Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában"

Átírás

1 ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek Budapest, november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) TISZTELT KONFERENCIA! Állam és alkotmány gondolatvilágunkban elválaszthatatlan fogalmak. Az állam legfıbb feladata a biztonságadás, ezáltal a feltételteremtés mind a humán, mind a reál infrastruktúrában. Biztonság az állampolgár számára, biztonság a vállalkozó számára. Ha elfogadjuk, hogy az állampolgároknak mi magunknak - joguk van az anyagi biztonsághoz, akkor ehhez alkotmányi szintő, kiszámítható szabályozás kell; az új generációk jogainak, érdekeinek védelmében is szükség van a gazdaság fenntartható fejlıdését biztosító, az állam túlzott mértékő eladósodását megakadályozó, az államháztartás viszonylagos egyensúlyát megvalósító alkotmányos közpénzügyi szabályokra. A Magyar Köztársaság Alkotmányából jelenleg hiányzik a közpénzügyek rendszerszerő szabályozása. Az Országgyőlésrıl szóló fejezet rendelkezik az állami költségvetés és a zárszámadás jóváhagyásának kötelezettségérıl, valamint az ország társadalmi-gazdasági tervének meghatározásáról. Az alapvetı jogokról és kötelezettségekrıl szóló fejezetben találjuk a közteherviselési kötelezettséget; az általános rendelkezések mondják ki, hogy az állam tulajdona nemzeti vagyon, és hogyan kötelesek gazdálkodni az állami vállalatok, gazdálkodó szervezetek; továbbá egy rövid fejezet szól az Állami Számvevıszékrıl és a Magyar Nemzeti Bankról. Nem szerepel az alaptörvényben a költségvetés és a zárszámadás fıbb tartalmi elemeinek, rendezı elveinek, minimum-követelményeinek, garanciáinak meghatározása, az elıkészítésükre, elfogadásukra vonatkozó lényegre törı szabályozás. Az, hogy az alaptörvényben az anyagi alapokról csak elszórt rendelkezések találhatók általában sommás deklarációk formájában már önmagában is elısegíti a kötelezettségvállalások ciklikusságát. A fenntartható fejlıdés versenyképességi alapjaiba azonban legkevésbé sem csak az úgynevezett stabilizációs intézkedések, a megszorító és lazító, terheket növelı vagy csökkentı lépések, a gazdasági racionalizálás tartoznak, hanem a modernizáció, illetve az ezt szolgáló reformok, vagy a hozzájuk való alkalmazkodás kevésbé számszerősíthetı felkészülési, döntéshozatali, adaptációs, sıt etikai-morális faktorai is. A felzárkózás sikere szempontjából utóbbiak a döntık. 1

2 A felzárkózás, a konvergencia folyamatát Magyarországon különös súllyal a legkülönbözıbb állami, gazdasági képességi, társadalmi azonosulási, közbizalmi feltételek is befolyásolják, s mindez a versenyképesség alakulásában is visszatükrözıdik. A cselekvési-forgatókönyv választáshoz a környezetet a már részben említett belsı adottságok (társadalmi támogatás, tradíciók, politikai-igazgatási intézményrendszer, gazdasági fejlettség, eladósodottság, pénzügyi tartalékok) és a külsı feltételek adják (uniós és globalizációs alkalmazkodási kötöttségek, NATO- és egyéb nemzetközi elkötelezettségek, bevonható, figyelembevehetı világbanki hitelkeretek, EU források, a világgazdasági feltételek). Bármilyen utat választunk, tartós sikere csak akkor lehet, ha a politikai-, állami- gazdasági vezetés bírja a társadalom támogatását, azaz a társadalom elfogadja megtett lépések célravezetıségét. Tisztelt Konferencia! Nézzük ezek után nagy leegyszerősítéssel az elméletileg lehetséges forgatókönyvek szélsı megoldásait és megvalósításuk fıbb kockázatait. A versenyképesség növelését középpontba helyezı választás a fejlesztı és/vagy szabályozó állam koncepciója az egyénre hárítja a felelısséget, és egyidejőleg minimalizálni, vagy legalábbis lényegileg csökkenteni igyekszik az állam beavatkozásait. Szőkíti szolgáltatásaiban az állam közvetlen részvételét, a saját szervezetrendszere által technikailag is teljesített ellátást, valamint a bürokratikus, igazgatási kötöttségeket. Az államháztartás jóléti kiadásainak dinamikája csökken, s így a vállalkozókat, valamint a fogyasztást terhelı adók csökkentése ellenére is több juthat fejlesztésekre, innovációs támogatásokra. Következményként mérsékeltebb lehet a jövedelem-koncentráció, a reménybeli, kialakuló gazdasági tudatosság és rugalmasság pedig javíthatja a hatékonyságot, és eszköz a pazarlás ellen. Valószínősíthetı ugyanakkor, hogy szükségképpen nı a társadalmi bizonytalanság és feszültség, felerısödnek az esélydifferenciák, amelyek hatását a vállalati szektor növekvı teljesítménye csak részben tudja kompenzálni. Az állami kiadások megkurtítása gyakran olyan területeket érint, mint az oktatás vagy az egészségügy, amelyek elhanyagolásával a fejlıdı országok a felzárkózás esélyét veszítik el. Mint ahogy a jóléti szolgáltatások privatizációja is sok esetben jelentıs társadalmi feszültségek forrása. Mindez a szükséges, de nagyobb gazdaságpolitikai kockázatvállalás ellen munkál. A kérdés az, hogy a megtenni tervezett lépéseknek mennyire szab korlátot a politikai váltógazdaság és a szolgáltatásokat igénybevevı társadalmi csoportok rövid távú érdekrendszere, s mennyire szőkül a választási ciklusokon túlnyúló, konszenzusos lépések esélye. Ezért, ha a világgazdaság külsı, konjunkturális támogatását konstansnak és kedvezınek tekintjük (bár ezt ma már a legkevésbé tehetjük meg), a megvalósításnak akkor is alapvetı feltétele, hogy a gyorsabb honi növekedés már rövid távon képes legyen kompenzálni az államháztartási restrikció kedvezıtlen lakossági és intézményi hatásait. Nem állhat elı olyan helyzet, hogy a társadalmi-szociális reakciók eltérítsenek e forgatókönyv megvalósításától. E kockázat a rendszerváltó, majd az Európai Unióhoz csatlakozó országokban különösen mély és jelentıs. Elviselhetı határok között tartásában, sıt e választás sikerében meghatározó a politikai intézményrendszer elfogadottsága, hitelessége, a társadalmi bizalom, a felzárkózást hozó jövı reménye esetleg nemzeti-öntudati hajtóerık adta nagyobb tőrıképesség. A legkevésbé sem elhanyagolható, hogy a szcenárió milyen bázisról, milyen gazdasági alapokról indul, és vannak-e relatív (például szegénységbıl való kiemelkedés) és valóságos társadalmi-gazdasági tartalékai egy országnak. 2

3 A forgatókönyvek másik szélsı pontján szemben az elızıekben vázoltakkal a szociális kohézió erısítésére építı cselekvést tartják üdvözítınek. E gondolkodás szerint a társadalom viszonylagos konfliktusmentessége, sıt az érdekhalmazok fenntartása, ha van erre pénz, versenyképességet növelı, alkalmazkodást segítı gazdasági hajtóerı. E forgatókönyv olyan szociális-társadalmi modell mőködtetésével operál, amelyben az állam szolgáltató és szolgáltatás-szervezı szerepének és az ellátórendszerek mőködési hatékonyságának növelése mellett változatlanul jelentıs közintézmények mőködnek, és nyújtanak alapvetı szociális és innovációs szolgáltatásokat, miközben a magánszektor szolgáltatói érdekeit is figyelembe veszik, s számukra piacot teremtve mindinkább bekapcsolódnak az ellátás-szervezı és technikai lebonyolítói feladatok ellátásába. E szcenáriót sokan a jóléti állam koncepciója felmelegítésének, a társadalmi igények hullámain való sodródásnak tartják. Nincs igazuk. A társadalmi kohézió forgatókönyvének megvalósítása esetén többrıl és másról van szó arról, hogy az állampolgároknak a hozzáférés szempontjából egyenlı esélyt adó, a lehetıségek szerint folyamatosan fejlıdı szociális és jóléti rendszer nagyobb társadalmi hozadékot eredményez. Ennek érdekében mégiscsak elkerülhetetlen a regionális, térségi és település szintő szervezı intézmények modernizációja, régi rendszerek, érdekhalmazok felszámolása, átrendezése és újak kiépítése. Mindez jelentıs forrásigényő, még akkor is, ha nem pusztán a cselekvés halogatásáról van szó. Az Európai Unióhoz csatlakozó országokban ez a modell elsısorban a felzárkóztatás esélyének megteremtésében hozhat eredményeket. Természetesen itt is azok az államok kerülnek jobb helyzetbe, ahol választási ciklusokon túlmutató konszenzus van az alapvetı, minimális értékválasztásban, és/vagy társadalmi támogatást felzárkózási elınyt ad a nemzet közös, katartikus élményt adó sikere, így például a szuverenitás kivívása. A szociális, társadalmi kohéziót preferáló forgatókönyv megvalósításának meghirdetése szinte biztosan találkozik a társadalom széles rétegeinek tetszésével, megvalósítása ezért úgy tőnik kevésbé kockázatos. Ez azonban csak látszólag, vagy mondhatjuk az induláskor van így, hiszen a társadalom szilárdságába az aktív és inaktív társadalmi csoportok vagy a munkaadók és a munkavállalók közötti együttmőködés éppúgy beleértendı, mint annak az alapelvnek az érvényesítése is, hogy egyetlen generációnak sincs joga az ıt követık rovására adóssághalmazokat építve jobban élni, s méginkább nincs joga a jövı generációinak esélyeit eleve rontani. Ezen elv érvényesítése a szociális és egészségügyi ellátásra különösen érzékeny idıskorú lakosság arányának növekedésével a gazdagabb országokban is önmagában is szinte finanszírozhatatlan. A lehetıségek és az igények közti finanszírozási szakadékot a különbözı okokból (például a képzettség hiánya, vagy a szociális bezártság) munkába rövid távon be nem vonható nagykiterjedéső társadalmi rétegek problémáinak egyidejő oldásának a terhe is mélyíti. Ráadásul miközben erre a távlatra gondolva pénzügyi áldozatvállalást, türelmet igényelve ez az áldozatvállalástól való elzárkózás miatt, egyre nehezebbé válik. Így a megvalósítás kockázatai nem csak az adott nemzetgazdaság versenyszférájának önmozgásához, a vállalkozói szféra érthetı érdekérvényesítési törekvéseinek egyoldalú sikeréhez, a világgazdasági kilátások elırejelzésében mutatkozó tévedésekhez, esetleg nem várt eseményekhez kapcsolódnak (katasztrófák, árvizek, földrengések világot megrendítı pénzügyi válságok), hanem a társadalom elvárásai és a finanszírozhatóságuk közötti réshez is. A szociális kohézió fejlesztésére irányuló célrendszerben könnyen bekövetkezhet, hogy a politikai váltógazdaság szavazatmaximalizálási kényszere a modellt a szociális kiadásokra kellı gazdasági erı hiányában is aránytalanul jelentıs összegeket felhasználó irányba fordítja. Innen pedig mint megtapasztalhatjuk napjainkban csak igen nagy megrázkódtatásokat kiváltó, a társadalom jövıképét összetörõ restrikciókkal lehet megkísérelni a visszatérést a fenntartható növekedés pályájára. A markáns pénzügyi megszigorítások érvényesítése, a 3

4 gazdaságpolitikai diktatúra megnöveli annak kockázatát, hogy hosszabb távra szők hatalmi centrumként mőködı és/vagy tekintélyelvő kormányzás rendezkedjen be. Úgy vélem azonban, hogy pontos helyzet meghatározás alapján még igen nehéz körülmények között is létezhet egy, a súlyponti célokat szét nem feszítı kompromisszumokat vállaló, következetes értékválasztást tükrözı egyensúlyi cselekvési pálya, ami a nemzetközi versenyképesség érdekében koordinált gazdaságot jelent, szociális biztonsági kiegyenlítı mechanizmusokkal. Hölgyeim és Uraim! Eddig az elmélet, essen szó a gyakorlatról is. Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiája is szorosan összekapcsolja a nemzeti versenyképesség javítását és a szociálpolitikai célok megvalósítását, rávilágítva arra, hogy lehetetlen a fejlıdés fenntarthatósága, ha hosszú távon e célok egyike csak a másik rovására teljesíthetı. Az Európai Bizottság szerint a fenntartható fejlıdés kielégíti a jelen generáció igényeit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı generációit saját szükségleteik kielégítésében. A fenntartható fejlıdés a gazdasági növekedés, a társadalom védelme és a környezeti minıség összhangjára épül. Az így értelmezett fenntartható fejlıdés az állam szerepének korszerő felfogását és erısítését követeli meg. Ide értve a tudományos kutatási kapacitások fejlesztését, a globalizációs és a regionalizálódási folyamatok összhangba hozását, a humántıke fejlesztését, a környezetvédelem, a környezettudatos gazdálkodás és a környezeti kultúra fejlesztését, a társadalmi kohézió erısítését, a szociális leszakadás és marginalizáció kiküszöbölését, továbbá a különbözı érdekegyeztetési és koordinációs mechanizmusok kifejlesztését, mőködtetését, ami a szorosabban vett közigazgatás reformléptékő megújítását és erısítését feltételezi és igényli. A hosszabb távú, értékalapú választáshoz elkerülhetetlenül szükséges egy társadalmilag elfogadott, politikailag is artikulált jövıkép, amelyet Magyarországra nézve leginkább igen nagy leegyszerősítéssel az Európai Unió fejlettebb országaihoz való felzárkózással, a közösségi vívmányok adta elınyök érvényesülésével, ugyanakkor identitásunk megırzésével írhatunk le. A magyar szcenárióváltásokról azt mondhatjuk sokszor hallottuk, s ebben megegyezünk, hogy az 1990-es évtized elsõ felére jellemzı szociális piacgazdaság kiépítése helyett 1995 tavasza és 2000 nyara között egy, a versenyképesség fejlesztését középpontba helyezõ forgatókönyv határozta meg a cselekvést. Ebben az idıszakban olyan kivételesen kedvezı állapot állt fenn Magyarországon, hogy a növekedés gyorsulása és az államháztartás hiányának kézbentartása együtt járhatott a munkanélküliség visszaszorulásával is. Az egyensúly megteremtése érdekében a kormányzat a szociális rendszerben, a bérkiáramlásban tudatos olykor nyílt, olykor errıl hallgató restrikciókat vállalt, azonban a rendszerváltozás megrázkódtatásai nyomán kialakult, válság szélén balanszírozó-sodródó társadalom- és gazdaságpolitikával történı szakítás nem tudatos értékválasztáson alapuló, hosszabb távú társadalom- és gazdaságfejlesztõ programra épült, hanem a csıdhelyzet elkerülésének szorítása miatt következett, és látjuk, következik be. Az eredményeket túlértékelve, 2000-tıl fokozatosan megváltozott a választott gazdaságpolitikai szcenárió, de még 2002-ben is úgy tőnt, hogy korrekciók után reálisan számolhatunk a gazdasági növekedésnek a jövõben is magas ütemével, mert a cselekvés központjába vissza- 4

5 kerül a versenyképesség érdekrendszere. Nem ez következett be. Helyette arra történt kísérlet, hogy egyszerre valósítsuk meg mindkét forgatókönyvet. A rendszerváltás gyümölcseit végre élvezni akaró, szociális rendszerváltást ígérı és a versenyképesség egyidejő javítását, az európai felzárkózást vállaló cselekvési program azonban megvalósíthatatlannak bizonyult. A fiaskó nemcsak a pénzügyi források alapvetı hiányára, hanem az egymást kizáró értékválasztásokra és a megtett lépések ütemezésének, egymásra-épülésének következetlenségére is visszavezethetı. A bizonytalan, ígérgetı-elvonó vezetés és a lehetıségeket meghaladó jóléti várakozás keltése hozta, hogy egyidejőleg történt kísérlet a foglalkoztatás és az aktivitási ráta serkentése érdekében a foglalkoztatást terhelı adók, járulékok csökkentésére, másfelıl a nyugdíjak és nyugdíjszerû ellátások növelésére. Ugyanakkor a társadalmi ellátórendszerek adott struktúrájában, az idıskorúk növekvı száma és a lakosság nem kielégítı egészségi állapota még romló ellátási színvonal mellett is növekvõ ráfordításokat igényelt. Válaszok nélkül maradtak, sıt torz, tendenciózus feleleteket kaptak azok a közbizalommal is összefüggı kérdések, hogy valójában kik fogják élvezni a gazdasági növekedés gyümölcseit, s az eredmények milyen transzfereken keresztül és mikorra jutnak el a társadalom egészéhez, s eljuthatnak-e egyáltalán. Részben emiatt vált napi, belpolitikai szembenállás tárgyává a követhetı cselekvési szcenáriók ügye. A társadalmi nyomásnak engedõ, 2002-ben, 2003-ban és 2005-ben megvalósult bérintézkedéseknek a szociális elégedettséget erısítı hatása meglehetısen szerény maradt. Ez részben a rossz ütemezésnek és a teljesítmény-követelmény mellızésének, de nem kevésbé az irreális várakozásoknak volt tulajdonítható. A hatékonyság növelése nélkül tett lépések pedig hátrányosaknak bizonyultak a gazdaság számára és hozzájárultak az államháztartási egyensúly súlyos és tartós megbomlásához. Közrejátszottak abban is, hogy ma nemcsak az államháztartást, hanem a reálgazdaság egyes részterületeit is a teljesítményhiány jellemzi. Tévedtünk abban is, hogy az állami szerepvállalásról vallott felfogás változásai megragadhatók a versenyképesség versus szociális kohézió fejlesztés értékválasztási döntést befolyásoló konkrét intézkedések egymást követı cikk-cakkjaival. E folyamatban ugyanis lényeges szerepe volt a koalíciós kormányzás erıcsoportjai pozícióváltozásainak, nézetrendszerük dominanciájának vagy háttérbe szorulásának. Szükségszerően mőködött a jojó-effektus: a fogyókúra után a fegyelmezetlen pácienst a magyar államháztartást rendre még több, és gyorsan növekvı kiló terhelte meg, amelyet a valóságos államháztartási pozíciókkal mit sem törıdı ígéret-dömping, s a szükséges lépések halasztása tetézett. Ma, 2008 ıszén itt tartunk. Egyensúlyt szeretnénk elérni és fenntartani a gazdagság romló teljesítménye és a társadalmi kohézió között. A leszakadást a pénzügyi biztonság-vesztést elkerülendı, egyetértés van abban, hogy az államháztartási stabilizációt, az államháztartás egyensúlyának javítását szolgáló azonnali restrikciós lépéseken túl további intézkedések szükségesek, mégpedig egy, a versenyképesség javítását középpontba helyezı, és ugyanakkor a költségvetési egyensúlyt sem veszélyeztetõ forgatókönyv mentén. Nehéz lesz, mert 2008 novemberén amikor ezek a gondolatok elhangzanak azzal kell szembenéznünk, hogy az Egyesült Államokból kiindult jelzálogpiaci válság világmérető pénzügyi krízisként hat és számunkra is merıben új helyzetet teremtett. A súlyossá váló világpiaci feszültségek folytán gazdaságunk olyan kényszerpályára került, ami számottevıen eltér a mostanra a konvergencia programban elıirányzottaktól. Az elmúlt két év költségvetési konszolidációjának eredményeire is építve és az IMF készenléti hitellel járó szükségszerő további költségvetési megszorítások prognosztizálható hatásaira is figyelemmel valószínősíthetı, hogy jövıre megszőnhet a 5

6 minket érintı ún. túlzott deficit eljárás és közel kerülhetünk az euro-zónához való csatlakozás feltételeinek teljesítéséhez. Ez a recesszió-közeli évi gazdasági növekedés, illetıleg stagnálás ellenére sem zárható ki, s, ha megvalósul, akkor megindulhat a tartós egyensúlyi pályára állás esélyeit megnyitó kibontakozás. Ahhoz, hogy ez sikerüljön több más teendı mellett vissza kell adni az Országgyőlés valódi jogát a költségvetés meghatározásához, mert a költségvetés jelenleg nem kielégítıen tartalmazza a valódi döntési súlypontokat, és túl nagy mozgásteret ad a kormánynak, még ha igen szerény is a többsége vagy csendes támogatása a tényleges döntések meghozatalára. A költségvetési plafontörvénnyel, a tanács mőködése törvénybe foglalásával, az elfogadás elıtt álló, a költségvetési gazdálkodás rendjének javítására módot adó ún. státusz törvénnyel, ebben az irányban tettünk most egy lépést. Ahhoz azonban, hogy hatása legyen valós, hoszszabb távú politikai támogatásra, következetességre van szükség. A fejlett országokban, így az Európai Unió tagállamainak gazdaságirányítási gyakorlatában, sıt alkotmányaiban is szinte kivétel nélkül találunk részletes közpénzügyi szabályozást. Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben elkészült alkotmánykoncepciók, tervezetek, kormányprogramok mind tartalmazzák a vonatkozó alkotmányos fejezetet, de az elképzelések nem valósultak meg. Az egyértelmő feladat meghatározás, az átlátható tervezés, a cél és teljesítménykövetelmények alapján jóváhagyott költségvetés, az etikus következetesség mérhetıbbé teszi a teljesítményeket, és ezáltal javul(hat)nak az elszámoltatás, az elemzés és értékelés, a korrekció és nem utolsó sorban az ellenırzés lehetıségei is. A köz számára is átláthatóbbá és ami igen lényeges hitelesebbé válik az állami mőködés. A hosszabb távra kiterjedı, távlatokban is gondolkodó költségvetési tervezés feltételezi a piacgazdaság természetéhez igazodó és a jelenleginél teljesebb makrogazdasági pénzügyi elırejelzések, becslések szervezett keretekben való megvalósítását, ami pedig igényli és egyben segíti is a kiépítendı nemzetgazdasági tervezési rendszer mőködtetését. Az állam szerepe mindig is kor-specifikus, összefügg az adott korszak fı tartalmi kihívásaival, a társadalmi-gazdasági fejlıdés adott színvonalával. Ez idı szerint nálunk demokratikus, esélyteremtı és egyben fejlesztı államra van szükség. Az állam gazdasági-, szociális és kulturális feladatainak ellátása egyebek mellett azt is feltételezi, hogy megvalósuljon a közszféra bizonyos fokú rehabilitálása, azaz a korszerő közigazgatás partneri szerepének elismerése és feltételeinek biztosítása. Olyan közhivatalnoki apparátussal ugyanis, amitıl úgy várunk többlet teljesítményt, hogy a modernizációs lépéseknek nevezett intézményekben egzisztenciális létét látja veszélyeztetve, aligha várhatunk. Végül, éppen a jelenlegi roppant bonyolult és társadalmi hatásokkal is járó feszültségekkel teli gazdasági helyzetben gondolom aligha hagyható figyelmen kívül a sarkalatos megállapítás, ha úgy tetszik, tanács: a következı évtizedek integráltabb világában azok az országok számíthatnak sikerre, amelyek képesek megfelelı helyzetelemzésre és érdekeik reális mérlegelésére, képviseletére, céljaik reális megfogalmazására, így képesek bizonyos társadalmi tartalékok képzésére, amely messze több, mint a közvetlen pénzügyi biztonságot (és persze az ezzel együtt járó átmeneti mozgástér szőkítést) jelentı nemzetközi háttér. Ehhez fontos a közmegegyezés és a szakértelem, a demokratizmus és a társadalmi kohézió küszöbértékének biztosítása. Egyetérthetünk a volt szocialista országok átalakulását értékelı világbanki jelentésnek a megfogalmazásával, mely szerint Végsı soron az emberek számítanak. Végsı soron az átalakulást én hozzátenném: a sikert annak alapján fogják megítélni, hogy jobban élnek-e az emberek, mint korábban. 6

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat J e g y z ı j e Tét, Fı u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: jegyzo@tet.hu

Tét Város Önkormányzat J e g y z ı j e Tét, Fı u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: jegyzo@tet.hu Tét Város Önkormányzat J e g y z ı j e Tét, Fı u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: jegyzo@tet.hu Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII..törvény

Részletesebben

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl . A kutatás háttere és célja A Parking Szervezı Fejlesztı Kft. piackutatást kezdeményezett, hogy felmérje a kerékpáros

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Államháztartás Uniós támogatások

Államháztartás Uniós támogatások 45. Közgazdász-Vándorgyőlés Debrecen, 2007. szeptember 20-22. Államháztartás Uniós támogatások Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Szekcióülés! Elöljáróban

Részletesebben

Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek

Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek A Föld Ökológiai rendszer, életünk alapja Fenntarthatósága a jövı alapja Társadalmi létezés feltétele, a nemzet létezésének alapja Az azonosítható, ellenırizhetı,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ II. INGATLANOK FORGALOMKÉPESSÉGE forgalomképtelen törvény alapján, forgalomképtelen helyi döntés alapján, korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV. tv. alapján,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Az értékelemzés képzési minısítési rendszere Magyarországon

Az értékelemzés képzési minısítési rendszere Magyarországon Az értékelemzés képzési minısítési rendszere Magyarországon Összeállította: Dr. Nádasdi Ferenc Budapest, 2010. január 2 Bevezetés A piacgazdaság bevezetése megköveteli a versenyképesség folyamatos növelését.

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

A biztosításüzemgazdaságtan. elıadások 1. rész. 1. elıadás. Biztosítás-üzemgazdaságtan. 2008/2009. II. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens

A biztosításüzemgazdaságtan. elıadások 1. rész. 1. elıadás. Biztosítás-üzemgazdaságtan. 2008/2009. II. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens A biztosításüzemgazdaságtan elıadások 1. rész Biztosítás-üzemgazdaságtan 2008/2009. II. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens 1. elıadás 1 A Biztosítás-üzemgazdaságtan tartalma és módszerei 1. A

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom?

Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom? Gazdasági válság miatt visszaesı forgalom? Nálunk errıl szó sincs, SİT ellenkezıleg! Van olyan szektor, ahol a válság még pozitívan is hatott és hat még most is a forgalom, az árbevétel és a profit növekedésére!

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Dr. Bokor Attila OD Partner Kft., partner, tanácsadó Budapesti Corvinus Egyetem, címzetes egyetemi docens KM dilemmák HR Tükör - HR rendszerek Elégedettség

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Szándéknyilatkozat a magyar-szlovák határon átnyúló együttmőködési csoportosulás

Részletesebben

A vállalkozások szerepe a térségek idegenforgalmának fejlesztésében. Elıadó: Horváth Tihamér Kehida Termál Kft. Horváth-Ép Kft.

A vállalkozások szerepe a térségek idegenforgalmának fejlesztésében. Elıadó: Horváth Tihamér Kehida Termál Kft. Horváth-Ép Kft. A vállalkozások szerepe a térségek idegenforgalmának fejlesztésében Elıadó: Horváth Tihamér Kehida Termál Kft. Horváth-Ép Kft. Bevezetı Idézet a BFT számára készített, a Balatoni Gazdasági Fórum létrehozásáról

Részletesebben

Aranykínálat a termelés oldaláról

Aranykínálat a termelés oldaláról ELEMZÉS: ARANYKÍNÁLAT Összefoglalás Az arany piacának vizsgálatakor rendszerint a keresleti oldalt vizsgálják. Az alábbiakban a kínálati oldal, azon belül is elsısorban az aranybányászat ill. a kitermelés

Részletesebben

KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER

KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER FÜGGELÉK KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER TÖRVÉNYI SZABÁLOYOZÁSÁT, MŐKÖDÉSÉT ELİSEGÍTİ VDSZSZ ÁLLÁSFOGLAKÁSOKBÓL, JAVASLATOKBÓL, SZAKÉRTİI ANYAGOKBÓL. 2005-2008. 2008. augusztus 1 2005 január

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Magyarország versenyképességének humántényezői helyzet- és jövőkép. Összefoglaló

Magyarország versenyképességének humántényezői helyzet- és jövőkép. Összefoglaló Magyarország versenyképességének humántényezői helyzet- és jövőkép Összefoglaló Munkaverzió A magyar munkaerıpiacnak a rendszerváltást követıen három, önmagában is elementáris erejő szerkezeti kihíváshoz

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RaiFfeisen Bank egy objektív, átlátható, méltányos, a jogszabályi elıírásokkal összhangban levı javadalmazási struktúrát mőködtet. A bank javadalmazási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj)

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) MAT Altenburger Gyula Szimpózium zium Nyugdíj-szekci szekció 2010. május m 13. Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) Fehér Csaba Kovács Erzsébet 1 -A A paradigma leírása -A A paradigma háttereh

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Szakképzés Problémák és dilemmák

Szakképzés Problémák és dilemmák Szakképzés Problémák és dilemmák Lannert Judit elıadása 2011 április 28. LIFE, A38 hajó TÁRKI-TUDOK ZRT. Problémák és megoldások, amikrıl manapság hallani PROBLÉMÁK Gazdasági tárca: Alacsony a foglalkoztatási

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek! 2012 Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek! Ezúton is tájékoztatnánk mindenkit, hogy az utolsó idei foglalkozás december 16-án lesz. Üdvözlettel: István, Judit Ezúton is szeretnénk megköszönni

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

Etikai Kódex ISSAI 30

Etikai Kódex ISSAI 30 ISSAI 30 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Etikai Kódex INTOSAI

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 1/2010 Azonosító: 1-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

I. Általános rész. Általános elvek

I. Általános rész. Általános elvek TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata... 3 2. Az esélyegyenlıségi terv hatálya... 3 II. A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok meghatározása...

Részletesebben

Mezıgazdasági és off-road gépek kenéstechnikája és diagnosztikája szakmai nap. Programfüzet

Mezıgazdasági és off-road gépek kenéstechnikája és diagnosztikája szakmai nap. Programfüzet Mezıgazdasági és off-road gépek kenéstechnikája és diagnosztikája szakmai nap Programfüzet Helyszín: Dátum: Savoyai Kastélyszálló 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 95. 2014. február 26. 9.30 14.45 óra Mezıgazdasági

Részletesebben

FŰTÉS ELEKTROMOS HŐTÁROLÓS KÁLYHÁVAL

FŰTÉS ELEKTROMOS HŐTÁROLÓS KÁLYHÁVAL FŰTÉS ELEKTROMOS HŐTÁROLÓS KÁLYHÁVAL W W W. V I L L A N Y F U T E S E K. H U > > > V i l l - F ű t é s e k B t > > > 3 0 / 8 2 0-8 8 9 0 Oldal: 1 Miért az elektromos hőtárolós fűtés? A mai hıtárolós kályhák

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Tájékoztató a Vám- és Pénzügyırség Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság munkájáról

Tájékoztató a Vám- és Pénzügyırség Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság munkájáról Vám- és Pénzügyırség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága Székesfehérvár E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Tájékoztató

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló 2009. I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási

Részletesebben

A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA. Interjú Nagy Ágnessel

A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA. Interjú Nagy Ágnessel DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 7. (Autumn 2011/3 Ősz) A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA Interjú Nagy Ágnessel A Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

2012. I. féléves jelentéséhez

2012. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

TKM Kérdések és Válaszok

TKM Kérdések és Válaszok Mi az a TKM és mit mutat? TKM Kérdések és Válaszok A TKM (Teljes Költségmutató) a rendszeres és egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek (unit-linked) esetén azt mutatja meg,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 ÜZLETI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal

Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal A Transparency International Magyarország üdvözölte, hogy a Kormány jogalkotási lépésekre szánta el magát és antikorrupciós törvénycsomagot terjesztette a Parlament elé. A törvényhozási eljárás legelején

Részletesebben

Kiss József AZ ANGOL ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Kiss József AZ ANGOL ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁRÓL 263 Kiss József AZ ANGOL ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁRÓL Az 1996. február 12. és március 2. között a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének képviseletében, egy magyar önkormányzati küldöttséggel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

KERESKEDELMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK

KERESKEDELMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK KERESKEDELMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK (Összevont dokumentumok a BGF GKZ KSZM hallgatói számára) TARTALOM: 2655-06/1 Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások

Részletesebben

Képzési összefoglaló Gárdony Város Önkormányzatánál tartott tréningekrıl ÁROP-1.A.2/A-2008-0265

Képzési összefoglaló Gárdony Város Önkormányzatánál tartott tréningekrıl ÁROP-1.A.2/A-2008-0265 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Gárdony Város Önkormányzatánál tartott tréningekrıl ÁROP-1.A.2/A-2008-0265

Részletesebben

4. 9 A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények III. rész Nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása 5. IV. rész

4. 9 A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények III. rész Nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása 5. IV. rész Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2001. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1,2,3,4,5 (az idıközbeni módosításokkal egységes

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KONVERGENCIA PROGRAM AZ EURÓPAI UNIÓ NÉHÁNY TAGÁLLAMÁBAN ÉS ANNAK HATÁSAI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE, A FOGLALKOZTATÁSRA

KONVERGENCIA PROGRAM AZ EURÓPAI UNIÓ NÉHÁNY TAGÁLLAMÁBAN ÉS ANNAK HATÁSAI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE, A FOGLALKOZTATÁSRA KONVERGENCIA PROGRAM AZ EURÓPAI UNIÓ NÉHÁNY TAGÁLLAMÁBAN ÉS ANNAK HATÁSAI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE, A FOGLALKOZTATÁSRA Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO elszámolás 2009. november 17. Prágay István GIRO Zrt. Áttekintés SEPA program helyzete SEPA fizetési módok, szabványok belföldi bevezetésének értelme Napközbeni elszámolás

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Magyar Könyvvizsgálói Kamara K o m á r o m - E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e 2 8 0 0 T a t a b á n y a, F ı t é r 3 6. T e l. / F a x : 3 4 / 3 0 9-5 2 1 E - m a i l : k o m a r o m @

Részletesebben

Elektronikai alapgyakorlatok

Elektronikai alapgyakorlatok Elektronikai alapgyakorlatok Mőszerismertetés Bevezetés a szinuszos váltakozó feszültség témakörébe Alkalmazott mőszerek Stabilizált ikertápegység Digitális multiméter Kétsugaras oszcilloszkóp Hanggenerátor

Részletesebben