σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA"

Átírás

1 A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett nagyobb szilárdság érhetı el, mert hajlításkor nem vágjuk át a szála fa rostjait (09. ábra). a b 09. ábra. Főrészelt és hajlított íves alkatrész. a- főrészelt; b- hajlított alkatrész A legismertebb és legrégebbi hajlítási technika kialakítása Michael Thonet nevéhez főzıdik (180). A technika fejlıdésével azonban új hajlítási eljárásokat is kifejlesztettek. Ennek megfelelıen íves bútoralkatrészek öt módszerrel készíthetık: főrészeléssel, Thonet-féle hajlítással, nagyfrekvenciás melegítéses hajlítással, tömörítéses hajlítással és vékony lemezek (furnérok) hajlításával, illetve azok egyidejő ragasztásával. A hajlítási technológia az alábbi fıbb mőveletekre osztható: alkatrészek szabása hidrotermikus elıkezelés hajlítás szárítás pihentetés és alkatrészek mechanikai megmunkálása A HAJLÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI Ha egy farúdat hajlításnak vetnek alá, akkor a húzott oldal törésig bekövetkezı végsı megnyúlása (E h ) lényegesen kisebb, mint a nyomott homorú oldal nyomási rövidülése (E ny ). A túlzottan meghajlított rúdban a törés elıször a húzott oldalon következik be. Ennek oka, hogy a fa lényegesen nagyobb tömörítést képes elviselni, mint megnyúlást. A feszültségi-, és alakváltozási diagramot (húzásra és nyomásra) a 10. ábrán hasonlítjuk össze, amely jól szemlélteti, hogy a nyújthatóság mintegy 0 %-kal, az összenyomhatóság viszont 5-0-szorosára növekszik. σhúzó,n/mm T=0 0 C T=50 0 C 140 εh 10. ábra. Feszültségi és alakváltozási diagram % 5 Gızölt bükk, u=5% Gızöletlen bükk u=17% p=0,5 att t= 50 perc T= 50 0 C εny T= 0 0 C 60 0 rövidülés, εny εny σnyomó, N/mm εh 1 % nyúlás, εh A fa - hidegen is, de különösen melegen - jól hajlítható. Ennek az a magyarázata, hogy a fában a lignin amorf állapotban van jelen, és a cellulózrostokat úgy veszi körül, mint a beton a vasbetétet. A lignin a fızés, vagy a gızölés hatására plasztikussá válik, ami hajlításkor lehetıvé teszi a rostok elmozdulását.

2 A túlzottan meghajlított rúdban a törés elıször a húzott oldalon következik be. Ennek oka, hogy a fa lényegesen nagyobb tömörítést képes elviselni, mint megnyúlást. Ha egy tetszıleges szilárd test (jelen esetben egy tömörfa alkatrész) mely h vastagsággal rendelkezik, egy R sugarú sablonra hajlítunk (11. ábra), akkor benne a rugalmas alakváltozás hatására a külsı (domború) oldalon húzóerık, a belsı (homorú) oldalon pedig nyomóerık keletkeznek; közöttük a semleges zóna helyezkedik, l 1 =l 0 + l h ahol a normál feszültségek értéke nulla. nyomott oldal l 0 l =l 0 - l ny h α 11. ábra. Az alkatrész R méretváltozása hajlításkor l 1 =l 0 + l h - külsı (húzott) szál; l 0 - középsı (semleges) szál; l =l 0 - l ny - belsı (nyomott) szál, h- az alkatrész vastagsága; R - hajlítási sugár; α- hajlítási szög Ha a húzó-, és nyomófeszültségek azonos nagyságúak, akkor a semleges zóna az alkatrész középvonalával esik egybe. A húzott oldalra bütü-szorítókkal szilárdan felerısített húzószalag alkalmazásával a 1 semleges szál a húzott oldal felé tolható (1. ábra). bütüszorí-tóval 1- acél húzószalag; - állítható bütüszorító; - alkatrész 1. ábra. Acél húzószalag alkalmazása A rostokkal párhuzamos maximális nyomó (ε ny ) - és húzó (ε h ) alakváltozás, valamint a hajlítandó alkatrész geometriai méretei (h, R) között felírható a hibamentes hajlítás összefüggése: illetve, ha a húzószalag alkalmazásával a húzási megnyúlást kiküszöböljük: h R εny = 1 ε ny A száraz és hideg fa alacsony plasztikus tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a faanyag nedvességtartalma alacsony W = 8 ± %, akkor normál hımérsékleten (t=0 o C) az alkatrész vastagsága és a hajlítási sugár közötti viszony: h R

3 Ebben az esetben, ha a hajlítandó alkatrész vastagsága h=0 mm, akkor a hibamentes hajlítás sugara (h/r = 1/80 viszony mellett) R = 1600 mm. Látható, hogy ez a módszer a bútoralkatrészek hajlításánál nem alkalmazható, az igen nagy hajlítási sugár miatt. A nedves fa W = 5-0 % nedvességtartalom mellett már jobban, de nem eléggé hajlítható. Ilyenkor a h/r viszony: h R A fa maximális plaszticitása W = 5-0 % nedvességtartalom és t=70-80 o C hımérsékleten érhetı el. A h/r viszony: h R Ebben az esetben, ha h=0 mm, akkor R=500 mm. Ilyen sugár alkalmazásának már reális lehetıségei vannak a bútoralkatrészek hajlításánál, acélszalag felhasználása nélkül. A hajlítási sugár további csökkentése (azonos rétegvastagság esetén) acélszalag alkalmazásával érhetı el. Ha az alkatrész nedvességtartalma W=5-0 %, hımérséklete t=70-80 o C és acélszalagot is alkalmaznak, akkor a h/r viszony: h R A gyakorlati adatok szerint a h/r értéke: bükknél 1, 5 ; tölgynél 1 4 ; nyírnél 1 ; 5, 7 lucfenyınél 1 10 és erdeifenyınél A hajlítási sugár és a h/r viszonyszám alakulását néhány fafajra vonatkoztatva (h=5,4 mm) a. táblázat mutatja. (Elıkezelés: C-s gızben).. táblázat Hajlító szalaggal Hajlító szalag nélkül Fafaj Hajlítási sugár R, cm h/r viszony (h=,54 cm) Hajlítási sugár R, cm h/r viszony (h=,54 cm) Lucfenyı 76, 0,0 - - Erdeifenyı 5,5 0,07 71, 0,06 Nyír 7,6 0,5 4,0 0,059 Tölgy 5,1 0,500,0 0,075 Kıris 6, 0,400 0,5 0,084 Akác,8 0,570 8,0 0,091 Bükk 10, 0,47 7,0 0,069 Szil 1,0,54 4 0,104 Mahagóni 0,5 0,084 71, 0,06 Eperfa 0,5 0,084 80, 0,01 A fentiek alapján megállapítható, hogy a faanyagok hajlíthatóságát az alábbi tényezık befolyásolják: a fafaj, a fa sőrősége, a fa szöveti szerkezete, a fa nedvességtartalma, a fa egészségi állapota és a fa elıkezelése. A fenti viszonyszámok ismerete a gyakorlatban nagymértékben segíti a hajlítási mód kiválasztását és a biztonságos hajlítási sugár meghatározását.

4 A hajlított alkatrészek geometriai méretei közötti összefüggések a 1. ábra segítségével határozhatók meg. Í k Í b H/ H k m H b α/ h 1. ábra. A hajlított alkatrészek geometriai méretei közötti összefüggések R- a hajlítási sugár; H k - a belsı ív húrjának hossza; H b - a külsı ív húrjának hossza; h- az alkatrész vastagsága; m- a húrmagasság; α/- az ívhez tartozó központi szög fele; Í b - az alkatrész belsı ívhossza; Í k - az alkatrész külsı ívhossza. α/ R A hajlított alkatrészek geometriai méretei közötti összefüggések az alábbi képletekkel fejezhetık ki: H H b k H b + 4 m R Π arcsin R Π arcsin R = Í R (R + h) b = Ík = 8 m A FA HAJLÍTÁS ELİTTI HIDROTERMIKUS KEZELÉSE. Az elméleti számítások és a gyakorlati tapasztalatok szerint a legjobb hajlítási eredmények akkor érhetık el ha a faanyag nedvességtartalma a rosttelítettség pont közelében van (W = 5-5 %) és hımérséklete C. (Az ennél magasabb nedvességtartalom káros, mivel a szabad víz - kitöltve a fa belsı üregeit - a hajlítás során helyenkénti hidraulikus nyomást okozhat, ami rostelválást okozhat). A fa hidrotermikus kezelése fızéssel, gızöléssel és nagyfrekvenciás melegítéssel valósítható meg. A fızés hátránya, hogy a víz a fa belsı üregeit kitölti, ami megnehezíti a fa melegedést és mechanikai hajlítási hibát okozhat; elszínezi a fát és megnöveli a hajlítás utáni szárítás idıszükségletét. A gızölés magas -, vagy alacsony nyomáson valósítható meg. A magas nyomású gızölés ( Bar; C) Elınye a rövid gızölési idı, hátránya, hogy elszínezi a fát, illetve az alacsony nyomású gızöléshez viszonyítva magas a beruházási és üzemeltetési költsége. 4

5 Az alacsony nyomású (1, 1,5 Bar) telítet gız hımérséklete C. A gızölés idıtartama az alábbi tényezıktıl függ: az alkatrész méreteitıl, a fa kezdeti hımérsékletétıl, nedvességtartalmától és a a gız nyomásától. A gızölés idıtartamának meghatározására célszerő az alábbi diagramot (14. ábra) használni. (A diagram W 0 % fanedvesség tartalomra, t C kezdeti fahımérsékletre és p 1, 1,5 Bar gıznyomásra vonatkozik). Példa a diagram alkalmazására. Meghatározandó a hajlítás elıtti gızölés idıszükséglete, ha a gıznyomás p = 0. att., az alkatrész keresztmetszete 0 x 50 mm., az alkatrész nedvességtartalma W = 0 %, illetve hımérséklete t 0 = 5 %, az alkatrész közepén elérendı hımérséklet t = 80 0 C. h 0 Megoldás: Az alkatrész középvonalának távolsága = = 15mm. Ebbıl a pontból ( lásd a diagram vízszintes tengelyén) húzott függıleges-, illetve a függıleges tengely 80 0 C-s pontjából húzott vízszintes egyenes A metszéspontja a 10 perces idıgöbén található. Vagyis az adott mérető alkatrész felmelegedési ideje 10 perc. Amennyiben az alkatrész gızölés elıtti nedvességtartalma kevesebb, mint 5 % (W < 5 %), akkor minden további 1 % nedvességcsökkenés 5 perces gızölési-idı növekedést jelent! 110 Az alkatrész középvonalának hımérséklete,fok C A perc ábra. A gızölési idı meghatározására szolgáló diagram A gızölési idı pontos meghatározása meglehetısen bonyolult, mivel több tényezıtıl függ (az alkatrész keresztmetszeti méretei-, kezdeti hımérséklete és nedvesség-tartalma; az alkal-mazott gız nyomásától és hımérsékletétıl, valamint az alkatrészeknek a gızölı hengerben való helyzetétıl). A gyakorlatban a gızölés tényleges idıszükségletét kísérleti úton célszerő meghatározni! ábrán mutatjuk be Az alkatrész közepvonalának távolsága a felülettıl, mm A gızöléshez alkalmazott gızölı berendezés (gızölı henger, vagy autokláv) elvi felépítését és az alkatrészek javasolt elhelyezését a A A-A A

6 15. ábra. Gızölı berendezés elvi felépítése és az alkatrészek javasolt elhelyezése 1- gızölı tartály, - ajtó, - zár, 4- párabeeresztı csı, 5- kondenzvíz leeresztı csap, A A metszet- az alkatrészek javasolt elhelyezése 4.. A Thonet-hajlítás technikája Hajlításra az egyenes növéső, csomómentes, keskeny évgyőrős fák (bükk, kıris, szil, tölgy, akác, nyír, juhar, cseresznye, dió) a legalkalmasabbak. Hajlításnál igen fontos az évgyőrők elhelyezkedése (16. ábra). a b 16. ábra. Az évgyőrők elhelyezkedése hajlításnál a- ideális; b- megengedett eltérés α= Álló évgyőrő fát nehezebb hajlítani, mert az ıszi pászta merev és nehezen hajlítható. A fa az évgyőrőre merıleges irányban ideálisan hajlítható, de az évgyőrők kis dılésszöge (5-10 ) még nem befolyásolja a hajlítás minıségét (16. ábra). A fa szálirányának a munkadarab éleivel párhuzamosnak kell lennie, mivel a hajlításnál fellépı feszültségek hatására a túlzott rosteltérés töréshez vezet. Maximálisan 7 -os rostelhajlás engedhetı meg (17. ábra). α 17. ábra. A megengedett rosteltérés mértéke α < 7 0 Hajlítás elıtt célszerő munkadarabok kereszt-metszeti megmunkálását elvégezni, mert hajlítás után a megmunkálás már nehezebb, és nem is mindig lehetséges. A hajlítandó darabokat pontos hosszra, végeiket derékszögben kell levágni, hogy az acélszalagon lévı sarokvas a bütüre jól illeszkedjen. A kézi hajlítás hajlító asztalon történik, amelyre a hajlító formát fogják fel (18. ábra). Kézzel hajlítják, pl. a széklábakat és egyéb kiskeresztmetszető alkatrészeket. Ha a hajlító forma széles, akkor egyszerre több alkatrészt lehet egymás mellett hajlítani. Az acélszalag szabad végein bütü szorítók vannak ábra. Kézi hajlítás 1- húzószalag merev végütközıvel; - alkatrész; - asztalhoz rögzített hajlító forma; 4- rögzítı kapocs; 5- feszítı kar; 6- szorító ék; 7- rögzített ütközı 6

7 A forma néha gızzel főthetı. Az alkatrész addig marad a gızzel főtött formán, amíg annyira kiszárad, hogy alakját már megtartja, így utólagos szárítás nem szükséges. Térgörbe alkatrész hajlításánál pl. szék háttámlák (19. ábra) az alkatrészre húzószalagot erısítenek, majd addig hajlítják a formán, míg a hajlítás síkja meg nem változik (1.fázis) ábra. Térgörbe alkatrész hajlítása Ezután szorítókkal hozzáfogják a formához, majd a végleges formára (. fázis) hajlítják. Ezután az alkatrészt a formával együtt szárítják. Az intenzív szárítás után az alkatrészt leveszik a formáról és a tovább-megmunkálás elıtt a feszültségek kiegyenlítése miatt napig klímahelyiségben pihentetik. Gépi hajlítással 0x0-x0 mm keresztmetszető alkatrészek is hajlíthatók. Horizontális (vízszintes) elrendezéső hajlító gépen (Thonet-féle) elsısorban zárt győrőket, pl. ülés- és asztalkávákat hajlíthatnak (0. ábra) ábra. Zárt görbe hajlítása vízszintes elrendezéső hajlító gépen 1- sablon, - acélszalag, - forgástengely, 4- rögzítı keret, 5- hajlítandó alkatrész, szorítógörgı A hajlítandó fa végét elvékonyítják, s bedugják a forma és a ráerısített szalag közé. A szalag másik végét bütü szorítóval erısítik a fához. A gép, az alkatrészt fém hajlító formára csévéli fel. A hajlító formát a gép függıleges tengely körül forgatja Vertikális gépen (Morris-féle) ) nagy keresztmetszető és olyan tárgyakat hajlítanak, melyek egyik oldalukon nyíltak, pl. nyílt üléskáva (1. ábra). A gép olyan alkatrészek hajlítására alkalmas, ahol a h/r viszony alapján acélszalag alkalmazása szükséges. Széles acélszalag (tálca) alkalmazásával egyszerre több alkatrész hajlítható. A 1 B C 7

8 11. ábra. Hajlítás függıleges elrendezéső hajlító gépen A- a gép és az alkatrész helyzete hajlítás elıtt; B- a gép és az alkatrész helyzete hajlítás után; C- hajlított alkatrész; 1- hajlítókar, - hajlító sin, - állandó hajlító sablon, 4- rögzítı kapocs, 5- támasztó bak, 6- alkatrész, 7- acélszalag 4.4. AZ ALKATRÉSZEK HAJLÍTÁS UTÁNI SZÁRÍTÁSA Az alkatrészeket hajlítás után szárítani kell. A szárítást szárítókamarában célszerő végezni. Az egyszerre szárított alkatrészek vastagság-különbsége 10 mm -nél, a nedvességeltérésük pedig % -nál több nem lehet. A szárítás a sablonnal és acélszalaggal együtt történik. Az alkatrészeket 9 10 % nedvesség-tartalomra célszerő leszárítani. A szárítás után az alkatrészeket normál klímán (t=0 0 C ; relatív páratartalom = %) pihentetni kell. A sablonok és acélszalagok, valamint az alkatrészek változó méretei miatt meglehetısen nehéz a pontos szárítási menetrendet megadni. Különösen nehéz ez a szárító kamara mőszaki paramétereinek ismerete nélkül. A gyakorlati tapasztalatok szerint konvekciós szárítókamara alkalmazásakor 1 napos szárítási idıvel kell számolni. (h = 8 mm anyagvastagság; t = 70 0 C kamarahımérséklet; t = C pszihometrikus hımérséklet-különbség) NAGYFREKVENCIÁS PRÉSEN TÖRTÉNİ HAJLÍTÁS A nagyfrekvenciás présen történı hajlítás (. ábra) jellegzetességei az alábbiakban foglalható össze: A prés olyan alkatrészek hajlítására alkalmas, ahol a h/r viszony alapján nincs szükség acélszalag alkalmazására. Az alkatrészeknek hajlítás elıtt W = 5 0 % nedvesség-tartalommal kell rendelkezni. Amennyiben az alkatrészek természetes nedvesség-tartalma eléri ezt az értéket, akkor nincs szükség gızölésre, mivel az alkatrészek optimális t = C hımérséklete a présben 1 perc alatt biztosítható. A présen állandó sablonok alkalmazhatók, melyek forgácslapból, vagy rétegelt lemezbıl alakíthatók ki az alkatrészek méreteinek függvényében. alkatrész préslap negatív sablon pozitív sablon G préslap. ábra. Hajlítás nagyfrekvenciás présen G- nagyfrekvenciás generátor az elektródákkal Az alumínium elektródák a sablonokra vannak rögzítve. Az alumínium elektróda kizárja az alkatrész elszínezıdését. 8

9 A nagyfrekvenciás prés elınye, hogy az alkatrészek hajlítás utáni szárítása is a présben történik. A gyakorlati tapasztalatok alapján megközelítıleg az alábbi szárítási idıkkel lehet számolni: 0, 0, 40 mm anyagvastagság esetén 40, 60, 70 perc. A nagyfrekvenciás présben (5 40 mm anyagvastagság fölött) kombinált hajlítás is végrehajtható. Ez azt jelenti, hogy a hajlító gépen hajlított alkatrészeket - egynapos kamarás szárítás után - nagyfrekvenciás présbe helyezik, ahol utóhajlítják és véglegesen kiszárítják. A nagyfrekvenciás hajlítás igen nagy elınye, hogy az alkatrészek kiváló alaktartóssággal rendelkeznek TÖMÖRÍTÉSES HAJLÍTÁS A tömörített fa elınye többek között, hogy: környezetbarát módon - vegyi anyagok alkalmazása nélkül - állítható elı; hidegen tárolható és idıbeni korlátozás nélkül hajlítható; nagymértékő alakváltozásokat is elvisel, minden irányban hajlítható; az alakítás egyszerő eszközökkel végrehajtható és ezek használata könnyen elsajátítható. Az elıállítás és feldolgozás fázisai: a főrészárut megfelelı méretre szabják, melegítéssel lágyítják vegyi anyagok nélkül, majd tömörítı berendezésbe helyezik. A tömörítı gépben rostirányú zsugorítással a rostfalak harmonikaszerően győrıdnek, ezután a faanyag hajlítható. Az anyag száradás után a kívánt formában "megszilárdul". A tömörített fából készült termékek gyártásának mőveleti sorrendje az. ábrán követhetı. ϕ=0-5% u=0-60% Főrészüzem Tömörítı üzem Asztalos üzem Raktár ϕ=90% t=0 0 C 16 t=0 0 C 14 9

10 . ábra. A tömörített fából készült termékek gyártásának mőveleti sorrendje. 1- nyersanyag, - szabás, - tárolás, 4- faanyagvédelem, 5- gyalulás, 6- plasztifikálás, 7- tömörítés, 8- alkatrész-szabás, 9- hajlítás, 10- szárítás, 11- mechanikai megmunkálás, 1- szerelés, 1- felületkezelés, 14- végtermék, 15- fóliacsomagolás, 16- klímakamara Alkalmazható fafajok és azok tulajdonságai. A fa tömöríthetısége, hajlíthatósága a fa sejtszerkezetétıl függ, és így fafajonként változó. Eddig a következı fafajok bizonyultak tömörítéses hajlításra alkalmasnak: kıris, bükk, szil, juhar, tölgy és fekete dió. A szelvényen belül a szijács és geszt aránya a tömörítés minıségét nem befolyásolja, ez vonatkozik az évgyőrők elhelyezkedésére is. Döntı fontosságú a faanyag párhuzamos száliránya, és a minimális rostkifutás (< 7 0 ). Tömörítésre a 0-5 % nedvességtartalmú faanyag alkalmas. Plasztifikálás (lágyítás). Tömörítés elıtt a faanyagot gızöléssel, vagy nagyfrekvenciás erıtérrel melegíteni kell ( c.). Gızzel történı melegítés esetén kb. 45 perc/5 mm gızölési idıvel kell számolni. Gızölést alkalmaznak az alacsony nedvességtartalmú (u< 0%) faanyag nedvesítésére is. A nagyfrekvenciás melegítés gyorsabb a gızölésnél (5-10 perc/5 mm) a generátor kapacitásától függıen. Tömörítés. A melegített alkatrészeket a tömörítı gépbe helyezik, majd rostirányban nagy nyomással tömörítik. A nyomás hatására a hossz 10-0 %-al csökken. Ezt az értéket a fafaj függvényében határozzák meg. A nyomás csökkenésével a faanyag visszarugózik (tömörítési foknak is nevezik). A maradandó hosszcsökkenés (az összenyomás nagyságától függıen) -10 %. Tömörítés közben az alkatrészeket oldalirányban meg kell támasztani, a nyomás hatására fellépı kihajlás megakadályozására. A tömörítı gépet számítógép vezérli, amely mőködés közben szabályozza a nyomást. A tömörítendı alkatrészek méretét/többszörös méretét a tömörítı gép befogadóképessége határozza meg. A Compwood Maskiner A/S standard tömörítı berendezéseinek befogadóképessége a. táblázatban található.. táblázat A berendezés Szélesség Magasság, Hossz,, mm mm mm Typ Typ Typ Tömörítés után a faanyag kisebb darabokra szabható, ill. kötegelt tömörítés is lehetséges. Több kisebb keresztmetszető alkatrészbıl a 4. ábra szerint kialakított köteg egyszerre is tömöríthetı. 10

11 4. ábra. Tömörítés kötegben, a tömörítı berendezés méreteinek függvényében A bútoripar, amely jelenleg a tömörített faanyag legjelentısebb felhasználója, rendszerint tömörítı berendezés kapacitásánál kisebb keresztmetszető alkatrészeket használ, ezért lehet elınyös a kötegelt" tömörítés. Ilyenkor a kötegbe azonos fafajú és lehetıleg azonos mérető darabok kerüljenek. Tárolás a tömörítés után. Tömörítés után a faanyag hajlítható. Ha a hajlítást késıbb végzik, az alkatrészeket úgy kell tárolni, hogy a nedvességtartalom ne csökkenjen 5 % alá. Hőtıben való tárolás, vagy fóliába csomagolás megakadályozza a tömörített fa kiszáradását. Tárolási módtól függıen akár 6 hónapig is hajlítható marad a tömörített faanyag. A hajlítás. A tömörítés ellenére kis hajlítási sugár esetén - elıfordul, hogy a húzott zónában rostszakadás lép fel. A belsı íven a faanyag nagyobb deformációkat is képes elviselni, szemmel látható győrıdések nélkül. Hajlításnál az alkatrészben fellépı húzó- és nyomófeszültségeket húzószalaggal lehet befolyásolni. A szalagot hajlítás elıtt a hajlítandó ív külsı oldalára helyezik fix, vagy állítható bütü szorító segítségével A szalag megakadályozza a külsı ív túlzott megnyúlását. A hajlítási sugár. Sok tényezı befolyásolja, hogy milyen mértékben hajlítható a tömörített fa (fafaj, anyagminıség, alkatrészméret, tömörítési fok, a hajlításnál alkalmazott sablon és szerszám. Annak ellenére, hogy a faanyag tömörítés során plasztikussá válik, a nagyobb keresztmetszetek hajlításához jelentıs erık szükségesek. Vékony lécek kézzel is alakíthatók, de általában sablonok, szorító-berendezések, szerszámok szükségesek a formára történı hajlításhoz. A sablonban rögzített alkatrész a szárítás során a kívánt formában megszilárdul. Az számú ábrák (grafikonok) bükk és kıris minimális hajlítási sugarát mutatják. A diagramok 0%-os tömörítési fokra és kb. 5% maradandó hosszcsökkenésre vonatkoznak. Szil, cseresznye, dió, juhar esetében a kırishez; tölgynél pedig a bükkhöz készült ábrák használhatók. Figyelembe kell venni, hogy húzószalag alkalmazása befolyásolja a megadott hajlítási sugarakat. A grafikonról leolvasható hajlítási sugarak a belsı ívre vonatkoznak, így egyben a sablon görbületi sugarai is. A sraffozott terület felsı vonala jelenti azt a határt, ameddig az egyes anyagvastagságokat húzószalag nélkül lehet hajlítani. A vonalkázott részen belüli területen húzószalagot kell használni. A legkisebb ívek hajlítását állítható húzószalaggal lehet végezni. 400 Legkisebb hajlítási sugár, mm Húzószalag nélkül Húzószalaggal Állítható végponttal Fix végponttal Anyagvastagság, mm 11

12 5. ábra. Téglalap keresztmetszető, tömörített bükk hideg hajlítása 400 Legkisebb hajlítási sugár, mm Húzószalag nélkül Fix végponttal Húzó-szalaggal Állítható végponttal Anyagvastagság, mm 6. ábra. Kör keresztmetszető, tömörített bükk hideg hajlítása Legkisebb hajlítási sugár, mm Húzószalag nélkül Fix végponttal Húzószalaggal Állítható végponttal Anyagvastagság, mm 7. ábra. Téglalap keresztmetszető, tömörített kıris hideg hajlítása 1

13 Legkisebb hajlítási sugár, mm Húzószalag nélkül Húzószalaggal Fix végponttal Anyagvastagság, mm 8. ábra. Téglalap keresztmetszető, tömörített kıris hideg hajlítása Nagy hajlítási sugaraknál nem szükséges húzószalagokat használni, az alkatrészt egyszerően a formára hajtják, végeit szorítókkal rögzítik. Az alábbi általános szabályok állapíthatók meg (4. táblázat): 4. táblázat Keresztmetszet Legkisebb hajlítási sugár Bükk Kıris Téglalap 10 x vastagság - 50 mm 6 x vastagság Kör 7 x átmérı + 0 mm 11 x átmérı - mm A hajlítási ív görbületi sugarának csökkenésével nı a külsı íven a rostszakadás veszélye. Ennek elkerülésére húzószalagot használnak. Általános elv a húzószalaggal hajlítható legkisebb sugár meghatározására: Téglalap-, kör keresztmetszet: Bükk, kıris Legkisebb hajlítási sugár = x vastagság / átmérı Az 5. táblázat adatai a 0 % tömörítési fokú, 5 % maradandó rövidüléső és a hajlítás után magas hımérsékleten (60-70 C) szárított faanyag jellemzıinek változásai a tömörítés nélküli faanyaghoz viszonyítva. 5. táblázat Jellemzık Eltérés, % Fizikai Sőrőség +5 Nedvességtartalom 0 Mechanikai Hajlítószilárdság -10 Húzószilárdság -10 Nyomószilárdság -10 Nyírószilárdság -10 1

14 Keménység -15 Ütıszilárdság +0 Csavarállóság -10 Nedvességfüggı Méretváltozás nedvességváltozás 0 hatására A tömörítéssel hajlított fa alkalmazási lehetıségei (9. ábra): sportszer, térplasztika, játék, lépcsıkorlát, karfa, élléc, szék, heverı, kézmőipari termék, ablakráma stb. AJÁNLOTT IRODALOM Becske Ö. (1980): Faipari készülékek, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Guhdo. (1987): Szerszámkatalógus, Wermelskirchen Lugosi A. (1967): Faipari Kézikönyv, Mőszaki Könyvkiadó, Budapes Lugosi A. (1987): Faipari szerszámok és gépek kézikönyve, Mőszaki Könyvkiadó, Budapes Mihajlov, V.N. (1964):Tehnológija mehanícseszkoj abrabótki dreveszínü, Lesznaja promüslennoszty, Moszkva Orbay P.-né (1999): Mőszaki elıkészítés, a mőszaki dokumentációs rendszer és tervezésének alapjai a bútoriparban, Egyetemi jegyzet, Soproni Egyetem, Sopron Siebert W. Roland K. (1974): Bútorgyártás, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Sitkei Gy. (1994): A faipari mőveletek elmélete, Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp Szabó D. (196): Faipari Kézikönyv, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Szabó I. (1977): Bútor-, ajtó-, ablakgyártástan, Egyetemi jegyzet, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron Tóth S. (1986): Korszerő irányzatok a faipari gépek konstrukcióknál, Faipar, 7, Tóth S. (1999): A fa hajlítása, a hajlított bútorok. Az ötlettıl a megvalósúlásig a XIX. és XX. században. Faipar, 4, -5 Vlaszov, G.D. Kulikov, V.A. Rodionov, Sz. V. (1967): Tehnológia derevoobrabátüvájuscsih proizvodsztv, Lesznaja promüslennoszty, Moszkva Zemiar J. (197): Technológia vyroby nábytku a ostatnych vyrobkov, Skola Lesnícka a Drevárska, Zvolen 14

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Összeállította: Dr. Kovács Zsolt NyME FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet http://tgyi.fmk.nyme.hu NYME FMK TGYI 2006.08.28. 7/1.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 7. elıad adás Akusztikai és s optikai tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Akusztikai faanyagjellemzık Gyakorlati szerepe A hang sebessége a fábanf

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK,

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK, Fafizika 6. elıad adás Hıtechnikai és égési tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Gyakorlati szerepe A fa hıtágulása A faanyag fajhıje je Hıvezetés, hıdiffúzió

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 6. Esztergálás sajátosságai,

Részletesebben

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról A környezet védelmének

Részletesebben

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Csupor Károly Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Dr.habil Varga Ferenc intézetigazgató egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem 21 VÍZBEN OLDHATÓ

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat

Részletesebben

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama 1. oldal, összesen: 8 1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint. Szakrajz. Minta

Minta MELLÉKLETEK. FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint. Szakrajz. Minta MELLÉKLETEK FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Szakrajz 1. Feladat: a. Készítse el az árokeresztékes illesztéssel (saját csappal) kialakított szélesbítő toldás szakrajzát,

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok

Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok Eredmények összefoglalva: 1. táblázat. Felületi érdesség jelzıszámok átváltása Ismeretlen Ismert jelzıszám jelzıszám Átváltás a z z a = a = 0, 13 z 7,5

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra Dr. Németh Róbert Prof. Dr Takáts Péter Szabvány fogalma A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 6. Fahasznosítás Fehér r eper Morus alba 2 15 m magas. Mellmagassági átmérıje elérheti a 35 40 cm-t. Kérge

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK------ --------------------------- Mielıtt hegeszteni kezdene, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót,

Részletesebben

(Fordította: Dr Való Magdolna)

(Fordította: Dr Való Magdolna) Nemesíthetı acélok alkalmazása és önkeményedésének kihasználása zománcozásra. Dr. Joachim Schöttler, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (Email Mitteilungen, 2009/6) (Fordította: Dr Való Magdolna) Bevezetés

Részletesebben

Mechanikai Megmunkálás

Mechanikai Megmunkálás Mechanikai Megmunkálás VI.. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások faipari BSc. mérnök hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014 Méréstechnika 5. Galla Jánosné 014 A mérési hiba (error) a mérendő mennyiség értékének és a mérendő mennyiség referencia értékének különbsége: ahol: H i = x i x ref H i - a mérési hiba; x i - a mért érték;

Részletesebben

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsıdleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelı potrohszelvénye

Részletesebben

Dr. Gulyás József - Dr. Horváth Ákos - Illés Péter - Dr. Farkas Péter ACÉLOK HENGERLÉSE

Dr. Gulyás József - Dr. Horváth Ákos - Illés Péter - Dr. Farkas Péter ACÉLOK HENGERLÉSE Dr. Gulyás József - Dr. Horváth Ákos - Illés Péter - Dr. Farkas Péter ACÉLOK HENGERLÉSE Miskolci Egyetem 2013 Dr. Gulyás József Dr. Horváth Ákos Illés Péter Dr. Farkas Péter műsz. tud. dokt. dr. univ.

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK, Fafizika 10. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A szils zilárdsági és rugalmassági gi vizsgálatok konkrét céljai lehetnek

Részletesebben

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások Általános gépészeti technológiai feladatok Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások A géprajzi feladata A gépalkatrészek gyártását és szerelését műszaki rajzok alapján végzik. A műszaki rajz valamely

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

TROGES Hangcsillapítók

TROGES Hangcsillapítók Hangcsillapítók Hangcsillapító kulisszák Négyszög keresztmetszetû hangcsillapítók Kör keresztmetszetû hangcsillapítók Air-Technik-SAS típusú hangcsillapítók T R O G E S A I R - T E C H N I K K F T. A S

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Új lehetőségek az akác faanyag hidrotermikus kezelésénél

Új lehetőségek az akác faanyag hidrotermikus kezelésénél Bevezetés Új lehetőségek az akác faanyag hidrotermikus kezelésénél Varga Dénes 1 Takáts Péter 2 Tolvaj László 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Fizika Intézet 2 Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Alak- és helyzettűrések

Alak- és helyzettűrések 1. Rajzi jelek Alak- és helyzettűrések Az alak- és helyzettűrésekkel kapcsolatos előírásokat az MSZ EN ISO 1101:2006 Termékek geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. Alak-, irány-, helyzet-

Részletesebben

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010.

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. 1. feladat tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE Kovács Gábor 2006. április 01. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FELADAT MEGFOGALMAZÁSA... 3 2. LÉGCSATORNA ZAJCSILLAPÍTÁSA... 3 2.1 Négyzet keresztmetszet...

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a)

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Vízmérés vízmérık. Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5.

Vízmérés vízmérık. Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5. Vízmérés vízmérık Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5. 1 Vízfogyasztásmérık A vízfogyasztás mérésre leggyakrabban a szárnykerekes vagy turbinakerekes vízmérıket használják. Ezek összegzı

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II.

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. Hervay Péter Gyalugép, gyalulás A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul száma: 0227-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 12. elıadás

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 12. elıadás TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 12. elıadás Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Kardán hajtás Változatos kontaktusok - Csavaros kapcsolatok hengeres csap kapcsolat Modellezés héjelemekkel Héjelemek alsó és felsı felülete

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Szerszámgépek 1999/000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Megjegyzés: További információ a View/Notes Page módban olvasható. Korszerű szerszámgép Gépészeti szempontból a CNC szerszámgép

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád Mőszaki és Természettudományi Konferencia Mőszaki Szekció (M136) 2013. november 11. 16:50 17:10 Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád KOMLÓS Ferenc a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary)

Részletesebben

Gépipari minıségellenırzés

Gépipari minıségellenırzés Budapesti Mőszaki Fıiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai mérnöki Kar Anyag és Gyártástechnológia Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Galla Jánosné Kis Ferenc Gépipari minıségellenırzés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TC PANELEK FELHASZNÁLÓINAK

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TC PANELEK FELHASZNÁLÓINAK ISOCANALE ALC; ALE; ALL; AXTCPANE... KÓDJELŐ TC PANELEK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK A TC rendszerő elıszigetelt légcsatorna-panelek mindkét oldalon alumíniumfóliával borított, habosított poliizocianurát (poliuretán)

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_04

Faanyagok modifikációja_04 Faanyagok modifikációja_04 Egyéb vegyületek hatásai (reakciók + technológiák + termékek) Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu Bevezetés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel Fekete Éva Marási műveletek végzése fogazó marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása Macher Zoltán 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú járművek kormányberendezéseinek diagnosztikája, javítása, beállítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM térbeli hajlított rúd ÓE-A03 alap közepes haladó VEM

Részletesebben

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése EUFIM minısítésre felkészítı továbbképzés elıadása Dr. Berdár Béla A termıföld jellemzıi A föld alapvetı funkciói: A nemzet létezésének alapja, benne ölt

Részletesebben

1. példa. 2. példa. értelemszerően. F 2.32. ábra

1. példa. 2. példa. értelemszerően. F 2.32. ábra . péld Htározzu meg z.. árán láthtó tégllp lú eresztmetszet és y tengelyre számított másodrendő nyomtéit! d dy (.) épler szerint y dy y d y 0 0 értelemszerően y. péld Steiner-tétel (.. éplet) llmzásávl

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b) ellenőrzés

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan tanszék Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Összeállította: Dr. Stampfer Mihály Pécs, 0. . A fogaskerekek előtervezése.

Részletesebben

Faipari anyagok és technológiák. Gép- és Terméktervezés Tanszék 2009

Faipari anyagok és technológiák. Gép- és Terméktervezés Tanszék 2009 Faipari anyagok és technológiák Gép- és Terméktervezés Tanszék 2009 Tartalomjegyzék Anyagok Natúrfák...3 Félkész termékek...6 Műszaki fatermékek...7 Technológiák Fűrészelés...9 Gyalulás, marás, fúrás...11

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

MFP a magas szilárdsági tulajdonságok mellett nagyon könnyen megmunkálható.

MFP a magas szilárdsági tulajdonságok mellett nagyon könnyen megmunkálható. MFP TERMÉKISMERTETİ Mi az MFP = Multi Funkcionális Panel, keresztül menı hosszú vékony faapríték szállakból álló forgácslap. Az aprítékot a fedı és középrétegben szabálytalanul terítik szét. Ezen a módon

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Gáztörvények. Alapfeladatok

Gáztörvények. Alapfeladatok Alapfeladatok Gáztörvények 1. Ha egy bizonyos mennyiségő tökéletes gázt izobár módon három fokkal felhevítünk, a térfogata 1%-al változik. Mekkora volt a gáz kezdeti hımérséklete. (27 C) 2. Egy ideális

Részletesebben

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 2. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

Alakos alkatrészek mérése

Alakos alkatrészek mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

LVL típusú termékek elıállítása nyár klónok alapanyagbázisán

LVL típusú termékek elıállítása nyár klónok alapanyagbázisán Kovácsvölgyi Gábor LVL típusú termékek elıállítása nyár klónok alapanyagbázisán Témavezetı: Dr. Németh József c. egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron 2005. LVL típusú termékek elıállítása

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: Sydorkó György Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben