A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése"

Átírás

1 A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése EUFIM minısítésre felkészítı továbbképzés elıadása Dr. Berdár Béla

2 A termıföld jellemzıi A föld alapvetı funkciói: A nemzet létezésének alapja, benne ölt teste a haza fogalma A termelés tárgyi alapja és eszköze A föld mint alapzat, mint térbeli mőveleti bázis funkcionál.

3

4 A mővelési ágak szerinti felosztás a KSH adatai alapján: Mővelsi ág % Szántó 50,6 Gyep (rét+legelı) 12,3 Szılı 1,4 Kert 1,2 Gyümölcsös 1,0 Erdı 19,0 Nádas 0,4 Halastó 0,4 Termıterület összesen: 86,3 Mővelés alól kivett terület: 13,7 Összesen: 100,0

5 Alapfogalmak I. Termıföld: az a földrészlet, amelyet az ingatlan nyilvántartásban szántó, szılı, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdı mővelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Talaj: : a Föld szilárd felszínének élı közege, amelynek a legfontosabb tulajdonsága a termékenység, feltételesen megújuló természeti erıforrás Tanya: : a település külterületén lévı, mezıgazdasági termelés céljára létesített lakó-, illrtıleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese.

6 Alapfogalmak II. Mezıgazdasági ingatlan: : a termıföld a rajta lévı telepítménnyel, az ingatlannyilvántartásban vele együtt nyilvántartott felépítménnyel, pincével együtt, Telepítmény: : a termıföld hasznosítását segítı és a termıföld értékét, illrtve hasznát növelı beruházás útján megvalósuló agrotechnikai létesítmény. Aranykorona: Olyan komplex mutatószám., amely a földek minıségét a XIX. század végi,, XX. század eleji ráfordítások és terméseredmények becslése alapján mutatja. Jele: : AK.

7 Mértékegységek - Hektár (ha) m² - 1 katasztri hold 0,5754 ha öl - 1 hektár 1,7377 kat.hold (kh( kh) - 1 -öl 3,5966 m²

8 A termıföldpiac sajátosságai I. Elsısorban a helyi kínálati és keresleti feltételekhez igazodik Térbeli poziciója általában a környezet változásának függvénye Nem amortizálódik, vagyonmegırzı képessége van Összkínálata természeténél fogva viszonylag fix

9 A termıföldpiac sajátosságai II. Területe nem növelhetı korlátlanul, Biológiai és termelési folyamatok összekapcsolódása. A termıföld piaca,, a piaci szereplık mozgástere szigorúan szabályozott, korlátozott. A föld iránti kereslet származékos kereslet,

10 A termıföldpiac sajátosságai III. Járadék: : a korlátozott mennyiségő erıforrásokból eredı jövedelem Abszolut földjáradék. A földnek, mint sajátos, tetszılegesen nem bıvíthetı erıforrásnak a tulajdonlása következtébenkeletkezik. Különbözeti földjáradék. A jobb minıségő földön azonos befektetéssel több termést érhetünk el, tehát egységnyi terméket mindig olcsóbban tudunk elıállítani,, s ez a gazdasági elıny behozhatatlan A termıföld értéke jelentısen és tartósan eltérhet árától.

11 A termıföld értékelésének módszerei A földértékelés egységes rendszerének kialakítását két tényezı motiválta : a földbirtokok megadóztatása a tulajdonosok bankhitel igénye a fejlesztéshez Az elmúlt közel másfél évszázadban több módszert alkalmaztak a termıföld értékének megállapítására, de valamennyi módszerben meghatározó szerepet kapott az Évi VII. Tc.-vel bevezetett és mindmáig alkalmazott kataszteri aranykorona tisztajövedelem rendszere

12 Mi az aranykorona? na? a föld tiszta jövedelmének vétetik a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyerhetı középtermésének értéke, levonva belıle a gazdálkodási rendes költségeket. (1875.évi tv.) Közel 30 évig tartott a kidolgozása ( 211 becslı járás,, 8 minıségi osztály), majd újabb 30 év után korrigálták (1909) A föld minısége és termıképessége mellett figyelembe vették az akkori közgazdasági tényezıket is

13 Mi indokolja az AK életben tartását? nincs jobb általánosan elfogadott módszer becslıjáráson belül ma is mutatja a földek tiszta jövedelmének különbségét Valamennyi mővelési ágra országosan rendelkezésre áll Tartalmazza az ingatlannyilvántartás A változások vezetése, korrigálás folyamatos

14 Földértékelési módszerek- Idırendi áttekintés 1.Földjáradék figyelembevételével (Tsz-eknél: 10 kg búza/ak Ak) 2.Kárpótlási törvény alapján: alap 1000 Ft/AK licitár 3.Kisajátítási törvény alapján 4. Értékelés a földvédelmi járulék alapján

15 3.Kisajátítási törvény alapján. A kártérítés összege átlagos minıségő (IV: minıségi osztályú) föld esetén a kataszteri tiszta jövedelem (AK) szoros szorzatának megfelelı forint összeg. Az egyes minıségi osztályoknál alkalmazott szorzószámok: I. minıségi osztály esetén II. minıségi osztály esetén III. minıségi osztály esetén IV: minıségi osztály esetén V. minıségi osztály esetén VI. minıségi osztály esetén VII. minıségi osztály esetén VIII. minıségi osztály esetén A számított értéket módosíthatja: a föld fekvése, megközelíthetısége, mővelésre való alkalmasság, a mővelés módja, egyebek

16 4. Értékelés a földvédelmi járulék alapján Termelésbıl valı végleges kivonás esetén kell fizetni. A nyolcadik minıségi osztály esetén az AK érték négyezerszres szorzatának megfelelı forintösszeg. Jobb minıségő föld esee setén a szorzót minıségi osztályonként nt szántó, szılı, gyümölcsös, kert mővelési ágú termıföldnél az ötödik minıségi osztályig ötezerrel, az öttıl az elsı minıségi osztályig hétezerrel, gyep, nádas, halastó esetén az ötödik minıségi osztályig kétezerrel,, az öttıl az elsı minıségi osztályig négyezerrel l kell növelni. Ennek megfelelıen a szorzószámok az egyes minıségi osztályokban: Minıségi osztály szántó szılı,kert, gyep, nádas Gyümölcsös halstó I x AK x AK II x AK x AK III x AK x AK IV x AK x AK V x AK x AK VI x AK x AK VII x AK x AK VIII x AK x AK

17 A termıföld értékelés jelenleg használt módszerei A termıföld értékének meghatározása alapvetıen két módszerrel történhet: a piaci összehasonlító adatok elemzésével, a hozamszámításon alapuló módszerrel

18 1. A termıföld értékelése piaci összehasonlítással Már megtörtént és ismert adásvételi ügyletek árának a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. A piaci érték az az ár, aamelyért az ingatlan méltányosan, magánjogi szerzıdés keretében és az értékelés idıpontjában várhatóan eladható, feltételezve az alábbiakat: Az eladó hajlandó az eladásra Az adásvétel lebonyolításához kellı idı áll rendelkezésre A tárgyalás idıszakában az érték nem változik Az értékesítés megfelelı nyilvánossággal történik Az átlagostól lényegesen eltérı, különlegesen érdekelt vevıi ajánlatokat nem vesszük figyelembe.

19 Az értékelés lépései a következık Az alaphalmaz kiválasztása. Az összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása. Fajlagos alapérték meghatározása. Az értékmódosító tényezık elemzése. a viszonyítás alapja az összehasonlításban résztvevı ingatlanok jellemzı tulajdonsága. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása. A végleges (piaci) érték számítása.

20 2. Földértékelés hozamszámítással A klasszikus közgazdaságtan föld árát a földjáradék (a földnek tulajdonítható jövedelemrész) és a tıkésítési kamatláb hányadosaként határozza meg. A földértékelés fogalmait használva: Fté = Fj/i Ahol: Fté = a föld értéke Ft/ha FJ = a földjövedelem Ft/ha i= tıkésítési kamatláb Az alapkérdés: mekkora az a járadék, ami a földnek,, mint termelési tényezınek tulajdonítható. F = Fj / té i

21 Komplett termıföld értékelési módszer a földjövedelem és a bérleti díj kombinálásávalaz z AK-ra épül : ma is kifejezi a földek minıségi különbségét, az AK-ra épül a jelenlegi földbérleti rendszer rendelkezésre áll a földjövedelmek kalkulált értéke megyénként (búza kg/ak) A termıföld értéke az alábbi összefüggéssel határozható meg: F ( + B) P j xp = x k 2xi té 1 ( + )

22 Ahol: Fté = a termıföld forgalmi értéke Pj = a termıföld járulék jellegő jövedelme, melyet étkezési búza kg/ak egységben az FvM tesz közzé B = az ingatlan közvetlen környezetében jellemzınek tekinthetı haszonbérleti díj, étkezési búza kg/ak értékben kifejezve P = az étkezési búzának az értékbecslést megelızı évben kialakult tızsdei átlagára (t/ft) i = tıkésítési kamatláb ( a jelzálog hitelintézet határozza meg) k = a földterület számított értékét módosító ismérvek összevont hatását kifejezı korrekciós téányezı.

23 Korrekciós tényezı alsó felsı becsült korrekció Forma,terület, méret Fekvés,földrajzi elhelyezkedés Megközelíthetıség, útviszonyok Domborzati és lejtésviszonyok Vízrendezés, melioráció Öntözés feltételei Mővelést gátló tereptárgyak Demográfiai viszonyok Gazdálkodási hagyományok, a lakosság fogékonysága a mg.ra

24 Korrekciós tényezı alsó felsı Becsült korrekció Szokásosnál nagyobb fagy-,, jég-,, és vadkárveszély Kerítettség Esztétikai benyomás Környezeti állapot, szennyezés Gazdasági környezet Infrastruktúra, közmővek Természeti védettség Kultúrállapot Egyéb(piac, feldolgozási visz.) összesen

25 A korrekció indokolt értéke a felsorolt tényezık nagyobb részénél egyaránt lehet pizitív és negatív elıjelő is. Csak 0 vagy negatív érték adhat: mővelést gátló tereptárgyak domborzati és lejtviszonyok, valamint természeti védettség (természetvédelmi korlátozás) esetén. Csak 0 vagy pozitív érték adható: öntözhetı, vagy azzá tehetı területre, kerített ingatlanra, mővelést segítı infrastruktúra, közmőellátottság esetén.

26 A k tényezı összevont értéke az esetek többségében 50 és +50 % között van. A termıföld megállapított forgalmi értéke nem lehet magasabb, mint ami a mezıgazdaságban reálisan megtermelhetı jövedelem alapján realizálható.

27 A telepítmények értékelése Az ültetvény értékelés nagy körültekintést és speciális szakmai ismereteket kíván. A telepítmény értékelésekor megkülönböztetjük : a termırefordulás elıtti és a termırefordulás utáni idıszakot A termırefordulás elıtt az értéket a telepítéssel és mőveléssel kapcsolatban eddig ténylegesen felmerült és indokolt költség alapján kell meghatározni.

28 A termırefordulás után három módszer alkalmazható: Értékelés a beruházás alapján, Értékelés a termıfa egység alapján, Értékelés a tiszta hozam alapján

29 Minden esetben az ingatlan értékét három összetevı adja: a föld terület értéke a telepítmény értéke az ingatlanon található felépítmények értéke

30 Értékelés a beruházás alapján A beruházás (telepítés) költségét elosztjuk az ültetvény tervezett hasznos élettartamával. A módszer gyengéje, hogy nem veszi figyelembe a pénz idıértékét, az ültetvénybıl származójövedelmet és az ültetvény állapotát.

31 Értékelés a termıfa-egység egység alapján Alapvetıen gyümölcsösökben alkalmazható módszer. Lényege, hogy a számbavett gyümölcsfákat termıfa-egységben egységben fejezzük ki, majd meghatározzuk egy termıfa értékét forintban. Az egy termıfa egység értékét megszorozzuk az összes mennyiséggel és így kapjuk a teljes értéket.

32 Értékelés a tiszta hozam alapján A telepítmény értéke : az abból a jövıben várható jövedelmek (tiszta hozamok) jelenértéke. Ezt az alábbi összefüggés fejezi ki: T éi d n 1 = J i + 1 k = k xj ( i+ k )

33 Ahol: Téi = a telepítmény értéke az i - edik évben ( az értékbecslés évében Ft-ban) Ji =az ültetvény i -edik évhez tartozó adózás elıtti jövödelme (Ft) J(i+k) = az ültetvény (i+k) adik évhez tartozó becsült adózás elıtti jövedelme (Ft) n = az ültetvény élettartama a telepítéstıl (0-ik év) ) a kivágásig (n-edik év) k = az éveknek az értékbecslés évétıl számított száma ( az értékbecslés évében ennek értéke 1, legnagyobb értéke n-i). d = diszkont kamatláb.

34 Az erdık értékelése A klasszikus erdıérték számítás az erdıtalaj,, a faállomány és az un mellékhaszonvételek (vadászat, erdei gyümölcsök, gomba stb) alapján határozza meg az erdı értékét. E = T + + é é é Á M é Ahol: Eé az erdı értéke Té az erdıtalaj értéke Áé a faállomány értéke Mé a mellékhasználatok értéke

35 Az erdı értékelésénél szem elıtt kell tartani az erdıgazdálkodás sajátos jellemzıit, mindenekelıtt a hosszú termelési ciklust ( év) ami miatt az újratermelési folyamat költségei csak évtizedek múlva realizálódnak. Ezért az erdı nem mérhetı össze szokványos piaci árukkal, értékelemeinek összessége bonyolult összefüggéseken alapszik. Az erdıértékelés önálló tudományág, ami speciális erdészeti, faipari ismeretet igényel.

36 Az erdıtalaj értékelése Az erdıtalaj értékét a termıföld értékelésére alkalmazott módszerekkel kell meghatározni. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy itt a korrekciós tényezık meghatározásőánál az erdıgazdálkodási szempontok az irányadóak.

37 A faállomány értékének meghatározása Az élıfakészlet (faállomány) értéke hozadéki érték:, meghatározására három alapmódszer használatos: Kitermelési vagy forgalmi értéke (vágásérett állományok esetén) Költségértékszámítás (fiatal korban) Hozadéki érték kalkuláció ( a fenti két idıszak között)

38 Vágásérett állományok értékelése A vágásérett állományok forgalmi értéke az az elérhetı piaci ár, amelyet az állomány kitermelése és felkészítése után a fakitermelési költségeket levonva kapunk. Ez megfelel a felszámolási értéknek: Tn = mi x (ai wi) Ahol: Tn = forgalmi vagy kitermelési érték (Ft) mi = az egyes választékok térfogata (m³) wi =a fakitermelési,anyagmozgatási anyagmozgatási költségek összege ai = választék árak Ft/m³

39 A számítás az alábbi lépésekben történik: meghatározzuk az adott faállomány fatérfogatát fafajonként és választékonként ( (Ft( Ft/m³) Meghatározzuk a fahasználati, anyagmozgatási költségek fajlagos összegét (Ft/m³) Fafajonként és választékonként meghatározzuk a fatérfogat nettó értékét A részeredményeket az egész faállományra összegezzük. A helyes számítása alapvetıen a választék- összetétel pontos meghatározásának a függvénye,ami nagy gyakorlatot és szakértelmet ígényel.

40 Fiatal állományok költség érték meghatározása Fiatal állományoknál lehet alkalmazni, ahol még nincs kitermelhetı és értékelhetı fatömeg. Itt az értékét a felmerült költségek kamatokkal számított értékének összege adja. A k-adikk évben lévı fiatal állomány értéke: = F ék C x 1, 0 n p k Fék = az állomány költségértéke C n = a felmerült költségek P = kamatláb K = a vizsgált év

41 Várható hozam alapján történı értékelés Az állomány i évben lévı értéke a véghasználati korban elérhetı hozam i évre diszkontált értékének felel meg: Ahol: Téi a faállomány forgalmi értéke az i-edik i évben n az erdı élettartama telepítéstıl a kivágásig (vágásforduló) d diszkont kamatláb Fén a faállomány becsült nettó kitermelési jövedelme az n-edik n évben T éi d = n i x F én

42 Egyszerősített módszer az erdı értékelésére A Nemzeti Földalap belsı módszere, vagyonnyilvántartásának, ami alkalmazható, ha az NFA: egy éven belül ugyanattól a tulajdonostól, ugyanazon a településen legfeljebb 500 ezer forintért vásárol termıföldet illetve erdıt.

43 Egyszerősített módszer erdıtalaj értékelésere A táblázat fatermési osztályonként adja meg az egyes fıfafajokhoz tartozó értéket eft/ha-ban

44 TALAJÉRTÉK ( TALAJÉRTÉK (eft eft/ha) /ha) egyszerősített értékeléshez egyszerősített értékeléshez Egyéb Egyéb keménylomb keménylomb Akác Akác Bükk Bükk Cser, gyertyán Cser, gyertyán Kocsánytalan Kocsánytalan tölgy tölgy Kocsányos tölgy Kocsányos tölgy VI. VI. V. V. IV. IV. III. III. II. II. I. I. Fafaj/termıhelyi Fafaj/termıhelyi osztály osztály

45 TALAJÉRTÉK (eft( eft/ha) egyszerősített értékeléshez Fafaj/termıhelyi osztály Nemes nyár I. 172 II. 152 III. 124 IV. 89 V. 12 VI. 3 Hazai nyár Egyéb lágy lomb Erdei fenyı Fekete fenyı lucfenyı

46 Fiatal al erdıállomány egyszerősített értékelése A befejezett erdıértékbıl indul ki

47 A FAÁLLOMÁNY A FAÁLLOMÁNY KÖLTSÉGÉRTÉKE ( KÖLTSÉGÉRTÉKE (eft eft/ha) /ha) Bükk Bükk Cser, Cser, gyertyán gyertyán Kocánytala Kocánytala n tölgy tölgy Kocsányos Kocsányos tölgy tölgy Felújít Felújít ási ási idı idıszak szak év év év év év év Befejezett Befejezett Folya Folya mat matban ban lévı lévı Fafaj/kor Fafaj/kor

48 A FAÁLLOMÁNY A FAÁLLOMÁNY KÖLTSÉGÉRTÉKE ( KÖLTSÉGÉRTÉKE (eft eft/ha /ha Egyéb Egyéb l. lomb l. lomb Hazai Hazai nyár nyár Nemes Nemes nyár nyár Egyéb Egyéb k. lomb k. lomb Akác Akác Felújít Felújít ási ási idı idıszak szak év év év év év év Befeje Befeje -zett zett Folya Folya mat matban ban lévı lévı Fafaj/ Fafaj/ Kor Kor

49 A FAÁLLOMÁNY A FAÁLLOMÁNY KÖLTSÉGÉRTÉKE ( KÖLTSÉGÉRTÉKE (eft eft/ha /ha Luc Lucfenyı fenyı Fekete Fekete fenyı fenyı Erdei Erdei fenyı fenyı Felújí Felújítási tási idısza idısza k év év év 29 év év év Befeje Befejezett zett Folya Folyamat matban ban lévı lévı Fafaj/ Fafaj/ kor kor

50 Idısebb állományok egyszerősített értékelése A kitermelési értéket a megállapított fatérfogat és a táblázatban átmérı figyelembevételével megadott érték szorzata adja :

51 Fajlagos állományérték Fafaj/átmérı (cm) Kocsányos tölgy átmérı szerint (Ft/bruttó m3) Kocsánytalan tölgy Cser, gyertyán Bükk Akác Egyéb keméyn lomb

52 Fajlagos állományérték átmérı szerint (Ft/bruttó m3) Fafaj/ átmérı (cm) Nemes nyár Hazai nyár Egyéb lágy lomb Erdei feynı Fekete feynı Luc fenyı

53 Információ források és segédletek az erdıértékeléshez A termıhelyre és az erdıállományra vonatkozó naturális adatokat az erdıtervekbıl kell átvenni és az értékelés idıpontjára aktualizálni. Az erdıtervi adatok az Állami Erdészeti Szolgálattól (ÁÉSZ) szerezhetık be térítés ellenében. A faállomány térfogata, fatermése a fatermési táblákból és az erdınevelési modelekbıl állapítható meg, illetve a helyszínen felmért adatokból a fatérfogat táblák segítségével számítható ki.

54 A fatermési táblákban alkalmazott fontosabb rövidítések h d13 V Vm Vö G N famagasság (m) átlagos mellmadassági átmérı (cm) fıállomány fatérfogata (m³/ha) mellékállomány fatérfogata (m³/ha) összfatermés (m³/ha) mellmagassági körlapösszeg (m²/ha) törzsszám (db/ha)

55 A termıföld hitelbiztosítéki értéke A hitelbiztosítéki érték : valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Megállapítása során a jelzálog hitelintézet az általa folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatait veszi figyelembe. A hitelbiztosítéki érték megállapításának az alapja a forgalmi érték. Hbé = Fé F Ké Ahol: Hbé : az ingatlan hitelbiztosítéki értéke (Ft) Fé : az ingatlan ÁFA nélküli értéke (Ft) Ké: a felmért kockázatok pénzben kifejezett értéke (Ft)

56 Forgalmi érték hitelbiztosítéki értékhez A forgalmi érték meghatározására két módszer alkalmazását írja elı a rendelet: a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés, a hozamszámításon alapuló értékelés Az értékelést lehetıleg mindkét módszerrel el kell készíteni. A piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés módszere megegyezik az ingatlanértékelés gyakorlatában alkalmazott módszerrel

57 A termıföld forgalmi értékehitelbiztosítéki értékhez Hozamszámítás alapján F ( ) + B P 2xi xp x( i k) = j + té

58 A termıföld forgalmi értékehitelbiztosítéki értékhez Hozamszámítás alapján Ahol: Fté : a termıföld forgalmi értéke (Ft) Pj : a termıföld járadék jellegő jövedelme étkezési búza kg/ak-ban B : haszonbérlrti díj étkezési búza kg/ak-ban, P : az étkezési búzának tızsdei átlagára (Ft/kg) i : tıkésítési kamatláb (a jelzálog hitelintézet határozza meg) k: korrekciós tényezı (százalékban)

59 A telepítmények forgalmi értéke hitelbiztosítéki értékhez Hozamszámítás alapján T éi n 1 d = J + 1 i k = k x J ( i+ k )

60 T éi k d = J + 1 i 100 xj ( j+ k ) Ahol: A telepítmények forgalmi értéke hitelbiztosítéki értékhez Hozamszámítás alapján Téi: : a telepítmény értéke az i edik évben (Ft) Ji : az ültetvény i edik évhez tartozó adózás elıtti jövedelme (Ft) J(i+k): az ültetvény (i+k) adik évhez tartozó adózás elıtti jövedelme n : az ültetvény élettartama a telepítéstıl a kivágásig (n-edik év), k: az éveknek az értékbecslés évétıl számított sorszáma (az értékbecslés évében ennek értéke 1, legnagyobbértéke n-i), d: diszkont kamatláb A telepítés évében a telepítmény értéke 0.

61 Az erdı forgalmi értéke Hitelbiztosítéki értékhez Várható hozam alapján T éi d = n i x F én

62 Az erdı forgalmi értéke Hitelbiztosítéki értékhez Várható hozam alapján Ahol: Téi : a faállomány értéke az i-edik évben (Ft) n: az erdı élettartama telepítéstıl a kivágásig (vágásforduló), d: diszkont kamatláb Fén : a faállomány becsült nettó kitermelési jövedelme az n-edik évben (Ft)

63 Kockázatok elemzése I A hitelbiztosítéki érték megállapítása során a szokásosan elemzett kockázatok közül elsısorban a következıket kell figyelembe venni: az ingatlan hosszú távú értékállóságának kockázata, a piaci adatok megbízhatatlanságának kockázata, egyéb adatok megbízhatatlanságának kockázata, a követelés jogi úton történı érvényesítéséhez kapcsolódó hatások (védelem, állagmegırzés, értékesítési költségek stb.)

64 Kockázatok elemzése II A kockázatok csökkentése érdekében : hosszú távú elırejelzést kell készíteni az ingatlan piaci környezetére, használatára és állapotára. Minden piaci számadatra legalább három összehasonlító adatot kell megjelölni és igazolni. Az adatok forrását meg kell jelölni és értékelni kell azok valósághőségét. A hitelbiztosítéki értékben a hitelügylet kockázatait (a hitelezett tevékenység kockázatait és a hitelfelvevı személyében rejlı kockázatokat) nem szabad figyelembe venni.

65 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!! Dr. Berdár Béla

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-IV. modul A jelzáloghitelezés története: ie.. II-III. III. évezred: Egyiptom, Babilónia Magyarországon a XIV. sz-tól tól: mortum

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

A termıföld mint erıforrás

A termıföld mint erıforrás A termıföld mint erıforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika A termıföld fogalma termıföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szılı, gyümölcsös, kert,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT SOPRON 2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR ROTH GYULA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ERDİVAGYON-GAZDÁLKODÁS PROGRAM A

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termőföld pénzügyi értékelése 34. lecke Termőföld Földterület megoszlása művelési

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 Készítette:.. Az értékelés kelte: 2009. november 02. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG Magyarország 2002. évi csatlakozási szerzıdésben a mezıgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések meghosszabbításának indokai A külföldiek termıföldszerzésére

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Természetes személyek részére

Természetes személyek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Természetes személyek részére Ügyfél neve: Lakcíme: Adóazonosító jele:...... Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a Strategon Értékpapír

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Zárótanulmány. (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban történı tulajdonszerzésének ösztönzése kormányzati eszközökkel)

Zárótanulmány. (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban történı tulajdonszerzésének ösztönzése kormányzati eszközökkel) Zárótanulmány Elemzı vizsgálat és módszertani ajánlások megfogalmazása: hogyan segítheti a Kormány a gazdasági szereplık versenyképesség javítására törekvı összefogásait (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ / gazdálkodási évtıl Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedésében résztvevık és a Natura 2000, valamint a Kedvezıtlen Adottságú Területekre

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1 A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1.. Alapelvek A gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA

GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA 1. Mi a közgazdaságtan három alapkérdése? a. mennyiért, kik, hogyan b. hányan, mit, mikor c. mit, hogyan, kinek d. mennyi, ennyi, annyi 2. Mit jelent a ceteris paribus?

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben