ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE év

2 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító: a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. ) gyakorolja. Tulajdonosi szerkezet: 100 %ban állami tulajdon. Jegyzett tıke összege: eft. KSH számjele: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Fıbb tevékenységi körei: Egyéb természettudományi mőszaki kutatásfejlesztés Főszeraroma, narkotikus, gyógynövény termesztés Gyümölcs, főszernövény termelése Növényi szaporítóanyag termesztése Vetési célú magfeldolgozás Főszer, ételízesítı gyártása Élelmiszer jellegő bolti vegyes kiskereskedelem Tárolás, raktározás Mőszaki vizsgálat elemzés Csomagolás Társaság szervezeti felépítése: Székhely / telephely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Fióktelep: 6728 SzegedÖthalom, Külterület 7. Honlap: Társaság ügyvezetıje: Timár Zoltán 6900 Makó Váradi u. 29. Felügyelı Bizottság: 1. Nagy Béla FB elnök 2. Telekné Mátyus Elma FB tag 3. Dr. Bóta Zoltán FB tag Könyvvizsgálat: BETAAUDIT Kft., Benedek József okl. könyvvizsgáló

3 A Társaságnál a Gt bekezdése értelmében taggyőlés nem mőködik, ennek hatáskörét az Alapító gyakorolja. A mérleg és eredmény kimutatás kiállításáért felelıs: Hernádi Károlyné Regisztrációs száma: PM rsz: A Társaság képviseletére és a beszámoló aláírására jogosult személyek: Timár Zoltán ügyvezetı igazgató Hernádi Károlyné gazdasági vezetı 2. Vagyoni helyzet alakulása Eszközök és források állományának megoszlása %ban. Eszközök nyitó e Ft Arány % záró e Ft Arány % Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Források nyitó e Ft Arány % záró e Ft Arány % Saját tıke Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen A Társaság vagyona összességében nıtt e. Ft tal. A befektetett eszközök aránya 1 %kal nıtt, míg a forgóeszközök aránya 1 %kal csökkent, az aktív elhatárolások aránya % ban nem értékelhetı. A források záró állományának összege azonos az eszközökkel, belsı arányaiban és összetételében a saját tıke e.fttal nıtt, míg a kötelezettségek aránya változatlan, a passzív idıbeli elhatárolások 1 % os csökkenést mutat. A vagyoni helyzet mutatói: (e.ftban) 1. Forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya év év Forgóeszközök = 19,41 % = 17,48 % Befektetett eszközök Tárgyi eszközök és az immateriális javak használhatósága év év Tárgyi e.+ immat.j. nettó értéke = 57,08 % = 56,03 % Tárgyi e.+ immat. j. bruttó értéke

4 3. Tıke ellátottság év év Saját tıke * = 89,35 % = 90,04 % Összes forrás Befektetett eszközök fedezettsége év év Saját tıke * = 106,92 % = 105,81 % Befektetett eszközök Kötelezettségek aránya év év Kötelezettségek = 6,66 % = 6,8% Összes forrás Mőködési biztonsági aránymutató év év Saját tıke + Hosszú lej. köt = 1412,23 % = 1324,68 % Rövid lejáratú kötelezetts Pénzügyi helyzet mutatói (e. Ft) A Társaság likviditása a tárgyidıszak elsı felében folyamatosan biztosított volt a bevételek és kiadások ütemezése miatt. Az év második felében már nehézségekkel küzdöttünk, 1. Fizetıképesség (likviditási gyorsráta) év év Pénzeszközök+ Követelések = 48,16 % = 46,67 % Rövid lej. kötelezettségek Likviditási ráta év év Forgóeszközök + Aktív idıb. elh = 258,74 % = 219,20 % Rövid. lejáratú kötelez Vevık szállítók aránya év év Vevık = 82,7 % = 39,27 % Szállítók

5 3. A számviteli politika kivonatos ismertetése A Társaság a évi C. törvény elıírásainak megfelelıen saját számviteli politikájában, szabályzataiban, írásban rögzítette adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelı, a törvény végrehajtását, meghatározó módszereket és eszközöket. Így többek között mit tekint az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentısnek, továbbá a törvényben biztosított választási, minısítési lehetıségek közül mit és milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. A Társaság a törvény elıírásainak megfelelıen rendelkezik az alábbi szabályzatokkal: Számviteli politika Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Számlarend A számviteli törvény 14 (7) bekezdésében foglalt értékhatárok melyek a saját elıállítású termékek önköltségének megállapítását szabályozzák nem teszik szükségessé az önköltség számítási szabályzat elkészítését. A saját elıállítású készletek önköltségét a Társaság utókalkulációval a szőkített önköltségbıl állapítja meg. A évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv. idıközi módosításait figyelembe véve a Társaság szabályzatain átvezette (pontosította) az indokolt változásokat, illetve beszámolója készítésénél figyelembe vette. A Társaság január 01tıl az államilag elismert növényfajták, fajtafenntartó nemesítésének költségeit aktiválja, a számviteli politikában rögzített elvek szerint. A Társaság vagyonában, gazdasági tevékenységében bekövetkezett változásokat a kettıs könyvvitel szabályai szerint számolja el és mutatja ki könyveiben. Számviteli mérlegét a törvény 89. ainak elıírásai szerint annak 1. sz. melléklet A változata, eredmény kimutatását a törvény 2. számú melléklete szerint, összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változata szerint készíti el. A Társaság, mőködési formájából eredıen közhasznú eredménykimutatást is készít a vállakozási és közhasznú tevékenységek bevételei és ráfordításai, valamint a tevékenységek eredményeinek elkülönített kimutatása érdekében. A mérlegbeszámoló készítésének zárónapja a Társaság számviteli politikája szerint március 01.

6 II. SPECIÁLIS RÉSZ: 1.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések A rövidlejáratú kötelezettségek közé került átrendezésre az Erste Bank által folyósított folyószámla hitel felhasznált része. A rövidlejáratú hitelek részletezése: e Ft forgóeszközhitel, e Ft folyószámlahitel. Egyéb követeléseink között kimutatjuk a be nem folyt pályázati pénzeket (HURO: e Ft, Iparjogi: 969 e Ft.,Gázolaj jöved.adó: 481 e Ft., agrár körny.gazd.támog.: 494 e Ft.) a dolgozóknak nyújtott elılegeket ( 80 e Ft) és a vízdíj túlfizetésünket ( 69 e Ft.) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1. Eszközök összetételének alakulása (eft) Eszközök dec.31. Változás Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen: Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: a) Az immateriális javak könyv szerinti nettó értékének alakulása: 2009.év 2010.év e. Ftban Új beszerzés 0 48 Kísérleti fejlesztés értéke új fajták elıállítása Fajtafenntartó nemesítés Összes növekedés: Értékcsökkenés Változás: Szellemi termékeink a növényfajták elıállításából származnak: Kísérleti fejlesztések záró állománya (114. fksz.): e. Ftban RKFE Délibáb Szikra (új beadvány) Felálló törzs Csüngı törzs Csípmentes törzs Befejezetlen fejlesztések (Jedlik pályázatból) Összesen:

7 Növényfajták Ráfordítások összesen Nemesítés (kísérleti fejlesztés, kutatás ráfordításai) év év e. Ftban RKFE Szikra (új beadvány) 0 0 Felálló törzs 0 0 Csüngı törzs 0 0 Csípmentes törzs Új fajták elıállítása összesen: Fajtafenntartás ráfordításai 2009.év 2010.év e. Ftban Folklór Favorit Kalocsai Szegedi Globál Kaldóm Kalorez KM cseresznye 0 0 Kalocsai Szegedi Szegedi Kalóz Kalmár Összesen: Saját elıállítású fajták aktivált értéke összesen: b) Ingatlanok A Társaság áttekintette az ingatlanok értéknyilvántartását és megállapította, hogy az értékhelyesbítéssel módosított ingatlanok értéke az elızı évhez viszonyítva változhatott, így külsı értékbecslés igénybevétele volt indokolt. Figyelembe véve az elızı idıszak mőszaki adatait, avulást, inflációt, a mostani állapotnak megfelelı mőszaki adatokat a piaci értéke 2010ben e. Fttal nıtt (részletezése a 13. sz. mellékletben ) Csökkenése e Ft., amelyet két ingatlan értékesítése illetve selejtezése miatt kellett kivezetnünk. ( Növénytároló és kiszolgáló helyiség selejtezése következtében a kivezetett értékhelyesbítés összege 1042 e Ft, telek értékesítésre jutó értékhelyesbítés kivezetése 188 e Ft.) Ingatlanok nettó értékének csökkenése: eft. e. Ft Értékelési tartalék évi nyitó állomány évi növekedés Selejtezés miatti csökkenés Értékesítés miatti csökkenés évi záró állomány

8 c) Mőszaki berendezések, gépek, jármővek nettó érték változása: 2009.év 2010.év Bruttó értéknövekedés: beszerzések e Ft e Ft Bruttó érték csökkenés: 206 e Ft 441 e Ft Értékcsökkenés e Ft e Ft Nettó érték csökkenés e Ft e Ft d) Egyéb gép, berendezés nettó érték változása: 2009.év 2010.év Bruttó értéknövekedés: beszerzések + 14 eft + 74 e Ft Bruttó érték csökkenése: eft e Ft Értékcsökkenés eft e Ft Nettó érték csökkenés: eft 468 e Ft Az eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évi változását az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. Az immateriális javak bruttónettó értékének alakulását az I. tábla, a tárgyi eszközök bruttónettó értékének alakulását a II. tábla tartalmazza. e) A Tárgyi eszköz beruházások értéke évben eft volt. Ez az összeg tartalmazza a kis értékő tárgyi eszközök beszerzését 127 e. Ft ot, amelyek a tárgyévben értékcsökkenésként egy összegben leírásra kerültek. Szegedi Kutatási osztályunkra egy fólia házat vásároltunk, amire a nemesítési feladatok elvégzéséhez nagy szükség van. Ennek bruttó értéke e. Ft. Tárgyi eszköz beruházások értéke 2010ben: e Ftban Megnevezés Érték 125 Fóliaháza Permetezı motoros 20 les Villanybekötés, szekrény, óra (Szeged) Raklap 9 db Főnyíró MTD Kávédaráló 5 db Létra alu többfunkciós Fızılap 3 Összes tárgyi eszköz beszerzés 6 327

9 f) A befektetett pénzügyi eszközök állománya 200 e. Ft, a 2009es évhez képest változatlan. Az elmúlt évhez viszonyítva nem változott az értékpapír piaci megítélése: Részesedés állomány összértéke (Kalocsai Főszerpaprika Zrt.) 200 e Ft g) Forgóeszközök értéke e. Fttal növekedett: Készletek (e Ft) 2009.év 2010.év változás Anyagok Befejezetlen termelés Késztermékek Árúk Összesen: Követelések (e Ft) 2009.év 2010.év változás Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ( sz. melléklet szerint) Egyéb Összesen : Az anyagok kis mértékő emelkedését a még fel nem dolgozott nyerscsöves főszerpaprika mennyisége teszi ki. A késztermékek készletének emelkedését, ugyanakkor az áruk értékének csökkenését ugyanaz a tényezı idézte elı: az értékesítés kisebb arányban történt a visszavásárolt TIGes készletekbıl, nagyobb arányban a saját készleteket értékesítettük. Egyéb követeléseink növekedését a be nem folyt támogatások idézték elı. Ezek az Iparjogi pályázat, a HURO pályázat, a gázolaj jövedéki adója, valamint az alapszintő szántóföldi célprogram várható pénzügyi teljesítése. Nem volt lehetıségünk felesleges pénzeszközeinket értékpapírba fektetni, mivel pénzeszközeink egy része felhasználásra került kutatásfejlesztésre, másik része a folyamatos mőködés biztosítása érdekében. Komoly likviditási problémáink adódtak, tartalékainkat kimerítettük, évrıl elmaradt kötelezettségeinket folyamatosan igyekeztünk teljesíteni a költségvetés felé. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) állománya szerint (Ft): Megoszlása, esedékesség szerint. 90 napon belül; nap; nap; 361 napon túli Vevıkövetelésre elszámolt értékvesztés összege (Ft) 90 napon belül; nap; nap 361 napon túli A vevıkkel szembeni követelések jelentıs összege a 90 napon belüli követelésekbıl adódik. A vevık és adósok együttes minısítése alapján a nyilvántartásba vételi érték 50 %ban értékvesztést számoluk el. Az adósokat a szabályok szerint felszólítottuk a tartozásuk kiegyenlítésére. A 360 napon túli követelések behajtására a jogi intézkedéseket a leírást megelızıen megtettük. Vevıkövetelés állományunk e. Fttal nıtt a gazdasági évhez viszonyítva.

10 Értékpapírok és pénzeszközök állománya (e Ft) Változás Értékpapírok Pénzeszközök Állományváltozás A pénzeszközök jelentıs csökkenését az elızı évhez képest az idézte elı, hogy november hóban kaptuk meg az MNV Zrttıl a megítélt támogatást, ami a 2009.évi pénzeszközállományunkat megnövelte. Abból a kifizetések 2010re húzódtak át. Bankbetétünk nem volt, a pénzeszközünk nagy része (3 085 e. Ft) bankszámlán volt. Aktív idıbeli elhatárolások állománya: Összetétele : e. Ftban 2009.év 2010.év változás Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhat Összesen: évi összetételét a 3. és 8. számú melléklet tartalmazza. 2. Források összetételének alakulása (e. Ft) Változás Jegyzett tıke Tıketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettség összesen Passzív idıbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN a) Saját tıke összege e. Ft, ebbıl 241 e. Ft a évi nyereség összege. b) hosszúlejáratú hitelállomány december 31én nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása (eft): Változás Szállítók ( 9.sz. melléklet ) Jövedelemmel kapcsolatos elszámolások Kölcsönök és hitelek miatti kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen:

11 A szállítói állományt a december hónapban felmerült évre áthúzódó kiegyenlítéső üzletviteli szolgáltatások díjai, alvállalkozói és közüzemi szolgáltatói díjak, valamint főszerpaprika termeltetésbıl (vetımag elıállításhoz) fennmaradó tartozásaink teszik ki. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink közül a jövedelmekkel kapcsolatosan keletkezett kis mértékő növekedés, amely a bruttó bérek reálérték megırzésére tett intézkedés végett keletkezett. d) A passzív idıbeli elhatárolások (e Ft) változás A passzív idıbeli elhatárolások állománya A passzív idıbeli elhatárolások állományának összetétele: év 2010.év e. Ft Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordított passzív elhatárolása Halasztott bevételek: Összesen: A passzív idıbeli elhatárolások részletezését a mellékletek tartalmazzák. Javaslat az adózott eredmény felhasználására: Az adózott eredményt : 241 e. Ftot a Társaság eredménytartalékba helyezi. Értékvesztések alakulása: Félkész termékek értékvesztése: Félkész termékre és befejezetlen termelésre értékvesztést évben nem számoltunk el. Vetımag készlet értékvesztése: Vetımagkészletünkbıl évben nem került sor leértékelésre gazdasági évben a készletek minıségének felülvizsgálata után a jelenlegi készlet állomány mint mennyiségileg, mint minıségileg a valós állapotot mutatja. Követelések értékvesztése: évi nyitó 48 eft Tárgyévi értékvesztés 126 eft Visszaírás 48 eft évi záró állomány 126 eft Az értékvesztések alakulását a X. tábla tartalmazza.

12 2.1. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó általános információk A társaság eredmény kimutatását a számviteli törvény 2.sz. melléklete szerint, összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változata szerint készíti el január 01tıl EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1.A és évi A változatú eredmény kimutatás adatainak összehasonlítása e. Ftban Tétel megnevezése terv Bevételek Értékesítés nettó árbevétele Saját termeléső készletek áll.növek. Saját elıállítású eszközök aktiv. értéke Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek Kiadások Saját termeléső készletek állománycsökkenése Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A Társaság évi eredményét évhez viszonyítva a kiadások e Ftos csökkenése és a bevételek e Ftos csökkenése idézte elı, így a mérleg szerinti eredmény 241 Ft, az elızı évi e. Fttal szemben. Az értékesítés nettó árbevétele a tervhez képest 3,8 %kal csökkent. Az elızı évhez képest a tényleges 19,09 %os csökkenéshez hozzájárult a vetımageladás visszaesése (1 585,9 kg ). A saját termeléső készletek állomány csökkenése a évihez képest e Ftot jelent. A tevékenységünk anyagköltségeinek az elızı idıszakhoz viszonyított csökkenését ( 26,5 %) a felvásárolt nyers főszerpaprika (tervhez viszonyított csökkenése: 64,17 %, 2009hez képest 65,39 %) mennyiségének csökkenése idézte elı. Az eladott áruk beszerzési értéke azért csökkent 55 % kal, mert a vetımag értékesítésünk megoszlásában áttolódott a saját vetımag eladás felé. A bevételek alakulását a III. tábla mutatja be. A költségek és ráfordítások alakulását a IV. tábla tartalmazza. Egyéb ráfordításokban bekövetkezett növekedés jelentısebb okai: Értékesített telek nyilvántartási értéke 35 e Ft, késedelmi kamatok (szállítói) 71 e Ft, selejtezések, tárgyi eszközök használhatatlanná válása: e Ft, vevıi követelésekre elszámolt értékvesztések 126 e Ft, költségvetés felé elszámolt adók (rehabilitációs járulék, szakképzési hozzájárulás, késedelmi pótlékok késedelmesen befizetett járulékok után) e Ft, természetbeni juttatások után fizetendı járulékok 731 e Ft, önkormányzati adó 67 e Ft. MVH kárenyhítési hozzájárulás 58 e Ft, kerekítések (számlákban szereplı 1 és 2 Ftok miatt) 14 e Ft.

13 Egyéb bevételek részletezése december 31. Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg e Ft Telek és 2 db raktár eladás, Értékesített immat. tárgyi eszk Bérleti díjak/szolg.lak, iroda Bérleti díjak/raktár Egyéb bevételek összesen Köv. elsz. értveszt. 48 visszaírás KHT TÁMOG. KUT KTGEK ELLENTÉT Iparjogi pályázat bevétele HURO határon átnyúló fólia alatti fősz.p. ellenáll.p Innovációs támogatások Kutatási tevékenység, támogatás összesen Munkaügyi központ 567 támogatása Agrár term. ktgeit csökk.t Földalapú növ. term. tám Alapsz.szántóföldi célp. tám Egyéb támogatások összesen 9691 Különféle egyéb bevételek/k Különf. bevételek Különféle egyéb bevételek 185 összesen 96 Egyéb bevételek összesen Eredmény kimutatás tétele: e. Ft Rendkívüli ráfordításaink és bevételeink alakulása: A rendkívüli ráfordításokat a Délalföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által megítélt üzemi balesetet szenvedett Mészáros Zsolt részére folyamatosan történı társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzájárulás összege teszi ki évben 71 e. Ft értékben. Rendkívüli bevételeink között szerepel a támogatási forrásból megvalósult tárgyieszköz beszerzések évi elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszavezetése, amely e. Ft. A leltározás többlete 117 e. Ftot jelent

14 és a év adatainak összehasonlítása a közhasznú eredménykimutatás szerint (eft) tény terv tény Közhasznú tevékenység összes bevétele Közhasznú célú támogatás Pályázatos támogatás Közhasznú tevékenység árbevétele Egyéb bevétel Aktivált saját termeléső termék Közhasznú tevékenység összes ráfordítása Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Közhasznú eredmény Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység ráfordításai összesen Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység eredménye Mérleg szerinti eredménye Aktivált saját teljesítmények értéke (eft) Saját Hozam Értékesítés Aktivált saját termeléső bevétel önköltsége teljesítm. értéke termék felh. (582.3) (586) (58) Közhasznú tevékenység (581) Palántanevelés Fp. elit termesztés Fp. nemesítés Mezei leltár Vetımagüzem Összesen: Saját elıáll. eszk. akt. értéke Összesen: Vállalkozási tevékenység Búza termesztés Szójatermesztés Fp. szárítóüzem Fp. ırlıüzem Öko kukorica Mezei leltár Összesen: MINDÖSSZESEN:

15 Export tevékenység A Társaság évben eft értékben értékesített exportra az alábbi bontásban: EUn belül Szlovákia Bulgária Románia EUn kívül Horvátország Összesen: e Ft 794 e Ft 166 e Ft 237 e Ft eft Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartja. Veszélyes anyagokat, (vegyszer, növényvédıszer) és hulladékait megfelelıen kezeli, tárolja. A kutatási munkához valamint a laborvizsgálatokhoz szükséges vegyszereket felhasználásukat közvetlenül megelızıen szerzi be Társaságunk és maradéktalanul fel is használja a vásárolt mennyiséget. Veszélyes hulladékokat elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A kutatáshoz, szántóföldi növénytermesztéshez, vetımagelıállításhoz az elıírásoknak megfelelı összetételő és mennyiségő vegyi anyagok kerülnek felhasználásra, szakember irányításával. A megüresedett csomagolóanyagok visszaszállítása az értékesítı telephelyére történik. Az ırlemény és vetımag csomagoláshoz használt anyagok után a környezetvédelmi termékdíjat a Társaság bevallja és megfizeti. A talajba veszélyes anyag, hulladék nem kerül. A nyers csöves paprika feldolgozásához felhasznált mosóvíz elvezetése zárt rendszerben, az elıírásoknak megfelelıen történik évi pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos információk: évben kutatásifejlesztési tevékenység finanszírozására a HURO pályázat keretében volt lehetıségünk áthúzódó (2011. április 30ig) pályázatot nyerni, amelynek önrésze 10,05 %. A maximálisan lehívható támogatási összeg , amely négy szakaszban számolható el évben elnyert Iparjogi pályázat keretében 969 e Ft. támogatási pénz kiutalása van függıben. Az MNV Zrt. részérıl kaptunk a már felmerült kutatási, nemesítési és fajtafenntartási költségeink megtérítéseként e Ftot. III. Tájékoztató rész Átlagbér alakulása: Állománycsoport Átlag létszám (fı) Bérköltség 2009 (eft) Átlagbér eft/fı/év Tény Terv Alkalmazott Fizikai Összesen Egyéb bérek /v tisztségviselık Mindösszesen:

16 A Társaság a évre a tulajdonos által engedélyezett bérszínvonalat (1.900 e. Ft/fı/év) nem lépte túl. Bérköltségen felül az állományba tartozó dolgozóknak kifizetett egyéb személyi juttatások. (e. Ft) 2009.év 2010.év változás Nemesítık díja Fajtajutalék Étkezési hozzájárulás Saját gépjármő használat Betegszabadság Munkába járás költségei Napidíjak Végkielégítés Beiskolázási támogatás Vállalkozást terhelı táppénz Egyéb /reprezentáció, hőségjutalom Összesen: Egyéb személyi jellegő (e Ft) 2009.év 2010.év változás Állományba tartozó Állományon kívüli: Egyéb személyi jellegő összesen: Személyi kifizetések az állományba tartozó dolgozóknál együttesen évben 360 e. Ft /fı/ év jövedelmet jelentettek. Az egyéb rovatban hőség jutalom 487 e. Ft, valamint 58 e. Ft reprezentációs költség szerepel., Állományon kívüliek részére történı kiadások között szerepel 519 e. Ft nemesítıi díj, alkalmi munkavállalók részére kifizetett összeg 280 e Ft. Állományba tartozók egyéb személyi jellegő ráfordításaiban bekövetkezett változás okai: A bérköltségek és a járulékok változását elıidézte a létszám emelkedése, ami + 1 fıt jelent. A személyi jellegő költségünk a évhez képest összességében alig változott, +1,3 %. Részleteiben a jelentısebb eltérések: a kifizetett fajtajutalék 24 %kal kevesebb az elızı évinél a csökkenı vetımag eladás következtében, az étkezési hozzájárulás 7,6 %kal emelkedett a változatlan juttatás mérték mellett a létszám emelkedése miatt. A saját gépjármőhasználat 36 %os mértékben emelkedett, mivel 2010ben már nem volt a Kftnek saját személygépkocsija. A választott tisztségviselık juttatásai is csökkentek 9,9 % kal 2010ben. Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló javadalmazása évben : év Felügyelı Bizottság elnöke Ft/hó Ft/hó Ft/hó Felügyelı Bizottság tagjai FT/hó Ft/hó Ft/hó Könyvvizsgálat Ft/hó+ÁFA Ft/hó + ÁFA Ft/hó + ÁFA

17 Lekötött tartalék, eredménytartalék és tıketartalék változásai évben (e. Ft) Eredménytartalék Lekötött tartalék Tıke tartalék évi nyitó állomány évi változás: L. tart. kut.fejl.re/kerekít évi eredmény évi záró állomány Lekötött tartalékok bemutatása jogcímenként: Kutatásfejlesztésre lekötve: e. Ft október 31.ig lekötve e. Ft Támogatásból megvalósuló beruházás értékének lekötött tartalékba történı helyezése. Mérlegen kívüli kötelezettségünk: A Kft tulajdonában lévı Kalocsa belterület hrsz ú ingatlant forgóeszközhitel fedezetére napján bejegyzett e. Ft keretbiztosítéki jelzálogjog terheli. Kalocsa, május 6. A évi beszámolót készítette: Hernádi Károlyné mérlegképes könyvelı PM r. sz.:118952

18 Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben 1.számú melléklet ezer Ftban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gépek Immatj.jav.és tárgyi eszköz összesen évi nyitó Növekedések: Új beszerzés Saját elıállítás Egyéb (értékhelyesbítés) Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések: Eladás Selejtezés Egyéb (értékhelyesbítés ) Aktiválás Csökkenés összesen Le : Értékhelyesbítés évi záró

19 2.sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása évben Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések és felszerelések Egyéb gép és berendezés ezer Ftban Összesen évi nyitó Növekedések Terv szerinti lineáris Terv szerinti teljesítmény arányos Terven felüli Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Csökkenés összesen évi záró

20 Alapítás, átszervezés aktivált értéke I. tábla Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés, saját elıállítás Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül 0 Selejtezés Értékesítés 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs 0 0 Selejtezés Értékesítés 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

21 II. tábla Tárgyi eszközök bruttónettó értékének alakulása évben Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek Tenyészállatok Beruházás Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás 0 Értékesítés Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás 0 Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs Rendeltetés változás miatt átsorolás 0 Értékesítés 0 Térítésmentes átadás 0 Selejtezés Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

22 3. sz melléklet L E L T Á R A év december 31én nyilvántartott ráforditások aktiv idıbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Szakmai kiadvány BF402/ Vagyonbiztosítás BF453/ Összesen L E L T Á R 4.sz. melléklet a év december 31én passzív idıbeli elhatárolások záró állománya Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Ügyvezetı javadalmazása V1202/ Bérleti díj elhatárolása 5. sz. melléklet Halasztott bevételek (fejlesztési 10.sz. melléklet célú) Összesen:

23 L E L T Á R 5.sz. melléklet a év december 31én passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott bevételekrıl Számla Megnevezés Kelte Összege Megjegyzés (Ft) Bérleti díj KF1008/2007 Bérleti díj KF1008/2007 Összesen: L E L T Á R 6.sz. melléklet a év december 31én nyilvántartott rövidlejáratú külföldi vevı követelésekrıl Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat Vetımag értékesítés EXP 14/ , Ft Vetımag értékesítés EXP 7/ , Ft évre elszámolt árfolyam EXP 14/ Ft különbözet (nyereség) EXP 7/ Ft Összesen Ft

24 L E L T Á R 7.sz. melléklet A év december 31én nyilvántartott rövidlejáratú belföldi vevı követelések Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Vetımag értékesítés K 233/1/ Vetımag értékesítés K 794/1/ Vetımag értékesítés K816/1/ Bérleti díj KF1069/ Gáz fogyasztás átterhelés KF1071/ Vetımag értékesítés K1055/1/ Vetımag értékesítés KF /1/2009 Vetımag értékesítés K 621/1/ Vetımag értékesítés K 724/1/ Laboratóriumi vizsgálatok KF /1/2010 Vetımag értékesítés K 815/1/ Összesen: értékvesztés: Vetımag értékesítés K621/1/ Összesen: külföldi vevı követelés (6. számú melléklet) Összes vevı követelés :

25 8.sz. melléklet L E L T Á R A év december 31én nyilvántartott bevételek aktiv idıbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege (Ft) Lejárat nemleges Összesen L E L T Á R 9/1.sz. melléklet A év december 31én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségekrıl Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Főszerpaprika nyerstermés vásárlás BF519/ Humán egészségügyi ellátás BF505/ Védjegyhasználati díj BF515/ Főszerpaprika nyerstermés vásárlás BF518/ Mezıgazdasági termék felvásárlás V1009/ Paprika készítmény vásárlás BF514/ Üzletviteli tanácsadás BF517/ Takarítási szolgáltatás BF512/ Vízfogyasztás BF520/ Bankszámla vezetési díj 2010/ Vízközmő hozzájárulás BF502/ Nem vezetékes gáz vásárlás BF510/ ÖSSZESEN:

26 L E L T Á R 9/2.sz.melléklet A évet terhelı nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségek tárgyévi költségei Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Gáz fogyasztás BF32/ Gáz fogyasztás BF35/ Gáz fogyasztás BF36/ Főszerpaprika nyerstermés felvásárl. BF20/ Áram szolgáltatás BF28/ Főszerpaprika nyerstermés felvásárl. BF18/ Üzemanyag vásárlás BF11/ Főszerpaprika nyerstermés felvásárl. BF33/ Vízfogyasztás BF12/ Telefon BF23/ Telefon BF26/ Telefon BF30/ Telefon BF22/ Áram szolgáltatás BF27/ Áram szolgáltatás BF13/ Áram szolgáltatás BF41/ Gáz fogyasztás BF14/ Vizsgálati díj BF44/ Bank költség MÁK 1/ Vízfogyasztás BF15/ Áram szolgáltatás BF34/ Telefon BF 10/ Szemétszállítás BF19/ Melegétkezés P89/ Saját gépjármő használat térítése P13/ ÖSSZESEN:

27 10. sz. melléklet Passzív idıbeli elhatárolások között kimutatott halasztott bevételek záró állománya december 31. Támogatásból megvalósult eszközök értékének elhatárolása Ftban Szikra F1 fajta Csüngı tenyészkert támogatás Felálló tenyészkert nemesítés Tárgyi eszköz fejlesztés(magszárító, spirálozó, fénymásoló) Támogatás vegyifülke Támogatás Laborépület Támogatás Laborbútor Meteorológiai Állomás Fóliaház Melegvizes mosóberendezés Szárítószalag Vágódaráló (térítés nélküli átvétel) Összesen: Állományváltozás bemutatása e. Ftban Nyitó Támogatásból megvalósított új eszközök értéke Térítés nélküli átvétel 0 Elhatárolásból visszavezetés elszámolt értékcsökkenés arányában Záró állomány

28 CASH FLOW KIMUTATÁS 11.sz.mell. I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (Mőködési cashflow) Adózás elıtti eredmény Évvégi átértékelés hatása 2. Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszközváltozás Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 18. kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás 22. (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı 23. értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és 25. elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása

29 12.sz. melléklet A lekötött tartalék és tıketartalék bemutatása jogcímenként: 2010.december 31. Tıketartalék részletezése: évi támogatások kapott pénzeszközök évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi hitel miatti feloldás évi lekötött tartalék feloldása évi Európa Agrár hitel feloldása Összesen:

30 1. oldal 13. melléklet Tételes lista ingatlanok értékhelyesbítésérıl: évi helyesbített Eszköz évi 2010.évi helyesb. bruttó érték: szám: Kalocsa Központ növ/csökk. bruttó érték: , Központi telek hrsz , Igazgatósági épületlabor , Raktár, csomagoló, malom , Üvegház , Kazánház , Hőtıtároló , Lakóház szolgálati lakás ,00 Összesen évi helyesbített Eszköz évi 2010.évi hb. bruttó érték: szám: Kalocsa Bátyai út növ/csökk. bruttó érték: Vetımag alapanyagtároló szín Vetımag raktár bıvítés Szántó 0446/8. hrsz Szántó 0446/8. hrsz Erdı 0446/8. hrsz Gyep 0446/8. hrsz Beépítetlen terület 3025/12 hrsz Beépítetlen terület 3025/9 hrsz Szántó 0478/13. hrsz nm Növénytároló+kiszolgáló hely Mg.szín nyitott K10005 Mg. vasvázas szín B típus Szárítószín K10006 Féltermék tároló Magtisztító épület KT04003/1 Szántó 0479/5.hrsz nm K10002 Telek 3159/14. hrsz nm K10008 Telek 3159/13. hrsz 5004 nm KT04003/2 Szántó 0479/5.hrsz nm KT04004 Szántó 0479/5.hrsz 2458 nm KT04005 Szántó 0479/5.hrsz nm KT04007 Erdı 0479/5.hrsz nm KT04008 Szántó 0479/5. hrsz 2188 nm KT04188 Szántó 3158/4.hrsz nm Összesen:

31 2. oldal évi helyesbített Eszköz évi 2010.évi helyesb bruttó érték: szám: Szeged növ/csökk. bruttó érték: , /1 Paprika szárító , /1 Szántó hrsz , /1 Szántó hrsz , Pajta 01377/2. hrsz 1107 nm , Telek hrsz. 360 nm ,00 S03007 Épület felújítás ,00 Összesen: évi helyesbített Eszköz Megnevezés évi 2010.évi helyesb bruttó érték: szám: növ/csökk. bruttó érték: ,00 Mind összesen: Kalocsaközpont Kalocsa Bátyai út Szeged , dec Kalocsa, december 31.

32 Jogcím/Bevétel III. tábla Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 2009 /e. Ft 2010 /e. Ft Változás Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Árbevétel: Össze sen Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Össze sen Vetımag értékesítés Palánta értékesítés e. Ft % Nyerscsöves fp. értékesítés Fp. fajtahasználati díj Laboratóriumi vizsgálatok Szántóföldi növénytermesztés Mezıgazd. szoltáltatások İrlemény, ipari anyag, egyéb értékesítés Egyéb bevétel: Értékesített immateriális j, 13 tárgyi e Egyéb bevételek Kutatási tevékenység 5 támogatásai Egyéb támogatások Különféle bevételek Pénzügyi bevétel: Egyéb kamatok és kamatjell ,0 9 28, , 38 55,7 3 50, ,44 38,7 2 17,0 9 19,6 2 49, , 06 52,6 6 21,7 7 12,1 4 38,9 4 65,4 9 98,9 9 Árfolyamnyereség / vevıi Valuta árfolyamnyereség , Rendkívüli bevétel: Véglegesen átvett eszköz, 112, támogat.ért , 00

33 Többletként fellelt eszköz , Bevétel mindösszesen: ,93 Jogcím/Bevétel IV. tábla Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása Változás Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Össze sen Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Össze sen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegő ráfordítás Anyagköltség E Ft % Igénybevett szolgáltatás Egyéb igénybev.szolgáltatás ,5 1 35,0 2 29,2 8 16,9 0 Eladott áruk beszerzési értéke ,9 0 Eladott (közvetített) 14,7 szolgáltatások Személyi jellegő 1 ráfordítások ,00 2 Bérköltségek ,34 Bérjárulékok ,1 7 Személyi jellegő e.ráfordítások ,9 5 Értékcsökkenési leírás ,12 Egyéb ráfordítás: ,69 Értékesített immat.j. tárgyi eszk.nyilv Egyéb ráfordítások, terv.f.écs Adók, illetékek Különféle egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítás: Fizetendı hitelkamatok Árfolyamveszteség , , 40 42,1 8 63,1 8 69,2 5

34 Valuta árfolyamveszteségek Részesedések, értékpapírok értékv Rendkívüli ráfordítás: Egyéb rendkívüli ráfordítások Adományok Költség, ráfordítás mindösszesen: , , 00 80,0 0 79, , 00 14,5 7 X. tábla Értékvesztés alakulása Készletek Vevı követelés Munkavállalói követelés Egyéb követelés Összesen évi nyitó Képzés (ráfordítás) Visszavezetés, térülés (bevétel) Leírt követelésre térülés (bevétel) évi záró

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl Budapest, 2011. március 31. Közhasznúsági jelentés a KTI

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben