtettünk. 3

4 Társaságunk kettıs könyvvitel vezetésére kötelezett, a számviteli törvény alapján készített számviteli politikában elıírtaknak megfelelıen A típusú éves beszámolót és A típusú összköltség eljárással készülı eredménykimutatást készít, a szükséges adatok összeállítása érdekében költségeit az 5-ös költségnem számlán vezeti (háttérgyőjtés folyik költséghelyköltésviselı részletezésre is). Eszközeink értékelése összhangban van a törvényi elıírásokkal. A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken szerepelnek, társaságunk nem él a piaci felértékelés lehetıségével. Az értékcsökkenési leírást a vagyonmérlegben értékelt eszközök után, egyedi minısítés alapján a várható elhasználási idı alapulvételével, lineáris, százalékos kulcs alapján számoljuk el. A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetén használatbavételkor, egy összegben számoljuk el az értékcsökkenést. Jelentıs maradványértéket csak a jármővek esetén veszünk figyelembe, csak ezek értékesítése tervezett. A mérlegkészítés idıpontja február 28. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet Az alapítók a Nkft-t vagyonnal nem látták el, az Önkormányzat az egészségügyi tevékenység mőködtetéséhez szükséges vagyont ingyenes, tartós használatba adta, mely az állami átvételt követıen is a kórház használatában maradt. 4

5 Az alapítás óta beszerzett tárgyi eszközök állományát december 31-én, az állományban tárgyévben bekövetkezett változásokat, valamint a tárgyévi értékcsökkenési leírások összegét az alábbi táblázat mutatja (eft-ban): Megnevezés Bruttó érték Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli écs. Nettó érték nyitó növ. csökk. záró nyitó növ. csökk. záró nyitó növ. csökk. záró nyitó Záró Immateriális javak Ingatlanok és kapcs.vé.jogok Orvosi gépek, berendezések Jármővek Irodai berendezések Számítógépek Telekommun.berendezések Egyéb gépek, berendezések Képzımővészeti alkotások Kisértékő orvosi eszközök Egyéb kisértékő tárgyi eszközök Összesen: Beruházások, felújítások Mindösszesen: A tárgyi eszközöknél átsorolás nem történt. 5

6 Értékvesztés tárgyévi változása évben a követelések felülvizsgálata során értékvesztést nem vezettünk ki. Egy fennálló, a mérlegkészítésig nem rendezett követelésre 312 eft-ot számoltunk el, mert várható megtérülése igen bizonytalan. A nyilvántartott értékvesztés a nyitó eft-ról eft-ra módosult. Eszközök összetételének változása: Megnevezés év eft Megoszlás % év eft Megoszlás % Befektetett eszköz , ,32 Immateriális javak 186 0, ,12 Tárgyi eszközök , ,20 Forgóeszközök , ,69 Készletek , ,38 Követelések , ,39 Pénzeszközök , ,92 Aktív idıbeli elhatárolás , ,99 Eszközök összesen: , ,00 Az aktív idıbeli elhatárolások legjelentısebb tétele a november-december hónap teljesítésére január-február hónapokban utalt OEP finanszírozás bevétel-elhatárolása ( eft, mely eft-tal több az elızı évihez viszonyítva). A bevételek aktív idıbeli elhatárolása tartalmazza még az év elején pénztárba befizetett, évet illetı ellátási térítési díjak összegeit (671 eft), a november-december hónapokra járó hıártámogatást (3.825 eft), a KM Energo Investnek utólag leszámlázott havi gázfelhasználást (5.450 eft), valamint a Munkaügyi Központtól a közfoglalkozatottak 12. havi támogatását (277 eft). A költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása a évi vagyon-,gépjármőbiztosítás és az egyéb elıfizetések összegeibıl tevıdik össze (952 eft). Források összetételének változása: Megnevezés év eft Megoszlás % év eft Megoszlás % Saját tıke , ,34 Jegyzett tıke , ,48 Tıketartalék , ,72 Eredménytartalék , ,67 Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,53 Céltartalék , ,08 Kötelezettségek , ,88 Hosszú lejáratú kötelezettéség 0 0 kötelezettségkötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,88 Passzív idıbeli elhatárolás , ,70 Források összesen: , ,00 6

7 A saját tıke nagymértékő csökkenését a jelentıs negatív eredmény okozta. Az eredményt a számviteli törvényben megfogalmazott teljesség és összemérés alapelveinek figyelembe vételével határoztuk meg. Az eredmény alakulása az elmúlt években (eft-ban): üzemi (üzleti) tevékenység eredménye pénzügyi mőveletek eredménye rendkívüli eredmény mérleg szerinti eredmény Az üzemi (üzleti) tevékenység negatív eredményét a kiadások, ráfordítások növekedése (ez eFt-tal magasabb az elızı évinél, mely eft-ban személyi jellegő ráfordításnövekedést tartalmaz, amit csak csekély mértékben kompenzál az értékcsökkenés eftos és az egyéb ráfordítások eft-os csökkenése) valamint az elızı évinél eft-tal alacsonyabb bevételeink okozzák.. A 2012-es évben elindult likviditási gondok mérlegkészítésig sem rendezıdtek, jelentıs szállítói tartozást görgetünk magunk elıtt, ráadásul év közben 3 alkalommal is kérnünk kellett fizetési könnyítést a NAV-tól, melybıl 2013-ra átnyúló tartozás mintegy 82,7 MFt, így elıreláthatólag a likviditási gondok csak hosszú távon és nagyon körültekintı gazdálkodással állíthatók helyre. Az eredménytartalék alakulás óta halmozódott és elızı évben még jelentıs- összege eft-ra változott, mely eft adózott és eft adózatlan eredményt tartalmaz. Az elızı években a folyamatban lévı peres ügyekre a várható ítéletek és az elızı évek tapasztalatai alapján- képzett eft céltartalékból eft-ot feloldottunk, mivel az egyik peres ügy melyre korábban képeztünk tartalékot- számunkra kedvezı ítélettel zárult. Az elızı évek során vesztett peres eljárás következtében megállapított élet- és keresetpótló járadék -3 évre képzett céltartalékából- az éves összegnek megfelelıen eft feloldásával egyidejőleg az újabb harmadik évre eft céltartalékot képeztünk. A folyamatban lévı perek újabb céltartalék képzését nem indokolták december 31-én az összes céltartalék eft. A kötelezettségeken belül a tulajdonos Önkormányzat eft kölcsöne változatlan, a szállítói kötelezettség viszont eft-tal nıtt, év végén eft lejárt fizetési határidejő szállítói tartozásunk volt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek is jelentısen nıttek: eft-tal, melyet elsısorban a már említett NAV-os adó- és járuléktartozás okozta. A Bevételek passzív idıbeli elhatárolása tartalmaz eft OEP által struktúra átalakításra utalt összeget, melyre költség 2012-ben még nem jelentkezett, valamint december hónapban 2013-ra elıre befizetett Gunarasi térítési díjat (295eFt-ban) és a Bababarát támogatásból még fel nem használt 423 eft-ot. A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása (1.894 eft) tartalmazza a mérleg fordulónap után felmerült, december havi munkábajárás, az intézet 12. havi vízcsatorna és telefon költségeit, a tüdıgondozó főtési díját, valamint a december havi számlavezetés költségét. 7

8 A halasztott bevételek egy része az elmúlt évek során térítés nélkül átvett, gyógyításhoz használt eszközök és a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzbeli támogatásokhoz kapcsolódóan beszerzett eszközök még el nem számolt bekerülési értéke (8.168 eft). Egy része a KEOP-4.2.0/A/ számú projekt kapcsán Gunaras Rehabilitációs Központban Széchenyi-Tervbıl megvalósult napkollektor beruházásra kapott támogatás (5.718 eft). A projekt támogatási összege eft. A legnagyobb tétel a Gunarasi rekonstrukció során az elvégzett feladatokra utalt Egészségügyi Minisztériumi támogatás összegébıl az üzembe helyezés után elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan csökkentett (egyéb bevételként felszabadított) összeg ( eft). A Gunarasi Rehabilitációs Központ rekonstrukciója a HEFOP4.3.-P /4.0 számú támogatási szerzıdés alapján valósult meg (teljes támogatási összeg: eft), a szerzıdés hatálya a projekt megvalósításának szerzıdésben foglalt befejezı idıpontját követı öt év elteltével december 31.- szőnik meg. A halasztott bevétel egy részének megszüntetése a beszerzett orvosi és egyéb eszközök értékcsökkenésének elszámolása ütemében év végével megtörténik, csupán az épületre aktívált beruházási érték elszámolása történik 2056-ig, átlag évente eft összegben. Bevételeink jelentıs részét a létesítı okiratban nevesített humánegészségügyi tevékenységek ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött érvényes szerzıdéseinkre utalt finanszírozás teszi ki. Az értékesítés nettó árbevétele eft OEP bevételt tartalmaz. A Nkft vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A évben elért árbevétel az OEP finanszírozás mellett még eft, melybıl a fıbb tételek a humánegészségügyi tevékenység árbevétele eft, a Gunaras kórház fürdıbelépıje eft, az étkeztetés eft, a bérbeadás árbevétele eft, valamint a továbbszámlázott áruk és szolgáltatások árbevétele: eft (a legjelentısebb tétel a KM Energo Invest Kft-vel kötött szerzıdés szerint a kazánházi rendszer gázmotoros korszerősítése révén intézetünk a többlet gázfogyasztást továbbszámlázza a Kftnek, melyért cserébe kedvezményes melegvizet biztosítanak, csökkentve ezáltal a Nkft főtési költségeit.). Ez utóbbi tételben jelentıs csökkenést okozott, hogy a szerzıdı partnerünk fizetési nehézsége miatt 4 hónapra kényszerbıl leállt a gázmotor-szolgáltatás, mely mintegy 32,5 MFt bevétel-kiesést jelentett. Az egyéb bevételek eft, az elızı évihez képest eft-tal kevesebb. Legnagyobb tételei a 2008-as évtıl itt kimutatott, a halasztott bevételként nyilvántartott, térítés nélkül átvett eszközök és a visszatérítési kötelezettség nélkül kapott támogatásokból a Gunaras Rehabilitációs Központ kialakítása során beszerzett eszközök bekerülési értékének értékcsökkenésként elszámolt költségével arányos mértékő bevétel (2.050 eft illetve eft), a tárgyévben térítés nélkül kapott anyagok, kisértékő eszközök költségként elszámolt összegével azonos bevétel (5.477 eft), a hıártámogatás eFt, az OEP konszolidációs támogatás felhasználható része (8.543 eft). Emellett tartalmazza a Munkaügyi Központ által utalt eft-ot, 882 eft biztosítói kártérítést, a lezárult peres ügyek kapcsán a várható költségekre képzett céltartalék felhasználást (3.000 eft), valamint saját dolgozóink által visszatérített tandíj-költséget (1.051 eft). 8

9 A társasági adó alapjának meghatározásánál a szokásos vállalkozási eredmény eft, a rendkívüli eredmény (+108eFt, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások adóévben bevételként elszámolt összege ) hatására az adózás elıtti eredmény eft-ra módosult. Az adózás elıtti eredményt növelı tételek a várható kötelezettségekre képzett eft céltartalék, a számviteli törvény alapján megállapított értékcsökkenési leírás ( eft) és az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés (312 eft). Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás ( eft) és az elızı évben költségek ellentételezésére képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg (3.000 eft). A társasági adó korrigált alapja eft-ra módosult, így évben adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A továbbvihetı veszteség eft volt, mely eft-ra módosul. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és jövedelmeik: Munkaköri csoport Átl.stat. létszám (fı) Bérköltség (eft) Szem.jell. egyéb kifiz. (eft) Orvos 16, Egyéb felsıfokú 0, Eü. szakdolgozó 306, Eü.fizikai dolg. 60, Gazdasági, mőszaki 25, Fizikai dolgozók 97, Összesen: 507, A Nkft.-nak környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költsége nincs, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik. A kórházi veszélyes hulladékok folyamatos elszállítására, megsemmisítésére szerzıdést kötöttünk a Zöld Zóna Kft-vel, mely szolgáltatásra az elızı évi eft-tal szemben évben kifizetett összeg eft. Mivel a kórház ezen hulladékok tárolására megfelelı tárolóhellyel nem rendelkezik, ezért a keletkezı veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat a Zöld Zóna Kft. napi rendszerességgel elszállítja, így év elején a nyitó és év végén a záró készlet is nulla. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének év közi alakulása: Veszélyességi osztály megnevezése elszállított mennyiség Veszélyességi Elszállított Megnevezése osztály EWC kódja mennyiség kg/év Fertızı egészségügyi hulladék Mosófolyadék Vizes alapú elıhívó és aktiváló oldatok Rögzítı (fixír) oldatok Veszélyes anyagokat tart.szilárd hulladék 82 9

10 Cash flow kimutatás : Ssz. M e g n e v e z é s év év 1. Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevı követelések változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélküli) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetendı adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés - I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék + II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás ( sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelv.megt.ép. kibocsátás bevétele Hitel, kölcsön felvétele Hosszú lej.-ra nyújtott kölcsön és elh.bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás(tıkeleszállítás) Kötvény és hitelv.megt.ép. visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és 26. elh.bankbetétek Véglegesen átadott - pénzeszköz Alapítókkal sz.,ill.egyéb hosszú III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszközváltozás ( sorok) IV. Pénzeszközök változása (+ I. + II. + III. sorok)

11 Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok eft-ban) év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a.) alapítóktól b.) központi költségvetésbıl c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: rendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 11

12 Az alábbi néhány mutatószám jellemzi a Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének alakulását: Tıkeellátottság Saját tıke/összes forrás Idegen tıke mértéke Kötelezettségek/összes forrás Likviditás Forgóeszközök/rövid.lej kötelezettség Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök/eszközök összesen Forgóeszközök aránya Forgóeszközök/eszközök összesen Források aránya Kötelezettségek/saját tıke Likviditási gyorsráta Pénzeszk.+követ.+készlet/rövid lej.köt év év év 27,15% 26,92% 8,34% 22,79% 25,71% 42,88% 53,83% 62,77% 41,25% 64,30% 59,94% 58,20% 12,27% 16,14% 17,69% 83,95% 95,50% 514,35% 53,83% 62,77% 41,25% A nonprofit kft. ügyeinek vitelét és képviseletét 2012.november 30-ig az alapító Önkormányzat által kijelölt két ügyvezetı végezte, december 01. napjától a tulajdonosi jogokat gyakorló GYEMSZI által kiírt fıigazgatói állás betöltésére Dr. Kerekes Lászlót jelölték. A fıigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett, valamint a beszámoló aláírására is ı jogosult. A fıigazgató, illetve az ügyvezetık járandósága a 2012-es üzleti évre: eft. A Nkft. felügyelı szerve a három tagból álló felügyelı bizottság. Tagjai: dr. Nagy Miklós (7200. Dombóvár, Szepessi u. 6), dr. Márky Imre (7200. Dombóvár, II.utca 34/B) dr. Bozó János (7629. Pécs, Komlói u. 39.) Az üzleti év után kifizetett járandóságuk eft. Dombóvár, április Dr. Kerekes László fıigazgató 12

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2013.03.31-i beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2013.03.31-i beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2013.03.31-i beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014 év

Üzleti jelentés. 2014 év ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. Üzleti jelentés 2014 év Cegléd,2015. április 28. Mérész Attila ügyvezetı Ügyvezetı tájékoztatása Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Készült: 2009. július TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2006. Készült: 2007. június TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3.

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Szekszárd, 2008. február 7. Gaál László elnök A Tolna Megyei Atlétikai Szövetség Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évi beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2010. évi beszámolóhoz Kiegészítı melléklet a 2010. évi beszámolóhoz A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot (székhelye: Dombóvár, Kórház u. 39-41., internetes honlapja: www.szlkorhaz.hu) az 1995. június 22-i

Részletesebben

ÜZLETI TERV. 2010 év. Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonpofit Kft Szécsény Rákóczi út 90. 3170. Készítette: Bagó István Ügyvezetı igazgató

ÜZLETI TERV. 2010 év. Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonpofit Kft Szécsény Rákóczi út 90. 3170. Készítette: Bagó István Ügyvezetı igazgató Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonpofit Kft Szécsény Rákóczi út 90. 3170 ÜZLETI TERV 2010 év Készítette: Bagó István Ügyvezetı igazgató Szécsény. 2010. január 15. A vállalkozás leírása: A Társaság

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl Budapest, 2011. március 31. Közhasznúsági jelentés a KTI

Részletesebben

ÜZLETI TERV. 2011. év

ÜZLETI TERV. 2011. év 1 Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Szécsény Rákóczi út 90. 3170 ÜZLETI TERV 2011. év Készítette: Hanczik László ügyvezetı igazgató 2 A vállalkozás leírása: A Társaság 2005. november

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2008. évi beszámolóhoz Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. 7200 Dombóvár, Kórház u 39-41. Kiegészítı melléklet a 2008. évi beszámolóhoz A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot (székhelye: Dombóvár, Kórház

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Elıterjesztés a Küldöttgyőlés 2009. április 23-i ülésének 1/B napirendi pontjához A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Tisztelt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2009 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2010. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2010. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2010. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot (székhelye:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben