ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE év

2 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító: a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. ) gyakorolja. Tulajdonosi szerkezet: 100 %ban állami tulajdon. Jegyzett tıke összege: eft. KSH számjele: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Fıbb tevékenységi körei: Egyéb természettudományi mőszaki kutatásfejlesztés Főszeraroma, narkotikus, gyógynövény termesztés Gyümölcs, főszernövény termelése Növényi szaporítóanyag termesztése Vetési célú magfeldolgozás Főszer, ételízesítı gyártása Élelmiszer jellegő bolti vegyes kiskereskedelem Tárolás, raktározás Mőszaki vizsgálat elemzés Csomagolás Társaság szervezeti felépítése: Székhely / telephely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Fióktelep: 6728 SzegedÖthalom, Külterület 7. Honlap: Társaság ügyvezetıje: Timár Zoltán 6900 Makó Váradi u. 29. Felügyelı Bizottság: 1. Nagy Béla FB elnök 2. Telekné Mátyus Elma FB tag 3. Dr. Bóta Zoltán FB tag Könyvvizsgálat: BETAAUDIT Kft., Benedek József okl. könyvvizsgáló

3 A Társaságnál a Gt bekezdése értelmében taggyőlés nem mőködik, ennek hatáskörét az Alapító gyakorolja. A mérleg és eredmény kimutatás kiállításáért felelıs: Hernádi Károlyné Regisztrációs száma: PM rsz: A Társaság képviseletére és a beszámoló aláírására jogosult személyek: Timár Zoltán ügyvezetı igazgató Hernádi Károlyné gazdasági vezetı 2. Vagyoni helyzet alakulása Eszközök és források állományának megoszlása %ban. Eszközök nyitó e Ft Arány % záró e Ft Arány % Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Források nyitó e Ft Arány % záró e Ft Arány % Saját tıke Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen A Társaság vagyona összességében nıtt e. Ft tal. A befektetett eszközök aránya 1 %kal nıtt, míg a forgóeszközök aránya 1 %kal csökkent, az aktív elhatárolások aránya % ban nem értékelhetı. A források záró állományának összege azonos az eszközökkel, belsı arányaiban és összetételében a saját tıke e.fttal nıtt, míg a kötelezettségek aránya változatlan, a passzív idıbeli elhatárolások 1 % os csökkenést mutat. A vagyoni helyzet mutatói: (e.ftban) 1. Forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya év év Forgóeszközök = 19,41 % = 17,48 % Befektetett eszközök Tárgyi eszközök és az immateriális javak használhatósága év év Tárgyi e.+ immat.j. nettó értéke = 57,08 % = 56,03 % Tárgyi e.+ immat. j. bruttó értéke

4 3. Tıke ellátottság év év Saját tıke * = 89,35 % = 90,04 % Összes forrás Befektetett eszközök fedezettsége év év Saját tıke * = 106,92 % = 105,81 % Befektetett eszközök Kötelezettségek aránya év év Kötelezettségek = 6,66 % = 6,8% Összes forrás Mőködési biztonsági aránymutató év év Saját tıke + Hosszú lej. köt = 1412,23 % = 1324,68 % Rövid lejáratú kötelezetts Pénzügyi helyzet mutatói (e. Ft) A Társaság likviditása a tárgyidıszak elsı felében folyamatosan biztosított volt a bevételek és kiadások ütemezése miatt. Az év második felében már nehézségekkel küzdöttünk, 1. Fizetıképesség (likviditási gyorsráta) év év Pénzeszközök+ Követelések = 48,16 % = 46,67 % Rövid lej. kötelezettségek Likviditási ráta év év Forgóeszközök + Aktív idıb. elh = 258,74 % = 219,20 % Rövid. lejáratú kötelez Vevık szállítók aránya év év Vevık = 82,7 % = 39,27 % Szállítók

5 3. A számviteli politika kivonatos ismertetése A Társaság a évi C. törvény elıírásainak megfelelıen saját számviteli politikájában, szabályzataiban, írásban rögzítette adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelı, a törvény végrehajtását, meghatározó módszereket és eszközöket. Így többek között mit tekint az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentısnek, továbbá a törvényben biztosított választási, minısítési lehetıségek közül mit és milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. A Társaság a törvény elıírásainak megfelelıen rendelkezik az alábbi szabályzatokkal: Számviteli politika Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Számlarend A számviteli törvény 14 (7) bekezdésében foglalt értékhatárok melyek a saját elıállítású termékek önköltségének megállapítását szabályozzák nem teszik szükségessé az önköltség számítási szabályzat elkészítését. A saját elıállítású készletek önköltségét a Társaság utókalkulációval a szőkített önköltségbıl állapítja meg. A évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv. idıközi módosításait figyelembe véve a Társaság szabályzatain átvezette (pontosította) az indokolt változásokat, illetve beszámolója készítésénél figyelembe vette. A Társaság január 01tıl az államilag elismert növényfajták, fajtafenntartó nemesítésének költségeit aktiválja, a számviteli politikában rögzített elvek szerint. A Társaság vagyonában, gazdasági tevékenységében bekövetkezett változásokat a kettıs könyvvitel szabályai szerint számolja el és mutatja ki könyveiben. Számviteli mérlegét a törvény 89. ainak elıírásai szerint annak 1. sz. melléklet A változata, eredmény kimutatását a törvény 2. számú melléklete szerint, összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változata szerint készíti el. A Társaság, mőködési formájából eredıen közhasznú eredménykimutatást is készít a vállakozási és közhasznú tevékenységek bevételei és ráfordításai, valamint a tevékenységek eredményeinek elkülönített kimutatása érdekében. A mérlegbeszámoló készítésének zárónapja a Társaság számviteli politikája szerint március 01.

6 II. SPECIÁLIS RÉSZ: 1.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések A rövidlejáratú kötelezettségek közé került átrendezésre az Erste Bank által folyósított folyószámla hitel felhasznált része. A rövidlejáratú hitelek részletezése: e Ft forgóeszközhitel, e Ft folyószámlahitel. Egyéb követeléseink között kimutatjuk a be nem folyt pályázati pénzeket (HURO: e Ft, Iparjogi: 969 e Ft.,Gázolaj jöved.adó: 481 e Ft., agrár körny.gazd.támog.: 494 e Ft.) a dolgozóknak nyújtott elılegeket ( 80 e Ft) és a vízdíj túlfizetésünket ( 69 e Ft.) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1. Eszközök összetételének alakulása (eft) Eszközök dec.31. Változás Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen: Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: a) Az immateriális javak könyv szerinti nettó értékének alakulása: 2009.év 2010.év e. Ftban Új beszerzés 0 48 Kísérleti fejlesztés értéke új fajták elıállítása Fajtafenntartó nemesítés Összes növekedés: Értékcsökkenés Változás: Szellemi termékeink a növényfajták elıállításából származnak: Kísérleti fejlesztések záró állománya (114. fksz.): e. Ftban RKFE Délibáb Szikra (új beadvány) Felálló törzs Csüngı törzs Csípmentes törzs Befejezetlen fejlesztések (Jedlik pályázatból) Összesen:

7 Növényfajták Ráfordítások összesen Nemesítés (kísérleti fejlesztés, kutatás ráfordításai) év év e. Ftban RKFE Szikra (új beadvány) 0 0 Felálló törzs 0 0 Csüngı törzs 0 0 Csípmentes törzs Új fajták elıállítása összesen: Fajtafenntartás ráfordításai 2009.év 2010.év e. Ftban Folklór Favorit Kalocsai Szegedi Globál Kaldóm Kalorez KM cseresznye 0 0 Kalocsai Szegedi Szegedi Kalóz Kalmár Összesen: Saját elıállítású fajták aktivált értéke összesen: b) Ingatlanok A Társaság áttekintette az ingatlanok értéknyilvántartását és megállapította, hogy az értékhelyesbítéssel módosított ingatlanok értéke az elızı évhez viszonyítva változhatott, így külsı értékbecslés igénybevétele volt indokolt. Figyelembe véve az elızı idıszak mőszaki adatait, avulást, inflációt, a mostani állapotnak megfelelı mőszaki adatokat a piaci értéke 2010ben e. Fttal nıtt (részletezése a 13. sz. mellékletben ) Csökkenése e Ft., amelyet két ingatlan értékesítése illetve selejtezése miatt kellett kivezetnünk. ( Növénytároló és kiszolgáló helyiség selejtezése következtében a kivezetett értékhelyesbítés összege 1042 e Ft, telek értékesítésre jutó értékhelyesbítés kivezetése 188 e Ft.) Ingatlanok nettó értékének csökkenése: eft. e. Ft Értékelési tartalék évi nyitó állomány évi növekedés Selejtezés miatti csökkenés Értékesítés miatti csökkenés évi záró állomány

8 c) Mőszaki berendezések, gépek, jármővek nettó érték változása: 2009.év 2010.év Bruttó értéknövekedés: beszerzések e Ft e Ft Bruttó érték csökkenés: 206 e Ft 441 e Ft Értékcsökkenés e Ft e Ft Nettó érték csökkenés e Ft e Ft d) Egyéb gép, berendezés nettó érték változása: 2009.év 2010.év Bruttó értéknövekedés: beszerzések + 14 eft + 74 e Ft Bruttó érték csökkenése: eft e Ft Értékcsökkenés eft e Ft Nettó érték csökkenés: eft 468 e Ft Az eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évi változását az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. Az immateriális javak bruttónettó értékének alakulását az I. tábla, a tárgyi eszközök bruttónettó értékének alakulását a II. tábla tartalmazza. e) A Tárgyi eszköz beruházások értéke évben eft volt. Ez az összeg tartalmazza a kis értékő tárgyi eszközök beszerzését 127 e. Ft ot, amelyek a tárgyévben értékcsökkenésként egy összegben leírásra kerültek. Szegedi Kutatási osztályunkra egy fólia házat vásároltunk, amire a nemesítési feladatok elvégzéséhez nagy szükség van. Ennek bruttó értéke e. Ft. Tárgyi eszköz beruházások értéke 2010ben: e Ftban Megnevezés Érték 125 Fóliaháza Permetezı motoros 20 les Villanybekötés, szekrény, óra (Szeged) Raklap 9 db Főnyíró MTD Kávédaráló 5 db Létra alu többfunkciós Fızılap 3 Összes tárgyi eszköz beszerzés 6 327

9 f) A befektetett pénzügyi eszközök állománya 200 e. Ft, a 2009es évhez képest változatlan. Az elmúlt évhez viszonyítva nem változott az értékpapír piaci megítélése: Részesedés állomány összértéke (Kalocsai Főszerpaprika Zrt.) 200 e Ft g) Forgóeszközök értéke e. Fttal növekedett: Készletek (e Ft) 2009.év 2010.év változás Anyagok Befejezetlen termelés Késztermékek Árúk Összesen: Követelések (e Ft) 2009.év 2010.év változás Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ( sz. melléklet szerint) Egyéb Összesen : Az anyagok kis mértékő emelkedését a még fel nem dolgozott nyerscsöves főszerpaprika mennyisége teszi ki. A késztermékek készletének emelkedését, ugyanakkor az áruk értékének csökkenését ugyanaz a tényezı idézte elı: az értékesítés kisebb arányban történt a visszavásárolt TIGes készletekbıl, nagyobb arányban a saját készleteket értékesítettük. Egyéb követeléseink növekedését a be nem folyt támogatások idézték elı. Ezek az Iparjogi pályázat, a HURO pályázat, a gázolaj jövedéki adója, valamint az alapszintő szántóföldi célprogram várható pénzügyi teljesítése. Nem volt lehetıségünk felesleges pénzeszközeinket értékpapírba fektetni, mivel pénzeszközeink egy része felhasználásra került kutatásfejlesztésre, másik része a folyamatos mőködés biztosítása érdekében. Komoly likviditási problémáink adódtak, tartalékainkat kimerítettük, évrıl elmaradt kötelezettségeinket folyamatosan igyekeztünk teljesíteni a költségvetés felé. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) állománya szerint (Ft): Megoszlása, esedékesség szerint. 90 napon belül; nap; nap; 361 napon túli Vevıkövetelésre elszámolt értékvesztés összege (Ft) 90 napon belül; nap; nap 361 napon túli A vevıkkel szembeni követelések jelentıs összege a 90 napon belüli követelésekbıl adódik. A vevık és adósok együttes minısítése alapján a nyilvántartásba vételi érték 50 %ban értékvesztést számoluk el. Az adósokat a szabályok szerint felszólítottuk a tartozásuk kiegyenlítésére. A 360 napon túli követelések behajtására a jogi intézkedéseket a leírást megelızıen megtettük. Vevıkövetelés állományunk e. Fttal nıtt a gazdasági évhez viszonyítva.

10 Értékpapírok és pénzeszközök állománya (e Ft) Változás Értékpapírok Pénzeszközök Állományváltozás A pénzeszközök jelentıs csökkenését az elızı évhez képest az idézte elı, hogy november hóban kaptuk meg az MNV Zrttıl a megítélt támogatást, ami a 2009.évi pénzeszközállományunkat megnövelte. Abból a kifizetések 2010re húzódtak át. Bankbetétünk nem volt, a pénzeszközünk nagy része (3 085 e. Ft) bankszámlán volt. Aktív idıbeli elhatárolások állománya: Összetétele : e. Ftban 2009.év 2010.év változás Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhat Összesen: évi összetételét a 3. és 8. számú melléklet tartalmazza. 2. Források összetételének alakulása (e. Ft) Változás Jegyzett tıke Tıketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettség összesen Passzív idıbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN a) Saját tıke összege e. Ft, ebbıl 241 e. Ft a évi nyereség összege. b) hosszúlejáratú hitelállomány december 31én nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása (eft): Változás Szállítók ( 9.sz. melléklet ) Jövedelemmel kapcsolatos elszámolások Kölcsönök és hitelek miatti kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen:

11 A szállítói állományt a december hónapban felmerült évre áthúzódó kiegyenlítéső üzletviteli szolgáltatások díjai, alvállalkozói és közüzemi szolgáltatói díjak, valamint főszerpaprika termeltetésbıl (vetımag elıállításhoz) fennmaradó tartozásaink teszik ki. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink közül a jövedelmekkel kapcsolatosan keletkezett kis mértékő növekedés, amely a bruttó bérek reálérték megırzésére tett intézkedés végett keletkezett. d) A passzív idıbeli elhatárolások (e Ft) változás A passzív idıbeli elhatárolások állománya A passzív idıbeli elhatárolások állományának összetétele: év 2010.év e. Ft Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordított passzív elhatárolása Halasztott bevételek: Összesen: A passzív idıbeli elhatárolások részletezését a mellékletek tartalmazzák. Javaslat az adózott eredmény felhasználására: Az adózott eredményt : 241 e. Ftot a Társaság eredménytartalékba helyezi. Értékvesztések alakulása: Félkész termékek értékvesztése: Félkész termékre és befejezetlen termelésre értékvesztést évben nem számoltunk el. Vetımag készlet értékvesztése: Vetımagkészletünkbıl évben nem került sor leértékelésre gazdasági évben a készletek minıségének felülvizsgálata után a jelenlegi készlet állomány mint mennyiségileg, mint minıségileg a valós állapotot mutatja. Követelések értékvesztése: évi nyitó 48 eft Tárgyévi értékvesztés 126 eft Visszaírás 48 eft évi záró állomány 126 eft Az értékvesztések alakulását a X. tábla tartalmazza.

12 2.1. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó általános információk A társaság eredmény kimutatását a számviteli törvény 2.sz. melléklete szerint, összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változata szerint készíti el január 01tıl EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1.A és évi A változatú eredmény kimutatás adatainak összehasonlítása e. Ftban Tétel megnevezése terv Bevételek Értékesítés nettó árbevétele Saját termeléső készletek áll.növek. Saját elıállítású eszközök aktiv. értéke Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek Kiadások Saját termeléső készletek állománycsökkenése Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A Társaság évi eredményét évhez viszonyítva a kiadások e Ftos csökkenése és a bevételek e Ftos csökkenése idézte elı, így a mérleg szerinti eredmény 241 Ft, az elızı évi e. Fttal szemben. Az értékesítés nettó árbevétele a tervhez képest 3,8 %kal csökkent. Az elızı évhez képest a tényleges 19,09 %os csökkenéshez hozzájárult a vetımageladás visszaesése (1 585,9 kg ). A saját termeléső készletek állomány csökkenése a évihez képest e Ftot jelent. A tevékenységünk anyagköltségeinek az elızı idıszakhoz viszonyított csökkenését ( 26,5 %) a felvásárolt nyers főszerpaprika (tervhez viszonyított csökkenése: 64,17 %, 2009hez képest 65,39 %) mennyiségének csökkenése idézte elı. Az eladott áruk beszerzési értéke azért csökkent 55 % kal, mert a vetımag értékesítésünk megoszlásában áttolódott a saját vetımag eladás felé. A bevételek alakulását a III. tábla mutatja be. A költségek és ráfordítások alakulását a IV. tábla tartalmazza. Egyéb ráfordításokban bekövetkezett növekedés jelentısebb okai: Értékesített telek nyilvántartási értéke 35 e Ft, késedelmi kamatok (szállítói) 71 e Ft, selejtezések, tárgyi eszközök használhatatlanná válása: e Ft, vevıi követelésekre elszámolt értékvesztések 126 e Ft, költségvetés felé elszámolt adók (rehabilitációs járulék, szakképzési hozzájárulás, késedelmi pótlékok késedelmesen befizetett járulékok után) e Ft, természetbeni juttatások után fizetendı járulékok 731 e Ft, önkormányzati adó 67 e Ft. MVH kárenyhítési hozzájárulás 58 e Ft, kerekítések (számlákban szereplı 1 és 2 Ftok miatt) 14 e Ft.

13 Egyéb bevételek részletezése december 31. Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg e Ft Telek és 2 db raktár eladás, Értékesített immat. tárgyi eszk Bérleti díjak/szolg.lak, iroda Bérleti díjak/raktár Egyéb bevételek összesen Köv. elsz. értveszt. 48 visszaírás KHT TÁMOG. KUT KTGEK ELLENTÉT Iparjogi pályázat bevétele HURO határon átnyúló fólia alatti fősz.p. ellenáll.p Innovációs támogatások Kutatási tevékenység, támogatás összesen Munkaügyi központ 567 támogatása Agrár term. ktgeit csökk.t Földalapú növ. term. tám Alapsz.szántóföldi célp. tám Egyéb támogatások összesen 9691 Különféle egyéb bevételek/k Különf. bevételek Különféle egyéb bevételek 185 összesen 96 Egyéb bevételek összesen Eredmény kimutatás tétele: e. Ft Rendkívüli ráfordításaink és bevételeink alakulása: A rendkívüli ráfordításokat a Délalföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által megítélt üzemi balesetet szenvedett Mészáros Zsolt részére folyamatosan történı társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzájárulás összege teszi ki évben 71 e. Ft értékben. Rendkívüli bevételeink között szerepel a támogatási forrásból megvalósult tárgyieszköz beszerzések évi elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszavezetése, amely e. Ft. A leltározás többlete 117 e. Ftot jelent

14 és a év adatainak összehasonlítása a közhasznú eredménykimutatás szerint (eft) tény terv tény Közhasznú tevékenység összes bevétele Közhasznú célú támogatás Pályázatos támogatás Közhasznú tevékenység árbevétele Egyéb bevétel Aktivált saját termeléső termék Közhasznú tevékenység összes ráfordítása Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Közhasznú eredmény Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység ráfordításai összesen Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység eredménye Mérleg szerinti eredménye Aktivált saját teljesítmények értéke (eft) Saját Hozam Értékesítés Aktivált saját termeléső bevétel önköltsége teljesítm. értéke termék felh. (582.3) (586) (58) Közhasznú tevékenység (581) Palántanevelés Fp. elit termesztés Fp. nemesítés Mezei leltár Vetımagüzem Összesen: Saját elıáll. eszk. akt. értéke Összesen: Vállalkozási tevékenység Búza termesztés Szójatermesztés Fp. szárítóüzem Fp. ırlıüzem Öko kukorica Mezei leltár Összesen: MINDÖSSZESEN:

15 Export tevékenység A Társaság évben eft értékben értékesített exportra az alábbi bontásban: EUn belül Szlovákia Bulgária Románia EUn kívül Horvátország Összesen: e Ft 794 e Ft 166 e Ft 237 e Ft eft Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartja. Veszélyes anyagokat, (vegyszer, növényvédıszer) és hulladékait megfelelıen kezeli, tárolja. A kutatási munkához valamint a laborvizsgálatokhoz szükséges vegyszereket felhasználásukat közvetlenül megelızıen szerzi be Társaságunk és maradéktalanul fel is használja a vásárolt mennyiséget. Veszélyes hulladékokat elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A kutatáshoz, szántóföldi növénytermesztéshez, vetımagelıállításhoz az elıírásoknak megfelelı összetételő és mennyiségő vegyi anyagok kerülnek felhasználásra, szakember irányításával. A megüresedett csomagolóanyagok visszaszállítása az értékesítı telephelyére történik. Az ırlemény és vetımag csomagoláshoz használt anyagok után a környezetvédelmi termékdíjat a Társaság bevallja és megfizeti. A talajba veszélyes anyag, hulladék nem kerül. A nyers csöves paprika feldolgozásához felhasznált mosóvíz elvezetése zárt rendszerben, az elıírásoknak megfelelıen történik évi pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos információk: évben kutatásifejlesztési tevékenység finanszírozására a HURO pályázat keretében volt lehetıségünk áthúzódó (2011. április 30ig) pályázatot nyerni, amelynek önrésze 10,05 %. A maximálisan lehívható támogatási összeg , amely négy szakaszban számolható el évben elnyert Iparjogi pályázat keretében 969 e Ft. támogatási pénz kiutalása van függıben. Az MNV Zrt. részérıl kaptunk a már felmerült kutatási, nemesítési és fajtafenntartási költségeink megtérítéseként e Ftot. III. Tájékoztató rész Átlagbér alakulása: Állománycsoport Átlag létszám (fı) Bérköltség 2009 (eft) Átlagbér eft/fı/év Tény Terv Alkalmazott Fizikai Összesen Egyéb bérek /v tisztségviselık Mindösszesen:

16 A Társaság a évre a tulajdonos által engedélyezett bérszínvonalat (1.900 e. Ft/fı/év) nem lépte túl. Bérköltségen felül az állományba tartozó dolgozóknak kifizetett egyéb személyi juttatások. (e. Ft) 2009.év 2010.év változás Nemesítık díja Fajtajutalék Étkezési hozzájárulás Saját gépjármő használat Betegszabadság Munkába járás költségei Napidíjak Végkielégítés Beiskolázási támogatás Vállalkozást terhelı táppénz Egyéb /reprezentáció, hőségjutalom Összesen: Egyéb személyi jellegő (e Ft) 2009.év 2010.év változás Állományba tartozó Állományon kívüli: Egyéb személyi jellegő összesen: Személyi kifizetések az állományba tartozó dolgozóknál együttesen évben 360 e. Ft /fı/ év jövedelmet jelentettek. Az egyéb rovatban hőség jutalom 487 e. Ft, valamint 58 e. Ft reprezentációs költség szerepel., Állományon kívüliek részére történı kiadások között szerepel 519 e. Ft nemesítıi díj, alkalmi munkavállalók részére kifizetett összeg 280 e Ft. Állományba tartozók egyéb személyi jellegő ráfordításaiban bekövetkezett változás okai: A bérköltségek és a járulékok változását elıidézte a létszám emelkedése, ami + 1 fıt jelent. A személyi jellegő költségünk a évhez képest összességében alig változott, +1,3 %. Részleteiben a jelentısebb eltérések: a kifizetett fajtajutalék 24 %kal kevesebb az elızı évinél a csökkenı vetımag eladás következtében, az étkezési hozzájárulás 7,6 %kal emelkedett a változatlan juttatás mérték mellett a létszám emelkedése miatt. A saját gépjármőhasználat 36 %os mértékben emelkedett, mivel 2010ben már nem volt a Kftnek saját személygépkocsija. A választott tisztségviselık juttatásai is csökkentek 9,9 % kal 2010ben. Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló javadalmazása évben : év Felügyelı Bizottság elnöke Ft/hó Ft/hó Ft/hó Felügyelı Bizottság tagjai FT/hó Ft/hó Ft/hó Könyvvizsgálat Ft/hó+ÁFA Ft/hó + ÁFA Ft/hó + ÁFA

17 Lekötött tartalék, eredménytartalék és tıketartalék változásai évben (e. Ft) Eredménytartalék Lekötött tartalék Tıke tartalék évi nyitó állomány évi változás: L. tart. kut.fejl.re/kerekít évi eredmény évi záró állomány Lekötött tartalékok bemutatása jogcímenként: Kutatásfejlesztésre lekötve: e. Ft október 31.ig lekötve e. Ft Támogatásból megvalósuló beruházás értékének lekötött tartalékba történı helyezése. Mérlegen kívüli kötelezettségünk: A Kft tulajdonában lévı Kalocsa belterület hrsz ú ingatlant forgóeszközhitel fedezetére napján bejegyzett e. Ft keretbiztosítéki jelzálogjog terheli. Kalocsa, május 6. A évi beszámolót készítette: Hernádi Károlyné mérlegképes könyvelı PM r. sz.:118952

18 Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben 1.számú melléklet ezer Ftban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gépek Immatj.jav.és tárgyi eszköz összesen évi nyitó Növekedések: Új beszerzés Saját elıállítás Egyéb (értékhelyesbítés) Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések: Eladás Selejtezés Egyéb (értékhelyesbítés ) Aktiválás Csökkenés összesen Le : Értékhelyesbítés évi záró

19 2.sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása évben Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések és felszerelések Egyéb gép és berendezés ezer Ftban Összesen évi nyitó Növekedések Terv szerinti lineáris Terv szerinti teljesítmény arányos Terven felüli Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Csökkenés összesen évi záró

20 Alapítás, átszervezés aktivált értéke I. tábla Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés, saját elıállítás Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül 0 Selejtezés Értékesítés 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs 0 0 Selejtezés Értékesítés 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

21 II. tábla Tárgyi eszközök bruttónettó értékének alakulása évben Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek Tenyészállatok Beruházás Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás 0 Értékesítés Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás 0 Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs Rendeltetés változás miatt átsorolás 0 Értékesítés 0 Térítésmentes átadás 0 Selejtezés Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

22 3. sz melléklet L E L T Á R A év december 31én nyilvántartott ráforditások aktiv idıbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Szakmai kiadvány BF402/ Vagyonbiztosítás BF453/ Összesen L E L T Á R 4.sz. melléklet a év december 31én passzív idıbeli elhatárolások záró állománya Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Ügyvezetı javadalmazása V1202/ Bérleti díj elhatárolása 5. sz. melléklet Halasztott bevételek (fejlesztési 10.sz. melléklet célú) Összesen:

23 L E L T Á R 5.sz. melléklet a év december 31én passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott bevételekrıl Számla Megnevezés Kelte Összege Megjegyzés (Ft) Bérleti díj KF1008/2007 Bérleti díj KF1008/2007 Összesen: L E L T Á R 6.sz. melléklet a év december 31én nyilvántartott rövidlejáratú külföldi vevı követelésekrıl Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat Vetımag értékesítés EXP 14/ , Ft Vetımag értékesítés EXP 7/ , Ft évre elszámolt árfolyam EXP 14/ Ft különbözet (nyereség) EXP 7/ Ft Összesen Ft

24 L E L T Á R 7.sz. melléklet A év december 31én nyilvántartott rövidlejáratú belföldi vevı követelések Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Vetımag értékesítés K 233/1/ Vetımag értékesítés K 794/1/ Vetımag értékesítés K816/1/ Bérleti díj KF1069/ Gáz fogyasztás átterhelés KF1071/ Vetımag értékesítés K1055/1/ Vetımag értékesítés KF /1/2009 Vetımag értékesítés K 621/1/ Vetımag értékesítés K 724/1/ Laboratóriumi vizsgálatok KF /1/2010 Vetımag értékesítés K 815/1/ Összesen: értékvesztés: Vetımag értékesítés K621/1/ Összesen: külföldi vevı követelés (6. számú melléklet) Összes vevı követelés :

25 8.sz. melléklet L E L T Á R A év december 31én nyilvántartott bevételek aktiv idıbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege (Ft) Lejárat nemleges Összesen L E L T Á R 9/1.sz. melléklet A év december 31én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségekrıl Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Főszerpaprika nyerstermés vásárlás BF519/ Humán egészségügyi ellátás BF505/ Védjegyhasználati díj BF515/ Főszerpaprika nyerstermés vásárlás BF518/ Mezıgazdasági termék felvásárlás V1009/ Paprika készítmény vásárlás BF514/ Üzletviteli tanácsadás BF517/ Takarítási szolgáltatás BF512/ Vízfogyasztás BF520/ Bankszámla vezetési díj 2010/ Vízközmő hozzájárulás BF502/ Nem vezetékes gáz vásárlás BF510/ ÖSSZESEN:

26 L E L T Á R 9/2.sz.melléklet A évet terhelı nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségek tárgyévi költségei Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Gáz fogyasztás BF32/ Gáz fogyasztás BF35/ Gáz fogyasztás BF36/ Főszerpaprika nyerstermés felvásárl. BF20/ Áram szolgáltatás BF28/ Főszerpaprika nyerstermés felvásárl. BF18/ Üzemanyag vásárlás BF11/ Főszerpaprika nyerstermés felvásárl. BF33/ Vízfogyasztás BF12/ Telefon BF23/ Telefon BF26/ Telefon BF30/ Telefon BF22/ Áram szolgáltatás BF27/ Áram szolgáltatás BF13/ Áram szolgáltatás BF41/ Gáz fogyasztás BF14/ Vizsgálati díj BF44/ Bank költség MÁK 1/ Vízfogyasztás BF15/ Áram szolgáltatás BF34/ Telefon BF 10/ Szemétszállítás BF19/ Melegétkezés P89/ Saját gépjármő használat térítése P13/ ÖSSZESEN:

27 10. sz. melléklet Passzív idıbeli elhatárolások között kimutatott halasztott bevételek záró állománya december 31. Támogatásból megvalósult eszközök értékének elhatárolása Ftban Szikra F1 fajta Csüngı tenyészkert támogatás Felálló tenyészkert nemesítés Tárgyi eszköz fejlesztés(magszárító, spirálozó, fénymásoló) Támogatás vegyifülke Támogatás Laborépület Támogatás Laborbútor Meteorológiai Állomás Fóliaház Melegvizes mosóberendezés Szárítószalag Vágódaráló (térítés nélküli átvétel) Összesen: Állományváltozás bemutatása e. Ftban Nyitó Támogatásból megvalósított új eszközök értéke Térítés nélküli átvétel 0 Elhatárolásból visszavezetés elszámolt értékcsökkenés arányában Záró állomány

28 CASH FLOW KIMUTATÁS 11.sz.mell. I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (Mőködési cashflow) Adózás elıtti eredmény Évvégi átértékelés hatása 2. Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszközváltozás Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 18. kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás 22. (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı 23. értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és 25. elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása

29 12.sz. melléklet A lekötött tartalék és tıketartalék bemutatása jogcímenként: 2010.december 31. Tıketartalék részletezése: évi támogatások kapott pénzeszközök évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi hitel miatti feloldás évi lekötött tartalék feloldása évi Európa Agrár hitel feloldása Összesen:

30 1. oldal 13. melléklet Tételes lista ingatlanok értékhelyesbítésérıl: évi helyesbített Eszköz évi 2010.évi helyesb. bruttó érték: szám: Kalocsa Központ növ/csökk. bruttó érték: , Központi telek hrsz , Igazgatósági épületlabor , Raktár, csomagoló, malom , Üvegház , Kazánház , Hőtıtároló , Lakóház szolgálati lakás ,00 Összesen évi helyesbített Eszköz évi 2010.évi hb. bruttó érték: szám: Kalocsa Bátyai út növ/csökk. bruttó érték: Vetımag alapanyagtároló szín Vetımag raktár bıvítés Szántó 0446/8. hrsz Szántó 0446/8. hrsz Erdı 0446/8. hrsz Gyep 0446/8. hrsz Beépítetlen terület 3025/12 hrsz Beépítetlen terület 3025/9 hrsz Szántó 0478/13. hrsz nm Növénytároló+kiszolgáló hely Mg.szín nyitott K10005 Mg. vasvázas szín B típus Szárítószín K10006 Féltermék tároló Magtisztító épület KT04003/1 Szántó 0479/5.hrsz nm K10002 Telek 3159/14. hrsz nm K10008 Telek 3159/13. hrsz 5004 nm KT04003/2 Szántó 0479/5.hrsz nm KT04004 Szántó 0479/5.hrsz 2458 nm KT04005 Szántó 0479/5.hrsz nm KT04007 Erdı 0479/5.hrsz nm KT04008 Szántó 0479/5. hrsz 2188 nm KT04188 Szántó 3158/4.hrsz nm Összesen:

31 2. oldal évi helyesbített Eszköz évi 2010.évi helyesb bruttó érték: szám: Szeged növ/csökk. bruttó érték: , /1 Paprika szárító , /1 Szántó hrsz , /1 Szántó hrsz , Pajta 01377/2. hrsz 1107 nm , Telek hrsz. 360 nm ,00 S03007 Épület felújítás ,00 Összesen: évi helyesbített Eszköz Megnevezés évi 2010.évi helyesb bruttó érték: szám: növ/csökk. bruttó érték: ,00 Mind összesen: Kalocsaközpont Kalocsa Bátyai út Szeged , dec Kalocsa, december 31.

32 Jogcím/Bevétel III. tábla Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 2009 /e. Ft 2010 /e. Ft Változás Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Árbevétel: Össze sen Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Össze sen Vetımag értékesítés Palánta értékesítés e. Ft % Nyerscsöves fp. értékesítés Fp. fajtahasználati díj Laboratóriumi vizsgálatok Szántóföldi növénytermesztés Mezıgazd. szoltáltatások İrlemény, ipari anyag, egyéb értékesítés Egyéb bevétel: Értékesített immateriális j, 13 tárgyi e Egyéb bevételek Kutatási tevékenység 5 támogatásai Egyéb támogatások Különféle bevételek Pénzügyi bevétel: Egyéb kamatok és kamatjell ,0 9 28, , 38 55,7 3 50, ,44 38,7 2 17,0 9 19,6 2 49, , 06 52,6 6 21,7 7 12,1 4 38,9 4 65,4 9 98,9 9 Árfolyamnyereség / vevıi Valuta árfolyamnyereség , Rendkívüli bevétel: Véglegesen átvett eszköz, 112, támogat.ért , 00

33 Többletként fellelt eszköz , Bevétel mindösszesen: ,93 Jogcím/Bevétel IV. tábla Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása Változás Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Össze sen Cél szerinti tevéken ység Vállalko zási tevéken ység Össze sen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegő ráfordítás Anyagköltség E Ft % Igénybevett szolgáltatás Egyéb igénybev.szolgáltatás ,5 1 35,0 2 29,2 8 16,9 0 Eladott áruk beszerzési értéke ,9 0 Eladott (közvetített) 14,7 szolgáltatások Személyi jellegő 1 ráfordítások ,00 2 Bérköltségek ,34 Bérjárulékok ,1 7 Személyi jellegő e.ráfordítások ,9 5 Értékcsökkenési leírás ,12 Egyéb ráfordítás: ,69 Értékesített immat.j. tárgyi eszk.nyilv Egyéb ráfordítások, terv.f.écs Adók, illetékek Különféle egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítás: Fizetendı hitelkamatok Árfolyamveszteség , , 40 42,1 8 63,1 8 69,2 5

34 Valuta árfolyamveszteségek Részesedések, értékpapírok értékv Rendkívüli ráfordítás: Egyéb rendkívüli ráfordítások Adományok Költség, ráfordítás mindösszesen: , , 00 80,0 0 79, , 00 14,5 7 X. tábla Értékvesztés alakulása Készletek Vevı követelés Munkavállalói követelés Egyéb követelés Összesen évi nyitó Képzés (ráfordítás) Visszavezetés, térülés (bevétel) Leírt követelésre térülés (bevétel) évi záró

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Részletesebben

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 大 医 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 订 ) ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 4 号 楼 1707 室 ) 主 办 券 商 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 10 层 ) 二 〇 一 六 年 八 月 I

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

水功能区划报告

水功能区划报告 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 前 言 水 是 生 命 之 源 生 产 之 要 生 态 之 基 水 资 源 短 缺 水 污 染 严 重 仍 然 是 当 前 制 约 经 济 社 会 可 持 续 収 展 的 主 要 瓶 颈

Részletesebben

扬州大学(上)

扬州大学(上) ...1...1...10...21 2004...28 2003...30...32...33...35...36...37...38...38...39...39...39...40...40...41 I ...42...42...43...44...45...47...48...49...50...50...51...51...52...52...53...62...67...75...83...90...95

Részletesebben

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Részletesebben

(i) (ii) 97/99/M

(i) (ii) 97/99/M 1,400,000 700,000 2,000,000 216,000 382,000 531,000 17.1% 82.9% 13.8% 86.2% (i) (ii) 97/99/M 20,500 35 50,000 13 (i) (ii) (iii) [ ] 6,000 14,000 20,500 46.1% 44.9% 45.9% 16 5 16 30,000,000 34,500,000 41,700,000

Részletesebben

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc 目 录 工 作 职 责 广 西 医 科 大 学 教 务 处 工 作 职 责 3 广 西 医 科 大 学 教 学 质 量 与 教 育 研 究 中 心 工 作 职 责 8 教 学 组 织 管 理 广 西 医 科 大 学 教 学 委 员 会 章 程 13 广 西 医 科 大 学 十 二 五 专 业 建 设 规 划 16 广 西 医 科 大 学 十 二 五 课 程 建 设 规 划 20 广 西 医 科 大

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Részletesebben

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

女性美容保健(四).doc

女性美容保健(四).doc ...1...4...6...8...9...10... 11...12...13...15...18...20...21...22...26...33...39...43 I II...47...52...53...59...60...63...65...68...69...71...73 1.5 ml...78...79...85...88...90...94...95...97...98...

Részletesebben

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010 2010 2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010...52 2 2010...55 I 3 2010...56 4 2010...57 5

Részletesebben

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持 立 法 會 CB(4)1287/14-15(01) 2015 年 7 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 在 學 校 推 行 德 育 及 公 民 教 育 前 言 本 文 件 旨 在 就 學 校 教 育 中 推 行 德 育 及 公 民 教 育 的 進 展 ( 包 括 基 本 法 教 育 及 推 廣 對 一 國 兩 制 的 認 識 ), 匯 報 德 育 及 公

Részletesebben

untitled

untitled 45 43 71 48 50 177 45 19 43 19 CEO 178 50 16 8 8011 1159 1191 2358 509 8276 907 3708601() 179 1181 10698305 756 71 1246 1315 48 180 509 28 39 41 41 28 39 181 41 41 182 36 8315 3708 1499 5.28 15 C3 5.34

Részletesebben

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式]

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式] 單 車 雙 載 站 火 箭 筒 摔 死 97-1-1 1 聯 合 報 記 者 唐 秀 麗 / 嘉 義 市 報 導 2008.04.27 07:47 pm 青 少 年 近 年 流 行 跨 站 在 俗 稱 火 箭 筒 的 腳 踏 車 後 輪 橫 槓 上, 給 同 學 或 友 人 搭 載, 一 旦 摔 倒 可 能 造 成 頭 部 重 創 ; 嘉 義 市 一 名 高 二 林 姓 少 女, 就 因 跨 站 火

Részletesebben

最新监狱管理执法全书(二百零五)

最新监狱管理执法全书(二百零五) .............................. I ........................... II ................................. III 1996 1994 5 16 1 2 1997 12 29 84 1996 1994 5 16

Részletesebben

新婚夫妇必读(九).doc

新婚夫妇必读(九).doc ...1...3...4...5...9...9...10...12...14 3...19...20...22...27...28...30...31...35...37 I 13...39...44...48...49...50...51...54...55...58...60...62...63...66...67...68...70...71 TOP10...73...77...79...80

Részletesebben

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Részletesebben

97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20 6 97 2 27 7 97 3 7 3 14 8 97 3 14

97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20 6 97 2 27 7 97 3 7 3 14 8 97 3 14 96 12 18 0960195594 97 97 1 25 8 30 97 2 3 3 97 1 25 97 2 4 97 http://tft.naer.edu.tw 97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20

Részletesebben

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Részletesebben

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職 第 二 三 類 投 保 單 位 二 代 健 保 實 務 說 明 會 行 政 院 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 局 南 區 業 務 組 說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Részletesebben

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67

Részletesebben

常见病防治(二).doc

常见病防治(二).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...9...17...25...34...41...49...54...55...55...57...64...65...67...68...69...69...70...71

Részletesebben

女性减肥健身(一).doc

女性减肥健身(一).doc 1...1...3...4...5...7 IN...10...13 smart...17...18...19...19...25...31...33...34...36...37...41...44 I ...47...48 6...52...55 7...59...62...64...66...67...69...71...73...75...82...88...90...92...93...98

Részletesebben

Microsoft Word - 報告.doc

Microsoft Word - 報告.doc 德 蘭 中 學 同 行 萬 里 高 中 學 生 內 地 交 流 計 劃 2011-2012 湖 北 水 利 及 工 業 規 劃 與 文 化 探 索 之 旅 日 期 : 2012 年 2 月 22 日 至 26 日 隨 團 老 師 : 葉 美 寶 團 員 姓 名 : 楊 綺 婷 胡 夢 吟 關 可 瑤 蔡 沅 汶 黎 佩 霖 梅 如 霞 吳 長 虹 劉 綺 霞 胡 子 祈 李 詠 詩 1 ( 一 )

Részletesebben

奥运风云榜(上).doc

奥运风云榜(上).doc ...1 1920...3 1896 2004...5...8...8 9... 11 8 9...13...14...16...20...31...36 TP10...39...46...47...49...49 I II...50 2004 2008...52...56...59...64...67 1500...68...69...70...71...76...82...86...89...92

Részletesebben